(vhds.baothanhhoa.vn) - Là xã miền núi của huyện Như Thanh, Xuân Phúc mặc dù có điểm xuất phát thấp, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, song những năm qua xã đã có chặng "nước rút" ấn tượng hướng đến xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao.
N+G7jcSD4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butWOG7j3jGocOt4bqhODdmODrDquG6tuG6o2jhuqDhu53DsuG6o+G7nXPhu53DsuG6o3jhu41z4bud4bqj4bubxanhu4/huqPhu53DquG7ncOy4bqjZ+G6reG7o+G6o+G7q+G6o+G6sGThuqM6ecOq4bud4bqj4bus4buNw71nNy9mODcv4buNxIM4N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7reG7jMOt4bqtaOG6oTjGoOG6q+G6o+G6sGThuqPhu5vhu49s4bud4bqj4budw73hu4/huqNn4bu34bqt4bqj4buNeeG6tm3hu53huqPhu5zhu41B4bqjWOG7jeG6reG7neG7jTLhuqM6ecOq4bud4bqj4bus4buNw71n4bqj4bub4bq5Z+G6o2jhu7PhuqNn4buf4bqjaeG7j27hu5vhuqPhurB54bq/eOG6o+G7reG7jeG6qXjhuqN44buN4bq/4butMuG6o2nhu49seeG6o+G7l+G7j23hu53huqPhu5fhu4/hu53hu43huqN4a+G6o2fhu6Hhu53huqPhu53hu43hu49seeG6o+G7l+G7jeG7n+G6o+G7l+G7jcSR4budMuG6o3fhu6Phu53DsuG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqPhu53EkeG7m+G6o+G7r3nhuq3huqPhurBk4bqjaWThuqNn4buf4bqjZ+G7jeG6ueG7ncOy4bqj4oCc4budQcWpZ+G6o3bDvXjigJ3huqPhur/hu53huqN4QeG7qeG7ncOy4bqj4buNQcWp4budw7LhuqNpa+G7neG6o+G6sMOq4bq24bqjaOG6oOG7ncOy4bqj4budc+G7ncOy4bqjeOG7jXPhu53huqPhu5vFqeG7j+G6ozXhu5xY4buaNuG6o+G7ncOq4budw7LhuqNn4bqt4bujMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTg34buP4bubw7LhuqNnxqHhuq13d3vhuqHhu49Hw63hu514w6124bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG6ruG7j2h44buNMOG6o+G6pcOjw6Phu63hurAx4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXgw4bqj4bq34bqn4bql4but4bqwMeG6oeG6o3d2Z3vhuqEvL2do4budM2bhuq3hu6N44buN4bqt4bud4buN4buN4buj4bqtM8SC4budL2jDrXfhu5d44buj4butL+G7ncOt4bqudy/huq/huq/hurfEgy/huq/Eg8OjaOG6r8SDw6PhurHEg+G6seG6tXjhurPDo+G6t+G6teG6tcahw6Mz4buV4butw7IgdnvhurXhurfhuq/huqHhuqPhuq3GoXh74bqhOsOq4bq24bqjaOG6oOG7ncOy4bqj4budc+G7ncOy4bqjeOG7jXPhu53huqPhu5vFqeG7j+G6o+G7ncOq4budw7LhuqNn4bqt4buj4bqj4bur4bqj4bqwZOG6ozp5w6rhu53huqPhu6zhu43DvWfhuqHhuqPhuq7hu49oeOG7jXvhuqHhuqXDo8Oj4bqh4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXh74bqh4bq34bqn4bql4bqh4bqjLzg3