(vhds.baothanhhoa.vn) - Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, với mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019, xã Nông Trường đã thực hiện nhiều giải pháp, cách làm hay, sáng tạo để sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao vào năm 2022.
xqHEkHNxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jmVF4buS4buG4bqwcHHhu5Dhu5LDmuG7huG6sG5w4buS4bqwVeG7ki3hu6nhu4ZFROG7hMO1ceG6vuG7mOG7kOG7kkVDw5rDtHDhu5vDrXZxOeG7iuG7hERxZcOU4buiT+G7hERx4buETHHhu4ZQw4NxU+G6rHHhuq7DicODxJBx4buE4buK4buERHHhu5LEkOG7iuG7hHHhu4JORXHhu4Thu7fhu4REccOD4bupRsahL8SQc+G7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44i4bqw4bupxIJw4bubw63hu6vDg3Hhuq7hurrhu4TEkHFV4bu3w5pxxIJQ4buERHHhu4Thu4rhu4REceG7ksSQ4buK4buEceG7gk5FceG7lTllOOG7l3HDg8SQ4bq8ccODR3Hhuq5F4bqq4buCceG7gMSQw5JFceG6rkHhu5jhu5Fx4buAxJDhu4rhu4REccODR3Hhuq5F4bqq4buCceG7gOG6puG7knHhu5LEkOG7lMOD4buRcVNORXHhu4LGoMODceG6rsOJw4PEkHHhu4Thu7fhu4REccOD4bupRnHDg8SQ4bu54buSceG7huG7osOT4buERHHDg+G7mErDg3Hhu5Dhu4jhu4REccODxJBGceG7hEThu6JPRXHEguG7t+G7hOG7kXHhu5Dhu6nhu5hx4buAxJBFceG6ruG7osOTw4Nxw4Phu4rhu4REceG7hMSQw4Hhu4Rx4bqu4but4buSccODxJDhu5jDgOG7hHE5ZThx4buEd+G7gnF0cnPGsOG7kXFVdnE54buK4buERHFlw5Thu6JP4buERHHhuq52ceG7ksSQUMODccSQReG6qOG7hHHhu4TEkEXhuqzhu5hxREXhu69FceG7jsSQ4bur4buO4buRccOD4burw4PEkHHhu4bhu7Hhu4JxxJDhu6nDmuG7kXHhu5Dhu6vhu4REceG7kuG7rUZx4bqu4bqqceG7kE7hu4JxxJBG4bux4buEceG7ksSQ4bux4buExJBx4buCxqDDg3Hhu5JF4bqk4buYcVXhu7fDmnHEglDhu4REcVV2cTllOHHhu4Thu7fhu4REccOD4bupRnFT4buxRnHhu4R34buCcXRydHThu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m8ahReG7gkRxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucMSC4buSxJDhu5jhu4LhuqJxRSrhurDhu4Thu5LhurDDlHBx4buQ4buSw5rhu4bhurBucFRFxILhu5LEkMO1ccWpcnLhu45Vw7RxxJDhurBFRMSQ4buSw7Vx4bulcnLhu45Vw7RwceG7kMOUw4NucC8vw4PEguG7hOG7k+G6ouG7qUbhu5LEkOG7qeG7hMSQxJBG4bup4buTU+G7hC/EguG6sOG7kOG7gOG7kkbhu44v4buE4bqwVOG7kC90dMO6w7kvdHLDucSCc3PDusO64bundOG7peG7knXDusawxrDhu6Xhu4Zy4buT4bq+4buOROG7j8OUbnXDunNwceG7qeG7huG7km5ww612cTnhu4rhu4REcWXDlOG7ok/hu4REceG7hExx4buGUMODcVPhuqxx4bquw4nDg8SQceG7hOG7iuG7hERx4buSxJDhu4rhu4Rx4buCTkVx4buE4bu34buERHHDg+G7qUZwcVRFxILhu5LEkG5wxalycnBxxJDhurBFRMSQ4buSbnDhu6VycnBxL+G7m8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44q4bup4buO4buSRUbhu4Rw4bubOErhu5JxREfDg3FVdnE54buK4buERHFlw5Thu6JP4buEROG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubOUThu6nDmnHhu5Lhu6Bx4bquQeG7mHHhu4R34buC4buRcT/hu6/hu4REceG7mMWoccODxJDhurxx4bqu4butRnHDqSU5JuG7kXE4ZWVjcVPhu7Fxw4Phu6vDg3Hhuq5G4bux4buEceG7ksSQ4bqqceG7ksOB4buOceG7ksOU4buY4buERHHhu4bhu7Hhu4Jx4buS4buI4buSccOD4buK4buERHHhu5Lhu6vDg3Hhu5Lhu5jDmuG6pOG7hHHhu5LDlOG7mMOa4bqs4buE4buRcURFUnFTUuG7hERxw4Phu6vDg3Hhu5JF4bqk4buYccODxJDDiXE5ZThx4bqudnHhuq7hu63hu5Jx4bqu4buiw5PDg8O0ceG6rsSo4buERHHhu5LEkE9FceG6ruG6rHHDlOG7qXHhu4ZKceG7ksOU4bq44buExJDhu5Fx4buOxJDhu7fhu4Rxw4Phu4rhu4REceG7hMSQReG6qOG7gnFTxqBxw4PGoHHhu5LEkOG6qnHDg8SQRnHDg+G7q8ODceG7kktxw4PEkOG7nsOD4buRccOD4burceG7hMSQ4bu34buEceG7hMSQeeG7gnHhu5BO4buCccSQRuG7seG7hHHhu5LEkOG7seG7hMSQccOD4burw4Nx4buSReG6pOG7mHHDg8SQw4lxw4PEkOG7ouG7qXHhuq7hu63hu5Lhu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m8ahReG7gkRxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucEUq4bqw4buE4buS4bqww5RwceG7kOG7ksOa4buG4bqwbnBURcSC4buSxJDDtXHFqXJy4buOVcO0ccSQ4bqwRUTEkOG7ksO1ccO5dHLhu45Vw7RwceG7kMOUw4NucC8vw4PEguG7hOG7k+G6ouG7qUbhu5LEkOG7qeG7hMSQxJBG4bup4buTU+G7hC/EguG6sOG7kOG7gOG7kkbhu44v4buE4bqwVOG7kC90dMO6w7kvdHLDucSCc3PDusO64buncuG7peG7ksO5xrBz4bulw7rhu4Zy4buT4bq+4buOROG7j8OUbnVyxalwceG7qeG7huG7km5ww612cTnhu4rhu4REcWXDlOG7ok/hu4REceG7hExx4buGUMODcVPhuqxx4bquw4nDg8SQceG7hOG7iuG7hERx4buSxJDhu4rhu4Rx4buCTkVx4buE4bu34buERHHDg+G7qUZwcVRFxILhu5LEkG5wxalycnBxxJDhurBFRMSQ4buSbnDDuXRycHEv4bubxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jirhu6nhu47hu5JFRuG7hHDhu5vDrXZx4buSw4Hhu45x4buSw5Thu5jhu4REceG6rkHhu5hx4buS4buicVXhu7fDmnHEglDhu4RE4buRccODxJDhurzhu4TEkHHhu5LDlOG7qeG7hERxxJDhu61x4buSQeG7hERx4buAReG7hMSQceG7kuG6pi1VdnHEkEpF4buRceG7jsSQ4bu54buEceG6ruG7ueG7mHFT4bqsceG6rsOJw4PEkHE5ZThx4buE4bu34buERHHDg+G7qUZx4buSw5RG4buERHHhu4R34buCcXRydHThu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m2XEkOG7qeG7gnFEReG7qXFT4buxRnHhu4TEkEXhuqjhu4JxU8agccOV4buY4bup4buEceG7ksOUSeG7hERx4buE4buxw5rhu5FxIkpFceG7jsSQxqBx4buEUnFVdnE54buK4buERHFlw5Thu6JP4buERHHhuq52ceG7kuG7mMOa4bqk4buEceG7ksOU4buYw5rhuqzhu