(vhds.baothanhhoa.vn) - Nằm bên bờ sông Chu, cách trung tâm huyện Thọ Xuân chỉ khoảng 10km, ngược lên Mục Sơn là “bắt gặp” đường Hồ Chí Minh, từ đây vào Nam - ra Bắc đều thuận tiện; hoặc “ngược ngàn” lên với miền Tây xứ Thanh cũng dễ dàng. Thọ Diên (Thọ Xuân) sở hữu lợi thế “cận thị, cận giang, cận lộ” ít nơi nào có được.
Tzvhu5jhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G6sizhurN94buyw5TDk8OJJOG7kOG6szvDmlvhu5DhurJi4buQ4bqy4bqx4bqnTy874buYw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg3Lhu7JQWcOUw5Phu6vhu6Rb4buQVyNd4buQV8Og4buQ4bq3NF064buQ4buPO+G6tUrhu5BYUVg74buQ4bqz4bqx4bq1XTrhu5DhurPhu6hb4buQO+G6teG6vSVd4buQ4bqyOzHhu5DhurrhurXhu6hd4buQWDsp4buQezsiVF064buQ4buY4buSe1tK4buQXTrhuqvhuqFY4buQfSNd4buQ4bup4bqnWOG7kOG6tmFd4buQfVLhu5DigJxXw5nhurPhu5A64bumxIPigJ3hu5DDneG6q8OgXTrhu5ByNuG7kOG7jzsu4buQ4bupLF07SuG7kOG6s2Phu5DDneG7qOG6veG7kMOpUiLhu5Dhu6tQW+G7kC3hu5DhurFQ4buQ4buNw5lY4buQw50k4bq14buQ4bqzO+G6teG7rF3hu5DhurMsJV3EqOG7kDsi4bumWOG7kOKAnF064bqr4bqhWOG7kF06Ul3igJ3hu5B9I13hu5DDqcOhLOG7kFssJF3hu5DhurLhu6jhur3hu5Dhurti4buQ4bqyO1BdO+G7kFjhuqldOuG7kFkm4buQWVJdOkvhu5DhurI7MeG7kMO1LCNd4buQTeG6sjsx4buQ4bq64bq14buoXU7hu5DhurfhuqPhu5A7ZeG6teG7kH3huqEs4buQ4bqzOz3hu5DigJxY4busXeG7kOG6szsoSuG7kFjhu6xd4buQOixQXTpK4buQWOG7rF3hu5B9N+KAneG7kC7hurPhu5BdYSzhu5BdUiLhu5BYIOG7kMOd4bqr4bqhWEtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7j1DEg+G6sywiXcOUw5NPLFs64buQWH1Q4bq34bq3R8OUWeG6szvhurVbV+G7kCzhu4/hu7Jd4bqz4buy4bqxw5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bq5LFnhurM74buI4buQ4bui4buS4buSxIPhurvEqOG7kDvhu7IsOjvhurPhu4jhu5DGoOG7nOG7osSD4bq7xKjDlOG7kOG6t+G6sVhHw5QvLyzDqUtXUCLhurM7UF07OyJQS8OpXS9d4buy4bq54bq3L+G7lOG7lMag4bugL+G7mOG7ouG7olnGoOG7mOG7nOG7mOG7kuG7msag4bqz4bue4buWxqDhu5Thu5h94buSSz7Egzrhu4rhurFH4bug4bug4buSw5Thu5BQfeG6s0fDlMOJJOG7kOG6szvDmlvhu5DhurJi4buQ4bqy4bqx4bqnw5Thu5DhurksWeG6sztHw5Thu6Lhu5Lhu5LDlOG7kDvhu7IsOjvhurNHw5TGoOG7nOG7osOU4buQL8OT4bq2UOG6teG7kHs7LOG7kOG6r+G6tVDhu5DDncOgLErhu5B7O1As4buQ4bqv4bq1NVjhu5BYNF064buQ4bqzO+G7sF3hu5Dhu6s64bq14bq9Jl3hu5Dhu6s7ZeG7kMawVVvhu5DDneG6q+G6oVjhu5BdOuG6q8OgLOG7kFnhu6hd4buQ4bqyOyhdO+G7kOG7qeG7g+G7kH3hu6zEg+G7kFlkXTrhu5DDnSRd4buQ4bqzO8Og4buQxIM74bqnXTpLTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5Phu6thLOG7kMOd4buo4bq94buQWCDhu5BYO+G6oeG7kMO04bqrw6BdOuG7kE07UOG6veG7kFg74bqh4buQ4bqyOyhdO+G7kOG7qeG7g0rhu5BYO+G6oeG7kOG6smLhu5DhurLhurHhuqdO4buQfVLhu5BbN