(vhds.baothanhhoa.vn) - Khi công nghệ phát triển, cũng là lúc những sạp báo trên các tuyến phố ở TP Thanh Hóa dần dần vắng bóng…
4bukw6BW4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hUnhuqFp4bq1IOG7sOG7puG7pGhpZ+G6p+G6pcOh4bum4bqkw6DDquG7rGnDoGvhur3huqXDoeG7rGgk4buF4busfSPhuqfhu6zDsuG6r0Dhu6zDoMOo4bukL2hpZ+G6p+G6pcOh4bum4bukL8OgVuG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XDgCBAXeG7sOG7puG6ssOg4bqh4busW2ThuqXDoeG7rOG6pcOhw6A34bus4buFw6AjaeG7rGln4bqhOOG6pVPhu6xbauG6pcOh4bus4bq1PeG7rOG6tcOsW+G7rOG6pcOgw7PhuqXDoeG7rGgk4buF4busfSPhuqfhu6xpZzThuqXhu6xbI1vhu6xpw63DtTXhuqXhu6zhu4XDoMSR4bus4buH4busSeG7hOG7rEnDoEDhuqXDoOG7rMOA4bqtQOG7rF0p4bql4busXSnhuqXhu6zDsj/huqXDoeG7rH3huq3huqXDoeKApuG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFxrDhuqddw7Xhu7Dhu6bhu6RoaWfhuqfhuqXDoeG7puG7pOG6ocOiw6Hhu6xb4bq1QGho4bua4buw4bqh4bupIOG6pWkgZ+G7sOG7rGhpw7XhurUg4bua4buw4buN4bqhXWnDoFHhu6zhu7bhu67hu67hu4Xhu49S4busw6Ag4bqhw6HDoGlR4busw51YWeG7heG7j1Lhu7Dhu6xoZ1vhu5rhu7AvL1td4bqlVH1A4bqnacOgQOG6pcOgw6DhuqdAVMOy4bqlL10gaOG6s2nhuqfhu4Uv4bqlIOG7jWgvV1dXWS9W4bu4WF1ZVuG7slbhu7JWWGnDnVjhu7Thu7jhu7bhurXhu65U4bq34buFw6FQZ+G7muG7uOG7tFbhu7Dhu6xA4bq1aeG7muG7sOG6pMOgw6rhu6xpw6Br4bq94bqlw6Hhu6xoJOG7heG7rH0j4bqn4busw7Lhuq9A4busw6DDqOG7sOG7rOG7jeG6oV1pw6Dhu5rhu7Dhu7bhu67hu67hu7Dhu6zDoCDhuqHDocOgaeG7muG7sMOdWFnhu7Dhu6wv4bum4bukL2hpZ+G6p+G6pcOh4bum4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4Xhu6lA4buFaeG6oeG6p+G6peG7sOG7pklnNOG6peG7rCLEg0Dhu6x9PeG6peG7rEnhu4Thu6xJw6BA4bqlw6Dhu6zDgOG6rUDhu6xbw6Dhuq/hu6xb4bqp4bql4bus4bq1I1vhu6wiI1vhu6zDsj3huqHhu6xoJOG7heG7rH0j4bqnVOG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFxrDhuqddw7Xhu7Dhu6bhu6RoaWfhuqfhuqXDoeG7pklt4busw6Lhuq3huqXhu6wm4bql4oCm4busaeG6oeG6pcOg4busacOgKeG6peG7pC9oaWfhuqfhuqXDoeG7puG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFxrDhuqddw7Xhu7Dhu6bhuqTDoMOz4bqlw6Hhu6zhuqUmw6Lhu6xpZ2vDqlvhu6wiIcO1U+G7rH0j4bqn4bus4bqh4bql4bus4bqlw6Br4busw6LDqWnhu6zDouG6reG6peG7rCbhuqXhu6xp4bqh4bqlw6Dhu6xpw6Ap4bqlU+G7rOG6tT3hu6xpw6Bs4bus4oCcIjtb4busaCXhuqXigJ3hu6zhurPDoGThuqXDoeG7rGnDoDjhu6xpw6DhuqE1w63hu6xbxKlA4bus4bqlw6Fr4bq/4bqh4busXSHhuqXhu6xpw6A94bqlw6Dhu6xpw6DEg+G7rGhAw63hu6zDouG6u+G6oeG7rGgj4bqlw6Hhu6xpw6BsW+G7rMOh4bqhKFtU4busxrDhu4fhuqHhu6zDoCnDreG7rMOgNWnhu6xA4bqh4busW