(vhds.baothanhhoa.vn) - Giỏi cả bơi và lặn cho dù ở bộ môn nào cũng khẳng định được tài năng của mình. Đó chính là những phẩm chất mà nữ VĐV Hoàng Thị Trang đã làm nên điều đặc biệt cho thể thao Thanh Hóa. Nữ tuyển thủ đội tuyển lặn quốc gia này chính là niềm hy vọng vàng của thể thao nước nhà tại SEA Games 31.
4bqu4bua4bqo4bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhu53hu5wkVE/huqThurDDqsOZw4rDmsag4bqm4bud4bua4bug4bqm4budI+G6usOaxqBB4bqm4bql4buc4buQJeG6pk5HTOG6pkvhu5zhu5Ik4bqmVMOKVeG6psOaw5XDmuG6puKAnOG7mlvhuqY+xajDmsag4bqmPsOKw5rGoOKAneG6pkzhu5rDmeG6piThu5rhu5jhuqYk4bua4bq6w5nhuqbhu53hu5rhurrDmuG7muG6psOq4buk4bq64bquL+G7muG6qOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu4w6pP4bq6TeG6pOG6sOG6veG7nMav4buc4bqmTOG7gOG6pktY4buc4bqmPsOK4bqmVEfDmuG6pkzhu5rDmeG6pk0m4bqm4bu04bqmS+G7ruG6plXhu6rDmuG6psOaw4rDmeG6pkw7w5rGoOG6plPhu5pIw5rGoOG6pk7hu6DDmuG7muG6pk4s4buyTOG6piTDiuG7nOG6psOa4buCw5rGoOG6pkw64bq64bqmVeG7nsOa4bua4bqg4bqm4bql4buk4bqmTOG7muG7osOa4bua4bqmVMOK4bqmw5rhu5o8w5rGoOG6puG7uOG7msSoVeG6pkzhu5rDjCThuqZVw4rhuqbDmjzhuqbhu6fhuqXhu6fhuqbDqsOZw4rDmsag4bqm4bud4bua4bug4bqm4budI+G6usOaxqDhuqZO4buG4bqmVMOKVeG6psOaw5XDmuG6pk7hu5zhu5Al4bqmTkdM4bqmS+G7nOG7kiThuqZM4buaw5nhuqYk4bua4buY4bqmJOG7muG6usOZ4bqm4bud4bua4bq6w5rhu5rhuqbDquG7pOG6uuG6oOG6psOsPOG6piQlW+G7mMOa4bqmJOG7mjrhuqZO4buu4buc4bqmJCVb4buYw5rhuqZUR8Oa4bqmQCXhu7BM4bqmxqDhu5zhurrhuqbDmsOKW+G6pkzhu5rhu6LDmuG7muG6plTDiuG6psOa4buc4buQVeG6puG7mlvhuqY+xajDmsag4bqmPsOKw5rGoOG6pkw64bq64bqmJOG7muG7mOG6piThu5rhurrDmeG6psOaLFlM4bqmw5rhu5rDiuG6piThur7hu5zhuqbhu5vhuqcy4bqm4bq94bq6VU894bqmQuG6qOG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhuq7hu5xVxqDhuqZMVOG6uj09eeG6pE0k4buaJVVL4bqm4buc4bq1T8OaJE8j4bqk4bqmPSRbVE954bqke+G7nE0k4buaQeG6pkVDReG7uH3DgeG6puG7mk/hu5zGoOG7miRB4bqmQ+G6uOG6uOG7uH3DgeG6pOG6pj0jTHnhuqQvL0xNw5rhuqBL4bq6w5kk4bua4bq6w5rhu5rhu5rDmeG6uuG6oD7Dmi9NTz1TJMOZ4bu4L8OaT3s9L+G6quG6quG6qOG6rC/huqjhuqxETeG6rOG6qEThuqxC4bqs4bqqJEVEROG6uFRC4bqgUuG7uMag4bqk4bqm4bq6VCR54bqkw6rDmcOKw5rGoOG6puG7neG7muG7oOG6puG7nSPhurrDmsagQeG6puG6peG7nOG7kCXhuqZOR0zhuqZL4buc4buSJOG6plTDilXhuqbDmsOVw5rhuqbigJzhu5pb4bqmPsWow5rGoOG6pj7DisOaxqDigJ3huqZM4buaw5nhuqYk4bua4buY4bqmJOG7muG6usOZ4bqm4bud4bua4bq6w5rhu5rhuqbDquG7pOG6uuG6pOG6pi/hurDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurXhurrhu7gk4bucw5nDmuG6pOG6sDbDmuG7muG6plXhu5zDmuG7muG6puG7msWo4bq64bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG6teG7psOa4bqmw5rhu5pZ4bqmw5rhu4JV4bqm4bqq4bqs4bqo4bq4w4Dhuqbhu6fhuqXhu6fhuqbDqsOZw4rDmsag4bqm4bud4bua4bug4bqm4budI+G6usOaxqDhuqZO4buG4bqmTizhu7JM4bqmTuG6vuG7nOG6pk3hu5zhu5LDmuG6pkzhu5rDmeG6psOaLFlM4bqmw5rhu5rDiuG6piThu5rhurpV4bqmxqDhu5zhurrhuqYkI+G6usOa4bua4bqmJMOK4buc4bqm4bu04bqmVeG7qsOa4bqmS1jhu5zhuqYk4bq+4buc4bqm4bub4bqnMuG6puG6veG6ulVPPeG6pkLhuqzhuqYkVuG6pkzhu5ouTOG6piThur7hu5zhuqbhu5Xhu5rhu5xU4buc4bu44bu44bucw5pPPeG6oOG6puG6pcONW+G6pk4s4buyTOG6pn1PVeG6plTDiuG6plXhu64k4bqmS8OMJOG6psOaxqDDneG6psOa4buaLMOaxqDhuqZU4bq+4buc4bqmI8OMJOG6puG7muG7suG7uOG6plRd4bqmw5rDlCXhuqbDmuG7muG7nsOa4bqmVOG6vuG7nOG6pkvhu4DDmsag4bqmPsOKw5rGoOG6piThu5rDisOa4bua4bqmJOG7okzhu5rhuqZMOuG6uuG6psOaPOG6plPhu57DmuG7muG6psOaxqAs4bqmJCPhu4zhuqbDmsOKW+G6oOG6psOqw5nDisOaxqDhuqbhu53hu5rhu6Dhuqbhu50j4bq6w5rGoOG6plTDiuG6plXhu64k4bqmPeG7sOG6psOa4buaPMOaxqDhuqYkw4rhu5zhuqbDmuG7gsOaxqDhuqZLWOG7nOG6plThu67hu5zhuqZ9LuG6puG7neG7muG6usOa4bua4bqmVVnhu5zhuqZOLOG7skzhuqbhu7jhu5rhurwk4bqm4bua4buc4buSw5rDgOG6pk7DisOZ4bqmJOG6vsOZ4bqg4bqmw6w84bqm4bun4bql4bun4bqmQCXDleG6puG6peG7qsOaxqDhuqbhu53hu5rhurrDmuG7muG6psOD4bql4buqw5rGoOG6puG7m1jDmsSC4bqmw5rDilvhuqZO4buG4bqmw5rhu5rhurrDmuG7muG6pkzhu5rhu6TDmsag4bqmU+G7mkjDmsag4bqmTuG7oMOa4bua4bqmTizhu7JM4bqmJMOK4buc4bqmw5rhu4LDmsag4bqmTDrhurrhuqZV4buew5rhu5rhuqZLRsOaxqDhuqbDmuG7mjzDmsag4bqmJMOMVeG6psOq4bq14bun4bqmJOG6vuG7nOG6pkzhurxM4bqmxqDhu5zhu4Dhu5zhuqYkI+G7jMOA4bqmxqDhu5zhu4Dhu5zhuqZULuG6uuG6piQlVuG7nOG6pkAl4buwTOG6psag4buc4bq64bqg4bqmw6zhu4JV4bqm4bqq4bqs4bqo4bq4w4Dhuqbhu50j4bq6w5rGoOG6pk7hu4