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE44buM4buPbeG7nTLhuqPhurBk4bqjaWThuqPhu43hu6Phuqvhu53huqN44buN4bqr4bud4buN4bqjw6LhuqN44buPannhuqNn4buNw7XhuqPhu5xY4bua4bqj4budw6rhu53DsuG6o2fhuq3hu6My4bqjw7J14bubMOG6o+G7r3nhurbhuqPhu43hu6NiZ+G7jTLhuqPEgsSR4bud4bqj4buN4buf4bqtMuG6o2fhu6fhuqN34bur4bqj4buNYuG6o3jhu4Hhu53DsuG6o3jhu41B4bun4budw7LhuqPhu5ti4buP4bqj4budc+G7ncOy4bqjeOG7jXPhu50y4bqj4bud4buN4bqr4bqj4bur4bqjaMOq4bud4bqjZ0Ey4bqjeOG7jXnhuqPhu53hu43hu4fhu60y4bqj4buN4bqr4bud4buN4bqjZ+G7jcO14bud4buN4bqjZ3Phu53DsuKApuG6o+G7jOG7j23hu53huqN4YuG7j+G6o+G6sGThuqNp4bqt4budw7LhuqN44buH4but4bqjeHZ54budw7LhuqPhu53Dsnl14bud4bqjxqHhuqBn4bqj4buN4buj4bqr4bud4bqjeOG7jeG6q+G7neG7jeG6o2fhuqln4bqjeOG7j2p54bqjZ+G7jcO14bqjZ+G7oeG7neG6o8ahYuG7jzLhuqN4duG7o+G7ncOy4bqjaeG7n+G6o3jhu49qeeG6o2fhu43DteG6o8Oy4buPY+G7m+G6o+G7ncOy4buNw6jhu6PhuqPhu53hu43huq3hu53hu43huqPEguG6q+G6o2Zs4bud4bqjxILDg+G7ncOy4bqjZ+G7ueG7ncOy4bqjxqHhuqvhuqPEg+G6o3h24buj4budw7LhuqPhurHhuqNn4buNQeG7p+G7ncOy4bqjeHbDtOG7neG7jeG6o3h2cOG7ncOy4bqjeMOq4bub4bqjaUHhu6ln4bqj4bucw7Lhu43hu5HhuqPhu6954bq2a3jhuqNpYuG7j+G6o+G7jcO64buP4bqjSWPhu53DsuG6o2bDuuG6o+G6sGThuqPhurDhuqln4bqjaeG7keG7neG7jeG6o2fhu4Hhu53huqN44buH4but4bqjeHZ54budw7LhuqN4duG7j27hu53huqPhu5fhu43huq3hu4/huqN44buN4bqgZ+G6o+G7jeG7j23hu53huqN4duG7o+G7ncOy4bqj4bud4buN4buPbeG7m+G6o+G7l+G6tOG6o+G6r8Oj4bqvw6PhuqPigJPhuqPhuq/Do+G6r+G6szPhuqNJbuG6o2lieOG6o2lB4bupZ+G6o+G7m+G7tWfhuqN44buPannhuqN4dmrhu50y4bqjeMOA4bqjaeG7gXnhuqPhu53hu43hu49t4bub4bqj4buX4bq04bqjaWvhu53huqPhu53huq3hurYy4bqjSWPhu53DsuG6o+G7t+G6tjLhuqNn4buNw7Xhu53hu43huqPhu6954bq2bOG7neG6o+G6sGThuqNpZOG6o2fhu5/huqPhu53hu43hu49seeG6o8Oy4buPY+G7j+G6o+G7reG7jeG6qeG7reG6o+G7neG7jcOp4bub4bqj4budw6rhu53DsuG6o2fhuq3hu6PhuqNpxrDhu4/huqN3dOG7ncOy4bqjZ+G7jeG7o+G6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjaMOq4budMuG6o3h24buj4budw7LhuqNp4buf4bqj4bqw4bqpZ+G6o2nhu5Hhu53hu43huqPDsuG7j2Phu5vhuqPhu53DsuG7jcOo4buj4bqj4bud4buN4bqt4bud4buN4bqjxILhuqvhuqNmbOG7neG6o8SCw4Phu53DsuG6o8OyZeG7neG6o8SCxanhu4/huqPhurDDquG6tuG6o2jhuqDhu53DsuG6o+G7nFjhu5rhuqPhu53DquG7ncOy4bqjZ+G6reG7o+G6o8ah4bqr4bqj4bud4buN4buPbeG7m+G6o8SC4bu14bqj4bqweeG6tmrhu53huqN3eXR4MuG6o3hi4buj4bqjacO64budw7LhuqPGoeG6oGfhuqPhu63hu43huql44bqjeHbhu49u4bud4bqj4buX4buP4bud4buN4bqjeGvhuqPhurBk4bqj4buNw7rhu4/huqNp4buR4bqt4bqj4but4buNQeG7p+G7ncOyMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThY4buNw63hu6PhuqNp4bufMuG6o+G6sGThuqNn4buN4bu34bqjacO64budw7LhuqN24bqr4bqjd+G7o+G6qXjhuqPhu43DuuG6o+G7ncOy4buNw6jhu6PhuqN4dmrhu53huqNp4buR4bqt4bqjZuG6q+G7nTLhuqPhu63hu4104buP4bqj4buN4bup4but4bqjZ+G7s+G7ncOy4bqjZ+G6qWfhuqNp4buj4bqr4bud4bqjeOG7jW7huqNpQeG6reG6o3bhuq3huqPDsuG7j2Phu4/huqPhu63hu43huqnhu60y4bqj4buXa+G6o+G7jeG7o2Jn4buN4bqjZ+G7teG6o3jhu41uMuG6o8OyZeG7neG6o3jhu43huqBn4bqj4buN4buPbeG7neG6o8SC4buPbWfhuqPDsuG7j2Phu5vhuqPhu53DsuG7jcOo4buj4bqjxILFqeG7j+G6o2fhuqln4bqjZ+G7jUHhu6fhu53DsuG6o3h2w7Thu53hu43huqNn4bu34bqt4bqj4buNw7rhu48y4bqjaeG7o+G6q+G7neG6o3jhu41u4bqjeGLhu6PhuqNp4buPbHnhuqPhu5fhu49t4bud4bqjaW7huqNn4bqpZ+G6o+G7jcO64bqj4budw7Lhu43DqOG7ozLhuqNn4buH4bud4bqj4budw7Lhu43DqOG7o+G6o2lB4bupZ+G6o3jhu49r4but4bqjZ+G7h+G7neG6o8SCxanhu4/huqPhu53Dsnl14bud4bqjxIJ04bud4bqjxILhuq3hurbhuqNBeeG6o2lk4buP4bqjaW7huqPhu63hu43huql44bqjeHbhu49u4bud4bqj4buX4buP4bud4buN4bqjeGsy4bqj4bqww6rhurbhuqNo4bqg4budw7LhuqPhu5tz4bqj4buNw7Thu53hu43huqPhu5fhu4/hu53hu43huqN4a+G6o+G7jcO64bqjw7Lhu4/huq3huqNpw7Thu53hu40z4bqjRmrhu53huqNnYuG7neG7jeG6o2nhu58y4bqj4bqwZOG6o2nhu4PhurbhuqPhu5ti4bud4buN4bqj4but4buN4bqpeOG6o3h24buPbuG7neG6o3dj4bud4bqj4bqweeG6v3jhuqPhu51z4budw7LhuqPhu53DsuG7jeG7j23hu60y4bqjeOG7jeG6oGfhuqPhu43hu49t4bud4bqjZ+G7jXnhurZu4bud4bqjacO54buP4bqjZ+G7p+G6o2fhur954bqjZ8Oq4bq24bqjeHZ14budw7Iy4bqjxILhu4d44bqj4budeXPhu48y4bqj4bqp4but4bqjaOG7teG7ncOy4bqjeOG7j2vhu53huqNmw7rhuqPhu5fhu43hu6Phuq3huqPhu41wZy3hu5fhuqbhuqN44buNeeG7h3gy4bqjeMOA4budw7LhuqNmQcWpZ+G6o+G7ncOq4budw7LhuqNn4bqt4buj4bqjeOG7jXnhuqPhu53hu43hu4fhu60y4bqjw7Lhu49j4bub4bqjeOG6pOG6o8ahbeG6o+G7jcO64bqj4budw7Lhu43DqOG7ozM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4N+G7j+G7m8Oy4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4buPR8Ot4budeMOtduG6oeG6o3d44bq2xqHDrXvhuqHhuq7hu49oeOG7jTDhuqPhuqXDo8Oj4but4bqwMeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414MOG6o+G6tcOjw6Phu63hurAx4bqh4bqjd3Zne+G6oS8vZ2jhu50zZuG6reG7o3jhu43huq3hu53