+G6s+G7kOG6s+G6sSJdOuG7kDtQLOG7kFg74bqh4buQfcOhXeG7kF04LOG7kOG6syw9XTrhu5BdO+G7quG6s+G7kFjhuq1Q4buQ4bqyOzHhu5DhurrhurXhu6hd4buQ4bqzO8OgLOG7kOG7qzrhurXhur0mXUvhu5Dhu6s7w5lY4buQw509XeG7kFg74bqh4buQw7ThuqvDoF06SuG7kOG6t1FYO+G7kMO0KFDhu5BYOy7hu5A74bq14bq9JV3hu5DhurI7MeG7kOG6uuG6teG7qF3hu5DDnVXhu5DDqSw94bqz4buI4buQ4oCc4buPO+G6oeG7kMOd4bqr4bqhWOG7kDsxxIPhu5BdOlDhur3hu5DhurPhurEjXeG7kFfDoOG7kOG6tzRdOuG7kOG7jzvhurVK4buQxIM7LlDhu5BZ4bqrw6Es4buQfVLhu5BXPV3hu5Dhurc0XTrhu5B9w6FdSuG7kOG6szvhurXhur0kXeG7kFfDqOG7kMOd4bus4bq14buQ4bq3UF3hu5DhurdR4bqzS+G7kOG6uuG6q1Dhu5B7LFBK4buQWDvhuqHhu5DhurI7KF074buQ4bup4buD4buQfVLhu5BdYSzhu5BX4bq1NF3hu5BXUV3hu5BdOywk4bq14buQO1JdOuG7kF00XTrhu5DhurdUXeG7kMOpUuG7kH3hu6hb4buQ4bq3VF3hu5BdO+G6q+G7kOG6szsgWErhu5A6UyJK4buQVzRdOkrhu5DhurNh4buQfeG6p1BK4buQfeG6tTZdOkrhu5A6OUrhu5Bb4bus4bqz4buQIl064oCm4buQ4buPUVjhu5B9USzhu5BX4bq1NF3hu5BdOuG6q8OgLOG7kHIiUOG7kMOpUuG7kOG7jcOZWOG7kMWp4bq/4buQ4bqzO+G6q8OgXTrhu5DDnT1d4buQw53hu6jhur3hu5Bb4bq1UOG7kFjhu6rhurPhu5BYUVjhu5B9IlMs4buQO1JdOuG7kMOdKuG7kFtQXTrhu5DhurFQ4buQclLhu5Dhu6s3LErhu5ByVCzhu5DEgjswXTpL4buQ4burOuG6q8OgLOG7kOG7qeG6q8OgXTpK4buQXTrhuqvDoCzhu5DhurI7USzhu5DhurNj4buQWFFY4buQO+G6teG6vSVd4buQ4bqyO+G6q8OgXTrhu5DhurrhurXhu6hdSuG7kMawUF064buQ4buPO1FdO+G7kFjhuqldOuG7kOG6u+G6tTVdOuG7kMOd4buo4bq94buQW+G6tVDhu5BXUV3hu5A7Ul064buQOyBQ4buQ4bqx4buq4bqz4buQw500XTpL4buQ4buNUV074buQOlAs4buQw6lS4buQV1FdO+G7kOG6t8OZXeG7kFc34bqz4buQfTFY4buQ4bqyYuG7kOG6suG6seG6p+G7kH1S4buQw53hu6ZY4buQ4bq3VF3hu5BdOCzhu5DhurMsPV064buQW1Lhu5B7O1FYO+G7kDrhu7BdSuG7kOG6u1Dhu5BYO8WoXTrhu5BXUCLhu5A6LMOg4buQ4bqv4bq1I13hu5B7Oyzhu5DhurHDoCzhu5BYO+G6oeKAnUtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk+G7j+G6qV064buQV+G6oyzhu5DhuqPhu5DDqVIi4buQXWEs4buQw53hu6rhurPhu5DhurM14bqz4buQ4bqz4bqrYSxK4buQ4bqzO+G6teG7rF3hu5DhurMsJV3hu5DDnSzhu5B9UyxK4buQWSbhu5A7LCrhurXhu5DDqSHhu5DhurdQIuG7kF064bqrw6As4buQ4bq74bqrUOG7kMOdPV3hu5DDqeG6pV064buQw53hu6rhurPhu5DhurI7MeG7kMO1LCNd4buQfeG7rMSD4buQXTo7LCXEg+G7kOG6s2Phu5DhurHhu6rhurPhu5DhurfDoVtL4buQ4bqyO+G7siLhu5DhurNSLOG7kH0sJeG6teG7kH3huqvhurXhu5A6LGXhu5DhurNTLOG7kMOdKFDhu5DEgzvhuqthXTpK4buQWFThu5DGoOG7kH1SXTrhu5BYOOG7iOG7kOG6sjsoXTvhu5Dhu6nhu4Phu5BNe+G7uOG7kOG7qS5QTsSo4buQ4bqu4bq14buwXeG7kMO0NyzEqOG7kOG6ruG6teG7sF3hu5DGsFAsxKjhu5ByVCzhu5Dhu6lTIuG7kE1yVCzhu5Dhu6lQIk7hu5DhuqPhu5DhurI7MeG7kMO1LCNd4buQw50k4bq14buQ4bqxUOG7kMOdw6As4buQWFFYO+G7kMOd4buo4bq94buQ4bqz4bqxI13hu5BZ4bqrw6Es4buQWFThu5BdOjshXeG7kF3DmltLTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5Phu6s64bqrw6As4buQ4bqyOzHhu5DDtSwjXeG7kOG6s2Thu5A7UiJK4buQXT3hurXhu5BdO+G6q+G7kFjhuqfhu5DGsCPhu5ByNSzhu5BdOuG6q8OgLOG7kH1SXTrhu5Dhu6s74bqr4buQZl064buQTeG7qzoxWOG7kMaw4bumWE7hu5DDneG6q+G6oVjhu5BXLD3hurPhu5DDnT1d4buQfVLhu5DDnVXhu5BYIOG7kFg0XTrhu5BZw6As4buQXTtS4buQw509XeG7kFg74buoXeG7kF3Doizhu5DGsFBb4buQw50q4buQeztQLOG7kMSDO1Hhu5DhurHhurU3XTrhu5DDqeG6q8OgXUrhu5A64buo4bq94buQWWRdOuG7kOG6t1Rd4buQXTo7LCXEg+G7kFg7IuG7kFkwXTrhu5A7MeG7kMawI+G7kC3hu5DhurNj4buQWGHhu5BdOjssJcSD4buQ4bqzLCRd4buQXTvhu6hdSuG7kDtSIuG7kOG6s+G6seG6q+G6o1064buQxrAj4buQxrDhuqEs4buQw51V4buQ4oCcw6nhuqthXeKAneG7kH0jXeG7kOG6s+G6seG6o+G7kOG6sztSXTvhu5Dhu40hXTvhu5DDtChdO+G7kMOp4bqrYV064buQfVVdO+G7kMOdUyLhu5B7O+G6oyzhu5BdOjs8UOG7kMawUFvhu5DhurZhXeG7kMOdUV074buQw53hurU4LOG7kOG6r+G6teG7qF3hu5Dhurvhu6hb4buQfeG6q+G6oVhK4buQfeG7rMSD4buQ4bqxUOG7kMOp4bqrYV064buQ4bqz4bqxLCThurXhu5A74bus4bq14buQxrAj4buQ4bqzOyhdO+G7kOG6s+G6sSjEqOG7kOG6szsh4buQw6nhuqHhu5BY4bqtUOG7kFjhuqfhu5DGsCPhu5ByNSzhu5BYOy5dO+G7kH1S4buQV1Lhu5DhurLhurEoXTvhu5DhurI7KOG7kOG7qzoxWOG7kMO14bq14bq9I13hu5At4buQXTrhuqvDoCzhu5BYIl3hu5A6USzhu5B9Ul064buQ4bqu4bq14buwXeG7kMO0Nyzhu5BN4bqzO+G6tTdY4buQ4bqyOzHhu5DDtSwjXU5L4buQ4buPOy5dO+G7kFdS4buQw6nDoSzhu5DhurNSLOG7kF3Dml064buQw6lS4buQ4bq3ZOG7kOG6sztRIuG7kMOpUeG6s+G7kMOdVeG7kFjhuqVdOuG7kFg7Nl064buQWDvhurVdOuG7kOG6s1Dhur3hu5DDneG7puG6s+G7kOKAnF0kXeG7kFsgXTrigJ3hu5DDqWVdOuG7kFg7w5lY4buQWDsi4buQWCJd4buQWDtR4bq1S08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOT4bq2UOG6teG7kFdS4buQ4bqy4bqxKF074buQ4bqyOyjhu5Dhu6s6MVjhu5DDteG6teG6vSNdSuG7kFs34bqz4buQXTrhuqvDoCzhu5BYIl3hu5A6USzhu5B7O1FY4buQWOG6rVDhu5B9Ul064buQ4bqu4bq14buwXeG7kMO0Nyzhu5B9UuG7kFdS4buQxII7U1vhu5DhurI7KOG7kOG7qzoxWOG7kOG6suG6seG7sF3hu5BNWCDhu5DhurNSLOG7kH0sJeG6teG7kMOpLD3hurPhu5DhurLhurHhu7Bd4buQ4bqyOyjhu5Dhu6s6MVjhu5DhurLhurHhu7BdTuG7kMOd4bqr4bqhWOG7kFcsPeG6s+G7kMOdPV3hu5B9UuG7kF064bqrw6As4buQw6nhuqHhu5DigJzhurNSIuG7kHs7UF064oCd4buQWOG6rVDhu5Dhu40hXTvhu5DDtChdO+G7kMOp4bqrYV064buQxrAj4buQxrDhuqEsS+G7kOG7jVLhu5DEgjtTW+G7kOG6sjso4buQ4burOjFY4buQ4bqy4bqx4buwXeG7kF0jXeG7kFnhurXhur0jXeG7kFjhuqVdOuG7kDtSIuG7kOG6s+G6seG6q+G6o1064buQxrAj4buQxrDhuqEs4buQ4bqzY+G7kOG6szvhurXhuqPhu5BYO+G6q1Dhu5BZ4buq4bq94buQXTo7PFBL4buQ4buNUuG7kH1S4buQXTrhuqvDoCzhu5DhurcsI1064buQXcOaXTpK4buQezs0XTrhu5Dhuq/hurVUXeG7kHs7IOG7kF07MVjhu5DhurPhurEiXTrhu5DDqSwlWOG7kOG6u+