2rhuqXDoeG7rFvhuq3hu6xpw6Dhuq3huqHhu6xmw60g4bql4busacOjw6Lhu6xbw6Dhuqfhu6xn4bqhNOG6pcOh4busw6LDo+G6pcOg4busw6LDqWnhu6zDsj3huqHhu6xp4bq/4busfSPhuqfhu6zigJxpxKnigJ1U4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7puG6pMOhPcO14busKMO1U+G7rCLhuqHhu6xmw61A4bqlw6Dhu6xbI1vhu6xpw63DtTXhuqXhu6zhu4XDoMSR4busw7I94bqn4busw6LhurvhuqHhu6x9w63hurnhuqHhu6xoI+G6pcOhU+G7rGlA4busXTnhu6xdPeG6pcOh4busfT9p4busw6E74buF4busw6DDo+G6pcOg4busJeG6pcOg4busw6LhuqvhuqHhu6zhuqXDoWvhur/huqHhu6xbw6Dhur/hu6xbw6BuW1Phu6xbw6Ag4bql4bus4bq1KOG6peG7rOG6pcOgQMOt4busZsOtQOG6pcOg4busWyNb4busaCThu4Xhu6x9I+G6p1Thu6zDgEDDteG7rMOgw6PhuqXDoOG7rCXhuqXDoOG7rFsjW+G7rH0jW+G7rOG7jyDhu6xkw6Lhu6zhuqXDoWXhuqHhu6zDsj9p4busw7Iy4bqn4busaWc04bql4busW8Og4bqhNVvhu6zhu48g4busw6Ijw7Xhu6xdbuG6pcOh4busXWvDquG6oeG7rMOhxJFb4busWyHDtVPhu6zhuqXDoCHDouG7rOG6pcOg4bqh4busaW3huqXDoeG7rF3huqnhuqXDoeG7rFvDoMOz4busW+G6qeG6peG7rGnDoOG6vcOi4busw6Lhu4vhuqHhu6zDom5b4busw6LhurvhuqHhu6zhurPDoOG6oeG7rMOyP+G6pcOh4bus4bqzw6AjW8OgVOG7rOG7sSHDreG7rCLhuq3hu6xpZ+G6p+G6pcOh4busWyNb4busw6Hhuq1b4busZsOtI+G6peG7rOG6pcOgw7PhuqXDoeG7rOG6pcOha+G6v+G6oeG7rCI94bql4busZOG6pcOh4busW8OgPMOi4busZyrhuqHhu6zDssOq4bqh4busaW3huqXDoeG7rOG6pcOh4buJw6Lhu6xbQGEwU+G7rGdl4bqh4bus4bqlw6Eow63hu6zhuqXDocOg4bqhNeG6peG7rGjEkeG7rH0j4bqn4busw6LDquG6oeG7rOG7j8OtKGnhu6x9JeG6peKApuG7rMOA4bqr4busfT3huqXhu6xpI+G6peG7rMOiw6lp4busWyNbw6Dhu6xnZMOi4busZyXhu6xbw6DDrcO1N+G6peG7rH3huq3huqXDoeG7rCIjU+G7rFvDoMOtw7U34bql4busw7I24busw6LDqWnhu6xd4bqhOeG6peG7rMOy4bqhNOG6pVPhu6zhuqXDoWvhur/huqHhu6zDonvDreG7rOG6peG6ueG6oeG7rGnhuqE14bqlw6FT4busW8Ogw63DtTfhuqXhu6xk4bqlw6Hhu6zhuqXhuqtT4busfT3hu6zhurPhuqFA4busfcSD4busfT9pVFRU4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7pkThuqXDoeG7rOG7sTvhuqXDoeG7rMOAw60o4bql4bus4buH4bus4buFw6Br4bq/4bqlw6Hhu6zhu7Fk4bqlw6Hhu6xI4bq94bqlU+G7rEnhu4Thu6xJw6BA4bqlw6Dhu6zDgOG6rUDhu6xbw6DhuqFA4busaDJR4busSWdrw6pb4busIiHDtVPhu6xoI+G6pcOh4bus4bqlPeG6p+G7rGThuqXDoeG7rFtq4bqlw6Hhu6xnQOG7rGgk4buF4busfSPhuqfhu6wiOOG7rMOiw61A4busw7I94bqh4busaeG6v+G7rH0j4bqn4bus4bqh4bqlVOG7rOG6pMOga+G6pcOh4bus4bqlw6DDs+G6pcOh4bus4bqlJsOi4busw6Ep4bql4busIiHDtVPhu6zhurPDoOG6oeG7rCJr4buBW+G7rFvhuqfhuqXhu6xbw6Ajw63hu6xoP8Oi4busW8Og4bqn4busWyPhuqHhu6wi4bqhN+G6peG7rGnDoOG6pyThuqHhu6xbJcOi4busbOG6pcOh4busacOgw6Phu6xk4bqlw6Hhu6wiKuG7rOG6s8OgZOG6