(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, cùng với nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, các đồn biên phòng tuyến biên giới Mường Lát đã phối hợp với lực lượng chức năng, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu được những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, cùng chung tay bảo vệ vùng biên bình yên.
beG6ruG7kcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4bqx4bqwxKjhuqh54buPbuG6sUrhu5Thu7lCw7XEqOG7ikrhu5TDgULhu4nDtcON4bqu4buAw7Xhu6/hurBBQuG7icO1xILhurDhu6FDw7V3TXbDtcON4bqu4buhw43DteG6qErhu6vEqMO1duG6rkPDtULEgsOTRuG6sMO1d8WpQsO14buQTELEgsO14buv4bqw4bu5Qm0v4bqu4buRbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ONP3nhu5934buPbuG6seG6rkbhurDDtcSC4bqw4bufQsO1w4xK4buf4buJw7V2TELEgsO14buQ4buE4bqww7VC4bqu4bqww4DhuqrDteG7kE3DtcSo4bqu4bqw4bu5QsSCw7XhuqjhurDhu7lCxILDteG7r3JDw7Xhu5DDgMO14buQw5RCxILDtXbhuq51dsO1duG6rk7DtcOMSuG7lMOBQsO14bufQsO1QuG6sELhuq7DteG7r+G6sOG7uULDtcSC4bqw4buE4bqww7XDjErhurx2w7XEguG6sOG7n+G7icO1duG7oXbDtXjDikLDteG7r+G6sOG7uULDtcON4bquxJBCxILDtcSoSuG7lEFCw7Xhu6/hurDhu7lCw7XEguG6sOG7hOG6sMO1e8OTRkLEgsO1PuG7ocSow7V4c8O1w43huq7hurzhurDDteG6rkfDjcO14buQ4buE4bqww7Xhuqjhu452w7XhuqjDk0dCxILDtXbhuq7DknbDtUJ0QsSC4buJw7V2TELEgsO1dsaww43DtU7hu5Thu4nDtXbhuq7hurZC4bquw7XDjErhu5TDgULDtXjhurThu5/DtcON4bquw5Phu4JCxILDtXjhu7Hhu5TDteG6qnFC4bquw7V24bq6QsSCw7XEqOG7oXbDtcSoSuG7lOG7uULDtcSo4buKSuG7lMOBQsO1eOG6oMO1QsSCw5NG4bqww7V3xalCw7Xhuq7hurDhuqBKw7V4w5NHdsO1QuG6rsOUQsSCw7V24bquTsO1xKjhu4rDk+G7gkLEguG7icO1eMOTRkLEgsO14bqo4bq84bqw4buJw7V24bqu4bq2QuG6rsO14buI4buhduG6ruG7icO1w43huq7hu6HDjcO14bqoSuG7q8Sow7V2TuG7n8O1WHJCxILhu4nDtX3huq5ww7VCw5Phu4R24buJw7V2TELEgsO1duG6rkpCxILDtcSo4buf4buUw7Xhu69yQ8O14buQw4DDteG7kExCxILDteG7r+G6sOG7uULDteG7r+G6skLhuq7DteG7lOG7uULEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw41W4bufw43EqOG6sENC4buPbm3hurDhuqrEgsO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j3fEqOG6rkrhuqrhu6/DteG6sFZ5QsSoeeG7iuG7j8O14buIxKjhu5Thuqh54buF4buP4buS4bqwd8So4bquw6zDteG7m8O0w7TDjeG7mOG7i8O14bqueeG6sMSC4bquxKjDrMO14buX4buT4buXw43hu5jhu4vhu4/DteG7iOG7inbhu4Xhu48vL+G6sOG7kMSp4buv4bufQ8So4bqu4bufQuG6ruG6rkPhu5/EqeG7kEIvQnnhu5Lhu4gv4buT4buT4buV4buVL+G7keG7m+G7m3fhu5fDtOG7neG7l8ahw7Thu5fEqOG7neG7leG7meG7o+G7leG6qMO0xKnhuqbDjcSCw63hu4rhu4Xhu5Hhu6PGoeG7j8O14buf4bqoxKjhu4Xhu4/hurFK4buU4bu5QsO1xKjhu4pK4buUw4FC4buJw7XDjeG6ruG7gMO14buv4bqwQULhu4nDtcSC4bqw4buhQ8O1d012w7XDjeG6ruG7ocONw7XhuqhK4burxKjDtXbhuq5Dw7VCxILDk0bhurDDtXfFqULDteG7kExCxILDteG7r+G6sOG7uULhu4/DteG7kuG6sHfEqOG6ruG7heG7j+G7m8O0w7Thu4/DteG6rnnhurDEguG6rsSo4buF4buP4buX4buT4buX4buPw7Uvblhx4bqww7VL4buUw7XhurHhu4rhurDDgErDtcSRdELDteG6seG7luG7icO1WOG6vuG6sMO1xKjhu4rDk0hCxILDtcSR4burQsO1eOG6vkLEgsO1w4xK4bupQsO1duG6rktCxILhu4nDtVjDikLDteG7ruG6sOG7uULDtcON4bquxJBCxILDteG6seG7ikpCxILDtT7hu5bDtcSoSuG7lOG7uULDtcSo4buKSuG7lMOBQuG7icO1w43huq7hu4DDteG7r+G6sEFC4buJw7XEguG6sOG7oUPDtXdNdsO1w43huq7hu6HDjcO14bqoSuG7q8Sow7V24bquQ8O1QsSCw5NG4bqww7V3xalCw7Xhu69yQsO14bqj4buhw7Xhu65L4buf4buJw7Xhu5hzw7XhurHhu4pKQsSCw7U+4buWxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49uWMOKQsO14buu4bqw4bu5QsO1w43huq7EkELEgsO14bqjTMO1feG6ruG6sMO1w43huq5Nw7XEqOG7iuG7oXbhuq7DtXjhurThu5/DteG7r3BCw7Xhu5PDteG7mHPDteG7r+G6sOG7uULDtcSC4bqw4buE4bqww7Xhuqhww7V94bqu4bqww7Xhuq/hu4JC4buJw7XhuqNMw7V94bqu4bqww7Xhu5Bww7Xhu5hzw7VC4bq+4bqww7V44bq04bufw7V7w5NGQsSCw7U+4buW4buJw7Xhu5Dhu4ThurDDteG7meG7k8O14buvckLhu4nDtXbhuq5Ow7Xhu5RBSsO14bqocMO1d8WpQsO1xKjhur52w7V74bq6QsSC4buJw7XhurHhuq7hu6HhurDhu4nDtVfhu59D4buJw7V7w5NGQsSC4buJw7U84bqu4buCw7V7S+G7i8O1eEbhurDDteG7iOG6vELEgsO1dk7hu5/DtULEgsOTRuG6sMO1d8WpQsO1dsSQQsO14bqs4bquRMO14bqs4bqudELhu4nDtcSo4buK4bqyQuG6rsO1eOG6vsO1d8WpQsO1xKjhu4rhurbDtcSo4bquxrDDjeG7icO1dsSQQsO1QuG6ruG6sMOBSsO1xKjhu6vDjcO1xKhNdsO14bqocXbDteG6ruG7q0rEqcO1WMOKQsO1eHPDtcSo4bqu4buf4bqqw7XhuqrDk0rDtXbhuq5Dw7Xhurfhu659V8O14bquSuG7lMOAQsO1e8OTRkLEgsO1PuG7ocSow7XEqOG7gMO1duG6rsOSdsO1xKjhu6vDjcO14bquSsawQuG7icO1xKhK4buU4bu5QsO1xKjhu4pK4buUw4FC4buJw7XDjeG6ruG7gMO14buv4bqwQULDteG7iuG6vkLEgsO14buKc+G6sMO1Pkrhu6vEqMO14buu4bqw4bu5QsO1w43huq7EkELEgsO1xJHhurDDgMSow7V94buf4bqqw7Vr4buu4bqjxJF9bMO14buQcMO1duG7oXbDteG7kHRCw7Xhu69yQsO1duG6ruG6sMO1xKjhurBBxKjDtXbhuq5Dw7V24buhQsO14buv4bq+w7Xhu5Bww7V94bquxalCw7V3xalCw7XEqOG7ikNCxILDtcSoQ3BCw7Xhuq5K4buUw4BC4buJw7V4w4pCxILDtcSo4bquRuG6sMO1w43huq7hurzhurDDteG6rkfDjcO14buQ4buE4bqww7V24buhdsO1eMOKQsO14buv4bqw4bu5QsO1w43huq7EkELEguG7icO1duG7oXbDteG7r+G7n0Lhu4nDtULEgnBC4bqu4buJw7V4Q3BCw7XEqOG6ruG6oMO1xKjhu4rhu7lCw7V44bq04bufw7Xhu69wQsO14bquSuG7lMOAQsO1e8OTRkLEgsO1PuG7ocSo4buJw7Xhuqzhuq5yQ8O14buI4buhxKjhu4nDtULEguG6ruG6sOG7uULDtXbDkkrDteG6rOG7osO1xKjhurJC4bquw7Xhuq7hurJC4bquw7XEqOG6ruG7jnbDtcSoQcSpw7XhurHhu4zDtXhE4buJw7V24bquTsO1eOG6vkLEgsO14buYxanhu5TDtXfhu45CxILDteG6rEHDteG6rkNxduG6rsO1xKjhuq7hu5/huqrDteG6qsOTSsO1duG6rkPDtXjhurThu5/DtcON4bquw5Phu4JCxILDtcSo4buAw7V24bquw5J2w7Xhuq7hur7hurDDtULEguG6ruG6tMO1xKjhu6vDjcO14bquSsawQsO14buvw7pCxILDteG