(vhds.baothanhhoa.vn) - Vào những ngày nắng nóng và dịp cuối tuần, nhiều bể bơi trên địa bàn TP Thanh Hóa luôn trong tình trạng đông đúc, thậm chí có thời điểm quá tải.
4bu4Yzom4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDlGTDtOG6v8SDKibDtcO0dOG6v8SD4buoKsO0xINzw7Qte+G6v2Ri4buHVybhur3hu5HDtcO0ZOG6q3RYKkDDgOG6rSbDoGtkJuKAnMOjMcO04oCdJsOqY33huqFjJsO04buP4buD4buHYibhu4djcOG7h2Im4buHYlt0JuG7hzHhu4diJuG7h+G7heG7h2Lhu7gvYzpA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7JDxIN74bqjKkBRW+G7gybhu4djcOG7h2Im4buHYlt0JuG7hzHhu4diJuG7h+G7heG7h2ImcVsm4bqjw6nDsibhuqHhu5HDrGQmw7Thu5E44buHWSbhu4djZOG6peG7kSbDoOG6rSbDoGtkJsO04buP4bq14buHJsOjw6l7JsOgW+G7hybDlMOSJsOUY3vhu4djJkPhu4V7JuG6v+G7kcOt4buHJsO04buP4buD4buHYibDtGXhu4djJsO04buPXeG7h2Imw6PDreG7h2Imw6Phu5PhuqFZJsO0Yznhu4Em4bqhY8SRJuG6oeG7hSbDtGNtZCbDo2Thuq3hu4Em4buN4buRfSbDtCJkw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG7uGThu4FiJuG6oeG6v3vDtcO14buoKmThuqDEg+G7h8O0xIPhu48qJsO1w7R04bq/xIPhu6gqcmThuqPDtGNXJjw/P8Oyc1gmY8SDZGJjw7RXJiEsLsOyc1gqJsO14buP4bqh4buoKi8v4bqh4bqj4buHw53DoHvhu4PDtGN74buHY2Phu4N7w51x4buHL+G6o8SDw7XDqsO04buDw7Iv4buHxINyw7UvOzs7Li87PyzhuqM/OighPzouw7QhOyE+IeG6vz/DneG6vcOyYlbhu4/hu6gsLiwqJnvhur/DtOG7qCrDgOG6rSbDoGtkJuKAnMOjMcO04oCdJsOqY33huqFjJsO04buP4buD4buHYibhu4djcOG7h2Im4buHYlt0JuG7hzHhu4diJuG7h+G7heG7h2IqJnJk4bqjw7Rj4buoKjw/PyomY8SDZGJjw7Thu6gqISwuKiYvQOG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDsuG6oHvDssO0ZOG7g+G7hypAw5Thurnhu4djJsOUY3vhu4djJkPhu4V7JsOje+G7h2Imw7Thu48iZCbhu43hu5F7JuG7h2Nw4buHYibhu4diW3Qm4buHMeG7h2Im4buH4buF4buHYiZxWybhu4cx4buHYibhu4fhu4Xhu4diJmJ7dCZiMcO0JnFsZCbhu4djZOG6p8O0JsOj4buJJuG6oXvhu4Mm4buHYzfDtCbDsmPEqSbDoGTDouG7hyYsIS0sPCbDo+G7iSbhuqBZJuG6oeG7hSbhu4drZCbDtOG7j+G6teG7hyYsPCbDo+G7iSbhuqDDnSbDlGNtZCbDtGTDosO0JuG7h+G7heG7h2Imw6Dhu53huqEmcVsm4buHYuG7icO0JuG7h2Jdw7RZJuG7h2Nk4bql4buRJuG7h2Lhu5ttZCbhuqM24buHJsOjICbhur/hu597JuG6oWNn4buHJmJkImQmw7JjfcOyJsOjw6Lhu