(vhds.baothanhhoa.vn) - Cùng với hang Da Báo mang vẻ đẹp độc đáo, tại xã Tam Chung, huyện Mường Lát, du khách không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp lung linh, huyền ảo của hang Thắm Táu.
b+G6tuG7meG7kXhCcEpKZ8O04buK4bqz4bqyS0Lhu7PDtMOzw6nhu7nhu5HDveG7t+G7iuG7keG6tnBE4bqw4buR4bqz4bq2w7lD4buR4bqzcUxvL+G6tuG7mcOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKO+G7s3B5w7TDs1hOROG6sOG7keG7mEfhurLhu5HhurZwROG6sOG7kVlw4buRV3HEkOG7kUNwROG6sOG7keG7mOG7ueG7kcO94bu34buK4buRw73hu4Z44buRw71xxJBq4buRS3PhurLhu5Hhu5Z14buR4bqzcEPhu5FY4bq2TEThurBq4buR4bq2TMag4bqiROG7kVvhu4xIROG6sOG7kX1xS2rhu5F5TOG7keG6quG6tnF44bq24buR4bqq4bq2w4pE4bqw4buR4bqq4bq24bq64bqy4buRS8So4buxQ+G7kUvEqOG7gOG7kUvEqOG7jEd44buR4buY4bu54buRw73hu7fhu4rhu5FCTEThurDhu5FC4bqyROG6tmrhu5HhurZMxqDhuqBE4buRdMSQ4buReMOTcOG7keG6tnBE4bqw4buR4bqz4bq2w7lD4buR4bqzcUxrby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO0w7Nv4bqyQ+G6sOG7kXhCcEpKZ8O04bqyWOG7s0RL4buzxKjDtOG7kUpLxqBC4buzZ8O04buU4bqyeUvhurbhu4nhu5Hhu5/hu5Phu5Phu4rhu5bEqeG7keG6tuG7s+G6suG6sOG6tkvhu4nhu5Hhu5vhu5fhu5fhu4rhu5bEqcO04buRSsSoeGfDtC8veHlEa3dwxJBL4bq2cEThurbhurbEkHBr4buYRC954buzSuG6qkvEkOG7ii9E4buz4buUSi/hu5Xhu5Xhu5Xhu5cv4buZ4buh4bujeeG7leG7k+G7oeG7l+G7oeG7leG7o0vGoeG7meG7o8ah4budQuG7k2vhuqjhu4rhurDhu4vEqGfhu5fhu5fhu5vDtOG7kXBCS2fDtMOp4bu54buRw73hu7fhu4rhu5HhurZwROG6sOG7keG6s+G6tsO5Q+G7keG6s3FMw7Thu5Hhu5ThurJ5S+G6tmfDtOG7n+G7k+G7k8O04buR4bq24buz4bqy4bqw4bq2S2fDtOG7m+G7l+G7l8O04buRL8Ozby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilhw4buKS+G6ssSQRMO0w7M7cEThurDhu5HhurPhurbDuUPhu5HhurNxTOG7keG7mEfhurLhu5Hhu5jhu7nhu5HDveG7t+G7iuG7kUJMROG6sOG7kULhurJE4bq2auG7keG6tkzGoOG6oEThu5F0xJBrby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO0w7Nv4bqyQ+G6sOG7kXhCcEpKZ8O04bqyWOG7s0RL4buzxKjhu5F5S+G6tkxDd8O04buRSkvGoELhu7Nnw7Thu5ThurJ5S+G6tuG7ieG7keG7n+G7k+G7k+G7iuG7lsSp4buR4bq24buz4bqy4bqw4bq2S+G7ieG7keG7m+G7l+G7l+G7iuG7lsSpw7Thu5FKxKh4Z8O0Ly94eURrd3DEkEvhurZwROG6tuG6tsSQcGvhu5hEL3nhu7NK4bqqS8SQ4buKL0Thu7Phu5RKL+G7leG7leG7leG7ly/hu5nhu6Hhu6N54buV4buT4buh4buX4buh4bub4budS+G7leG7oeG7lcahxqFC4buTa+G6qOG7iuG6sOG7i8SoZ+G7o+G7k+G7ocO04buRcEJLZ8O0w6nhu7nhu5HDveG7t+G7iuG7keG6tnBE4bqw4buR4bqz4bq2w7lD4buR4bqzcUzDtOG7keG7lOG6snlL4bq2Z8O04buf4buT4buTw7Thu5Hhurbhu7PhurLhurDhurZLZ8O04bub4buX4buXw7Thu5Evw7NvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKWHDhu4pL4bqyxJBEw7TDs1jhu5Bw4buR4buYcsSQ4buR4bq2cEThurDhu5F4ReG7kUThurbhurLhuqBM4buR4bq2w4JE4bq24buRS+G6tk7hu5Hhuqrhu5zhu5F54bqka28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzb+G6skPhurDhu5F4QnBKSmfDtOG6sljhu7NES+G7s8Sow7Thu5FKS8agQuG7s2fDtOG7lOG6snlL4bq24buJ4buR4buf4buT4buT4buK4buWxKnhu5Hhurbhu7PhurLhurDhurZL4buJ4buR4bub4buX4buX4buK4buWxKnDtOG7kUrEqHhnw7QvL3h5RGt3cMSQS+G6tnBE4bq24bq2xJBwa+G7mEQveeG7s0rhuqpLxJDhu4ovROG7s+G7lEov4buV4buV4buV4buXL+G7meG7oeG7o3nhu5Xhu5Phu6HGoeG7k+G7k+G7n0vhu5/hu5Xhu5Xhu6Phu5VC4buTa+G6qOG7iuG6sOG7i8SoZ+G7o8ah4budw7Thu5FwQktnw7TDqeG7ueG7kcO94bu34buK4buR4bq2cEThurDhu5HhurPhurbDuUPhu5HhurNxTMO04buR4buU4bqyeUvhurZnw7Thu5/hu5Phu5PDtOG7keG6tuG7s+G6suG6sOG6tktnw7Thu5vhu5fhu5fDtOG7kS/Ds28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pYcOG7ikvhurLEkETDtMOzV8OBROG7kUvEqMSQROG6sOG7keG6tnBE4bqw4buRw73hu4ZE4bqw4buR4buYR+G6suG7kUThurbhurLhuqBM4buR4bqq4bq24bq+4bqy4buRROG6tsOS4buRS+G6tnN44bq24buRQkdEa28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzb+G6skPhurDhu5F4QnBKSmfDtOG6sljhu7NES+G7s8Sow7Thu5FKS8agQuG7s2fDtOG7lOG6snlL4bq24buJ4buR4buf4buT4buT4buK4buWxKnhu5Hhurbhu7PhurLhurDhurZL4buJ4buR4bub4buX4buX4buK4buWxKnDtOG7kUrEqHhnw7QvL3h5RGt3cMSQS+G6tnBE4bq24bq2xJBwa+G7mEQveeG7s0rhuqpLxJDhu4ovROG7s+G7lEov4buV4buV4buV4buXL+G7meG7oeG7o3nhu5Xhu5Phu6HGoeG7k8ah4budS+G7neG7meG7leG7leG7k0Lhu5Nr4bqo4buK4bqw4buLxKhn4buV4bub4buTw7Thu5FwQktnw7TDqeG7ueG7kcO94bu34buK4buR4bq2cEThurDhu5HhurPhurbDuUPhu5HhurNxTMO04buR4buU4bqyeUvhurZnw7Thu5/hu5Phu5PDtOG7keG6tuG7s+G6suG6sOG6tktnw7Thu5vhu5fhu5fDtOG7kS/Ds28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pYcOG7ikvhurLEkETDtMOzUUThurbhu5HDvcOoROG7kUvEqMSQROG6sOG7keG6tnBE4bqw4buReHJE4bqw4buRS3PEkOG7kUTDgUThu5Hhu5jhu7nhu5HDveG7t+G7iuG7kUJMROG6sOG7kULhurJE4bq2a28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzb+G6skPhurDhu5F4QnBKSmfDtOG6sljhu7NES+G7s8Sow7Thu5FKS8agQuG7s2fDtOG7lOG6snlL4bq24buJ4buR4buf4buT4buT4buK4buWxKnhu5Hhurbhu7PhurLhurDhurZL4buJ4buR4bub4bub4buX4buK4buWxKnDtOG7kUrEqHhnw7QvL3h5RGt3cMSQS+G6tnBE4bq24bq2xJBwa+G7mEQveeG7s0rhuqpLxJDhu4ovROG7s+G7lEov4buV4buV4buV4buXL+G7leG7k+G7lXnhu5nhu5nhu5/hu5nhu5nGoeG7n0vhu53hu5Xhu5Xhu5vhu5tC4buTa+G6qOG7iuG6sOG7i8SoZ+G7n+G7oeG7o8O04buRcEJLZ8O0w6nhu7nhu5HDveG7t+G7iuG7keG6tnBE4bqw4buR4bqz4bq2w7lD4buR4bqzcUzDtOG7keG7lOG6snlL4bq2Z8O04buf4buT4buTw7Thu5Hhurbhu7PhurLhurDhurZLZ8O04bub4bub4buXw7Thu5Evw7NvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKWHDhu4pL4bqyxJBEw7TDs13hurbhu5JE4bqw4buR4bqq4bq24bq+4bqy4buRROG6tsOS4buRS+G6tnN44bq24buRd0zDikThurDhu5Hhu5bhurxw4buRROG6tuG7jOG7kUNx4bqy4buRS0V44buReMOTcOG7kUThurDhu4xI4bqy4buRS+G6tuG6ssOATOG7kUThu5Jrby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO0w7Nv4bqyQ+G6sOG7kXhCcEpKZ8O04bqyWOG7s0RL4buzxKjDtOG7kUpLxqBC4buzZ8O04buU4bqyeUvhurbhu4nhu5Hhu5/hu5Phu5Phu4rhu5bEqeG7keG6tuG7s+G6suG6sOG6tkvhu4nhu5Hhu5vhu5vhu5fhu4rhu5bEqcO04buRSsSoeGfDtC8veHlEa3dwxJBL4bq2cEThurbhurbEkHBr4buYRC954buzSuG6qkvEkOG7ii9E4buz4buUSi/hu5Xhu5Xhu5Xhu5cv4buV4buT4buVeeG7meG7meG7n+G7meG7l+G7k+G7nUvhu53hu5Xhu5/hu53hu6NC4buTa+G6qOG7iuG6sOG7i8SoZ+G7neG7meG7mcO04buRcEJLZ8O0w6nhu7nhu5HDveG7t+G7iuG7keG6tnBE4bqw4buR4bqz4bq2w7lD4buR4bqzcUzDtOG7keG7lOG6snlL4bq2Z8O04buf4buT4buTw7Thu5Hhurbhu7PhurLhurDhurZLZ8O04bub4bub4buXw7Thu5Evw7NvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKWHDhu4pL4bqyxJBEw7TDs1lM4buR4bqq4bq2cXjhurbhu5FE4bqww4zhu5FE4bqwckThurDhu5FLxKjhu4xHeOG7keG7mOG7ueG7kcO94bu34buK4buReMOTcOG7keG6tnBE4bqw4buRw73hu4ZE4bqwa28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzb+G6skPhurDhu5F4QnBKSmfDtOG6sljhu7NES+G7s8Sow7Thu5FKS8agQuG7s2fDtOG7lOG6snlL4bq24buJ4buR4buf4buT4buT4buK4buWxKnhu5Hhurbhu7PhurLhurDhurZL4buJ4buR4bub4bub4buX4buK4buWxKnDtOG7kUrEqHhnw7QvL3h5RGt3cMSQS+G6tnBE4bq24bq2xJBwa+G7mEQveeG7s0rhuqpLxJDhu4ovROG7s+G7lEov4buV4buV4buV4buXL+G7leG7k+G7lXnhu5nhu5nhu5/hu5nhu5fhu5fhu5VL4buj4buX4buT4bud4buZQuG7k2vhuqjhu4rhurDhu4vEqGfhu53hu5nhu5fDtOG7kXBCS2fDtMOp4bu54buRw73hu7fhu4rhu5HhurZwROG6sOG7keG6s+G6tsO5Q+G7keG6s3FMw7Thu5Hhu5ThurJ5S+G6tmfDtOG7n+G7k+G7k8O04buR4bq24buz4bqy4bqw4bq2S2fDtOG7m+G7m+G7l8O04buRL8Ozby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilhw4buKS+G6ssSQRMO0w7NYTkThurDhu5Hhu5hH4bqy4buR4bq2cEThurDhu5FZcOG7kVdxxJBq4buR4bq2cEThurDhu5HhurPhurbDuUPhu5HhurNxTOG7kcO9cEThurDhu5HDveG7jEl44buRw73hu4xw4buR4buYcsSQ4buRw53huqDhu5FxROG7keG6quG6tnDhurLhu5FL4bq2cXhq4buR4buK4bq2cUvhu5FLxKjhurLDg0Thu5F5TOG7kULhuqR44bq24buReMOTcOG7kcO94bqkcOG7keG7iuG6tuG7jEZE4bqwa28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pQTEvhurbEkMSow7TDs+G6t0ZE4buRw53DgkThurZvL+G7isOz

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]