(vhds.baothanhhoa.vn) - Gần 3 năm sau sáp nhập xã Tén Tằn vào thị trấn Mường Lá, dù còn nhiều khó khăn do phải cùng quản lý, phát triển hai vùng đặc thù, song với nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ và Nhân dân, thị trấn Mường Lát mới đang từng ngày thay đổi.
ZsO9auG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6NuG7s+G7gOG6ouG7peG7i2dm4bq+4buAw4rhuq7Egnln4bq3SUXhu4Dhu4nhuqDDveG6sOG7iUzhu59N4buJw7rhu4rEgnnhu4nhu4DDveG7ueG7ieG7gMOK4buhxILhu4lmL+G6vuG7gMOK4bquxIJ5Z2bhur7hu4DDiuG6rsSCeWcqScSQxIJ54buJJcO14buA4buJZi/hur7hu4DDiuG6rsSCeWdm4bq+4buAw4rhuq7Egnln4bq+4buP4buG4buJ4bq+w7Xhurrhu4nEgsO9ceG6umYv4bq+4buAw4rhuq7EgnlnZi/DvWpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6w53hu6Xhu4/DuuG7i2dZcMSC4buJbOG7icSC4buVw4Phu4nhur7hu4/hu4bhu4nhur7DteG6uuG7icSCw71x4bq64buJTOG7meG7iTbhu6fEguG7iTbGocSC4buJSsO04bqu4buJ4buAw73hu7nhu4nhu4DDiuG7ocSC4buJKknEkMSCeeG7iSXDteG6v+G7icO64buE4buJdeG6tsSC4buJxILDveG7s+G7reG7huG7ieG6oMO94bqw4buJ4bqgw73hu5XEguG7icO64bqu4buJ4bq6w73hu5Phu7Phu4l14buExIJ54buJ4bq84buG4buTxILhu4nhuqJO4bq/4buJ4bq6w73DteG7gOG7ieG7gMOK4buzdsSC4buJw73hu4/hu7Phu4lK4buExIJ54buJw7nhu5t14buJ4buAw73hu4Thur/hu4nhur7huq7Egnnhu4lKROG7s+G7icSCQuG7ieG6ouG7inXhur/hu4nhurzhu4ZN4bux4buA4buJ4buA4bufw4Phu4l1R+G7j+G7icOZ4buTxIJ54buJdOG6qOG7iUrDtOG7iSbDveG7n8SC4buJw7rhu5/EguG6v+G7ieG7gMO94bu54buJ4buAw4rhu6HEguG7iSpJxJDEgnnhu4klw7Xhu4Dhu4nDg0Thu7Phu4nDueG7j8SCeeG7ieG7gMOMxIJ54buJxIJ5w7RN4buJ4buAw73hu49N4buJw7nhuqrhu7Phu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZ2bhur7hu4DDiuG6rsSCeWdm4buzw4N54buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vDuuG7gMO94buGw4N04buJ4buzVeG7pcSC4buA4bulw4rhu4vhu4nhur7hu4BN4bqi4bulZOG7i0vhu7PDuuG7gMO94bq94buJw7LEqcSp4bq6TMOq4buJw73hu6Xhu7N5w73hu4Dhur3hu4ltbsSp4bq6TMOq4buL4buJ4bq+w4p1ZOG7iy8vdcO6xILhu4F04buP4bqu4buAw73hu4/EgsO9w73huq7hu4/hu4FKxIIvw7rhu6Xhur7huqDhu4Dhuq7hurovxILhu6VL4bq+L2tra28va8Spa8O6ampra2vEqcSp4buAbMOzw7NrbOG6osSp4buBw4Dhurp54bq7w4pk4buNb2/hu4vhu4nhu4/huqLhu4Bk4buL4bq3SUXhu4Dhu4nhuqDDveG6sOG7iUzhu59N4buJw7rhu4rEgnnhu4nhu4DDveG7ueG7ieG7gMOK4buhxILhu4kqScSQxIJ54buJJcO14buA4buJ4bq+4buP4buG4buJ4bq+w7Xhurrhu4nEgsO9ceG6uuG7i+G7iUvhu7PDuuG7gMO9ZOG7i8OyxKnEqeG7i+G7icO94bul4buzecO94buAZOG7i21uxKnhu4vhu4kvZ2Yv4bq+4buAw4rhuq7EgnlnZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VeG7j+G6uuG7gOG7s+G6rsSC4buLZyrhuqjhu4Dhu4l54bqwdeG7ieG7gMO94bu54buJ4buAw4rhu6HEguG7iSpJxJDEgnnhu4klw7Xhu4Dhu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZ1XDvUfhu4nhu4Dhu7l1w73hu4k3VCbDmuG7ieG7gMO94bu54buJ4buAw4rhu6HEguG7iSpJxJDEgnnhu4klw7Xhu4Dhu4kl4buE4buJM+G7hk3hu4kmw73hu5/EguG7iUpzxILhu4nEgsO9ROG7icSCw73EqMSCeeG7icSCecO0TeG7icO5cOG7huG7ieG6vuG7j+G7huG7ieG6vsO14bq64buJxILDvXHhurrhu4lM4buZ4buJNuG7p8SC4buJNsahxILhu4lKw7Thuq7hu4nhu4DDveG7ueG7ieG7gMOK4buhxILhu4kqScSQxIJ54buJJcO14buA4buJSkThu7Phu4lK4bqk4buJSsO0xILhu4nEgsO9xKjEgnnhu4nhuqDDveG6sOG7ieG6oMO94buVxILhu4Hhu4km4bux4buG4buJSkThu7Phu4nhu4DDveG7ueG7ieG7gMOK4buhxILhu4l1SOG7ieG6ouG7n+G7huG7icSC4buPTeG7ieG6osO04buJ4bq6w73DteG7gOG7ieG7gMOK4buzdsSC4buJ4buAw73hu6Xhuq7hu4nDvUlExIJ54buJw7nhuqThu4nhu4DDveG7ueG7ieG7gMO94bu34buJTOG7meG7iTbhu6fEguG7iTbGocSC4buJdUjhu4nhuqLhu5Hhu7Phu4nhu4DDveG7peG6ruG7icO9SUTEgnnhu4lM4bufTeG7icO64buKxIJ54buJxILhuqTEgnnhu4nhu4DDveG6pMSC4buJw4NE4buz4buB4buJ4bq34buz4buvdeG7ieG7gMOM4buJ4buAw73huqTEguG6v+G7iXThu5PEguG7ieG6ouG7q8SC4buJ4bqgw73hu4bhu4nhurrDveG6puG7iXXhurbEguG7icSCw73hu7Phu63hu4bhu4l04buh4buA4buJdXHhurrhu4Hhu4kmeeG6rsO04buz4buJw4rhu4/hur/hu4nEgsO9xKjEgnnhu4l14buTxILhu4nhu4DDisOJ4buJSuG7reG7icO54bu54buP4buJw73hu7fEgsO94bq/4buJ4bq+4buK4buJdcO94burxILDveG7ieG6ouG7r3XDveG7icODw4114buJ4bq+4bqmxIJ54bq/4buJw73hu5HEguG7iXXDveG7seG7iUrhu63hu4nhu4DDiuG7t8SCw73hu4nDueG6qOG7icO64bufxILhu4nhu4DDiuG7teG6v+G7ieG6oOG7seG7gOG7iXXhu6Hhu4bhu4nDveG7keG7ieG7gHDEgnnhu4lM4buZ4buJw73huqjhu7Phu4l1w71J4buP4buJw73huq7DtMSC4buJ4buAw73hu7Phu6/EguG6v