(vhds.baothanhhoa.vn) - Bên cạnh việc tăng cường tu sửa, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị chuẩn bị năm học mới, các trường học trên địa bàn TP Thanh Hóa đang nỗ lực hoàn thiện công tác tuyển sinh đầu cấp.
XeG7iTY04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG7psSp4bunw7LDqjMi4bumxanhu7lp4buPNOG7pcSp4buP4buJNOG6vWPFqTThurlidTThu6fDueG7r3Dhurk04bun4buJZ+G7jTThu4/hurXhu4004buJ4buT4bq5NOG7jXDEqSg04buO4buhxKk04bun4buJd8OjNOKAkzThurnhu4nhu5804bun4buJxKlmxaldL+G7iTYiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG7iMOqw6PhurszIsOJ4buF4buPNOG6ueG6seG7j+G7iTThu7PEqWjhurk04bun4bq14buP4buLNOG6ueG7r3Hhu4/hu4s04bunxak04bulecOjPDThu7fhuqvhu7k04bq7eOG7j+G7izThurnhu6E04bulczThu7Nk4bunNOG6ueG7iWLhu6c8NOG7jcWpw6M04bulw6Lhu4004bunw7nDo+G7j+G7izThu6fhu4nEqWbhu6c0w6lsNOG6ueG7icWpxJHhu480w6lsNOG7j+G6teG7jTThu4nhu5Phurk04buNcMSpPDThurnEg+G6uTThu6fDueG7r3Hhu4/hu4s04buJ4buT4bq5NOG7p8O54buF4buPNOG6vWzDozTDqeG6r+G7jzThu6ZVNOG7puG7icOj4buP4buJNOG7iMO0w6M04bq9w6Phu4/hu4s04buP4bufNMOyeOG6uTThu4nDteG6r+G7jzThu6fhu4nEqWjhu4804bq54buX4buP4buLNOG7p8SD4bq5NOG7p8Wp4bu5aeG7jzThu6XEqeG7j+G7iTThur1jxak04bq5YnU+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJdxKnhu43hu4s04bq5w7LDo+G7peG7pT8z4bq74bun4buJxanhu43DqTTEqeG6uMOq4buP4bunw6rDuTM04bul4bun4bu5w7LDqj8z4bu1xKnhurvhu6fhu4koNOG6oTU2deG7tyk04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pyg0YTbDoHXhu7cpMzThu6XDueG6uT8zLy/hurnhurvhu48+w6nDo8O14bun4buJw6Phu4/hu4nhu4nDtcOjPuG7s+G7jy/hurvDquG7pcOz4bunw7V1L+G7j8Oq4bu14bulLzc3ODYvNzU14bq7NTc3NTk1OeG7pzjhuqFhNTbDsjU+b3Xhu4shw7k/OOG6o8OhMzTDo8Oy4bunPzPhu6bFqeG7uWnhu4804bulxKnhu4/hu4k04bq9Y8WpNOG6uWJ1NOG7p8O54buvcOG6uTThu6fhu4ln4buNNOG7j+G6teG7jTThu4nhu5Phurk04buNcMSpKDThu47hu6HEqTThu6fhu4l3w6M04oCTNOG6ueG7ieG7nzThu6fhu4nEqWbFqTM04bu1xKnhurvhu6fhu4k/M+G6oTU2MzThu4nDqsSp4buL4buJ4bunPzNhNsOgMzQvIl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN14bq4w6N14bunxKnDteG7jzMi4bq4xIPhurk04bunw7nhu69x4buP4buLNOG7ieG7k+G6uTThu6fDueG7heG7jzThur1sw6M0w6nhuq/hu4804bumVTThu6bhu4nDo+G7j+G7iTThu4jDtMOjNOG6vWfFqTThu6fFqeG7uWnhu4804bq94buxNOG7pcahNMOy4buvcuG7j+G7izThu4nhu5Phurk04bulxKnhu4/hu4k04bq9Y8WpNOG6uWJ1NOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04buP4bq14buNNOG7ieG7k+G6uTQ3NTc3NC00NzU3OD5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIuG7puG7icOqw7U04bq9xIPhu4/hu4k04buLxKnEgzThurnhu7HDozRV4buJ4buR4buP4buLNOG7iuG6ui7hurzhu6Y04bumVTThu6bhu4nDo+G7j+G7iTThu4jDtMOjPDThurnhu5fhu4/hu4s04bunxIPhurk04bunxanhu7lp4buPNOG7pcSp4buP4buJNOG6ueG7oTTDqeG6t+G7jzThu4nDteG6r+G7jzThu6di4bunPDTDqeG6t8O1NOG6veG6t+G7jTThurnhu4lq4buP4buJNOG7t8SD4bq5NOG6ueG7l+G7j+G7izTDqeG6peG7j+G7izw04bq9xrDhu4/hu4s0w7rFqeG7uTThurnhu4lmPDThurnEg+G6uTThu6fDueG7r3Hhu4/hu4s04buJ4buT4bq5NOG7iWPFqTThu4lm4bunNOG6veG6t+G7jTTDqeG6t8O1NOG6ueG7iW004bunxKnhu4XFqTThu7Phuq80w7NmNOG7icO14bqx4bq54buJNOG6veG7r3Lhurk04buLxKnDo8O1PjThurzEg+G7j+G7izThurnhu4nGsDRBPDThu4/hu4nEqWfFqTThu6fDueG7r3Hhu4/hu4s04buz4buvcuG7pzThu6XGoTTDsuG7r3Lhu4/hu4s04bunxanhu7lp4buPNOG7pcSp4buP4buJPDThu6fDucO14buP4buLNMOz4buJxKk04bq54but4buP4buLNOG6ucO0NOG7p8O54buvceG7j+G7izThu6fFqeG7uWnhu4804bulxKnhu4/hu4k0w7Phu4nhu5fhu4/hu4s04bq94bqx4bunNOG7ueG7hcWpNOG6uWPFqTw04bq7ZeG7jzThur1m4buPNOG7p2vhu4/hu4k04bunw7nhurHhu4/hu4s04bunxanhu7lp4buPNOG7pcSp4buP4buJNMOz4buJ4buX4buP4buLNOG6veG7m+G7j+G7izThur1nxak04buLxKnDvcOjNOG6ucSD4bq5NOG7p8O54buvceG7j+G7izw04buP4buhxKk04bun4buJd8OjPDThurnhu4nhu5804bun4buJxKlmxak8NOG7j+G7iWLhu6c0w7Lhuq804bq9xqHEqTThu7NwxKk04bq5xIPhurk04bunw7nhu69x4buP4buLNOG6ueG7iWLhu6c0w7Lhu69y4buP4buLNOG7p+G7iWJ1Pl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4bq6eDTDs8SpZuG7jzThu6bDueG7r3Hhu4/hu4s04bum4buI4bq44bukNOG6vOG7l+G7j+G7izThu6bhu4nhu5M0fXXhu4nhu69x4buP4buLNOG6vOG7l+G7j+G7izThu6bhu4nhu5NbNOG7p+G6teG7j+G7izThu6fhu4nhu4Xhu400NjTDsnB1NOG7pcO1NOG7s3DEqTThurnhu4ltNOG7p8Sp4buFxak04buLxKnDo8O1NMOy4bqvNMOhNMOycHUvODZhNOG7ieG7k+G6uTThu6XEqeG7j+G7iTw04buJxKlo4buPNOG7j+G7ieG6rzThu6fDueG7r3Hhu4/hu4s04bq9w6Phu4/hu4s04bunxKlmdTThu4/hu4lk4buPNMOgODThu4nhu5s04bul4buhNOG6u3g04bunxanhu7lp4buPNOG7p8O5xIPEqTThu6fFqeG7uWbhu488NOG7p+G6teG7j+G7izRhNTThu4nhu5s04bul4buhNOG7pcO1NOG7s3DEqTThu4/hurXhu4004buJ4buT4bq5NOG7p8O54buvcOG6uT5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIsOSQTThu4vEqeG6t8SpNOG7s2c04buzxKlo4bq5NOG7ieG7mzThu6Xhu6E04bunxanhu7lp4buPNOG7pcSp4buP4buJNOG7p8O5xIPEqTThu6fFqeG7uWbhu4804bq5w6PDtTThu4nhu6Hhu4804buP4bq14buNNOG7p8O54buvcOG6uTw04bun4buJY+G7uTThurjhu4nFqTThurzhurXhu4/hu4s0VeG7icOj4buPPDThu4jEqWjFqTThu6fDueG7r3Phu4/hu4s04buP4buJ4bqvNOG7p8O54buvceG7j+G7izw04bq54buJw7U0w6nEqWbhu6coNFXhu4lj4buPNMOycOG7jzThur3GocSpNOG7p+G7r3Lhu4/hu4s04bunw7nEg8SpNOG7p8Wp4bu5ZuG7jzThurvDtTTDs+G7icO14bq34buP4buLNOG6ucSD4bq54buJNOG7p3c04buP4buJ4bqvNOG6vWbhu4804bunw7nhu69x4buP4buLNOG7i2Phu4804buJ4buh4buPNOG6vcSpaeG7jTThu6fDueG7r3Hhu4/hu4s04buP4buhxKk04bq5xIPhurk0w6rhu4004bulxKnhu4/hu4k04bulxqHhu4/hu4s8NHXhu4nhu6s04buJxanhu7nhu4/hu4k04buNxanGoeG7jzThu6fhu4nFqWThu4804bunxKlo4buPNOG6veG7r8OjNOG6vcO04buPNOG7j+G7heG7jzThurnhu4nDtTThurnDteG7jzTDquG7jTThu4nhu5Phurk04bun4bqxxKk04bq94bqr4bu5Pl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMiw5Lhuq804buN4bud4bunNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04buP4buJw73hu4/hu4s04oCc4bq9xKlp4buNNOG7j8O04buP4buL4oCdNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04bq54buX4buP4buLNOG7p8SD4bq5NOG7p8Wp4bu5aeG7jzThu6XEqeG7j+G7iTThu6fDucSDxKk04bunxanhu7lm4buPPDThu4/hurXhu4004buJ4buT4bq5NDc1Nzc0LTQ3NTc4PDThu6bDueG7r3Hhu4/hu4s04bum4buI4bq44bukNOG6vMSpaOG7jzTDicSp4buF4buPNH114buJ4buvceG7j+G7izThurzEqWjhu480w4nEqeG7heG7j1s04bq54but4buP4buLNMOz4buJ4buX4buP4buLNOG7j+G7i8O14bqxxKk0w7JoPjThu4jhuq/hu4/hu4s04buP4bq14buNPDTDsuG7r3Lhu4/hu4s04buJ4bubNOG7peG7oTThu6fDucSDxKk04bunxanhu7lm4buPNOG6u3g04bunxanhu7lp4buPNOG6ueG7scOjNOG7j+G7ieG6rzThu6fDueG7r3Hhu4/hu4s0w7li4bunNMOycOG7jz404buO4buJxKlnxak0deG7ieG7qzThu4nFqeG7ueG7j+G7iTThu43DteG7j+G7izThu43Fqcah4buPNOG6ucO14buPNMOq4buNNOG7p+G7icOqw7U04buJ4buT4bq5NOG7j+G7i+G7l8SpNOG7p8O54buvceG7j+G7izThu4/huq/hu7k0w6lzxKk04bq54buJYuG7pzTDsuG7r3Lhu4/hu4s04buLxKnEg8O1NOG6u+G7q+G6uTRzNOG6veG6q+G7uTTDssWp4buX4buPNOG7p+G7icWp4bud4bq5NOG7p8O1dTThur1jxak04bq54buxw6M04bun4buJ4bqv4buP4buJNHXhu4nGoT5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIuG6uOG7lzThu4vEqcSDw7U04buO4buLxanhu7nDreG7jzThu6bhu4lsNOG7juG7i+G7icSp4buF4buNPDThu4jEqWjFqTThu6fDueG7r3Phu4/hu4s04buP4buJ4bqvNOG7p8O54buvceG7j+G7izw04bq54buJw7U0w6nEqWbhu6coNOG7juG6teG7jTThu4nhu5Phurk0NzU3NzTigJM0NzU3ODw0xajDieG7juG6ujThu6ZVNOG7puG7icOj4buP4buJNOG7iMO0w6M04buLxKnDo8O1NOG6ueG7iW004bunxKnhu4XFqTThu6fFqeG7uWnhu4804bulxKnhu4/hu4k04bq54buJw7U04buP4buJ4bqvNOG7p8O54buvceG7j+G7izTDoDTDsnB1Lzg2YTThu4nhu5Phurk04bulxKnhu4/hu4k+NOG6vMahxKk04buzcMSpNOG7ieG7k+G6uTThu6XEqeG7j+G7iTThu6fDucO14buP4buLNHXhu4nhu69x4buP4buLPDThu4/hu4nhuq804bunw7nhu69x4buP4buLNOG7p8Wp4bu5aeG7jzThur3hu69y4bq5NDbDoWE0w6rhu408NOG7pcahNOG6ueG7keG7jzTDsuG6scSpNMOy4bqvNOG6u3g04bunxanhu7lp4buPNOG7p8O5xIPEqTThu6fFqeG7uWbhu48+NOG6vMSpZ8WpNOG7j+G6r+G7uTThur3hu5vhu4/hu4s04buP4buL4buJbsOjPDThu4/hu4nhuq804bunw7nhu69x4buP4buLNOG7p8SpZnU04buP4buJZOG7jzQ3NzU04buJ4bubNOG7peG7oTThurnhu7HDozThurnEg+G6uTThur3GocSpNOG7p+G7r3Lhu4/hu4s04bq9ZuG7jzThu6d3NOG7j+G7icSpZ8WpNHXhu4nhu69x4buP4buLPDThu7fhurM0w7Phu4nEg+G6uTThu6fDueG7heG7jzThur1sw6M0w6nhuq/hu48+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJdxKnhu43hu4s04bq5w7LDo+G7peG7pT8zxKnhurjDquG7j+G7p8Oqw7kzNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7tcSp4bq74bun4buJKDThuqE1NXXhu7cpNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6coNGE2w6B14bu3KTM04bulw7nhurk/My8v4bq54bq74buPPsOpw6PDteG7p+G7icOj4buP4buJ4buJw7XDoz7hu7Phu48v4bq7w6rhu6XDs+G7p8O1dS/hu4/DquG7teG7pS83Nzg2Lzc1NeG6uzU3NzVhN2Hhu6c44bqjNcOhNcOyNT5vdeG7iyHDuT84w6DhuqMzNMOjw7Lhu6c/M+G7psWp4bu5aeG7jzThu6XEqeG7j+G7iTThur1jxak04bq5YnU04bunw7nhu69w4bq5NOG7p+G7iWfhu4004buP4bq14buNNOG7ieG7k+G6uTThu41wxKkoNOG7juG7ocSpNOG7p+G7iXfDozTigJM04bq54buJ4bufNOG7p+G7icSpZsWpMzThu7XEqeG6u+G7p+G7iT8z4bqhNTUzNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6c/M2E2w6AzNC8iXS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XhurjDo3Xhu6fEqcO14buPMyLhurzGocSpNOG7s3DEqTThu4/hu4nDveG7j+G7izThu6fDueG7r3Hhu4/hu4s04buL4bqndTThu4/hu4nEqWfFqTTDs+G7icO0NMOz4buJ4bq14buPNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04bq54buX4buP4buLNOG7p8SD4bq5NOG7p8Wp4bu5aeG7jzThu6XEqeG7j+G7iTw04bunw7nhu69w4bq5NOG7iWbhu6c04bq5Y+G7jzThu4/huqvhu4/hu4s04bq5w6PDtTThurnhu4li4bunNMOy4buvcuG7j+G7izThu4vEqeG6t+G7j+G7izThurvhurHhu7k8NOG7p3c04bq9w7Q04bun4bqxw7U04bulduG6uTThu4nGsOG7pzThur3GocSpNOG7s3DEqTR14buJ4burNOG7icWp4bu54buP4buJNOG7s+G6rzThu4nhu5Phurk04bulxKnhu4/hu4k+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyLhurjhu5c04buO4buLxanhu7nDreG7jzThu6bhu4lsNOG7puG7icWpNOG7iOG6rzw04buIxKloxak04bunw7nhu69z4buP4buLNOG7psO54buvceG7j+G7izThu6bhu4jhurjhu6Q04buMxKnhu4/hu4k0w5Phu4nDo8SpNH114buJ4buvceG7j+G7izThu6bDueG7r3Hhu4/hu4s04bum4buJxKlbNOG6ueG7icSpw6M04bul4buHKDThurxm4buPNOG7j8Oj4bu5PDThurnhu6E0w6nhurfhu4804buP4buJ4bqvNOG7p8