(vhds.baothanhhoa.vn) - Cả cơ thể Vũ Đức Nguyên như một chiếc com-pa đã gấp, teo tóp, quắp queo và bất động. Vì duyên cớ nào, chỉ duy nhất một ngón tay cái bên trái là cử động được - như một phép nhiệm màu, một sự cứu rỗi dành cho thân phận trần ai, bất hạnh. Bởi lẽ, chẳng ai có thể tưởng tượng được rằng: Chính bằng ngón tay ấy, chàng trai Vũ Đức Nguyên đã làm được biết bao nhiêu điều kỳ diệu, phi thường, đã trở thành nhà thơ với những tác phẩm được bạn đọc gần xa yêu mến, trân trọng.
w5Up4bucxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG6rDzhuq0wI+G7lsOU4bq+xJHGoOG7l8Op4bu2xqB3KOG6qeG7gyYyxqAtxqB2w6Dhuq3GoDIoNDLigKbGoOG7h+G6qVYyxqAyw6EyKMag4bq/xIM8xqDhuq0pw6PDlS8p4bucw5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXDuSNV4bu44buWw5Thu5nhu6bGoOG7tsOjxqDhuq0pLMag4bq+xJHGoOG7l8Op4bu2xqB3KOG6qeG7gyYyxqAyKWXGoDHDoOG6rcag4bu2KTw/4bu2xqDhu7YzMS3hurVVxqBAxajGoChX4bq1T8ag4bqtIzPGoOG6rTThurVPxqDDouG6qeG7qOG6tcagw6LhuqkjM8ag4bq/w5nGoOG7tFfhuq3GoEDDoDIow5PGoOG6vnvGoOG7uOG6qeG7gyYyxqDhu7bEg8agMsOZM0/GoOG7tilbxqDhu7jhuqnhu4PGoDIpV+G6rcagMcOg4bqtxqAyKDQyxqDhuq1V4buDxqDhu7bDmjzGoOG7tCYyxqDhuq3huqXDmjzGoDDDmcag4bu24bq9xqBAw6AyKMagQGXhurHhu7bGoC3GoDIpZcagMcOg4bqtxqDhurUpPeG6tcagMik8OzHGoDHDmeG6qU/GoDHDoOG6rcag4bqn4bq7xqDhu7bDqeG6qcag4bql4bqjPMag4bu4w5kyKcag4bu2KTPGoOG6rSlWMsag4bq1KVkyxqDhuq3huqVYMsagVTxPxqDhu7RX4bqtxqAp4bukMinDk8ag4buT4bq3PMagMCpPxqDhu7Yp4busMijGoFU8xqDhu7Y0xqDhuq0pLMag4bqtZeG6tzIoxqDhuq1l4bqxMijGoEBl4bqx4bu2xqDhuqXhu6oyKE3GoOG7mSk+MinGoOG7tOG7qjIoxqAyKDQyxqDhuq1V4buDxqBX4buDT8ag4bu2KcOZMijGoOG6reG6pVU8xqDhur7Ekcag4buXw6nhu7bGoHco4bqp4buDJjLGoEDFqMagMMOZMcagQGXhurHhu7bGoOG7tDw/4bqtxqDhu7RVM8agMik8JuG6qcagQDw64bqpxqAgZsag4bu4PDvhuqlPxqDhurUpPMag4bqtKWXhuq8yKE/GoEDFqMag4bqt4bql4bq3xqDhuq0pw5kyKcagMinDmcag4bqtKcOjxqDhur/EgzzGoDIpw6oyKMag4bqtw5rhu7bGoOG6tSnDnTHGoEBl4bqx4bu2xqDhu7Thu6QyxqBANuG7tsagKFgyxqDhu4dVxqDhu4Mm4bqpxqAxPzJPxqDhuq3huqVWMsag4bqt4bqlNjIow5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlMOVPDEoxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG7uOG6rSnhuqkx4bu0xqA84buZIzLhuq0j4bql4buWxqDhuqfhuq3hu4MwI+G7iuG7luG7gTzhu7jhuq0pTcagU+G7muG7muG6teG7h07GoCkjPCgp4bqtTcagU+G7muG7nOG6teG7h07hu5bGoOG6p+G6peG7tuG7iuG7li8v4bu24bu4MsOT4bu0VTPhuq0pVTIpKTNVw5Phur8yL+G7uCPhuqcg4bqtM+G6tS8yI+G7geG6py/hu6Lhu5zhu55SL+G7nOG7mlDhu7jhu6Lhu5xQ4buiUFBU4bqtUlPhu5zhu55RMOG7msOTIuG6tShM4bql4buKUlJQ4buWxqBVMOG6reG7iuG7luG6vsSRxqDhu5fDqeG7tsagdyjhuqnhu4MmMsagLcagdsOg4bqtxqAyKDQy4oCmxqDhu4fhuqlWMsagMsOhMijGoOG6v8SDPMag4bqtKcOj4buWxqDhu4E84bu44bqtKeG7iuG7llPhu5rhu5rhu5bGoCkjPCgp4bqt4buK4buWU+G7muG7nOG7lsagL8OUw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5ThuqY8MinGoOG6pVXGoOG6v8OZxqAwxIMyxqAwJjLGoOG6reG6pSYyxqDhur9iMijGoEBX4bqtxqDhu7Q8LDLGoOG7hzwyKcagQCThurXGoMOC4bqp4bumMijGoOG6rDw/Mk/GoOG6rOG6tMag4bqmWDHGoOG6psOjMk/GoOG7tlnhuqnGoOG7tD3GoOG6vsSRxqDhu5fDqeG7tsagdyjhuqnhu4MmMsagICk5PMagMig5T8agMFUyKcagMOG6sTzGoDIpZcag4bu0PD/huq3GoOG7tFUzxqBAw6lVxqDhuq3huqUlxqAgKcOa4bu2w5PGoOG6rOG6qeG7g8agMik8JjJPxqAyKcOqMijGoOG7tDw/Msag4bu2Ycag4bqt4bqlMzIoxqBA4bqvPMag4bqtKWXhuq8yKMag4buH4bum4buDxqDhuqVVxqAxw6Dhuq3GoOG7tsOa4bu2Kcag4bu0V+G6rcagMijhuq9PxqDhu7Yp4busMijGoFU8xqDhu7Y0xqDhuq0pLMagQDPDmjLGoEB9MinGoEBl4bqx4bu2w5PGoOG7meG6qcOg4bu2xqBA4bqvPMag4bu2WeG6qcag4bu0Pcagdyjhuqnhu4MmMsagQMWoxqDhuq0pVeG7g8agQOG6oTzGoCkzw5kyxqDhuq0zw5kyxqDhuqdV4bqpxqDhu7bDozLGoOG7tDw/Msag4bu2YcagV+G7g8OTxqDhurbGoOG6reG6qeG6oTzGoOG7tilZ4bq1xqDhu7Ypw6oyKMag4bu0PD/huq3GoEA8T8agdyjhuqnhu4MmMsag4bu04bqjMijGoDIpPCYyxqDhu7R9xqDhuqdh4bqtxqDhu7ZVM0/GoDA8xqDhu7R7xqDhuqfhuqlh4bqtxqAyKTw64bqpxqAyKMOZ4buDw5PGoOG7mcOjxqDhuq0pLMagIzHGoOG7tsOpxqDhuq0pP8ag4bu2M8agw6Lhuqnhu6jhurXGoDDhu6Q8xqDhuq0pIzPGoDIpw6oyKMag4bu2w6MyxqDhu7YzxqAoPFnhuq3Dk8agdlXhu4PGoDHhu6gyxqDhuq0pM8Oa4bqtxqAgKTc8xqAwZeG6szzGoCnDmjzGoOG6reG6vcag4bqtKVgyxqAyKWUyKMagICzGoOG6reG6ucagQDRPxqB3KOG6qeG7gyYyxqDhuq3huqXhurfGoOG6rSnDmTIpxqBAw6lVxqDhuq3huqUlxqDhuq1Z4bqtxqAyKOG6qeG7gzoyT8agMuG7qjHGoOG7tFfhuq3GoEDDoDIoxqAxw6Dhuq3GoOG7tinhuqNPxqDhu7jhuqnhu4PGoOG7tilbxqDhu7Y0xqAyKDQyxqDhuq1V4buDxqDhu7bDmjzGoOG7tCYyxqDhuq3huqXDmjzGoDDDmcag4bu24bq9xqBAw6AyKMagQGXhurHhu7bGoOG7tHsyKcag4bqtKWXhuq8yKMOTxqB2NjzGoDLhuqPGoDDhurvhu7bGoOG7tinhu6Thu4PGoOG7tinDqlVPxqApVTPGoOG6rWEyxqDhuq0p4bqvPMagKDxVMk/GoOG6rTw6Msag4bu04buk4bu2xqDhu7ZkVcagKDxVxqBAezIpxqB3KOG6qeG7gyYyxqDhu7bhuqlhPMag4bu2YjIoxqDhu7bEkTIoxqBAw5kyKcag4bu0V+G6rcagMOG6u+G7tsag4bqt4bqlZcSD4bu2xqDhuqdhxqDhurUpWTLGoDIoKTw74bqtxqAyKMWow5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG7rSk5MijGoFU8xqDhu7Y0xqDhuq0pLMag4bu0PD/huq3GoOG6reG6pWXEg+G7tsag4bq/Osag4bqnYcag4bq1KVkyxqAyKWUyKMagMeG6ozzGoDIoZeG6rzzGoOG7tjTGoMOi4bqp4buDOjLGoDDhurtVxqDhu7YpNjLGoOG6rVYxxqDhuq0pP8ag4bu2ZFXGoDF7MinGoCApPMagQGE8xqDhu7g8OzLGoOG6v8SDPMag4bqnYcag4bq1KVkyxqBX4buDw5PGoOG6rOG6pWXEg+G7tsagMigpfeG7tinGoOG7tuG7pjIpT8agMik8OuG6qcagMihl4bqvPMag4bqnKsag4bu04bqpOTIoxqDhu4fhuqk5PE/GoOG7tilX4bq1xqAyKVkyxqAyKWUyKMag4bu2xJEyKMag4bu2NMagMinDqjIoxqAyKGXhuq88xqBAxajGoDHhu6QyKcagMSpPxqAy4bqjxqAw4bq74bu2xqDhurUpVzLGoEBX4bqpT8ag4bq/ZeG6seG6rcagw6LhuqlVxqAgKTTGoCApxq8yw5PGoOG7mSnDmTIoxqDhuq3huqVVPMag4bq+xJHGoOG7l8Op4bu2xqB3KOG6qeG7gyYyxqAww5nGoDHDoOG6rcagMihl4bqvPMagIDwmMsag4bu2ZeG6rzIoxqAyKWXGoOG6rSk/w5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG7lWLGoCApOTIoxqAxw6Dhuq3GoDIow5nhu4PGoEBl4bqx4bu2xqBAPzLGoOG6reG6pWXhuq8yKE/GoHco4bqp4buDJjLGoOG6v+G7sjLGoDDhuqk5MsagMMOZxqAyKGXhuq88xqApVTHGoCk24bu2xqApNzzDk8ag4buXZeG6seG7tsagMSTGoOG7uOG7pOG7g8ag4bu2KTPGoDIpWTLGoOG