(vhds.baothanhhoa.vn) - Dân ca dân vũ được ví như những viên ngọc sáng trong kho tàng di sản văn hóa phi vật thể xứ Thanh. Tuy nhiên, trải qua những biến động lịch sử và gián đoạn thời gian, nhiều loại hình dân ca dân vũ đặc sắc không tránh khỏi việc bị mai một. Để phục dựng, bảo tồn, phát huy giá trị dân ca dân vũ, bên cạnh sự quan tâm của các cấp, ngành chuyên môn và mỗi địa phương, còn là câu chuyện say mê “giữ lửa” của những nghệ nhân dân gian.
dkxB4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumbU3hu6rDlOG7guG7tXc04bqk4buY4bu34buq4bug4buS4bup4bu34bumTOG6suG7quG7t0zhu7Ak4bu3S03hurLhu7fhu6rGr8OT4bu34buAxJDhu5Lhu7fhur7hurbhu7fhu4DEkOG7kuG7t0BYxanhu7djTOG7ok3hu7fhu6ZMVuG6vuG7t0DhurThu7figJxLTeG7uOG7t8OU4bu24bq24oCddi9MQXd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bum4bq14buC4bq24buA4bu1dzbEkOG7kuG7t+G6vuG6tuG7t+G7gMSQ4buS4bu3QFjhu7fhu4ZZw5rhur7hu7dATuG7t+G7kkxZ4bu34buSTOG7uOG7kkvhu7dATUnhu5Lhu7fhu5JLxqDhur7hu7fhu6jhurLhu5JL4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu3w5VM4buY4bu34buq4bq04buSS+G7t+G7gE3hu7fhu6jhuqThu5Lhu7dA4bqs4buS4bu3TOG7lOG6tuG7t+G7pkxN4bu3QOG6uOG7quG7t+G7qkzhu4jhu7c9w53hu7dtTOG6tuG7kkzhu6vhu7dt4buwJOG7t+G7kkxNSeG7kuG7qeG7t+G7qsav4bqkTeG7t8Wo4buw4bq24bu34buSTOG7uOG7kkvhu7fDik3DjeG7kuG7t+G7hlDhu5JL4bu3w5TDk+G6vkzhu7fhu6jhu7bhu7dA4bq04bu3S03hurLhu5Lhu7fhu4bhu5jDguG7kuG7t+G7qkxVTeG7t0tN4bq24buS4bup4bu34buSTE3DjOG7sOG7t8OU4buYw4JN4bu3TE/hu5JM4bu34buAxJDhu5Lhu7fhur7hurbhu7fhu4DEkOG7kuG7t0BY4bu34buGQuG6vuG7t+G7qOG6qOG6vuG7t8OVTOG7ouG7kkvhu7fhu6rGr+G6suG7kkzhu7fDlUzhu5pN4bu3QE3hu4rhur7hu7fDisOT4bu34buQ4bq2TeG7t+G7kFDhu6rhu6vhu7c34buI4bu34bumTFbhur7hu7fhu4Dhu7Thu5JL4bup4bu3w4rhuqThu5jhu7fhu6rhu6Dhu5Lhu6nhu7fhu6ZM4bqy4buq4bu3TOG7sCThu7dLTeG6suG7t+G7qsavw5Phu7fhu4DEkOG7kuG7t+G6vuG6tuG7t+G7gMSQ4buS4bu3QFjhu6nhu7fDiknhu5Lhu7fhur7DguG7kkzhu7fhu6jhu7Thu7fFqOG7sOG6tuG7kuG7t+G7qsSQ4buQ4bu34bq+V+G6tuG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G6vkXhu6bhu6nhu7fhu5JL4bq04buSTOG7t+G6vkzhu7AkSeG7kuG7t+G7kOG7ouG7kuG7t0DhurThu7fhu5BSTeG7t+G7hsOT4bq24bu34bumTFlT4buSS+G7qeG7t+G6vuG7luG7kuG7t8OU4bq04bu34bq+xJDhu7Dhu7fhur5M4buwJOG7iuG7kuG7t+G7qOG6tiThu7fhu5BJ4bu34oCcS03hu7jhu7fDlOG7tuG6tuKAneG7t+G6vlfhurbhu7fhu5JM4bu44buSS+G7t+G7kktM4buK4bu34buSTMSQ4buS4bu34buAxJDhu5Lhu7dLTeG6tuG7kuG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y14bq24bum4buqTeG7mOG7kuG7tXd2TeG7kEvhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu4Dhu6pM4buw4buQw4rhu7dNNeG7guG7kuG7quG7gsav4bu14bu34buo4buqJMOU4buCdOG7tSNN4buA4buqTMWp4bu3xILhu7nhu7nhu6Y9xrDhu7dM4buCTUtM4buqxanhu7fhuqDDg8SC4bumPcaw4bu14bu34buoxq/hur504bu1Ly/hur7hu4Dhu5Lhu6vDiuG6tuG7mOG7qkzhurbhu5JMTOG7mOG6tuG7q0Dhu5Iv4buA4buC4buow5Xhu6rhu5jhu6Yv4buS4buCI+G7qC/DgcOB4bqg4bquL0HEgsSC4buA4bqg4bu54bqw4bu54bqgw4DhuqDhu6rhuqLDg8OB4bqww4DDlOG7ueG7q+G7juG7pkvhu6fGr3ThurDhuqLhu7nhu7Xhu7fhurbDlOG7qnThu7U04bqk4buY4bu34buq4bug4buS4bup4bu34bumTOG6suG7quG7t0zhu7Ak4bu3S03hurLhu7fhu6rGr8OT4bu34buAxJDhu5Lhu7fhur7hurbhu7fhu4DEkOG7kuG7t0BYxanhu7djTOG7ok3hu7fhu6ZMVuG6vuG7t0DhurThu7figJxLTeG7uOG