(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau chuỗi 3 trận đầu tiên đầy thất vọng, Hoàng Anh Gia Lai và HLV Kiatisak tiếp tục phải đối mặt với thử thách lớn đó là Viettel, đội bóng đang có thành tích toàn thắng. Mọi sự chú ý cũng sẽ hướng về sân Hàng Đẫy nơi Hà Nội FC sẽ có trận đấu đầu tiên của mùa giải gặp đối thủ TP Hồ Chí Minh.
4buxxKjhu7XDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmmpKxajhu4zhur554but4bux4bumxajhu6TDlMOV4buI4but4buT4buSw5Xhu4jDvUHDveG7k8Wp4bqr4bq+xILhu4jGr+G6vsO94bu1w70tw73hu7fhu7Phu7fhu7fDucO9NErDjeG7jsO9w5Xhu5DDleG7iMO9xajhurZKw73hurrhuq7hurrDveG7pkLDlcO9w6zhu4zhur5Kw5LGr8O94bu04bqww73hurHhurDDleG7iMO9NMOJQOG7sS/hu6bFqOG7pMOUw5Xhu4jhu63hu7EvxKjhu7Xhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOa4bqx4bq+xILhurx54butxKnEgsavw73hurrEqMav4bugSsO94bu5w73FqOG7pMSQw5XDvcOKRMavw73FqEpGw5XDvcOKREDDvcWoxKhDxajDveG7tOG7mMOV4buI4bunw73hurHDlOG6sMOV4buIw70mw5XEqMO94bqvSsSCw73huqvEgkrDveG7tOG6sMO94bqx4bqr4buTw73huqlKxILFqErhu6bEgsOSw73FqEpHw5rDvcWo4buw4bq6w73DmsSo4bqySsO9w4rhu5pKw73hu47huqzFqMO94bu0UUrDvcWoxKjDncO9xajEqOG6ruG6usSow73hu4xRw5XDvcOK4buQw73hu4zhurDDveG7k0rhur7FqMWo4bq+4buM4bunw73DiuG7okrDveG6uOG7kMOV4buIw73DisSCw5Xhu4jDveG6uuG7kMO9xajEqOG6sMOVxKjDvcWoS+G6usSow73FqMOU4bqww5XDvcWoxKjhuqTDleG7iMWpw71i4buYSsO94bumWcO94bq6xKjhu6jDvSPDveG6uuG7rsOV4buIw73hu6bhu4TDvcSoVlHDleG7iMO94bu0SMO94bumQsOVw73hurHhurDDleG7iMO9NMOJQMO9w5VQSsO94bqx4bqww71j4buiSsO9xIMyw73hu6bhu4TDveG6uuG7kMO9xajhu6TEkMOVw73DikPGr8O9w4pExq/DvcWoSkbDlcO94bq64busxILDveG7juG7qsSCw73hu4hK4bqySsO94buI4bqsw5rDvcOK4buaSsO9xajEqOG7rMO9asOsw73hurHhu5zDvTLEqEvDvWJKw5XEqMWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54but4buxSuG7juG7iMO94bq64buMxILhu6bhu6ZxeUoy4bq+w5XFqOG6vuG7pHnDveG7psWoQOG7jOG6vnF54bu2SuG6vMWoxKjDucO94bqi4buz4buzw5rhu7jhu6XDvcSo4bq+SuG7iMSoxajDucO9QcODQcOa4bu44bulecO94bum4buk4bq6cXkvL+G6uuG6vMOVxanhurjEgsOUxajEqMSCw5XEqMSow5TEgsWp4bu0w5Uv4bq84bq+4bumw5LFqMOUw5ovw5Xhur7hu7bhu6Yv4bu34bu34bu14buzL+G7tcOA4bqi4bq8QeG7tUHhu7fhuqDhu7lBxajDgeG6oOG6ouG6oOG7jMODLeG7tErhur7FqMWo4bq+4buMLcSoxILhu4jhu4wt4bu34buz4bu34bu1LeG7s8OAxanDk8Oa4buIecO9xILhu4zFqHF54buT4buSw5Xhu4jDvUHDveG7k8Wp4bqr4bq+xILhu4jGr+G6vsO94bu1w70tw73hu7fhu7Phu7fhu7fDucO9NErDjeG7jsO9w5Xhu5DDleG7iMO9xajhurZKw73hurrhuq7hurrDveG7pkLDlcO9w6zhu4zhur5Kw5LGr8O94bu04bqww73hurHhurDDleG7iMO9NMOJQHnDveG7tkrhurzFqMSocXnhuqLhu7Phu7N5w73EqOG6vkrhu4jEqMWocXlBw4NBecO9L+G