(vhds.baothanhhoa.vn) - Nằm cách trung tâm huyện Hậu Lộc khoảng 3 km và cách biển khoảng 4 km, Hoa Lộc (Hậu Lộc) là vùng đất cổ với truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời. Tại đây, các nhà khảo cổ học đã phát hiện thấy Di chỉ văn hóa Hoa Lộc cách ngày nay khoảng 4.000 năm. Cũng nơi đây, trong kháng chiến, những cô gái Hoa Lộc anh hùng tại trận địa Đông Ngàn đã lập nên kỳ tích, bắn rơi máy bay của đế quốc xâm lược…
xrDDjHl3RU/huqDDmsOa4bufdlPhu4vhu4rDmU/hurp24bupw7Xhu4R34bq44bqow5l3ReG7mnfDo+G7jOG6oHfhuqfGoEXGsC/DjHnhu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlPDo+G6uuG6oMOJduG7qeG6qeG6tMOTd0XhuqJFw4x3w5lV4bukw5LDjXfDmeG6rMOTd8OM4buk4bu0RsOSd8OjQuG7pHfhuqfGoEV3TsOM4buM4bquw5LDjXfhu7N3TsOTd1nDg3dF4bqiRcOMd8SQ4buKR8OSd07DjOG7jOG6rsOSw4134bu1d07Dk8O6d8Oj4buM4bqgd+G6p8agRXfhu6fDo0Lhu6R34bqnxqBFxal3T8ODd1nFqMOSw4134bq44bqow5l3ReG7mndZ4bue4buKd8OZVeG7pOG7tOG7hMOSd8OZw4zhu5TDksONd09KRcOMd8OaV8O6d1nhurbDknfDjOG7juG6oHdP4bqs4bukd+G6uOG7oOG7isO5d+G7i8SC4buKd+G6uOG6rOG7tMO6d0XhuqJFd8OSw4zDg3dOw4zhuq7hu4x3ReG7mnfDjMOURXfhurjhurB3U8OM4bqiw5l3w4zhu4pGw5J3w5nDjOG6qOG7tHcw4buKd0XDjEt3WeG6tsOSd8OM4buO4bqgd8Oj4buM4bqgd+G6p8agRXdF4bqiRcOMd8OSw43Dg+G7tHfDkuG6oOG7tHdOw4zhu4zhuq7DksONd+G7tcO5eHh4d8OS4bq2w5PDuXcg4buqw5LDjXfDkuG7ouG7infhurjhuqzhu7TDunfDmVXhu4zDksONd07DjOG6osOSw413RcOM4buK4buCw5LDunfDksOMWMOSw413ReG7mHfDjeG6ouG7infDo+G7jOG6oHfhuqfGoEV34bqgw5LDjHfDjMWow5LDjXfDmcSC4buKd8OZVULDknfhurhK4bqgdzHhu5jDksONd+G6qcONw4PDknfhurjhurB3T0JTd8OS4buGw5J3TuG7uHfDmeG7iEXDjMO6d8SQ4bqyw5J3VeG7ouG7infDk+G6ouG7tHfEkOG6oOG7tHdF4buo4bqgd+G6uOG7gndU4buk4buURXfhu7LhuqzDk3dP4buwUEXigKbGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIOG6oFPDmeG7iuG7jMOSduG7qcaw4buKw5PDjXdFT+G6oMOaw5rhu592w4nDmcOM4bukw5PEkHfhu4og4bq6w5LDmeG6ulV2d8Oaw5nhu7RP4bq64bufdsOd4buKw4nDmcOMdHdBeHhT4buydXfDjOG6uuG7isONw4zDmXR34bu14bu5QVPhu7J1dnfDmlVF4bufdi8vRcOJw5LDucSQ4bqg4buMw5nDjOG6oMOSw4zDjOG7jOG6oMO5WcOSL8OJ4bq6w5pOw5nhu4xTL8OS4bq6w53Dmi/DvcO94bu1w4EveUFBw4nhu7V4w4Hhu7fDgcO9w4DDmcOA4bu54buz4bu34bu3T3jDuU1Tw41zVeG7n0Hhu7fDgHZ34bqgT8OZ4bufdsO14buEd+G6uOG6qMOZd0Xhu5p3w6Phu4zhuqB34bqnxqBFdnfDneG7isOJw5nDjOG7n3ZBeHh2d8OM4bq64buKw43DjMOZ4bufduG7teG7uUF2dy/hu6kw4buKd8OZ4buIRcOMd09KRcOMd8OaV3dZ4bq2w5J3w4zhu47huqB3w5LDjcOMw6h34buT4buGw5J34buLVeG7pMOSw413UXdPw4PDksONd8Oj4buM4bqgd+G7i1Xhu7Dhu6DDksONd+G7p8Oj4buM4bqgd+G6p8agRcWpd+G6uOG7sFBFd8OZ4buYw5J3w5nEguG7jHfhurjhuqJTd+G7rMOSw413w5LDjOG7pHdF4bqq4bukd8OZ4buIw5J3w5LDjeG7sFLDksONd8OZ4bqsw5N3T+G7isOSw4x3ReG7qOG6oHfDksON4buw4bug4buKd8OJ4bqsw5LDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bup4bqp4bq2w5N3ecOAQXjDunfDieG7indFw4xLd07DjOG6ruG7jHdF4buad8OMw5RFd8OS4bq0w5N3w5lV4buGw5J34bq4SuG6oHfEkMODw5J34buy4bqwd8Oj4buM4bqgd+G6p8agRXfDmcSow5LDjHdF4bugd+G6uOG7sFBFd1PDjOG6osOZd8OM4buKRsOSd1nDg3fDmuG6oOG7pHfhurjhu453WeG7ikZFd07DjOG6oOG7indU4bukQsOZd8OZxILhu4p34bq44bqs4bu0d+G6uOG7sFBFd0XhuqJFd8OSw4zDg3dOw4zhuq7hu4x3ReG7mnfDjMOURXfDmcOMVkV3w4zhu4pGw5LDuXcx4buCw5J3TsOM4buM4bquw5LDjXdF4buk4buU4buKd8OSw4xYw5LDjXfDkuG6tsOTd0F4d0Xhu6jhuqB3w5nDjOG7gndOI3fDvXjDunfDmcOM4bukQsOZd8OSw41Yd+KAnMO14bq2w5J3w4zhu47huqB3w6Phu4zhuqB34bqnxqBF4oCdd+G6uOG7sFBFd8SQ4buK4buCw5l34bq44buCw5J3Vcagw5LDjXdV4bqw4buKw7l3MeG6rOG7tHdPw4N3w4nhu4p3RcOMS3fDmeG7iuG7huG7pHfEkOG7ikfhu6R3w5nDjOG7pMagRXfDmuG7ondO4bu4d8OZw4zhu6Dhu4p34bq4xILhu4p3TuG7isOTd07DjOG7iMO6d+G6uOG7sFBFd0XhuqJFd8OSw4zDg3dOw4zhu4zhuqB3w4zDlEV34bq44bqiw5LDjHfDjeG7iuG6ondPw4N3w5nhu7Dhu6LDksONd+G6uOG7sOG7osOSw413WeG7nuG7indF4bqiRXdZ4bq2w5J3w4zhu47huqB3TsOM4bqu4buMd0Xhu5p3TsOM4bqiRXfDksOM4buwdHfDteG6tsOSd8OM4buO4bqgd2jDjMWow5LDjXfhuqnDjeG7pOG7tOG7hsOSw7p3IsOD4bukd+G7i1Xhu47igKbGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qeG7i+G6qsOSw413WeG6tsOSd8OM4buO4bqgd1F3w4nhu4p3RcOMS3dOw4zhuq7hu4x3ReG7mnfDjMOURXfDo+G7jOG6oHfhuqfGoEV34bq44buwUEV3ReG6qOG7pHfDmcSC4buMd07DjOG6onfDkuG7mMOSw413WcODd+G6uOG7osOSd8ON4buK4bquw5LDuXfDrOG6oOG7pHdP4bueU3fhurjhuqjDmXfDmVXhu5bDksONd8OZVcOUw5nDundF4bqiRXfDksOMw4N3TsOM4bqu4buMd0Xhu5p3w4zDlEV3TsOM4buKd+G6uOG7jnfhurjhurB3w5nEqMOTd8OZw4zhuqjhu7R3w5nEguG7infhurjhuqzhu7R3w5rhu5R3T+G7sFDDksONd0/hu57DkndF4bqiRXfDjOG7ikbDkndZQsOZw7p3xJDhuqDhu4x3w43hu5bDk3fhurjhu5Z34bq44bqiw7p34bq44buWd8ON4buUw5PDunfhurjhu5Z34bq44buWw5LDjXdZw4N3ReG6rnfhu7Lhu7Dhu6LDksONd+G6uMagw5LDjXdZQsOZw7l34buLVeG7jMOSw4134bq44buOw7p34bq44buWd+G6uOG6onfDksOM4buK4buE4bukd1nhu4R3w5rhu5R3T+G7sFDDksONd1nDg3fhurjhuqB3w4nEgsOSw413T+G7jMSC4buKd8OMxKjDksOMd+G7p1XEqOG7pMO6d8SQ4buYw5LDundF4buk4buURcO6d8SQw4PDknfDk8OD4buK4oCmxanDuXcxw4JFd8SQ4buKRsOZw7p3w5nDjOG6uuG7jHdF4buUd+G6o8Osw7nhuqnhuqPhuqkwd8Ojw4N3w7XhurbDknfhu4vhuqjDksO6d8Oa