7t8OU4bu24bq24oCd4bu14bu3I03hu4Dhu6pMdOG7tcSC4bu54bu54bu14bu3TOG7gk1LTOG7qnThu7XhuqDDg8SC4bu14bu3L3fhu5vEkCThu7fhu4Dhu7Thu5JL4bu34buG4buI4bu34buAxJDhu5Lhu7fhur7hurbhu7fhu4DEkOG7kuG7t0BY4bu34buqxq/DmeG7t+G7qkzhurThu5JM4bu34oCc4buo4bqk4buS4bu34bumTOG6uuG7kOKAneG7t+G7gOG7sOG7t8OUw5Phur5M4bu3w5ThurThu7fhu5BQ4buq4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu34buSTOG7uOG7kkvhu7dMWVThu5JL4bu34buGTeG7t8Wo4buw4bq24buS4bu34buqxq/GoOG7kkvhu7fhur5M4buY4bu3w4rhuqThu5jhu7fhu6rhu6Dhu5Lhu6nhu7fhu6ZM4bqy4buq4bu3TOG7sCThu7dLTeG6suG7t+G7qsavw5Phu7dA4bqs4buS4bu3TOG7lOG6tuG7t+G6vlfhurbhu7fhu6Lhu5JL4bu34bq+TOG6tuG7t+G7qsav4bq24buY4bu34buqxq/hu7Akw4zhu5Lhu7fDlMOCTeG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXfhu5dUTeG7t+G7kkzhu7jhu5JL4bu34buSS1lVTeG7tyRJ4buw4bu34buqTE7hur5M4bu3ZUtY4bu34buqxq/hu5bhu7fhu5dNSeG7kuG7t2NMSeG7ty3hu7c2xJDhu5Lhu7fhur7hurbhu7fhu4DEkOG7kuG7t0BY4bu3N+G7ouG7kkvhu7c74buSTOG7qeG7t0xD4buS4bu3w5VM4bui4buSS+G7t+G6vuG7luG7kuG7tz3hurbhu7fDlMOC4bu3QFRN4bu34bq+TMOT4bu3ZEnhu7dtTMOT4bu3NeG6pOG7kkzhu6nhu7fhu5JLWVVN4bu3w5ThurThu5JL4bu34buXTUnhu5Lhu7djTEnhu6nhu7c94bqm4bu3N+G7ouG7kkvhu7c74buSTOG7t+G7reG7kuG6tiThu7fDlOG6tOG7tz3huqbhu7c34bui4buSS+G7t2NMSeG7qeG7t0zhu7Ak4buK4buS4bu3N+G7ouG7kkvhu7dsU+G7kuG7r+G7q+G7t+G7i+G7t+G7quG7sFFN4bu34bqiQeG7t+G7kkxZ4buSS+G7t+G6vkzDk+G7tzXhuqThu5JM4bu34buG4bqm4bu34bq+4buU4bu34buqVE3hu7fDgOG6ouG7t+G7kuG6rOG7kOG7t+G7qkzhurbhu5Dhu7dLTeG6tuG7t8OVTOG7ok3hu7fhu6ZMVuG6vuG7qeG7t8OKTeG7iOG7sOG7t+G7gE3EqOG7kuG7t0DhurThu7fhu6rGr+G7sCTDjOG7kuG7t+G7gMOCJOG7t8OU4buYw4JN4bu3TE/hu5JM4bu34buAxJDhu5Lhu7fhur7hurbhu7fhu4DEkOG7kuG7t0BY4bu34buGQuG6vuG7t+G7qOG6qOG6vuG7t+G6vlfhurbhu7fhur5M4bq24bu34bui4buSS+G7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXc1TMOT4bu3ZEnhu7dtTMOT4bu3NeG6pOG7kkzhu7fhu6rEkOG7kOG7t+G7qOG7tMWp4bu34oCcbE3hu5JM4bu3xq/hurbhu7dA4bq04bu3w5RU4buS4bu3w5RJ4buS4bu3w5nhu7c94bqm4bu3N+G7ouG7kkvhu7c74buSTOG7ty3hu7fhur7hurJN4bu34buS4buiTeG7t+G6vlfhurbhu7dlS1jhu7fhu6rGr+G7luG7t+G7l01J4buS4bu3Y0xJ4bup4bu34bq+4buU4bu3w5RI4bu3QE/hu7fhu6pMw43hu7fhu5DhurThu7fhur7hurJN4bu34bq+TEXhu6rhu7fhu4DEkOG7kuG7t+G6vuG6tuG7t+G7kkxZ4bu34oCc4buA4buW4buSS+G7t+G7kOG6suG7sOKAneG7t+G6vkzhuqQk4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu34buq4buiTeG7q+G7t23hu7Lhu7fDlUxN4bu34bq+4buW4buS4bu34buSTOG7muG7qeG7t+G7gOG7ruG7t8OUxKjhu7dMUE3hu7fhu5JLTMOo4bu3bMSQ4buQ4bu3w5VM4bui4buSS+G7t+G6vuG7luG7kuG7t+G7hlnDmuG6vuG7t+G7qlHhu7fhur5Mw53hur7hu6nhu7fhu5JMWeG7kkvhu7fhu6rhu6JN4bu3QOG6vOG7kuG7t+G7hlnDmuG6vuG7t+G7kktM4buC4bu34buSS1lVTeG7t8OUVOG7kuG7t0zhurLhu6rhu6nhu7fGr+G7oE3hu7fhu4DDgiThu7fhur5M4buY4bu34buATcSo4buS4bu34buqxq/hu5bhu6vhu7fEkeG6tiThu7fhu5Dhuqjhu5Lhu7dMU+G7kuG7qeG7t+G7quG7ok3hu7fhur7hu5Thu7fhu5BG4bu34bq+TOG7oOG7kkvhu7fDlOG6tOG7t+G7kFDhu6rhu7fhur7hu5jhu5Lhu7fhu6rGr+G7luG7t+G6vuG7lOG7t+G7qk3DjeG7kkvhu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7dA4buu4buSS+G7t+G7qsav4buwJMOM4buS4bu34buAw4Ik4bur4bu3ZUvhu5jhurRN4bu34buqTFVN4bu3S03hurbhu5Lhu7fDlOG6tuG7mOG7t+G7hlDhu5JL4bup4bu3w5Thu6zhur7hu7fGr+G6pOG7kkzhu7fGr1JN4bu3QMOa4bu34bq+TOG7