+G7icO54bqsxIJ54buJdOG6qOKApuG7ieG6osO04buJxILDvcSoxIJ54buJ4bqgw73hurDhu4nhuqDDveG7lcSC4bq/4buJw4rDtOG6ruG7iXXhu5PEguG7ieG6okTEguG7gWYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tnNsOKSUR14buJxILDvcSoxIJ54buJ4buA4bqsxILhu4nhu4Dhu5Hhu7Phur/hu4nhuqDDveG6sOG7ieG6oMO94buVxILhu4nhu4DDiuG7q8SC4bq/4buJw5nhu5PEgnnhu4l04bqo4bq/4buJdcO94bu1xILDveG7ieG6vOG7hk3hu63EguG7ieG7gMO94bu54buJ4buAw4rhu6HEguG7iSpJxJDEgnnhu4klw7Xhu4Dhu4nDueG7meG7icO5SeG7j+G7icOK4buP4buJw4NGdeG7ieG7gOG7s+G7q+G7huG6v+G7icSCw73hu7Phu6/Dg+G7iUpG4buJw4NE4buz4buB4buJNeG7j+G7huG7iXlwxILhu4ls4buJxILhu5XDg+G7ieG6vsO14bq64buJxILDvXHhurrhur/hu4l54buzxJDhu4nDueG7n03hu4nhu4DDiuG7ueG7ieG7gMOK4buhxILhu4kqScSQxIJ54buJJcO14buA4buJw4PDieG7icOK4bqoxIJ54buJw7nhu5nhu4nDunDEguG7ieKAnOG7gMO94buPTeG7icO64buP4bq/4buJw7nhuqrhu7Phu4nhu4DDveG7ueG7gOKAneG7geG7iVVD4buJdeG7oeG7huG7ieG6osOBxILDveG7iUrhu4p14buJxILhuqTEgnnhu4nEgnnDveG7s+G7r+G6uuG7iXXDveG7s+G7scOD4buJbG5l4bq/4buJdeG6pMSCeeG7icSCecO94buz4buv4bq64buJSsO04buJTOG7n03hu4nDuuG7isSCeeG7iWtsZeG6v+G7ieG7gMO9SUPEgnnhu4nDg+G7keG7s+G7iS3hu4nDuuG7uXXDveG7iUpG4buJdcO94buz4buxw4Phu4lta2Xhu4Hhu4k24bqqxIJ54buJ4buAw73hu4bhu4nEgsO9ceG6uuG7ieG7gOG6rsO0xILhu4lM4buZ4buJw73huqjhu7Phu4nhu4DDiuG7q8SC4buJw7nhu7nhu4/hu4l0w7TEguG7icO94buGTeG7r8SC4buJKknEkMSCeeG7iSXDteG7gOG7iUlEdeG7icO54buR4buA4buJbm9s4bq/asSpw7Phu4nhu4DDkuG7icO54bqsxIJ54buB4buJNsO94buG4buJxILDvXHhurrhu4l04bu3xILDveG7icO5cOG7huG7icSCeUnEkOG7s+G7ieG7gOG7tcSCw73hu4nDueG7scSC4buJw7lw4buG4buJxILhu5XDg+G7iWvEqWtr4buJ4bqiw7Thu4nDvUPEguG7iWvEqeG6v2rhu4nhu4DDiuG7s+G7r+G7huG7icO54bqsxIJ5L8SCeUnEkOG7sy/EguG7lcOD4bq/4buJdeG7j+G6ruG7icO9Q8SC4buJxILDvcSoxIJ54buJxILhu5XDg+G7ieG7gMOKSUR14buJw7nhurDhu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZ2bhu7PDg3nhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G7s1Xhu6XEguG7gOG7pcOK4buL4buJ4bq+4buATeG6ouG7pWThu4tL4buzw7rhu4DDveG6veG7icOyxKnEqeG6ukzDquG7icO94bul4buzecO94buA4bq94buJbW7EqeG6ukzDquG