(vhds.baothanhhoa.vn) - Mới đây, Phòng GD&ĐT TP Thanh Hóa phối hợp Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Thanh Hóa đã tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông, bạo lực học đường, kỹ năng sử dụng mạng xã hội, kỹ năng lái xe an toàn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THCS Đông Cương.
bMSCw7Thu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4bqv4bqu4buI4bqseOG7jW3huq/EqOG7mOG7t+G6quG7j+G7iMOMxKjhu5hB4bqq4buP4bui4bqvKuG6r+G7i+G7j+G7rXBC4buP4bqs4buM4buv4buPxILEkOG7r+G7j3dP4buE4bqqw4Phu4vhu4/huqbhu5zhu4/huqpz4bqqw4Phu4/hu4rhu47hu492TOG6qsOD4buP4bqocOG6qsOD4buP4buScuG7j8SCw4rhuq5sL8SCw7RtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41JJnjhu6N24buNbT7hu4Lhuq7hu4934bun4buY4buL4buP4bqhxIJE4bqqw4Phu48qVmhX4bqv4buP4bqv4bqh4buP4bqvxILhu6PhuqrEguG7jyZD4buj4buPScSC4bq64bqu4buPxIJGSeG7j1fDiuG6ruG7j+G7rnHhuqrEguG7j+G7iuG7n+G7iOG7j8OD4bqu4bujQuG7j+G7iMSC4bq44bqqw4Phu48t4buP4buIw4zhu6nhu4jhu4/hu4jhu4zhu4/hu67hurjhuqrDg+G7j+G7o+G6quG7j+G6r+G6oeG7j+G6r8SC4buj4bqqxILhu48mQ+G7o+G7j3dy4buP4buI4bq+4buP4buvxILDk+G7r+G7j+G7iMSo4buY4bu34bqq4buP4buIw4zEqOG7mEHhuqrhu4/hu6Phuqrhu4/hu4hC4buh4bqq4buPw4Phuq7hu6NC4buP4buIxILhurjhuqrDg+G7i+G7j+G7rXBC4buP4bqs4buM4buv4buPxILEkOG7r+G7j3dP4buE4bqqw4Phu4vhu4/huqbhu5zhu4/huqpz4bqqw4Phu4/hu4rhu47hu492TOG6qsOD4buP4bqocOG6qsOD4buP4buScuG7j8SCw4rhuq7hu4vhu4/huqbhu5zhu4/huqpz4bqqw4Phu4/huqzhu5/huq7hu4/hu5J44buP4buj4bqq4buP4buIQuG7oeG6quG7j+G7r8SCQuG7j+G7iELhu6Hhuqrhu4/hu4jEgsOA4buP4buv4buf4bqq4buP4butw4rhu4vhu4/Dg+G6ruG7n0Lhu4/DlOG6ruG7t+G6quG7i+G7j8SCxJDhu6/hu4/hu4rhuq7huqrEguG7j+G6r8OMT+G7hOG6qsOD4buP4bqvJuG7rsSD4buPV+G6uOG6qsOD4buP4buuT+G7huG6qsOD4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbWzhuq7huqjDg+G7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jXbhu4jEgsSo4bqo4but4buP4bqu4buueOG6quG7iHjDjOG7jeG7j+G7iuG7iOG7mOG6rHjhu4Phu43hu5Dhuq524buIxILDreG7j+G7m8O1w7VJ4buSw6zhu4/Egnjhuq7Dg8SC4buIw63hu4/hu5XDtMahSeG7ksOs4buN4buP4buKw4zhu6/hu4Phu40vL+G7r3bhuqrhu4nhu63hu6NC4buIxILhu6PhuqrEgsSCQuG7o+G7icOU4bqqL3Z44buK4bqm4buIQkkv4bqqeOG7kOG7ii/hu5Hhu5Hhu5Phu5sv4buRw7XDtXbhu5fDtMO04buZ4buTw7Thu53hu4jhu53Gocah4bub4buV4bqsw7Xhu4nhuqRJw4Npw4zhu4Phu5XDteG7k+G7jeG7j+G7o+G6rOG7iOG7g+G7jeG6r8So4buY4bu34bqq4buP4buIw4zEqOG7mEHhuqrhu4/hu6Lhuq8q4bqv4buL4buP4butcELhu4/huqzhu4zhu6/hu4/EgsSQ4buv4buPd0/hu4ThuqrDg+G7i+G7j+G6puG7nOG7j+G6qnPhuqrDg+G7j+G7iuG7juG7j3ZM4bqqw4Phu4/huqhw4bqqw4Phu4/hu5Jy4buPxILDiuG6ruG7jeG7j+G7kOG6rnbhu4jEguG7g+G7jeG7m8O1w7Xhu43hu4/Egnjhuq7Dg8SC4buI4buD4buN4buVw7TGoeG7jeG7jy9tbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7ruG7o0nhu4jhuq5C4bqq4buNbeG7ruG7n+G6quG7j+G7rcOK4buPV8OK4bqu4buP4buuceG6qsSC4buP4buK4buf4buI4buPw4Phuq7hu6NC4buP4buIxILhurjhuqrDg+G7jy3hu4/hu4jDjOG7qeG7iOG7j+G7iOG7jOG7j+G7ruG6uOG6qsOD4buP4buj4bqq4buP4bqv4bqh4buP4bqvxILhu6PhuqrEguG7jyZD4buj4buPScSC4bq+4buP4but4bqu4bu54bqq4buP4buv4buf4buv4buPw43EqOG7mOG7j+G7iHThu6/hu4/DlEHhu49JxILhu59J4buP4bqsxKjhu6nhu4jhu4vhu4/hu4jEguG7o+G6qOG7j8OD4bqu4buj4buPw4Phuq7hu6NC4buP4buIxILhurjhuqrDg+G7j+G7o+G6quG7j+G7iELhu6Hhuqrhu4/hu6/EgkLhu4/EgsSQ4buv4buP4buK4bqu4bqqxILhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tbOG6ruG6qMOD4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buN4bqu4buueOG6quG7iHjDjOG7jeG7j+G7iuG7iOG7mOG6rHjhu4Phu43hu5Dhuq524buIxILDreG7j+G7m8O1w7VJ4buSw6zhu4/Egnjhuq7Dg8SC4buIw63hu4/hu5XDtOG7l0nhu5LDrOG7jeG7j+G7isOM4buv4buD4buNLy/hu6924bqq4buJ4but4bujQuG7iMSC4buj4bqqxILEgkLhu6Phu4nDlOG6qi92eOG7iuG6puG7iEJJL+G6qnjhu5Dhu4ov4buR4buR4buT4bubL+G7kcO1w7V24buXw7TDtOG7meG7meG7mcO14buI4buR4bub4buR4buXxqHhuqzDteG7ieG6pEnDg2nDjOG7g+G7keG7k+G7keG7jeG7j+G7o+G6rOG7iOG7g+G7jeG6r8So4buY4bu34bqq4buP4buIw4zEqOG7mEHhuqrhu4/hu6Lhuq8q4bqv4buL4buP4butcELhu4/huqzhu4zhu6/hu4/EgsSQ4buv4buPd0/hu4ThuqrDg+G7i+G7j+G6puG7nOG7j+G6qnPhuqrDg+G7j+G7iuG7juG7j3ZM4bqqw4Phu4/huqhw4bqqw4Phu4/hu5Jy4buPxILDiuG6ruG7jeG7j+G7kOG6rnbhu4jEguG7g+G7jeG7m8O1w7Xhu43hu4/Egnjhuq7Dg8SC4buI4buD4buN4buVw7Thu5fhu43hu48vbWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu67hu6NJ4buI4bquQuG6quG7jW0mxJDhu6/hu4/hu4rhuq7huqrEguG7j3dPRuG7r+G7j+G7iOG7qUnhu4/EgsSoxanhuqrhu4/DlEHhu4/huqbhu5zhu4/huqpz4bqqw4Phu4/huqzhu5/huq7hu4/hu5J44buP4buj4bqq4buP4buIQuG7oeG6quG7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3huq/EguG6uOG6qsOD4buPw43EqOG7o+G7j+G7rcSo4bq+4bqu4buP4buIxKjhu5jhu7fhuqrhu4/hu4jDjMSo4buYQeG6quG7i+G7j8OD4bqu4bufQuG7j8OU4bqu4bu34bqq4buL4buPxILEkOG7r+G7j+G7iuG6ruG6qsSC4buP4bqvw4xP4buE4bqqw4Phu4/huq8m4buuxIPhu49X4bq44bqqw4Phu4/hu65P4buG4bqqw4Phu493cuG7j3dPRuG7r+G7j+G7r+G7n+G6quG7j+G7rcOK4buPV8OK4bqu4buP4buuceG6qsSC4buP4buK4buf4buI4buPw4Phuq7hu6NC4buP4buIxILhurjhuqrDg+G7jy3hu4/hu4jDjOG7qeG7iOG7j+G7iOG7jOG7j+G7ruG6uOG6qsOD4buP4buj4bqq4buP4bqv4bqh4buP4bqvxILhu6PhuqrEguG7jyZD4buj4buPScSC4bq+4buP4but4bqu4bu54bqq4buP4buv4buf4buv4buPw43EqOG7mOG7j+G7iHThu6/hu4/DlEHhu49JxILhu59J4buP4bqsxKjhu6nhu4jhu4/Dg+G6ruG7o0Lhu4/hu4jEguG6uOG6qsOD4buPd0/hu4ThuqrDg+G7j+G7rcOK4buL4buP4bqqxIJPw63hu4934bqu4buP4butw4rhu4/hu6Phuqrhu4/hu4hC4buh4bqqw6zhu4/huqbEguG6uOG6qsOD4buP4buvxIJH4buPw43EqOG7n+G7j+G7iuG6uuG7j+G6qsODT+G7hOG6ruG7j8ONxKjhu5jhu4934bqy4bqqxILhu4/hu4jDjOG7t+G6quG7j+G7r+G7n+G7r+G7j0nEgk/hu4bhuqrDg+G7j+G7iOG6rsOB4bqq4buPw4Phuq7hu6NC4buP4buIxILhurjhuqrDg8Os4buP4buvxILFqUnhu4/EguG7oeG6qsSC4buPd8OK4bqu4buP4bqoTuG7j+G7rXFC4buPxILhuq7DgOG6qOG7j+G6psSC4bqu4buPd+G6rkHEqOG7j+G6psSC4bquw4Dhuqrhu4/hu5J44buP4bqo4bq44buP4buI4bq44buL4buP4buSeOG7j8ODdOG6quG7j+G6qOG7n+G7mMOs4buPd8OK4bqu4buP4bqoTuG7j+G7rXFC4buPxILhuq7DgOG6qOG7j3dK4bqqw4Phu4/hu6/hu5/hu6/EgsOs4buP4buv4buf4buv4buP4but4bquw4Dhuqrhu4/hu63hu59C4buPw5Thu6Hhu4/hu4jhurDhuqrhu4/EguG6rsOBxKjhu493w6jhuqrhu4/Dg+G6ruG7o0Lhu4/hu4jEguG6uOG6qsOD4buJ4buJ4buJ4buPV+G6vOG6qsOD4buP4buIxILhu4Thuq7hu4vhu4/hu6/hu5/hu6/hu4944bqo4buPxILEkOG7r+G7j+G7iuG6ruG6qsSC4buPd3Lhu493T0bhu6/hu4/Egk/hu4LhuqrDg+G7j3bhu7Hhuqrhu4/hu6/hu5/hu6/EguG7j+G7kuG7juG7j+G6rOG7lOG7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7iOG6tuG6qsSC4buPxILEqOG6uuG6qsOD4buPw4Phuq7hu6NC4buP4buIxILhurjhuqrDg+G7i+G7j+G6puG7nOG7j+G6qnPhuqrDg+G7j+G7iMSC4buj4bqo4buPw4Phuq7hu6Phu4/Dg+G6ruG7o0Lhu4/hu4jEguG6uOG6qsOD4buP4buj4bqq4buP4buIQuG7oeG6quG7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW1s4bqu4bqow4Phu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu43huq7hu6544bqq4buIeMOM4buN4buP4buK4buI4buY4bqseOG7g+G7jeG7kOG6rnbhu4jEgsOt4buP4bubw7XDtEnhu5LDrOG7j8SCeOG6rsODxILhu4jDreG7j+G7lcO04bubSeG7ksOs4buN4buP4buKw4zhu6/hu4Phu40vL+G7r3bhuqrhu4nhu63hu6NC4buIxILhu6PhuqrEgsSCQuG7o+G7icOU4bqqL3Z44buK4bqm4buIQkkv4bqqeOG7kOG7ii/hu5Hhu5Hhu5Phu5sv4buRw7XDtXbhu5fDtMO04buZ4buV4buR4buR4buI4buZw7Xhu5Xhu5nhu5fhuqzDteG7ieG6pEnDg2nDjOG7g+G7mcah4buN4buP4buj4bqs4buI4buD4buN4bqvxKjhu5jhu7fhuqrhu4/hu4jDjMSo4buYQeG6quG7j+G7ouG6ryrhuq/hu4vhu4/hu61wQuG7j+G6rOG7jOG7r+G7j8SCxJDhu6/hu493T+G7hOG6qsOD4buL4buP4bqm4buc4buP4bqqc+G6qsOD4buP4buK4buO4buPdkzhuqrDg+G7j+G6qHDhuqrDg+G7j+G7knLhu4/EgsOK4bqu4buN4buP4buQ4bquduG7iMSC4buD4buN4bubw7XDtOG7jeG7j8SCeOG6rsODxILhu4jhu4Phu43hu5XDtOG7m+G7jeG7jy9tbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7ruG7o0nhu4jhuq5C4bqq4buNbeG7ruG7n+G7r+G7j3jhuqjhu4/EgsSQ4buv4buP4buK4bqu4bqqxILhu493T0bhu6/hu4/Egk/hu4LhuqrDg+G7j3bhu7Hhuqrhu493w4rhuq7hu4/huqhO4buP4butcULhu4/EguG6rsOA4bqo4buPd0rhuqrDg+G7j+G7r+G7n+G7r8SC4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbXvDg0Lhu6Hhuq7hu4/DjOG7o+G7i+G7j+G7rcSo4bq+4bqu4buP4buIxKjhu5jhu7fhuqrhu4/hu4jDjMSo4buYQeG6quG7j+G7r0Thuqrhu4/hu6/EqOG6qsOD4buP4buvxalJ4buP4buvxIJC4buP4buv4buf4buv4buP4buv4buf4bqq4buP4butw4rhu4vhu4/Dg+G6ruG7n0Lhu4/DlOG6ruG7t+G6quG7j8OU4buh4buPxILEkOG7r+G7j+G7iuG6ruG6qsSC4buP4buv4buf4buv4buPw43EqOG7mOG7j3fhurLhuqrEguG7j+G7r03hu6Phu49JxILhu59J4buP4bqsxKjhu6nhu4jhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4buI4buf4buv4buPScSCROG6qsOD4buL4buP4buvxILhurrhuqrDg+G7j3bhurLhu6/EguG7j+G7rcOB4bqqxILhu4/hu659ZD9WLcO04budw6zhu49JxIJE4bqqw4Phu4vhu4/hu6/EguG6uuG6qsOD4buP4buIw4Hhu4/huqpw4bqq4buP4bqo4buj4buP4buISuG7mMOs4buP4buvxILhurrhuqrDg+G7j+G7kuG7p+G6qOG7j8SCcOG6ruG7j+G7iMOM4buz4buPeOG6qOG7i+G7j+G7rXBC4buP4bqs4buM4buv4buPxILEkOG7r+G7j3dP4buE4bqqw4PDrOG7j+G7r+G7n+G7r+G7j8ONxKjhu5jhu4/hu4h04buv4buPw5PhuqrDg+G7j+G7kuG7juG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4buv4buG4buP4buKR+G7j8OD4bqu4bufQuG7j3ZM4buv4buL4buPw5PhuqrDg+G7j+G7kuG7juG7j+G6quG7huG6ruG7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4buvw4rhuqrDg+G7i+G7j8OT4bqqw4Phu4/hu5Lhu47hu4/hu4jDjOG7t+G6quG7j+G6qOG6uOG6ruG7j+G7iMOMT+G7hOG6qsOD4buP4bqocOG6qsOD4buJ4buJ4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7osSo4buIxIJCw4zhu41t4bqvw6PhurF7KuG7jzzhu7ZsL0lt

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]