7tDw/4bqtxqDhu6JUxqDhu7Ypw6rGoOG7tsOaPE/GoHco4bqp4buDJjLGoEDFqMagw6Lhuqnhu4M/4bqtxqDhuq1WMcag4bqt4bq7xqAxezIpxqAoKT3hurXGoOG7tinDqsagQMOaMinGoOG6v1gyxqBALMag4bu0PD/huq3GoEA24bu2T8ag4bu0PD/huq3GoOG6vzw/4bqtw5PGoHbhuqM8xqAyKMOZ4buDxqDhuq3huqU5PMagw6LhuqlVT8agMjw6Mcag4bq/4bqpPE/GoDI8OjHGoFUyxqBkPMagMMSDMsagMilX4bqtxqDhu7ZkVcagdyjhuqnhu4MmMsagMMOZxqBAZeG6seG7tsagMMOZMcag4bu04bukMsag4bq/xIM8xqDhu7YpPD/hu7bGoDHDmuG7g8ag4bqtPjIpw5PGoOG7lzTGoOG7tsSRMijGoDDDmcag4bu2WOG6qcagMmE8xqBAZVXGoHco4bqp4buDJjLGoEA/Msag4bq/xIM8xqAyKcOqMijGoOG6v1gyxqDhuq0pw6NPxqDhuq08P+G6tcag4bqtKSYxxqBAw6AyKMagMOG6u+G7tsag4bu2KTPGoHco4bqp4buDJjLGoOG6reG6peG6t8ag4bqtKcOZMinGoDHDoOG6rcag4bqtKTzGoOG6p13Dk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOUw5U8MSjGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buWPOG7mSMy4bqtI+G6peG7lsag4bqn4bqt4buDMCPhu4rhu5bhu4E84bu44bqtKU3GoFLhu5rhu5rhurXhu4dOxqApIzwoKeG6rU3GoOG7nOG7muG7muG7nuG6teG7h07hu5bGoOG6p+G6peG7tuG7iuG7li8v4bu24bu4MsOT4bu0VTPhuq0pVTIpKTNVw5Phur8yL+G7uCPhuqcg4bqtM+G6tS8yI+G7geG6py/hu6Lhu5zhu55SL+G7nOG7mlDhu7jhu6Lhu5xQ4buiUeG7nlThuq1QUVThu5pSMOG7msOTIuG6tShM4bql4buKVFHhu57hu5bGoFUw4bqt4buK4buW4bq+xJHGoOG7l8Op4bu2xqB3KOG6qeG7gyYyxqAtxqB2w6Dhuq3GoDIoNDLigKbGoOG7h+G6qVYyxqAyw6EyKMag4bq/xIM8xqDhuq0pw6Phu5bGoOG7gTzhu7jhuq0p4buK4buWUuG7muG7muG7lsagKSM8KCnhuq3hu4rhu5bhu5zhu5rhu5rhu57hu5bGoC/DlMOVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4bqs4bq5MijGoDLhuqM8xqAyPDoxT8ag4bqtVjHGoOG6p+G6u0/GoOG7tFfhuq3GoCnhu6QyKcag4bqt4bqlMzIoxqDhu7bhuqnDoOG7tsagQOG6rzxPxqB3KOG6qeG7gyYyxqAo4bq9PMagKOG7qDHGoOG7tuG7psag4bq/w5kzxqDhuq0pw6PDk8ag4bqsezIpxqDhu4Mm4bqpT8agMjw6McagQFUxxqAxJsag4bu2KcOa4buDxqDhu7Q3MijGoOG6v8SDPMag4bqtKcOjxqBAxajGoCg84bqr4bq1xqB3KOG6qeG7gyYyxqAww5kxxqAyJjLGoEA8OuG6qcagIHvGoOG7uDw74bqpT8ag4bq1KTzGoOG6rSll4bqvMijDk8ag4buZKVvGoOG6v8SDPMagMcOg4bqtxqAyKDQyxqDhuq1V4buDT8ag4bu04buqMijGoOG6rVfhuq3GoOG7tuG7psag4bqtPDIpxqDhuq0pWDJPxqAyKCl9xqAw4bq74bu2T8ag4bqtKcOaPMagQMOgxqApVTHGoCk24bu2xqApNzzGoOG6v8OZxqDhuqfhurvGoCg84bqr4bq1xqBA4bqzT8agQMOhMijGoCnDmTIpT8agZDIoxqApw6DGoOG7tmRVxqAyKcOqMijGoDIoZeG6rzzGoOG6rSlWMsag4buDJuG6qU/GoEA/MsagMlXhu4NPxqB3KOG6qeG7gyYyxqBAxajGoOG7h+G6qVfhuq3GoOG7tOG7pjLGoFHGoOG6rVnhurXGoOG6rSnDo8agQFXGoOG7uOG7pDIoT8ag4bq1KTMyKMag4bq1KeG6q8ag4bq/Osag4bu2KWTGoEA6T8ag4bqtKSzGoDAz4bukPMOTxqDhu5nDmuG7tsag4bqtWeG6tcag4bqtKcOjTcag4oCc4buTw5k8xqDhuq0pw6PGoOG7tikzxqAjMeKAnU/GoOKAnOG7mSnhuqnhu4M7Msag4bqtezIpxqDhu7Ypw5kyKMag4bqtKTzGoOG6p13igJ1PxqDigJzhuqx7MinGoOG6rWXDozIoxqDhuq1l4oCdT8ag4oCc4bq+4bq3xqAgfeG7tinGoEDhuq884oCdT8ag4oCc4bq+xJHGoCAp4bqr4bu2xqBAZeG6rzIoxqDhuq0pPOKAnU/GoOKAnOG6rCk/xqAyKVYyxqDhuq17MinigJ3igKbGoEDFqMagMFgyxqAwZeG6seG6rcag4bqlVcagQOG6rzzGoOG6reG6pTMyKMag4bqn4bq7xqBANDLGoDIpWTLGoDLDoTIoxqAyKTw74bqtxqDhu7ZkVcagQMOg4bu2xqAoPOG7psag4bu0YTLGoOG6tSllw6MyKMOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thuqwpw6PGoOG6vsSRxqDhu5fDqeG7tsagdyjhuqnhu4MmMsag4bqlV+G6rcagQFXGoOG7uOG7pDIoxqDhur86xqDhuq0pLMagMDPhu6Q8TcagMijEkcagMig5Mk/GoOG7tMOa4bqtxqAyKDkyxqBAZeG6rzIoxqAw4bqpWeG6rU/GoDBj4bu2xqDhu7TDmuG6rU/GoOG6pzMyKMag4bqtKVfhuq3GoDBj4bu2xqDhu7TDmuG6reKApsagd8OgPMag4bu44bqpMijGoOG6rSnDo8agICk5MijGoDLhu6oxxqAyKDPDmTzGoOG7tuG7pjHGoCnDqTIoxqDhur86xqDhuq17MinGoOG7gybhuqnGoMOi4bqpJsagKWXDozIoxqBAV+G6rcagMmXEg+G7tk/GoOG7gybhuqnGoOG7tuG7pjIpxqDhur9Z4bqtxqDhuq0pPCYyxqAyKTwmMk/GoOG6rXsyKcag4buDJuG6qcagQDk8xqAww6lV4oCmxqDhur7DmcagKcOjMsagKT/huq1PxqAyKcOqMijGoDEzMijGoDHhuqlhMk/GoCkzw5k8xqDhu7TFqDPGoOG7tmRVxqAxezIpxqDhu7bEkTIoxqBAZeG6seG7tsagIzHGoCjhur08xqAo4buoMcag4bu24bumxqDhur/DmTPGoDIpw6oyKMagw5oyKMag4bqtKcOjw5PGoOG7l8Og4bu2xqAoPOG7psag4buDJuG6qcag4bqtKcOjxqDhu7ZkVcagdyjhuqnhu4MmMsag4bu04bq3PMagMj3huq3GoEDDoOG7tsagQMOaM8ag4bq/w5nGoOG7tik+Msag4bu2KeG7qDLGoOG6reG6pTMyKMag4bqn4bqp4buDxqAyKCldT8ag4bqn4bq7xqDhuq1lw6M8xqDhuq3huqUlxqDhuq3huqUzMijGoOG6rXsyKcag4buDJuG6qU/GoOG6rTwyKcag4bqtKVgyxqAw4buk4bu2xqDDouG6qVUyT8ag4buDJuG6qcagQOG6rzzGoOG7tFfhuq3GoOG7tilX4bq1xqAxNjzGoCkzw5kyxqDhu7bhu6YyKeKApsag4buX4buw4bu2xqDhu7Q8O+G6rU/GoCMxxqAww5nGoDHDoOG6rcag4bu2KcOZMijGoOG6reG6pVU8xqDhuqVX4bqtxqBVMcagKTws4bqpxqBA4bqvPE/GoCk8LOG6qcagMihl4bqvPMagMiYyxqDhuq0pw6PGoCMxxqAw4bqpOTLGoClX4bq1xqDhu7jhu7IyxqDhur/DmcagMDk8xqDhu7bhuqlhMsOTxqDhuqzhuqnhu4PGoOG6rVnhuq3GoDIo4bqp4buDOjLGoDIpZTIoxqDhuq3huqXDmjzGoOG6rTwxxqAjMcagICk5MijGoCk6xqDhu7ThuqnDoTLGoOG7tMWoT8ag4bu0PMagw6LhuqlVMsagMcOZxqAw4bqpOTLGoOG6peG6u+G7tsagMOG6vVXGoCApw5rhuq3GoCApVTPGoCllxIMyKMag4bqtxIM8xqDhu7bhuqnDoOG7tsag4bqnYTIoxqAw4buk4bu2xqDDouG6qVUyxqDhur/DmcagMDUyKMagMilWMsagw5o8xqDhuq0pWeG6rcag4bu0VTPGoDBVw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlMOVPDEoxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7ljzhu5kjMuG6rSPhuqXhu5bGoOG6p+G6reG7gzAj4buK4buW4buBPOG7uOG6rSlNxqBS4bua4bua4bq14buHTsagKSM8KCnhuq1NxqDhu5zhu5pT4buc4bq14buHTuG7lsag4bqn4bql4bu24buK4buWLy/hu7bhu7gyw5Phu7RVM+G6rSlVMikpM1XDk+G6vzIv4bu4I+G6pyDhuq0z4bq1LzIj4buB4bqnL+G7ouG7nOG7nlIv4buc4buaUOG7uOG7ouG7nFDhu6JR4bue4bug4bqtUeG7nlThu6Dhu54w4buaw5Mi4bq1KEzhuqXhu4rhu6Lhu55T4buWxqBVMOG6reG7iuG7luG6vsSRxqDhu5fDqeG7tsagdyjhuqnhu4MmMsagLcagdsOg4bqtxqAyKDQy4oCmxqDhu4fhuqlWMsagMsOhMijGoOG6v8SDPMag4bqtKcOj4buWxqDhu4E84bu44bqtKeG7iuG7llLhu5rhu5rhu5bGoCkjPCgp4bqt4buK4buW4buc4buaU+G7nOG7lsagL8OUw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5R3KcOqMijGoOG6v1gyxqDhuq0pw6PGoDFVMijGoOG6rSkjM8ag4bqtKTkyKMagQDw74bq1xqDhuq0+4bu2Kcag4bu24bq74bu2xqDhu7ZkVcagMcOg4bqtxqDhu7Ypw5kyKMag4bqt4bqlVTzGoCAp4bqp4buDP+G6rcag4bqtWeG6rcagQMWoxqDhuq0z4bumxqBAPMagMeG6qTkyxqDhurUpZcOjMijDk8agdyllMijGoOG7tuG7pjHGoEDDoDIoxqApw6MyxqDhuq1X4bqtxqDhuq0p4bum4buDxqAgKTzGoDIow5nhu4PGoMOi4bqpVcagMijDmeG7g0/GoHco4bqp4buDJjLGoOG6v+G7sjLGoDDhuqk5Msag4bqnYTIoxqBAJOG6tcagMillxqAyKcOqMijGoEAzw5rGoCkzVU/GoOG6rVkyxqApPD8yxqDhu7YpM8agMjw6McagQFUxxqAxJsag4bq/w5nGoOG6rTPhu6bGoDIow5rhuq3GoCllw6MyKMag4bqtKcOjMcag4bu2KTPGoEDhuq88T8ag4bu2KTPGoDIoZeG6rzzDk8ag4buXw6Dhu7bGoCg84bumxqDhur97xqDhu4Mm4bqpxqAxPzLGoHco4bqp4buDJjJPxqDhu4Mm4bqpxqDhuq0pw6PGoHco4bqp4buDJjLGoDHDmcag4bqtezHGoDHhuqlVxqDhuq0pw6PGoOG7tmRVxqAjMcOTxqDhur7Dmcagdyjhuqnhu4MmMsag4bu4YjIoxqAyKcOqMijGoEDDoTIoxqDhuq08OjLGoFfhu4PGoOG6tSljxqAoPOG6q+G6tcagKDxVxqBAezIpxqDhuq3huqVVMijGoOG6reG6peG7pjzGoEDhurPGoEBYMsag4bu2KTPGoOG7tuG6qcOg4bu2xqDhuqdhMihPxqAww5kxxqAyKcOqMijGoCh7xqAxezIpxqDhuq0pPuG7tinGoOG6v8OZxqDhu7jDmTIpxqBALMagMMOZMcag4bqt4bq5xqDhuq0pPDsyw5PGoOG6vsSRxqDhu5fDqeG7tsagdyjhuqnhu4MmMsagMMOZxqAxw6Dhuq3GoDIpw5nGoOG6rSk8OzLGoDIo4bqp4buDOzLGoCg8w5nhuqnGoDA1MijGoDIpVjLGoMOaPMOTxqDGoTHGoEDFqMagKDzhuqvhurXGoEDhurNPxqBAw6AyKMag4bq/PCYyxqBAZeG6seG7tsag4bu0VTPGoDHhu6YyKcagQOG6rzzGoCApYTLGoCApNMagMillTcag4bqt4buwMijGoMOi4bqpw5nGoOG7tsOa4bu2xqDhu7ZjxqAoPMOZxqAyIzPGoEDDozJPxqDhuq3DmTLGoOG6rVnhuq3GoOG6t8agICnhuqnGoOG6tSlhxqAjMcagQFUyKMag4bqnPDIpxqDhuqdhMijGoDIpVjLGoOG7uH3hurXGoOG6rD/huq3GoEA/Msag4buH4bqpVjLGoOG6vzpOxqBANDIoxqApNuG7tsag4bq1KT7GoOG7jFDGoOG6reG6pTw74bqpxqBAw6EyKOG7jsag4bu2KTPGoDHDoOG6rcagKTbhu7bGoOG6pzwyKcagMigpw6gzxqDhurfGoCnhuqnhu4M7Msag4buCJjLGoOG7l30yKU7GoOG6reG6peG6scag4bu2V+G6tcag4bu2KTPGoDHDoOG6rcag4bqnPDIpxqDhur88JjLGoOG7tjTGoCkzw5kyxqDhu7bhu6YyKcagICk0xqAgKcavMsag4bq3xqDhuq3huqVl4bqvMijGoOG7l+G7pDzGoCk24bu2xqDDucOhMijGoOG7l8Op4bu2xqDhur/EgzzGoOG6reG6pX3GoCg8w5rGoOG7nuG7muG7msagMijDmTLGoEDDoTIoL+G6rSnDmjIoxqDhuq3huqUzMijGoMOi4bqpxagyKMag4bqtKeG6rzzGoCg8VTLGoOG7oMagMsavMcagKTbhu7bGoOG6reG7pDzGoOG6reG6pWXhuq8yKE7GoGQyKMagKcOgxqDhur/DmTPGoMOi4bqpacag4bq/VeG7tuG7tjwyI8ag4bq1KTUyKMag4bu2KWEyKMag4buZeOG6vuG7peG7lcagLcag4bucVMag4bqnYcag4bqtPDoyxqBQxqDhuq3huqU8O+G6qcagQMOhMijigKbGoHco4bqp4buDJjLGoOG6rVYxxqDhuqfhurtNxqDigJzhuqzhuqnhu4PGoCAp4bqp4buDP+G6rcag4bqtWeG6rcagMillMijGoCMxxqAgKTkyKMag4bu2KTPGoOG6tSk94bq1xqAxezIpxqBAWOG6qcagKcOZMijGoOG6p2HGoOG6tSlZMk/GoDDhuqk5MsagMuG6o8agMOG6u+G7tk/GoOG6tSlXMsagQFfhuqnGoEAsxqDhuqdhMijGoOG7tjTGoD7hu7YpxqDhuq3hurkyKMagMijDmeG7g+KAncOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5R24buw4bu2xqDhu7hixqAxNjzGoOG6pzwyKcagKTPhu6Thuq3GoOG7tsOaxqAyKVYyxqDhur7Ekcag4buXw6nhu7bGoHco4bqp4buDJjLGoEA64bqpxqDhurUp4bumPMagMinhuq/GoCkzw5kyxqDhuq0zw5kyxqDhur/DmTPGoEA5PMag4bu0w5kyxqDhuq1V4buDxqDhu7ZkVcagMSRPxqAyKWUyKMag4bqtKVYyxqDhuq0pLMag4bu0V+G6rcagQMOgMijGoOG7tmRVxqAjMcagMOG6qTkyxqDhuq0zw5rhuq3GoDAmMsag4bqn4bq7xqAw4buk4bu2xqDDouG6qVUyT8ag4bq/4bqpPMag4bqtZcOjPMag4bu2ZFXGoDHDoOG6rcag4bu2KcOZMijGoOG6rSk8xqDhuqddxqBAVTIoxqDhu4Mm4bqpw5PGoOG6vsSRxqDhu5fDqeG7tsagdyjhuqnhu4MmMsagMOG6qTkyxqAww5nGoOG6rVcxxqAoZcOjMijGoOG6p8OaMijGoC3GoDIoZeG6rzzGoOG6reG6peG6qeG7gzoyxqDhu7bhu6YxxqApw6kyKMag4bqtPuG7tinGoOG7tuG6u+G7tsag4bqt4bqlMzIoxqAoPMSDPMagMihl4bqvPMagICnhuqnhu4M/4bqtxqDhuq1Z4bqtxqAxw5nGoOG7tjUyxqAww5nGoCl7MinGoOG7pjIpxqBAJOG6tcag4bq/OsagMigpfcagMOG6u+G7tsag4bq1KTzGoOG6rSll4bqvMijGoOG7tikzxqAx4bqjPMag4bu2KeG6qzIoxqDhuq1VxqDhu7hixqDhuq1XMcag4bqtKVYyxqAjMcag4bu2KVvGoOG7uOG6qeG7g8agMilX4bqtxqDhu7Y0xqAxw6Dhuq3GoDIoNDLGoOG6rVXhu4PGoOG7tsOaPMag4bu0JjLGoOG6reG6pcOaPMagMMOZxqDhu7bhur3GoEDDoDIoxqBAZeG6seG7tsOSw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXDreG6qeG6rSkz4bql4buWw5ThurQpYjIoxqDhuqzhuqVVMijGoHcp4bqpMijGoOKAk8agw7llw6MyKMag4bqsKeG7pjPDlS/hurXDlA==

Phùng Trang Nhung – Hương Thảo

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]