(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong những ngày này người dân trồng hoa ở thôn Liên Quy, xã Mỹ Lộc (Hậu Lộc) đang khẩn trương chăm sóc từng luống hoa để cung ứng cho thị trường cuối năm và dịp tết.
a8ODw7Xhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JIxIPEguG7iuG6pnfDsmwp4buf4bqo4bqi4buN4buKw43hurrhuqjhuqLhu43Dg+G6quG7neG7jSnEguG7teG6qOG7jeG6oeG7iOG7kuG7jcOV4buf4bqq4buNw5VL4buNxIPhu7fhu4prL8ODw7Vsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JIKnfhu53hu6/Dsmxrd+G6rGzEg8ON4bqq4bqo4bqi4buN4bqow4Phu47huqjhuqLhu43huqjhuqLhu5/hu5Lhu43huqjhu5/hu5Lhu43huqjhuqJO4buCxILhu43hu6/hu6Xhuqjhu43hu4rDjeG6uuG6qOG6ouG7jcOD4bqq4bud4buNRuG7jeG7isODw4nhuqjhu40pxILhu7Xhuqjhu43huqHhu4jhu5LDrOG7jeG7kHHhu4084bua4buNKeG6vOG7reG7jcSpKsaw4buI4buNKeG6vOG7rWrhu4124bud4bqo4bqi4buN4bqkw4Phu6nhuqjhu43hu4rDjU7hu4DhuqjhuqLhu43hu63Dg3Lhuqzhu43DjELhu63hu43hu4rDk+G6qOG6ouG7jeG6puG7iOG6uOG6qOG6ouG7jcOD4bqq4bud4buNdsOB4buN4but4buI4bqo4bqi4buNT+G6qOG6ouG7jeG7rcOD4bqq4buN4buKw4Phurbhu43hu4rDjU7hu4LhuqjhuqLhu43hu63hu4jhurjEguG7jeG6qHLhuqzhu43DleG7n+G7jeG7r+G6tkjhu43hu4rhu7fhu4rhu4trL3fhuqxsay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybGvEguG6rOG6ouG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDssSC4busd+G6qOG7infDjcOy4buNw4zhu4rhu5LhuqZ34buHw7LDlMSC4buv4buKw4Np4buNxqHhu4/hu49I4buQw63hu43Dg3fEguG6osOD4buKaeG7jeG7meG7keG7kUjhu5DDrcOy4buNw4zDjeG7reG7h8OyLy/hu63hu6/huqjhu4vhu7Hhu53huqrhu4rDg+G7neG6qMODw4Phuqrhu53hu4vDleG6qC/hu693w4zhuqThu4rhuqpIL+G6qHfDlMOML8O0w7Thu5Phu5Mvw7Xhu5nhu5fhu6/hu5Phu4/hu5vDteG7j+G7k+G7m+G7isO04buXw7Xhu5Phu5vhuqbhu4/hu4vDgkjhuqJow43hu4fhu5Xhu5nhu5PDsuG7jeG7neG6puG7iuG7h8OyKeG7n+G6qOG6ouG7jeG7isON4bq64bqo4bqi4buNw4Phuqrhu53hu40pxILhu7Xhuqjhu43huqHhu4jhu5Lhu43DleG7n+G6quG7jcOVS+G7jcSD4bu34buK4buNw7Lhu43DlMSC4buv4buKw4Phu4fDssah4buP4buPw7Lhu43Dg3fEguG6osOD4buK4buHw7Lhu5nhu5Hhu5HDsuG7jS9say9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7rOG7nUjhu4rEguG6quG6qMOybCnhu5/huqjhuqLhu43hu4rDjeG6uuG6qOG6ouG7jcOD4bqq4bud4buNKcSC4bu14bqo4buN4bqh4buI4buS4buN4butw4NM4buN4buS4bu34buI4buN4buKw43