7i+G7ieG6vsOKdWThu4svL3XDusSC4buBdOG7j+G6ruG7gMO94buPxILDvcO94bqu4buP4buBSsSCL8O64bul4bq+4bqg4buA4bqu4bq6L8SC4bulS+G6vi9ra2tvL2vEqWvDumpqa2trbGrhu4Bsb2psxKnhuqLEqeG7gcOA4bq6eeG6u8OKZGxrw7Phu4vhu4nhu4/huqLhu4Bk4buL4bq3SUXhu4Dhu4nhuqDDveG6sOG7iUzhu59N4buJw7rhu4rEgnnhu4nhu4DDveG7ueG7ieG7gMOK4buhxILhu4kqScSQxIJ54buJJcO14buA4buJ4bq+4buP4buG4buJ4bq+w7Xhurrhu4nEgsO9ceG6uuG7i+G7iUvhu7PDuuG7gMO9ZOG7i8OyxKnEqeG7i+G7icO94bul4buzecO94buAZOG7i21uxKnhu4vhu4kvZ2Yv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulXhu4/hurrhu4Dhu7Phuq7EguG7i2cmw73hu7Phu63hu4bhu4nEgnlJxJDhu7Phu4nDuuG7n8SC4buJw4nhu4nhu4DDveG7ueG7ieG7gMOK4buhxILhu4kqScSQxIJ54buJJcO14buA4buJw7lyTeG7icOD4buRxILDveG7icO94bqu4buR4buA4buJw7nhuqjEgnnhu4nDuuG7uXXDveG7iUpG4buJxILhu5/Egnnhu4l14buP4bqu4buJ4buAw73hu4bhu4nEgsO9ceG6uuG7gWYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tn4bq1w7V14buJw7nhu7nEgsO94buJSuG7s+G7r3Xhu4nEguG7n8SCeeG7iXXhu4/huq7hu4nDucSQ4buz4buJ4bq+4bqmxIJ54buJdUfhu4/hu4nEgnlJxJDhu7Phu4nDuuG7n8SC4buJ4bqiw7Thu4lK4buhxILhu4nDueG7reG7ieG7gMO94bulxILhu4l1w73huqbhu4Dhur/hu4nhu4DDveG7ueG7ieG7gMOK4buhxILhu4kqScSQxIJ54buJJcO14buA4buJw7nhu5nhu4nhu4DDiuG7s3bEguG7ieG6oMO94buP4buz4buJdeG6sOG7icO94buz4buv4buG4buJ4bq84buG4buT4buJdcO1deG7iXXDvUlDxIJ54buJ4buAw4rhu7fEgsO94bq/4buJdcO94bu1xILDveG7ieG6vsO1dcO94buJeeG7s+G7k8OD4buJxIJ5w73DqOG6ruG6v+G7iXXDveG7tcSCw73hu4nhur7DtXXDveG7ieG6oMO94buGTeG7scSC4buJ4bqgw73hu7V1w73hu4nhu4DDveG6rsO14buA4buJxIJ5w73DqOG6ruG7iXThu63EguG7iUrEqMSCeeG7geG7icOZ4buxxILhu4nEguG7j03hu4nhu4DDveG7ueG7ieG7gMOK4buhxILhu4l1w71B4buJdeG6tsSC4buJbGvhu43hu4nDveG6qOG7icSCecO9w6jhuq7hu4Hhu4lU4burxILhu4l14buRxILDveG7icO54bqw4bq/4buJdeG6pMSCeeG7ieG7gMO1deG7icO64buRTeG7icSCecO94but4buJSsO04buJeeG7s+G7k+G7s+G7ieG6vOG7hk3hu7Hhu4Dhu4lK4buz4buvdeG7ieG6osO0w4Phur/hu4lM4buG4buh4buA4buJ4bqgw71y4buG4buJ4bqi4buP4bqu4buJw7nhuqjEgnnhu4nhu4Dhu7Phu7Hhurrhu4nhu4BGdeG7icO5SUV14buJ4buAw73hu4p14buJw73hu7Phu6/EguG7iXXhurDhu4nDveG7