(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 24-5, huyện Quảng Xương đã khai mạc Hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2022 với sự tham gia của 196 vận động viên đang thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tại 7 xã, thị trấn thuộc cụm 1 của huyện.
4bqy4bueQ+G6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG7oeG7oCbDmeG7jOG6qOG6qiomIMOZ4buM4bu14bqoJuG7jCImLeG6vsOZ4bug4bui4bum4bqg4bqqVT8qJuG7oOG7nCDhuqLhuqjhurThu4c/IOG7luG7puG6quG7nT/hu4Thu6bhu6Lhuqrhu7Eo4buy4bum4bui4bqqJlnhuqpP4bueKU/huqrhu4dY4bug4bqqJuG7nuG6vsWo4bqq4buhJT/hu6bhu6LhuqrDkljhu6DhuqrDk+G7iOG7puG6qiQ/4buI4bum4bqqT+G7suG6qsOSWOG7puG7ouG6si/hu55D4bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG7h+G7jOG6vsOT4bqo4bq04buf4buA4bum4bui4bqqREUtw4nDg+G6quG7nj8g4buW4bum4bqq4budP+G7hOG7puG7ouG6quG7sSjhu7Lhu6bhu6LhuqrDkkbhuqrDmuG7nuG6vuG7oOG6quG7pOG7gk/huqrhu4dY4bug4bqqJuG7nuG6vsWo4bqq4buhJT/hu6bhu6LhuqrDkljhu6DhuqrDk+G7iOG7puG6qiQ/4buI4bum4bqqT+G7suG6qsOSWOG7puG7ouG6quG7pkfhu6ThuqpEQkRE4bqqW+G7tOG7oOG6qio+4bqqJuG7nuG6vuG7pOG6quG7ouG7oOG6vuG6qk8u4bq+4bqqQ8OK4bq44bqqW0vhu6bhuqrDkljhu6bhu6Lhuqpb4bug4buS4bum4bqqw5Lhur7hu6bhu6Lhuqom4buePk/huqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqrhu6bhu6Lhu55U4bq+4bqqWyzhuqom4bue4bq+4buk4bqq4bui4bug4bq+4bqqw5Phu4jhu6bhuqokP+G7iOG7puG6qibhu4Lhu6DhuqrhurrhuqoiRsOD4bqqJuG7nlLhuqomJcSo4bum4bqqJuG7nj9YT+G6qk8s4buk4bqqQ+G6qk8u4bq+4bqq4buePyDhu5bhu6bEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6p+G6vj0m4bugxajhu6bhuqjhurThurLhu6Dhu6Thu6LhuqpPw5nhur4qKuG7teG6qOG7oOG6p+G7jOG7pibhu4wl4bqo4bqqKiYgw5nhu4zhu7Xhuqhd4bugw5Mm4bue4bqg4bqq4bq8QkI9IuG6ouG6quG7nuG7jOG7oOG7ouG7nibhuqDhuqpFw4lCPSLhuqLhuqjhuqoqJU/hu7XhuqgvL0/Dk+G7psSCTuG6vsWoJuG7nuG6vuG7puG7nuG7nsWo4bq+xIJb4bumL8OT4buMKsOaJsWoPS/hu6bhu4xdKi9ERERDL0RCxJDDk0RDREPDiUTDiibEkOG6uERCRMOZQsSCTuG7pD3DgCXhu7XhurrEkMOK4bqo4bqq4bq+w5km4bu14bqo4buHPyDhu5bhu6bhuqrhu50/4buE4bum4bui4bqq4buxKOG7suG7puG7ouG6qiZZ4bqqT+G7nilP4bqq4buHWOG7oOG6qibhu57hur7FqOG6quG7oSU/4bum4bui4bqqw5JY4bug4bqqw5Phu4jhu6bhuqokP+G7iOG7puG6qk/hu7LhuqrDkljhu6bhu6Lhuqjhuqpd4bugw5Mm4bue4bu14bqo4bq8QkLhuqjhuqrhu57hu4zhu6Dhu6Lhu54m4bu14bqoRcOJQuG6qOG6qi/hurThurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqfhur49JuG7oMWo4bum4bqo4bq04bql4bq+4bum4bqq4buhWeG6qk/hu54pT+G6qibDjeG7puG7ouG6quG6p+G7tuG6qsOZKD/huqrhu6bhu6Dhu5bhu6ThuqpP4buexajhuqpP4buAT+G6qsOS4buy4bum4bqqW1Lhuqom4bue4bq+4buk4bqq4bui4bug4bq+4bqq4buHWOG7oOG6qibhu57hur7FqMSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu6Elxajhu6bhu6Lhuqom4bue4bu24bug4bqq4bui4bug4bq+4bum4bqqQ8ODw4nhuqrhu6bhu6Lhu4Ygw4PhuqpP4buAT+G6qsOS4buy4bum4bqqW1Lhuqoq4buQ4bqqJuG7nuG6vuG7pOG6quG7ouG7oOG6vuG6qibhu57hu6DhuqrDksSoP+G6qkDhuqrhurrhuqrhu6ZY4bug4bqqw5M/4bum4buiw4Phuqrhu6JX4buk4bqg4bqq4bqtPyDhu5Ym4bqqw5JY4bug4bqq4bum4buiIeG6ouG6qsOSV+G7puG7ouG6qsOT4bug4bua4bum4bqqW+G7rOG6qibhu57GoOG6qsOTLE/huqom4bq+IOG6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqi4bqqJuG7nuG7oOG6qiYlSE/huqrhu6bhu6Lhu57hu6Dhu5bhu6TDg+G6quG7puG7nkvhu6bhuqom4bueKU/huqpb4buU4bqqPeG7nuG7gD3huqrDmT9LJuG6qk8u4bq+4bqqw5Phu4jhu6bhuqokP+G7iOG7puG6qiY+4bqqW+G7luG6ouG6quG7puG7juG7pOG6qsOZPj/huqrDkuG7guG7puG6ouG6qiJ74bqqw5kw4bqqJlHhu6bhu57huqrhu54/VuG7puG7ouG6qjVE4bqi4bqqT+G7nuG7giDhuqpbIeG6qiYl4bq+4bum4bui4bqi4bqqTkjhu6bhuqoqOuG7puG7ouG6qibhu6DGoD/huqrDmeG7oOG7kuG7puG6qjXDrOG6qk7hu4bhu6DhuqpDxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG6suG7oOG7pOG7ouG6qk/DmeG6vioq4bu14bqo4bug4bqn4buM4bumJuG7jCXhuqjhuqoqJiDDmeG7jOG7teG6qF3hu6DDkybhu57huqDhuqrhurxCQj0i4bqi4bqq4bue4buM4bug4bui4bueJuG6oOG6qkXDiUI9IuG6ouG6qOG6qiolT+G7teG6qC8vT8OT4bumxIJO4bq+xagm4bue4bq+4bum4bue4buexajhur7Eglvhu6Yvw5Phu4wqw5omxag9L+G7puG7jF0qL0REREMvRELEkMOTRENEQ+G6uEVDJsSQ4bq64bq84bq8w4rDmULEgk7hu6Q9w4Al4bu14bq6QuG6uOG6qOG6quG6vsOZJuG7teG6qOG7hz8g4buW4bum4bqq4budP+G7hOG7puG7ouG6quG7sSjhu7Lhu6bhu6LhuqomWeG6qk/hu54pT+G6quG7h1jhu6Dhuqom4bue4bq+xajhuqrhu6ElP+G7puG7ouG6qsOSWOG7oOG6qsOT4buI4bum4bqqJD/hu4jhu6bhuqpP4buy4bqqw5JY4bum4bui4bqo4bqqXeG7oMOTJuG7nuG7teG6qOG6vEJC4bqo4bqq4bue4buM4bug4bui4bueJuG7teG6qEXDiULhuqjhuqov4bq04bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqn4bq+PSbhu6DFqOG7puG6qOG6tOG6p+G7gE/huqrDkuG7suG7puG6qltS4bqqJuG7nuG6vuG7pOG6quG7ouG7oOG6vuG6quG7pljhu6DhuqrDkz/hu6bhu6Lhuqom4bue4bug4bqqw5M/IOG7libhuqrDkljhu6Dhuqrhu6bhu6IhxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG6suG7oOG7pOG7ouG6qk/DmeG6vioq4bu14bqo4bug4bqn4buM4bumJuG7jCXhuqjhuqoqJiDDmeG7jOG7teG6qF3hu6DDkybhu57huqDhuqrhurxCQj0i4bqi4bqq4bue4buM4bug4bui4bueJuG6oOG6qkXDiUI9IuG6ouG6qOG6qiolT+G7teG6qC8vT8OT4bumxIJO4bq+xagm4bue4bq+4bum4bue4buexajhur7