6ruG6skLhuq7DtcSo4bquw5J2w7XEqOG7iuG7jnbDtcSoSuG7lEFCw7V24bquQ8O1eOG6vuG6sMO1QsSCT8O1duG7oULDteG7r+G6vuG7icO1eHJCxILDteG7kOG6sOG7uULhu4nDtXbhu6F2w7Xhu6/hu59C4buJw7VCxIJwQuG6rsO1dsaww43DteG6rkrhu5TDgELDteG7kHDDtXbGsMONw7Xhu5hz4buLw7XEqOG7gMO1duG6rsOSdsO14buv4bqw4bu5QsO14buIQ3FCw7V24buhdsO1QuG6vuG6sMO1d0pCxILDtXbhurzEqMO14bqo4bq44bqww7V2TuG7n8O1Pkrhu6vEqMO14buu4bqjxJF9w7Xhu5Bww7V24buhdsO14buQdELDteG7r3JCw7XhuqjhurDhu7lCw7XDjErhu59C4buJw7XEqOG7gMO1duG6rsOSdsO1xKhK4buU4bu5QsO1xKjhu4pK4buUw4FCw7V24bquQ8O1duG7oULDteG7r+G6vuG7icO1duG6ruG6sEFCw7Xhu4jhuqTDtcSo4buKQ0LEgsO1xKhDcELDtXjhu4JCw7Xhu5DhurThu4nDtcSodELEgsO1xKjhuq5G4bqww7XhuqjDk0dCxILDtcSoSuG7lOG7uULDtcSo4buKSuG7lMOBQsO14buvw7pCxILDtcSo4bqwQULEgsO1d8WpQsO1xKjhur52w7XEqOG7iuG7uULDteG6rsOAw7XEqOG6ruG6vELEgsO1xKjhu4pK4buUw4FCw7XEqOG6ruG7n0Lhuq7DtXZO4bufw7V44bq04bufw7XDjeG6rsOT4buCQsSCxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49uPnDDtULEgsOTRuG6sMO1dkNCw7V2TuG7n8O1eMOKQsSCw7Xhu69wQ8O1d8WpQsO1xKjhur52w7V74bq6QsSC4buJw7Xhu4jhurBC4bquw7Xhu4rhu5/DteG7kHDDteG6qOG7hELDteG6qOG7uULDtcSo4buK4bu5QsO14buQTELEgsO14buv4bqw4bu5QsO1xILhurDhu4ThurDDtXvDk0ZCxILDtT7hu6HEqOG7icO1xKjhu4xCxILDtcSCdULDteG7r0TDteG7kOG7hOG6sMO1duG6ukLEgsO1xKjhu6F2w7Xhu5Dhu6tCw7V44bq+QsSCw7XDjErhu6lCw7V24bquS0LEgsO1QuG6ruG6sMOBSsO1QnThuqrhu4nDtVhx4bqww7VL4buUw7U/4buCw7XEkXRCw7XDqeG7oeG7icO1WOG6vuG6sMO1xKjhu4rDk0hCxILDtcSRT8O1xKjhu4rhu59CxILhu4nDtVjDikLDteG7ruG6sOG7uULDtcON4bquxJBCxILDteG6o0zDtX3huq7hurDDtcSo4bquxrBKw7Xhuq7hurDhuqBKw7VCw73EqMO1eMO5dsO1xKjhu4rDk0LEgsO14buQw4HDtcON4bquQ0LEgsO1xKhNduG7icO1xKjhu6vDjcO1w4xK4buhQsO1dk7hu5/DteG7r3DDtXZDQsO1QuG7guG6sMO1eMWp4buUxKnDtXvhu4bhurDDteG6rOG6ruG6sMO1eMOTR3bDtcSC4bqw4bufQ8O1QuG6ruG6sMOA4bqqw7Xhu5BNw7XEqErhu5Thu7lCw7XEqOG7ikrhu5TDgULhu4nDteG7kOG7q0LDtXjhur5CxILDtX3huq7FqULDtXfFqULhu4nDteG7n0Lhuq7DtXjDgUrDtULEguG6ruG6sOG7uULDtXbDkkrDteG6rOG7osO14buQdELDteG7r3JC4buJw7Xhu5jhu6F2w7V44bq0QuG6rsO1QuG6rsOUQsSCw7VC4bq+4bqww7V3SkLEgsO1w43huq5Mw7Xhuq5Hw43DteG7kOG7hOG6sMO1xKjhu4xCxILDtXjhurThu5/DteG7r3BC4buJw7XEqOG7jMO1eETDtcSo4buAw7V24bquw5J2w7XEqOG6rnJDw7XhuqhK4burQuG7icO1xKjhuq7hurxCxILDtULhuq7GsMSow7Xhu5Dhu4ThurDDtXbhu6F2w7V4w4pCxILDtXbhuq7hurbDteG6qHDDtXbhu6FCw7Xhu6/hur7DtULEgsOTRuG6sMO1d8WpQsO1xKjhur52w7XEqOG6ruG6sOG6oErDteG7iOG6vMO1w43huq7Dk+G7gkLEgsO1w43huq7hu6HDjcO1xKhK4buU4bu5QsO1xKjhu4pK4buUw4FCw7V24bquQ8O1QsSCw5NG4bqww7V3xalCw7V34bqiw7Xhuq7hurDhuqBKxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49uWHHhurDDtUvhu5TDteG6seG7iuG6sMOASsO1xJF0QsO14bqx4buW4buJw7VY4bq+4bqww7XEqOG7isOTSELEgsO1xJHhu6tCw7V44bq+QsSCw7XDjErhu6lCw7V24bquS0LEguG7icO1WMOKQsO14buu4bqw4bu5QsO1w43huq7EkELEgsO14bqx4buKSkLEgsO1PuG7lsO1dk9CxILDtXZEw7VC4bqu4bqww4FKw7VCdOG6qsO1duG6ukLEgsO1xKjhu6F2w7XEqHHhurDDteG7kExCxILDteG7r+G6sOG7uULDtXvDk0ZCxILDtT7hu6HEqOG7icO14buf4bqqw7Xhuq7hurDhuqBKw7Xhu5DDgcO1w43huq5DQsSCw7XEqE124buJw7XEqOG7q8ONw7XDjErhu6FC4buJw7Xhu4jhurBC4bquw7Xhuq5DccSow7V2TuG7n8O1eMOKQsSCw7Xhu69wQ8O1QuG7uULDtXhzw7XEqOG6ruG7n+G6qsO14bqqw5NKw7V24bquQ8O1dsaww43DtU7hu5Thu4nDtXbhuq7DgsO14bquSuG7lMO1eMOKQsO14buQw4HDtcON4bquw5Phu4JCxILDtcON4bqu4buhw43DtcSoSuG7lOG7uULDtcSo4buKSuG7lMOBQsO14bqu4bqww4BKw7XDjEpyw7V44bq84bqww7Xhu5Dhu4ThurDDteG7r3DDtXZDQsSpw7XEkeG7hOG6sMO1QuG6rsOUQsSCw7Xhuq7hur7DtcSC4bqw4bufw7V44bqyQuG6rsO14buv4burQsO1eOG6sMO14bqocOG6qsO14buK4but4buUw7VC4bqu4bqww4FKw7VCxIJw4buUw7Xhuqzhuq7hurpCxILDteG7kMOBw7Xhuq5Dw7l2w7Xhuqzhuq7hurpCxILDtXhBQsO1eMOTR3bDtXjhurThu5/DtXjhurDhuqDhuqrDtcSoSuG7lOG7uULDtcSo4buKSuG7lMOBQsO1xKjhu6vDjcO1xKjhu4pKQsSC4buJw7V24buhQsO14buv4bq+w7Xhuqhw4bqqw7V24bq6QsSCw7XEqOG7oXbDtXjhurThu5/DteG7r3BCw7Xhu4jhu6dCw7Xhu4hwQsSCw7V4QULDtcSo4burQsO1QuG6rnDhu4nDteG6qOG7uULDtcSo4burQsO1QsOT4buCQsSC4buJw7Xhu5Dhu4zhu5/DtcSo4bqu4buf4bqqw7XEguG6sOG7n8O14bqo4bufQ8O1eOG6vkLEgsO1xILhurBLw43DtXfFqULhu4nDteG6rsOT4buEQsSCw7V34butQsO1duG6rkPDteG7r3DDtXZDQsO1duG7oXbhuq7DteG6qHDhuqrDtXRC4buJw7XDjeG6ruG7ocSow7XEqOG7iuG6sOG6oELDteG6rOG6sELhuq7DtcSoQeG7icO14buQ4buM4bufw7VCROG6sMO1duG6rkrhu5TDgELDtXjhuqDDtULEgsOTRuG6sMO1d8WpQsO1QnXhuqrDtXjDk0d2w7V24buhdsO1QuG6vuG6sMO1d0pCxILDtcSoSuG7lOG7uULDtcSo4buKSuG7lMOBQsSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbuG6seG6ruG6sEFKw7XEqOG7ocO1P0NwQsSCw7V9xIJFdsO14bqx4buKSkLEguG7icO1VuG6ruG6tkLhuq7DtcSo4buK4bq0w7Xhu5DhurDhu7lCw7XDjeG6rkTDtVjDikLDteG7ruG6sOG7uULDtcON4bquxJBCxILDteG6seG7ikpCxILDtT7hu5bhu4nDtXbhuq5Dw7Xhu6/hurBBxKjDrMO1w6lzw7XhurHhu4pKQsSCw7U+4buWw7V2RMO14buR4buXw7Xhu69yQuG7icO1xKjhu4pDQsSCw7V4RMO1dkTDteG7keG7kcO14buvckLDtULEgsOTRuG6sMO1d8WpQsO1xKjhur52w7V74bq6QsSC4buJw7Xhu5XDteG7r3JCw7VCxILDk0bhurDDtXfFqULDtcSo4bq+dsO14bqx4bqu4buh4bqwxKnDtVjDikLEgsO14buvcEPDtXfFqULDtcSo4bq+dsO1e+G6ukLEgsO1duG6ruG6sEHhuqrDtXjhu5/DteG7iOG6vMO14buQ4buE4bqww7XGocO04buJ4buV4buRZ8O1d8WpQsO14buI4bq8w7XEqENwQsO14buYc+G7i8O1xILhurDhu59Dw7XEqOG6ruG6ukLEgsO1eOG6sMO14bqoceG6sMO14bqs4bquRMO14bqs4bqudELhu4vDtcSo4bucw7XhuqjDgMO14bqu4bq+w7VCxILhuq7DqEPDtXbhuq7hurBB4bqqw7XEqOG7iuG7uULDteG7l+G7m+G7ieG7m2fDtXfFqULDteG7iOG6vMSpw7XhurHhurZC4bquw7V4QULDtcSo4bqu4buhQsSCw7Xhu5HDtC3hu5PDtOG7k+G7k+G7icO1eOG7gkLDteG7kOG6tMO1eHPDtcON4bqu4bq84bqww7Xhuq5Hw43DtXZMQsSCw7Xhu5Dhu4ThurDDtXbGsMONw7VO4buU4buJw7V24bqu4bq2QuG6rsO1w4xK4buUw4FC4buJw7V24buhdsO14buv4bufQuG7icO1QsSCcELhuq7hu4nDtXhDcELDtcSo4bqu4bqgw7Xhu5hzw7XhurHhu4pKQsSCw7U+4buWw7XEqOG7gMO1duG6rsOSdsO1xKhK4buU4bu5QsO1xKjhu4pK4buUw4FCw7Xhu5vhu5PDteG7r0rhu4DhurAv4buR4buXw7Xhu69yQsO1duG6rkPDteG7lcSp4buX4buj4buVw7XhuqjDk0fEqMO1QsSCw5NG4bqw4buLw7XDjeG6ruG6vOG6sMO14bquR8ONw7XEqOG7gMO1duG6rsOSdsO1xKhK4buU4bu5QsO1xKjhu4pK4buUw4FCw7XhuqjDk0rDtXjhur5CxILDtXjDk0d2w7Xhu5nhu5fDteG6qOG7qULEqcO14bqxSuG7lOG7uULDtcSo4buKSuG7lMOBQsO1xqHDteG6ruG6vi/hu5Phu5vDteG6rOG6ruG7sUrDtULEgsOTRuG6sMO1e+G6ukLEgsO1dkTDteG7lsO1eOG6tELhuq7DtXfhurDDtXbDk8O1xKjhu47DtXdDw7Xhu5BwQ8O1duG7oXbDtcSow4JC4bquw7XDjeG6ruG6tuG7n8O1feG7n+G6qsO1SMO14bqoceG6sMO1eOG6tOG7n8O14buvcELDteG7gELDtXjhurRC4bquw7Xhuqhw4bqqw7V0QsO14buI4bqwQuG6rsO14buI4bq8QsSCxKnDtX3EgkNw4bqww7Xhu4rhu5/hu4nDtXbhu6F2w7XEqOG7gMO1duG6ukLEgsO1xKjhu6F2w7V4c8O1eEFCw7V24buhdsO14buvckLDtcSoSuG7lOG7uULDtcSo4buKSuG7lMOBQsO14bqsQcO14bquQ3F24bquw7XEqOG6rkrDteG6rsOK4bqww7Xhu5BPw7Xhuqzhuq7hurbhu4nDteG7kOG7q8Sow7XhuqjhurDDgErDtULhu4Dhu4nDtXbhurpCxILDtXZNw7Xhuq7hu4bDtcSo4buKR+G7icO14bqo4burw43DtXbhu6F2w7V44bqw4bqg4bqqw7XEqOG6rkrDteG6rsOK4bqww7Xhu5BPw7Xhuqzhuq7hurbDtcSoceG6sMO1duG7oXbDteG6rOG6rkrDtXfFqULDtXbDk8O1xKhxQ8O1eOG6sMOBSsO14bqs4bqww4BCw7V24bquQ8O1QsSCw5NG4bqww7V3xalCw7XEqOG6rkrhu6tCw7XEqOG6sMOAQsO14bqu4buCQsO14bqs4bqu4bqww7XEguG6sOG7n0PDtULhur7DjcO14buQT8O14bqs4bqu4bq2xKnDtcOjSuG7n8O1duG6ukLEgsO1xKjhu6F2w7XEqErhu5Thu7lCw7XEqOG7ikrhu5TDgULhu4nDteG7kOG7q0LDtXjhur5CxILDteG7kHDDtULhuq7DlELEgsO1eERCxILDtcSCRMONw7V2TuG7n8O1eOG7gkLDteG7kOG6tOG7icO1eHHhurDDtXjhu5/DteG7iOG6vMO1w4xK4bupQsO1duG6rktCxILDtX3huq7FqULDtXfFqULDtcSo4buK4bu5QsO1eOG6tOG7n8O14buvcELDtULEguG6rnnhu4nDteG6ruG6sOG6oErDteG7kHDDtXbhuq7GsMONw7Xhuq5wQuG6rsO1xKjhurzEqMO1duG7oXbDtXjDk0ZCxILDteG6qOG6vOG6sOG7icO1duG6rk7DtcSo4buKw5Phu4JCxILhu4nDtXbhuq7hurZC4bquw7Xhu4jhu6F24bquw7V2TuG7n8O1WHJCxILhu4nDtcON4bqu4buhw43DteG6qErhu6vEqMO1dk7hu5/DtX3huq5ww7VCw5Phu4R24buJw7XDjErhu5TDtXjhurRC4bquw7V2TuG7n8O1eOG6tOG7n8O1w43huq7Dk+G7gkLEguG7icO1xIJEw43DtcON4bqu4bupQsO1dk5CxILDtXbhurzDteG6qMSQQsSCw7XEqOG6sELDtXZO4bufw7XDjErhu6lCw7V24bquS0LEgsO1feG6rsWpQsO1d8WpQuG7icO1dsaww43DtU7hu5Thu4nDtXbhuq7hurZC4bquw7XDjErhu5TDgULDtXjhurThu5/DtcON4bquw5Phu4JCxILDtXjhurzhurDDteG7kOG7hOG6sMO14buv4bq+w7V44bq+