(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong 3 tháng cao điểm vừa qua, lực lượng công an TP. Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý, lập biên bản 45 trường hợp, phạt tiền 274.500.000 đồng, tạm giữ phương tiện và tước giấy phép lái xe 45 trường hợp.
O+G7gX0+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4bue4buH4bufw6zhuqk8LOG6pG/hu4nhur8+NOG7iT7hu57GoD7hu57hu4E04buJ4buBPuG7gGo0PuG7n2Hhu4nhur8+4bqldeG7k+G7ieG6vz7hu6vhu6c+w6zhu60+xrDhu4c+xqHhu4E34buLPsaww6k+4buJw7Lhu4nhur8+4bqt4buNPuG6pcOy4buJOy/hu4F9LDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHhu4Dhuqk04bqnPCzhu57hu53EqeG7ieG6vz5dPuG7n+G7gTXhu4nhur8+4bqlNMSpPuG6reG7h+G6u+G7iz7GsMO5ND7hu5vhu6E0JT7DrOG7peG6pT7DrHXhu5nhu4nhur8+4bqlb+G7ieG6vz404buJPuG7nsagKj7hu57hu4E04buJ4buBPuG7gGo0PuG6rTk+xqHhu4E14bufPuG7geG7h+G6ueG7iSU+4bur4bunPsOs4butJT7DrOG6t8ahPsOi4buHxJHhu4k+w6I44buJPiIgPuG7n+G7nXXhu5Phu4nhur8+4buB4buZxqElPsah4buBN+G7nz7hu5/hu4fDqeG7iT5bMSIqIHt7Knt7ez7huq3DsuG7ieG6vyU+4bufN+G7iz7hur/hu4fFqT7GoeG7gXXDtOG7ieG6vz7hu5/hu4fhurnhu4k+xrA2PuG7n3Xhu5HhuqU+4bq/4buH4bqv4buxPsah4buB4bqrxqE+w6w14buHPuG7q+G6qT4iID7hu5/hu5114buT4buJ4bq/PuG7geG7mcahKjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LDvhu4fhu4vhur8+4bqlw6w04buj4buj4buyPOG6p+G7n+G7geG7oeG7i8OiPuG7h+G6pOG6qeG7ieG7n+G6qeG7nTw+4buj4buf4buxw6zhuqnhu7I84bup4buH4bqn4buf4buBPT4ye33GoeG7qyQ+4buB4bqp4buH4bq/4buB4bufPT4gfTDGoeG7qyQ8PuG7o+G7neG6peG7sjwvL+G6peG6p+G7iSrDojTEqeG7n+G7gTThu4nhu4Hhu4HEqTQqxrDhu4kv4bqn4bqp4bujw63hu5/EqcahL+G7ieG6qeG7qeG7oy9bW1siL1t7e+G6p3t7MiAgW3vhu58yMjEzIMOseyppxqHhur8j4bud4buyXVsgPD40w6zhu5/hu7I84bqkb+G7ieG6vz404buJPuG7nsagPuG7nuG7gTThu4nhu4E+4buAajQ+4bufYeG7ieG6vz7huqV14buT4buJ4bq/PuG7q+G7pz7DrOG7rT7GsOG7hz7GoeG7gTfhu4s+xrDDqT7hu4nDsuG7ieG6vz7huq3hu40+4bqlw7Lhu4k8PuG7qeG7h+G6p+G7n+G7geG7sjwye308PuG7geG6qeG7h+G6v+G7geG7n+G7sjwgfTA8Pi8sOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4bqkNMah4buf4buHxKnhu4k8LMOM4bul4bqlPsOsdeG7meG7ieG6vz7huqRv4buJ4bq/PjThu4k+4buexqAqPuG7nuG7gTThu4nhu4E+4buAajQ+4budND7hu5vhu6HEg+G7iT7hu6vhu6c+w6zhu60+xrDhu4c+xqHhu4E34buLPuG7icOy4buJ4bq/PuG6reG7jT7huqXDsuG7iSo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCzhu57hu4Hhu6XhuqU+4buB4buH4bq54buJPsONZT7hu4HEqTfhuqXhu4E+4bujw7M+fSIxL8ON4buALeG6pHnhu54txqDhuqR7MiU+4buJ4bq/NuG7sT59LSItW3tbWz7huqVzND7hur7hu4c14buLPuG6rcOz4bqlPuG6pG/hu4nhur8+NOG7iT7hu59n4buJ4buBPsaww6k+4buf4buh4bqx4buJPuG7n+G7nTQlPsOt4buH4bq74buLPuG7o8SpNeG7nyU+4bur4bunPsOs4butPsaw4buHPsah4buBN+G7iz7hu5/hu4HhuqnEqT7huqXhu4Hhu6Hhu7HEkeG7iT7huq3DqT7igJzhu4jhur914buT4buHPuG6reG7h8Op4buhPsOt4buB4buH4bq74buJPuG7q+G6qT7hu5/hu53EkeG7iT7huq114buT4buJ4bq/PuG7izY+4buf4budxKnhu4nhur8+4bqlw7Q+4buf4buB4bq7PuG6pWo+4bql4buB4bqv4bufPuG7izQ+4bufcOG7sSU+xrDhu4c+xqHhu4E34buLPuG7icOy4buJ4bq/PuG6reG7jT7huqXDsuG7ieKAnSU+4bqkb+G7ieG6vz404buJPuG7nsagKj7hu57hu4E04buJ4buBPuG7gGo0PuG6rTk+4buf4bud4buH4bq74buJPsOt4buBNOG7hz7hu5vhu6Hhu7Fl4bufPsOs4buH4bq54bufPuG6pTXhuqU+w6Lhu4fhurnhu4k+xqHhu4E1xqE+4buJ4bq/4buB4buH4bq5xqE+xrByJT7hu6vhu6c+w6zhu60+4buJ4bq/deG7k+G7hz7huq3hu4fDqeG7oT7DreG7geG7h+G6u+G7iT7GoeG7gXXDtOG7ieG6vz7hu5/hu4fhurnhu4k+4bq/4buHNMSpPuG7n+G7gW/hu4nhur8+xrDhu4c+xqHhu4E34buLPuG7iWrhu4c+4bql4buB4buh4buJ4bq/PsawNj7GsOG7hz7GoeG7gTfhu4s+4buJw7Lhu4nhur8+4bqt4buNPuG6pcOy4buJPuG7iWrhu4c+4bud4buHxJHhu4nhur8lPuG7n+G7ncSp4buJ4bq/PuG6rWo+4bql4buBcD7hu5/hu51s4buJ4bq/PuG7n+G7oeG6seG7iT7hu5/hu500JT7DreG7h+G6u+G7iz7hu6PEqTXhu58+4bufN+G7hz7huqU14bqlPuG7n+G7oeG7sWXhu4k+4bqtdeG7k+G7ieG6vz7hu5/hu51s4buJ4bq/PuG6reG7h+G6u+G7iyU+4bqlNeG6pT7hu5vhu6E14buJPmHhu4klPuG7ieG7gTY+4buBNuG7ieG6vyoqKj7GoOG7gcOz4buHPuG7geG7mcahPsaw4buR4buHPuG6pTXhuqU+4buf4buPPuG6peG7gcO64bqlPuG6rcSpNuG7iT7hu5/hu4Hhurs+4bufYeG7ieG6vz7huqV14buT4buJ4bq/PuG7n+G7oeG7scSR4buJPuG7n+G7neG7oeG7scOp4buJPuG7m+G7oeG7sT7huq1m4buJ4buBPuG6pXM0Psah4buBNcahPsOs4buh4bq34bufPsaww6k+xrDhu4c+xqHhu4E34buLPuG7icOy4buJ4bq/PuG6reG7jT7huqXDsuG7iT7huq3Ds+G7hz7GsOG7keG7hz7hu4nhur914buT4buHPuG6reG7h8Op4buhPsOt4buB4buH4bq74buJPsah4buBdcO04buJ4bq/PuG7n+G7h+G6ueG7iT7hur/hu4c0xKk+4buf4buBb+G7ieG6v+KApjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LOG7nuG7neG7oeG7ieG6vz7hu581PuG7iOG6v+G7oeG7seG6veG7iT7hu4DDsuG7ieG6vz7hu4A44buHJT7huqzhu43hu4c+4buf4buddeG7leG7ieG6vz7huqzhu43hu4c+4bqkOOG7ieG7gT7hu6M14bufPuG6vuG7hzTEqT7hu5/hu4Fv4buJ4bq/Pi0+4bue4bud4bq34bufPuG7n+G7pT4tPuG6pMO0PuG6reG7jeG7ieG6vz7huqRv4buJ4bq/PjThu4k+4buexqAqPuG7nuG7gTThu4nhu4E+4buAajQ+4bql4buBxKk+w6Lhu4dl4bufPuG6reG6uz7hur/hu4c44buLPuG7n+G7geG7h+G6u+G7oT7huqU14bqlPsawcj7hu5804buHPuG7iTfhu4k+4bq/4buHNMSpPuG7n+G7gW/hu4nhur8lPuG6reG6oeG6pT7DouG7h+G6ueG7nz7DrDY+4buf4buB4bul4bqlPuG7geG7h+G6ueG7iT7DrWU+4buBxKk34bql4buBPuG6pXM0PsOC4buNPuG6pG/hu4nhur8+xrDDqT7hu5/hu6HhurHhu4k+4buf4budNCU+w63hu4fhurvhu4s+4bujxKk14bufJT7hu6vhu6c+w6zhu60+4buf4buB4bqpxKk+4bql4buB4buh4buxxJHhu4k+4bqtw6k+4oCc4buI4bq/deG7k+G7hz7huq3hu4fDqeG7oT7hu6vhuqk+4buf4budxJHhu4k+4bqtdeG7k+G7ieG6vz7hu4s2PuG7n+G7ncSp4buJ4bq/PuG6pcO0PuG7n+G7geG6uz7huqVqPuG6peG7geG6r+G7nz7hu4s0PuG7n3Dhu7ElPsaw4buHPsah4buBN+G7iz7hu4nDsuG7ieG6vz7huq3hu40+4bqlw7Lhu4nigJ0lPsOs4bul4bqlPsOsdeG7meG7ieG6vz7huqU44buJ4buBPuG7ozXhu58+4bq/4buHNMSpPuG7n+G7gW/hu4nhur8+4bqtOT7hu59h4buJ4bq/PuG6pXXhu5Phu4nhur8+w6zhu6XhuqU+w6x14buZ4buJ4bq/PuG7n+G7oeG6seG7iT7hu5/hu500JT7DreG7h+G6u+G7iz7hu6PEqTXhu58lPuG7q+G7pz7DrOG7rT7hu4nhur/hu4Hhu4fEkeG7iz7huqU14bqlPuG7n+G7nXXhu5Phu4nhur8+4buB4buZxqE+xrDhu4c+xqHhu4E34buLPsah4buBNcahPsOs4buh4bq34bufPsaww6k+NOG7iT7hu5/EqTbhu4k+4bq/4buHNMSpPuG7n+G7gW/hu4nhur8+4bq/asahPsah4buB4bqx4buJPuG7n2Hhu4nhur8+4buf4buD4buJ4buBPuG7nWHhu4k+4bqt4bqpJT7hu4E34buJPuG6peG7gWUlPuG6v+G7hzjhu4s+4buf4buB4buH4bq74buhPuG7n8Oz4buHPuG6rTQ+4bqlNeG6pT7GsHI+4bufNOG7hz7hu4k34buJPuG6v+G7hzTEqT7hu5/hu4Fv4buJ4bq/KjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGoXnhu6Hhu5/hu4HEqeG7nTws4bue4buc4bug4buI4bq+PsOMxJA7L8ahLA==

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]