oOG7kkvhu7fhu6rhu6JN4bu3QOG6tOG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G7qkzhurThu5JM4bu3QE1J4buS4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu3S03hurbhu7fhu4ZP4buSTOG7t8OUw4JN4bu34bq+4buu4buSS+G7t+G7kkzhurbhu7Dhu7dM4bqy4buq4bup4bu34buATcSo4buS4bu34buqxq/hu5bhu6vhu7c3w43hu5Lhu7dM4bui4buQ4bu34buS4bq2JOG7qeG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G7hsOCTeG7t0tN4bq24bu34buGT+G7kkzhu7fhu6rhu6JN4bup4bu34buq4buy4bu34buQRuG7t+G6vkzhu6Dhu5JL4bu3w5ThurThu7dlS0zhu4rhu7fhu5JMxJDhu5Lhu7fDteG7sOG7t+G7quG7rOG7t2VL4buwJMSo4buS4bu3bUzDk+G7tzXhu57hur7hu7fhu4bDjeG7kuG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G6vuG7mOG7kuG7qeG7t+G6vkzhurLhu7Dhu7fhur7hu5Thu7fDlUzhu6Lhu5JL4bu34buAWVRN4bu3w4Hhu7nhu7fhu5JLWVVN4bu3w4pNw43hu6rhu7dM4bqy4buq4bu3QOG6tOG7t+G7gE3EqOG7kuG7t+G7qsav4buW4bur4bu34buXT+G7t+G7qkzDjeG7qeG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G7kkzhu7jhu5JL4bu34bq+TFlT4buSS+G7t+G7qsavT+G7kkzhu6nhu7fhu6pNw43hu6rhu7fhu5BW4bq+4bu34bq+V+G6tuG7t+G7hsOT4bq24bu34bumTFlT4buSS+G7qeG7t+G7kktZVU3hu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7c94bqm4bu3QOG6vOG7kuG7t+G7qkxFJOG7t+G7qkzhurThu5JM4bu3QE1J4buS4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu3S03hurbhu7fhu4ZP4buSTOG7t+G7quG7ok3hu7fhu6pM4bq24buQ4bu3S03hurbhu7fhu5JMTeG7iuG7quG7t+G7qk/hu5JM4oCd4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1dzXhu67hu5JL4bu3QFRN4bu3QE3hu4rhur7hu7fhu6pMWVXhu5JL4bu3PeG7sCRJ4buS4bu34buqTOG6tuG7kOG7t0tN4bq24bu3w4pN4buI4buw4bu34buATcSo4buS4bup4bu34bq+TMOT4bu3ZEnhu7dtTMOT4bu3NeG6pOG7kkzhu7fhur7hu5bhu5Lhu7fhu4ZZw5rhur7hu7fDik3DjeG7quG7t+G7hsON4buS4bu3w5ThurThu7fhu5JLWVVN4bu34buSTE3hu4rhu6rhu7fhu6pP4buSTOG7t+G7qsav4buwJMOM4buS4bu34buAw4Ik4bu3ZUtY4bu34buqxq/hu5bhu7fhu5dNSeG7kuG7t2NMSeG7t+G6vkzhu5jhu7fhu5JLWVVN4bu34buAxJDhu5Lhu7fDmeG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t0DhurThu7fhu5JL4buY4bq0TeG7t+G7hsOT4bq24bu34bumTFlT4buSS+G7q+G7tzVMw5Phu7fhur5MTeG6tuG7t+G7qEfFqeG7t+KAnDZN4bu34buo4bqk4buS4bu3QOG6rOG7kuG7t0zhu5Thurbhu7fhur5M4bq24bu34bui4buSS+G7t+G7kkxZ4bu34oCc4buQw4Lhur5M4bu34buSS8OJ4buQ4oCd4bu34bq+TOG6pCThu7fhu6rhu7Lhu7fhu6pMw43hu7dM4buK4bu34buS4bq0JOG7t+G7qOG6tuG7kkvhu7fhu6pMw43hu7dM4buK4bu3w5VM4bqy4bq+4bur4bu34buXT+G7t0Dhurgk4bup4bu34buGWcOa4bq+4bu34buqTOG6tuG7kOG7t0tN4bq24bu34buqxq/hu7Akw4zhu5Lhu7fhu4DDgiThu7dlS1jhu7fhu6rGr+G7luG7t+G7l01J4buS4bu3Y0xJ4bu34buGw43hu5Lhu7fhu5DGoE3hu7fhu5JLWVVN4bup4bu34buGQuG6vuG7t8OKTeG7iuG7quG7t8OU4bq04bu34buqTMON4bu3TOG7iuG7t+G7qsavR+G7t8OU4bq04bu34buGTcOM4buw4bu34buq4buiTeG7t+G7qkzhu7Thur7hu7fhu6jhu7Thu7dMw4Lhu5JM4bu34bumTOG7rOG6vuG7q+G7tzRF4buq4bu34bq+w53hu7fhurZN4bu34bq+4buU4bu34buSTOG7sOG7t+G6vsOJ4buw4bu34buqT+G7kOG7t0xN4buI4buw4bup4bu3TMag4bq+4bu34buq4buiTeG7t8OU4buw4bui4buS4bu34buoROG7kuG7t8OU4buW4buSS+G7t+G6vkzDkuG7t+G7gMOCJOG7q+G7t2VMTcOM4buw4bu34buSS1lVTeG7t+G6vkxZ4bq24bu3TE3hu4jhu7Dhu7fhu5Lhu5RN4bu34buq4buiTeG7t+KAnOG6rOG7kuG7t+G6vlPhu5Dhu7fhu5JM4bq04bu3QOG6suG6vuG7t+G7quG7ruG7t0DhurThu7dM4bq04buSS+G7t+G7qlHhu5JL4oCd4bup4bu34buGTcOM4buw4bu34buG4buU4bu3w5VM4