7reG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oyxILDmsWoSsOUw5V54but4bqxw5ThurDDleG7iMO9JsOVxKjDveG6r0rEgsO94bqrxIJKw73hu6nhuq7DlMO94bu04bqww5Xhu4jhu6vDveG7puG7hMO94buI4bqsw5rDvcWoxKjDncO9xajEqOG6ruG6usSow73hu4xRw5XDvcWo4bukVlHhurrDveG7k0rhur7FqMWo4bq+4buMw73hu6nhuq7DlMO9w4rhu5Thu6vDveG6vOG7qsO94bq64buQw73hu4xTSsO9xajEqEfDveG7pkLDlcO9w5XEqOG6sOG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7reG7t8O9xajhu6TEkMOVw73EqOG7ksSCw73hu7ThurDDveG7tcO9xajhu6TEkMOVw73FqMSoxq/EgsO94buM4bqww73FqMSo4bqww5XEqMO9xahL4bq6xKjDveG7juG6sMO9S8Wow73EgkrDvcOV4buIUsO9xahRSsO9w4rhu5pKw73hu7RRSsO94bqxw5ThurDDleG7iMO9JsOVxKjDveG6r0rEgsO94bqrxIJKw73hu6bEgsavw73hu7nDveG7tOG7ksOV4buIw73DikPGr8O9w4pExq/DvcWoSkbDlcO9xajhurZKw73hu4hK4bqySsO94buTxanhuqvhur7EguG7iMav4bq+w73DlcOC4buOw73DlcSCQMWpw7004buiSsO94bq44buQw5Xhu4jDvcOKVlPhurrDveG6vMOJw5XDveG6vOG6pMWow73hurhUSsO94bqx4bqr4buTw73hurrhu5DDvcOK4bqow5Xhu4jDveG6ukPDmsO9w5XEqFbDveG6qUrEgsWoSuG7psSCw5Lhu6fDveG7plTDvcSo4buyxq/DvcOVxKhKSMavw73DleG7iMOU4bq2SsO94bq4SsOVxKjDveG6usSoQ8Wow73hu4xWU8OV4buI4bunw73hurrhu5DDveG6vOG6sMOVw73hurpExq/DvcWoxKjhu6zDvcWo4bqwSsO9w5XDgsOV4buIw73DleG6sEDDvcOKVlPhurrDvcOK4bquw5XEqMO94buISuG6rsO94buM4bqww73hu47hu6LFqMO9xajhu6TDlMOVxKjDvcOVxKjhu7LDleG7iMO9V8OV4buIw73hurrDncO94bu0SkbDlcO9xKjhurDDleG7iMO9w4pExq/DveG6usSow5TDveG6usSoV+G6usO94bu0xqDDvcOKTeG6usSow73DlcOC4buOw73DlcSCQOG7p8O9w5XEqEPFqMO94buM4bqww73DksSoSsO94bqxw5ThurDDleG7iMO9JsOVxKjDveG6r0rEgsO94bqrxIJKw73DiuG6tMO94bq8w4nDlcO9w4pExq/DveG7iErhurJKw73hu5PFqeG6q+G6vsSC4buIxq/hur7DveG7t+G7s+G7t+G7tcO94bumxILGr8O94bu14bu3w73hu7Thu5LDleG7iMO9w4pDxq/DveG7iErEgkrDvcOKw5ThurbDlcO94bu1w73hu7ThurDDvcOKVlPhurrDveKAnOG6usSo4buYw5XDveG7juG6rMWo4bunw73hu4jDnUrDveG7tOG6sMOV4buI4oCdw73DisONw73FqMSoxILhu47DveG7iErEgsO9JsSDMsO9MsSoxILhu47DmkrDlMOV4bumw73huqvhur7EguG7iMav4bq+xanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu63huqtN4bq6xKjDvcWoxKhKw73DikPGr8O9w5LEqOG6rsO9xajEqMavxJDDlcO94buMU0rDveG7tFFKw73DiuG7okrDveG6uOG7kMOV4buIw73DmsSo4buaw73DleG7qErDvcOVxKhWw5Xhu4jDveG7juG6sMOVw73FqOG7pEzDlcSow73hurxKw4zDlcO9VMO94bu3w73hu7Thu5LDleG7iMO9w4pDxq/DvcOKRMavw73FqEpGw5XDveG7jOG6sMO9w5LEqOG6rsO9w5XEqOG6tsWow73DlcSo4buSxILDvcWo4bukVlHhurrDveG6uuG6ruG6usO9w4rhu5pKw73FqMSo4busw73hurhNw73DiuG6rsOVxKjDveG7iErhuq7DvcWoxKhDw5rDvcSoUMOVw73hu4zhurDDvWPEguG7jsO9NE3DlcSow73hu7ThurDDveG6seG7nMOV4buIw73huqtPw5XEqMO94bqx4bqww71qT8OVxKjFqcO9Y+G7iMSCQMO94bq64bqyw73DksSoSsO9w4pWU+G6usO94bq6xKhQSsO9xajhu6RGw5XDveG7pkLDlcO9w5XEqOG6sMO9w6zhu4zhur5Kw5LGr+G7p8O94bqxw5ThurDDleG7iMO9JsOVxKjDveG6r0rEgsO94bqrxIJKw73hurrhu67DleG7iMO9xajhu5TDveG7pMSCw73hurhHw73FqOG6pOG6uuG7p8O94bq4Q8Wow73hu4xZ4bq6w73FqOG7pFZR4bq6w73hurHhu5zDleG7iMO94bqrT8OVxKjDveG6seG6sMO9ak/DlcSoxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu63hu7FK4buO4buIw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5SjLhur7DlcWo4bq+4bukecO94bumxahA4buM4bq+cXnhu7ZK4bq8xajEqMO5w73huqLhu7Phu7PDmuG7uOG7pcO9xKjhur5K4buIxKjFqMO5w73DgeG7teG7tcOa4bu44bulecO94bum4buk4bq6cXkvL+G6uuG6vMOVxanhurjEgsOUxajEqMSCw5XEqMSow5TEgsWp4bu0w5Uv4bq84bq+4bumw5LFqMOUw5ovw5Xhur7hu7bhu6Yv4bu34bu34bu14buzL+G7tcOA4bqi4bq8QeG7tUHhu7fhuqLDgcOBxajhu7Xhu7Phu7Xhu7Xhu4zhuqItw4Dhu7lBQeG7s+G6ouG7teG6oOG6oi3huqLhu7nhu7fhu7Phu7fhu7fFqcOTw5rhu4h5w73EguG7jMWocXnhu5Phu5LDleG7iMO9QcO94buTxanhuqvhur7EguG7iMav4bq+w73hu7XDvS3DveG7t+G7s+G7t+G7t8O5w700SsON4buOw73DleG7kMOV4buIw73FqOG6tkrDveG6uuG6ruG6usO94bumQsOVw73DrOG7jOG6vkrDksavw73hu7ThurDDveG6seG6sMOV4buIw700w4lAecO94bu2SuG6vMWoxKhxeeG6ouG7s+G7s3nDvcSo4bq+SuG7iMSoxahxecOB4bu14bu1ecO9L+G7reG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oyxILDmsWoSsOUw5V54butxKlX4bq6w73hu4DDmsO9w4rEgsOV4buIw73DleG7iOG6sEDDveG7juG7osWow73FqMOCw5Xhu4jDveG7jEbDlcO94bu0UUrDveG6seG6q+G7k8O94bqpSsSCxahK4bumxILDksO94bumxILGr8O94bq6xKjGr+G7oErDveG7ucO9xajhu6TEkMOVw73DksSo4bquw73FqMSoQ8Wow73hu7Thu5jDleG7iMO94bq64busxILDveG6scOU4bqww5Xhu4jDvSbDlcSow73huq9KxILDveG6q8SCSsO9VMO94buO4buqxILDveG7iErhurJKw73DlcOC4buOw73DlcSCQOG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7rWrhu6TEkMOVw73FqMSoxq/EgsO9xajDlOG6sMOVw73hurxKScOVw73FqOG7pFZR4bq6w73Eqcagw5Xhu4jDveG6q8SC4buOw71j4buIxKhJw70mw5XDvcWo4bukRsOVw73hu6ZCw5XDveG7k0rDlcSow71Uw73hu7Thu5LDleG7iMO9w4pDxq/DvcWoxKhXw73hu7nDvcOK4bq0w73DmsSoUErDveG6uOG6sEDDvcOVxKhKSMavw73DikrDjeG7jsO9QEfGr8O94bq64buqxILDvcWoxKhEQMO9xajhu6Thu5LDveG6seG6q+G7k8O94bqpTsSCxahK4bumxILDksWpw73huqvhu5pKw73hurrEqFBKw73FqEPDlcO94bq6xqDDleG7iMO9xajEqEpHxq/DveG7plfhurrDveG7puG6rsOV4buIw73FqOG6tsOUw73hu4zhurDDvcOV4buIxq9ARsOVw73DlcSoQsOVw73hurzDicOVw73DikfDlcO94bumWcO9w5Lhu4Dhu47DvcSoSknGr8O9w5nGr+G6ssO9xajhu6TDlMOV4buIw73DksSoQsavw73hurxXxajDvcOKSsON4buO4bunw73hu4jEqErDveG6uOG6sMOVxanDvTRKSMavw73DleG6sEDDveG6usSo4bqk4bq6w73hurrEqOG6pMOVw73hu6bhu4TDveG6uuG7ksOVw73igJzhuq7hu47DveG6ssOVxKjigJ3DvcOVxKjhurDDveG6ukThu47DvcOZxq9Cw5