4buUd0/hu7BQw5LDjXdF4buk4buURXfhurjhuqJ3w5nEqMOTd8OZw4zhuqjhu7R3UXfDieG7indFw4xLd07DjOG6ruG7jHdF4buad8OMw5RFd8Oj4buM4bqgd+G6p8agRXfDksOM4buK4buE4bukd8OM4buiw5J3w5nhuqjDmXdF4bqud8OSw4xYw5LDjXfhurhK4bqgd+G6uOG7ikfDk3fhurjhurB3xJDhu4rhu4LDmXdRd8O14buKRsOZd+G6qeG6oMOTd8OZ4buud8OZVeG7sOG7nkV3w5nhu57hu4p3w5LhuqDhu7TDunfhurjhu5bDksONd8OZw4zhu6Dhu4p34buYw5LDjXdFw4zhu4x3VeG6tMOSw4134oCcTsOM4buYw5LDjXfDksONw4zhu4p3w5LDjeG7oHfDjcSod8OSWOG6oHdF4bqiRXfEkMagd0/EgkV3w6Phu4zhuqB34bqnxqBFd0Xhu453w5Lhu4TDknfDkuG7mMOSw413w5LDjcOM4buKRlN3w4nFqMOSw413ReG7pOG7lEV3U8OM4bqiw5l3w5lV4buKR8OS4oCdd+G7p8OZw4zhurrhu4x3w5rhuqJFw4x3MUrhuqB3RcOM4buId8OjQuG7pHfhuqfGoEXFqcO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6nhuqXDjOG7mMOSw413RcOMS3dF4buOd8OZVcSow5LDjHfhurjGoHdFw4zhu4J3w5nhuqJFd+G6uOG6ondOw4zhuqJ3ReG6oOG7jMO6d0XDjOG7qHfDksOM4bqsw5J3ReG7qOG6oHdZ4bq2w5J3w4zhu47huqB3w6Phu4zhuqB34bqnxqBFd0XDlcOSd8OZw4xHd8OM4buKRsOSd049d8OZw4zhu6RCw5l3T8ODw5N34bq44buWd8ON4buUw5N34bq44bqiw5LDjXdFw4zhu6Z34bu2w7l3MeG7lnfDjeG7lMOTd+G6uOG7sFBFd1PDjOG6osOZd8OM4buKRsOSd8OS4bua4buKd8SQQsOZd0Xhuq53UXfDjMSow5LDjHfDieG6osOSw413T0TDknfDjOG7jOG6oHdZ4bq2w5J3w5lV4bqgw5LDjXfDmVXhu4jDuXfhuqnDjeG7jMOD4buKd8OS4buW4buKd8ON4buUw5N3w5nDjOG7mMOSw413w5nDjOG7sOG7oMOSw43DunfDksON4buw4bug4buKd8OZw4xQd8ON4buUw5N3w6Phu4zhuqB34bqnxqBFd0XDlcOSd8OZxILhu4x3VeG6oHfDksOMWMOSw413RcOM4buK4buCRXfEkMSow5LDjHdF4buOd1nhuqDhu4p3w43hurDhu7R3w4zhuqDhu7R3w5Phu4pGw5LDjXfEkMSow5LDjHfDksOM4buK4buE4bukd0XhuqLDksOMw7p3w4zhu4zhuqB3WeG6tsOSd8OZVeG6oMOSw413w5lV4buId8OZS3fDk0vDuXfhuqnDjcOD4bu0d8OS4bqg4bu0w7p3w4nhu4p3WULDmXdF4buo4bqgd1nhurbDknfDjOG7juG6oHfDo+G7jOG6oHfhuqfGoEV34bq44bqgw5LDjXfhurjhu7BQRXfDmVXhu7DDksONd8SQw4Phu7R3ReG6rndRdyLhuq7hu4x3w5nDg8OSw4134bqnSkXDjHfDmld3VOG7pOG7lEV3w43hu4rhuqB3WcODdyLhuq7hu4x3w5nDg8OSw413w5lLw5LDjHfhu4vDjOG6oMOSw4x3w6Phu47huqDDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bupIOG6okV3w4nhu4p3RcOMS3fDmcOM4bukxqBFd1nhurbDknfDjOG7juG6oHfDo+G7jOG6oHfhuqfGoEV3w5LhurTDk3fDmVXhu4bDknfDieG7jOG7indF4bqiw5l3WeG6usOSd8SQ4buKR8OSd+G7p8Oa4buMw5LDjXfDmuG7jMOSw413WeG7nuG7infEkOG7ikfDksWpd1Thu6ThuqB3w5LDjOG7iuG7hOG7pHfhu7LhurDDunfDmVXhu4zDksONd+G6uOG7jnfDmVXhu6TDksONd8OZ4bqsw5N3T8ODd8Oj4buM4bqgd+G6p8agRcO5dzDhu4zhu4p3ReG6osOZd0XhuqDhu4x34bq44buwUEV3w5LDjeG7sOG7oOG7infhu7Lhu7DhuqB3w5lCw5J3w4nGr8OSw413T8ODw5N3w5Lhu6Lhu4p3ReG7sHfDmVXhu6Z3T+G6rOG7pHfDicOD4buKw7p3WeG7ruG6oHfDmVXhuqLDksOMd+G6uOG7sFBFd8Oa4buOw5LDjXfEkOG7ikfDknfDieG6rMOSw43DunfDjeG7iuG7jsO6d0XhuqLDmcO6d0/EguG7infDmcOM4bukQsOSd09Q4buKd0XDjOG7jHfDmuG6rsOSd+G7suG7pOG6qMOZd8OS4buYw5LDjXfDksONw4zhu4pGU8O6d07DjOG6oOG7infDmcOM4bqiRXfEkOG7ikfDksO5d8OsVnfhu7Lhu6ThuqjDmXfDjOG7ikbDknfDksON4buw4bug4buKd8O14buKRsOZd0Xhu5p3UXfDo+G7jOG6oHfhuqfGoEV3w5nhu6534buy4bqgd+G7suG7sOG6oMO6d0XFqMOSw413VOG7pOG6onfDmVXEqMOSw4x3TsOM4bqg4buKd1PDjOG6onfhurjhuqjDmXfhurjhuqDhu4p34bq44buwUEV34buy4bq6w5N3T8ODd+KAnE7DjFHhu4p3w5LDjeG7pOG7lsOS4oCdd0XDjOG7jHfDksOMWMOSw413w5lV4bqgw5LDjXfDmld34bq44bqq4bukd8OZ4buK4buGw5J3ReG7qOG6oHfhurjhuqjDmXdZw4N3w5LDjeG7sOG7oOG7infDo+G7jOG6oHfhuqfGoEV3w5Lhu47hu4p3VeG7iuG7hsOSw413WcODd0Xhuq53WcWow5LDjXdFw4zhuqzhu6R3w5nDjOG7mndZ4bq6w5J3xJDhu4pHw5J3U8OM4buI4bqgdyLhurJFd+G7suG7rHfhu4vDjOG6oMOSw4x3w5Lhu47hu4p3RcOM4bukw5LDjcO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6nhu4vDjOG6uuG7jHdF4bqiRXfDmcOD4buKd0/hu4pG4bukd09KRcOMd8OaV3dZw4N3w5nDg+G7indP4buKRuG7pHdP4buw4bukd8ON4buKWHfDmcSC4buKd+G6uErhuqB3U8OM4buw4buiw5LDjcO6d+G6uOG7gsOSd8OZw4zhu6Dhu4p3w5LDjMODd+G6p+G7tsO6d8Oj4buM4bqgd+G6p8agRXfhurjhurB3w5lVUXfDmcOMw4PDksOMd8OS4bui4buKd+G7suG7jsOTd0/Dg8OSw413w5lVxah3w5NCw5nDunfDieG6rMOSd0Xhu7B34bq44buYw5LDjXfhurjhu6ZFw7l3McOCRXfEkOG7ikbDmcO6d+G6uOG7gsOSd8OZw4zhu6Dhu4p34buLVeG6qsOSw7p3w5lV4buMw5LDjXdOw4zhuqLDksONd0XDjOG7iuG7gsOSd0XDjOG7lMOSw413VOG7pOG6rMOSd+G7suG6rMOTd0/hu7BQRXfhuqnDjeG7pOG7tOG7hsOSd+G6reG7mMOSw413T+G6qsOSd8OZw4zhu6x3w4zhuqDhu4rDunfDo+G7jOG6oHfhuqfGoEV34bq44buwUEV34buy4bq6w5N3T8ODd+KAnEVX4bqgd8OSw43hu5LigJ13LXdZSnfDmVXhu4h3w5nhu4rhu4TDknfDmeG7iuG7huG7pHdF4buo4bqgd8OZ4buk4bu04buCw5J3U8OMw5XDksONd8OZw4zhu6h3aMOM4bumd+G7i+G6rMOSd8OJ4buMdyDDjOG7iuG7huG7pHfhuq3hu4rDksOMd1nhu7Dhu6LDksONd+G7i1XhuqrDkndp4buk4bqgw5LDjXfhuqXDjOG6ruG7indPQlN3w4lWw5LDjXfhurhHd0XDjMOCw5J34bq44bqiw5LDjHfhurjEguG7jHdU4buk4bqsw5J34buL4buM4bqgdzHhu5jDuXfDrOG6okXDjHfhuqdKRcOMd8OaV3cx4bquw5LDjXfEkMagd+G7suG6sHfDo+G7jOG6oHfhuqfGoEV3WeG7iuG7gsOZdHfigJzhu5HhurB3w6Phu4zhuqB34bqnxqBFd1nDg3dZxajDksONd1PDjMavd0VCw5J34bq44bqwd8OZVVF3w5nDjMODw5LDjHdFw4zhu4rhu4LDknfDmVXhu7Dhu6DDksONd0/hu57DkndZ4bue4buKd8OSw4xYw5LDjXfDmVVCw5J34bq44bqiw5LDjHfhuqJFd0/hu4pGw5nDuXcw4buMd8SQ4buKw5LDjHfhurjhuqDhu4x3T+G