bui4buSS+G7t8Wo4buw4bq24buS4bu34buqxq/GoOG7kkvhu6nhu7fhur5Mw5Lhu7fhur7DieG7kuG7t+G7hlnDmuG6vuG7t0vhu5Thu6bhu7fhu5BQ4buq4bu34bumTMOJ4buS4bu34bq+4bui4buSS+G7t+G7qMOd4bq+4bu34buG4buI4bu3w4rhuqThu5jhu7fhu6rhu6Dhu5Lhu6nhu7fhu6ZM4bqy4buq4bu3TOG7sCThu7fhu4BN4bu34buo4bqk4buS4bu3QOG6rOG7kuG7t0zhu5Thurbhu7fhur5M4bq24bu34bui4buSS+G7t8OU4bq04bu34buGTcOM4buw4bu3TMOC4buSTOG7t+G7pkzhu6zhur7hu7dAVE3hu7fhu6rhu6JN4bur4bu34bq1xqDhur7hu7dM4bqy4buq4bu3QOG6tOG7t+G7gE3EqOG7kuG7t2VLWOG7t+G7qsav4buW4bu34buXTUnhu5Lhu7djTEnhu7fDlUzhu6Lhu5JL4bu3w5VM4buU4bup4bu34buSTFnhu5JL4bu34buG4buI4bu34buATcSo4buS4bu34buG4bus4buSS+G7t8OK4bq0TeG7qeG7t+G6vuG7lOG7t+G6vkxNw4zhu7Dhu7fhu6jEkOG7sOG7qeG7t+G7quG7mOG6suG7quG7t8OUSeG7kuG7t+G7hlnDmuG6vuG7t+G6vuG6sk3hu7figJxM4bug4buS4oCd4bu34bq+V+G6tuG7t+G7gE3hu7fhu6jhuqThu5Lhu7fhu6pMT+G7t8OVTOG7ouG7kkvhu7fhu4DEqOG7qeG7t+G7huG7lk3hu7dM4buaTeG7t+G6vuG6pOG7t+G7kktZVU3hu7fhu6rGr+G7sCTDjOG7kuG7t+G7gMOCJOG7t0DhurThu7fhu5JLWVVN4bu3TMag4bq+4bu34buGw4zhu7Dhu7fhu6ZM4bqkTeG7t+G7qkzhu7Thur7hu7fhu6jhu7Thu7fhu6jhurYk4bu34buQSeKAneG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y14bq24bum4buqTeG7mOG7kuG7tXd2TeG7kEvhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7VNNeG7guG7kuG7quG7gsav4bu14bu34buo4buqJMOU4buCdOG7tSNN4buA4buqTMWp4bu3xILhu7nhu7nhu6Y9xrDhu7dM4buCTUtM4buqxanhu7fhuqDDg8SC4bumPcaw4bu14bu34buoxq/hur504bu1Ly/hur7hu4Dhu5Lhu6vDiuG6tuG7mOG7qkzhurbhu5JMTOG7mOG6tuG7q0Dhu5Iv4buA4buC4buow5Xhu6rhu5jhu6Yv4buS4buCI+G7qC/DgcOB4bqg4bquL0HEgsSC4buA4bqg4bu54bqw4bu54bqg4bqi4bqg4buq4bqi4bqiw4DhuqDDg8OU4bu54bur4buO4bumS+G7p8avdOG6ouG6rsSC4bu14bu34bq2w5Thu6p04bu1NOG6pOG7mOG7t+G7quG7oOG7kuG7qeG7t+G7pkzhurLhu6rhu7dM4buwJOG7t0tN4bqy4bu34buqxq/Dk+G7t+G7gMSQ4buS4bu34bq+4bq24bu34buAxJDhu5Lhu7dAWMWp4bu3Y0zhu6JN4bu34bumTFbhur7hu7dA4bq04bu34oCcS03hu7jhu7fDlOG7tuG6tuKAneG7teG7tyNN4buA4buqTHThu7XEguG7ueG7ueG7teG7t0zhu4JNS0zhu6p04bu14bqgw4PEguG7teG7ty934buL4bu3N+G7ouG7kkvhu7djTEnhu6nhu7dLTeG6tuG7t+G7hk/hu5JM4bu34bq+TMOT4bu3ZEnhu7dtTMOT4bu3NeG6pOG7kkzhu7fhu4ZZw5rhur7hu7fhu5JLWVVN4bu34buAxJDhu5Lhu7fFqOG7sCXhu7fhu5DDjeG7kuG7t8OKw5lN4bu34buSTOG7uOG7kkvhu7fhu4bhu5Thu5JL4bu3S+G7lOG7puG7t+G6vkzhu5jhu7fDlUzhu6JN4bu34bumTFbhur7hu6nhu7fDiuG6pOG7mOG7t+G7quG7oOG7kuG7t0DhurThu7fhu6ZM4bqy4buq4bu3TOG7sCThu7dLTeG6suG7t+G7qsavw5Phu7dlS1jhu7fhu6rGr+G7luG7t+G7l01J4buS4bu3Y0xJ4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1dzbhu67hu7fDlFnhu7Dhu7fhu6rGr+G7sCTDjOG7kuG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G7gMSQ4buS4bu3S03hurbhu5Lhu7fhu5JMWeG7kkvhu7fhu6rGr+G7luG7t+G7m+G7sMSQ4buS4bu3xKlM4bqk4bu3w5TDgk3hu7fhu4ZZw5rhur7hu7fhur7hurLhur7hu7fhu5JM4bq04bu34buSS0xNSeG7kuG7t+G6vsOd4buw4bu34buG4bqy4buSTOG7t0tN4bqy4bu34bq+4bq24buY4bu3QMOM4bu3S03hurLhu7fhu6rGr8OT4bu34buSS0zhu4rhu7fhu6pM4buw4bq44buq4bu3QOG6tOG7t+G7kkxP4buS4bu34buSTOG6uOG7kuG7t+G7huG7lOG7t8OU4bq04bu34oCcQOG6tuG7kkvhu7fDiuG7lOG7kkvhu7fhur5X4bq24bu34buGTeG7iuG7sOG7t+G7kOG7rOG6tuG7t+G6vkxZ4bu3TMOJ4buw4bu3w5ThurZN4bu34buqxq9Nw4zhu7DigJ3hu7fhu5JM4bqq4buQ4bu34bq+4bq24bu34buSS8OaTeG7t+G7hsOd4bq+4bu34buX4buw4bq24bu3ZEnhu7dtTOG6sk