s+G7r+G7huG7ieG6vOG7huG7k+G7gWYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tn4oCcJsO94buG4buJdXDhu4bhu4lK4buPTeG7iUrhuqbEguG7ieG7gOG7tcSC4buJw7pGxIJ54buJw4nhu4nhu4DDveG7ueG7ieG7gMOK4buhxILhu4nhu4Dhu5XEgnnhu4l14buP4bqu4bq/4buJxILDveG7s+G7reG7huG7icO94bqo4buJeeG7s+G7j+G7icO54bu3xILDveG7icO54buZ4buJw4Phu5HEgsO94buJw7rhu5HEguG7iUrhu49N4buJSuG6psSC4buJJnnhu5/EguG7icO9w7TEgnnhu4l1w73hu7XEgsO94buJ4bq+w7V1w73hu4lM4buZ4buJw73huqjhu7Phu4l1w73huq7hu4l14bquxILhu4nDueG7s+G7icO94bqydeG6v+G7icO94bqydeG7icSCecO94but4bq/4buJTOG7huG7oeG7gOG7ieG6oMO9cuG7huG7ieG6ouG7j+G6ruG7icO54bqoxIJ54buB4buJNuG7tcSCw73hu4nDueG7scSC4buJw7lw4buG4buJxILhu5XDg+G7iWvEqWtr4buJ4buA4bqqxIJ54buJw7pJ4buJxIJF4buJ4buAw4rhu6vEguG7icO54bu54buP4buJdMO0xILhu4nDueG7keG7gOG7ieG7gMO94bu54buJ4buAw4rhu6HEguG7icO54buR4buA4buJbOG7jeG6v8OzbGrhu4nhu4DDkuG7icO54bqsxIJ54oCd4bq/4buJ4bqkxIJ54buJJsO94bufxILhu4l1w73huq7hu4l04buz4bux4buA4buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2c2w4rhuq7Egnnhu4nhuqLDgcSCw73hu4lK4buKdeG7iUrhu5XEguG7icO94bqw4buP4buJLeG7iUzhu5nhu4nDveG6qOG7s+G6v+G7icOZ4buTxIJ54buJdOG6qOG6v+G7iXXDveG7tcSCw73hu4nhurzhu4ZN4butxILhu4nhu4DDveG7ueG7ieG7gMOK4buhxILhu4kqScSQxIJ54buJJcO14buA4buJw7nhu5t14buJdOG7s+G7r+G7gOG7ieG6vOG7huG7j8SC4buJ4buA4bufw4Phu4nDueG7scSC4buJdcO94bu1xILDveG7ieG6vsO1dcO94buJw7rhu5/EguG7ieG7gOG6qHXhur/hu4nhu4DhuqTEguG7iXnhu7PDteG6ruG7geG7iTbDveG7ueG7ieG7gMOK4buhxILhu4nhu4DDvUnEkMSCeeG7iUzhu4ZN4burxILhu4nhu4Dhu4ZN4burxILhu4nhu4DDiuG7hk3hu63EguG6v+G7ieG6usO94bqq4buJdOG7s+G7scSC4buJdcO1deG7iXXDveG7tcSCw73hu4nhur7DtXXDveG7ieG7gOG6pMSC4buJeeG7s8O14bqu4buJ4buAw73hu6Xhuq7hu4nhurzhu4ZN4buJw7nhu7nEgsO9w6rhu4nhurrDveG6puG7s+G7icO9ReG6uuG7iUpE4buz4buJdcO1deG7iXVD4buJ4bq84buG4buPxILhu4l1w73DjXXhu4nEguG7lcSCeeG7icSCeeG7lcSC4buJdcO94bubxILhu4nEgnlJxJDhu7Phu4nDuuG7n8SC4buJw7rhu7Phu4l1SeG7ieG7gOG7iuG7icO64bqu4bq/4buJ4buA4buT4bqu4buJw73huqTEguG7iUrDtOG7icO94bqkxILhu4nEgsO94bufxILhu4l1ccSC4buJw73hu4ZN4bux