7jMSCw5J3T8SCRcO6d8Oa4bqg4bukd0XDjOG7iuG7gsOSd8OZVeG6oMOSw4x3WcWow5LDjXfhurjhuqjDmXfDo+G7jOG6oHfhuqfGoEV3w5lVUXfDmcOMw4PDksOMd8SQ4bqw4buKd0XDjOG7iuG7gsOSd8OZVeG7sOG7oMOSw413w4zhu4zhuqDDksONd1nhurLDksONw7l3IMOM4buIw5LDjHfEkOG7iuG7gsOSd0Xhu5R3w5LDg+G7tHfhurjhurB34bquw5LDjHfDjOG7sFHDksONd+G6uOG7gsOSd1Thu6ThuqJ3w5lVxKjDksOMd1PDjOG6osOZd8OZVeG7ikfDkndF4buo4bqgd8Oj4buM4bqgd+G6p8agRcO5w7nDuXfDtcOD4buMd8OSw4xYw5LDjXfDkuG6tsOTd0Xhu6Thu5Thu4p3w5nDjOG7gndOI3fhu5HEg8O1w7p3w5Lhu6Lhu4p34bq44bqs4bu0d+G6uOG7sFBFd0Xhu4zhu4p3T8ODd1nFqMOSw4134bq44bqow5l3Vcagw5LDjXfDksON4buw4bug4buKd8OZw4zhu7DhuqDDuXfhuqnhurbDk3fDo+G7lsOSw413MeG7rEV3w5nDjOG7rHfhu7d3w7Xhu6ThuqB34bqn4buGd+G7i8OM4bqiw5LDjHfDmeG7mMOSw413VeG6oHdFw4zhu4rhu4Lhu6R3RcOM4buMd0XhuqJFd1PDjOG7qMO6d8OM4buk4bu0RsOSd8OZVeG7jMOSw413w5Lhu7Dhu55Fd0Xhu453VeG7pMagw5LDjXfhurjhuqjDmXfEkOG7kHfDjOG7jOG6oMOSw413RcOM4buMd1PDjOG6vFN3w4nhuqzDkndOw4zhuqDhu4p3TsOMQ8OSw7p3w5lV4buk4bu04buEw5J3T8SC4buKd0XDjOG7jHdF4buMw5J3RcOM4bqi4bukd0XDg+G7tHdF4bqo4bu0d8Oa4buKw5LDjHfDmuG7lMOSw413w5LGoFN3w5nDjOG7pOG7guKApnfDteG7nuG7indFw4zhu4jDksOMd8Oa4bqiRcOMd8OSw4Phu7TDunfDo+G7jOG6oHfhuqfGoEV3w5lVUXfDmcOMw4PDksOMd8OT4buK4buEw5J34bq44bqow5l3w4zhu6zhuqB34bq4R3fhurjhu47DknfDksOMQsOSd8OSw4zhu4rhu4Thu6R3w4nDlcOSw413w4zDlHdZw4N3ReG6okV3w5LDjOG7jsOTd0/hu7Dhu6R3w4nhuqzDknfhurjhu4LDkndOw4zhuqDhu4p3U8OM4bqid8OTUXfDk+G6oMOSw4134buy4bqs4bu0d0/Dg8OSw43DunfDiVbDksONd+G7suG7jsOTw7l3w6Phu4zhuqB34bqnxqBFd8OSw4zhuqDDksOMd0XDjOG7jsOSw413w5lVUXfDmcOMw4PDksOMd8OTxqDDmXdPw4PDksONd1Thu6Thu4Z3w5lVxah3w5NCw5nigJ3DuXfDtcODd+G6uOG7gsOSd8OSw43Dg+G7tHfDjOG7mMOTd8OS4bqg4bu0w7p3WcWow5LDjXfhurjhuqjDmXfDo+G7jOG6oHfhuqfGoEV3T8ODd8OS4bui4buKd1Thu6ThuqrDkndF4buwd0Xhu6jhuqB3w4zhu6LDknfhu7d4d8OJw5XDksONd8OMw5TDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMg4bqgU8OZ4buK4buMw5J24bupxrDhu4rDk8ONd0VP4bqgw5rDmuG7n3bhu4og4bq6w5LDmeG6ulV2d8Oaw5nhu7RP4bq64bufdsOd4buKw4nDmcOMdHdBeHhT4buydXfDjOG6uuG7isONw4zDmXR34bu14bu5QVPhu7J1dnfDmlVF4bufdi8vRcOJw5LDucSQ4bqg4buMw5nDjOG6oMOSw4zDjOG7jOG6oMO5WcOSL8OJ4bq6w5pOw5nhu4xTL8OS4bq6w53Dmi/DvcO94bu1w4EveUFBw4nhu7V4w4Hhu7fDgeG7tUHDmXnhu7Xhu7nhu7PDgU94w7lNU8ONc1Xhu5/hu7nhu7N5dnfhuqBPw5nhu592w7Xhu4R34bq44bqow5l3ReG7mnfDo+G7jOG6oHfhuqfGoEV2d8Od4buKw4nDmcOM4bufdkF4eHZ3w4zhurrhu4rDjcOMw5nhu5924bu14bu5QXZ3L+G7qSDhu5p3TuG7iMOSw4x3w5LDjcOM4buKw5LDjHfDk+G7mMOSd8OZw4zhu6Dhu4p34bqn4bu2d8OZVeG7hsOSd+G6uOG6qMOZd8Oj4buM4bqgd+G6p8agRcO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6nhuqXDjOG7mMOSw413RcOMS3dPw4N3WcWow5LDjXfhurjhuqjDmXdF4buaw7p34bq44buKd1Thu6ThuqB3w4zhuqDhu4p3ReG7pMagRXdOw4zhuqLDksONd0XDjOG7iuG7gsOSw7p34bq44bqow5l3WcODd8OSw43hu7Dhu6Dhu4p3w6Phu4zhuqB34bqnxqBFd0XDlcOSd07DjOG6pMOSw4134bq4SsOSw4x3w5lV4buk4bu04buEw5J3w5nDjOG7lMOSw4134bu04buG4bukd8OS4buw4bueRXfDkuG7lsOSw413w5LDg8OSw7p34bu2d0XDjOG7iHdO4buK4buGw5J3ReG7sOG7oMOSw43DunfEkOG6qMOZd07DjOG7pOG6qMOZd8OZVeG7sOG7nkV3w5PDlOG7infDmuG7rEV3w5PEgsOSw4x3TuG6vnfDmcOMxah34buy4bqsw5N3T+G7sFBFw7l34buLVeG7jMOSw413TsOM4bqiw5LDjXdFw4zhu4rhu4LDkndFw4zhu5TDksONd8OZw4xWRXfDieG6rMOSd2jDjOG6olN34buy4bqsw5N3T+G7sFBFw7p34bqpw4zhuqzDknfDieG6rMOSd8Oj4buM4bqgd+G6p8agRXfDjOG6tsOSw413w4zhuqLhu4p3w5lV4buMw5LDjXdF4bqiRXdTw4zhu4zDksONd8OZVcOD4buMd8OZw4zhu4p34bq44buk4bqgw7p34bq44buOw5LDjXfDjeG7jlPDunfDksOM4buwdHfhurjhu47DksONd8ON4buOU3fhu7Xhu7XDuuG7t3dFw4xLd1nDg8OSw4134bun4buL4buk4bqqw5J3T0h3WcODw5LDjcWpdXd54bu3eHdOw4134bq44buWw5LDjXfhu6fhu4vhu6ThuqrDkndPSHfhurjhu5bDksONxal1d+G7s0F4d07DjXfDjcSC4buMd+G7p8Oj4buqd8ONxILhu4x3TsOM4bqiw5LDjXdFw4zhu4rhu4LDksWp4oCmdzHDgkV3xJDhu4pGw5nDundOw4zhu4p34bq44buCd1Thu6Thu5RFd+G6rT13T+G6uuG7jHfDmcOM4bqgw5LDjXfEkOG6ssOSd1PDjOG6onfDk+G7iuG7hMOSdyLhurJFw7p3w4zhu7BRw5LDjXfhu6zDksONd0/hu6Dhu4p3TuG7huG7pHfDjcOU4buKd0Xhu6jhuqB3IuG6okV3w6Phu5Z0d+KAnGjDjOG6ruG7indPw4PDk3dFw4zhu4x3T1ZFd0/hu7BQw5LDjXfDieG6rMOSd1Thu6ThuqzDknfDieG7pHdO4buIRcOMd8OZw4zDg8OSw4x3w5LDjFjDksONd8OZ4bqow5N3T+G7sOG7nuG7infDmuG6ssOZd1XGoMOSw413VeG6sOG7indZw4N3RcOM4bqyRXdFw4zhurLDkndOw4zhurJTd8OTw5Thu4p3w5Lhu6Lhu4rDunfhurhKRcOMd1nDg+G7jHfhurjhu4LDknfhurjhuqzhu6R3T8ODd8OT4bqyRXdP4buw4bue4buKd8Oa4bqyw5l34bq44buCw5J34bq44buO4oCdw7p3w5LDjcOD4bu0d3nhu7ct4bu3LXnDgOG7uUHDunfhu4tV4bukw5LDjXfhurjGoOG7infDieG6rMOSd1Thu6ThuqzDknfDjeG6ouG7infhu7LhurB3w6Phu4zhuqB34bqnxqBFd+G6uOG6sHfhurjhu7BQRXfDmcOMw4PDksOMd09CU3dZ4bue4buKd3nhu7V34bq4xqDhu4p3WeG7iuG7hsOSd8OJ4buMd+G7suG6sHfhurjGoOG7indTw4zhu4534buLw4zhurbDksONd+G7i8OMSnfDrOG6skV3T8ODw5N34bq4xqDhu4p3w5lV4buwUcOSw43DucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bup4buLVeG7pMOSw4134bq4xqDhu4p3w4nhuqzDkndU4buk4bqsw5J3w43huqLhu4p34buy4bqwd8Oj4buM4bqgd+G6p8agRXfhurjhurB34buy4bqs4bu0d8OJVsOSw413w