(vhds.baothanhhoa.vn) - Xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa hiện có 3 di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia và 7 di tích cấp tỉnh. Ngoài ra, tại đây còn có nhiều giếng cổ và nhà cổ.
w7lH4buv4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugaEhTS8SQ4bur4buxUlNYS8SQxqHhu6tTxJBXUy3hu7lLSEZNcOG7scSoVFJTSOG7hFhx4bur4bulw7Phur7hu7FTR8ODTOG7seG7q0vDgU1G4buxQ0jhu7FTSUJH4oCdw7kvR+G7r+G7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugw6HEkOG7uUPhu6vhu6Xhu43huqLhu7HDoU7huq5NRuG7seG6s+G7kkJy4buxR1RY4buATeG7scOhTuG6rk1G4buxw6FP4bu54buxR0jhu4BN4buxQk/hu7F34buxQ0jhu7FTSUJH4buxS8OMQkfhu7FS4buwcuG7seG7rsODTeG7sUdP4bu5cuG7sUpIw4pN4buxU1FVQuG7sU1GR+G7gOG7sVNHVOG6plPhu7FCw4Lhu6Dhu7FQVMOUQuG7sUZI4bu54bux4buuw4Hhu7Hhu7Phu7FDSOG7sVNJQkfhu7FCw4Lhu6Dhu7FT4buKTUdz4buxw6JGTsOBSOG7sVHhu7ly4buxU8OASOG7sUThurRY4buxQsOTTeG7sUJP4buxTUdI4bq+VOG7sUZIw4pNRuG7sULhu5jhu7Hhu67DgeG7sU1Hw4Hhu7FC4buYc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pcO5SExG4buxQkvhu7lSUsah4burSH3EkE1TxJBR4bur4buxUlNYS8SQxqHhu6tWSENTR3Dhu7Hhu7Xhu63hu63hu6BXceG7sUfEkEhGR1Nw4buxeXd24bugV3Hhu6vhu7FSUULGoeG7qy8vQkNNc+G6quG7uU5TR+G7uU1HR07hu7lz4buuTS9DxJBSSlNO4bugL03EkFZSL3Z2dncv4buv4bu34buzQ3jhu6/DvXjhu63hu695U+G7tXZ24buzeUvhu61zxKjhu6BG4buhUcahd3Z24bur4bux4bu5S1PGoeG7q8Oz4bq+4buxU0fDg0zhu7FLw4FNRuG7sUNI4buxU0lCR+KAneG7q+G7sVZIQ1NHxqHhu6vhu7Xhu63hu63hu6vhu7FHxJBIRkdTxqHhu6t5d3bhu6vhu7Ev4bulw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B94bu54bugU0hOTeG7q+G7pVtI4buxU0lCR+G7sUvDjEJH4buxUuG7sOG7seG7rsOB4buxSkjDik3hu7FTUVVC4buxTUZH4buA4buxU0dU4bqmU+G7sULDguG7oOG7seG7hVTDlELhu7FGSOG7ueG7sXvhuqBNRuG7seG6tcOVTeG7sV3DjU1H4buxRMWo4bucQuG7sVfhurRY4buxQ+G7qk1G4buxU+G7qOG7sVNHw4rhu7FKw53hu7Hhu43Ds3Lhu7Hhu67hu6jhu7nhu7FLw4Hhu7FN4buWSOG7sVPDiuG7sWhHw4FNR+G7sUdOw4FNRuG7sUvDgU1G4bux4buu4buo4bu54buxS8OB4buxTeG7lkjhu7FTw5VN4bux4buuSE1H4buxU1FUWOG6vk3hu7FTR8OUTUbhu7FHw5JC4buxR8OBTUfhu7FKR07hu7nhu7HhuqrhuqBNRnLhu7FN4buWSOG7sVJITUfhu7FHTsOAU+G7seG7rsODTeG7sUdP4bu54buxQuG7kk1G4buxROG7kE1GcuG7sVPhu5jhu7FCR8avQuG7sUvhu4Lhu7FH4buSSHPhu7Fd4bq0WOG7sUvDgeG7sU1Gw5VI4buxRMONTUfhu7FC4buY4bux4buuxqBI4buxSkjDik3hu7FTUVVC4buxREjhurxU4buxSkfEgkLhu7Hhu67DleG7sULDmk1G4buxROG6sELhu7FSxIJCcuG7sU1HSOG6vlThu7FDSOG7seG7ruG6plPhu7FTUU5NRuG7sXvhuqBNRuG7seG6tcOVTeG7sV3DjU1H4buxQk/hu7FGSEHhu7FTUcOM4buxQuG7uU7hu7Hhu67hur7hu7FLw4xCR+G7sVLhu7By4buxSkjDik3hu7FTUVVCc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pcO5SExG4buxQkvhu7lSUsah4burSH3EkE1TxJBR4bur4buxUlNYS8SQxqHhu6tWSENTR3Dhu7Hhu7Xhu63hu63hu6BXceG7sUfEkEhGR1Nw4buxeXd34bugV3Hhu6vhu7FSUULGoeG7qy8vQkNNc+G6quG7uU5TR+G7uU1HR07hu7lz4buuTS9DxJBSSlNO4bugL03EkFZSL3Z2dncv4buv4bu34buzQ3jhu6/DvXjhu692eVN2w73DvXh4S+G7rXPEqOG7oEbhu6FRxqHhu7fhu7fhu63hu6vhu7Hhu7lLU8ah4burw7Phur7hu7FTR8ODTOG7sUvDgU1G4buxQ0jhu7FTSUJH4oCd4bur4buxVkhDU0fGoeG7q+G7teG7reG7reG7q+G7sUfEkEhGR1PGoeG7q3l3d+G7q+G7sS/hu6XDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oH3hu7nhu6BTSE5N4bur4bulW0jhu7FTSUJH4buxS8OMQkfhu7FS4buw4bux4buuw4Hhu7FKSMOKTeG7sVNRVULhu7FNRkfhu4Dhu7FTR1ThuqZT4buxQsOC4bug4buxUFTDlELhu7FGSOG7ueG7scOiR8OB4buxU0fhu5rhu7HDokZUWOG7gk3hu7Hhu4VUw51NR3Phu7FjTUbhu7FSSE1H4buxUeG7ueG7seG7ouG7sUvDgU1G4buxe+G7klPhu7FoR8Wo4bucTUbhu7F1TeG7uVjhu7FLw4Hhu7FX4bqi4buxw6FO4bquTUbhu7HhurPhu5JCw7py4buxS8OB4buxQ+G7uU1H4buxUuG7iOG7sU3hu5hI4buxU0jDik1G4bux4buuxqBI4buxUuG7quG7sVNRw4FO4buxS+G7kk1GcuG7sUfDgUjhu7FHxajGoELhu7FTw4BO4buxTeG6vE3hu7FNR0jhur5U4buxRkjhu7lI4buxU0dOw4BIcuG7sVNRTk1G4buxQ+G6tE3hu7FGSOG7uU3hu7FMw5JI4buxTUbFqOG7mkjhu7FGw5JI4buxw5VNRuG7sUvDgeG7sWhRw4BNRuG7seG7hVTDnU1H4buxQ8Oa4buxw5VNRuG7sUpHw5VNRuG7sUThu5Thu7FoUcOATUbhu7FNRlRY4bq8TcO5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugfeG7ueG7oFNITk3hu6vhu6XDuUhMRuG7sUJL4bu5UlLGoeG7q0h9xJBNU8SQUeG7q+G7sVJTWEvEkMah4burVkhDU0dw4bux4bu14but4but4bugV3Hhu7FHxJBIRkdTcOG7sXjDvXjhu6BXceG7q+G7sVJRQsah4burLy9CQ01z4bqq4bu5TlNH4bu5TUdHTuG7uXPhu65NL0PEkFJKU07hu6AvTcSQVlIvdnZ2dy924buv4butQ3jhu6954but4buteOG7r1PDvXfhu7d5eUvhu61zxKjhu6BG4buhUcah4bu1d+G7reG7q+G7seG7uUtTxqHhu6vDs+G6vuG7sVNHw4NM4buxS8OBTUbhu7FDSOG7sVNJQkfigJ3hu6vhu7FWSENTR8ah4bur4bu14but4but4bur4buxR8SQSEZHU8ah4bureMO9eOG7q+G7sS/hu6XDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oH3hu7nhu6BTSE5N4bur4bulW0jhu7FTSUJH4buxS8OMQkfhu7FS4buw4buxLeG7seG7rsODTeG7sUdP4bu54buxw6JHw4Hhu7FTR+G7muG7sWhHxajhu5xNRuG7sVNHxajhu7Hhu4VU4bqmTeG7sULDlU1G4buxe8OaSOG7seG6t0fEgkLhu7HDokfDglPhu7FExajhu5xC4buxV8OK4bug4buxR8OATUbhu7FCw4Lhu6Dhu7FQVMOUQuG7sUZI4bu54bux4buuw4FO4buxU0dBTUbhu7Hhu7MtduG7reG7reG7rcO5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pcO5SExG4buxQkvhu7lSUsah4burSH3EkE1TxJBR4bur4buxUlNYS8SQxqHhu6tWSENTR3Dhu7Hhu7Xhu63hu63hu6BXceG7sUfEkEhGR1Nw4buxeXd24bugV3Hhu6vhu7FSUULGoeG7qy8vQkNNc+G6quG7uU5TR+G7uU1HR07hu7lz4buuTS9DxJBSSlNO4bugL03EkFZSL3Z2dncv4buv4bu34buzQ3jhu6/DvXh2eeG7s1Phu7PDveG7tXd2S+G7rXPEqOG7oEbhu6FRxqHDvcO9w73hu6vhu7Hhu7lLU8ah4burw7Phur7hu7FTR8ODTOG7sUvDgU1G4buxQ0jhu7FTSUJH4oCd4bur4buxVkhDU0fGoeG7q+G7teG7reG7reG7q+G7sUfEkEhGR1PGoeG7q3l3duG7q+G7sS/hu6XDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oH3hu7nhu6BTSE5N4bur4bulW0jhu7FTSUJH4buxS8OMQkfhu7FS4buw4buxLeG7seG7rsODTeG7sUdP4bu54buxQsOC4bug4buxU+G7ik1H4buxw6JHw4Hhu7FTR+G7muG7sWhIw4pN4buxUuG7iOG7sWhHQUjhu7Hhu4VU4bqmTeG7sX3DlU1G4buxLeG7scOiRlRY4buCTeG7scOiRsOSQuG7scOhVFjhur5Nc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pcO5SExG4buxQkvhu7lSUsah4burSH3EkE1TxJBR4bur4buxUlNYS8SQxqHhu6tWSENTR3Dhu7Hhu7Xhu63hu63hu6BXceG7sUfEkEhGR1Nw4buxeXd24bugV3Hhu6vhu7FSUULGoeG7qy8vQkNNc+G6quG7uU5TR+G7uU1HR07hu7lz4buuTS9DxJBSSlNO4bugL03EkFZSL3Z2dncv4buv4bu34buzQ3jhu6/DvXh3dnZT4buvd+G7teG7t3hL4butc8So4bugRuG7oVHGoXh4eOG7q+G7seG7uUtTxqHhu6vDs+G6vuG7sVNHw4NM4buxS8OBTUbhu7FDSOG7sVNJQkfigJ3hu6vhu7FWSENTR8ah4bur4bu14but4but4bur4buxR8SQSEZHU8ah4bureXd24bur4buxL+G7pcO5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugfeG7ueG7oFNITk3hu6vhu6VbSOG7sVNJQkfhu7FLw4xCR+G7sVLhu7Dhu7Hhu67Dg03hu7FHT+G7ueG7sULDguG7oOG7sVPhu4pNR+G7scOiR8OB4buxU0fhu5rhu7HDokZUWOG7gk3hu7FoR8OS4buxaFHDmuG7sS3hu7FN4buWSOG7sVNH4bua4buxw6FOw4FNRuG7sWFIQeG7oOG7scOiRlRY4buCTeG7sX3huqxNc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pcO5SExG4buxQkvhu7lSUsah4burSH3EkE1TxJBR4bur4buxUlNYS8SQxqHhu6tWSENTR3Dhu7Hhu7Xhu63hu63hu6BXceG7sUfEkEhGR1Nw4buxeXd34bugV3Hhu6vhu7FSUULGoeG7qy8vQkNNc+G6quG7uU5TR+G7uU1HR07hu7lz4buuTS9DxJBSSlNO4bugL03EkFZSL3Z2dncvduG7r+G7rUN44buveeG7rXl24buzU+G7s+G7tXd34butS+G7rXPEqOG7oEbhu6FRxqF3dsO94bur4bux4bu5S1PGoeG7q8Oz4bq+4buxU0fDg0zhu7FLw4FNRuG7sUNI4buxU0lCR+KAneG7q+G7sVZIQ1NHxqHhu6vhu7Xhu63hu63hu6vhu7FHxJBIRkdTxqHhu6t5d3fhu6vhu7Ev4bulw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B94bu54bugU0hOTeG7q+G7pVtI4buxU0lCR+G7seG7rsODTeG7sUdP4bu54buxQsOC4bug4buxU+G7ik1H4buxaOG7qOG7sUTFqOG7mk1G4buxR8OS4buxw6JGVFjhu4JN4buxw6HhuqRUc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4bug4bu4VFNHTlHhu6vhu6XDs+G6tE3hu7Hhu7hNR8O5L+G7oOG7pQ==

Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]