4buA4buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4lK4buExIJ54buJw7nhuqzEgnnhu4l0w7Thuq7hu4l1w7V14buJw7rhu5/EguG7ieG7gOG6qHXDquG7icO5ck3hu4nDg+G7kcSCw73hu4l14bqkxIJ54buJ4buAw7V14buJ4bq6w73hurbEgnnhur/hu4l1w73huqbEgnnhu4nDneG7suG6ty/hu47hu7LDmjXhur/hu4nDuuG7uXXDveG7iVU/4bq34buyw5otauG7jeG7geG7geG7gWYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tnZuG7s8ODeeG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4buzVeG7pcSC4buA4bulw4rhu4vhu4nhur7hu4BN4bqi4bulZOG7i0vhu7PDuuG7gMO94bq94buJw7LEqcSp4bq6TMOq4buJw73hu6Xhu7N5w73hu4Dhur3hu4ltbsSp4bq6TMOq4buL4buJ4bq+w4p1ZOG7iy8vdcO6xILhu4F04buP4bqu4buAw73hu4/EgsO9w73huq7hu4/hu4FKxIIvw7rhu6Xhur7huqDhu4Dhuq7hurovxILhu6VL4bq+L2tra28va8Spa8O6ampra2xqxKnhu4Dhu41tw7Jua+G6osSp4buBw4Dhurp54bq7w4pkw7PEqeG7jeG7i+G7ieG7j+G6ouG7gGThu4vhurdJReG7gOG7ieG6oMO94bqw4buJTOG7n03hu4nDuuG7isSCeeG7ieG7gMO94bu54buJ4buAw4rhu6HEguG7iSpJxJDEgnnhu4klw7Xhu4Dhu4nhur7hu4/hu4bhu4nhur7DteG6uuG7icSCw71x4bq64buL4buJS+G7s8O64buAw71k4buLw7LEqcSp4buL4buJw73hu6Xhu7N5w73hu4Bk4buLbW7EqeG7i+G7iS9nZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VeG7j+G6uuG7gOG7s+G6rsSC4buLZzbhu4ZN4buxxILhu4nDuUnEkMSCeeG7ieG7gMOK4buGxIJ54buJ4buA4bufw4Phu4nhu4DDveG7ueG7ieG7gMOK4buhxILhu4nhuqDDveG7j8SCeeG7ieG7gMOK4buPxIJ54buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2fDmeG7scSC4buJxILhu49N4buJasSp4buJ4bqgw73hu4bhur/hu4l04buTxILhu4nDieG7ieG7gMO94bu54buJ4buAw4rhu6HEguG7icO54buZ4buJw7lJRXXhu4l14bqkxIJ54buJxILDvXHEguG7ieG6osO04buJ4bqgw73hu4bhu4l04buTxILhu4lK4buVxILhu4nDveG6sOG7j+G7iUrDtOG7iWrhu4HEqWzhu43hu4l54buz4buP4buJw7nhu7fEgsO94buJw7lJRXXhu4l14bqkxIJ54buJxILDvXHEguG7iXnhu7Phu4/hu4nDueG7t8SCw73hu4lK4buVxILhu4nDveG6sOG7j8Oq4buJauG7iXVD4buJ4bq84buG4buPxILhu4nDuUlFdeG7iXXhuqTEgnnhu4nEgsO9ccSC4buJdUPhu4nhurzhu4bhu4/EguG7iUrhu5XEguG7icO94bqw4buP4buJ4bqg4buzduG7huG7icODc+G7huG6v+G7iXnhurDhurrhu4nhurrDvXDEguG7icO5ck3hu4nEgsO94buPxILDveG7ieG7gOG7s+G7scSC4buJw7nhuqjhu4nDveG6rsO