pcOh4busW+G6qeG6peG7rOG7hcOgJeG6oeG7rCLhuqHhu6zDosOtQOG7rH0j4bqn4bus4bqh4bql4bus4bqlw7NAVOG7rMOCw63EkeG6peG7rOG7jyDDouG7rMOhw6NT4busIuG6q1vhu6zDocOj4busaWc04bql4busIuG6oTfhuqXhu6xpw6Dhuqck4bqh4busIjbDreG7rFvhuq3hu6zDoDVpVOG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFxrDhuqddw7Xhu7Dhu6bhu6ThuqHDosOh4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG6oeG7qSDhuqVpIGfhu7Dhu6xoacO14bq1IOG7muG7sOG7jeG6oV1pw6BR4bus4bu24buu4buu4buF4buPUuG7rMOgIOG6ocOhw6BpUeG7rMOdWFnhu4Xhu49S4buw4busaGdb4bua4buwLy9bXeG6pVR9QOG6p2nDoEDhuqXDoMOg4bqnQFTDsuG6pS9dIGjhurNp4bqn4buFL+G6pSDhu41oL1dXV1kvVuG7uFhdWVbhu7RWWOG7rllpWeG7ssOd4buy4buu4bq14buuVOG6t+G7hcOhUGfhu5pZVlnhu7Dhu6xA4bq1aeG7muG7sOG6pMOgw6rhu6xpw6Br4bq94bqlw6Hhu6xoJOG7heG7rH0j4bqn4busw7Lhuq9A4busw6DDqOG7sOG7rOG7jeG6oV1pw6Dhu5rhu7Dhu7bhu67hu67hu7Dhu6zDoCDhuqHDocOgaeG7muG7sMOdWFnhu7Dhu6wv4bum4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7pknDoCDhuqfhu6zhuqXDoMOz4bqlw6Hhu6xbw6DEqeG7rGgk4buF4busfSPhuqfhu6xb4bqp4bql4busaOG6rWnhu6zhurUk4bqhU+G7rFtq4bqlw6Hhu6xoJOG7heG7rH0j4bqn4bus4bqlPcO1U+G7rOG6pcOg4bqhNsOt4bus4bqlJsOi4busaWdrw6pb4busIiHDteG7rMOi4bq74bqh4bus4bqlw6E9w7Xhu6x9I+G6peG7rCJr4buBW+G7rMOgPeG6pcOh4busaWcmw6Lhu6xp4bq/VOG7rOG6pMOga+G6pcOh4bus4bqzw6Dhuqcl4bqlw6Hhu6xW4buu4bus4bqlJsOi4bus4bqlQMO14busaMSR4bus4bq1a+G7geG6pcOh4bus4bqlw6Fr4bq/4bqh4busw6LDrUDhu6zDoeG6oSXDouG7rCLhuqHhu6zDosOpaeG7rFsjW8Og4busIiPhuqXDoeG7rOG6szhT4busw6HhuqHhur/hu6zDouG6u+G6oeG7rOG6pcOhPcO14busw6JAw7Xhu6xnQOG7rH0j4bql4busImvhu4Fb4busw7I94bqh4busW8Og4buJW+G7rGnhur/hu6x9I+G6p1Thu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4bum4bup4bqt4bus4bq1M1Phu6x9JeG6peG7rGnDoCHhuqXhu6zDouG6u+G6oeG7rFvDoMOs4bqlw6Hhu6xpQFPhu6xbw6As4bqlw6Hhu6xA4bqh4busW+G6qeG6peG7rOG6pcOgw6rhu6xnY+G7rMOiw6PhuqXDoOG7rCIq4busaW3hu6x9YuG7rGnDoOG6reG6oeG7rGbDrSDhuqXhu6wi4bqrW+G7rH0j4bqn4bus4bqh4bql4busaW3hu6x9QOG6p+G7rMOh4bqh4bq/UOG7rOG6ssOg4bqh4busW2ThuqXDoeG7rOG6pcOhw6A34bus4buFw6AjaeG7rGln4bqhOOG6pVPhu6xbw6DDrOG6pcOh4busaUDhu6xb4bqt4busacOgOOG7rOG6pcOhZeG6oeG7rOG7h+G7rOG6pcOgPeG7rOG6tWvDqmnhu6wi4bqhN+G6peG7rGnDoOG6pyThuqFT4busw6Ijw7Xhu6xp4bqj4bqlw6Dhu6zDoj3hu6zDsnvhuqXhu6zhuqU/w6Lhu6wia+G7gVvhu6xpw6Bk4bqlw6Hhu6xp4bqh4bql4busw6LDqWnhu6xbI1vDoOG7rOG6pcOgQOG6pcOg4busW8Og4bqt4bqlw6FT4busZz3huqXDoOG7rMOiJFvDoOG7rMOiPeG7rFvDoCzhuqXDoeG7rFsp4bql4bus4buFw6Al4bqh4busZMOi4busWyXhu6xpPOG7heG7rH0j4bqn4bus4bqlw6Br4busaWdrw6pb4bus4bqz4bqhQFThu6xJZ+G6p+G6pcOh4busWyPhuqHhu6xpw6Dhur/huqHhu6zDoj3hu6xp4bqh4bql4busaWxb4busWz3huqXDoeG7rOG6pcOgQOG6pcOgU+G7rFs94bqlw6Hhu6zhuqXhuq3huqXDoeG7rMOg4bq54bqhU+G7rFs94bqlw6Hhu6xpw6DDreG7rMOgw6xp4bus4bqlw6Fr4bq/4bqh4busIuG6q1vhu6xpw6DDo+G7rOG6pcOgw7PhuqXDoeG7rGnhur/hu6x9I+G6p+G7rMOh4bqhKMO14bus4bqlw6Br4busw6LDqWnhu6zDouG6reG6peG7rCbhuqXhu6xpZ8Otw7U24bql4busacOgxJHhuqXDoeG7rCJA4bqlw6Hhu6xdKeG6peG7rF0p4bql4busw7U1w63hu6xpw6A1VOG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFxrDhuqddw7Xhu7Dhu6bhu6RoaWfhuqfhuqXDoeG7puG7qcOg4bqv4busW+G6qeG6peG7rGln4bqn4bqlw6HigKbhu6zhurPDtOG7rGxb4bukL2hpZ+G6p+G6pcOh4bum4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7pkln4bqn4bqlw6Hhu6xpw6Dhur/huqHhu6wiJOG6oeG7rMOg4bqhN+G6peG7rOG6pUDDtVPhu6zhurPDoGThuqXDoeG7rFvDoOG6r+G7rOG6tcOq4buF4busaWcyU+G7rMOh4bqhw6rhuqHhu6xpZ+G6o+G7rGnDoGxbU+G7rMOiPeG7rGlt4busfT3hu6x9I+G6peG7rGbDrSPhuqVT4busW8OgxIPhu6xp4bqhOMOt4busacOga+G6veG6pcOhU+G7rH0jW+G7rOG7jyDhu6xkw6LigKbhu6wiNsOt4busacOg4bqjW8Og4busIuG6q1vhu6x9I+G6p+G7rMOiJOG6pcOh4busZsOtQOG7rCLhuqE34bql4busacOg4bqnJOG6oVPhu6zhuqHhu4VAXVThu6zGsOG7h+G6oeG7rMOg4bqr4busIjbDreG7rFvDoOG6p+G7rGc64bqlw6FT4busfSPhuqfhu6zDoeG6oSjDteG7rGnhuqHhuqXhu6xpbFvhu6xbw6A8w6JT4busw7LhuqE1aeG7rF094bqhU+G7rMOiw6lp4busaeG6v+G7rH0j4bqn4busW+G6reG7rOG6s8Og4bqh4busW8Og4bqv4busacOg4bqjW8Og4busw6LDqWnhu6zDsj3huqHhu6xbw6DDrcO1NOG6peG7rMOi4buJW1Phu6xb4bqp4bql4bus4bq1NOG6peG7rMOiJOG6pcOh4busW+G6reG7rGnDoDjhu6wi4bqrW1Phu6zhu48gw6Lhu6wixKnhu6xpw6Bs4busW8Ogw63DtTfhuqXhu6zDoj3hu6zhurPDoGThuqXDoeG7rFvDoCPhuqVT4busWyPhuqHhu6zhuqU94bqn4busacOg4bqjW8Og4busacOgw6Phu6wi4bqrW1Phu6zhurPDoGThuqXDoeG7rGnDoMOj4busacOgZOG6oVThu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4bum4buk4bqhw6LDoeG7rFvhurVAaGjhu5rhu7DhuqHhu6kg4bqlaSBn4buw4busaGnDteG6tSDhu5rhu7Dhu43huqFdacOgUeG7rOG7tuG7ruG7ruG7heG7j1Lhu6zDoCDhuqHDocOgaVHhu6zDnVhZ4buF4buPUuG7sOG7rGhnW+G7muG7sC8vW13huqVUfUDhuqdpw6BA4bqlw6DDoOG6p0BUw7LhuqUvXSBo4bqzaeG6p+G7hS/huqUg4buNaC9XV1dZL1bhu7hYXVlW4bu0VuG7slZZaeG7tsOd4buu4buyV+G6teG7rlThurfhu4XDoVBn4bua4bu2V1fhu7Dhu6xA4bq1aeG7muG7sOG6pMOgw6rhu6xpw6Br4bq94bqlw6Hhu6xoJOG7heG7rH0j4bqn4busw7Lhuq9A4busw6DDqOG7sOG7rOG7jeG6oV1pw6Dhu5rhu7Dhu7bhu67hu67hu7Dhu6zDoCDhuqHDocOgaeG7muG7sMOdWFnhu7Dhu6wv4bum4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7psOB4bqh4bq/4busIiHDtVPhu6xbw6Dhuq/hu6xbKeG6peG7rMOiw6lp4busW8Os4bus4bqlw6Ao4buF4busW8Ogw63DqWlT4busw6LhuqvhuqHhu6zhuqXDoWvhur/huqHhu6xb4bqt4busacOgOOG7rH3Do+G6pcOg4bus4bq1w6084bqlU+G7rFvDoOG6oUDhu6xoMlPhu6zhurXhuqHhurMg4bus4bqlw6DDs+G6pcOh4busw6HDo+G7rCLhuqtb4busImvhu4Fb4busaWc04bql4busw6Ik4bqlw6FU4busScOgPMOi4busW8Og4bqjU+G7rCLDqVvhu6zDoeG6oSXhu6zhurPDoOG6oeG7rFsp4bql4busW2rhuqXDoeG7rOG6tT3DouG7rOG7hcOg4bqt4bqlw6Hhu6zDsuG6oTThuqXhu6xpJOG6oeG7rFvDoOG6u1Phu6x9w6PhuqXDoOG7rOG6tcOtPOG6pVPhu6xmw61Aw7Xhu6zDsuG6oV0g4bqnU+G7rOG6teG6ocOyIGhpZyBAw6Lhu6xpZ25b4busaeG6oTXhu4Xhu6xpZzThuqXhu6zDoiThuqXDoeG7rOG7jyrhu6zDoMOp4bqhU+G7rCJrQOG7rGdA4bus4bqlw6DDs+G6pcOh4busacOgZOG6pcOh4busaeG6oeG6peG7rOG6peG6reG6pcOh4busw6DhurnhuqHhu6zDsj3hu6xow6rDouG7rOG6pcOgKGlT4busacOgPMOi4busW8Og4bqj4bus4bq1PeG7rGnDreG6pcOh4busaeG6oeG6peG7rCJl4bql4bus4bqlPeG6p+G7rCLhuq3hu6zDoj3hu6xbI1vhu6zhuqXDoD3hu6x9I+G6p+G7rOG7hcOgJeG6oeG7rMOyPeG6p+G7rFvDrcOpW+G7rCLhuqE2w63hu6xpZ0BT4bus4buPI1vhu6zDouG6oeG6pcOg4bus4buPIMOi4busacOgblvhu6zDoGvhu6xpw6A14bus4bqlPeG6p+KApuG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFxrDhuqddw7Xhu7Dhu6bhuqTDoMOz4bqlw6Hhu6zhuqUmw6Lhu6zDoSnhuqXhu6wiIcO1U+G7rMOiJOG6pcOh4bus4buPKuG7rMOgw6nhuqHhu6xpZ+G7h+G7rGnDoD3huqXDoOG7rGjhu4HhuqHhu6xdIcO14bus4bqzNWnhu6wiw6lb4busw6HhuqEl4bus4bq1JOG6oeG7rMOyw6rhuqHhu6zhuqXDoEDDrVPhu6zhuqXDoWvhur/huqHhu6xpQOG7rH0/aeG7rCIpw63hu6xpw6DhuqNbw6Dhu6wi4bqrW+G7rH0j4bqn4busaWc04bql4busw6Ik4bqlw6FT4busacOg4bqjW8Og4bus4bqlw6DDs+G6pcOh4busw6HDo+G7rOG6pcOha+G6v+G6oeG7rOG6s8OgI1vhu6xbw6DhuqFA4busaDJT4busw6Dhur3huqXhu6zhurU94busaW7hu6xpw6PDouG7rCLhuqtbVOG7rMOSPeG7rGdl4bqhU+G7rMOiJOG6pcOh4bus4buPKuG7rMOgw6nhuqHhu6xpZ+G7h+G7rGnDoD3huqXDoOG7rGkhw6Lhu6wi4bqhOMOi4busW8SpQOG7rFsjW+G7rMOixJHhuqHhu6xmw61A4bql4busaSHDolPhu6wiI+G7heG7rGzhuqXDoeG7rCJr4buBW+G7rOG6pcOgw63hu6xbKcOt4busw7I94busaOG7h+G7rGnDoOG6o1vDoOG7rOG6pcOha+G6v+G6oeG7rCLhuqtbVOG7rOG7huG7rCLhuq3hu6xb4bqt4busIsSp4busWyNb4bus4bq14bqnJOG6oeG7rGnDoGThuqXDoeG7rGnhuqHhuqXhu6zhuqXDoGtR4busacOg4bq/4bqh4busaG5T4busw6LDrUDhu6xoP8OiU+G7rGnDoOG6v+G6oeG7rGlnQOG6pcOhU+G7rGhsW+G7rOG6s8OgYiBT4busW8Og4bqn4busIjXhuqXhu6zDoD3huqXDoeG7rGlnJsOi4bus4bqlw6E94bql4busW8Ogw