XDvcOV4buIVlJKw71qxKjhuq5Kw73huqvEgsOVw73FqOG7pMOUw5Xhu4jDvcWo4bukxJDDlcO9w4pDxq/DveG7tFFKw73hu5NK4bq+xajFqOG6vuG7jMO9VMO94bu04buSw5Xhu4jDvUHFqcO94bqpxKhKw73hurHDlOG6sMOV4buIw70mw5XEqMO94bqvSsSCw73huqvEgkrDveG6usSoVsSCw73FqMSow43DvcWo4bukTMOVxKjDveG6vErDjMOVw73hu47hu6LFqMO94bq44buiw73hu47huqzFqMO9xahL4bq6xKjDveG6ulnhurrDvcSoUMOVw73FqMSoTMO94buMU0rDvcWoxKhHw73hu6ZCw5XDvcOVxKjhurDDveG6uuG7rsOV4buIw73DksSoxqDDleG7iMO94bq64buQw73DleG7iMSoT8SCw73hu4wjw73hu4hMw73hu7RRSsO9xKjhu5jhu6fDvcOVxKhDxajDveG7jOG6sMO9w5LEqErDveG7k0rhur7FqMWo4bq+4buMw73hu4zhurDDvcOK4buiSsO94bq6xKhQSsO94bukQ8Wow73FqOG7msWow73FqOG7pEbDlcO94bumQsOVw73DksSo4bqu4bq6xKjFqcO9MsSoSkfDlcO9xajEqOG6pMOV4buIw73hu7kt4buzw73hurrhu6zEgsO94bqxw5ThurDDleG7iMO9JsOVxKjDveG6r0rEgsO94bqrxIJKw73FqOG7pFZR4bq6w73hu5NK4bq+xajFqOG6vuG7jMO9w5Xhu4jEgkDDvcWo4bukRsOVw73hu6ZCw5XDveG6seG6sMOV4buIw700w4lAw71Uw73hu47hu6rEgsO94buISuG6skrDvcOVw4Lhu47DvcOV4buIw5Thuq5Kw73hurrEqE7DveG6uuG7ksOVw73FqEvDlcSow73hurrEqEPDlcO9xajEqMSC4buOw73DksSo4bqyw5TFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7reG7sUrhu47hu4jDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXlKMuG6vsOVxajhur7hu6R5w73hu6bFqEDhu4zhur5xeeG7tkrhurzFqMSow7nDveG6ouG7s+G7s8Oa4bu44bulw73EqOG6vkrhu4jEqMWow7nDvcOAw4FBw5rhu7jhu6V5w73hu6bhu6ThurpxeS8v4bq64bq8w5XFqeG6uMSCw5TFqMSoxILDlcSoxKjDlMSCxanhu7TDlS/hurzhur7hu6bDksWow5TDmi/DleG6vuG7tuG7pi/hu7fhu7fhu7Xhu7Mv4bu1w4DhuqLhurxB4bu1QeG7ueG7s+G7teG6oMWow4Phu7nDgMOA4buMw4Et4bu0SuG6vsWoxajhur7hu4wt4bumxIJKLeG7iMOUw5Xhu7fhu7Phu7fhu7fFqcOTw5rhu4h5w73EguG7jMWocXnhu5Phu5LDleG7iMO9QcO94buTxanhuqvhur7EguG7iMav4bq+w73hu7XDvS3DveG7t+G7s+G7t+G7t8O5w700SsON4buOw73DleG7kMOV4buIw73FqOG6tkrDveG6uuG6ruG6usO94bumQsOVw73DrOG7jOG6vkrDksavw73hu7ThurDDveG6seG6sMOV4buIw700w4lAecO94bu2SuG6vMWoxKhxeeG6ouG7s+G7s3nDvcSo4bq+SuG7iMSoxahxecOAw4FBecO9L+G7reG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oyxILDmsWoSsOUw5V54but4buTSuG6vsWoxajhur7hu4zDveG7tMOJw5XDvcOKxILDleG7iMO94bq64buQw73FqMSo4bqww5XEqMO9xahL4bq6xKjDveG7t8O9xajhu6TEkMOVw73FqMOU4bqww5XDvcWoxKjhuqTDleG7iMO9w5LEqOG6rsO9Q8OVw73FqFZTw5Xhu4jFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7rTTDlOG6sMOVw73DmcavQsOVw73hurrhu6zEgsO94bqx4bqr4buTw71q4bukVlDDleG7iMO94buTSknFqMO94bqxw5ThurDDleG7iMO94bq84buqw73DksSoxqDDleG7iMO9w5nGr+G6rsO9xKjDlMSCw73hu44qw73hu6bDlMOV4buIw73hu4zhurZKw73FqMSow43DvcSoSknDlcO9w4pWU+G6usO94bumWcO9xKhKScavw73Dmcav4bqyw73FqFjDveG7jOG7mkrDveG6usSoUErDvcWoxKhZ4bq6w73hurzhu7DDleG7iMO94bq64busxILDveG7jkzDlcSoxanDvTFGw5XDveG6uuG6tsOVxKjDveKAnOG7i8av4bqyw73hurjhu5DDleG7iMO94bu04bqww5Xhu4jigJ3DveG6scOU4bqww5Xhu4jDvTRX4bq64bunw73hu5NK4bq+xajFqOG6vuG7jMO94bq64buSw5XDveG6uuG7kMO94bumWcO94bu4xq9DxajDveG7puG6pOG6usO94bq64busxILDveG6uOG7okrDvcOKxqBKw73DleG7iMOU4bq2SsO94bq4SsOVxKjDveG6r+G6vsOU4bu0xILDlcOV4bq+w73hu7ThurDDvcOsxILGr+G7jMOUw73DrOG6vuG6vOG7pMOUxanDvcOsxKjDlMOV4buIw73DiuG7osO94bq64busxILDveG7t8O94bq6RMavw73FqMSo4busw73DleG6sEDDveG7jOG6sMO9QEfGr8O9xajhu5rDvcOZxq/EgsOVw73FqOG7pOG7mMOV4buIw73hu4hK4buow5rDveG7k0rhur7FqMWo4bq+4buMw73FqMOU4bqww5XDvcWoxKjhuqTDleG7iMO94bumxILGr8O94bu3w73FqOG7pMSQw5XDvcOKQ8avw73hu7ThurDDvcWo4bukVMO9xajEqOG6sMOVxKjDvcOK4buaSsO9xajEqOG7rMO9w4rhuq7DleG7iMO94buIUuG7jsWpw73hu5NK4bq+xajFqOG6vuG7jMO9xKjDlOG6sMOVw73FqMOU4bqww5XDvcWoWcO9xahKw5XDvcWoUUrDveG7jOG6sOG7jsO9w5LEqOG6ruG6usSow73FqOG7pEbDlcO94bumQsOVw73DrOG7jOG6vkrDksavw73hu7RRSsO94buO4buw4bq6w73FqEpGxq/DveG6usSCw5TDvcOVxKhDxajDveG7jOG6sMO94bu5w73DikrDjeG7jsWpw700QkDDveG7puG7hMO94buM4bqww73FqMSow53DvcWoxKjhuq7hurrEqMO94buMUcOVw73hurzhurDDlcSow73hurrEqMOUw73hurrEqOG7rMO9w5XEqOG6sMO94bqxw5ThurDDleG7iMO9JsOVxKjDveG6r0rEgsO94bqrxIJKxanDvTLGr+G7ouG6usO9w4rhu5pKw73DikTGr8O9w5XhurBAw73hu4zhurDDvcWo4bukxJDDlcO94bq6RMavw73FqELhu47DvcOKSsON4buOw73DlcSoQ8Wow73hurrhu6zEgsO94bu04buSw5Xhu4jDvcOKQ8avw73FqMSoV8O9QcO9w5XhurBAxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu63hu7FK4buO4buIw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5SjLhur7DlcWo4bq+4bukecO94bumxahA4buM4bq+cXnhu7ZK4bq8xajEqMO5w73huqLhu7Phu7PDmuG7uOG7pcO9xKjhur5K4buIxKjFqMO5w73huqDhu7nDgcOa4bu44bulecO94bum4buk4bq6cXkvL+G6uuG6vMOVxanhurjEgsOUxajEqMSCw5XEqMSow5TEgsWp4bu0w5Uv4bq84bq+4bumw5LFqMOUw5ovw5Xhur7hu7bhu6Yv4bu34bu34bu14buzL+G7tcOA4bqi4bq8QeG7tUHhu7nhu7fhu7fhuqLFqOG7t+G6oMODw4Dhu4zDgS3hu7fhuqDDgcOBw4Dhu7nhu7fDgeG6oi3huqDhu7lBw4DhuqLhu7nhuqJB4bu1w4HFqcOTw5rhu4h5w73EguG7jMWocXnhu5Phu5LDleG7iMO9QcO94buTxanhuqvhur7EguG7iMav4bq+w73hu7XDvS3DveG7t+G7s+G7t+G7t8O5w700SsON4buOw73DleG7kMOV4buIw73FqOG6tkrDveG6uuG6ruG6usO94bumQsOVw73DrOG7jOG6vkrDksavw73hu7ThurDDveG6seG6sMOV4buIw700w4lAecO94bu2SuG6vMWoxKhxeeG6ouG7s+G7s3nDvcSo4bq+SuG7iMSoxahxeeG6oOG7ucOBecO9L+G7reG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oyxILDmsWoSsOUw5V54butasSo4busw73hu47GoMOVw71qQ8OVw71q4bukVlLDleG7iMO9xajhu6RUw73hu4zhurZK4bunw73hurHhurDDvWPhu6JKw73EgzLDvcOK4bq0w73DiuG7rMO9w5nGr0LDlcO9w4rhuq7DvcWo4bukxJDDlcO94buI4bqsw5rDvWrDrMO94bqx4bucw70yxKhLw71iSsOVxKjFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7rWrhu6TDlMOV4buIw73DksSoSsO9w4rhu5Dhu6fDvcOV4buIVlJKw73EqELhu47DveG7juG7osO94bq64buuw5Xhu4jDveG6vOG6sMOVxKjDveG7plnDveG6usSo4buow70jw73hurrEqMOUw73hurHhurDDvWPhu6JKw73EgzLDvcOSxKhKw73DiuG7okrDveG6uOG7kMOV4buIw73DleG6sEDDvcOaxKjhurJKw73DikfDlcO94bu04buSw5Xhu4jDvcOKQ8avw73FqMSoV8O9QcO94buOUUrDvcOK4bquw73FqOG7pMSQw5XDvcOKRMavw73FqEpGw5XDveG6uuG7rMSCw73hu47hu6rEgsO94buISuG6skrFqcO94oCcMlDDlcO94bq44bq0w5TDvTJk4buT4bq3My3hu7XDg+KAncO9w4rhurTDvcOSxKhKR8OVw73DiuG7okrDveG6uOG7kMOV4buIw71qxKjhu6zDvcOKxqDDvcOaxKjhurJKw73hu7hKw5XDvcSow5ThurTDlcO9xahRSsO94bu5w73FqOG7pMSQw5XDvcOKQ8avw73DikTGr8O9xahKRsOVw73hurrhu6zEgsO94buO4buqxILDveG7iErhurJKw73hurzDlMO9xajDlOG6sMOVw73hurjhu6LDvUHDvcWoxKjhu6zDveG7jsagw5XDveG6uuG7rMSCw73EqOG7mMO9xajhu6RUw73FqMSo4bqww5XEqMO9xIPhu7PDveG7tOG6sMO9w5LEqMagw5Xhu4jDvcWoxKjDjcO9xajEqErDvcOKQ8avxanDveG6q0pJxq/DvcOK4buiSsO94bq44buQw5Xhu4jDvcWoxKjhu6zDvcOKxqDDveG6uuG7kMO9xajEqMONw73EqEpJw5XDvcOKVlPhurrDveG7plfhurrDveG7juG6tsOVxKjDveG6uuG7rMSCw73hu45Mw5XEqMO9xajhu6RWUeG6usO9w4rhu5pKw73FqMSo4busw71qw6zDveG6seG7nMO9MsSoS8O9YkrDlcSow73EqMSCQMO9w5LEqMagw5Xhu4jDveG7puG7hMO9w5rEqOG7sMO9xajEqMav4bui4bq6w73hu7ThurDDlMO9xajhurBKw73hurpE4buOw73DmcavQsOVw73hurrhu6zEgsO94bqx4bqr4buTw70yxKjGr8OVw73huq3EguG6vi3EqMOUw73hu7ThurDDveG7plnDvcSo4bucSsO9w5rEqOG7sOG6usO94bq64busxILDveG6uuG6ruG6usO9w5Xhu4jGoErDveG7psSCw5TDvcWo4bukw5TDleG7iMO9w4rhu6JKw73EqEzDlcSow73hurrhu6zEgsO9w4rhu6JKw73hurjhu5DDleG7iMO9xajEqOG7rMO9w4rGoMWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54but4buxSuG7juG7iMO94bq64buMxILhu6bhu6ZxeUoy4bq+w5XFqOG6vuG7pHnDveG7psWoQOG7jOG6vnF54bu2SuG6vMWoxKjDucO94bqi4buz4buzw5rhu7jhu6XDvcSo4bq+SuG7iMSoxajDucO9QcOA4bu1w5rhu7jhu6V5w73hu6bhu6ThurpxeS8v4bq64bq8w5XFqeG6uMSCw5TFqMSoxILDlcSoxKjDlMSCxanhu7TDlS/hurzhur7hu6bDksWow5TDmi/DleG6vuG7tuG7pi/hu7fhu7fhu7Xhu7Mv4bu1w4DhuqLhurxB4bu1QeG7ueG7uUHDgMWow4Hhu7NBQeG7jOG6oC3EqOG6uuG7ji3hurhKw5XEqOG6vMavw5TDleG7iOG7t+G7s+G7t+G7ty3hu7Phu7nFqcOTw5rhu4h5w73EguG7jMWocXnhu5Phu5LDleG7iMO9QcO94buTxanhuqvhur7EguG7iMav4bq+w73hu7XDvS3DveG7t+G7s+G7t+G7t8O5w700SsON4buOw73DleG7kMOV4buIw73FqOG6tkrDveG6uuG6ruG6usO94bumQsOVw73DrOG7jOG6vkrDksavw73hu7ThurDDveG6seG6sMOV4buIw700w4lAecO94bu2SuG6vMWoxKhxeeG6ouG7s+G7s3nDvcSo4bq+SuG7iMSoxahxeUHDgOG7tXnDvS/hu63hu