4bqww7Xhu6/hurDhu7lCw7XDjeG6rsSQQsSCw7VCROG6sMO1duG6rkpCxILhu4nDtXjhu4JCw7Xhu5DhurTDtUJE4bqww7Xhu4rhurDhu7lCxILEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw41W4bufw43EqOG6sENC4buPbm3hurDhuqrEgsO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j+G6sFZ5QsSoeeG7iuG7j8O14buIxKjhu5Thuqh54buF4buP4buS4bqwd8So4bquw6zDteG7m8O0w7TDjeG7mOG7i8O14bqueeG6sMSC4bquxKjDrMO14buV4buZ4budw43hu5jhu4vhu4/DteG7iOG7inbhu4Xhu48vL+G6sOG7kMSp4buv4bufQ8So4bqu4bufQuG6ruG6rkPhu5/EqeG7kEIvQnnhu5Lhu4gv4buT4buT4buV4buVL+G7keG7m+G7m3fhu5fDtOG7neG7l8ah4buZ4buTxKjhu6Phu5nDtOG7o+G7neG6qMO0xKnhuqbDjcSCw63hu4rhu4Xhu5nhu5vhu5Xhu4/DteG7n+G6qMSo4buF4buP4bqxSuG7lOG7uULDtcSo4buKSuG7lMOBQuG7icO1w43huq7hu4DDteG7r+G6sEFC4buJw7XEguG6sOG7oUPDtXdNdsO1w43huq7hu6HDjcO14bqoSuG7q8Sow7V24bquQ8O1QsSCw5NG4bqww7V3xalCw7Xhu5BMQsSCw7Xhu6/hurDhu7lC4buPw7Xhu5LhurB3xKjhuq7hu4Xhu4/hu5vDtMO04buPw7Xhuq554bqwxILhuq7EqOG7heG7j+G7leG7meG7neG7j8O1L25YceG6sMO1S+G7lMO1P+G7gsO1xJF0QsO1w6nhu6Hhu4nDtVjDikLDteG7ruG6sOG7uULDtcON4bquxJBCxILDteG6o0zDtX3huq7hurDDteG7kOG7hOG6sMO1QsSCw5NG4bqww7V3xalCw7Xhu5hzw7XhuqNMw7V94bqu4bqwxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49ue8OTRkLEgsO1PuG7ocSow7Xhuqhww7Xhuq5K4buUw4BCw7Xhu5BMQsSCw7V24bufQ8O14buv4bqw4bu5QsO1xILhurDhu4ThurDhu4nDtXZEw7Xhuq7hu4JCw7Xhu5HDtMO0w7XhuqzhuqrDtXjDk0ZCxILDteG7r+G6sOG7uULDtcSC4bqw4buE4bqww7Xhu5Dhu4ThurDDtULDk+G7hHbDtVY/V1Z9V8O1PnBDxKnDtVdDw7V44bq04bufw7Xhuq7hurJC4bquw7V4w4rhurDDtUJL4bqw4buJw7XEguG6sOG7n0PDtcSo4bqu4bq6QsSCw7V44bqww7Xhuqhx4bqww7Xhuqzhuq5Ew7Xhuqzhuq50QuG7icO1eHPDtcSCxanhu5TDtXJC4bquw7Xhuq7Dk0hCxILDteG6rOG6ruG6ukLEgsO1QuG6rsOJw7V4QULDtXhG4bqww7Xhu4jhurxCxILDtXZO4bufw7V94bquxalCw7V3xalC4buLw7V4w4pCxILDteG7r3BDw7V3xalCw7XEqOG6vnbDtcSo4bqu4bqw4bqgSsO14buI4bq8w7V24bqu4bqwQeG6qsO1w43huq7hu6lCw7V44bq6QsSC4buJw7XEqOG7ikNCxILDtXhEw7V4w4pCxILDteG7r3BDw7V3xalCw7XEqOG6vnbDtXvhurpCxILDtXbhuq7hurBB4bqqw7Xhuq7hu4JCw7Xhu5XGoWfhu4vDtXbhu6F2w7Xhu5DGsELDtXjDgcO14buYc8O14bqu4bq+4bqww7VC4bquw5PDteG7r0rhurpCw7Xhu6/hu6FC4buJw7Xhu4jDlcO1d01CxILDtXbhu6F2w7V24bquxrDEqMO14bqq4bufw7XEqEvhu5Thu4nDteG7kMawQsO1eMOBw7V3xalCw7XEqOG6vnbhu4nDtcSo4bq6QsO1xILhurDhu6FDw7V2xJBCw7XEqOG6sMOB4bqqw7Xhu7FCw7VC4bqu4bqww4FKw7V34bqw4bqiQsO14buv4bqwQULDtcON4bquw5J2w7XEqHHDjeG7i8O1xKjhu5zDteG6qMOAw7Xhuq7hur7DtULEguG6rsOoQ8O1xKjhu4rhu7lCw7V44bq04bufw7Xhu69wQsO1xKhDcELDteG6rkrhu5TDgELDtXbEkELDtXbhuq7hurBB4bqqw7XEqOG7nMO14bqow4DDtXbhu59DxKnDtcSR4bqyw7Xhu5Dhu6vhu5TDteG6rkrhu5TDgELDtXvDk0ZCxILDtT7hu6HEqMO14buY4