(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau cái vụ xe cộ ở chuyện “Một tấc đến giời”, lũ bạn thành phố không còn thấy gọi tôi tham gia các cuộc nhậu nữa. Thôi thì mặc kệ chúng nó, tôi càng có thời gian đi hóng chuyện làng. Làng tôi - cái làng không phải bất cứ làng nào mà quý vị từng biết, vừa mới thành lập một câu lạc bộ nghệ thuật tuồng.
w4rhu6xJR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buv4buuMOG7tlJG4bq+4buVLDBH4bugTuG7oOG7rEfigJwwIjHEg+G7pkBH4bu2w6FN4oCdR+G6oeG7jkBH4busPU3Dii/hu6xJ4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZbb1JNUEbhur7hu61NMUfhu6BO4buuR+G6oTRHw6NSR+G7oCxHe0fhu6Dhu6wxxIPFqEBH4oCc4buVLDBHMOG7luG7oEdR4bukQEfhu7Dhu6484buu4oCdRUfhu7Y2R+G7nsOTQEcw4busT0Dhu6xHW+G7rDpH4bu04busP0Dhu7BH4bugJEBHMOG7rOG7lsSDR+G7sCXhu65HMD/hu65HMOG7rE3hu7hH4buw4buuTUfhu6BO4bugR+G7oDEs4bugR0Dhu6zhu5oxR0DDoE3DiUfhu6/hu6w/4buuRzDhu6xXR+G7uOG7kOG7oEfhu7TFqEfhu6Dhu6wyQOG7sEdAPUVHMD/hu65H4bugT0Dhu7BH4bugPUcw4busPOG7rkfhu7Dhu65NQEdR4buuR+G7rD1A4buwR+G7oOG7rDHEg8WoQEfhu7ZPQOG7sMOJR+G7mU9A4buwRzA/4buuRy1H4bugTuG7rkfhu7ZPQOG7sEfhu7Thu6w/QOG7sEdb4busw5Lhu65H4bue4buWMEfhu6A4R+G7tk9A4buwR0BPI0fhu7hPR10x4bqvR+G6oVhHMDlA4buwR+G7nuG7ruG7pDBFR+G6oTlNR+G7uCnhu65HMOG7rE9A4busR+G7tuG7mltH4bu4LDBH4bug4buUMUfhu7bDk+G7oEfhu54sR0Dhu7Dhu6zFqEcw4busMeG7mjBHMDE7QOG7sMOJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxINGRyAwxIPhu7ZS4bqmRjBSw6MwLU3hu7bhu67hu7BAREfhu6BSQDBSIsSQRuG6vsOK4buu4bu44buwR+G7oOG7tk0gIOG6pkbhu67hu4NSQDBSIkZHIDDEg+G7tlLhuqZG4bqj4buuUDDhu6xER0tISFvDo8SQR+G7rFLhu67hu7Dhu6wwREfhu4rhu4jEqFvDo8SQRkcgIuG7oOG6pkYvL+G7oFBAw4nhu55NIzDhu6xNQOG7rOG7rCNNw4nhuqFAL1BSIOG7tDAjWy9AUuG6oyAvw43DjeG7iksvw41JSlDEqEnhu4hISOG7iMONMOG7iMOM4buKw43hu7ZMLUtNw4nhu7Jb4buwRkdN4bu2MOG6pkbhu5UsMEfhu6BO4bug4busR+KAnDAiMcSD4bumQEfhu7bDoU3igJ1H4bqh4buOQEfhu6w9TUZH4bqj4buuUDDhu6zhuqZGS0hIRkfhu6xS4buu4buw4busMOG6pkbhu4rhu4jEqEZHL+G6vsOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4NNWzDhu64jQEbhur7huqlA4busR+G7uOG7rkDhu6xH4busJU3DicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vuG7r+G7rGHhu6BHIk1H4bu2T0fhu7Thu6w/4buuR1vhu6w04bugR+G7tsOT4buuR1Es4buuRzAxO0Dhu7BH4bugNU1H4bu2T0Dhu7BHMOG7rFdHUTJA4buwR+G7rChARUfhu5574buuR8OjTUfDozdNRUfhu7ZPQOG7sEcwP+G7rkcwOUDhu7BH4bu2T0figJzhu6BO4buuR0A/4buu4oCdR+G7oDVNRzAxO0Dhu7DDiUfhu6/hu6zhu6RHIjvhu65HMCIjQOG7sEfhu7gsMEcw4busPOG7rkfhu7Dhu65NQEdQT+G7rkVHMDE7QOG7sEfhu6A2QOG7sEfhu6Dhu6wxQOG7sEcgOkdb4bus4buaQEfhuqEp4buuR0Dhu6zhu67hu6YxRyDhu65A4busR+G7rCPDkzBH4bqh4buOQEfhu6w9TUdQ4buUQEfhu7Dhu65NQEfhu7Thu6xO4bugRUfhu55YR+G7tuG7lkBHTjBH4buee+G7rkfhu6BO4bugRyDDkkBHW+G7rOG7nOG7uEfhuqHhu45AR+G7rD1NR+G7uCnhu65H4bqhT0dQxqBARzAie0cw4busT0Dhu6xHMCLGoOG7uEcwVuG7oOG7rEcwIiNA4buwR1E84buuRyA6QOG7sEfDo+G7jEfhu6ws4buuw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7hu5VNxINH4bu4w5VAR+G7tk9H4bu2T0Dhu7BH4bqh4buiQEfhu6AkQEdA4busw6BA4buwR0Dhu7Dhu6zFqEdA4bus4buUQEfhu6BNI0dA4buuw5lAR+G7tjcxR+G7sOG7rsOgR1E3PuG7oEcw4buuQOG7rEfhu6wjTUfhu7g/QEdA4buw4busxahHMOG7rDHhu5owRzAiMcSD4bumQEcw4busOkDhu7BHUSzhu6BHUU4jR0BPxIPDiUfhuqBP4buuR0Dhu47hu7hH4buwxqBAR1Hhu5TEg0VH4bu04bus4buuR1Hhu67hu6YxR+G7tOG7rsWoQEfhu7Thu65A4busRzDhu6RH4bu04bus4buW4bu4R+G7tOG7rE5H4busKEBFR+G7oE7hu6BH4bugNEfhu7gp4buuR+G7rCVbR+G7nk9AR+G7tOG7rD/hu65HW+G7rDThu6BH4bu2w5Phu65HUSzhu65HMDE7QOG7sEfhu6A1TUfhu7ZPQOG7sMOJR27hu65NR1FXQOG7rEfhuqFYR+G7sOG7rk4jRyA3R+G7uE9HMD/hu65HQOG7rOG7ruG7pjFH4bu2xqBAR0Dhu6zDleG7oEdR4bukQEVHIjvhu65H4bugI0BHUuG7uEfDo01HXTHDmUcw4busT0Dhu6xHUcOTMEfhu57hu67hu6QwRzDhu65ARzDhu6xXR+G6oTHhu65H4bu2w5Xhu7hFRzVA4buwR+G7rCxHMFbhu6Dhu6xH4bugYeG7oEfhu6DDkkfhuqHhu6ZH4bqh4buaMEfhu6Dhu6zhu5YwR+G6oU9HMOG7rkDhu6xHMOG7rMagQEVHMDlH4bqh4buuxajhu6BH4bu4MU1HUDRA4buwR+G7oDRFRzAiTUDhu7BHW+G7rDThu6BFR1Hhu6RAR+G7rCFHMCI+R+G7nuG7rsOZQEcgI8OTQEfhu6BO4bugRzBW4bug4busRzAxO0Dhu7DDicOJw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7hu7E74buuRzA64buuR+G7nuG7rsavMUdQ4buu4buoQEciTUfhu7jDlTBH4bug4buUMUfhu7bDk+G7oEfhu54sR+G7oDZA4buwR1Hhu6RAw4lH4buvOUfhu6Dhu6zhu67hu6YxRUfhu6ws4buuR1E7QOG7sEfhu7ZPQOG7sEdR