bhuqZT4buaSMOaxqDhuqZO4bugw5rhu5rhuqZOLOG7skzhuqY9KOG6piQjLOG7tMOaxqDhuqYk4buaw4rDmuG7muG6pkw64bq64bqmVeG7nsOa4bua4bqmPlnhu5zhuqbhuqrhuqYkw4xV4bqmw6rhurXhu6fhuqYk4bq+4buc4bqmxqDhu5zhu4Dhu5zhuqY+4buq4bqmTuG7oEzhu5rhuqZAJeG7sEzhuqbGoOG7nOG6uuG6oOG6puG7neG7msOKw5rhu5rhuqYk4buiTOG7muG6psOaw4pb4bqmTuG7huG6psag4bucKuG7uOG6puG7p+G6peG7p+G6pj3hu5zDmuG7muG6psOa4buCVeG6puG6quG6rOG6rOG6qOG6psOaw4pb4bqmTOG7pOG6piTDlcOa4bqmTOG7muG7osOa4bua4bqmJOG7mi5M4bqmJCPDmcOaxqDhuqZO4buu4buc4bqmJCVb4buYw5rhuqZLWOG7nOG6pkAl4buwTOG6psag4buc4bq64bqmJOG7muG6ulXhuqZNKOG6puG7m+G6pzLhuqbhur3hurpVTz3huqZC4bqs4bqmJOG6vuG7nOG6puG7leG7muG7nFRU4buc4bu44bucw5pPPeG6oOG6puG7leG7muG7gOG7nOG6plPhu5rhurzhuqZUw40l4bqmI+G7rOG7nMOA4bqmS1jhu5zhuqZU4buu4buc4bqm4bud4bua4bq6w5rhu5rhuqbDquG7pOG6uuG6plVZ4buc4bqmTOG7pOG6puG7p+G6peG7p+G6pk4s4buyTOG6piThu5rhurpV4bqmxqDhu5zhurrhuqbhu7ThuqbhuqXhur7hu5zhuqbhu5rhu67hu5zhuqbhu53hu5rhu5jhuqYk4bua4bq6w5nhuqbhuqXhu6rDmsag4bqmw6zhurpV4bqmM+G6oOG6psOiJuG6pkzhu5os4bq64bqmxqDhu5zDisOa4bua4bqmTizhu7JM4bqm4buaJVvhuqZM4buaLFjDmsag4bqmw5rhu5osw5rGoOG6piThu5rDisOa4bua4bqmJOG7okzhu5rhuqbhu7ThuqZM4bq8TOG6psOa4buu4buc4bqmTSXDmsag4bqmVcOK4bqmw6rDmcOKw5rGoOG6puG7neG7muG7oOG6puG7nSPhurrDmsag4bqmJOG7muG6ulXhuqbGoOG7nOG6uuG6pk7hu5Al4bqmTuG6viThuqY+w4rhuqY+LOG7siThuqZM4bq8TOG6pkzhu5pQ4bqmPeG7sOG6piThu7Ak4bqmw5rhu5rDjCThuqYkIyxZTOG6pk7hu6ThuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqww6Im4bqmPuG7iFvDgOG6psOa4buCVeG6puG6quG6rOG6quG6rMOA4bqmVeG7riThuqZLLFlM4bqmw5rGoMOZRyThuqZUWcOa4bqmJCPDmcOaxqDhuqY9KOG6psOaxqDhu5rhu5zhu5Lhu7jhuqZMOuG6uuG6psOqw5nDisOaxqDhuqbhu53hu5rhu6Dhuqbhu50j4bq6w5rGoOG6pk7hu6ThuqZUw4rhuqY+4buc4buSTOG6psOaPOG6puG7p+G6peG7p+G6psOaw4pb4bqmTOG7miVb4buYw5rhuqYkIeG6plXhu6rDmuG6pktY4buc4bqmPeG6usOaxqDhuqZV4buqw5rhuqZUR8Oa4bqg4bqm4bql4bq6w5rGoOG6puG7tOG6pk5Qw5rhu5rhuqZM4bq6w5nhuqbhu7jhu5rDmcOaxqDhuqZO4buu4bqm4bu04bqmVeG7qsOa4bqmS1jhu5zhuqZM4buaJVvhu5jDmuG6pj3hurrDmsag4bqmVeG7qsOa4bqmVEfDmuG6pkAl4buA4bqmJOG7mihM4bqmTuG7huG6plPhu5rhu5zDlMOa4bqmJMOK4buc4bqmw5rhu4LDmsag4bqmJCPhu4zhuqbDmsOKW+G6piQj4buA4buc4bqmQCXhurrhuqZOw5VV4bqm4oCcVcOMJOG6puG7gsOaw4DhuqZVw4wk4bqmw5rGoDrigJ3DgOG6puG7uOG7muG7gOG7nOG6pj0lW+G6psOaxqDhu5pRw4DhuqYj4bus4buc4bqmJCPhu4LDmuG6piQj4bu0w4Dhuqbhu5o/JOG6puG7mkrDmsag4bqmU+G7muG6vOG6psOa4bua4buc4buQJeG6oOG6psOiJuG6pj7hu4hbw4DhuqZOLOG7skzhuqY9KOG6pk7hu67Dmsag4bqmPuG7nMOVw5rhuqZMOuG6uuG6plThu4bDmuG7muG6pk7hur7DmeG6puG7nSMlw5rGoOG6piTDjVXhuqbDqiXDjMOa4bqmVCVb4buSw5rhuqbhu53DouG7neG7neG6piRQw5rhu5rDgOG6pkvhurrDmuG6puG7miXDjMOa4bqmVCVb4buSw5rhuqbhu5rhurrhu5zhuqZL4buu4bqmVeG7qsOa4bqmS1jhu5zhuqY+w4rhuqZUR8Oa4bqg4bqmw6rDmcOKw5rGoOG6puG7neG7muG7oOG6puG7nSPhurrDmsag4bqmTuG7huG6pj48w5rGoOG6piThu5zDmuG6puG7mljDmuG6pk7hu5jhuqbDmuG7muG7iMOa4bqmw5rhu5rhu5zhu5JV4bqmPj/huqZVWeG7nOG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhu6fhu5zhu5JM4bqmTuG7nOG7kCXhuqZO4buuw5rGoOG6psOqw5nDisOaxqDhuqbhu53hu5rhu6Dhuqbhu50j4bq6w5rGoOG6psOaRlXhuqYkI8OZw5rGoOG6plPDlOG6puG7msOZ4bq+TOG7muG6pj4oTOG6pk3hu4hb4bqmS+G7ruG6plXhu6rDmuG6plRHw5rDgOG6pj7hu7DDmuG6pk7hu4bhuqZL4bug4bqm4oCcS8av4bqmS0nDmsag4oCd4bqmU+G7muG6vOG6plTDjSXhuqY+w4rhuqZ94bq64bqm4buaWMOa4bqmVMOK4bqmTOG7miXEqMOa4bqmS+G7oOG6pkzhu5rDmeG6puG7m+G6pzLhuqbhur3hurpVTz3huqZC4bqow4DhuqbhuqXhur7hu5zhuqbhu5rhu67hu5zhuqbhu53hu5rhu5jhuqYk4bua4bq6w5nhuqYkw5nDisOa4bqmQCXhu7BM4bqmVOG7isOa4bqmJOG7mi7huqbhur/GsOG6psOa4buCVeG6puG6quG6rOG6quG6quG6oOG6psOiJuG6pkzhu5olW+G7mMOa4bqmPeG6usOaxqDhuqZL4buu4bqmVeG7qsOa4bqmVEfDmuG6psOa4buaLMOaxqDhuqbDqsOZw4rDmsag4bqm4bud4bua4bug4bqm4budI+G6usOaxqDhuqY+SsOa4bqmxqDhu4rDmuG6psOa4buaLOG6psag4bucPOG6psOaxqAlW8OVw5rhuqZOLOG7skzhuqbDmuG7mjzDmsag4bqm4bu44buaxKhV4bqmTOG7msOMJOG6piTDiuG7nOG6psOa4buCw5rGoOG6pkw64bq64bqmVeG7nsOa4bua4bqmw5rhu5os4bqmVCpM4bqmTOG7psOa4bqmJOG7muG7nOG6pk7DjCXhuqbhu7ThuqZV4buqw5rhuqZLWOG7nOG6oOG6psOsPOG6puG7p+G6peG7p+G6plPhu5rhu6rDmsag4bqmTOG7mlDhuqZL4buEJOG6psOa4bua4bug4bu44bqmw5rhu5rhurrDmuG7msOA4bqmVcOK4bqmTOG7psOa4bqmU+G7mkjDmsag4bqmTuG7oMOa4bua4bqmTizhu7JM4bqmU+G7muG7gOG6psOa4buCw5rGoOG6piThu5rhu5zhuqZOw4wl4bqmJOG7sCTDgOG6pk464bqmPS5M4bqmTOG6vsOa4bua4bqmJCPhurrDmuG7muG6puG7miVb4bqmTOG7mixYw5rGoOG6puG7tOG6pk7DjCXhuqYkIyzDncOaxqDhuqZAJeG7sEzhuqbGoOG7nOG6uuG6oOG6psOsxqDhurpb4bqmJCPDmcOaxqDhuqbDmuG7glXhuqZO4buKJeG6piThu5zDlcOa4bqmJOG7muG7nOG6pk7DjCXhuqYk4bq+4buc4bqmxqDhu5zhu4Dhu5zhuqY+4buq4bqmTuG7oEzhu5rhuqZUR8Oa4bqmQCXhu7BM4bqmxqDhu5zhurrhuqbDg8Oa4buCVeG6puG6quG6rOG6quG6rMSCw4Dhuqbhu50j4bq6w5rGoOG6pk7hu4bhuqbGoOG7nMOKw5rhu5rhuqZOLOG7skzhuqbhuqrhuqbDquG6teG7p+G6puG7tOG6pkzhurxM4bqmw5rhu67hu5zhuqZNJcOaxqDhuqbhuqrhuqzhuqxVw4DhuqZD4bqs4bqsVeG6pkzhu5rDjcOa4bqmPuG7oCThuqZO4buq4buc4bqmPsOK4bqm4bqo4bqmw6rhurXhuqXhuqbhu7ThuqbDmuG7ruG7nOG6pk0lw5rGoOG6puG6qOG6rOG6rFXhuqZM4buaw43DmuG6pj7hu6Ak4bqmTuG7quG7nOG6oOG6psOs4buCVeG6puG6quG6rOG6quG6qMOA4bqmw6rDmcOKw5rGoOG6puG7neG7muG7oOG6puG7nSPhurrDmsag4bqmJOG7nMOU4bu44bqmJD9M4bqmU+G7mkjDmsag4bqmTuG7oMOa4bua4bqmTizhu7JM4bqmTkjDmsag4bqmTMOM4bu44bqmTDrhurrhuqZV4buew5rhu5rhuqY+WeG7nOG6piThu5rDisOa4bua4bqmJOG7okzhu5rhuqbhuqrhuqbDquG6teG7p8OA4bqm4bqq4bqmw6rhurXhuqXhuqYk4bq+4buc4bqmTsOMJeG6piQjLMOdw5rGoOG6pkAl4buwTOG6psag4buc4bq6w4DhuqZO4busw5rGoOG6piThu5rDneG7nOG6piQj4bu04bqmJOG7msOKw5rhu5rhuqYk4buaw4rDmuG7muG6pj7hu5zDlcOa4bqmQCXhurrDmuG6piQjxajDmsag4bqmTDrhurrhuqZO4buu4buc4bqmJCVb4buYw5rhuqZUR8Oa4bqm4bun4buc4buSJOG6psOs4bq6VeG6pkzhu5olxKjDmuG6pkvhu6DhuqZM4buaw5nhuqbhu5vhuqcy4bqm4bq94bq6VU894bqmQuG6qOG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhu53hur7hu5zhuqZTIuG6puG6peG6vuG7nOG6puG7muG7ruG7nOG6puG7neG7muG7mOG6piThu5rhurrDmeG6puG6peG7qsOaxqDhuqbDrOG6ulXhuqYz4bqmVOG7isOa4bqmJOG7mi7huqZC4bqo4bqmVcOK4bqm4bun4buc4buSJOG6psOs4bq6VeG6plTDiuG6psOaLFlM4bqmTOG7mjrhuqbDmuG7msOKw4DhuqZV4buqw5rhuqZUR8Oa4bqmTuG7huG6piQj4bu04bqmVOG6vuG7nOG6pj3hurol4bqmQCXhu4bDmsag4bqmJOG7msOd4buc4bqmxqDhu5zhurrDmuG6pj7hu4TDmsag4bqmS+G7pMOaxqDhuqDhuqbhuqXDjVvhuqZUw4rhuqZMWOG6puG7muG7ruG7nOG6plRZw5rhuqZO4buY4bqmw6rDmcOKw5rGoOG6puG7neG7muG7oOG6puG7nSPhurrDmsag4bqmPsOK4bqmw5