G7qOG6veG7kFlkXTrhu5DhurdUXeG7kF06OywlxINK4buQ4bqzLlg74buQ4bqz4bqxZeG7kH3huqthXTrhu5DhurM7ZFhK4buQOizDosSD4buQWDs2XTrhu5B9IuG7kMOdUyzhu5DhurdkS+G7kOG6suG6sSJdOuG7kOG6t+G6tTXhurPhu5BdO2VdOuG7kF3Dmlvhu5DhurM7UV064buQOixQXeG7kHs7IOG7kF074buq4bqz4buQWOG6rVDhu5B7O+G6oyzhu5BdOjs8UOG7kMawUFvhu5DhurZhXUrhu5BXUuG7kOG6tyJdOuG7kDtSXTvhu5BY4bqlXTrhu5BYOzZdOuG7kOG6s+G6sSNd4buQWzEs4buQXeG7uCLhu5DDneG6q8OgXTrhu5BY4bqtUOG7kHs74bqjLOG7kF06OzxQ4buQxrBQW+G7kOG6tmFdS+G7kMO04bumWOG7kFcsJeG6s0rhu5BdOuG6q8OgLOG7kFgiXeG7kDpRLOG7kFjhuq1Q4buQfVJdOuG7kOG6ruG6teG7sF3hu5DDtDcs4buQxII7U1vhu5DhurI7KOG7kOG7qzoxWOG7kOG6suG6seG7sF3hu5DDnVXhu5B9ZFDhu5BYOzFd4buQ4oCcOyw9XeG7kOG6szvhu6hd4oCd4buQWDsi4buQw6ko4buQ4bqzO+G7sF3hu5DhuqPhu5DhurLhurFSIuG7kMWpO+G7ruG6teG7kE3hu6s6OyXhu5Dhu4VdTuG7kMOdKuG7kFg7Nl064buQWOG6pV064buQXTo7PFDhu5Dhuq/hurXhu6hd4buQxrBQW+G7kOG6tmFd4buQw6nhuqvhuqHhurPhu5Dhuq/hurVQ4buQezsg4buQezvDml1K4buQOyJSXeG7kOG6sztSXTvhu5BdOjssJcSD4buQfcOhXUvhu5DDiSThu5DhurdQ4bq1SuG7kFgiXeG7kOG6s+G6sVAs4buQV1Lhu5B9UuG7kOG7qzrhurXhur0jXeG7kMawIl064buQw51V4buQez3hu5BdOjssJcSD4buQw4nhurVQ4buQxrAj4buQ4bqyO1Es4buQ4bqzOOG7kC3hu5DhurNiWOG7kMawI+G7kOG6sjtRLOG7kOG6szRdOktPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk+G6sjsx4buQw7UsI13hu5BYMF3hu5DDneG6q+G6oVjhu5BXLD3hurPhu5DDnT1d4buQfVLhu5DigJzhuq/hurUj4buQO+G6q2FdOuKAneG7kFjhuq1Q4buQeztQLOG7kOG6r+G6tTVY4buQWDRdOuG7kOG6szvhu7Bd4buQxrBQW+G7kOG6tmFd4buQ4burOuG6teG6vSZd4buQTcawI07hu5Dhu6s7ZeG7kMawVVtL4buQ4bqy4bqrYV064buQ4bqz4bqx4bq14bq9JF1K4buQNF064buQw6k1XeG7kF064bqrw6As4buQ4bqz4bqx4buqXeG7kOG6tmFd4buQ4burUFvhu5BNXVDhur3hu5DhurM74bq1N1jhu5ByUuG7kOG7q1BbTuG7kFgg4buQWDtQ4buQfVJb4buQ4bqv4bq1UF3hu5BY4bq1NSzhu5DDncOgLOG7kF07UuG7kOG6suG6seG7sF1L4buQxak7LOG7kDos4bumWOG7kOG7qSxdO+G7kFg7LD1b4buQw50gXTrhu5Bd4bqrw6FY4buQ4bqzUErhu5BdOjvhu7Lhu5BdICzhu5DhuqPhu5DDneG7quG6s+G7kMawUFvhu5DhurZhXeG7kOG6u2Lhu5DhurI7UF074buQWCDhu5A7UiLhu5DhurPhurHhuqvhuqNdOuG7kMawI+G7kMaw4bqhLOG7kH1S4buQV+G7rFjhu5A7UiLhu5B7LCXhurPhu5DDnVBdOuG7kF064buwW+G7kF3hurU0LOG7kFg7LuG7kH3DoV1K4buQw6kh4buQ4bqzOz3hu5Dhu6s64bq14bq9Jl3hu5Dhu6s7ZeG7kMawVVvhu5DDnVXhu5BXLuG7kFvhu6zhurPhu5DDneG7slvhu5BYVOG7kDosUOG7kOG6r+G6teG6vT1d4buQw6lSIuG7kH1SXTrhu5DhurI7KF074buQ4bup4buDSuG7kDvhurXhur0lXeG7kOG7jzjhu5DGsDQs4buQTV1Q4bq94buQfVLhu5DhurI7MeG7kMO1LCNdTuG7kMOdKuG7kDrhu6jhur3hu5BZZF064buQWGHhu5BdOjssJcSDS+G7kHldOuG7kFcy4buQ4bqzLCRd4buQOizDosSD4buQw53Do+G7kFnhu6hd4buQXTo7w6giSuG