hurrhuqjhuqLhu43hu63hu6Phu63hu43huqbhuqrhu6HEguG7jcOD4bqq4bud4buN4butxKjhu63hu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Jsa8SC4bqs4bqi4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8Oy4buv4buKw4Phu4jhuqzhu7Hhu43EguG7rHfhuqjhu4p3w43DsuG7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oyw5TEguG7r+G7isODaeG7jcah4buP4buPSOG7kMOt4buNw4N3xILhuqLDg+G7imnhu43hu5nhu5nDtUjhu5DDrcOy4buNw4zDjeG7reG7h8OyLy/hu63hu6/huqjhu4vhu7Hhu53huqrhu4rDg+G7neG6qMODw4Phuqrhu53hu4vDleG6qC/hu693w4zhuqThu4rhuqpIL+G6qHfDlMOML8O0w7Thu5Phu5Mvw7Xhu5nhu5fhu6/hu5Phu4/hu5vDtcO14buPw7Thu4rDtcO1xqHhu5fGoeG6puG7j+G7i8OCSOG6omjDjeG7h+G7meG7keG7lcOy4buN4bud4bqm4buK4buHw7Ip4buf4bqo4bqi4buN4buKw43hurrhuqjhuqLhu43Dg+G6quG7neG7jSnEguG7teG6qOG7jeG6oeG7iOG7kuG7jcOV4buf4bqq4buNw5VL4buNxIPhu7fhu4rhu43DsuG7jcOUxILhu6/hu4rDg+G7h8OyxqHhu4/hu4/DsuG7jcODd8SC4bqiw4Phu4rhu4fDsuG7meG7mcO1w7Lhu40vbGsvSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu6zhu51I4buKxILhuqrhuqjDsmw+4bqiTuG7gsSC4buN4buv4bul4bqo4buN4bqm4buf4bqo4bqi4buNw4Phuqrhu53hu40pxILhu7Xhuqjhu43huqHhu4jhu5Lhu43huqTDg8OJ4bqo4bqi4buNSeG7iHDhuqjhu43huqjhuqLhu5/hu5Lhu4124bu14bqsw6zhu43hu4rhu6fhu4rhu43hu7HGsOG7iuG7jeG7rcODcuG6rOG7jcOMQuG7reG7jcOD4bqq4bud4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybGvEguG6rOG6ouG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDssSC4busd+G6qOG7infDjcOy4buNw4zhu4rhu5LhuqZ34buHw7LDlMSC4buv4buKw4Np4buNxqHhu4/hu49I4buQw63hu43Dg3fEguG6osOD4buKaeG7jeG7meG7keG7kUjhu5DDrcOy4buNw4zDjeG7reG7h8OyLy/hu63hu6/huqjhu4vhu7Hhu53huqrhu4rDg+G7neG6qMODw4Phuqrhu53hu4vDleG6qC/hu693w4zhuqThu4rhuqpIL+G6qHfDlMOML8O0w7Thu5Phu5Mvw7Xhu5nhu5fhu6/hu5Phu4/hu5vDtcO1w7XDtOG7iuG7meG7lcah4buV4buT4bqm4buP4buLw4JI4bqiaMON4buHw7Xhu4/hu5vDsuG7jeG7neG6puG7iuG7h8OyKeG7n+G6qOG6ouG7jeG7isON4bq64bqo4bqi4buNw4Phuqrhu53hu40pxILhu7Xhuqjhu43huqHhu4jhu5Lhu43DleG7n+G6quG7jcOVS+G7jcSD4bu34buK4buNw7Lhu43DlMSC4buv4buKw4Phu4fDssah4buP4buPw7Lhu43Dg3fEguG6osOD4buK4buHw7Lhu5nhu5Hhu5HDsuG7jS9say9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7rOG7nUjhu4rEguG6quG6qMOybD7huqJO4buCxILhu43hu6/hu6Xhuqjhu43huqbhu5/huqjhuqLhu43Dg+G6quG7neG7jSnEguG7teG6qOG7jeG6oeG7iOG7kuG7jXZx4buN4bqm4buf4bqs4buN4butw4NM4buN4buKw4Phu4LEguG7jcOVS+G7jeG7sXThuqjhuqLhu43hu63DieG6qOG6ouG7jeG6qOG6osODQeG7jeG7rcODd+G7jeG7rcODc+G6qMOs4buN4buKw4NzSOG7jXbEgkHhuqjhu43DjE5GxILhu43hu6fhuqzDrOG7jeG6pOG6ruG7rcOD4buN4bqoRuG7jeG7rcOD4bqq4buNw4Phuqrhu53hu4vhu4vhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Jsa8SC4bqs4bqi4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OyxILhu6x34bqo4buKd8ONw7Lhu43DjOG7iuG7kuG6pnfhu4fDssOUxILhu6/hu4rDg2nhu43GoeG7j+G7j0jhu5DDreG7jcODd8SC4bqiw4Phu4pp4buN4buZ4buR4buRSOG7kMOtw7Lhu43DjMON4but4buHw7IvL+G7reG7r+G6qOG7i+G7seG7neG6quG7isOD4bud4bqow4PDg+G6quG7neG7i8OV4bqoL+G7r3fDjOG6pOG7iuG6qkgv4bqod8OUw4wvw7TDtOG7k+G7ky/DteG7meG7l+G7r+G7k+G7j+G7m8O1w7XDtMO14buK4bub4buX4buP4buPw7Thuqbhu4/hu4vDgkjhuqJow43hu4fhu5vhu5Phu5nDsuG7jeG7neG6puG7iuG7h8OyKeG7n+G6qOG6ouG7jeG7isON4bq64bqo4bqi4buNw4Phuqrhu53hu40pxILhu7Xhuqjhu43huqHhu4jhu5Lhu43DleG7n+G6quG7jcOVS+G7jcSD4bu34buK4buNw7Lhu43DlMSC4buv4buKw4Phu4fDssah4buP4buPw7Lhu43Dg3fEguG6osOD4buK4buHw7Lhu5nhu5Hhu5HDsuG7jS9say9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7rOG7nUjhu4rEguG6quG6qMOybD7huqLhu4jhurrhuqjhu43huqLEguG6uOG6qOG6ouG7jcOD4bqq4bud4buN4butw4NM4buN4buS4bu34buI4buNdk7hu4Thu63hu43huqjhuqJO4buCxILhu43hu6/hu6Xhuqjhu43huqzhu4jhu53hu43hu4rDk+G7jeG7reG7o+G7reG7jeG7iuG6suG6qMOD4buN4bqo4bqi4bqq4bufxILhu43DleG7ueG7jeG7isON4bq64bqo4bqi4buN4buKw4Phu5/huqjDg+G7jcOD4bqq4bud4buN4buKw4NO4buA4bqo4bqi4buNSMOD4bup4bqs4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybGvEguG6rOG6ouG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDssSC4busd+G6qOG7infDjcOy4buNw4zhu4rhu5LhuqZ34buHw7LDlMSC4buv4buKw4Np4buNxqHhu4/hu49I4buQw63hu43Dg3fEguG6osOD4buKaeG7jeG7mcO04buVSOG7kMOtw7Lhu43DjMON4but4buHw7IvL+G7reG7r+G6qOG7i+G7seG7neG6quG7isOD4bud4bqow4PDg+G6quG7neG7i8OV4bqoL+G7r3fDjOG6pOG7iuG6qkgv4bqod8OUw4wvw7TDtOG7k+G7ky/DteG7meG7l+G7r+G7k+G7j+G7m8O1w7Xhu5Hhu4/hu4rDteG7j+G7meG7keG7keG6puG7j+G7i8OCSOG6omjDjeG7h+G7kcah4buRw7Lhu43hu53huqbhu4rhu4fDsinhu5/huqjhuqLhu43hu4rDjeG6uuG6qOG6ouG7