63DtTfhuqXhu6zhurPDoCNbVFRU4busw5LDo+G7rMOyPMO1U+G7rOG6pcOha+G6v+G6oeG7rCLhuqtb4bus4bqlw6E9w7Xhu6xbPeG6pcOh4bus4buPQOG7rGfhur/huqHhu6x9I+G6p+G7rMOh4bqhKMO1VOG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFxrDhuqddw7Xhu7Dhu6ZJZynhuqXhu6zhu4TDoMOsU+G7rOG6tDThu6zhurRA4bqhU+G7rOG7q2vhur3huqXDoeG7rOG7scOj4bqlw6Dhu6zhuqTDocOgN+KApuG7rGlt4bqlw6Hhu6zhurU94bus4bqlw6DDs+G6pcOh4busacOtw7U14bql4busImvhur/huqXDoeG7rGlna8OqW+G7rCIhw7Xhu6xb4bqt4busZyhp4bus4bqlw6DhuqE2w63hu6xoJOG7heG7rH0j4bqn4busw6HhuqEow7Xhu6zhuqXDoGvhuqXDoeG7rMOh4bqh4bq/4busIiHDteG7rGcoaeG7rMOg4bqhNcOi4busIjjhu6xpw6PDouG7rGnDoCjDteG7rCJr4buBW+G7rGgk4buF4busfSPhuqfhu6zhuqU94bqnVOG7rOG7qcOg4bqv4busW+G6reG7rCJr4bq/4bqlw6Hhu6xJZynhuqXhu6zhu4TDoMOs4busW+G6qeG6peG7rOG6tSNb4busIiNb4busw7I94bqh4busfUDhu6xoJOG7heG7rH0j4bqn4busw6JA4bqlw6Hhu6zDsjLhu6zhurPDoOG6oTTDouG7rGnEkeG6pVPhu6zhuqXDoHvhuqXhu6zhuqUk4bqh4busw7I94busW8OgPGnhu6zDsjxp4busIjjhu6xpZeG6peG7rGkk4bqhVOG7rMawQOG6p+G7rOG6pcOg4bqhNMOt4bus4bqlJsOi4bus4buFw6Dhu4lb4busw7Lhu4nhu6zhuqXDoMOz4bqlw6Hhu6wiw6lb4busw6HhuqEl4busaWfDreG6pcOh4busacOgPeG6pcOgU+G7rFvDoOG6r+G7rFsp4bql4bus4bqlw6DDo+G6peG7rGnDoCjDteG7rOG6s8OgI1vDoOG7rMOgPeG6pcOh4busW8SpQOG7rMOiw6PhuqXDoFPhu6xbI1vhu6xbw6DEqeG7rGgk4buF4busfSPhuqfhu6wiKuG7rH3huqE1aeG7rMOg4bqr4busWynhuqXhu6zDsj3hu6wi4bqrW+G7rOG6pcOgw7PhuqXDoeG7rMOhw6NV4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7puG7qcOgxIPhu6zhuqTDocOtw7U54bql4busScOgxIPhu6zDgGvhur3huqXDoeG7rEnDoCXhuqdT4busW8OgxKnhu6xoJOG7heG7rH0j4bqn4bus4buH4busImvhur/huqXDoeG7rElnKeG6peG7rOG7hMOgw6zhu6xbw6Dhuqfhu6x94bqhNWlR4bus4bur4buL4busaCThu4Xhu6zDsnvhuqXhu6xb4bqt4bus4bqzw6Dhuqcl4bqlw6Hhu6xZ4buu4busIinDreG7rH0j4bqnU+G7rGkk4buF4busW8Og4bqj4bus4bqlw6Br4bqlw6Hhu6xoxJHhu6zhurVr4buB4bqlw6Hhu6x9I+G6peG7rGdA4busZyhp4bus4bqjaeG7rGjhuqfhu6zDssOq4bqh4busaWdrw6pb4busIiHDtVThu6zhuqTDoMOz4bqlw6Hhu6wiw6lb4busw6HhuqEl4busaWfDreG6pcOh4busacOgPeG6pcOg4busw7LDquG6oeG7rH0j4bqn4bus4bqh4bql4busW2rhuqXDoeG7rMOh4bqhJcOi4busIuG6oeG7rGcoaeG7rOG6pcOg4bqhNsOtVOG7rOG7sTjhu6x9JeG6p+G7rCIlw6Lhu6xpw6DDreG7rOG6pcOgPOG7hVPhu6wiQOG7rGjEkeG7rFsjW+G7rGgk4buF4busfSPhuqfhu6zhu4XDoCXhuqHhu6x9I+G6peG7rOG6s8Oow6Lhu6x9JeG6p+G7rMOg4bqhOMOiU+G7rGnDoDLhu6wi4bqhN+G6peG7rGnDoOG6pyThuqHhu6zDsj3hu6xbI1vhu6zDojtp4busw6A94bqlw6Hhu6xpw6DhuqE1aeG7rMO1NcOt4bus4bqzw6AjW1Thu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4bum4oCcxrAhw7Xhu6zDoeG6oeG6v1Phu6zDoeG6ocOq4bqh4busaWcy4bus4bqzw6Bk4bqlw6Hhu6xmw61A4bql4busaSHDouG7rCI14bql4busfSPhuqfhu6zDoeG6oSjDtVPhu6xbw6Dhuq/hu6xb4bqp4bql4busIsOpW+G7rMOh4bqhJeG7rOG6tcOq4bql4busacOt4bq54bqh4busw6Dhuqc7W+G7rOG6pcOgw7PhuqXDoeG7rOG6pcOha+G6v+G6oeG7rOG6s8OgZOG6pcOh4busW+G6reG7rCLhuqE2w63hu6zhurPhuqE34bql4busw7I94bqn4busw6Ik4bqlw6Hhu6zhurVrw6pp4bus4buNIH1U4busScOtw7Xhu6zhuqXDoOG6oTThuqVT4bus4bq1a+G7geG6pcOh4busIsOpW+G7rMOh4bqhJeG7rOG6s+G6oTjDreG7rOG6pT3DteG7rFtq4bqlw6Hhu6xb4bqp4bql4busZyhp4bus4bqjaeKAnVPhu6zDosOpaeG7rFvDoMSp4busaCThu4Xhu6x9I+G6p+G7rOG6s8OgI1vhu6xbw6Dhuqfhu6x94bqhNWlU4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7puG7pOG6ocOiw6Hhu6xb4bq1QGho4bua4buw4bqh4bupIOG6pWkgZ+G7sOG7rGhpw7XhurUg4bua4buw4buN4bqhXWnDoFHhu6zhu7bhu67hu67hu4Xhu49S4busw6Ag4bqhw6HDoGlR4busw51YWeG7heG7j1Lhu7Dhu6xoZ1vhu5rhu7AvL1td4bqlVH1A4bqnacOgQOG6pcOgw6DhuqdAVMOy4bqlL10gaOG6s2nhuqfhu4Uv4bqlIOG7jWgvV1dXWS9W4bu4WF1ZVuG7tOG7ruG7tlZWaeG7sllW4buu4buu4bq14buuVOG6t+G7hcOhUGfhu5pWV+G7tOG7sOG7rEDhurVp4bua4buw4bqkw6DDquG7rGnDoGvhur3huqXDoeG7rGgk4buF4busfSPhuqfhu6zDsuG6r0Dhu6zDoMOo4buw4bus4buN4bqhXWnDoOG7muG7sOG7tuG7ruG7ruG7sOG7rMOgIOG6ocOhw6Bp4bua4buww51YWeG7sOG7rC/hu6bhu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7heG7qUDhu4Vp4bqh4bqn4bql4buw4bum4buxw6lb4busw6HhuqEl4busIjXhuqXhu6zDssOq4bqh4busWyNb4busaCThu4Xhu6x9I+G6p+G7rOG6pcOhPcO14busWz3huqXDoeG7rGln4buH4bus4bqlNOG6peG7rMOg4bqhNcOi4busw6DhuqfhuqFU4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7puG6pMOgw7PhuqXDoeG7rGnhuqHhuqXhu6xpbFvhu6zhuqXhuq3huqXDoeG7rMOg4bq54bqhU+G7rMOh4bqhPGnhu6zDoSHhuqXhu6xpZ+G7h+G7rOG6pTThuqXhu6zDoMOsaeG7rOG6s8OgI1vDoOG7rGlt4busfUDhuqfhu6zDoeG6oeG6v1Thu6zhuqTDoUDDteG7rFsl4bus4bqlw6DDs+G6pcOh4bus4bqlw6Fr4bq/4bqh4busfSPhuqXhu6zDoD3huqXDoeG7rGfhuqfhuqXDoVPhu6zhuqXDoMOz4bqlw6Hhu6xbw6DEqeG7rOG7jyDhu6x9QOG7rMOhI1vhu6zDoEDDteG7rFvDoMOs4bus4buPIOG7rGTDouG7rMOh4bqhPeG7rCI2w63hu6xpw6DhuqNbw6Dhu6zhurVrw6pp4busIuG6oTfhuqXhu6xpw6Dhuqck4bqh4busw6Dhur3huqXhu6zhurU94busWynDouG7rGnhur/hu6x9I+G6p+G7rMOh4bqhKMO1VOG7rMaw4buH4bqh4busW8Og4bqv4busWynhuqXhu6zhurVrw6ppU+G7rH0ow6Lhu6zhurU94busw6Ep4bql4bus4bqlw6Br4busW+G6p+G6peG7rOG6pcOha+G6v+G6oeG7rGlA4bus4bqlP8Oi4busWyXhu6xpw6A14busw6HhuqHDquG6oeG7rGln4bqn4bqlw6Hhu6xpQMO1VOG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFxrDhuqddw7Xhu7Dhu6bhuqTDoGvhuqXDoeG7rFspw6Lhu6xp4bq/4busfSPhuqfhu6zDoeG6oSjDteG7rGlnNOG6peG7rGlAw7VT4busW8Ogw6zhuqXDoeG7rGlA4bus4bqlw6Br4busImvhu4Fb4bus4bqlw63EkWnhu6xpbeG6pcOh4busW+G6p+G6peG7rFvDoMOzU+G7rOG6pcOga+G7rCJr4buBW+G7rGjEkeG6pcOh4busW8OgPMOi4bus4bq1JOG6oeG7rMOyPeG7rFslw6Lhu6xpw6Aow7Xhu6xb4bqt4busIuG6oTbDreG7rMOhw6Phu6xp4bqhNVvhu6zhuqXDrcSR4bqh4bus4buPIOG6peG7rOG6tXvhuqXhu6wiQMOt4bus4bq14bqp4bqlw6Hhu6zhurPDoOG6oeG7rOG6pcOgw6PhuqXhu6zhuqXDoMOz4bqlw6Hhu6xoJOG7heG7rH0j4bqn4bus4bqlw6E9w7Xhu6xbPeG6pcOh4busw7I/4bqlw6Hhu6x94bqt4bqlw6FU4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7puG7pOG6ocOiw6Hhu6xb4bq1QGho4bua4buw4bqh4bupIOG6pWkgZ+G7sOG7rGhpw7XhurUg4bua4buw4buN4bqhXWnDoFHhu6zhu7bhu67hu67hu4Xhu49S4busw6Ag4bqhw6HDoGlR4busw51YWeG7heG7j1Lhu7Dhu6xoZ1vhu5rhu7AvL1td4bqlVH1A4bqnacOgQOG6pcOgw6DhuqdAVMOy4bqlL10gaOG6s2nhuqfhu4Uv4bqlIOG7jWgvV1dXWS9W4bu4WF1ZVuG7tFbDnVbhu7RpWFnhu7ZXw53hurXhu65U4bq34buFw6FQZ+G7muG7tFfhu7Thu7Dhu6xA4bq1aeG7muG7sOG6pMOgw6rhu6xpw6Br4bq94bqlw6Hhu6xoJOG7heG7rH0j4bqn4busw7Lhuq9A4busw6DDqOG7sOG7rOG7jeG6oV1pw6Dhu5rhu7Dhu7bhu67hu67hu7Dhu6zDoCDhuqHDocOgaeG7muG7sMOdWFnhu7Dhu6wv4bum4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4Xhu6lA4buFaeG6oeG6p+G6peG7sOG7puG7sTjhu6xpZeG6peG7rGkk4bqhU+G7rFsjW+G7rGgk4buF4busfSPhuqfhu6zhu4XDoCXhuqHhu6x9I+G6peG7rGnDoDTDouG7rOG6pcOg4bqhNsOt4busw6I7aeG7rMOgPeG6pcOh4busacOg4bqhNWnhu6zDtTXDreG7rOG6s8OgI1tU4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7puG7qSNb4busaCThu4Xhu6x9I+G6p+G7rGlnNOG6peG7rCLEg0Dhu6x9PeG6peG7rGnDoD3huqXDoOG7rOG7hcOgxJHhu6zhuqXDoT3DteG7rMOiw6lp4busacOga0Dhu6zDsj/huqXDoeG7rF0p4bql4bus4bq1PeG7rMOi4bqh4bqlw6Dhu6xbw6Bs4bqlw6Hhu6xdOeG7rGnDoCjDteG7rFvDoOG6p+G7rGhu4busIuG6ueG6oeG7rGnDoEDDteG7rFvEqUDhu6xpw6Dhur/huqHhu6wiJOG6oVThu6zDgeG6oeG6v+G7rCIhw7VT4busw6LDrcSR4bql4busacOjw6Lhu6zDosOtQOG7rH0j4bqn4busw6HhuqEow7Xhu6wiKuG7rOG6s8OgZOG6pcOh4busW+G6qeG6peG7rOG6tT3hu6xbw6DDrcO1N+G6peG7rF054busXT3huqXDoeG7rOG6pcOga+G7rGlna8OqW+G7rOG6pcOzQFXhu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7heG7l8OtacOg4bqnZ+G7sOG7puG7pGhpZ+G6p+G6pcOh4bumw4Dhuqc94bqh4busScOgw63hu6QvaGln4bqn4bqlw6Hhu6bhu6Qv4buF4bum

Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]