4buMRzDhu6w/QOG7sEfhu55OI0cw4busPOG7rkfhu7Dhu65NQEdQ4buu4buoQEVH4bu0w5kxR+G7sCXhu65H4bueT0fhu6AjQEdR4bukQEcw4busN3tA4buwRzDhu6w44bugxJBH4bueTuG7oEcwIjd7QOG7sEfhu7ZPQOG7sEfhu6AzQOG7sEfhuqEp4buuR1HDk+G7rkdQ4buuxahAR+G7oE7hu6BHUSNPQEcw4busxq9H4bugJEBHUeG7pEBHMOG7mkBHQOG7rE9HUcavR+G7tMOZMUfhu7Al4buuR+G7oE7hu6BH4buw4buuTUdRV0Dhu6xHUeG7pEBHw6NS4bu4w4lH4buHe+G7rkfhu6BO4bugR+G7nk7hu6BH4bus4buuxq8xRUcwMcSDRzAxO0Dhu7BH4bu2T0dQ4buuRyDDkkBH4bqh4buOQEfhu6w9TUddMeG6r0fhu6A1TUfhu7ZPQOG7sEVHQOG7rDdA4buwR+G7tsOT4buuR+G7tk9HIMOSQEdb4bus4buc4bu4R+G6oeG7jkBH4busPU3DicOJw4lH4bu4KeG7rkfhu6wjT0BHMCNPQEfhuqEp4buuR1HDk+G7rkdRTUcgOkdA4buwNzzhu65H4bu2T0Dhu7BHLUfhu7Thu6w/QOG7sEfhu6Dhu6xZR+G6oSnhu65HMOG7rOG7pEfhu6zFqEcwIlVH4bu4T0fhu6DDkkfhu7YpW0cwIjFA4buwR0Dhu67DmUDDicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vnBA4buwR+G7sOG7rk4jR+G7sOG7rk9H4bqh4bumR+G7rDcxR1Dhu6JARzDhu6xSI0fDjUdROE1H4bug4busTjFHQCzhu65HLUdROE1H4busJeG7oEcw4buuxq8xR+G7rCXhu6BFR1E4TUfhu6wl4bugR+G7oOG7lltHw41HLUcww5MwR10xTUdA4busT0ciNUcwP+G7rkfhu6AzQOG7sEdR4buuR8OjUuG7uMOJR+G7k8avR+G7tOG7rD9A4buwR1vhu6zDkuG7rkc/QOG7sEfhu7Dhu65OI0VHMD/hu65HUeG7jEc/4bu4R+G7tuG7lsSDR+G7oE7hu65HMOG7rkfhuqHhu65HIjvhu65FR+G7oD1HMCLhu5pAR+G7nj1A4buwR+G7oDE64buuRzAxxqBARyImR+G7rE3Eg8OJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+4oCc4buV4buWxINHUThNRzAiVUfhu6AjQEfhu6zhurNH4bu4NuG7rkfhu6Dhu6w3TUcgw5Phu6Dhu6xFR+G7nuG7ruG7pDBH4buwV0fhuqHhu6ZH4bug4busw6gjR+G6oSnhu65HMDE7QOG7sEfhu7hPRzDhu6zGoMSDR+G7sOG7rk4jR1Dhu6JAR1Hhu65Hw6NS4bu44oCdRy1HMD/hu65H4bu2TzFHQOG7rE8xR+G7rCrhu65HP0Dhu7BH4buw4buuTiPDicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vuKAnHBFRzDhu6zhu6RHTUDhu6xH4bue4buu4bukMEfhu7BXR0BPI0PigJ1HLUc/QOG7sEfhu7Dhu65OI0cwOUcwOkBH4busKuG7rkfhu7bDk+G7rsOJR+G7rz/hu65H4buw4buM4buuR1HGoDFH4buw4buM4buuRzBN4buuw4lH4oCc4buDTuG7oEfhu6Dhu6xOMUfhu57hu5TEg0fhu7Dhu648RUfhu7Thu6zDkkdA4buOQOG7sEcw4buu4bukW0cw4busMUfhu7Thu67hu6RARzDhu6w44bugR0Dhu6xNQOG7rEVH4bugPUdA4busw6BA4buwR1Hhu67hu6YxRzA/4buuR+G6oSnhu65HTUDhu6xH4bug