(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm qua, đồng bào Công giáo xã Nga Liên (Nga Sơn) luôn đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Đến nay xã đang tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu trong năm 2022 được công nhận xã nông thôn mới nâng cao.
4bqqVeG6vOG6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8O6w5oo4buw4buUw4nhurghKDbhu7Dhu5ThuqLDiSjhu5Q1KC1I4buww5pU4buu4bqy4bq44buoKSEow5pTNuG6tMOJQsO94buI4bq4w7NUSOG6uG7DmuG7ouG7ruG6uOG7rj3hurjhu7Aw4buQ4bq4M+G7oOG6uOG7mMOZ4buQVeG6uOG7ruG7tOG7rlThurgoVeG7tOG7ruG6uOG7rCXDmuG6uOG7rk/hu65U4bq44buQSFbhurgoVeG7lFbhurjhu5g84buuVOG6uOG7sEDhurgoLuG7pOG7rlXhuqovVeG6vELhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7w63hu5RI4buSw4lCw7NVMuG7rlThurjhu67EqOG7rOG6uCwpSMOC4bq44buY4bu44buuVOG6uMOUw41W4bq4xJHhu7Thu65U4bq4VMOaSVbhurg14buI4bq4w7NUSOG6uG7DmuG7ouG7ruG6uOG6rMOzVEjhurh1JOG7ruG6qOG6uOG7sCnhu7Thu67hurjhu5hWw43hu67hurjhu6rhu54ow4Lhurgow5nhu5BV4bq44buQMOG7kOG6uFVdP+G7rlThurgi4buuVOG6uOG7kEnhu5Dhurg7VVbhu65U4bq4KC7DjVbhurgoVcOa4bq44buYKUjhurg24buiKeG6uOG7rl0l4buQw4Lhurgh4bu24buuVOG6uCjhu7Yo4bq44buYKsOa4bq44buYxqA74bq44buYw4xWw4Lhurg1Tzbhurjhu5Iw4buuVOG6uCwp4bui4bq4VV0k4buuVOG6uOG7rlTDjTbhurjhu5DDjeG7rlThurhUw5rDjSnhurjhu5jGoDvhurgzxKjhu67hurjhu6zDmuG7rlXhuqThurjDqeG7nuG7ruG6uOG7rkg24bq4NeG7iOG6uOG7mEjhu65U4bq4KMOa4bueO+G6uCh74buQ4bq4VVbDjeG7ruG6uChVw5pQ4buu4bq44buQSeG7kOG6uCjDmuG7oinhurjhu5BVw5nDguG6uDtVw5Phu67hurjhu5jDkynhurgoLlbhu65U4bq44buuxKjhu6zhurjDiuG6usOKw4rhurjhu5hdJuG7kOG6uOG7kOG7tOG7rlThurjhu65V4buM4buu4bq4NeG7iOG6uOG7ruG7tOG7rlThurgoVeG7tOG7ruG6uOG7rCXDmuG6uOG7rk/hu65U4bq44buQSFbhuqThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lC4bqqw5rhu6xU4bq44buQ4buwSCEh4bqiw4nDmsSR4buU4buuKOG7lC7DieG6uCEoNuG7sOG7lOG6osOJNMOa4buSKFXhurLhurjhu4RG4buAOzXhurThurhV4buUw5pUVSjhurLhurjhu4bDisOKOzXhurTDieG6uCEu4buQ4bqiw4kvL+G7kOG7kuG7ruG6pMOUSFYoVUjhu65VVVZI4bqkM+G7ri/hu5Lhu5Qh4buqKFY7L+G7ruG7lDQhL8OKw4rDiuG6vC/DiuG6uuG6vuG7kuG6vuG6vOG6uuG6uuG7hOG7huG7hijhur5HRsOKR+G7sOG6uuG6pOG7qDtU4bq2LuG6ouG6vOG6vuG7hMOJ4bq4SOG7sCjhuqLDicO94buI4bq4w7NUSOG6uG7DmuG7ouG7ruG6uOG7rj3hurjhu7Aw4buQ4bq4M+G7oOG6uOG7mMOZ4buQVeG6uOG7ruG7tOG7rlThurgoVeG7tOG7ruG6uOG7rCXDmuG6uOG7rk/hu65U4bq44buQSFbhurgoVeG7lFbhurjhu5g84buuVOG6uOG7sEDhurgoLuG7pOG7rlXDieG6uDTDmuG7kihV4bqiw4nhu4RG4buAw4nhurhV4buUw5pUVSjhuqLDieG7hsOKw4rDieG6uC9C4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8SRSDsow5pW4buuw4lCw73hu4jhurjDs1RI4bq4bsOa4bui4buu4bq44bqsw7NUSOG6uHUk4buu4bqo4bq44buQV+G6uMOK4bqkw4rhurzhu4bhurhVQOG6uDMlw5rhurhH4bqk4buA4buG4bq+4bq44buuVU/hu67hurjhu6pV4buOKcOC4bq4KC5W4buuVOG6uOG7mFfhurjhu5jhu7jhu65U4bq4w5TDjVbhurjEkeG7tOG7rlThurhUw5pJVuG6uOG7kFXDmuG7nuG7rOG6uEfhur7DguG7hMSC4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQuG6qsOa4busVOG6uOG7kOG7sEghIeG6osOJw5rEkeG7lOG7rijhu5Quw4nhurghKDbhu7Dhu5ThuqLDiTTDmuG7kihV4bqy4bq4RuG6uuG6ujs14bq04bq4VeG7lMOaVFUo4bqy4bq44buG4bq+4bq+OzXhurTDieG6uCEu4buQ4bqiw4kvL+G7kOG7kuG7ruG6pMOUSFYoVUjhu65VVVZI4bqkM+G7ri/hu5Lhu5Qh4buqKFY7L+G7ruG7lDQhL8OKw4rDiuG6vC/DiuG6uuG6vuG7kuG6vuG6vOG6uuG6vuG7gOG6uuG7hijhur7hurrhu4bhurpH4buw4bq64bqk4buoO1ThurYu4bqi4buCRuG7gsOJ4bq4SOG7sCjhuqLDicO94buI4bq4w7NUSOG6uG7DmuG7ouG7ruG6uOG7rj3hurjhu7Aw4buQ4bq4M+G7oOG6uOG7mMOZ4buQVeG6uOG7ruG7tOG7rlThurgoVeG7tOG7ruG6uOG7rCXDmuG6uOG7rk/hu65U4bq44buQSFbhurgoVeG7lFbhurjhu5g84buuVOG6uOG7sEDhurgoLuG7pOG7rlXDieG6uDTDmuG7kihV4bqiw4lG4bq64bq6w4nhurhV4buUw5pUVSjhuqLDieG7huG6vuG6vsOJ4bq4L0LhuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7xJFIOyjDmlbhu67DiULDs1RI4bq4bsOa4bui4buu4bq44buwKeG7tOG7ruG6uOG7mCPDmuG6uOG7rCXDmuG6uOG7kEnhu5BV4bq44buuVFXGr8OC4bq44buQSeG7kFXhurjhu7DDjeG7rMOC4bq4NUnhu5Dhurjhu5jhu6bhu65V4bq4O1VJKOG6uCguw5pR4buu4bq44buu4bu04buuVOG6uOG7rlRVw5pQO+G6uFRK4buu4bq4MyXDmuG6uDtVSSjhurgoLsOaUeG7ruG6uOG7kOG7tOG7rlThurjhu65UVcOaUDvDguG6uOG7kuG7puG7kFXhurgze+G6uOG7rlVL4bus4bq44buuT+G7rlThurjhu5BIVuG6uChVKeG6uOG7rlXhu4w74bq44buQVVbhurjhu65UXSrDmuG6uOG7kk/hu67huqThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lC4bqqw5rhu6xU4bq44buQ4buwSCEh4bqiw4nDmsSR4buU4buuKOG7lC7DieG6uCEoNuG7sOG7lOG6osOJNMOa4buSKFXhurLhurjhu4RH4buCOzXhurThurhV4buUw5pUVSjhurLhurjhu4bhur7huro7NeG6tMOJ4bq4IS7hu5DhuqLDiS8v4buQ4buS4buu4bqkw5RIVihVSOG7rlVVVkjhuqQz4buuL+G7kuG7lCHhu6ooVjsv4buu4buUNCEvw4rDisOK4bq8L8OK4bq64bq+4buS4bq+4bq84bq64bq6RsOKRyjhurzhu4DDiuG7guG6uuG7sOG6uuG6pOG7qDtU4bq2LuG6osOK4bq+4buAw4nhurhI4buwKOG6osOJw73hu4jhurjDs1RI4bq4bsOa4bui4buu4bq44buuPeG6uOG7sDDhu5Dhurgz4bug4bq44buYw5nhu5BV4bq44buu4bu04buuVOG6uChV4bu04buu4bq44busJcOa4bq44buuT+G7rlThurjhu5BIVuG6uChV4buUVuG6uOG7mDzhu65U4bq44buwQOG6uCgu4buk4buuVcOJ4bq4NMOa4buSKFXhuqLDieG7hEfhu4LDieG6uFXhu5TDmlRVKOG6osOJ4buG4bq+4bq6w4nhurgvQuG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTvEkUg7KMOaVuG7rsOJQsO94buI4bq44buY4buI4bq4KMOZ4buQVeG6uOG7kDDhu5DhurgoVTDhu5DhurhVw5pQ4buu4bq44buS4bu44buu4bq44buYw5rhu6Dhu67DguG6uCjDmeG7kFXhurgoe+G6uCjhu4w74bq4KC4p4buuVOG6uC4pQOG7rlThurjhu5jDkyjhurjhu65VS+G7rOG6uCjDjFbhurgoVTFI4bq44buwJeG7ruG6uCguVuG7rlThurgh4buK4buu4bq4NSnDkyjDguG6uCLhu65U4bq44buSe+G7rlThurjhu5Ak4bq4VMOaJcOa4bq4VVdI4bq44buY4bu44buuVOG6uMOUQOG6uDPDjeG6uDtVSSjhurgoLsOaUeG7ruG6uCguSOG7rlThurgoLsOMw5rDguG6uFTDmkjhurgoLsOMw5rhurjhu5BVxKjhu67hurjhu64p4bu0w5rhurgoI+G7rlThurhVJjvhurjhu5jhu5Thu6zhurjhu7DDjMOa4bq4VcOaUCnhurgsKeG7iuG6uOG7kEhW4bq04bq4KCDhu65U4bq4w5RdJeG7kOG6uOG7qlVK4buQ4bq4O1V74buQ4bq4KOG7pOG7rlXhurgoLsOM4buuVOG6uCHhu4rhu67hurg1KcOTKOG6uOG7rlXDneG6uOG7sOG7msOC4bq44busSOG7rlXhurjhu6w84buu4bqk4bq4w73hu4jhurjhu5jhu4jhurjhu5BVKTZR4buu4bq44buYI8Oa4bq44buYXSbhu5DhurjDisOKw4LhurzhurhVSOG6uOG7mMOTKOG6uCgu4bu44buuVOG6uOG7kFfDmuG6uOG7rsSo4buuVOG6uCEpw5Mo4bq4KFXDkzvhurg14buU4buu4bq44buQSOG7rlXDguG6uDXhu5Thu67hurjhu5Bd4bq4IUjhu65U4bq4NU824bq44buSMOG7rlThurjhu6zhu7ThurhV4buk4buuVeG6uOG7rinhu7TDmuG6uCgu4bu44buuVOG6uChVfTbhurgh4buK4buu4bq4M8ON4bq4KC7hu7jhu65U4bq44buQTzbhurjEqOG7ruG6uCwp4buK4bq44buYw4wo4bq4VcOaUCnhurgsKeG7iuG6uOG7qsOa4buuVeG6uCjhu57hurjhu5BIVuG6pOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULhuqrDmuG7rFThurjhu5Dhu7BIISHhuqLDicOaxJHhu5Thu64o4buULsOJ4bq4ISg24buw4buU4bqiw4k0w5rhu5IoVeG6suG6uEbhurrhuro7NeG6tOG6uFXhu5TDmlRVKOG6suG6uOG7huG6vuG6vjs14bq0w4nhurghLuG7kOG6osOJLy/hu5Dhu5Lhu67huqTDlEhWKFVI4buuVVVWSOG6pDPhu64v4buS4buUIeG7qihWOy/hu67hu5Q0IS/DisOKw4rhurwvw4rhurrhur7hu5LDisOKw4rhu4bhu4bhurzhu4QoRuG7hEfhu4Thu4Thu7DhurrhuqThu6g7VOG6ti7huqLDiuG7hEbDieG6uEjhu7Ao4bqiw4nDveG7iOG6uMOzVEjhurhuw5rhu6Lhu67hurjhu6494bq44buwMOG7kOG6uDPhu6Dhurjhu5jDmeG7kFXhurjhu67hu7Thu65U4bq4KFXhu7Thu67hurjhu6wlw5rhurjhu65P4