7kDtQ4bq94buQXTtlXTrhu5BdOuG6q8OgLOG7kFhh4buQXTvDo+G7kOG6o+G7kMOp4bqlXTrhu5DGsOG6q2FdOuG7kHEsUF064buQTeG6tzRdOuG7kOG7jzvhurVOS+G7kMOJJOG7kOG6t1DhurVK4buQ4bqzY+G7kOG6sjsoXTvhu5Dhu6nhu4NK4buQ4burOuG6teG6vSZd4buQ4burO2Xhu5DGsFVb4buQ4bqzIVvhu5DDnT1d4buQxrBQW+G7kOG6tmFd4buQw50q4buQWDvhurVdOuG7kFg7LuG7kH3DoV3hu5B7O+G6oyzhu5BdOjs8UEvhu5Dhu6s64bq14bq9Jl3hu5Dhu6s7ZeG7kMawVVvhu5DDneG6q+G6oVjhu5A6LFAi4buQXTssJVvhu5DDqeG6p+G7kOG6sy5YO+G7kFg7YlDhu5BXLF074buQfeG6q2FdOktPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk3ldOuG7kHs7NF064buQ4bqz4bqxZFjhu5DhurMsPcSD4buQ4bq7NF064buQxIM7UOG7kOG6s+G6seG7rF3hu5DhurMsJF3hu5BbUuG7kMSDO+G6p+G7kOG6s+G6sVFYO+G7kMOdNyzhu5Dhuq/hurXhu6hd4buQ4bqzO+G6teG6vSRd4buQWDtSLOG7kMOp4busXeG7kOG6s1QsSuG7kOG6syw9xIPhu5DhurM94buQVyxdO+G7kH3huqthXTpK4buQezsu4buQOizDoSxL4buQ4bq2UVg74buQw7QoUOG7kFg7LuG7kDvhurXhur0lXeG7kOG6sjsx4buQ4bq64bq14buoXeG7kMOpLD3hurPhu4jhu5DigJxyUCzhu5B94buwXeG7kF06OzxQ4buQ4bqv4bq14buoXeG7kFco4buQw6nhu6jhur3hu5DhuqPhu5Bdw6Is4buQ4buPOy7hu5DGsCxdO+G7kFco4buQ4bqz4bq14bq9JeG6s+G7kH3huqthXTrhu5DDnT1d4buQO1AsSuG7kFdQ4buQ4bqzO1FdOuG7kHs7LD1d4buQOizhu6ZY4buQ4bqz4bqr4bqjXTrhu5BYO2NdOuG7kHs7NF064buQ4bqzOyrhu5Dhurc1XTrhu5Dhurcg4bqzSuG7kF074bqrXTrhu5DhurdQ4bq14buQw50g4buQw6lWXeG7kMOd4bqt4buQ4bq3Yljhu5A6LFFdOuG7kFg7IuG7kFg7w6JdOuG7kF07ZV064buQw50wXeG7kFg7LuG7kOG6s8SRSuG7kMOdJOG6teG7kF07w6Dhu5BYNF064buQWOG6rVDhu5Dhu6s7ZeG7kMawVVvhu5DDneG6q1Dhu5DDnTcs4buQ4bqv4bq14buoXeG7kOG6szvhurXhur0kXeG7kFg7Uizhu5BdOuG6q+G6oVjhu5BZMF064buQ4bq3NF064buQxrDhuqthXTrhu5B9I13hu5DhurPhu6xd4buQ4bq3NF064buQbFtK4buQ4bq3NF064buQ4buPUCLhu5DDneG7slvhu5A6UyJK4buQW+G6tTUs4buQ4bqzLD3Eg+G7kOG6sz3igJ1LTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5PFqTvhuqMs4buQXTo7PFDhu5DGsFBb4buQ4bq2YV3hu5DhurM7Ul074buQWDRdOkrhu5Dhu40hXTvhu5DDtChdO+G7kMOp4bqrYV064buQxrAj4buQxrDhuqEs4buQfSNd4buQXTo0LOG7kF07UuG7kMawI0rhu5DhurPhurEiXTrhu5BX4bq1OCzhu5DDneG7sOG6teG7kFdQXeG7kFcsKl3hu5BdOlNYO+G7kHs7w5lY4buQ4bqzI13hu5BYNF064buQ4bqzO+G7sF3hu5B7O1As4buQ4bqv4bq1NVhK4buQ4burOuG6teG6vSZd4buQ4burO2Xhu5DGsFVb4buQWCDhu5DhurMjXeG7kOG6s+G6sSJdOuG7kFlQXTvhu5DhurdRWDvhu5Dhu5jGoOG7kF064bqrw6As4buQw53huqvhuqFY4buQxIM7Il064buQ4bqz4bqrw6FY4buQw7QhXTvhu5DhurI74bqr4bqhXTrhu5A74buw4bq1SuG7kF06UF064buQO1JdOuG7kMOpw6Es4buQXTtlXTrhu5DDqSwjXeG7kFg7LD1d4buQ4bqz4bqrw6FdOuG7kH1jXTrhu5BZUF074buQXTvhuqvhu4jhu5Dhu6s64bq14bq9Jl3hu5Dhu487Llg7SuG7kOG7qzrhurXhur0mXeG7kMOJw5pd4buQ4buFXUrhu5DDtCxdO+G7kMawLCXhurNK4buQw7QsXTvhu5DGsCZK4buQxrAj4buQxak7NCzigKbhu5DDqVLhu5DDneG6q+G6oVjhu5BXUF3hu5A7MeG7kMOp4bq1UOG7kE3hurM74buyIuG7kMO0KFDhu5BYOy7hu5A74bq14bq9JV3hu5DhurI7MeG7kOG6uuG6teG7qF1OS+G7kOG6tlDhurXhu5B7Oyzhu5Bb4buq4bqzSuG7kHs7UCzhu5Dhuq/hurU1WOG7kFg0XTrhu5DhurM74buwXeG7kOG7qzrhurXhur0mXeG7kOG7qztl4buQxrBVW+G7kMOd4bqr4bqhWOG7kOG6s+G6seG6teG6veG7kOG6s+G7pl064buQ4burO+G7rMSD4buQXTcs4buQ4bqyO1Es4buQV1Qi4buQw6lS4buQw50kXeG7kOG6szvDoOG7kDRdOuG7kMOd4bqr4bqhWOG7kH3hu6zEg+G7kFlkXTrhu5DhurPhurEjXeG7kOG6r+G6tSPhu5A74bqrYV064buQ4bqyOyhdO+G7kOG7qeG7g0tPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7j1DEg+G6sywiXcOUw5NPLFs64buQWH1Q4bq34bq3R8OULOG7j+G7sl3hurPhu7LhurHDlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurksWeG6szvhu4jhu5Dhu6Lhu5Lhu5LEg+G6u8So4buQO+G7siw6O+G6s+G7iOG7kMag4buc4buixIPhurvEqMOU4buQ4bq34bqxWEfDlC8vLMOpS1dQIuG6sztQXTs7IlBLw6ldL13hu7Lhurnhurcv4buU4buUxqDhu6Av4buY4bui4buiWcag4buY4buc4buY4buY4buY4buU4bqz4bug4buU4buc4buY4bucfeG7kks+xIM64buK4bqxR+G7nOG7lOG7lsOU4buQUH3hurNHw5TDiSThu5DhurM7w5pb4buQ4bqyYuG7kOG6suG6seG6p8OU4buQ4bq5LFnhurM7R8OU4bui4buS4buSw5Thu5A74buyLDo74bqzR8OUxqDhu5zhu6LDlOG7kC/Dk8OJw5pd4buQVyxQ4buQcuG7rOG6teG7kMOdYljhu5BY4bq1XTrhu5BXLOG7kHvDquG7kOG6s1Ms4buQWSzhu5DhurMuWDvhu5Dhu4/hurVdOuG7kOG6s2Phu5Dhuq7hurU1WOG7kOG6sjtRLOG7kFtW4bq14buQ4bqy4bqxKF074buQ4bqyOyjhu5Dhu6s6MVjhu5DGsOG6tV06S08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOT4bqyO+G7siLhu5BdO1Lhu5BdOjssI13hu5BYYuG6teG7kH0oWDvhu5DhurfEkeG7kHIiUl064buQcuG6pV064buI4buQ4oCcxrDhu7Bd4buQ4bqzO+G7siLhu5BdO2VdOuG7kOG6s1Is4buQfSwl4bq14buQ4bq3xJHhu5BY4bqpXTrhu5BdO+G6q+G7kFnhu6rhurXhu5DhurMuWDvhu5DDqcOaXeG7kDsgUErhu5DhurdA4buQ4bqzO+G7quG6veG7kOG6sjsx4buQw7UsI13hu5B9UuG7kMOp4bqlXTrhu5DDneG7quG6s+G7kOKAnMOdKFDhu5B9LF074buQXTvhu6hd4buQeywl4bqz4oCd4buQw53hu6ZY4buQVywl4bqzS+G7kMO04buo4bq94buQezs0XTrhu5BYOynhu5B9UuG7kOG6r+G6tSPhu5A74bqrYV064buQWOG6rVDhu5BdO2VdOuG7kF1l4buQXTvhu6hd4buQWCDhu5DDnSBdOuG7kDogxIPhu5Dhuq/hurVQXeG7kOG6s+G6sTFdOuG7kFg7IuG7kFhh4buQXTo7LCXEg+G7kF07UuG7kMawI0rhu5BbUuG7kFgwXeG7kOKAnMOdIF064buQOiDEg+KAneG7kF07LCThurXhu5DhurPhuqvDoV064buQ4bqzUizhu5BYOyLhu5Dhurdk4buQXTo7LCXEg+G7kF07UuG7kMawI0vhu5Dhu48g4buQ4bqzOyrhu5B7KuG7kMOdPV3hu5Dhu6s64bq14bq9Jl3hu5Dhu6s7ZeG7kMawVVtK4buQ4burOuG6teG6vSZd4buQxrA5LOG7kE1YIl3hu5DhurPhurFQLOG7kOG7qzrhurXhur0mXeG7kOG7qztl4buQxrBVW05K4buQ4burOuG6teG6vSZd4buQ4bup4bus4bq14buQ4bqy4bq14bq9I11