4Rx4bqu4bqqccSQSkVxU0XhuqThu4Rx4buOxJDGoHHhu4RSceG7ksOURuG7hERxw4Phu6vDg3HDg8SQRXHEkEpFceG7ksOJw4PEkHHDg1DDg3Hhu5LEkOG7qeG7gnFEReG7qXHDg+G7q8ODceG7jsSQRuG7hERx4buSw5Thu7FG4buRccSQRuG7reG7knHhuq5K4buEROG7kXHhu4TEkOG7osO1ceG7kkXhuqbhu4RxxJDhu7Hhu4TEkHHhu5JL4buERHHEgknhu4RxU+G6qHHhu5BF4buExJBx4bqu4buiT+G7hERx4buG4bux4buEROG7kXHhu4REw4xxVUfhu4Lhu5Fx4buOxJDhu7fhu4Rx4buGRuG7rUVxw5Thu6vDg3Hhu5LEkOG7r0Vx4buS4butRXHEkEpxREXhu6lx4bqu4bq44buExJDhu5Fx4buA4bqk4buExJBx4buC4buiTeG7hERx4buESkVx4bquxKjhu4REw7Rxw4PEkOG6vOG7hMSQceG7ksOU4bup4buERHHhu4TEkOG7sXHDg1Hhu6nhu5Fxw4Phu69FceG7kuG7rUZxU+G7ok/hu4Rx4buS4but4buO4buRcVXhu7fDmnHEglDhu4REcVPhu6JP4buEceG7guG6oOG7mOG7k+G7k+G7k3FlxJDhurBGceG6rkfhu5Fxw4Phu6vDg3HDg8SQRXHEkEpFceG7jsSQxqBx4buEUnHDknHhu5Lhu6Dhu4REceG7ksSQ4buK4buEceG6rnZx4buSS3HDg8SQ4buew4Nxw4PEkEZxw4PEkOG6unHhurDhu4Jx4buSw5TEqOG7hERxw4Phu7fDmnFV4bup4buExJBx4buS4butRnHhuqJH4buERHHhu4Lhu6vhu5Lhu5Fx4buSw5TEqOG7hERx4bun4buA4buC4buRceG7kuG7rUZx4buAxJDhu4rhu4REcURF4bup4buEceG7kOG7iOG7hERxVeG7qeG7hMSQ4buRceG7kuG7inHhuq5F4bqq4buCceG7guG7seG7mHHhu5B4w4Nxw4PEkEZx4buG4bux4buERHHDleG7mOG6pOG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubJeG6pOG7hHHDg+G7reG7hMSQceG6rkfhu5Fx4bqu4bq64bupceG7jsSQ4buiTeG7hERx4buSw4Hhu45x4buSw5Thu5jhu4REcVXhu7fDmnHEglDhu4REccOD4burw4Nxw4Phu4rhu4REceG7ksOU4bq44buExJBxxJDhu61x4buSQeG7hERx4buE4buK4buERHHhu5LEkOG7iuG7hHHhu4JORXHhu5LEkOG6sEZx4buSReG6pOG7mHHDg8SQw4lxVXZxOWU4ceG7hOG7t+G7hERxw4Phu6lG4buTcWXhu7nhu5Jxw4Phu69xw7lx4buSxJDhu4rhu4Rxw4Phu5rhu6lxVXZx4bqudnFV4bu3w5pxxIJQ4buERHHhu4TEkOG7sXFTd+G7hHHEkEbhu6vhu5Fx4bqu4buv4buCceG6ouG7r0Zx4buExJDhu5hxw4NB4buYceG7kFFxxILGoOG7hERxw4PEkEZxw4Phu6vDg3HEkEbhu63hu5Jx4bquSuG7hERxxJBKRXHEkEnhu47hu5FxU3fhu4RxxJBH4bup4buRcVN34buEceG7hETEkOG6qOG7kXHhu5LEkOG6qnHhu5LEkOG7qUZxw4Phu5rhu6lx4buAxJDhu5hxxILhu7fhu4Rxw4Phu6Lhu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m8ahReG7gkRxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucEUq4bqw4buE4buS4bqww5RwceG7kOG7ksOa4buG4bqwbnBURcSC4buSxJDDtXHFqXJy4buOVcO0ccSQ4bqwRUTEkOG7ksO1ceG7pXJy4buOVcO0cHHhu5DDlMODbnAvL8ODxILhu4Thu5PhuqLhu6lG4buSxJDhu6nhu4TEkMSQRuG7qeG7k1Phu4QvxILhurDhu5Dhu4Dhu5JG4buOL+G7hOG6sFThu5AvdHTDusO5L3Ryw7nEgnNzw7rDuuG7pcO5w7rhu5LGsHXDuXLFqeG7hnLhu5Phur7hu45E4buPw5RuxalycHHhu6nhu4bhu5JucMOtdnE54buK4buERHFlw5Thu6JP4buERHHhu4RMceG7hlDDg3FT4bqsceG6rsOJw4PEkHHhu4Thu4rhu4REceG7ksSQ4buK4buEceG7gk5FceG7hOG7t+G7hERxw4Phu6lGcHFURcSC4buSxJBucMWpcnJwccSQ4bqwRUTEkOG7km5w4bulcnJwcS/hu5vGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOKuG7qeG7juG7kkVG4buEcOG7m8SR4buv4buEceG7jsSQw4Dhu4Jx4buCReG6puG7hHFE4butRnFixJDhu6JN4buERHE54bup4buCccOD4bua4bupcVV2cTnhu4rhu4REcWXDlOG7ok/hu4REceG6rnZx4bqu4buiw5PDg3HDg+G7iuG7hERx4buExJDDgeG7hHHhu4bhu7Fx4buQ4buv4buEceG7jsSQw4Dhu4JxYSphYnF1ceG7kOG7qUbhu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m8OtdnE54buK4buERHFlw5Thu6JP4buERHHEkEXhuqjhu4Rx4bqudnHDg0dx4buCSuG7knHhu5Dhu6/hu4Rx4buOxJDDgOG7gnHhuq7hu6LDk8ODccOD4buK4buERHHhu4TEkMOB4buEceG7huG7sXHhu5Dhu6/hu4Rx4buOxJDDgOG7gnFhKmFicXVx4buQ4bupRnHDg+G7ueG7jnHhu5Lhurzhu4TEkOG7kXHhuq5HceG7huG7sXHhu4JF4bqm4buEcUThu61GcWLEkOG7ok3hu4REcTnhu6nhu4Lhu5Nxw63hu6vDg3Hhuq7hurrhu4TEkHFTReG6qMODceG6ruG7osOTw4Nxw4Phu4rhu4REceG7hMSQw4Hhu4RxYSphYnHhu5DDgnHhu5Lhu61GccODTXHEkEpFceG6ruG6qnHhu5Dhu6/hu4Rx4buOxJDDgOG7gnHDg+G7muG7qXHhuq7hurrhu6lx4buOxJDhu6JN4buERHHhu5JF4bqm4buOccODw4Hhu4RxxIJCccSC4bux4buERHHEkE3hu4RxU05FceG7hEThu6JPRXHhu5JF4bqk4buYccSC4buW4buERHHhu5LDlEbhu4REcVPhu7Fx4buEREbhu7FFceG7kuG6vOG7hMSQ4buRccSQReG6qOG7hHHhu4Thu6nDmnFVdnE54buK4buERHFlw5Thu6JP4buERHHhuq7hu6nhu4REccOV4buY4bup4buEceG7kuG7t+G7guG7kXHEkExx4buSw5TDk3HDg+G7q8ODccODxJDhu5px4buSxJDhuqpx4buOxJDhu6vhu5Jx4buSw5RF4bqq4buEceG7kOG7r+G7hHFV4buY4bu54buS4buRccSQRuG7seG7hHHhu5LEkEXhuqjhu4Rx4buQ4buv4buEceG7jsSQw4Dhu4Jx4bqu4bqqccODR3Hhu5LEkOG6pOG7gnHhu4TEkEXhuqzhu5hx4buQ4buv4buEceG7jsSQw4Dhu4JxYSphYnHEkE3hu4Rx4buEUuG7qeG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubxqFF4buCRHHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5wRSrhurDhu4Thu5LhurDDlHBx4buQ4buSw5rhu4bhurBucFRFxILhu5LEkMO1ccWpcnLhu45Vw7RxxJDhurBFRMSQ4buSw7Vxw7l0w7rhu45Vw7RwceG7kMOUw4NucC8vw4PEguG7hOG7k+G6ouG7qUbhu5LEkOG7qeG7hMSQxJBG4bup4buTU+G7hC/EguG6sOG7kOG7gOG7kkbhu44v4buE4bqwVOG7kC90dMO6w7kvdHLDucSCc3PDusO64buldcWp4buSdHRy4bun4bun4buGcuG7k+G6vuG7jkThu4/DlG7DucO6w7pwceG7qeG7huG7km5ww612cTnhu4rhu4REcWXDlOG7ok/hu4REceG7hExx4buGUMODcVPhuqxx4bquw4nDg8SQceG7hOG7iuG7hERx4buSxJDhu4rhu4Rx4buCTkVx4buE4bu34buERHHDg+G7qUZwcVRFxILhu5LEkG5wxalycnBxxJDhurBFRMSQ4buSbnDDuXTDunBxL+G7m8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44q4bup4buO4buSRUbhu4Rw4bubOOG7inHEkOG6uOG7hMSQceG7ksOUxKjhu4REccOD4bu3w5pxw4Phu6/hu4TEkHHDg+G7muG7qXFEReG7qXHhuq7hurjhu4TEkHHhu6nhu4TEkHE5ROG7mMOaQuG7hHE/d+G7hERxxJFN4buEceG7guG7qeG7hERx4buG4butRXHhu5LEkOG7mHHhu4TEkMOB4buOceG7gMSQRuG7r+G7hERxdXJyceG7ksOUReG6qOG7mHHhuq7EqOG7hEQv4buEd+G7guG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubOcSQT3Hhu5BQceG6rsSo4buERHHhu5LEkOG7mMOB4buEccOD4bupRnHhu5LDlEbhu4REccOD4bu54buOceG7mMWo4buRccODxJDDieG7hMSQccOV4buYw5rhuqzhu4Thu5Fx4bquRuG7seG7hHHhu5LEkOG6qnFT4buxccOD4burw4Nx4buSQeG7hERx4buGTuG7jnE5xJDhu7fhu4RxxILhu7fhu4Thu5Fx4bqu4bqm4buEceG7ksSQT0Vx4bquReG6quG7gnHhu4Thu7HDmuG7kXE54buK4buERHFlw5Thu6JP4buERHHhuq52ccSQRuG7seG7hHHhu5LEkOG7seG7hMSQcXN0L3PGsHHhu5JF4bqk4buYccODxJDDiXFVdnE5ZThx4buE4bu34buERHHDg+G7qUbhu5NxaOG6rHE54buK4buERHFlw5Thu6JP4buERHHEkOG7iuG7gnHhu4Thu6nDmnHhu5DDgnHhu5LEkOG7ucOaceG6ruG7osOTw4Nx4buQUHHhuq5LRXHhu5LEkOG7qcOaceG7kkbhu7Hhu4RxxIJF4bqo4buEcVNORXHEkOG6qHHhu5LEkOG7iOG7hERx4bqu4buiT+G7hERx4buG4bux4buEROG7kXHhu4REw4xxVUfhu4Jx4bqudnHhuq7hu6LDk8ODceG6ouG6pHHhu5Lhu4rhu4REccSQRuG7q+G7kXHhu4TEkEXhuqzhu5hx4buEROG7ikVx4buExJDhu7Fxw4Phu6lGceG7kkHhu4REceG6ruG7osOTw4NxVeG7t8OaceG7gk5FceG7gMSQ4bup4buERHHhu5LDlOG7qeG7hEThu5NxP09FceG7kOG7iOG7hERxOcSQ4bu34buEccSC4bu34buEceG7ksOURuG7hERxVXZxw4Phu5zhu4REceG7kuG7oOG7hERx4bqi4buiTsODceG6ruG7osOTw4Nxw4Phu69FceG7ksSQReG6qOG7hOG7kXHhu5LEkOG7mHHhu4TEkMOB4buOceG6ouG6uOG7hMSQccOV4buY4bu34buEceG6rkHhu5hx4buEROG7ok9FceG6ruG7reG7knHDusWpceG7ksOUReG6qOG7mHHhuq7EqOG7hEQv4buEd+G7guG7k3E/R3Hhu4bhu7Fx4buE4bqs4buEceG7kuG7r+G7hERx4bqu4bqqceG6ruG6uuG7qXHhu47EkOG7ok3hu4REceG7kkXhuqbhu45x4buSxqDDg3Hhu4RMceG7hlDDg3FT4bqsceG6rsOJw4PEkHE5ZThx4buE4bu34buERHHDg+G7qUZx4bqu4buU4buERHHhu5LEkOG6sEZx4buGSnHhu5LDlOG6uOG7hMSQceG6rnZx4bqu4bqsccOU4bup4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7juG7qOG7mOG7ksSQRsOUcOG7myXhu69GcWXEkOG7qeG7hMSQxqEv4buO4bub

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]