buuVOG6uOG7kEhW4bq4KFXhu5RW4bq44buYPOG7rlThurjhu7BA4bq4KC7hu6Thu65Vw4nhurg0w5rhu5IoVeG6osOJRuG6uuG6usOJ4bq4VeG7lMOaVFUo4bqiw4nhu4bhur7hur7DieG6uC9C4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8SRSDsow5pW4buuw4lCw7NVKuG6uOG7kFfhurhVXSXhu65U4bq44buYw5rhurjhu5g84buuVOG6uCguVuG7rlThurg7VUko4bq4KC7DmlHhu67hurjhu6rDmuG7rlXhurgo4bue4bq44buu4bui4buu4bq44buYKsOa4bq4IeG7tuG7rlThurjhu5B9SOG6uOG7rlRdKsOa4bq44buST+G7ruG6uOG7rlTDjTbhurjhu5DDjeG7rlThurjhu5hdJuG7kOG6uOG7rk/hu65U4bq44buQSFbhuqThurjDulUp4bq44buuVeG7jDvhurjDlOG7pOG7rlXhurgsKU/hu67hurjhu67EqOG7rOG6uMOK4bq6w4rhurzhurjhu5jDjCjhurjhu4bhurrDguG6vOG6uCguw5pQKeG6uOG7mOG7uOG7rlQv4buuVF0qw5ov4buuxKjhu6zhurThurgoYeG6uOG7sFDhurhVQOG6uOG7rlRVw6hW4bq44buQWOG7ruG6uOG6vMOC4bq+R8SC4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQuG6qsOa4busVOG6uOG7kOG7sEghIeG6osOJw5rEkeG7lOG7rijhu5Quw4nhurghKDbhu7Dhu5ThuqLDiTTDmuG7kihV4bqy4bq4RuG6uuG6ujs14bq04bq4VeG7lMOaVFUo4bqy4bq44buG4bq+4bq+OzXhurTDieG6uCEu4buQ4bqiw4kvL+G7kOG7kuG7ruG6pMOUSFYoVUjhu65VVVZI4bqkM+G7ri/hu5Lhu5Qh4buqKFY7L+G7ruG7lDQhL8OKw4rDiuG6vC/DiuG6uuG6vuG7ksOKw4rDiuG7huG7guG7gOG7gCjhu4TDiuG7gkfhu4Lhu7DhurrhuqThu6g7VOG6ti7huqJH4bq64bq8w4nhurhI4buwKOG6osOJw73hu4jhurjDs1RI4bq4bsOa4bui4buu4bq44buuPeG6uOG7sDDhu5Dhurgz4bug4bq44buYw5nhu5BV4bq44buu4bu04buuVOG6uChV4bu04buu4bq44busJcOa4bq44buuT+G7rlThurjhu5BIVuG6uChV4buUVuG6uOG7mDzhu65U4bq44buwQOG6uCgu4buk4buuVcOJ4bq4NMOa4buSKFXhuqLDiUbhurrhurrDieG6uFXhu5TDmlRVKOG6osOJ4buG4bq+4bq+w4nhurgvQuG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTvEkUg7KMOaVuG7rsOJQsOzVU/hu67hurjhu5JP4buu4bq44buQVcWo4buuVeG6uCguSOG7rlThurjhu65Vw43hurjhu5AxSMOC4bq4NU824bq44buSMOG7rlThurgoXSrhu65U4bq4LsONVuG6uChVVknhu65Uw4LhurhUVzvhurg7VcOS4buu4bq44buww43hu6zhurjhu5jGoDvhurjhu7DDjeG7rlThurgsKeG7ouG6pOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULhuqrDmuG7rFThurjhu5Dhu7BIISHhuqLDicOaxJHhu5Thu64o4buULsOJ4bq4ISg24buw4buU4bqiw4k0w5rhu5IoVeG6suG6uEbhurrhuro7NeG6tOG6uFXhu5TDmlRVKOG6suG6uOG7huG6vuG6vjs14bq0w4nhurghLuG7kOG6osOJLy/hu5Dhu5Lhu67huqTDlEhWKFVI4buuVVVWSOG6pDPhu64v4buS4buUIeG7qihWOy/hu67hu5Q0IS/DisOKw4rhurwvw4rhurrhur7hu5LDisOKw4rhu4bhu4LhurpHKEfhu4Lhurrhu4Dhu4Dhu7DhurrhuqThu6g7VOG6ti7huqLhur7hu4Dhur7DieG6uEjhu7Ao4bqiw4nDveG7iOG6uMOzVEjhurhuw5rhu6Lhu67hurjhu6494bq44buwMOG7kOG6uDPhu6Dhurjhu5jDmeG7kFXhurjhu67hu7Thu65U4bq4KFXhu7Thu67hurjhu6wlw5rhurjhu65P4buuVOG6uOG7kEhW4bq4KFXhu5RW4bq44buYPOG7rlThurjhu7BA4bq4KC7hu6Thu65Vw4nhurg0w5rhu5IoVeG6osOJRuG6uuG6usOJ4bq4VeG7lMOaVFUo4bqiw4nhu4bhur7hur7DieG6uC9C4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8SRSDsow5pW4buuw4lCw61Q4bq4KFXhu7bhu65U4bq4VMOaSFbhurgoVeG7tOG7rlThurgoLuG7ouG7ruG6uOG7mOG7pkjhurjDlMON4buu4bq4NeG7iOG6uOG7mF0m4buQ4bq44buQ4buKw5rhurgow4xWw4Lhurjhu65P4buuVOG6uOG7kMOTO+G6uOG7kCThurjDlOG7iuG7rsOC4bq44buQIuG7rlThurhVV0jhurjhurzhurrhurrEgsOC4bq44buY4buK4bus4bq4w5Thu4pW4bq44buqVeG7tOG7rlThurjhu7DDkjbhurhVQMOa4bq4M8ONVuG6uOG7rD5I4bq44busXUjDguG6uOG7kEnhu5DhurgoKTbhu57hu67hurjhu5hdKuG7rlThurjhu5BX4bq44buQVcOa4bugKeG6uC5A4buuVOG6uOG7ruG7oOG7ruG6uOG7mMOMKOG6uOG7kFUp4buO4buu4bq4KFXhu5RW4bq4LCk24bq44buY4bum4buuVeG6pOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULhuqrDmuG7rFThurjhu5Dhu7BIISHhuqLDicOaxJHhu5Thu64o4buULsOJ4bq4ISg24buw4buU4bqiw4k0w5rhu5IoVeG6suG6uEbhurrhuro7NeG6tOG6uFXhu5TDmlRVKOG6suG6uOG7huG6vuG6vjs14bq0w4nhurghLuG7kOG6osOJLy/hu5Dhu5Lhu67huqTDlEhWKFVI4buuVVVWSOG6pDPhu64v4buS4buUIeG7qihWOy/hu67hu5Q0IS/DisOKw4rhurwvw4rhurrhur7hu5LDisOK4bq+4bq6R+G7gOG7hCjhu4bDikbhur7hu4Dhu7DhurrhuqThu6g7VOG6ti7huqLhu4Dhu4DDieG6uEjhu7Ao4bqiw4nDveG7iOG6uMOzVEjhurhuw5rhu6Lhu67hurjhu6494bq44buwMOG7kOG6uDPhu6Dhurjhu5jDmeG7kFXhurjhu67hu7Thu65U4bq4KFXhu7Thu67hurjhu6wlw5rhurjhu65P4buuVOG6uOG7kEhW4bq4KFXhu5RW4bq44buYPOG7rlThurjhu7BA4bq4KC7hu6Thu65Vw4nhurg0w5rhu5IoVeG6osOJRuG6uuG6usOJ4bq4VeG7lMOaVFUo4bqiw4nhu4bhur7hur7DieG6uC9C4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8SRSDsow5pW4buuw4lCxJFJ4buQ4bq4KC5dKuG7rlThurjhu5jDjCjhurjhu5BVKeG7juG7ruG6uHMp4bu24buQ4bq4VMOaSMOC4bq4KGHhurjhu7BQ4bq4VVnhu5Dhurghw5rhu65V4bq4KOG7tijhurjhu65UVcOaUDvhurjDusOtxJF14bq44buYXSbhu5Dhurgow5rhu5474bq4KHvhu5DhurhVWeG7kOG6uMO6w61yw7rDguG6uFVZ4buQ4bq44buuVFXhu6Dhurjhu5jDjCjhurhH4buGxILhuqThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lC4bqqw5rhu6xU4bq44buQ4buwSCEh4bqiw4nDmsSR4buU4buuKOG7lC7DieG6uCEoNuG7sOG7lOG6osOJNMOa4buSKFXhurLhurhG4bq64bq6OzXhurThurhV4buUw5pUVSjhurLhurjhu4bhur7hur47NeG6tMOJ4bq4IS7hu5DhuqLDiS8v4buQ4buS4buu4bqkw5RIVihVSOG7rlVVVkjhuqQz4buuL+G7kuG7lCHhu6ooVjsv4buu4buUNCEvw4rDisOK4bq8L8OK4bq64bq+4buSw4rDiuG6vuG6vuG6vOG6vuG6vijhurzhurrhu4TDiuG7gOG7sOG6uuG6pOG7qDtU4bq2LuG6ouG7hOG7hOG7gsOJ4bq4SOG7sCjhuqLDicO94buI4bq4w7NUSOG6uG7DmuG7ouG7ruG6uOG7rj3hurjhu7Aw4buQ4bq4M+G7oOG6uOG7mMOZ4buQVeG6uOG7ruG7tOG7rlThurgoVeG7tOG7ruG6uOG7rCXDmuG6uOG7rk/hu65U4bq44buQSFbhurgoVeG7lFbhurjhu5g84buuVOG6uOG7sEDhurgoLuG7pOG7rlXDieG6uDTDmuG7kihV4bqiw4lG4bq64bq6w4nhurhV4buUw5pUVSjhuqLDieG7huG6vuG6vsOJ4bq4L0LhuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7xJFIOyjDmlbhu67DiULDqSrDmuG6uCHhu7bhu65U4bq44buQfUjhurjhu65UXSrDmuG6uOG7kk/hu67hurjhu65Uw4024bq44buQw43hu65U4bq44buYXSbhu5Dhurjhu65P4buuVOG6uOG7kEhWw4Lhurjhu65Vw5rhu6Ap4bq44buuVcON4bq44buQSFbhurgow5Lhu65U4bq44buYXSbhu5Dhurg1Tzbhurjhu5Iw4buuVOG6uOG7qlVI4buuVOG6uCguSOG7rlThuqThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lC4bqqw5rhu6xU4bq44buQ4buwSCEh4bqiw4nDmsSR4buU4buuKOG7lC7DieG6uCEoNuG7sOG7lOG6osOJNMOa4buSKFXhurLhurhG4bq64bq6OzXhurThurhV4buUw5pUVSjhurLhurjhu4bhur7hur47NeG6tMOJ4bq4IS7hu5DhuqLDiS8v4buQ4buS4buu4bqkw5RIVihVSOG7rlVVVkjhuqQz4buuL+G7kuG7lCHhu6ooVjsv4buu4buUNCEvw4rDisOK4bq8L8OK4bq64bq+4buSw4rDiuG6vuG6vOG7hOG6vMOKKOG7guG6vsOK4buG4buA4buw4bq64bqk4buoO1ThurYu4bqi4buE4bq84bq6w4nhurhI4buwKOG6osOJw73hu4jhurjDs1RI4bq4bsOa4bui4buu4bq44buuPeG6uOG7sDDhu5Dhurgz4bug4bq44buYw5nhu5BV4bq44buu4bu04buuVOG6uChV4bu04buu4bq44busJcOa4bq44buuT+G7rlThurjhu5BIVuG6uChV4buUVuG6uOG7mDzhu65U4bq44buwQOG6uCgu4buk4buuVcOJ4bq4NMOa4buSKFXhuqLDiUbhurrhurrDieG6uFXhu5TDmlRVKOG6osOJ4buG4bq+4bq+w4nhurgvQuG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTvEkUg7KMOaVuG7rsOJQsO6VsON4buu4bq4NeG7iOG6uOG7kFfhurhHw4rDguG7gsSC4bq4VMOaSOG6uOG7mOG7pOG7rlXhurjhu5LDjCjhurjhu5JI4buuVeG6uFXDmlAp4bq4VMOaSOG6uOG7mOG7pOG7rlXhurgzxKjhu67hurhVV0jhurThurgoLsOM4bus4bq4NuG6uCjhu57hurjhu5jDjCjhurjhu5BVKeG7juG7ruG6uCwp4bu24buQ4bq4VMOaSOG6tOG6uOG7kEnhu5Dhurjhu65Vw43hurgzxKjhu67hurhVV0jDguG6uOG7mMOaUeG7rOG6uCHDmuG7rlXhurhVVsOMKOG6uOG7kEDhu65U4bq44buY4bu44buuVMOC4bq44buqVSnhurgoVVHhurgoVUhWw4LhurghT+G7ruG6uChVUeG6uChVSFbhurgoLuG7ouG7ruG6uOG7mOG7pkjhurjDlMON4buu4bq44buYSTvhurgi4buuVOG6uOG7rlUp4bq44buQw5Ip4bq4MynDmuG6uOG7kFUkw5rDguG6uFTDmuG7isOa4bq4KC7DmeG6uOG7mFHhurgoLuG7muG6uOG7lOG7rMOC4bq44buuVF0qw5rhurjhu5BIVuG6uCgpI8Oa4bq4VVbDjCjhurjhu5hA4buuVOG6uDPEqOG7ruG6uFVXSMOC4bq4KFVR4bq4KFVIVuG6pOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULhuqrDmuG7rFThurjhu5Dhu7BIISHhuqLDicOaxJHhu5Thu64o4buULsOJ4bq4ISg24buw4buU4bqiw4k0w5rhu5IoVeG6suG6uEbhurrhuro7NeG6tOG6uFXhu5TDmlRVKOG6suG6uOG7huG6vuG6vjs14bq0w4nhurghLuG7kOG6osOJLy/hu5Dhu5Lhu67huqTDlEhWKFVI4buuVVVWSOG6pDPhu64v4buS4buUIeG7qihWOy/hu67hu5Q0IS/DisOKw4rhurwvw4rhurrhur7hu5LDisOK4bq+4bq84bq64buGw4oo4buC4buA4bq84bq84buG4buw4bq64bqk4buoO1ThurYu4bqi4buA4bq8RsOJ4bq4SOG7sCjhuqLDicO94buI4bq4w7NUSOG6uG7DmuG7ouG7ruG6uOG7rj3hurjhu7Aw4buQ4bq4M+G7oOG6uOG7mMOZ4buQVeG6uOG7ruG7tOG7rlThurgoVeG7tOG7ruG6uOG7rCXDmuG6uOG7rk/hu65U4bq44buQSFbhurgoVeG7lFbhurjhu5g84buuVOG6uOG7sEDhurgoLuG7pOG7rlXDieG6uDTDmuG7kihV4bqiw4lG4bq64bq6w4nhurhV4buUw5pUVSjhuqLDieG7huG6vuG6vsOJ4bq4L0LhuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7xJFIOyjDmlbhu67DiULEkUnhu5DhurgoKTbhu57hu67hurjhu5hdKuG7rlThurjhu7DDjeG7rlTDguG6uOG7rlThu7Lhurg1V+G7rMOC4bq44buq4bui4buuVeG6uOG7rF0k4buuVOG6uDPDjeG6uOG7kEnhu5Dhurjhu6pVKeG6uOG7kOG7tOG7rlThurjhu5BA4buuVOG6uOG7mF0m4buQ4bq4KFUw4buQ4bq4VcOaUOG7ruG6uDNQ4bq4IcOa4buuVeG6uOG7rOG7tMOa4bq4KC5dKuG7rlThurgoVV0q4buuVOG6uDUpNuG7ouG7rsOC4bq4IcOM4buQVeG6uCHhu5zhurgoVeG7tOG7rlThurgsKUjhurjhu5BJ4buQ4bq4O1VW4buuVOG6uCguw41W4bqy4bq44oCcw6lWw4zhu67hurjhu5hdKuG7rlThurgoVUjhu65V4bq44buuw5rhu6Lhu67DguG6uDtVe+G6uOG7rjLDguG6uFVAw5rhurjEkcSRZOG6uCgw4bq4LCnhu4rhu67igJ3huqThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lC4bqqw5rhu6xU4bq44buQ4buwSCEh4bqiw4nDmsSR4buU4buuKOG7lC7DieG6uCEoNuG7sOG7lOG6osOJNMOa4buSKFXhurLhurhG4bq64bq6OzXhurThurhV4buUw5pUVSjhurLhurjhu4bhur7hur47NeG6tMOJ4bq4IS7hu5DhuqLDiS8v4buQ4buS4buu4bqkw5RIVihVSOG7rlVVVkjhuqQz4buuL+G7kuG7lCHhu6ooVjsv4buu4buUNCEvw4rDisOK4bq8L8OK4bq64bq+4buSw4rDiuG6vuG6vMOK4bq84bq+KOG6vOG7huG7gOG6vOG6vuG7sOG6uuG6pOG7qDtU4bq2LuG6ouG7gOG6uuG6vMOJ4bq4SOG7sCjhuqLDicO94buI4bq4w7NUSOG6uG7DmuG7ouG7ruG6uOG7rj3hurjhu7Aw4buQ4bq4M+G7oOG6uOG7mMOZ4buQVeG6uOG7ruG7tOG7rlThurgoVeG7tOG7ruG6uOG7rCXDmuG6uOG7rk/hu65U4bq44buQSFbhurgoVeG7lFbhurjhu5g84buuVOG6uOG7sEDhurgoLuG7pOG7rlXDieG6uDTDmuG7kihV4bqiw4lG4bq64bq6w4nhurhV4buUw5pUVSjhuqLDieG7huG6vuG6vsOJ4bq4L0LhuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7xJFIOyjDmlbhu67DiULhu5Phu65U4bq4clXDjOG7rOG6uMOzVFnhu5DhurjDqcWo4buuVcOC4bq4clVX4bq4ZMOZ4bq4KFVd4bq4w6nhu4rhu65U4bq4fTbhurg14buI4bq4w7NUSOG6uG7DmuG7ouG7ruG6uOG6rMOzVEjhurh1JOG7ruG6qOG6uOG7kFVW4bq4w5TDmuG7nijhurLhurjDqeG7nuG7ruG6uOG7rkg24bq4LClI4bq4LsON4bq4IVZJKOG6uOG7kEnhu5Dhurgow5rhu6Ip4bq44buQVcOZ4bq44buY4buI4bq44buYw4wo4bq44buww43hurjhurzhur4v4bq8R+G6uCjDmuG7oinhurjhu5BVw5nhurjDs8O6b+G6uOG7rk/hu65U4bq44buQSFbDguG6uDtVw5Phu67hurjhu5jDkynhurgoLlbhu65U4bq44buuxKjhu6zhurjDiuG6usOKw4rhurg14buI4bq44buYXSbhu5Dhurjhu5Dhu7Thu65U4bq44buuVeG7jOG7ruG6uDXhu4jhurjhu67hu7Thu65U4bq4KFXhu7Thu67hurjhu6wlw5rhurjhu65P4buuVOG6uOG7kEhW4bqk4bq4w6lR4bq4KFUw4buQ4bq4VcOaUOG7ruG6uCjhu7Yo4bq44buuVcOaUOG7rOG6uDN74bq4KC7hu6Lhu67DguG6uDXhu4jhurjhu5hI4buuVOG6uCjDmuG7njvhurgoe+G7kOG6uFVWw43hu67hurgoVcOaUOG7rsOC4bq4w5Qj4bq4ISnhu65U4bq4M8ON4bq4KFUw4buQ4bq4VcOaUOG7ruG6uCjhu7Yo4bq4LCk24bq4VVbDjOG7kFXhurjDs8O6b+G6uOG7rk/hu65U4bq44buQSFbhurg7VT7hurhVJjvhurgzJcOa4bq4NuG7oinhurjhu5DDkinhurg1Tzbhurjhu5Iw4buuVOG6uMOzw7pv4bq4M8ON4bq4KFUw4buQ4bq4KMOaUuG7ruG6uOG7mOG7pkjhurg7VV0k4buuVOG6pOG6uG/DusO6c+G6uDPDjeG6uOG7kEnhu5Dhurjhu5hWw43hu67hurgoVVHhurgow5rhu5474bq4KHvhu5Dhurjhu5jhu4424bq44busw4zhu65V4bq4O1VW4buuVOG6uCguw41W4bq4KFXDmuG6uOG7mClI4bq44oCcxJFVKeG7rlThurgoSDbhurg1Tzbhurjhu5Iw4buuVOG6uOG7ruG7tOG7rlThurgoVeG7tOG7ruG6uOG7rCXDmuKAneG6tOG6uChVMOG7kOG6uFXDmlDhu67hurgo4bu2KOG6uOG7rlXDmlDhu6zhurgze+G6uDPhu4zhu67hurjhu5hA4buuVOG6uMOzVU/hu67hurjhu5JP4buu4bq44buQVcWo4buuVeG6uCguSOG7rlThurjhu6pVKeG6uOG7kk/hu67hurjhu5Bd4bq04bq4VMOaMuG6uFThu6Thu67hurgzUOG6uCHDmuG7rlXhurjhu6zhu7TDmuG6uCguXSrhu65Uw4LhurhI4buu4bq4KFbDjeG7ruG6uChVMOG7kOG6uDtV4buO4busw4Lhurg1Tzbhurjhu5Iw4buuVOG6uDNdKuG7ruG6uFVA4bq04bq4KFVI4bus4bq4VMOaSOG6uGTDreG7s8O64bq04bq44buYw5I24bq44buwPsOa4bq4KFDhurjhu67DjOG7ruG6uDXhu4jhurhVQMOa4oCm4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8OgKShVVi7DiULDulUp4bq4w7pVfTbhuqovO0I=

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]