K4buQ4bqy4bqx4buwXeG7kMOJ4busXUrhu5DGsCPhu5DGsCbigKbhu5DEgjtULOG7kFg7w5pdOuG7kMOpIeG7kH1S4buQw53hu6rhurPhu5DDnShQ4buQfSxdO+G7kF0jXeG7kOG6ruG6tTVY4buQ4bqyO1Es4buQW1bhurXhu5DhurLhurEoXTvhu5DhurI7KOG7kOG7qzoxWOG7kMaw4bq1XTrhu5At4buQWDsuXTvhu5DEgzss4buQWOG6rVDhu5DhurLhu6jhur3hu5DDtChdO+G7kMOp4bqrYV064buQ4bqy4bqxKF074buQ4bqyU1jhu5B7Oyzhu5BYMF3hu5Dhurc1XTrhu5DDnVXhu5BYIOG7kF064bq14bq9JV3hu5DDqTFdOuG7kMOd4bqr4bqhWOG7kOG6u+G7qOG6veG7kFlkXTrhu5B7O+G6teG7kOG6tyxdO+G7kOG6s2Phu5DhuqPhu5B9Ul064buQ4bqyOyhdO+G7kOG7qeG7g+KAnUtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk8O1LOG7kOG6sy5YO+G7kOG7j+G6tV064buQ4bqzY+G7kOG6ruG6tTVY4buQ4bqyO1Es4buQW1bhurXhu5DhurLhurEoXTvhu5DhurI7KOG7kOG7qzoxWOG7kMaw4bq1XTrhu5DhuqPhu5B9Ul064buQ4bqyOyhdO+G7kOG7qeG7g+G7kFgwXeG7kMOd4bqr4bqhWOG7kF064bqrw6As4buQWeG7qF3hu5DDnShQ4buQxIM74bqrYV064buQOjEs4buQxrDDml064buQ4buP4bq1XTrhu5DhurNjS+G7kOG6sjvhu7Ii4buQw6nDml3hu5BXLFDhu5By4bus4bq14buQw51iWOG7kFjhurVdOuG7kFcs4buQe8Oq4buQWWRdOuG7kOG6s1Ms4buQfcOaXTpK4buQw53hu6jhur3hu5B9UuG7kH0iUyzhu5A7IV074buQeyw9XeG7kOG6s+G6scOiWOG7kFgg4buQw6rhu5BdOjs8UOG7kH1S4buQWzfhurPhu5DhurcsXTvhu5DhurNj4buQLeG7kF1hLOG7kOG6szvDoOG7kHs7LOG7kFgwXeG7kOG6tzVdOuKApuG7kMWpOyzhu5DhurPhurHhuqPhu5DhurM7Ul074buQWDsuXTvhu5DEgzss4buQWOG6rVDhu5BYO8OiUOG7kOG6suG6sShdO+G7kOG6slNY4buQw6lS4buQw53huqvhuqFY4buQ4bqzNF3hu5B9Ulvhu5Dhuq7hurU1WOG7kOG6sjtRLOG7kFtW4bq1SuG7kFdS4buQ4burOjFY4buQxrDhurVdOuG7kFgg4buQXTrhurXhur0lXeG7kMOpMV064buQw53huqvhuqFY4buQfVJb4buQ4bq3LF074buQ4bqzY+G7kOG6s1Ms4buQfVJdOuG7kOG6sjsoXTvhu5Dhu6nhu4NK4buQw53huqvhuqFY4buQXTtS4buQ4buPO8OiUOG7kFg74buqxIPhu5DhurM74bq14busXUvhu5DFqTvhurXhu5DhurcsXTvhu5DhurNj4buQw53huqvhuqFY4buQ4bq74buo4bq94buQWWRdOuG7kOG7lOG7mOG7kF3Dmlvhu5DhurPhurHhuqvDoVjhu5B7Oyzhu5BXUuG7kOG6suG6sShdO+G7kOG6sjso4buQ4burOjFY4buQxrDhurVdOuG7kOG6r+G6tVDhu5DDncOgLEtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk8O1LOG7kOG6sy5YO+G7kOG7j+G6tV064buQ4bqzY+G7kOG6ruG6tTVY4buQ4bqzO1Es4buQW1bhurXhu5DhurLhurEoXTvhu5DhurI7KOG7kMaw4bq1XTrhu5B7Oyzhu5DhurvhuqtQ4buQWCDhu5Dhuq/hurXhur3hu5BbNOG7kFck4buQ4bqzOz1K4buQfVLhu5BYNF064buQ4bqz4bqxIV074buQeyw9XeG7kOG6s+G6scOiWOG7kMOdN1jhu5DDnVEiSuG7kDosUuG6teG7kDosUeG7kOG6s+G6sShL4buQ4bqyO+G7siLhu5BYUVjhu5BY4bqn4buQWFAi4buQXSwjXeG7kOG6s+G6sSJdOuG7kH1SXTpK4buQXTrhuqvDoCzhu5BZ4buoXeG7kOG6sjsx4buQw7UsI13hu5DhurvhuqtQ4buQXVDhur3hu5B94bq1NF3hu5DhurMsXeG7kOG6seG7pF06SuG7kFhRLOG7kOG6syNd4buQ4bqyYuG7kOG6suG6seG6p+G7kFfDmeG6s+G7kMOd4buw4bq14buQWCDhu5DhurNj4buQezss4buQ4bq74buo4bq94buQWWRdOuG7kHs74bq14buQ4buP4bq1XTrhu5DhurNjS+G7kOG7jzvDolDhu5DhurLhurEoXTvhu5DDqcOhLOG7kOG6t2Thu5Dhuq/hurVQXeG7kOG6s+G7qFvhu5DDneG7pljhu5BXLCXhurPhu5DhurPhurEiXTrhu5DDqSwlWOG7kOG6u+G7qOG6veG7kFlkXTrhu5BYNF064buQ4bqz4bqxIV074buQeyw9XeG7kOG6s+G6scOiWErhu5DDnVXhu5BYxJHhu5BdOywk4bq14buQw6ko4buQw51TLOG7kOG6r+G6tVBd4buQ4bqz4bqxIl064buQ4bqz4bqxLCThurXhu5DDnSFdO+G7kHs7LOG7kOG7quG6veG7kMOpJOG7kOG6sjsoXTvhu5Dhu6nhu4Phu5Dhuq/hurVUXeG7kH3Dqkrhu5A6LFFb4buQ4bq3UeG6s+G7kMOpLCVY4buQ4bq74buo4bq94buQWWRdOkrhu5DhurPhurEiXTrhu5DDnSDhu5BYIOG7kMag4buQw6ko4buQ4bqv4bq1UF3hu5DDneG6q+G6oVjhu5Dhurvhu7Jb4buQfVLhu5DhurPhurHhuqfhu5BYN+G6s+G7kOG6s+G6sSJdOuG7kOG6s+G6sSwk4bq1S+G7kOG7j+G6qV064buQ4bqzY+G7kMOdIErhu5BdYSzhu5DDneG7qOG6veG7kFgwXeG7kMOd4bqr4bqhWOG7kFcsPeG6s+G7kMOdPV3hu5DDqcOhLOG7kOG6syNd4buQOjEs4buQ4bqyYuG7kOG6suG6seG6p+G7ikzhu5DhurLhurFULOG7kOG6r+G6tVDhu5DhurM7w6As4buQOixQXUrhu5DDnT1d4buQXVDhur3hu5BZLCVd4buQW1Mi4buQezvhurXhu5BZLOG7kOG6sy5YO+G7kMOdVeG7kF07LCThurXhu5DhurM7UOG6veG7kMOdOCxK4buQWDsp4buQWDBd4buQWzfhurPhu5Dhurc14buQOywlXeG7kMOp4bus4bqz4buQw51RSuG7kOG6s+G6sSJdOuG7kMOdIOG7kF04LOG7kFfhu6zhurPhu5B9UuG7kMOpw5pd4buQVyxQ4buQcuG7rOG6teG7kMOdYljhu5BY4bq1XTrhu5BXLOG7kHvDquG7kMOpw6Es4buQXTssJOG6teG7kOKAnOG6s+G6q+G7kH0sJeG6teKAneG7kH0oWDvhu5DhurfEkUrhu5DDnTZdOuG7kOG6szvDoCzhu5BYMF3hu5B9UuG7kOG6s1FY4buQxIM74buuW+G7kMOdLCPhurXhu5B7O8OZWOG7kDosUuG6teG7kDosUeG7kOG6s+G6sSjhu5DhurM74buuW+G7kFvhu4NL4buQeV064buQxrAj4buQw4nDml3hu5Dhu487YlhK4buQ4buPO+G6reG7kOG6syhYO+G7kOG6tOG7jeG7q8O14buQ4bq7VeG7kOG6sjsx4buQw7UsI13hu5BYOyLhu5BXLD3hurPhu4jhu5DigJzhurI7MeG7kMO1LCNd4buQfVLhu5DDqeG6pV064buQw53hu6rhurPhu5BYIOG7kH0oWDvhu5DhurfEkeG7kH3hu6jhurXhu5DDncOgLErhu5A6LFLhurXhu5DhurPhurHhurXhur0kXeG7kOG6szs1XTrhu5DDqcOaXeG7kDsgUEvhu5DEgjtR4bqz4buQO+G6teG6veG7kOG6s+G6seG6teG6vSRd4buQ4bqzOzVdOkrhu5DDtFRdOuG7kFc3SuG7kFg7Ll074buQ4bqv4bq14bq9JF3hu5DDqVLhu5Dhu6s74buoXeG7kFnhu6hd4buQw50oUOG7kMSDO+G6q2FdOuG7kMOdUF064buQXTnhu5B9ZFjhu5DDqeG6q+G6oeG6s+G7kOG6r+G6tVDhu5B7OyDhu5B7O8OaXUrhu5Dhurvhu6jhur3hu5BZZF064buQ4bqv4bq1I+G7kDvhuqthXTrhu5A6LFLhurXhu5BbU1074oCdS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurPhu7LhurvhurMtUH0sOl3hu4jhu5DhurEsOjvhurPEqMOUw5NP4bq34bqz4bqxIl06w5Phu41SLOG7kMOpUuG7kFRdO+G7iOG7kMWpO1FdO+G7kMawN1hPL+G6t+G6s+G6sSJdOsOTTy/Eg8OT


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]