buhdsO1eOG6tELhuq7DtXbhurpCxILDtcSo4buhdsO1xKhK4buU4bu5QsO1xKjhu4pK4buUw4FC4buJw7XDjeG6ruG7gMO14buv4bqwQULhu4nDtcSC4bqw4buhQ8O1d012w7XDjeG6ruG7ocONw7XhuqhK4burxKjDtXbhuq5Dw7VCxILDk0bhurDDtXfFqULDteG6qHDDtULhuq7hurDDgOG6qsO14buQTcO1w4xK4bufQsO1xKjhu4pFQsSCw7Xhuq5wQsSCw7V44bupSsO1QuG6rsO64bqqw7VCxalCxILDtXbhu59Dw7Xhu5bDtcSo4bquw5J2w7V24bquxrDDjcO14bqucELhuq7DtcON4bqu4buhw43DteG6qErhu6vEqMO1dk7hu5/DtXbhu6FCw7Xhu6/hur7hu4nDtXbhurpCxILDtXbhuq7Dknbhu4nDteG7kOG6sOG7uULDtXbhuq7DknbDteG7kHDDteG6qkXhurDDtcSo4bupQsSCw7Xhuqjhu4TDjcO1feG6rsWpQsO1d8WpQsSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbuG6seG7ikNCxILDteG7r+G7oUPDtXbhu6FDw7XhurHhu4BCxILDteG6rEHEqMO14buRw7TDtUJ04bqqw7XEqOG6ruG7jnbDteG6ruG6sMOAQsO1Pkrhu6vEqMO14bqj4bqu4buAw7Xhu6/hurBBQuG7icO1xILhurDhu6FDw7V3TXbDtcON4bqu4buhw43DteG6qErhu6vEqMO1a+G6o+G7riZX4bqjPmzDtXZO4bufw7Xhurfhu659V8O14bquSuG7lMOAQsO1e8OTRkLEgsO1PuG7ocSow7Vr4buTw7Thu5Hhu5Mt4buTw7Thu5Phu5Nsw7V4c8O14bqs4bqu4bulQsSCw7V44bq0QuG6ruG7icO1duG6ukLEgsO1xKjhu6F2w7XhuqPhu64mV+G6oz7DtcSo4buK4bu5QsO1eOG6tOG7n8O14buvcELDteG6rkrhu5TDgELDtXvDk0ZCxILDtT7hu6HEqMO1eMOTR3bDteG7mOG7oXbDtXjhurRC4bquw7VC4bqu4bqww4DhuqrDteG7kE3DtcOMSuG7n0LDtcSo4buKRULEgsO14bqucELEgsO1eOG7qUrDtcSo4buKQ0LEgsO1w4xK4buhw7XEqOG7iuG6skLhuq7DtcSo4bqu4bqww7Xhuq5wQuG6rsO1w43huq7hu6HDjcO14bqoSuG7q8Sow7Xhu5Bww7V2RMO14buQ4buf4bqww7XEqOG7isSQw7Xhuq5BxKjDteG7iMOSdsO1w4xK4bufQsO1xKjhu4pFQsSCw7XEqOG7ikNCxILDteG7kOG6sMOAdsO1xKh0QsSCw7V2w5NGQsSCw7XDjeG6ruG7ocONw7V24bquQcO14buYc8O14bqu4bq+4bqww7V24bquTsO1QsSC4bqu4bqk4buf4buJw7Xhu5jFqeG7lMO1d+G7jkLEgsO1QuG6rnDDtULDk+G7hHbDtcON4bqu4buhw43DtcOMSuG7lMOBQsSpw7VW4bq6QsSCw7XEqOG7oXbDtcSoSuG7lOG7uULDtcSo4buKSuG7lMOBQuG7icO14bqj4buuJlfhuqM+w7VCxIJw4buUw7V2cELEgsO1eMOTR3bDtXbhu6F2w7V2xrDDjeG7icO1duG7oXbDtULEgnBC4bqu4buJw7VCxIJwQuG6rsO1xKjDk8O1w43huq7hu6HDjcO1w4xK4bufQsO1xKjFqeG6qsO1xKjhu4DDtXbhuq7DknbDtcSo4bqu4buOdsO14bqu4bqww4BC4buJw7XEqOG6ruG6oMO14bqu4bqww4BCw7Xhu4rhurjDtcSo4buK4buhduG6rsO1QuG6ruG6sMOA4bqqw7V2TuG7n8O1duG7oXbDtXbhu4LDtcOMSuG7n0LDtXbhuq7hurZC4bquw7XDjErhu5TDgULDtXjhurThu5/DtcON4bquw5Phu4JCxILDtcSo4buKQ0LEgsO1duG6ukLEgsO1xKjhu6F2w7XhuqPhu64mV+G6oz7hu4nDteG7kcO0w7Rnw7V24buhdsO1QsSCcELhuq7hu4nDtXbhu4LDtcOMSuG7n0Lhu4nDtXjhu4JCw7Xhu5DhurThu4nDteG6t+G7rn1Xw7V24buhdsO14buYc+G7icO1xKjhuq7hurTDtcSo4buKxrBCw7Xhuq5wQsSCw7VCdOG6qsO1eMOBSsO14buYxanhu5TDtXfhu45CxILDteG6rEHDteG6rkNxduG6rsO14bqj4buuJlfhuqM+xKnDteG7kcO0w7VCdOG6qsO1w4xK4buf4buJw7Xhu5DhurDDgHbDteG6o+G7riZX4bqjPsO1eMOTR