3hu7fhu6pR4bup4bu34bq+4bq24bu34buSS8OaTeG7t+G6vkxNw43hu5Lhu7fhu6pM4bqo4buSS+G7t0tNQuG6vuG7t8SRTeG7kkzhu7c9xJDhu5Dhu7fDlFnDmuG6vuG7q+G7tzbhurzhu7Dhu7dA4bq4JOG7qeG7t+G7qsav4buW4bu34buATcSo4buS4bu34buGQuG6vuG7t+G7qOG6qOG6vuG7t+G6vljhu5JL4bu3w5VM4bui4buSS+G7t+G7qsav4bqy4buSTOG7t8OVTOG7mk3hu7fhu5BQ4buq4bu34buqTFVN4bu3S03hurbhu5Lhu7fhu4DhurRN4bu3w4rDk+G7t+G7kOG6tk3hu7fhu5BQ4buq4bur4bu34buX4bq04bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu3TOG6tOG7kkzhu7fhu6rGr0/hu5JM4bu3w5VM4buiTeG7t+G7pkxW4bq+4bu3w5TDgk3hu7fhu6rGr+G7luG7t+G7gE3EqOG7kuG7qeG7t2VLTOG7iuG7t+G7kkzEkOG7kuG7t8O14buw4bu34buq4bus4bu3NOG7rk3hu7fhu5fhuqzhu5Lhu7fhurXhu67hu5JL4bu34butPeG6puG7t+G7m+G7sMSQ4buS4bu3bcavWVXhu5JL4bup4bu3TOG7sCThu4rhu5Lhu7dtTMag4bu34bub4buwxJDhu5Lhu6/hu7fhu4ZZw5rhur7hu7dLTE3hu7fhu5JM4bq44buS4bu3w5ThurThu7fhu5BQ4buq4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu34buSTOG7uOG7kkvhu7fhu5JLWVVN4bu34bq+4buU4bu34buSTE3DjOG7sOG7t+G7huG7lOG7kkvhu7dL4buU4bum4bur4bu3N+G7iOG7t+G7hsON4buS4bu3TOG7ouG7kOG7t+G7kuG6tiThu6nhu7fhu6jhurbhu7Dhu7dMU+G7kuG7t8OA4bu54bu34buS4bqs4buQ4bu3w5VM4buiTeG7t+G7pkxW4bq+4bup4bu34buqxq/hu5bhu7fhu4BNxKjhu5Lhu7fhu5vhu7DEkOG7kuG7t8SpTOG6pOG7t+G7huG6puG7t+G7qkzhu7Thur7hu7fhu6jhu7Thu7figJzhu6jhu57hu5JL4oCd4bu34buA4bq4JOG7qeG7t+G7hlnDmuG6vuG7t+G7kkxNw4zhu7Dhu7fhu5JLWVVN4bu34buAxJDhu5Lhu7fDmeG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t0DhurThu7fhu5JL4buY4bq0TeG7t+G7qsOS4buSTOG7t8OKTcON4buq4bu34buGw43hu5Lhu6nhu7fhu5JMWeG7t+G6vsSQ4buw4bu34bq+4bq24bu34bq+4buW4buS4bu3w5RZ4buw4bu34buqxq/hu7Akw4zhu5Lhu7fhu6rGr0nhu5Lhu7fFqOG7sEnhu7dMWVPhu5JL4bu34buqxq/hu5bhu7fhu4BNxKjhu5LFqeG7t+KAnDdZw5rhur7hu7fhuqzhu5Lhu7fDiuG6suG7kkzhu7dLTeG7luG7t8OVTOG7ouG7kkvhu7fDiuG6quG7kkvhu7fhu4ZZw5rhur7hu7fhur7hu5hN4bu34buqxq/hu5bhu7fhu5vhu7DEkOG7kuG7t8SpTOG6pOKAneG7t+G7reG6vuG7luG7kuG7t0vGoE3hu7fDlOG6tOG7t+G7qsav4buW4bu3ZOG6suG7kkvhu6/hu6vhu7dt4buwJOG7t+G7kkxNSeG7kuG7qeG7t0BUTeG7t+G7qsav4bqy4bq+TOG7t+G7kkxN4buK4buQ4bu34bq+V+G6tuG7t+G7kktZVU3hu7fhu5JLTOG7iuG7t+G7kkzEkOG7kuG7t+G7qOG6tiThu7fhu5BJ4bu3QFRN4bu3QE3hu4rhur7hu7dLTeG7uOG7t8OU4bu24bq24bu34buATeG7t+G7qOG6pOG7kuG7qeG7t+G7kktM4buK4bu34buSTMSQ4buS4bu3NOG7rk3hu7fhu5fhuqzhu5Lhu7fhurXhu67hu5JL4bu34buqxq/huqzhu5Lhu7fhu6rGr8OZxanhu7figJw34buI4bu34buATeG7t+G7qOG6pOG7kuG7t+G6vuG7lOG7t+G7qkzhu4jhu7fhu6jhu57hu5JL4bu34oCcw5VM4bua4buC4oCd4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu34buqTFVN4bu34buGw4JN4bu3TE3hu4rhu5Lhu7fhu5LhurYk4bup4bu34buSS+G7mOG6tE3hu7dATeG7iuG6vuG7t+G7qk/hu5Dhu7fhu4ZZw5rhur7hu7fhu5JM4bu44buSS+G7t+G7qkzDjeG7t0zhu4rhu7figJxMw4Lhu6rhu7fhu5JMxJDhu5LigJ3hu7fDlcON4bu34bq+4bq44buS4bu34buqTOG7tOG6vuG7t+G7qOG7tOG7t+G7qOG6tiThu7fhu5BJ4bu34buATeG7t+G7qOG6pOG7kuG7qeG7t+G7qkxP4bu34bq+xJDhu7Dhu7fhur5M4buwJOG7iuG7kuG7t+KAnMOVTcON4buQ4bu34buqTcOM4buS4bu34buq4buy4bu34buATeG7t+G7qOG6pOG7kuKAneG7t8OU4bq04bu3QOG7ouG7t+G6vuG7ruG7kkvhu7fFqOG7sOG6tuG7kuG7t+G7qsavxqDhu5JL4oCd4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d2ThurThu7fhu5BQ4buq4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu34buSTOG7uOG7kkvhu7figJxMw4Lhu6rhu7fhu5JMxJDhu5LigJ3hu7fFqOG7sOG6tuG7kuG7t+G7qsavxqDhu5JL4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu34bq+4bqy4bq+4bu3TOG7mMOC4buq4bu34buGUOG7kkvhu7fDiuG6pOG7mOG7t+G7quG7oOG7kuG7t0DhurThu7fhu6ZM4bqy4buq4bu3TOG7sCThu7dLTeG6suG7t+G7qsavw5Phu7dM4buW4bu34buo4bui4buSS+G7t8SR4bqm4bu34buqxq9J4buS4bu34buGw5Phurbhu7fDiuG6tOG7kuG7t0zhu7Ak4buK4buS4bu34bq14bq04bu3bcav4buw4buSS+G7qeG7t+G6vkzDk+G7t23Gr8OJ4buS4bu3bUzDk+G7t+G6teG7sOG7iuG7qeG7tzVMV+G7t+G7kkxN4buK4buQ4bu3NcSQ4buw4bu3w5TDguG6vuG7t8OKUOG7t+G7rTVkNOG7r+G7t+G6vuG6tuG7t+G7qsav4buu4bu3QOG6tOG7t0zhu5bhu7fhu6jhu6Lhu5JL4bu3xJHhuqbhu7fhu6pMw5Phu7fhu6rGr0Xhu5Lhu7fhurXhurThu7dtxq/hu7Dhu5JL4bup4bu34bq+TE3hurbhu7fhu6hHxanhu7figJxlTOG6qOG6vuG7t+G7hsON4buS4bu3PcOd4bu3bUzhurbhu5JM4bu34buSTFThu7fhu4bDjeG7kuG7t0zhu5bhu7fhu6jhu6Lhu5JL4bu3xJHhuqbhu6nhu7fhu5JM4bqo4bq+4bu34buGw43hu5Lhu7dM4buW4bu34buo4bui4buSS+G7t8SR4bqm4bu34buSTFThu7fhu4bDjeG7kuG7t+G6teG6tOG7t23Gr+G7sOG7kkvhu6vhu7dk4bq04bu34buSU03hu7fhur7hu5Thu7fhu6jhu6Lhu5JL4bu3ZMOo4buS4bu34bq+TOG6pCThu7fFqOG7sOG6tuG7qeG7t+G7quG7suG7tz3hurbhu7c9WeG6tuG7t+G6teG6tOG7t23Gr+G7sOG7kkvhu7fhu4bhuqbhu7fhu4ZZw5rhur7hu7fDik3DjeG7quG7t+G7hsON4buS4bu3w5ThurThu7figJzhur7hurJN4bu34buS4buiTeKAneG7t+G6vlfhurbhu7dM4buW4bu34buo4bui4buSS+G7t8SR4bqm4bur4bu3beG7suG7t8OKw43hu5Lhu7fhur5Mw5rhu7c1TE3DjOG7kkvhu7fhu63hu4bDieG7sOG7t+G6vsOJ4buw4bu34buo4bui4buSS+G7t2TDqOG7kuG7t+G7qkzhu7BQ4bq+4bu34buqTMOT4bu34buqxq9F4buS4bu34bq14bq04bu3bcav4buw4buSS+G7r+G7t+G7qkzhu7Akw4zhu5Lhu7fGr1VN4bu3w4rDjeG7kuG7t+G7kktZw5rhur7hu7fhu6jhu6Lhu5JL4bu3xJHhuqbhu7fDlEnhu5Lhu7c14bq64buQ4bu3bUxXJOG7t0DhurThu7fFqOG7sOG6tiThu7fhu6rGr8OZ4bu3QMOM4bur4bu3bcavSeG7kuG7t8OVTOG7rOG6vuG7t+G7qOG7ouG7kkvhu7fhu5LhurQk4bup4bu34buG4bqm4bu34bq+TMOd4buSS+G7t8OVTcON4buS4bu34buo4bu04bu34oCc4buq4bua4bq24bu34buo4bqy4buSS+KAneG7t+G6vlfhurbhu7fDik3DjeG7quG7t8OK4bq24buY4bu34buSS1lVTeG7t+G6vkzhu57hu5JL4bu34buG4buW4bu34bq+TOG7sCRJ4buS4bu34buSS0xN4buK4bum4bu3LeG7t+G6vljhu5JL4bu34buG4bug4buSS+G7t+G7qkxVTeG7t8OU4bq04bu34buSS0zhu4rhu7fhu5JMxJDhu5Lhu7dM4buW4bu34buo4bui4buSS+G7t8SR4bqm4bup4bu3TMag4bu34bq+4buU4bu34buqSeG7kuG7t0DhurThu7fDlUzhu6Lhu5JL4bu34buqSeG7kuG7qeG7t+G7kkxZ4buSS+G7t+G7qkXhu6rhu7fhur7huqThu7fhu4bDjOG7sOG7t+G7huG6puG7t0vhu5Thu6bhu7fhu6ZMw4nhu5Lhu7fDlOG6tOG7kOG7t+G7kknhu5Lhu7fhu6jhu7Thu7dM4buY4bq04buS4bu3TOG6pOG7mOG7t+G6vlfhurbhu7dM4buW4bu34buo4bui4buSS+G7t8SR4bqm4bu34buGw43hu5Lhu7fhu5JL4bq0JOG7t0zhu6Lhu5Dhu7fhu5LhurYk4bur4bu3ZUxZ4bu34buSTE3DjOG7sOG7t+G7gE3hu7fhu6jhuqThu5Lhu7dA4bqs4buS4bu3TOG7lOG6tuG7t+G7pkxN4bu3QOG6uOG7quG7t+G7qkzhu4jhu6nhu7dM4buW4bu34buo4bui4buSS+G7t8SR4bqm4bu34buqxq9J4buS4bu34buGw5Phurbhu7fDiuG6tOG7kuG7t0zhu7Ak4buK4buS4bu34bq14bq04bu3bcav4buw4buSS+G7t+G6vuG7lOG7t0tN4bq2TeG7t+G7huG7mMOC4buS4bu34buA4bq0TeG7t8OKw5Phu7fhu5DhurZN4bu34buQUOG7quG7q+G7t2Xhuqzhu5Dhu7fDgeG7ueG7ucSC4bup4bu3QFRN4bu34buQ4buY4buSS+G7t+G7kOG7sOG7nuG7kuG7t8OVTOG7ok3hu7fhu6ZMVuG6vuG7qeG7t8OK4bqk4buY4bu34buq4bug4buS4bu3QOG6tOG7t+G7pkzhurLhu6rhu7dM4buwJOG7t+G7kuG7hOG7quG7t+G7hkbhu6bhu7dA4bqs4buS4bu3TOG7lOG6tuG7t0zhu5bhu7fhu6jhu6Lhu5JL4bu3xJHhuqbhu6nhu7c1ZDThu7fhur7hurbhu7fhu6rGr+G7ruG7t0DhurThu7dM4buW4bu34buo4bui4buSS+G7t8SR4bqm4bu34buG4bqm4bu34buGWcOa4bq+4bu34buqTOG6tOG7kkzhu7fDlOG6uOG7puG7q+G7t23hu7Ak4bu34buSTE1J4buS4bup4bu3w5VM4buiTeG7t+G7pkxW4bq+4bup4bu3w4rhuqThu5jhu7fhu6rhu6Dhu5Lhu7dM4buW4bu34buo4bui4buSS+G7t8SR4bqm4bu3QOG7nuG7kuG7t+G7huG6puG7t8OVTOG7lOG7qeG7t+G7gOG7sCThu7fhu6rGr0/hu6nhu7fhu6ZM4bqy4buq4bu3TOG7sCThu7dLTeG6suG7t+G7qsavw5Phu7fhu4BN4bu34buo4bqk4buS4bu34bq+4buW4buS4bu3w5VM4buU4bu3TFPhu5Lhu6vhu7dtxq/hu5jhu5JL4bu34buG4buU4bup4bu34bq+xJDhu7Dhu7fhur5M4buwJOG7iuG7kuG7t0DDjOG7t8OVTeG7kkzhu7fhu6ZMTuG7t0zhu5jDguG7quG7t+G7hlDhu5JL4bu3QOG6tOG7t0xS4bu34buqxq/DmuG7t+G7kktM4buK4bu34buSTMSQ4buS4bu34bq+4buU4bu3QOG6tk3hu7fhu6rGr+G7luG7t8Wo4buw4bq24buS4bu34buqxq/GoOG7kkvigJ3hu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3N+G6suG7kkzhu7dLTeG6suG7t0DDjOG7t+G7kkzhu7jhu5JL4bu3w5VM4buU4bu3w5VM4bqs4buS4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu34bq+4bui4buSS+G7t+G7quG6suG6vuG7t8OK4bqk4buY4bu34buq4bug4buS4bup4bu34bumTOG6suG7quG7t0zhu7Ak4bu3S03hurLhu7fhu6rGr8OT4bu34buAxJDhu5Lhu7fhur7hurbhu7fhu4DEkOG7kuG7t0BY4bu3TE3hu4rhu5Lhu7fhu5LhurYk4bup4bu34bui4buSS+G7tzdS4bu3auG7sOG6tuG7kkvhu7dtxq/GoOG7kkvhu6nhu7fEqUzhu5Thu7fhurNN4bqy4buQ4bu34buG4bue4bq+4bu3bMOZ4bu34buX4bq14bupbW3hu6U2ZOG7t+G7qkxD4buSS+G7t+G7qkzhuqjhu5LFqeG7t+KAnGVM4bu44buSS+G7t+G7kuG6rOG7kOG7t8Wo4buw4bq24bup4bu3QFRN4bu34buo4bu04bu3xajhu7Dhurbhu5Lhu7fhu6rEkOG7kOG7t+G6vlfhurbhu7fhur7hurLhur7hu7fhur5F4bum4bup4bu34buSS+G6tOG7kkzhu7dA4bq04bu34buGw5Phurbhu7fhu6ZMWVPhu5JL4bup4bu34bq+4buu4buSS+G7t+G7qOG7tOG7t+G7klLhu7fDlOG7tOG6vuG7t+G6vlfhurbhu7fhu5JLWVVN4bu34buAxJDhu5Lhu7fDmeG7t+G7kkzhu7jhu5JL4bu34buSU03hu7fhur7hu5Thu7fhu4BN4bu34buo4bqk4buS4bup4bu3QE3hu4rhur7hu7fDlUzhu6JN4bu34bumTFbhur7hu6nhu7fDiuG6pOG7mOG7t+G7quG7oOG7kuG7t0tN4bqy4bu34buqxq/Dk+G7t+G7gMSQ4buS4bu34bq+4bq24bup4bu34buAxJDhu5Lhu7dAWOG7t+G7qsavSeG7kuG7t+G7hsOT4bq24bu3w4rhurThu5Lhu7fhu6rDkuG7kkzhu7fhu4bhuqbhu7fhu4bDguG7quG7t+G7hlnDmuG6vuG7t+G7kkxNw4zhu7Dhu7fDlcON4buq4bu3xajhu7DhuqThu7fhu6pO4bq+TOG7t+G6vuG7tOG6vuG7q+G7t23hu7Ak4bu34buSTE1J4buS4bu3w4pJ4buS4bu34bq+w4Lhu5JM4bu34buG4buU4bup4bu3QOG6vOG7kuG7t+G6vuG7luG7kuG7t+G7kkxNw4zhu7Dhu7fDlUzhu5Thu7fDlUzhuqzhu5Lhu6nhu7fhu5JMWcWp4bu34buSS+G7sOG7oOG7kuG7t0Dhu57hu5Lhu7fhu4bDieG7sOG7t+G7qlnhu7fhur5M4buY4bu3TOG7mMOC4buq4bu34buGUOG7kkvhu7fDiuG6pOG7mOG7t+G7quG7oOG7kuG7t0DhurThu7fhu6ZM4bqy4buq4bu3TOG7sCThu7fhu4BN4bu34buo4bqk4buS4bu3QOG6rOG7kuG7t0zhu5Thurbhu7fhur7hu5bhu5Lhu7fDlUzhurLhu7dMw4Lhu5Lhu7fhur5Mw43hu6nhu7fhur5MV+G7tyTDjeG7sOG7t0Dhurzhu5Lhu7fhu6rGr+G7ouG7kkvhu7fhur5MVeG7t0DhurThu5jhu7fhu5JLxJDhu5Lhu7fhu6jhurLhur5M4bu3ZUzhurThu7fhu5JZVOG6vuG7q+G7t2NM4bqk4bu34buS4bqs4buSS+G7t0zhu7Ak4bu34buGUOG7kkvhu7fhu5JL4buw4bug4buS4bu3w5Thu7Thur7hu7c94bqm4bu3TFBN4bu3TOG7lOG6tuG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t2VMxJDhu5Lhu7fhu4DEkOG7kuG7t0DhurThu7fhu4Dhu5jhurbhu5JM4bu34buSS0xN4buK4bum4bu34bq+4buW4buS4bu34buqTEXhu6bhu7fhu4Dhurzhu5Lhu7fhu4bDjeG7kuG7t+G7hk3DjOG7sOG7t8OVTeG7iuG7kuG7t+G6vlPhu7fhu6jDmeG7t0