5lVQsOSd+G6uErhuqB3RcOM4buK4buCw5J34bq44bqo4bukdzHhu5jDksONd+G6qcONw4PDknfDmcSC4buKdyDhu5bDkncg4bqg4buMd+G7p8ON4bqqw5J3ReG6quG7pHcw4bq6xanDuXcx4bqs4bu0d0/Dg3dZSnfDmVXhu4h3w5nDjOG7pELDkndPUOG7indFw4zhu4x3WeG7ikZFd8SQ4bqu4buMd1lGd+G7suG7jsOTd0/Dg8OSw43DunfDksON4buw4bug4buKd8OJ4bqsw5LDunfEkOG6ruG7jHdZRndF4bqq4bukd07hu4bDksOMdzDhurrDunfEkOG7gsOSd+G6uMOVd+G7i8OM4bqyw5N1d+G6uOG7lsOSw413w5nDjOG7oOG7indF4buOd8OZw4xHd8OJSHfhurjhuqLDksOMd0XDjMOCw5J3w5PhuqLhu7R3xJDhuqDhu7R3TuG6vnfhurhKRcOMd8OZ4buud8SQ4buKR8OSd1nDg+G7jMO5dyDDjEt3WeG7nuG7infhu7N3TsOMQ+G7pHfDmuG7psOSw413ecO9T+G7tEHDunfDmuG6oOG7pHfDjOG7osOSd8OTxqDDmXfDmcOM4bqiw5LDjXfDjeG7iuG6oMOSd07DjOG7mnfDmUJTd0/hu6Thu7RGw5LDundP4bqqw5J34bq44bqq4bukd8OZ4buK4buGw5J34buLVeG7pMOSw4134bq4xqDhu4p3w4nhuqzDkndU4buk4bqsw5J3w43huqLhu4p3w6Phu4zhuqB34bqnxqBFd+G6uOG6sHfDkuG7mnfDmuG7psOSw413xJDhurLDkndV4bui4buKd8OT4bqi4bu0d8SQ4bqg4bu0d0Xhu6jhuqB34bq44buCd1Thu6Thu5RFd+G6rT13w5LDjeG6oOG7tHfDmuG6oOG7pHdOw4zhu4p3RcOM4bumw5LDjXdZ4buu4bqgd8ON4bqs4bu0d8OZxqDhu4p34bqiRXdRd8SQ4bqyRXdF4bqq4bukd+G6p8Oow5LDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bup4bqpw43huqDhu7R3w5rhuqDhu6R34bq44buOw7p3IMOM4buod8OZSkXDjHfDo+G7lncgw4zhu4h34bqt4buKw5LDjHfhurjhurB3w5nDjOG7sFHDksONd8Oj4buk4bqsw5J3RcOM4buw4buiw5LDjXdp4buk4bqsw5J3ReG7mMOSw413w4zEgsOSw413IuG6oHfDmcOCw5LDjXfigJzhu4tV4bukw5LDjXfhurjGoOG7infDjeG6ouG7infDieG6rMOSd1Thu6ThuqzDknfDo+G7jOG6oHfhuqfGoEV3T0JTd0XDjOG7iuG7gsOSd0Xhu5jDksONd8OZVeG7jMOSw413RcOM4buK4buCw5J34bq44bqo4buk4oCdw7l3MeG7lsOSw413w5nDjOG7oOG7isO6dyLhuqJFd8Oj4buWd0XDlcOSd1nhu4rhu4LDmXfDmcOM4buwd8OZ4bqg4bu0d07DjOG6usOSd8OSw41Q4buKd8ONV+G7indF4bqiRXdF4buYd8ON4bqi4buKd8OJ4bqsw5J3VOG7pOG6rMOSd8Oj4buM4bqgd+G6p8agRcO5d+G7i1Xhu4zDksONd8OZw4zhu7B3IuG6okV3WeG7iuG7gsOZdHfigJzigKZ3IuG6okV3VeG6qMOZd1nhu6Thu4p3T8OVw5LDjXdOw4zhurrDkndF4bqiRXdFw4zhuqLhu6R34bq44bqwd0XDjOG7iuG7gsOSd+G6uOG6qOG7pHfDjeG7iuG7kOG7indZw4N3xJDhurLDkndV4bui4buKd8OTxqDDmXfDk+G6ouG7tHfEkOG6oOG7tHdTw4zhuq7DkndPVkV34bqtPXctdyLhuqJFd8ONV+G7infDmcOCw5LDjXdF4bqiRXdFw4zhuqLhu6R3w5PGoMOZd8OM4buk4bu0d8OM4buKRuG7pOKAncO5dzHhu4LDknfDksONw4Phu7R3w70teXktecOA4bu5w4HDunfDk8agw5l3T+G6qsOSd8OSWOG6oHfhu4tV4bukw5LDjXfhurjGoOG7infDieG6rMOSd1Thu6ThuqzDknfDjeG6ouG7infDo+G7jOG6oHfhuqfGoEV3T8SC4buKd8SQ4bqyw5J3RcOM4bqi4bu0d8OT4bqi4bu0d8SQ4bqg4bu0d1PDjOG6rsOSd09WRXfhuq09w7l3w6zhuqJFw4x34bqnSkXDjHfDmld3MeG6rsOSw413xJDGoHfDjOG7pOG7tEbDknfDo0Lhu6R34bqnxqBFd1nhu4rhu4LDmXR34oCcIMOMS3fDmVXhu4zDksONd1nDlcOSw413eeG7s+G7t3fDksONw4Phu7TDundZ4bue4buKd+G7tcOBd1nhu4rhu4bDknfhurjEgsOSd8Oa4bumw5LDjXfDk+G6ouG7tMO6d+G7i1Xhu6TDksONd+G6uMag4buKd8OJ4bqsw5J3VOG7pOG6rMOSd8ON4bqi4buKd8Oj4buM4bqgd+G6p8agRXfhurjhurB3T0JTd0Xhu5jDksONd8SQ4bqyw5J3VeG7ouG7infDvXfDk+G6ouG7tHfEkOG6oOG7tHfhuq094oCdw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qcO14buEd8Oj4buM4bqgd+G6p8agRXfDjOG7mMOTd8OS4bqg4bu0w7p3w5lV4buMw5LDjXdOw4zhu5jDksONd8ON4buK4bqgw5J3ReG7qOG6oHdZxajDksONd+G6uOG6qMOZd0Xhu5p3w6Phu4zhuqB34bqnxqBFw7p3xJDhu4bDkndFxILDksOMd8OSw4xYw5LDjXfDieG7indFw4xLd1nhurbDknfDjOG7juG6oHfDo+G7jOG6oHfhuqfGoEXDunfDksONw4zhu4rDksOMd8OT4buYw5J3w5nDjOG7oOG7infhuqfhu7Z3ReG7mndO4buIw5LDjMO6d8OSw43DjMOod+G7k+G7hsOSd+G7i1Xhu6TDksONd8OZ4buYw5J3w5nEguG7jHdOw4zhuqDDksONd8OZVeG6oMOSw43igKZ3RcWow5LDjXfDksOMWMOSw413w5nhu6534bq44buw4bugw5LDjcO6d8OSw4zDg3fDmcOM4bugd8OJw5XDksONd8OMw5R3w5PhuqDDksONd8OS4bq8w5l34bq4w4pTd0/Dg8OSw413VOG7pOG7hnfDmVXhu6Thu7Thu4TDknfDmcOM4buUw5LDjXfDmcOMxKh3RcOVw5J3w5PGoMOZd8OJ4buKRsOSd8OTxILhu4x3VOG7pOG7hnfDjOG7sOG7osOSw413w6Phu4zhuqB34bqnxqBFd8Oa4bqqw5N34buk4bqow5nDunfDjOG7ikbDknfhurjEguG7infhurjhuqDDksONd8OZVeG7jMOSw413VOG7pOG6onfDmVXEqMOSw4x3w5lVUXfDmcOMw4PDksOMd+G7suG6sHfDkuG7mMOSw413w5nDjOG7mMOSd8OT4bue4buKd07hu4pH4bukd8OTROG7pMO5d8Opw5LDjXdow4zEgsOTd+G7i8OM4bq2w5LDjXfhuqfhu4zDksONw7p3aMOM4buOdyDDjOG7qHfDmUpFw4x34buJIuG6qTB34buy4bqwd8Oj4buM4bqgd+G6p8agRcO6d0XDjOG7jHfEkOG7iuG7gsOZdHfigJzhu4tV4buk4bu04buEw5J3w5nDjOG7lMOSw413T0pFw4x3w5pXw7p3WeG6tsOSd8OM4buO4bqgd0/Dg3fDkuG7iuG7hMOTd8OZVnfDjMOD4buMd0Xhu6rDksONd0/Dg3fDk8agw5l3U8OM4bqqw5J3w5rhu6xFd8OTxILDksOMd8OSxqDhu4p3T1ZFd+G6uEd3MeG6rsOSw413xJDGoMO6d0XDjOG7iMOSw4x3VOG7pOG7tOG7hMOSd1nDg3fhuqnDjOG6rMOSd8OJ4bqsw5J3w6Phu4zhuqB34bqnxqBFd8OS4bucd09WRXdTw4zhuqjDknfhurjhuqjhu6R34buy4bqs4bu0d8OJVsOSw413VOG7pOG7hnfDjOG7sOG7osOSw413w43hu4rDg+G7pHfDk8SCw5LDjMO6d1PDjOG6osOZd8OZVeG7ikfDkuKAncO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHZ3w5rDmeG7tE/hurrhu592w5nhurrhu7LDmS3huqBP4buKw43DknR3VeG7isONw4zDmXV24bupxrDDmsOZVeG7jMOSw43hu6kiw4Phu4p3WcODd+G6rsOSw4x0d+G6pcOM4bqiw5LDjHfhuqfGoEXGsC/DmsOZVeG7jMOSw43hu6nGsC9T4bup


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]