O54buvceG7j+G7izThur3hurM04bunxanhu7lp4buPNOG7pcSp4buP4buJNOG6veG7sTThurnhu4ltNOG7p8Sp4buFxak04bun4buJ4bqv4buP4buJNHXhu4nGoTThu4vEqcOjw7U8NOG7ieG7mzThu6Xhu6E04bunw7nEg8SpNOG7p8Wp4bu5ZuG7jzThu4/hu4nhuq804bunw7nhu69x4buP4buLNOG7j+G7iWThu4804bq94buvcuG6uTThurnhu4nhu7E04bu5ZsWpNHM04bq5xIPhurk0deG7ieG7r3Hhu4/hu4soNOG7jsOj4buNNOG7juG7i+G6seG7jzw04buO4buL4buT4bq5NOG7psO54bqxw7U8NOG6vOG7l+G7j+G7izThu6Thu6Hhu488NOG7puG7icSpaMWpNMOT4buJxIPhu4/hu4k8NOG7puG7icSpaMWpNOG6uuG7r+G7oeG7j+G7iz404bq6w7U0deG7ieG7ozThurlkdTThu6fEqWnFqTThu4nhu5Phurk04bq54buxw6M0deG7ieG7r3Hhu4/hu4s04bq54buJbTThur3hurHhu6c0NzbDoTTDquG7jTw04buP4buF4buPNOG7p8O54buvceG7j+G7izR14buJ4bq3xKk04bunxKlmdTThu4/hu4lk4buPNOG7ieG7mzThu6Xhu6E0czThurnEg+G6uTThu4/hu6HEqTTDs+G7icSD4bq5Pl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4bum4buJeOG6uTThu6dmPDThu6fDucO14buP4buLNMOz4buJxKk04buP4buJxKlnxak04bunw7nhu69x4buP4buLNOG7pcahNMOy4buvcuG7j+G7izThu6fFqeG7uWnhu4804bulxKnhu4/hu4k04bq54buhNMOp4bq34buPNOG6veG7sTw04bun4buJZOG7jTThurnhu4lqNOG6u+G7rzw04bun4buJazThu43hu53hu6c04bulxqE04bunw7nhu69x4buP4buLNMOz4buJxIPhurk04buzZeG7jzThur3Do+G7j+G7izTDssO1w6Phu7k04buJw7XDo+G7uTw04buL4bqndTThu4/hu4nEqWfFqTTDs+G7icO0NMOz4buJ4bq14buPPDThurnhu4ltNOG7p8Sp4buFxak0w7Phu4nhu5fhu4/hu4s04bq94bqx4bunPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4bum4buJY+G7uTTDkuG7hTThurjDo8O1NMOJw6Phu488NOG7iMSpaMWpNOG7p8O54buvc+G7j+G7izThu6bDueG7r3Hhu4/hu4s04bum4buI4bq44bukNOG7jsOj4buNNOG7juG7i+G6seG7jzR9deG7ieG7r3Hhu4/hu4s04buOw6Phu4004buO4buL4bqx4buPWzThurnhu4nDtTTDqcSpZuG7pyg04buIxKlo4buPNOG7j+G7ieG6rzThu6fDueG7r3Hhu4/hu4s04buNcMSpNOG7p8Wp4bu5aeG7jzThur3hu69y4bq5NOG7ieG7oeG7jzTDoDU04buJ4buT4bq5NOG7pcSp4buP4buJNOG7pcO1NOG7s3DEqTThurnhu4ltNOG7p8Sp4buFxak8NMOzZjThu4nDteG6seG6ueG7iTThu4vEqcOjw7U0w7Lhuq80Njc1NOG7ieG7k+G6uTThu6XEqeG7j+G7iT404bu2xali4bunNHXhu4nEg+G7pzThu6d3NOG7p+G6q+G7jTTDskE0deG7ieG7qzThu4nFqeG7ueG7j+G7iTThurnDtDThu7fFqTThu4nhu69w4buP4buLNOG6ueG7icO1NOG6ucO14buPNOG7s+G6r8O1NOG6ucSD4bq5NOG7p8O54buvceG7j+G7izThurnDtDTigJzhu6fhu4nhu6/hu6Hhu4/hu4s04buJxKloxanigJ08NOG7j+G7heG7jzThurnhu5fhu4/hu4s04bunxIPhurk04bunxanhu7lp4buPNOG7pcSp4buP4buJNOG6ueG7scOjNOG7p8O54buvceG7j+G7izThu4vhuqd1NMO5YuG7pzThu4/hu4nEqWfFqTTDs+G7icO0NMOz4buJ4bq14buPPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4buma+G7j+G7iTThu6fDueG6seG7j+G7izThu6fDueG7r3Hhu4/hu4s0w7rFqcSDNOG7p+G6t8SpNMOz4buJxKk04bq94buX4buP4buLNOG7ieG7k+G6uTThu6XEqeG7j+G7iTThu6fDucSDxKk04bunxanhu7lm4buPPDThurnDtDThu6fDueG7r3Hhu4/hu4s0w7Phu4nhu5fhu4/hu4s04bunxanhu7lp4buPNOG6veG7sTThu4nhu5Phurk04bulxKnhu4/hu4k04buL4bqr4bu5NMO5w6M04buP4buJxKlnxak0w6li4bunNOG6uWR1PDThur3EqWfFqTThu4/huq/hu7k04bq94buRxKk04buJ4buZxKk04bq5xIPhurk04bunw7nhu69x4buP4buLNOG6uWPhu480w7Phu4nhuq3hu4/hu4s04bq9bOG7j+G7iTThurnhu4li4bunNMOy4buvcuG7j+G7izw04bun4buJ4buv4buh4buP4buLNOG7icSpaMWpNOG6vWk04bun4buJxak04buJxrDhu6c04buJ4buT4bq5NOG7pcSp4buP4buJPDThu6fhurHDtTThurt44buP4buLNOG7j8SpZ+G7jTThu6fEqeG7jzThurnhu4nDtTR14buJ4burNOG7icWp4bu54buP4buJNMOz4buJxKk04buLecSpNOG7i8Oi4buNNOG6ucO14buPNMOq4buNPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMiw5rFqeG7uWfhu4804bumw7nhu69z4buP4buLNFXhu4nhu5Hhu4/hu4s04buK4bq6LuG6vOG7pjThu6ZVNOG7puG7icOj4buP4buJNOG7iMO0w6M0w5Lhu4U04bum4buJ4bqv4buP4buJNOG6vOG7m+G7j+G7izw04bq54buJw7U0w6nEqWbhu6coNOKAnOG7juG6teG7jTThu4nhu5Phurk0NzU3NzTigJM0NzU3ODw04bumVTThu6bhu4nDo+G7j+G7iTThu4jDtMOjNOG6u3g0w7PEqWbhu4804bunxanhu7lp4buPNOG7pcSp4buP4buJNOG7p8O54buF4buPNDY5PjU1NTThu4nhu5Phurk04bulxKnhu4/hu4k0fcOpZOG6uTThu6fEqWnFqTThu4nhu5Phurk04bq5w7Q04buLY+G7jzTDoD45NTU04buJ4buT4bq5NOG7pcSp4buP4buJPDThu6fDueG7heG7jzTDoT7DoDU1NOG7ieG7k+G6uTThu6XEqeG7j+G7iTTDqWThurk04bum4buI4bq44bukPDTDqWThurk04buNY+G7jTThu4/DteG7jzTDs+G7ieG7l+G7j+G7izThu4vEqcOjw7U04bunxanhu7lp4buPNOG7pcSp4buP4buJWz404buM4bud4bunNOG7pcahNOG7p8O54buvceG7j+G7izTDs+G7ieG7l+G7j+G7izThu6fFqeG7uWnhu4804bq94buxNOG6ueG7iW004bunxKnhu4XFqTw04buzZzTDs+G7icSD4bq54buJNMO6xanDo+G7jzThu43huq804buPw7TEqTw04bq5xIPhurk04buP4buJ4bqvNOG7p8O54buvceG7j+G7izThurlj4buPNOG6ucahNOG7i8Oi4buP4buLPDThu4/hu580w7J44bq5NOG7j+G6q+G7j+G7izThurnDo8O1NOG6ueG7iWLhu6c0w7Lhu69y4buP4buLNOG6u+G6seG7uTThu7Phuq804buJ4buT4bq5NOG6vWk04bun4bqxw7U04bq94buvcuG6uTThu4/EqWfhu4004bunxKnhu4804bunw7nDteG7j+G7izThu47hu4nhuqvhu4804bq74bqr4buPPDThur1pNHXhu4nhu6s04buJxanhu7nhu4/hu4k04bun4buJeOG6uTThu6V4NOG7p8Sp4buPNOG7p+G7r3Phu4/hu4vigJ0+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDg8Wp4bun4buJw7XDuTMi4bumw5nFqOG7juG7ijTDkuG7hF0vdSI=

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]