(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện kế hoạch triển khai mô hình “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thái tại huyện Quan Sơn”, trong các ngày từ 6 đến 8-12, tại xã Sơn Điện, Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Quan Sơn tổ chức lớp tập huấn “Phục dựng, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thái”.
w4xAT03FqDvhu5hhYeG6ukw3w4Ejw6E74buqTOG7isOBw5o3TUDDoFQuTeG7puG7miFNw6FdLk3hu7gj4buUTcOhOSVN4bqn4buiLk1AKOG7mE3DoTnDoOG6q1kuTcOhQFsu4bu4TcavUy5Nw6EixahNw4FA4buUI03DocagI03hu7fDoOG7mC5NQTEuw4wvQE/hu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN+G7l+G7quG7mMavTOG7isOBQOG6tcWoTUAjw50uTTpYTUAhxqDFqEBNw6E5I+G7si5NOkDhu5gjTSx9TUAkLkBN4oCcxKnhu5ohTcOhXS5GTTdA4buUw6FNQMOg4bqrTeG7uCPhu5RNw6E5JU3huqfhu6IuTUAo4buYTcOhOcOg4bqrWS5Nw6FAWy7hu7hNxq9TLk3DoSLFqE3DgUDhu5QjTcOhxqAjTUDDoOG6q8OdLk3hu7fDoOG7mC5NQTEu4oCdRk3DoTkhLuG7uE3FqOG7lMWoTS7hu7jhu5bhuqtNw6HhurNNw5VN4buoWC5N4buQLU/Dk0ZNw6HGoCNN4bqp4bucTUExLk1sI8OdLkZNasOjxahN4bqm4buiLk1AKOG7mE3FqDFNYTVNLU3EqSJN4bqm4buiLk1AKOG7mEZNw4FA4buyTcOhQOG7mCFN4bqn4buWTWvDoE07JcWoQE03QFsjTUA0N03huqcyI03DgMSpdGtNQMOg4bqrw50uTeG7t8Og4buYLk1BMS5Nw6EgTcWoQOG6t8WoTTsyN03DocOaN01Aw6BULk3igJzhu7VAw6PFqE3Gr+G6tS7hu7hGTeG7puG7miFNw6FdLk3hu7gj4buUTcOhOSVN4bqn4buiLk1AKOG7mE3DoTnDoOG6q1kuTcOhQFsu4bu4TcavUy5Nw6EixahNw4FA4buUI+KAnUfDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4rDjCMs4bu4TcWoO+G7mGFh4bq6TCNq4buqLsOh4buqOUxNYcOh4bqrO+G7quG6ukzhuq0jxq/DoUDhu4JN4buQTk434bqp4buETUDhu6oj4bu4QMOh4buCTeG7jMOS4buON+G6qeG7hExNYTnFqOG6ukwvLyPhuqdH4bum4buYIcOhQOG7mC5AQCHhu5hH4bqnLi8u4buq4bqtYS/Dk8OT4buM4buSL0/DlOG7jMavw5JPTsOT4buOw5JOw6Hhu5Dhu5LDk8OUTjtORz834bu44buGOeG6uuG7kMOT4buOTE3hu5g7w6HhurpMw4HDmjdNQMOgVC5N4bum4buaIU3DoV0uTeG7uCPhu5RNw6E5JU3huqfhu6IuTUAo4buYTcOhOcOg4bqrWS5Nw6FAWy7hu7hNxq9TLk3DoSLFqE3DgUDhu5QjTcOhxqAjTeG7t8Og4buYLk1BMS5MTeG6rSPGr8OhQOG6ukzhu5BOTkxNQOG7qiPhu7hAw6HhurpM4buMw5Lhu45MTS/hu4rDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDdq4buYN8OhIyEuTOG7isOBQOG7mCxN4bu4I+G7mE07MjdNw6HDmjdNQMOgVC5NxagoTeG7kOG7jE1APMWoTeG6pyNXLkfDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4rDgUDhu5gsTeG7uCPhu5hNOzI3TcOhw5o3TUDDoFQuTcWoKE3hu5Dhu4xNQDzFqE3huqcjVy5NO+G7lk0uQOG6pS7hu7hNQMagw6FNLkBTLk3DoTkhLuG7uE03QCEu4bu4TcOhOeG7liFN4bqn4buiLk1AKOG7mEZN4bqn4buiLk0u4bu4QMOdTcWoMU1hNU3FqMSD4buYTUDDoOG6q8OdLk3hu7fDoOG7mC5NQTEuR03DgTkhLuG7uE3DoUAzI03hu7gj4buYLk3Dkk0u4bu44buW4bqrRk3FqOG7lMWoTeG7uCPhu5ou4bu4TeG6pyNXLk3huqfhu5ZNxajhu5TFqE0u4bu4QMOdTS5AUy5N4buYLE1AI+G7ssOgTeG6p1lNxajhu5TFqE3hu7gj4buUTcOhOSVN4bqn4buiLk1AKOG7mE3DoTnDoOG6q1kuTcOhQFsu4bu4Rk3Gr1MuTcWo4buYTcavUy5N4bqn4bqvTcavUy5Nw6EixahNw4FA4buUI01Aw6DhuqvDnS5N4bu3w6Dhu5guTUExLk3DoTnDoOG6q1kuTcavxqDhuqtNxajhu5TFqE3DoUDhu7JNOyHGoCNNxq9TLk3FqOG7mEZNxq9TLk3huqfhuq9Nxq9TLk3DoSLFqE3DgUDhu5QjRk0uQOG6seG7gk3hu5fhu5TDoU06QFA3TeG7uCPhu5ghTcavw6DhuqtXLkZNxq8j4bu0Lk3DoVTDoE06QMOg4buYTTvDoFsu4bu4Rk0s4bqh4buYTcWo4buUTWHhu5hGTeG6qSnhu6pNw4FA4buUI0ZNLkDhu5rhuqtNYcagN0ZNxq8j4bu0Lk3DoVTDoE3FqF0u4bu4Rk3FqEAjVy7hu7hN4bqn4buWTSwiw6FNYVtNw6EgTUA0N03DoTkkLkBNxq8j4bu0Lk3Gr1MuTeG6p+G6r03Gr1MuTcOhIsWoTcOBQOG7lCPigKbDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4p04bu4IeG7liNNOeG7mEZNQDzFqE3huqcjVy5NxagpLk3hu6jhurE0xahNw6E54buYLuG7uE3hu6YlTTplTS7hu6Iu4bu4TcOhIE3FqEDhurfFqE3FqEDhurExLuG7uE3DoTkkLkBN4bu4I+G7mCFNO+G6scOgTcOh4bqxMS7hu7hNw6Hhu5TFqE3hu7gj4bql4buYTcWo4buUxahNLuG7uEDDnU0uQFMuTeG6pzIjTcavw6BNOkDhu5TFqEDhu4RNxahA4bqxMS7hu7hNw6E5JC5ATeG7piPhu7LDoE3GryPhu7QuTeG6p+G7oi5NLuG7uEDDnU3Gr1MuTeG7uCPhu5gu4buETcWoQOG6sTEu4bu4TcOhOSQuQE3hu6Yj4buyw6BNxq8j4bu0Lk03QMOjxahN4bqnw6NNxq/DoE07JcWoQE3huqfhu6IuTUAo4buYTcWoIi7hu7hN4buoXS7hu7jhu4RNw6EgTcWoQOG6t8WoTeG7uCMyI03DoUAjw53DoE04w6Dhu5ou4bu4TeG7puG7lE0u4bu4QMOdTcOhQMOgw5rDoU3Gr1MuTeG7uCPhu5guTeG6p+G7lk3FqOG7lMWoTWHhu5ouTTdAw5ksTeG6p+G7oi5NQCjhu5hNxq9TLk3DoSLFqE3DgUDhu5QjTcOBQOG7mC5ATeG7lyjhu5hN4buoWC5N4bqnMiNNOkDhu5TFqEBNxq/DoE07JcWoQEfDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfDqcOgw6FAITlM4buKw4xhw6E5IS7hu7jhu4pxQOG7nsWoTWp9LuG7uMOML2HDoTkhLuG7uOG7isOMLzfhu4o=

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]