0xILhu4nhu4DDveG7s+G7r8SC4buJdcO1deG7ieG7gOG7s+G7q+G7huG7iXXDveG7teG7ieG6oMO94buG4buJw7rhu5/EguG7iXVJ4bq/4buJeeG7s+G7j+G7icO54bu3xILDveG7iUrhu5XEguG7icO94bqw4buP4buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2c2w73hu6Xhuq7hu4nhuqTEgnnhu4kmw73hu5/EguG6v+G7icOZ4buTxIJ54buJdOG6qOG6v+G7iXXDveG7tcSCw73hu4nhurzhu4ZN4butxILhu4nhu4DDveG7ueG7ieG7gMOK4buhxILhu4kqScSQxIJ54buJJcO14buA4buJ4buA4buz4bux4bq64buJ4buARnXhu4nhuqDhu7Phu6vEguG7icO54bu5xILDveG7icODRnXhu4nhu4Dhu7Phu6vhu4bhu4nDuUnhu4/hu4nhu4DDveG7ueG7ieG7gMOK4buhxILhu4nDg8OJ4buJw4rhuqjEgnnhur/hu4nhu4DDisOJ4buJ4buAw73DtMSCw73hu4nhu4DDiuG7hsSCeeG7ieG7gOG7n8OD4buJdcO94bu1xILDveG7ieG7gMOK4bu54bq/4buJ4bqg4buzxILDveG7ieG7gOG7seG6v+G7iUrhu5XEguG7icO94bqw4buP4buJdUfhu4/hu4nDveG7hk3hu6/EguG7iUrhu4TEgnnhu4l04buz4burxILhu4Hhu4lUw4nhu7Phu4nhu4DDveG7seG6v+G7icSCeeG7j03hu4nhu4DDjOG7icO5cOG7huG7icSC4buVw4Phu4lrxKlra+G7icO54bu54buP4buJ4bq6w71JQ8SCeeG7icO54buZ4buJw7lJ4buP4buJw4rhu4/hu4nEgsO9xKjEgnnhu4nDueG7ucSCw73hu4nDvUlDxIJ54buJdUbhu4nhu4DDvXbhu4nDueG6puG7s+G7iUpE4buz4buJ4buAw4zEgnnhu4nhuqLDgcSCw73hu4lK4buKdeG7geG7iTbDiuG6rsSCeeG7icO54bqw4bq/4buJw7nhu5t14buJdOG7s+G7r+G7gOG7ieG6vOG7huG7j8SC4buJ4buA4bufw4Phu4nDueG7scSC4buJ4bq6w73DteG7gOG7ieG7gMOK4buzdsSC4buJ4bqg4buzxILDveG7ieG7gOG7seG6v+G7icOK4buC4buA4buJxIJ54buXxILhu4nhuqDDveG6ruG7k8SCeeG7iXXDtXXDveG7iXnhu7PDtOG7huG7iS3hu4nEgnnDvcOo4bqu4bq/4buJxILhu5/Egnnhu4l14buP4bqu4buJ4buAw73hu4bhu4nEgsO9ceG6uuG6v+G7iXXhu5Phu7Phu4nhu4DDveG7s+G7r8SC4buJw7nEkOG7s+G7ieG6vuG6psSCeeG7ieG7gOG7s8SCw73hu4nhu4DDvXDEguG7iXVH4buP4buJxIJ5ScSQ4buz4buJw7rhu5/EguG7iXnhu7PEqOG7j+G7ieG7gMO94bu54buJ4buAw4rhu6HEguG7iSpJxJDEgnnhu4klw7Xhu4Dhu4l1SOG7iUrDtOG7ieG7gMO94bu54buJ4buAw4rhu6HEguG7icODw4nhu4nDiuG6qMSCeeG7gWYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6uuG7juG7huG7gMO94bquw4rhu4tnZuG6vuG7gMOK4bquxIJ5ZzVDxILhu4nDmeG7t8SCw71mL+G6vuG7gMOK4bquxIJ5Z2Yv4bq6Zw==

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]