4busN01H4bu0WFtH4bus4buuxq8xRUfhu6BO4bugR+G7oOG7rE4xR1Hhu4xH4bus4buuxq8xRyI74buuw4lH4buvP+G7rkfhu6AkQEfhu57hu67hu6QwRUdA4bus4buu4bumMUcwIjc8QOG7sEfhu6wl4bugRUcwOUfhu57hu5rhu6BHMOG7rsavMUfhu6wl4bugR1Hhu4xHIuG7ljBH4bugI+G7rkcwIiVA4buwR+G6oeG7rsWo4bugR+G7njvhu65HUDd9QOG7sEfhu7Thu67hu6RARzDhu6w44bugR+G6oeG7jkBH4busPU1HMCIxxIPhu6ZARzDhu6w6QOG7sEfhu6Dhu6wjR+G7rCXhu6BHIOG7rkDhu6zDiUfhu4Phu6wjR+G7oE7hu6BH4bug4busTjFHUeG7rkfDo1Lhu7hHMDE7QOG7sEfhu6AuRUfhu6A2QOG7sEfhu7ZPR+G7uCwwR+G7oE7hu6Dhu6xH4buw4buuTUdRV0Dhu6xH4bugM0Dhu7BHQOG7rE9HMCI3PEDhu7BH4buw4buuTiNHUDThu6BH4bugTuG7oEfhu6Dhu6xOMUfhuqHhu5rEg+KAncOJR29N4buuR+G7oOG7rE4xR0Dhu7Dhu6xSRz9A4buwR0A94buuRUfhu6Dhu6zhu6RH4bu2w5Phu65HMD/hu65ER+KAnGbhu5bEg0VH4bug4busMkfhu7gp4buuR+G7tk9H4bu04busP0Dhu7BH4bue4buu4bukMEfhu7BXR+G7lsSDw4nDicOJ4oCdw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur5vP+G7uEdR4buWxINH4bug4buUMUfhu7bDk+G7oEfhu54sR1Dhu67hu6hAR+G6oXtHMDE7QOG7sEfhuqHhu6ZH4bu4LDBHUcOT4buuRzA3KUDhu7BHXTHhu5RARUfhu6A2QOG7sEfhu7ZPR+G7r+G7rE9A4busR+G7rCNPQOG7sEfhu6A1TUfhu7ZPQOG7sMOJR+G6oHtHUOG7ruG7qEBHMOG7rE9A4busR+G7oD9A4buwR1Hhu6RAR+G7uDjhu6BHMCLDmUBHUTc8QOG7sEfhuqHhu6ZFRzA5R0Dhu7A3POG7rkfhu7YpQEdR4bukQEcwIlVHQOG7rCpH4bugJEBH4buew5UwR+G7oOG7rDcp4bugR+G7sOG7riVA4buwR0A94buuRUdR4buuxagxR+G7nixH4bugNU1H4bugTuG7oEdA4buw4busxahHIMOdRUdA4bus4buWMEfhu7ZPR1BOQOG7sEfhuqFVR+G7tOG7rsOZMUfhu6wzQOG7sEcwIiNA4buwR1Hhu67hu6YxR+G7nuG7rkDhu6xFR1Dhu67FqDBH4buw4buu4buQ4bugR+G7oDVNRz9A4buwRzA3KUDhu7DDiUfhu5Phu6w/QOG7sEfhu7Thu6xWRyLhu5Thu7hHIk1AR+G7tOG7rMOVW0fhu6BO4bugR0Dhu7AmR8OjPeG7uMOJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+b03hu65HUThNR+G7oOG7rE4xR0As4buuRz9A4buwR+G7sOG7rk4jR+G7tOG7rD9A4buwR0Dhu7A5QOG7sEfhu55PQEfhu7Yx4buaQERH4oCccEDhu7BHw5NFR0Dhu7BNxINH4bu04bus4buuRz9A4buwRzA3KUDhu7BH4bueNynhu6BHIk1HIOG7lEBH4bu04bus4buWMUVH4bug4busN01H4bugxqBAR+G7uOG7kOG7oEdOI0cwNylA4buwR+G6oSnhu65H4bugw5Xhu7hH4bugPEcwIsOZQEfhu7Y3QOG7sEVH4bu2T0fhu6Dhu6xOMUdR4buMR+G7nuG7ruG7pDBHP0Dhu7BHMDcpQOG7sEfhu5bEg0cwT+G7rkfhu7Dhu64