rGoCzDneG7nOG6pk7hu6zDmsag4bqmTuG7ruG7nOG6pkwmw5rGoOG6piQjw5nDmsag4bqmTuG7ruG7nOG6piQlW+G7mMOa4bqmVEfDmuG6puG7neG7muG6usOa4bua4bqmw6rhu6ThurrhuqZUw4rhuqbhurXhurrDmeG6puG7neG7muG7oOG6psOiJVvDlcOa4bqm4bua4buc4buSw5rhuqYk4buaKEzhuqbhu5rhu6ThurrhuqZVP0zhuqYk4bucw5Ul4bqm4oCcxqBHJOG6pj7DisOaxqDigJ3huqZM4buaw5nhuqYk4bua4buY4bqmJOG7muG6usOZ4bqmJFDDmuG7muG6psOa4buaw4rhuqbDmuG7pOG7nOG6piPhu5zDlcOaxqDhuqY+w4rhuqYk4bua4buY4bqmJOG7muG6usOZ4bqm4bun4buc4buSJOG6psOs4bq6VeG6psOa4buk4buc4bqmTOG7miXDmsag4bqg4bqmbcOaxqDhuqbhu5Xhu5rhur5V4bqm4budJcOMw5rhuqYyw5rhu5rDgOG6puG7nSMs4bu0w5rGoOG6pkvhu67huqZV4buqw5rhuqZUR8Oa4bqm4bud4bua4bq6w5rhu5rhuqbDquG7pOG6uuG6pj7DiuG6pkw7w5rGoOG6plTDiuG6piThu5rDisOa4bua4bqmPuG7nMOVw5rhuqZL4bq6w5rhuqbhu5olw4zDmuG6plQlW+G7ksOa4bqmTuG7ruG7nOG6piQlW+G7mMOa4bqmVEfDmuG6pkAl4buwTOG6psag4buc4bq64bqmTOG7msOZ4bqmS+G7nMOUJEHhuqbigJzhu53DiuG7nOG6psOa4buCw5rGoOG6pj7DiuG6plPhu5zDmuG7muG6psOaxqDhu5rhu5zhu5JV4bqmTOG7pOG6pk4s4buyTOG6puG7tOG6pkzhu4DhuqZV4buqw5rhuqZLWOG7nOG6pj7DiuG6plRHw5rhuqZM4bua4buiw5rhu5rhuqZUw4rhuqZO4buc4buQJeG6pk5HTOG6pkvhu5zhu5Ik4bqmxqDhu5wq4bu44bqmw6rDmcOKw5rGoOG6puG7neG7muG7oOG6puG7nSPhurrDmsag4bqmJOG7muG7nOG6pk7DjCXhuqZM4buaPMOaxqDhuqZM4bua4bq+TMOA4bqmJCjhuqYk4bucw5rhuqYk4bq+4buc4bqm4bub4bqnMuG6puG6veG6ulVPPeG6pkLhuqjhuqY94buE4bu44bqmJFnhu5zhuqDhuqbhu5vDmeG6pj5Z4buc4bqmVeG7qsOa4bqmS1jhu5zDgOG6plPhu5rhu4DhuqbDmuG7gsOaxqDhuqbGoOG7nMOKw5rhu5rhuqbhu5olW+G6pkzhu5osWMOaxqDhuqbhu7ThuqZV4buqw5rhuqZUR8Oa4bqmPeG7juG6pkzhurrDmeG6puG7mljDmuG6pk3DmeG6pk7DjVvhuqZUw4rhuqZV4buqw5rhuqYk4buaw5ThuqZV4bq+w5rhu5rhuqZMOuG6uuG6psOaLFlM4bqmTOG7mjrhuqbDmuG7msOK4bqm4bun4buc4buSJOG6psOs4bq6VeG6oOG6psOqW+G6pj7FqMOaxqDhuqYjRsOaxqDDgOG6psOqw5nDisOaxqDhuqbhu53hu5rhu6Dhuqbhu50j4bq6w5rGoOG6pj3hu47huqbhu7jhu5rhurwk4bqm4buaJVvhuqbhu5rDlCThuqbhu7jhu5rEqFXhuqZM4buaw4wkw4DhuqYkw4rhu5zhuqbDmuG7gsOaxqDhuqZOR0zhuqZL4buc4buSJOG6pkw64bq64bqmVeG7nsOa4bua4bqmTuG7mOG6pk5PVeG6pj7hu5zDmuG7muG6pkAl4bq6w5rGoOG6pj7hu5DhuqZM4buaw5nhuqYk4bua4buY4bqmJOG7muG