3bDtcSo4buK4bqw4bqgQsO14bqs4bqu4buf4bqw4buJw7XEqOG7gMO1duG6rsOSdsO1xKjhuq7hu452w7Xhuq7hurDDgELDtcSo4bqu4bq6QsSCw7XDjErhu5/DtULhuq7hurDDgUrDteG6ruG6skLhuq7DtcSo4bquw5J2w7V44bufw7V3cULEguG7icO1w43huq5DQsSCw7XDjeG6rkvDtULhuq7Dk8O1xKjhu4DDtXbhuq7DknbDtXbhu6F2w7Xhuqjhu4TDjcO1xKjhu6vDjcO14bquSsawQsO1QsSC4bqu4bqww4DDjcO14buQTeG7icO14bqqSMO14bqu4bq+4bqww7VCxILhuq7hurTDtcSo4buK4bqw4bqgQsO14bqs4bqu4buf4bqw4buJw7XDjErhu6FCw7XEqOG7iuG6sMOAxKjhu4vDtcSo4buAw7V24bquw5J2w7V24buhdsO1dkrhur52w7XEqOG6ruG6sOG7i8O1duG7oXbDteG7r3JCw7XEqOG6sELhu4nDteG7r3DhurDDteG7kOG6sEHEqOG7icO14bqu4bqyQuG6rsO1ckLhuq7DtcSo4buK4buOdsO1w4xK4bufQuG7i8O1duG7oXbDtXbhuq5K4buU4bu5QsO1xKjhu4rhu59CxILDtcSow5PDteG7kMawQsO1w43huq7hu6HDjcO14bqoSuG7q8So4buLw7XEqOG7ikfDtcSC4bqwS8ONw7XDjeG6ruG7ocONw7Xhuqjhu5bhu4vDteG6quG6usO14bqu4bqyQuG6rsO1dsWpSsO14bqocXbDteG7r+G6vuG7i8O1dsaww43DtcON4bqu4buhxKjDteG6quG6sOG6okLDtcON4bqu4bq2w7XEqHDhurDDteG6qOG6sMOASuG7icO1xKhGw7XEgsaww43hu4nDtcSoRsO14buK4buC4bqw4buLw7Xhu690QsSCw7Xhu4rhurpCw7Xhuqzhuq7hu7FKw7Xhuq7hurDDgErhu4nDtcON4bufQuG6uuG7icO14buhw43DtcON4bqu4bq2duG6ruG7i8O1xKjhuq7hurpCxILDtcOMSuG7n8O1duG7oXbDteG6rkNxxKjDtXjhur5CxILDtcSo4bqwQcONw7V24bq6QsSCw7V3xalC4buJw7XEqOG6sEHDjcO1QuG6ruG7q0LDteG7kHDDtcSo4buKcsO14bqsQcSow7XDjEpyw7XEqOG6rnlDw7XEqOG6rk7DtcSoTXbDteG6rnBC4bquw7V24bqu4bq2QuG6ruG7i8O1duG7oXbDtXZK4bq+dsO14bquRcONw7V3xalCw7XEqOG7q8ONw7XEqOG7ikpCxILhu4vDteG6rkNxxKjDtXjhur5CxILDteG6rsSQ4bufw7XEguG6sHLhurDDtUjDtXbhu4LDteG7iEjigKbDtcOjSuG7n8O1duG6ukLEgsO1xKjhu6F2w7XEqErhu5Thu7lCw7XEqOG7ikrhu5TDgULDtcSocUPDtXjDk0d2w7Xhu4jhu47DtXbhuq5K4buU4bqgQsO14buv4bqwQULDtcSo4bq2duG6rsO1duG7jnbDtULFqULEgsO1duG7n0PDteG6ruG6sOG6oErDteG7r+G6sEHEqMO1w43huq7hu6HDjcO14bqoSuG7q8Sow7XEqOG7ikNCxILDtXbhu6FCw7Xhu6/hur7hu4nDtXbhurpCxILDtXbhuq7Dknbhu4nDteG7kOG6sOG7uULDtXbhuq7Dknbhu4nDtULEgsOTRuG6sMO1d8WpQuG7icO1xIJEw43DtcON4bqu4bupQsO1QsWpQsSCw7V24bufQ8O1duG6rsawxKjDteG6qMOTR0LEgsO1xKhDcELDtXfhurDDgELDtcSo4buKQ0LEgsO1duG6ukLEgsO1xKjhu6F2w7XhuqPhu64mV+G6oz7hu4nDtXhy4bqqw7Xhu69yQ8O14bufQsO1QuG6sELhuq7DtcSo4buK4burxKjDtcSo4buO4buJw7Xhu59Cw7XEqENwQsO14buYc8O14bqu4bq+4bqww7XEqOG7iuG7uULDtXjhurThu5/DteG7r3BCw7Xhuq5K4buUw4BCw7V7w5NGQsSCw7U+4buhxKjEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j8O14buIxKjhu5Thuqh54buF4buPxKh54buYxKgt4buf4bqo4bqwxIJCw6zDteG7iuG6sMSC4bquxKjhu4vhu49ubeG7iMSo4buKQ0LEgm7hu65w4bqww7Xhu5Bww7VyQuG6rsOsw7V9xIJFdsO1P0rGsEJtL+G7iMSo4buKQ0LEgm5tL8ONbg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]