Dhurjhu6rhu7fhur5MReG7quG7qeG7t+G7qsav4bq24buSS+G7t+G7qkxNw43hu6rhu7fDisOT4bu34bq+V+G6tuG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G7qkxNw43hu6rhu7fhur5Mw43hu7dA4bqs4buS4bu3TOG7lOG6tuG7t+G7kktM4buK4bu34buqTOG7sOG6uOG7quG7qeG7tzVkNOG7t+G6vuG7luG7kuG7t+G7qkxNw43hu7Dhu7fhu6pM4bue4buSxrDhu7fhu5DDneG6vuG7t+G7qOG7nuG7kkvhu7fhur5X4bq24bu34buSS1lVTeG7t+G7gMSQ4buS4bu3LeG7t+G6vkxX4bu34buqTOG7iOG7t+G6vlfhurbhu7fhur7hurLhur7hu7fDlOG7mMOCTeG7t0xP4buSTOG7t+G7gMSQ4buS4bu34bq+4bq24bu34buAxJDhu5Lhu7dAWOG7t+G6vkxZ4bq24bu34bq+4bq24buY4bur4bu3bcav4buY4buSS+G7t8OVTE3hu7fhu4bhu5Thu6nhu7fhu5JMTcOM4buw4bu34buGw5Phurbhu7fhu6ZMWVPhu5JL4bu34bq+TFnhurbhu7fhur7hu5Thu7fDlcON4bu3TOG7mMOC4bq+TOG7t0xN4buK4buw4bu3xajhu7DhuqThu7dL4bqo4buS4bu3w4rhuqThu5jhu7fhu6rhu6Dhu5Lhu7fhu4DEkOG7kuG7t+G6vuG6tuG7qeG7t+G7gMSQ4buS4bu3QFjhu7dAVE3hu7dATeG7iuG6vuG7t+G7qsOC4buY4bu34buoTeG7kkzhu7fDlcON4bu3w4rDjOG7kuG7t0Dhu7jhu5JL4bu34bq+TOG7mOG7t+G7kktZVU3hu7fhu4DEkOG7kuKAneG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXfhu5dUTeG7t0vhu5Thur7hu7fhu5JMT+G7kuG7t+G6vlfhurbhu7fhu5JLWVVN4bu34bq24buQ4bu3TE3hu4jhu7Dhu7dAw4zhu7fhu4DEkOG7kuG7t+G6vuG6tuG7t+G7gMSQ4buS4bu3QFjhu6nhu7dlS0zhu4rhu7fhu6jhu4zhu7dlTMSQ4buS4bu34buAxJDhu5Lhu7fhurXhu5jhurThu5JL4bu34bq14bqkTeG7t+G6vkzhu5jhu7fGr+G6quG7kkvFqeG7t+KAnMSRUOG7quG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G7kkzhu7jhu5JL4bu3TFlU4buSS+G7t+G7hk3hu7fhur5M4buY4bu3QE3hu4rhur7hu7fDiuG6pOG7mOG7t+G7quG7oOG7kuG7ty3hu7fhu6ZM4bqy4buq4bu3TOG7sCThu7dLTeG6suG7t+G7qsavw5Phu7fhu4DEkOG7kuG7t+G6vuG6tuG7qeG7t+G7gMSQ4buS4bu3QFjhu7fDisOM4buS4bu3QOG7uOG7kkvhu7fDlOG6tOG7t+G7pkzhuqRN4bu3S+G6qOG7kuG7t0BUTeG7t+G7pkzhurLhu6rhu7fhu6rGr03hu4jhu5Lhu7fhu4Dhu7Dhu7fDlMOT4bq+TOG7q+G7tzfEkCThu7fDlOG6tOG7t+G6vuG6suG6vkzhu7fDlOG6tOG7kOG7t0xN4buK4buw4bu3xajhu7DhuqThu7fhur5X4bq24bu34buSTE3DjOG7sOG7t8Wo4buw4bue4bq+4bu3S03hurbhu7fhu6rGr0nhu5Lhu7fhu6pMw43hu7dLTVRN4bu3QOG6tOG7t+G7kkvhurYk4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu3w5VM4buw4bu3QOG7tOG6vuG7tzfhu6Lhu5JL4bu3ZeG6tuG7kOG7tyzhu7fhu5JMWeG7t21M4bqyTeG7t2Thurbhu5Lhu6nhu7fEkeG6tsOU4bq2JOG7qE3hurbhu6vhu7dtw4JN4bu34buXTeG7iuG7quG7t2Xhurbhu5Dhu6nhu7fhu5JMTcOM4buw4bu34buGw5Phurbhu7fhu6ZMWVPhu5JL4bu34bq+WOG7kkvhu7fhu4bhuqbhu7fDlOG6tOG7kOG7t8avReG7quG7t+G7quG7nuG7quG7q+G7t+G7l0Xhu5Lhu7fhu4bDjOG7t8OU4bq04bu34bumTOG6pE3hu7fhu6rDguG7mOG7t8av4bq24bu34buGWcOa4bq+4bu34buSTOG7uOG7kkvhu7figJzhu6jhuqThu5Lhu7fhu6ZM4bq64buQ4oCd4bu34buAxJDhu5Lhu7fhur7hurbhu7fhu4DEkOG7kuG7t0BY4bu34buqTOG7tOG6vuG7t+G7qOG7tOG7t+G6vkxF4buq4bu3w5RZw5rhu5JL4bup4bu34buGV+G7t+G7qMOd4bq+4bu3TEXhu6bhu7fhu4Dhurzhu5Lhu6nhu7fhur5Mw53hu7fDlUzhu6Lhu5JL4bu34buqTOG7iOG7t8OU4bq04buQ4bu34buqTOG7guG7mOG7t8OVTeG7iOG7sOG7t+G7kuG7tuG6tuG7t0BVTeG7qeG7t0xVTeG7t0zDmuG7quKAneG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7teG7t+G7qOG7qiTDlOG7gnThu7Xhu6rhu4I94buqLeG6tsOUTUvhu5LFqeG7t8avTUtM4buqxrDhu7V3duG7qOG7qsav4buY4buSS3c04bq0TeG7t0DhurThu7fhuqThu5JMxanhu7dkWVPhu5JL4bu3Y0zhu5jhurZ2L+G7qOG7qsav4buY4buSS3d2L+G7pnc=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]