6usOZ4bqmw5osWUzhuqbDmuG7msOK4bqmJOG6vuG7nOG6puG7m+G6pzLhuqbhur3hurpVTz3huqZC4bqow4DhuqZO4bukw5rGoOG6psag4buk4bu44bqmPsOKw5nhuqYk4buaw4rDmuG7muG6piThu6JM4buaw4DhuqYk4buaLuG6puG7muG6vsOaxqDhuqZMOuG6uuG6pk7DmcOKw5rhuqbhu53hu5rhurrDmuG7muG6psOq4buk4bq64bqmJOG6vuG7nOG6puG6peG6vuG7nOG6puG7muG7ruG7nOG6puG7neG7muG7mOG6piThu5rhurrDmeG6piTDmcOKw5rhuqZAJeG7sEzhuqZU4buKw5rhuqYk4buaLuG6puG6v8aw4bqmTCXhu7Dhu5zhuqbDmuG7glXhuqbDmuG6ulvigJ3huqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bq14bumw5rhuqY+WeG7nOG6psOqw5nDisOaxqDhuqbhu53hu5rhu6Dhuqbhu50j4bq6w5rGoMOA4bqmw5o84bqmU+G7nsOa4bua4bqmw5rGoCzhuqbDmsOKW+G6pkzhu5rhu5zhurrhuqY94buMQeG6puG6pOG6pSzhu7JM4bqmJOG7muG6ulXhuqbGoOG7nOG6uuG6puG7m+G6pzLhuqbhur3hurpVTz3huqZUw4rhuqZV4buuJOG6pj7hu5zDmuG7muG6pk0o4bqmVFnDmsOA4bqmw5rhu5rDjCThuqZUw4rhuqZT4bua4buc4bqmTizhu7JM4bqmJFbhuqZM4buaLkzhuqbDmsag4bq6W+G6piThur7hu5zhuqY9w43DmuG6psOa4buaw4rhuqDhuqbhuqdV4bqmPsOK4bqmTOG6vEzhuqZL4bq+w5rhuqYkI8OZw5rGoOG6pk7hu67hu5zhuqYkJVvhu5jDmuG6plQl4buqw5rhuqbDmlfhuqZUKEzhuqbhu5rDlCThuqZV4buew5rhu5rDgOG6pk3DisOa4bua4bqmPSjhuqYk4buI4bu44bqmJCMlw5rGoOG6pkzhurrDmeG6psOa4buaw4wk4bqmTuG7mOG6plPhu5rhu6rDmsag4bqmw5rGoCHDmsag4bqmw5rDjcOaxqDhuqZM4bq6w5nhuqYk4buaw4rDmuG7muG6piThu6JM4bua4bqmTOG6vOG6psOa4buaw43DmuG6oOG6puG6teG6vEzhuqbGoOG7nOG7gOG7nOG6pk7DjCXhuqZAJeG7sEzhuqbGoOG7nOG6uuG6piQjLFlM4bqmJOG7muG7kFXhuqbhu5vhuqcy4bqm4bq94bq6VU894bqmPeG7juG6plTDiuG6psOa4buaPMOaxqDhuqZO4buyJOG6pj3hurwk4bqm4bua4bq+TOG7muG6pkAl4bq6w5rhuqYkI8Wow5rGoOG6pk7hu5jhuqZPVeG6pj7DiuG6pkzhurxM4bqmTuG7rMOaxqDhuqZO4buu4buc4bqmTOG7pOG6pj0o4bqmTOG7miXEqMOa4bqmS+G7oOG6pkzhu5ol4bqmTuG6vMOZ4bqmw5rhu5rDjCThuqZM4buaw5nhuqZM4bq8TOG6psag4buc4buA4buc4bqmTsOMJeG6plRZw5rhuqY94buE4bu44bqmJFnhu5zigJ3huqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqmPSRbVE954bqkJE99JC3hurpU4bucxqDDmkHhuqYj4bucxqDhu5okw4HhuqThurDhuq49JCPDmcOaxqDhurDDreG6vsOa4bua4bqm4bq1LMOdw5rGoOG6ri89JCPDmcOaxqDhurDhuq4v4bu44bqw


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]