jcOD4bqq4bud4buNKcSC4bu14bqo4buN4bqh4buI4buS4buNw5Xhu5/huqrhu43DlUvhu43Eg+G7t+G7iuG7jcOy4buNw5TEguG7r+G7isOD4buHw7LGoeG7j+G7j8Oy4buNw4N3xILhuqLDg+G7iuG7h8Oy4buZw7Thu5XDsuG7jS9say9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7rOG7nUjhu4rEguG6quG6qMOybD7Dg+G7juG6qOG6ouG7jeG6qHLhuqzhu43huqLFqeG6qOG7jXbhu6Xhu5LDrOG7jeG6qOG6osOD4bu54buN4buKw43hurrhuqjhuqLhu43Dg+G6quG7neG7jeG6rOG7neG6qOG6ouG7jeG6puG7ocSC4buN4bqixILhu6Phu43hu4rDjeG6tuG7jeG6pMSC4bqow4Phu43hu4rhu7fhu43hu63hu53huqrhu43hu63Dg+G6quG7jeG6qOG6ok7hu4LEguG7jeG7r+G7peG6qOG7jeG6puG7n+G6qOG6ouG7jSnEguG7teG6qOG7jeG6oeG7iOG7ksOs4buN4bqiQkjhu41Iw4PFqeG6qOG7jeG7rcOD4buI4buSw4Hhuqjhu43hu6/hurbhu63Dg+G7jeG7reG7gOG7jeG7reG7p+G7iOG7jeG7reG7peG7kuG7jeG7isON4bq64bqo4bqi4buN4butTOG7neG7jXbhurbhu53hu41Iw4NO4buA4bqo4bqi4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybGvEguG6rOG6ouG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDssSC4busd+G6qOG7infDjcOy4buNw4zhu4rhu5LhuqZ34buHw7LDlMSC4buv4buKw4Np4buNxqHhu4/hu49I4buQw63hu43Dg3fEguG6osOD4buKaeG7jeG7k8ah4buRSOG7kMOtw7Lhu43DjMON4but4buHw7IvL+G7reG7r+G6qOG7i+G7seG7neG6quG7isOD4bud4bqow4PDg+G6quG7neG7i8OV4bqoL+G7r3fDjOG6pOG7iuG6qkgv4bqod8OUw4wvw7TDtOG7k+G7ky/DteG7meG7l+G7r+G7k+G7j+G7m8O1w7Xhu5PDtOG7isahw7Thu5nhu5vhu4/huqbhu4/hu4vDgkjhuqJow43hu4fDteG7j+G7m8Oy4buN4bud4bqm4buK4buHw7Ip4buf4bqo4bqi4buN4buKw43hurrhuqjhuqLhu43Dg+G6quG7neG7jSnEguG7teG6qOG7jeG6oeG7iOG7kuG7jcOV4buf4bqq4buNw5VL4buNxIPhu7fhu4rhu43DsuG7jcOUxILhu6/hu4rDg+G7h8OyxqHhu4/hu4/DsuG7jcODd8SC4bqiw4Phu4rhu4fDsuG7k8ah4buRw7Lhu40vbGsvSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu6zhu51I4buKxILhuqrhuqjDsmww4bqo4bqi4buNKuG6quG7n+G6qOG6ouG7jWNy4bqo4buNKOG7mMOs4buN4buKw4PDieG6qOG7jSnEguG7teG6qOG7jeG6oeG7iOG7ksOs4buN4buQceG7jTzhu5rhu40p4bq84butw6zhu43hu63Dg+G6quG7jeG7scSC4bu34buKaeG7jeKAnD7huqLhu53hu5Lhu43hu4rDk+G7jXbFqeG7iOG7jeG7isOD4buj4bqo4bqi4buNw7Xhu4/hu43hu6Xhuqzhu43huqbhurbhu63Dg8Os4buN4bqixILhu53hu4124bqw4bqow4Phu43hu4rDicSC4buNw5Xhu5/hu43hu63hu6Phu63hu43Dg+G6vOG7jeG7r+G7peG6qOG7jeG6pMOD4buj4but4buNdnHhu43hu5Dhu4jhurjhuqjhuqLhu43huqLEguG6uOG6qOG6ouG7jeG7rcOD4bqq4buNw5VL4buNw4Phuqrhu53hu43Eg+G7t+G7iuG7i+G7jcSD4buGxILhu43hu4rDg+G7gsSC4buNdsSCw4Hhuqzhu43huqjhu5/hu5LDrOG7jeG7reG7o+G7reG7jeG6puG6quG7ocSC4buNw4Phuqrhu53hu412ceG7jeG6puG7teG6qOG7jeG6rMWp4bqs4buNw5Xhu5/hu41Iw4Phu6Phu4rhu43hu4rDjcSCw4Hhuqjhu43hu4rhurjhu4rhu4vhu43Eg8OD4buCxILhu43hu4rEguG7t+G7iuG7jeG7reG7iOG6uMSC4buN4bqocuG6rOG7jeG7r8SCw4Dhuqjhu43hu7HEguG7t+G6qOG7jeG6pMODQuG7jeG6pk7hu4LhuqjhuqLDrOG7jeG6qOG7t+G7iOG7jeG6pMODw4nhuqjhuqLhu43hu63Dg3Lhuqzhu43DjELhu63hu43hu63hu6nhuqjhu43hu4rDg8aw4bqow6zhu43Dg+G6quG7neG7jeG7rULhu43hu4rDg8OB4buN4bqoRuG7jeG6pMODw4nhuqjhuqLhu412xKjhuqjhuqLhu43hu6/hurZI4buNxIPhu7fhu4rigJ3hu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Jsa8SC4bqs4bqi4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OyxILhu6x34bqo4buKd8ONw7Lhu43DjOG7iuG7kuG6pnfhu4fDssOUxILhu6/hu4rDg2nhu43GoeG7j+G7j0jhu5DDreG7jcODd8SC4bqiw4Phu4pp4buN4buZw7TGoUjhu5DDrcOy4buNw4zDjeG7reG7h8OyLy/hu63hu6/huqjhu4vhu7Hhu53huqrhu4rDg+G7neG6qMODw4Phuqrhu53hu4vDleG6qC/hu693w4zhuqThu4rhuqpIL+G6qHfDlMOML8O0w7Thu5Phu5Mvw7Xhu5nhu5fhu6/hu5Phu4/hu5vDtcO14buZ4buR4buK4buR4buV4bub4buX4buR4bqm4buP4buLw4JI4bqiaMON4buH4buX4buV4buPw7Lhu43hu53huqbhu4rhu4fDsinhu5/huqjhuqLhu43hu4rDjeG6uuG6qOG6ouG7jcOD4bqq4bud4buNKcSC4bu14bqo4buN4bqh4buI4buS4buNw5Xhu5/huqrhu43DlUvhu43Eg+G7t+G7iuG7jcOy4buNw5TEguG7r+G7isOD4buHw7LGoeG7j+G7j8Oy4buNw4N3xILhuqLDg+G7iuG7h8Oy4buZw7TGocOy4buNL2xrL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4bus4budSOG7isSC4bqq4bqow7JsPuG6ouG7neG7kuG7jcOM4bud4buI4buN4bqkw4PEguG7jcOD4bqq4bud4buN4buKw43hurrhuqjhuqLhu412TuG7hOG7reG7jcOD4buA4bqo4buNw7Xhu43hu4rhu4jFqeG6qMOs4buN4bqo4bqiTuG7gsSC4buN4buv4bul4bqo4buN4buxc+G7iuG7jXbFqeG7iOG7jeG6osSCcuG6qOG6ouG7jXbEgkHhuqjhu43hu4rDg3NI4buNw4zhu6PhuqjhuqLhu43DleG7n+G6quG7jeG7seG7neG6qOG7jXbhu7Xhuqzhu412w4Hhu43huqTEgsOB4bqs4buNw4zhuqrhu6Phu4rhu43DjMOS4buNw4zEguG6qMOD4buN4buKw41ORuG6qOG6ouG7jeG7rUzhu53hu43Dg+G6quG7neG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu5zhu4jhu4rDg+G6qsONw7JsKnDEguG7jVZy4bqo4bqiay9IbA==

Hải Đăng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]