Eglvhu6Yvw5Phu4wqw5omxag9L+G7puG7jF0qL0REREMvRELEkMOTRENEQ+G6ukREJsOKRENF4bq8w5lCxIJO4bukPcOAJeG7tcOJ4bq84bq44bqo4bqq4bq+w5km4bu14bqo4buHPyDhu5bhu6bhuqrhu50/4buE4bum4bui4bqq4buxKOG7suG7puG7ouG6qiZZ4bqqT+G7nilP4bqq4buHWOG7oOG6qibhu57hur7FqOG6quG7oSU/4bum4bui4bqqw5JY4bug4bqqw5Phu4jhu6bhuqokP+G7iOG7puG6qk/hu7LhuqrDkljhu6bhu6Lhuqjhuqpd4bugw5Mm4bue4bu14bqo4bq8QkLhuqjhuqrhu57hu4zhu6Dhu6Lhu54m4bu14bqoRcOJQuG6qOG6qi/hurThurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqfhur49JuG7oMWo4bum4bqo4bq0xKlY4bug4bqqw5M/4bum4bui4bqqJuG7nuG7oOG6qsOSV+G7puG7ouG6qsOT4bug4bua4bum4bqqW+G7rOG6qibhu57GoOG6qsOTLE/huqom4bq+IOG6qsOa4bue4buu4bum4buixILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7oeG7nuG7ruG7puG7ouG6qiQ/4bq+4bqq4buHWOG7oOG6qibhu57hur7FqOG6quG7puG7nknhu6Thuqrhu6bhu4jhu6bhu6LhuqpP4bq+xajhuqomJVHhu6bhu57huqrDkljhuqomWeG6qk/hu54pT8OD4bqqT+G7nlPhuqrhu54/IMOD4bqqJD/hu4Thu6bhuqrDmTDDg+G6quG7nj/EqOG7puG6qsOZPyDhu5bhu6bhuqpPLuG6vuG6quG7oSU/4bum4bui4bqqw5JY4bug4bqqJiUo4bu24bum4buiw4Phuqrhu6Hhu6DGoD/huqrDkljhu6DhuqomJShA4bum4buiw4PhuqpP4bue4bug4buY4bum4bqqKlThuqrDk+G7iOG7puG6qiQ/4buI4bum4bqqT+G7suG6qsOSWOG7puG7ouG6qsOSxqDhuqrDkuG7gD3huqop4bum4bui4bqq4bum4bue4bug4buW4buk4bqqWyzhuqrhu54/xKjhu6bhuqrDmT8g4buW4bum4bqqW+G7huG6qirhu4rhu6bhuqoq4buG4bum4bui4bqqT+G7nuG7oOG7mOG7puG6qsOSxKg/4bqqTy7hur7huqrDmT5P4bqqw5ko4bu44bum4bui4bqqw5Phu4jhu6bhuqrDk+G7iOG7puG6qk/hu7LhuqrDkljhu6bhu6LhuqomJcWo4bum4bui4bqqJlHhu6bhu57huqrhu55R4bum4bue4bqq4buk4bu04bugxILhuqrhuqlX4bum4bui4bqqJuG7nuG7tuG7oMOD4bqqJj8gxqDhu6bhuqpP4bue4buq4bum4bqqw5JY4bug4bqqJj8gxqDhu6bhuqrhu6ElP+G7puG7ouG6qsOSWOG7oOG6qsOT4buI4bum4bqqJD/hu4jhu6bhuqpP4buy4bqqw5JY4bum4bui4bqqT8av4bqqJuG7nuG7huG7puG7nuG6qiZQT+G7nuG6qiI/xKgm4bqqKkhP4bqqw5Lhu4Lhu6DhuqrDk+G7oOG7luG7puG6qk/hu57FqOG6quG7nj8g4buW4bum4bqq4budP+G7hOG7puG7ouG6quG7sSjhu7Lhu6bhu6Lhuqom4bue4bq+4buk4bqq4bui4bug4bq+4bqq4buHWOG7oOG6qibhu57hur7FqOG6quG7oSU/4bum4bui4bqqw5JY4bug4bqqw5Phu4jhu6bhuqokP+G7iOG7puG6qk/hu7LhuqrDkljhu6bhu6LhuqpPxKg94bqqJlPhu6bhu57huqrDk+G7oOG7muG7puG6qiXhur7huqomJcWo4bum4bui4bqqJuG7nuG7tuG7oOG6quG7ouG7oOG6vuG7puG6qibhu7Thu6DEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPTU/JuG7nsWoJeG6qOG6tOG7oeG7nj/huqrhu6Hhu54uIOG6qi3huqrhuqfhu6Hhu6nhurIvPeG6tA==

Thu Thủy - CTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]