4cmw6Dhuq0mw6BrZFkmY+G7iybDoGtkJsOj4bqtJuKAnGJkImQm4buHY2ThuqfDtOKAncOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDhu7hk4buBYibhuqHhur97w7XDteG7qCpk4bqgxIPhu4fDtMSD4buPKibDtcO0dOG6v8SD4buoKnJk4bqjw7RjVyY8Pz/DsnNYJmPEg2RiY8O0VyYhLC7DsnNYKibDteG7j+G6oeG7qCovL+G6oeG6o+G7h8Odw6B74buDw7Rje+G7h2Nj4buDe8OdceG7hy/huqPEg8O1w6rDtOG7g8OyL+G7h8SDcsO1Lzs7Oy4vOz8s4bqjPzooITo7KcO0Li4oLj/hur8/w53hur3DsmJW4buP4buoISw6KiZ74bq/w7Thu6gqw4Dhuq0mw6BrZCbigJzDozHDtOKAnSbDqmN94bqhYybDtOG7j+G7g+G7h2Im4buHY3Dhu4diJuG7h2JbdCbhu4cx4buHYibhu4fhu4Xhu4diKiZyZOG6o8O0Y+G7qCo8Pz8qJmPEg2RiY8O04buoKiEsLiomL0Dhu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LhuqB7w7LDtGThu4Phu4cqQMODNnQm4bqhxqHhu4diJuG6v1smw7RjbWQmYmR74buHJmNn4bqhJsO1ZOG7h2Mmw6Phu5tu4bqhJuG7h2Jj4bq5JmPDqCbhu4fhurXhu4cm4buHY2ThuqXhu5Emw6Dhuq0mw6BrZCZvJsOUw5Imw5Rje+G7h2MmQ+G7hXsm4bq/4bubbuG7h2Imw6pjfeG6oWMmw6PDouG7hybDoOG6rSbDoGtkJsOjw63hu4diJmNr4buHJuG7jzfDtCbhu4djZOG6peG7kSbDteG7gyZxbGQm4buHYlt0JsO0Y+G7m23hu4diw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG7uGThu4FiJuG6oeG6v3vDtcO14buoKmThuqDEg+G7h8O0xIPhu48qJsO1w7R04bq/xIPhu6gqcmThuqPDtGNXJjw/P8Oyc1gmY8SDZGJjw7RXJiEsLMOyc1gqJsO14buP4bqh4buoKi8v4bqh4bqj4buHw53DoHvhu4PDtGN74buHY2Phu4N7w51x4buHL+G6o8SDw7XDqsO04buDw7Iv4buHxINyw7UvOzs7Li87PyzhuqM/OighLDohw7Q+ISE8LOG6vz/DneG6vcOyYlbhu4/hu6gsISome+G6v8O04buoKsOA4bqtJsOga2Qm4oCcw6Mxw7TigJ0mw6pjfeG6oWMmw7Thu4/hu4Phu4diJuG7h2Nw4buHYibhu4diW3Qm4buHMeG7h2Im4buH4buF4buHYiomcmThuqPDtGPhu6gqPD8/KiZjxINkYmPDtOG7qCohLCwqJi9A4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOy4bqge8Oyw7Rk4buD4buHKkDhu4Zie3Qmw7Thu4/hu5ts4bqhJuG6ocSp4buHYibDoOG6rSbDoGtkWSZj4buLJsOga2Qmw6PhuqXhu5Emw7Rjw63hu4diJsOgfeG7gybDoCLhu4diJmJkfSbhuqPDqeG6oWMmceG7lSZxWybhu4fhu4lkJuG7jeG7kXQmw7Thu4/hu5ts4bqhJsOqY2QmcVvhu4Mmw7Qx4buBw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG7uGThu4FiJuG6oeG6v3vDtcO14buoKmThuqDEg+G7h8O0xIPhu48qJsO1w7R04bq/xIPhu6gqcmThuqPDtGNXJjw/P8Oyc1gmY8SDZGJjw7RXJiEsLMOyc1gqJsO14buP4bqh4buoKi8v4bqh4bqj4buHw53DoHvhu4PDtGN74buHY2Phu4N7w51x4buHL+G6o8SDw7XDqsO04buDw7Iv4buHxINyw7UvOzs7Li87PyzhuqM/OighOz8uw7Q6LD48OuG6vz/DneG6vcOyYlbhu4/hu6g7PiwqJnvhur/DtOG7qCrDgOG6rSbDoGtkJuKAnMOjMcO04oCdJsOqY33huqFjJsO04buP4buD4buHYibhu4djcOG7h2Im4buHYlt0JuG7hzHhu4diJuG7h+G7heG7h2IqJnJk4bqjw7Rj4buoKjw/PyomY8SDZGJjw7Thu6gqISwsKiYvQOG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDsuG6oHvDssO0ZOG7g+G7hypAw4pjw63hu4diJuG6oWPhurkmw6N9w7Im4bud4buHYibhu4dj4buRJuG6oTjhu5Emw7Rj4bubJmJkIOG7h1km4buHY2ThuqXhu5Emw7Jj4buVJmPhu5F04buHYybhuqFm4buHJsOj4bubeybhuqHhu4Phu4cmxIPhu4Em4buBZeG7h2Mmw6PDouG7hybDtGN74buBJmJkeybhuqF94bqhJuG6v2zDsiZjZ+G6oSbDoGtkJsOj4bqtJuG7hzbhu4diJuG6oXvhu4Mmw6rhu6cm4buHMOG7h2Imw7JjZuG7h2JZJuG6oWPDrOG7h2Imw6Phu5HDrGQm4buH4bubbOG6oSbhuqFj4buDJsO04buP4bq3w53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG7uGThu4FiJuG6oeG6v3vDtcO14buoKmThuqDEg+G7h8O0xIPhu48qJsO1w7R04bq/xIPhu6gqcmThuqPDtGNXJjw/P8Oyc1gmY8SDZGJjw7RXJiEsLMOyc1gqJsO14buP4bqh4buoKi8v4bqh4bqj4buHw53DoHvhu4PDtGN74buHY2Phu4N7w51x4buHL+G6o8SDw7XDqsO04buDw7Iv4buHxINyw7UvOzs7Li87PyzhuqM/OighLCw+w7Q+Oj4+IeG6vz/DneG6vcOyYlbhu4/hu6goOygqJnvhur/DtOG7qCrDgOG6rSbDoGtkJuKAnMOjMcO04oCdJsOqY33huqFjJsO04buP4buD4buHYibhu4djcOG7h2Im4buHYlt0JuG7hzHhu4diJuG7h+G7heG7h2IqJnJk4bqjw7Rj4buoKjw/PyomY8SDZGJjw7Thu6gqISwsKiYvQOG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDsuG6oHvDssO0ZOG7g+G7hypA4buGYzLhu4Emw6N9w7Im4bud4buHYibhu4dj4buRJuG6oTjhu5EmY2fhuqEmw6BrZCbhuqHhu5d7JuG6oX3huqEmxIPhu4Emw7Thu4/hurXhu4cmw6PDqXsmw6Bb4buHWSbhu4djcOG7h2Im4buHYlt0JuG7h1t0JuG7h2Nk4bql4buRJsOg4bqtJsOga2Qmw7Rj4buR4bq1JuG6oX3huqEmw7RjOHRZJuG6ocOtJmJkfeG7gybhuqHhu4Umw6pk4buHYybhu4diY2Thuqfhu4Emw6BrZCbhur/hu4lkJsOj4bqtJuG6o110JsOga2Qm4bqhY+G7gybDtOG7j+G6tybEg+G7gSbhuqHhu4Um4buHY+G7kSbhuqE44buRw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG7uGThu4FiJuG6oeG6v3vDtcO14buoKmThuqDEg+G7h8O0xIPhu48qJsO1w7R04bq/xIPhu6gqcmThuqPDtGNXJjw/P8Oyc1gmY8SDZGJjw7RXJiEsLMOyc1gqJsO14buP4bqh4buoKi8v4bqh4bqj4buHw53DoHvhu4PDtGN74buHY2Phu4N7w51x4buHL+G6o8SDw7XDqsO04buDw7Iv4buHxINyw7UvOzs7Li87PyzhuqM/OighIS4uw7QuLCk6LuG6vz/DneG6vcOyYlbhu4/hu6ghLjoqJnvhur/DtOG7qCrDgOG6rSbDoGtkJuKAnMOjMcO04oCdJsOqY33huqFjJsO04buP4buD4buHYibhu4djcOG7h2Im4buHYlt0JuG7hzHhu4diJuG7h+G7heG7h2IqJnJk4bqjw7Rj4buoKjw/PyomY8SDZGJjw7Thu6gqISwsKiYvQOG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDsuG6oHvDssO0ZOG7g+G7hypA4bqgY8OpJuG7hmLhu5F04bqp4buHJsOUY8OpJsOUY+G7kSZvJsOyY+G7m23hu4diJsOSY+G7kybDlWvhu4dZJsOUw5Imw5Rje+G7h2MmQ+G7hXsm4bqhY+G7gybhuqHhu4Phu4cmw6BrZCbDtF1kJsOg4bqtJsOga2Qmw5Vr4buHJuG6oHtZJsOyY+G7m23hu4diJsOSY+G7kybDlWvhu4dZJsOUw5Imw5Rje+G7h2MmQ+G7hXsm4bqhY+G7gybDoGTDosO0VybhuqB94bqhJuG6oWN94buRJsOje+G7h2Imw7Thu4/hu4Phu4diJsO0Y21kJmJke+G7hybhu4diY+G6uSZjw6gm4buH4bq14buHJsO04buPe+G7h2Mmw7Rj4buXJuG7h2Nw4buHYibhu4diW3Qm4buHW3Qmw7TDrWQm4bqhY+G7gybhuqF94bqhJuG6oWN94buRJsOjZCZjZ+G6oSbDoGtkw50mw5TDrWQmw7RjN3Qmw6M2dCbhur9bJuG7gcOt4buHJmNn4bqhJuG7jzfDtCbDoMSpJsSR4bqhYybDo+G6rSbhuqF94bqhJuG6oeG7g+G7hybDtOG7j3vhu4diJsOgw6kmw7Rj4bq14buBJsOq4bunJuG7hzDhu4diJuG6oWPhu4Mm4buBZeG7h2PDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpA4bu4ZOG7gWIm4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqZOG6oMSD4buHw7TEg+G7jyomw7XDtHThur/Eg+G7qCpyZOG6o8O0Y1cmPD8/w7JzWCZjxINkYmPDtFcmISwsw7JzWComw7Xhu4/huqHhu6gqLy/huqHhuqPhu4fDncOge+G7g8O0Y3vhu4djY+G7g3vDnXHhu4cv4bqjxIPDtcOqw7Thu4PDsi/hu4fEg3LDtS87OzsuLzs/LOG6oz86KCEuOynDtCg+KTwp4bq/P8Od4bq9w7JiVuG7j+G7qD4/PCome+G6v8O04buoKsOA4bqtJsOga2Qm4oCcw6Mxw7TigJ0mw6pjfeG6oWMmw7Thu4/hu4Phu4diJuG7h2Nw4buHYibhu4diW3Qm4buHMeG7h2Im4buH4buF4buHYiomcmThuqPDtGPhu6gqPD8/KiZjxINkYmPDtOG7qCohLCwqJi9A4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOy4bqge8Oyw7Rk4buD4buHKkBCZH0mceG6ryZvJuG6oX3huqEmw6Dhuq0mw6BrZFkmY+G7iybDoGtkJsO04buP4bq14buHJsOjw6l7JsOgW+G7hybDlMOSJsOUY3vhu4djJkPhu4V7JuG6o3vhu4Mmw6Phu4nhu4diJsO04bujJiw/w50/Pz8mLSYhP8OdPz8/JsOj4buL4buHYi9x4bqvWSbhu4fDouG7kSbhu4Hhu5F7JnHhuq8mw7RjxIPhu4Mmw7RjfeG7h2Imw7RjZSbhu4/hurcmY2vhu4cm4buHY2ThuqXhu5FZJnFlJnE5dCbDozZ0JuG6v1sm4bqjw6nhuqFjJnHhu5Umw6Phu5tu4bqhJuG7h2Nk4bql4buRJuG7h2Lhu5ttZCbhu5vhu5Emw7Rk4bq14buHJsO04buP4buD4buHYibhu4djcOG7h2Im4buHYlt0JmPDqCbhu4dbdMOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDhu7hk4buBYibhuqHhur97w7XDteG7qCpk4bqgxIPhu4fDtMSD4buPKibDtcO0dOG6v8SD4buoKnJk4bqjw7RjVyY8Pz/DsnNYJmPEg2RiY8O0VyYhLDvDsnNYKibDteG7j+G6oeG7qCovL+G6oeG6o+G7h8Odw6B74buDw7Rje+G7h2Nj4buDe8OdceG7hy/huqPEg8O1w6rDtOG7g8OyL+G7h8SDcsO1Lzs7Oy4vOz8s4bqjPzooIS4uLsO0Pjw7KTvhur8/w53hur3DsmJW4buP4buoKD86KiZ74bq/w7Thu6gqw4Dhuq0mw6BrZCbigJzDozHDtOKAnSbDqmN94bqhYybDtOG7j+G7g+G7h2Im4buHY3Dhu4diJuG7h2JbdCbhu4cx4buHYibhu4fhu4Xhu4diKiZyZOG6o8O0Y+G7qCo8Pz8qJmPEg2RiY8O04buoKiEsOyomL0Dhu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LhuqB7w7LDtGThu4Phu4cqQE8m4buHY2ThuqXhu5Emw6Dhuq0mw6BrZFkmY+G7iybDoGtkJsOj4bql4buRJuG6oeG7hSbDoGThuq3hu4cmw6B94buDJuG7geG7n+G6oSbhu4fhu5ts4bqhWSZj4bubbOG7h2Im4bqjw6Hhu4cm4bqhY+G7gybhu4di4bubbWQm4bqjNuG7hybDqmNkJsOjw6Lhu4cmw6BrZMOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDhu7hk4buBYibhuqHhur97w7XDteG7qCpk4bqgxIPhu4fDtMSD4buPKibDtcO0dOG6v8SD4buoKnJk4bqjw7RjVyY8Pz/DsnNYJmPEg2RiY8O0VyYhLCzDsnNYKibDteG7j+G6oeG7qCovL+G6oeG6o+G7h8Odw6B74buDw7Rje+G7h2Nj4buDe8OdceG7hy/huqPEg8O1w6rDtOG7g8OyL+G7h8SDcsO1Lzs7Oy4vOz8s4bqjPzooISE6KcO0Pi4uKSHhur8/w53hur3DsmJW4buP4buoKDshKiZ74bq/w7Thu6gqw4Dhuq0mw6BrZCbigJzDozHDtOKAnSbDqmN94bqhYybDtOG7j+G7g+G7h2Im4buHY3Dhu4diJuG7h2JbdCbhu4cx4buHYibhu4fhu4Xhu4diKiZyZOG6o8O0Y+G7qCo8Pz8qJmPEg2RiY8O04buoKiEsLComL0Dhu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LhuqB7w7LDtGThu4Phu4cqQMOKY+G7kSZx4buRZCbhuqFja2Qm4buHYnt0JsO0XWQmY+G7iybDoGtkJsOj4bubbuG6oSbhu4djZOG6peG7kSbDoF3hu4cmw7Thu4/hurcmdOG6teG7kSbDtGPEkeG6oWPDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpA4bu4ZOG7gWIm4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqZOG6oMSD4buHw7TEg+G7jyomw7XDtHThur/Eg+G7qCpyZOG6o8O0Y1cmPD8/w7JzWCZjxINkYmPDtFcmISwsw7JzWComw7Xhu4/huqHhu6gqLy/huqHhuqPhu4fDncOge+G7g8O0Y3vhu4djY+G7g3vDnXHhu4cv4bqjxIPDtcOqw7Thu4PDsi/hu4fEg3LDtS87OzsuLzs/LOG6oz86KCEoPz7DtDsoLDo64bq/P8Od4bq9w7JiVuG7j+G7qC4sLCome+G6v8O04buoKsOA4bqtJsOga2Qm4oCcw6Mxw7TigJ0mw6pjfeG6oWMmw7Thu4/hu4Phu4diJuG7h2Nw4buHYibhu4diW3Qm4buHMeG7h2Im4buH4buF4buHYiomcmThuqPDtGPhu6gqPD8/KiZjxINkYmPDtOG7qCohLCwqJi9A4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOy4bqge8Oyw7Rk4buD4buHKkDhu4Zk4bql4buBJnHhu5FkJuG6oeG7l3sm4bqhfeG6oSbDoF3hu4cm4buHY2gmw6pjZCbDo+G7m27huqEmw7Qx4buBJsO04buP4buD4buHYibDoOG6rSbDoGtkw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG7uGThu4FiJuG6oeG6v3vDtcO14buoKmThuqDEg+G7h8O0xIPhu48qJsO1w7R04bq/xIPhu6gqcmThuqPDtGNXJjw/P8Oyc1gmY8SDZGJjw7RXJiEsLMOyc1gqJsO14buP4bqh4buoKi8v4bqh4bqj4buHw53DoHvhu4PDtGN74buHY2Phu4N7w51x4buHL+G6o8SDw7XDqsO04buDw7Iv4buHxINyw7UvOzs7Li87PyzhuqM/OighKDs+w7QpPzooLuG6vz/DneG6vcOyYlbhu4/hu6gpLikqJnvhur/DtOG7qCrDgOG6rSbDoGtkJuKAnMOjMcO04oCdJsOqY33huqFjJsO04buP4buD4buHYibhu4djcOG7h2Im4buHYlt0JuG7hzHhu4diJuG7h+G7heG7h2IqJnJk4bqjw7Rj4buoKjw/PyomY8SDZGJjw7Thu6gqISwsKiYvQOG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDsuG6oHvDssO0ZOG7g+G7hypAw5Thu4/hu5ts4bqhJsO0ZeG7h2Mmw7Thu49d4buHYibDtDDhu4diJsOj4buJw7Qmw6Bkw6Lhu4cm4bq/4bubbuG7h2Imw6pjfeG6oWMmcVvhu4Mmw6Dhuq0mw6BrZCbhu4FqZCbhuqPDqcOyJuG7hzHhu4diJuG7h+G7heG7h2JZJuG7h2Lhu5ttZCbhuqM24buHJuG6oTjhu4cm4bqhIuG7h2MmYmR94bqhJnFsZCbhuqF94bqhJsOg4bqtJsOga2Qm4bqhY+G7m3smw6Mi4buBJsOgIuG7gybhu4di4buR4buL4buHJuG7h+G7m2zhuqEmw6Phuq0mw7Thu4994buHYybDtGXhu4djJsO04buPXeG7h2Im4buBMeG6oSbDoOG6p+G7h2Mmw7Thu4/hu5F04bql4buHJuG7h2Nk4bqp4buBw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LFqeG7kcO0Y+G7g+G7jypAw5Rj4buRJsOUY+G7l3Thu7gvw7JA

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]