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMsSCw5rFqErDlMOVeeG7rWrDrMO94bqx4bucw70yxKhLw71iSsOVxKjDvcOZxq9AR8Wow73hu4hCQMO9w5LEqOG7kMO94bq8w4zDveG6usSow5TDveG6seG6sMO9Y+G7okrDvcSDMsWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54butasOsw73hurHhu5zDvTLEqEvDvWJKw5XEqMO94bq84buqw73DlcOC4buOw73DlcSCQMO9w5LEqMagw5Xhu4jDveG6uuG7kMO94bumWcO9w4pExq/DvcWoVsO94buMUcOV4bunw73DksSoxqDDleG7iMO94bq64buQw73DlcSoSkjGr8O94bq4SkfDlcO9w4rhu6LDleG7iMO94bu0SMO94buMWeG6usO94buMVlPDleG7iMO94bumw5TDleG7iMO9xKjhu5jDveG7jOG6sMO9w4rhu6JKw73hurjhu5DDleG7iMO9w5LEqMagw5Xhu4jDveG6vMOMw73hurhNw73DiuG6rsOVxKjDveG6uOG6tkrFqcO94bqx4bqr4buTw71q4bukRMOVw71iSsOVxKjDvTLEqEpHw5XDveG7tOG6sMO94bq64bqu4bq6w73EqOG7mOG6usO9xajhu6Thu5LDveG7jlFKw73hurrhu5DDveG7t8O9xajhu6TEkMOVw73EqOG7ksSCw73hu4xKRsOVw73FqEpHw5rDvcOVxKhWw5Xhu4jDveG7tMOJw5XDvcOK4bqsxajDveG7juG7sOG6usO9xahKRsavw73hurrhu5DDvcOKSsON4buOw73FqOG7pEbDlcO94bumQsOVw73hurHhurDDleG7iMO9NMOJQMO9VMO94bu04buSw5Xhu4jDvcOKQ8avw73DleG6sEDFqcO9MsSoQsOVw73hu6bhu6jFqMO9w5XEqMSQw5rDvcWoTeG6usSow73hurHDlOG6sMOV4buIw73hu5Phu67DvcSpxILhu47hu6bDlMOVw73hurrhu6zEgsO9asOsw73hurHhu5zDvTLEqEvDvWJKw5XEqMO9w4pWU+G6usO9w5I9w73hu7Thu5jDleG7iMO94bum4buEw73FqEpHw5rDvcWo4buw4bq6w73FqMSow43DvcSoSknDlcO94bq64bquSsO94bq8xq9ARsOVw73hu4jEqErDveG6uOG6sMOVw73FqOG7pEbDlcO94bumQsOVw73hurHhurDDleG7iMO9NMOJQMO9w5LEqErDvcOK4buaSsO9w4pExq/DveG7tFFKw73DiuG7okrDveG6uOG7kMOV4buIw73hurrhu67DveG6seG6sMO9Y+G7okrFqcO9NEJAw73hu4zhurDDvcOKSkjGr8O94buO4bqww73FqEpIw5XDvcOK4bq2w5TDvcOV4bqwQMO9w4rhurTDveG7jOG6sOG7jsO9w4pWU+G6usO9w5LEqErDvcOSxKjDlOG6ruG6usO94bquw5TDveG6uuG6ruG6usO9w4rhu6JKw73hu4vGr+G6ssOV4buIw71jxILhu47DveG7tOG6sMO9asSoxILDlcSow73hurHhu5DEgsWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54but4buxSuG7juG7iMO94bq64buMxILhu6bhu6ZxeUoy4bq+w5XFqOG6vuG7pHnDveG7psWoQOG7jOG6vnF54bu2SuG6vMWoxKjDucO94bqi4buz4buzw5rhu7jhu6XDvcSo4bq+SuG7iMSoxajDucO94bqi4buz4buzw5rhu7jhu6V5w73hu6bhu6ThurpxeS8v4bq64bq8w5XFqeG6uMSCw5TFqMSoxILDlcSoxKjDlMSCxanhu7TDlS/hurzhur7hu6bDksWow5TDmi/DleG6vuG7tuG7pi/hu7fhu7fhu7Xhu7Mv4bu1w4DhuqLhurxB4bu1QeG7uUHhu7nhu7PFqOG6oOG7s+G7s+G7t+G7jOG7tS3hu7fhuqDDgcOBQcOD4bu5QcOBLeG7teG7teG6oMOB4bqgw4Hhu7nDg+G6oMOAxanDmsOV4buIecO9xILhu4zFqHF54buT4buSw5Xhu4jDvUHDveG7k8Wp4bqr4bq+xILhu4jGr+G6vsO94bu1w70tw73hu7fhu7Phu7fhu7fDucO9NErDjeG7jsO9w5Xhu5DDleG7iMO9xajhurZKw73hurrhuq7hurrDveG7pkLDlcO9w6zhu4zhur5Kw5LGr8O94bu04bqww73hurHhurDDleG7iMO9NMOJQHnDveG7tkrhurzFqMSocXnhuqLhu7Phu7N5w73EqOG6vkrhu4jEqMWocXnhuqLhu7Phu7N5w70v4but4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54but4buT4buSw5Xhu4jDvcOKQ8avw73FqMSoV8O9QcO94bum4buEw73DkkrDjeG7jsO94bq6xKhXw5Xhu4jDveG7plfhurrDveG7juG6tsOVxKjDveG6uuG7rMSCw73hu7fDvVfDleG7iMO94bq6w53DveG7tEpGw5XDveG7tMagw73Dik3hurrEqMO9w5LEqOG6ruG6usO9w4rhu5DDveG7jOG6sMO9xKnGoMOV4buIw73huqvEguG7jsO9Y+G7iMSoScO94bu04bqww71qw5TDmuG6vsOV4buMxILDleG6vMO9MUzDlcSow700TcOVxKjFqcO9NOG7okrDveG6uOG7kMOV4buIw73hu7hXw71j4buIxKhJw73hu6bhu4TDveG7jOG6sOG7jsO9w5LEqOG6ruG6usSow73FqOG7pEbDlcO94bumQsOVw71qxKjhu5rDleG7iMO9Y8SoQ8Wow73hurrhu6zEgsO9MuG6qzHDvcSp4bqwSsO94bqv4buSw5Xhu6fDveG6uuG7ksOVw71qw5TDmuG6vsOV4buMxILDleG6vMO9MUzDlcSow700TcOVxKjDvcSo4bqww5XEqMO9w5nGr0LDlcO9xahRSsO94bumQsOVw73DlcSo4bqww73hurrhu6zEgsO94bqx4bucw5Xhu4jDveG6q0/DlcSow73hurHhurDDvWpPw5XEqMWpw71j4buIw5ThurBKw73hu6TEguG7p8O9w5Xhu4hWUkrDvcSoQuG7jsO94buO4buiw73hurrhu5LDlcO94bq6xKhSw73DilNKw73hurHhuqvhu5PDvcOs4bq+xajhu6TDlOG7tErhurrDveG7tOG6sMO9NMagw5Xhu4jDvT/DvWrEqMSCw5XEqMO94bqx4buQxILDveG6uuG7kMO9w4rhu5JKw73DilZT4bq6w73hu47hu5DDlcO9w5VTw73FqOG7pFZR4bq6w73DiuG7mkrDvcWoxKjhu6zDvcOSJMO94bq8UMO9xKnhurExw7004bqww71j4bqqw5Xhu4jDvcWo4bukRsOVw73hu6ZCw5XDvcOVxKjhurDhu6fDvcOZxq/EgsO9w4rhu5DDveG6uuG7kMO94bq6xKhKR8OVw73FqMSo4bqkw5Xhu4jDvcOKRMavw73FqEpGw5XDvVTDveG7juG7qsSCw73hu4hK4bqySsO9w5XhurBAxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu63hu7FK4buO4buIw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5SjLhur7DlcWo4bq+4bukecO94bumxahA4buM4bq+cXnhu7ZK4bq8xajEqMO5w73huqLhu7Phu7PDmuG7uOG7pcO9xKjhur5K4buIxKjFqMO5w73huqLhuqLDg8Oa4bu44bulecO94bum4buk4bq6cXkvL+G6uuG6vMOVxanhurjEgsOUxajEqMSCw5XEqMSow5TEgsWp4bu0w5Uv4bq84bq+4bumw5LFqMOUw5ovw5Xhur7hu7bhu6Yv4bu34bu34bu14buzL+G7tcOA4bqi4bq8QeG7tUHhu7lBQcOAxajhu7XhuqDhuqDDgOG7jEEt4bu34bqgw4Hhu7nhu7PhuqLhu7XDgcOBLeG7teG7teG6oOG7ueG6osOD4bu34bqgw4DDgMWpw5rDleG7iHnDvcSC4buMxahxeeG7k+G7ksOV4buIw71Bw73hu5PFqeG6q+G6vsSC4buIxq/hur7DveG7tcO9LcO94bu34buz4bu34bu3w7nDvTRKw43hu47DvcOV4buQw5Xhu4jDvcWo4bq2SsO94bq64bqu4bq6w73hu6ZCw5XDvcOs4buM4bq+SsOSxq/DveG7tOG6sMO94bqx4bqww5Xhu4jDvTTDiUB5w73hu7ZK4bq8xajEqHF54bqi4buz4buzecO9xKjhur5K4buIxKjFqHF54bqi4bqiw4N5w70v4but4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmibGr8WoxKjDlOG7pHnhu63hu7Hhu6bFqOG7pMOUw5Xhu4jhu61i4bq2w5XEqMO9MlZSw5Xhu4jhu7Ev4bumxajhu6TDlMOV4buI4but4buxL8Oa4but

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]