q4buuRzDhu6zhu6RHQE8jRyI74buuRUfhu6A4R0Dhu6xXQEfhu6BO4bug4busRzAiTUDhu7BHUeG7rsav4bu4R+G7oDVNRz9A4buwR+G7lsSDR+G7tk9H4bugw5Lhu7hHQOG7rOG7mkBHUTc+4bugw4nDicOJ4oCdw4lHZjhNR+G7tilAR0A94buuR+G7oOG7rDdNR1A4MEfhu6Dhu5QxRUdROE1H4bueU0dR4buMRzAiTUDhu6xH4bu2POG7rkRH4oCcZ+G7uEfhu6A2QOG7sEfhu57hu67hu6QwR+G6oeG7msSDw4lHZ+G7uEfhu6AkQEfhu57hu67hu6QwR1EsQOG7sEcwTuG7oEfhu6Dhu6zhu5RARzDhu6zhu6RHQE/Eg8OJw4nDiUdRLEDhu7BHME7hu6BH4bqhMUDhu7BHIiPhu65HMOG7rOG7pEdAT8SDRUfhu7ZPR+G7tOG7rOG7rkc/QOG7sEcwNylA4buwR1FNQOG7sEfhu6A3feG7rkdA4buwYU1HQOG7rFPigJ3DicOJw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur5wQOG7sEfhu7Dhu65OI0fDoyNNR1HGoDFHw41HUThNR+G7oOG7rE4xR+G7oDc84buuR+G7nsOSI0RH4oCcbuG7rirhu65H4bu2w5Xhu7hH4bugTuG7oEfhu6Dhu6xOMcOJR2bhu5bEg0fhu7ZPREfigJzhuqDDk0BH4bu24bqvRzAiNzxA4buwR+G7oOG7rOG7rkDhu6xHME3hu7hHMDhH4bueLC9H4buv4bus4buuw5lAR+G7nuG7rkDhu6xH4bqhw5NAR+G7uOG7jEdA4buwNkfhu7Y04bugR10x4buUQOKAnUctR+G7tk9HMFZA4busRzcp4bugR+G7tsWoRzAiI0Dhu7BHMDE7QOG7sEVHMOG7rkDhu6xH4busI01H4bqh4buOQEfhu6w9TUfhu6A1TUdQ4buUQEcwLOG7oEdR4buWxINH4bugTuG7oEfhu6Dhu6xOMUfDk8OJR+G7h+G7lMSDR+G7sOG7rjxH4bugTuG7oEfhu6Dhu6xOMUfhu6zhu67GrzFHUTc+4bugR0Dhu6w3RzDhu6zhu6RFR+G7rE3hu7hHMOG7rFbhu6Dhu6xHQOG7rDdHMOG7rOG7pEfhu7ZPRz9A4buwR+G6oTHhu65H4bu2w5Xhu7hHIjvhu67DiUfhu4XGoEBHUE9FRz9A4buwRyDDmkfhu7Dhu67DkkDhu7BH4buw4buuw5Lhu65HMOG7rMOZ4bu44oCdw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7hu7E74buuRz9A4buwR+G7sOG7rk4jR10xTcSDRyBNQOG7sEcwP+G7rkVH4buwNyhA4buwR+G7uOG7kDBHMCNOMEfhu7bDmUBH4bqhVUfhu6zDk0Dhu6xHW+G7rDLhu6BER+KAnMOiQOG7rEcw4bus4buWxINH4bu04busP0Dhu7BFRzAxO0Dhu7BH4busTcSDR1Dhu65HIMOSQEfhuqHhu45AR+G7rD1NRzAiMcSD4bumQEcw4busOkDhu7BFR+G7oD1HMCIjQOG7sEfhu6wxxIPhu6QwR10xw5JAR+G7oDVNR+G7uCHhu65HQOG7sDc84buuR+G7tk9A4buwRUfhuqHhu5ZAR1Hhu6ZH4bu2T0dRTkDhu6xHMOG7rDjhu6BHMFdA4busR8SDw5kxR+G7lsSDRzDhu6zhu6RHQE8j4oCdw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZbw6IxMOG7rCMiRuG6vuG7l+G7sDHEg8OZQEfhu6nhu6wjQOG7sMOKL1vhur4=

Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]