hu43hu43hu6Phuq0zxILhu50vaMOtd+G7l3jhu6Phu60v4budw63huq53L+G6r+G6r+G6t8SDL+G6r8SDw6No4bqvxIPDo+G6scOj4bqz4bqleOG6seG6teG6scOj4bq3xqHDozPhu5Xhu63DsiB2e+G6p8SD4bqv4bqh4bqj4bqtxqF4e+G6oTrDquG6tuG6o2jhuqDhu53DsuG6o+G7nXPhu53DsuG6o3jhu41z4bud4bqj4bubxanhu4/huqPhu53DquG7ncOy4bqjZ+G6reG7o+G6o+G7q+G6o+G6sGThuqM6ecOq4bud4bqj4bus4buNw71n4bqh4bqj4bqu4buPaHjhu4174bqh4bqlw6PDo+G6oeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414e+G6oeG6tcOjw6PhuqHhuqMvODcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThJ4buR4bud4buN4bqj4buNQcWp4budw7LhuqPigJzEgmzhuqNpw7Vn4buN4oCd4bqj4bucWOG7muG6o+G7ncOq4budw7LhuqNn4bqt4buj4bqjxILhuqvhu6PhuqPhu53EkeG7m+G6o+G6r8Oj4bqv4bqzMuG6o2fhur/hu63huqPhu7fhurYy4bqjZ+G7jcO14bud4buN4bqj4buveeG6tmzhu53huqPhurBk4bqjOnnDquG7neG6o+G7rOG7jcO9Z+G6o2lk4bqj4bqww6rhurbhuqNo4bqg4budw7LhuqPGocO64bqjeHbDtOG7neG7jeG6o3h24buPbuG7neG6o+G7l+G7jeG6reG7j+G6o2ZBxaln4bqjaeG7jzLhuqNn4bqpZ+G7jeG6o8ah4bqr4bub4bqj4buN4bup4but4bqjxqHhurIy4bqj4buX4buNc+G7ncOy4bqjxILDuuG7j+G6o8SC4bqr4budw7Iy4bqjxqHhuqvhu5vhuqPEguG7j21n4bqj4bud4bqr4buj4bqjZ+G7jWVn4bqjxILhu49tZ+G6o2nhu58y4bqj4buNeeG6tuG6o2nDuuG7ncOy4bqj4budw7J5deG7neG6o8ah4bqgZ+G6o+G7reG7jeG7s+G6o+G7jeG7qeG7reG6o8SCxanhu4/huqNp4buPbHnhuqPhu5fhu49t4bud4bqjeOG7jeG6oGfhuqN4a+G6o2fhu7fhuq3huqPhu53DskHGsOG7j+G6o2jDquG7nTM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4N+G7j+G7m8Oy4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4buPR8Ot4budeMOtduG6oeG6o3d44bq2xqHDrXvhuqHhuq7hu49oeOG7jTDhuqPhuqXDo8Oj4but4bqwMeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414MOG6o+G6s8Oj4bq34but4bqwMeG6oeG6o3d2Z3vhuqEvL2do4budM2bhuq3hu6N44buN4bqt4bud4buN4buN4buj4bqtM8SC4budL2jDrXfhu5d44buj4butL+G7ncOt4bqudy/huq/huq/hurfEgy/huq/Eg8OjaOG6r8SDw6PhurHhuq/hurPEg3jhurHhuqfhuq/Eg+G6r8ahw6Mz4buV4butw7IgdnvhurfhuqXhuqHhuqPhuq3GoXh74bqhOsOq4bq24bqjaOG6oOG7ncOy4bqj4budc+G7ncOy4bqjeOG7jXPhu53huqPhu5vFqeG7j+G6o+G7ncOq4budw7LhuqNn4bqt4buj4bqj4bur4bqj4bqwZOG6ozp5w6rhu53huqPhu6zhu43DvWfhuqHhuqPhuq7hu49oeOG7jXvhuqHhuqXDo8Oj4bqh4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXh74bqh4bqzw6PhurfhuqHhuqMvODcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTjhu5zhu43DqeG7m+G6o+G7ncOq4budw7LhuqNn4bqt4buj4bqjeOG7jXnhuqPhu53hu43hu4fhu63huqNn4buN4buj4bqj4budw7JBxrDhu4/huqNow6rhu50y4bqjZmrhu53huqNnYuG7neG7jeG6o8SC4buPbWfhuqNn4buNeeG6tm7hu53huqNpw7nhu4/huqNn4bun4bqjZ+G6v3nhuqNnw6rhurbhuqN4dnXhu53DsjLhuqPhu63hu43huql44bqjeHbhu49u4bud4bqj4bubc+G6o+G7jcO04bud4buN4bqjZ8Oq4bq24bqjxJHhu53huqPhu695YzLhuqNnw6rhurbhuqNnc+G7ncOy4bqj4budw7Lhu43hu49t4but4bqjxqHDqnnhuqPhu53EkeG7mzLhuqNnw6rhurbhuqNoQeG7qWfhuqPGoeG7j215MuG6o3bhuq154bqj4bqt4bud4bqjeOG7o+G6q+G7neKApuG6o+G6sGThuqN44buH4but4bqjeHZ54budw7LhuqN4eeG6tmrhu53huqN4dnnhurZs4budMuG6o+G7l+G7jXnhurZr4bud4bqj4buX4buNw7Vn4buN4bqj4budw7JBxrDhu4/huqNow6rhu53huqN4duG7o+G7ncOy4bqjacO64bqjeHnDueG7j+G6o3jhu43huq3hu5vhuqPDsuG7j+G6reG6o+G6sHnhur944bqj4buX4buN4buDeeG6o8ah4bqt4buj4bqjacO64budw7LhuqPEguG6q+G6o+G7m+G7peG7j+G6o+G7ncSR4bub4bqjZ+G7n+G6o3jDgOG6o8Oi4bqj4oCT4bqjxIPDo+G6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjaeG7j+G6o+G6sHnhur944bqj4buX4buN4buDeeG6o8ah4bqt4buj4bqjacO64budw7IzNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOOG7luG7j+G7neG7jeG6o3hr4bqj4but4buN4bqpeOG6o3h24buPbuG7nTLhuqNpxrDhu4/huqN3dOG7ncOy4bqjxILEkeG7neG6o+G7jeG7n+G6reG6o3jhu4/hu53hu43huqN44buN4buB4bud4bqjaUHhu6ln4bqj4buveeG6reG7neG6o3jDquG7mzPhuqNH4bqpZ+G6o3jhu41z4bud4bqjaWx54bqjaWThuqNn4buf4bqj4buc4buN4bqr4bqjxILEkeG7neG6o+G7jeG7n+G6reG6o2lu4bqj4buNw7rhu4/huqPhu41w4butMuG6o3jDueG6o2fhu43DgWfhuqNn4bqpZ+G6o+G7jeG7o2J44bqjacO64budw7LhuqPEgsSR4bud4bqj4budw7Lhu41tMuG6o3jhu41u4bqjaOG7tWcteOG7jW7huqN44buN4bqt4bujM+G6o+G7jOG7j23hu53huqPhu53huq3hurYy4bqjeOG7o+G6q+G7neG6o+G6sGThuqNn4buf4bqjw7Lhu4Hhu53huqPhuqfDo1vhuqN3dOG6o+G7jcO64bqjaWJ44bqjaOG6reG7neG7jeG6o+G7jeG7j2154bqjw7Lhu4/huq3huqNpw7Thu53hu43huqPEgsSR4bud4bqj4buN4buf4bqtMuG6o2fhu5/huqPDoi/DouG6o3jhu41z4bud4bqjaWJ44bqjaOG6reG7neG7jeG6o+G7jeG7j2154bqjxqHhuqvhu53DsuG6o8SCxJHhu53huqPhu43hu5/huq0z4bqj4buM4bqr4budw7LhuqPhu53EkeG7mzLhuqPhurBk4bqjeMO54bqjZ+G7jcOBZ+G6o2fhuqln4bqjw7Lhu49j4buP4bqjZuG7n+G7ncOy4bqjaeG6qTLhuqNn4buBeeG6o8ahc+G7ncOy4bqjxILhuqvhuqNn4buNQeG7p+G7ncOy4bqjeHbDtOG7neG7jeG6o8Oy4buP4bqt4buj4bqjxqFBeeG6o8SCxJHhu53huqPhu53DsuG7jW3huqPhu53hu43DqeG7m+G6o+G7ncOq4budw7LhuqNn4bqt4buj4bqjacaw4buP4bqjd3Thu53DsuG6o3jhu4/hu53hu43huqN44buN4buB4bud4bqjZ+G7jeG7o+G6o+G7nOG7jcOq4bud4bqjaMOq4bud4oCmNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhODfhu4/hu5vDsuG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7j0fDreG7nXjDrXbhuqHhuqN3eOG6tsahw6174bqh4bqu4buPaHjhu40w4bqj4bqlw6PDo+G7reG6sDHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeDDhuqPhurXDo8Oj4but4bqwMeG6oeG6o3d2Z3vhuqEvL2do4budM2bhuq3hu6N44buN4bqt4bud4buN4buN4buj4bqtM8SC4budL2jDrXfhu5d44buj4butL+G7ncOt4bqudy/huq/huq/hurfEgy/huq/Eg8OjaOG6r8SDw6PhurHhurHDo+G6p3jEg+G6peG6teG6s8OixqHDozPhu5Xhu63DsiB2e+G6peG6r+G6r+G6oeG6o+G6rcaheHvhuqE6w6rhurbhuqNo4bqg4budw7LhuqPhu51z4budw7LhuqN44buNc+G7neG6o+G7m8Wp4buP4bqj4budw6rhu53DsuG6o2fhuq3hu6PhuqPhu6vhuqPhurBk4bqjOnnDquG7neG6o+G7rOG7jcO9Z+G6oeG6o+G6ruG7j2h44buNe+G6oeG6pcOjw6PhuqHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeHvhuqHhurXDo8Oj4bqh4bqjLzg3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4U+G7ncOy4bqj4bucw7J54bq2b+G7neG6o+G7jMODeeG6o1fhuq3hu53DsjLhuqNH4buN4bu34bqjeOG7kWfhu43huqNZRuG7nEjhuqPhurBk4bqjOnnDquG7neG6o+G7rOG7jcO9Z+G6o2fhu43hu6PhuqNm4buPa3gw4bqj4oCcOsOq4bq24bqjaOG6oOG7ncOy4bqj4bucWOG7muG6o+G7ncOq4budw7LhuqNn4bqt4bujMuG6o2Zq4bud4bqjZ2Lhu53hu43huqPEguG7j21n4bqjaeG7g+G6tuG6o+G7m2Lhu53hu43huqNnc+G7ncOy4bqjeOG6qWfhuqN4eeG6tmrhu53huqN4dnnhurZs4budMuG6o3h24buj4budw7LhuqN44buNxrDhu4/huqPDsuG7j+G6reG7neG6o3jFqeG7j+G6o2fhu43DteG7neG7jeG6o+G7r3nhurZs4bud4bqjeOG7j2vhu63huqN44bu1Z+G6o+G7reG7jeG6qXjhuqPhu4154bq24bqjZ+G7n+G6o+G7jeG7j2154bqj4buveWPhuqNn4bqpZ+G6o+G7reG7jeG7o+G7ncOy4bqjeHbhuqvhu6PhuqN44buN4buP4bqjaXnhuq3huqPigJxY4buj4bqr4bud4bqjaMOq4bud4bqjaeG7o+G6q+G7neG6o+G7l2t44bqj4bqww6rhurbhuqNo4bqg4budw7LhuqPhu51z4budw7LhuqN44buNc+G7neG6o+G7m8Wp4buP4oCdMuG6o+KAnDrDquG6tuG6o2jhuqDhu53DsuG6o8Oy4buP4bqt4bqjacO04bud4buN4bqj4bqz4bqj4buX4buNc+G7ncOyMuG6o+G6seG6o3diZ+G7jeKAneKApuG6o2bDqeG7ncOy4bqjZ+G6qWfhuqPhu43huqvhu53hu43huqNpw7rhu53DsjLhuqPhu5tz4bqj4buNw7Thu53hu43huqNn4bu14bqjeOG7jW7igKbhuqNJdeG7ncOy4bqjeOG7jcaw4buPMuG6o2lB4bqt4bqjZ+G6qWfhuqPhu5tz4bqj4buNw7Thu53hu43huqPhu5fhu4/hu53hu43huqN4a+G6o+G7m8Wp4buPMuG6o+G7jeG7j2154bqj4buveWPhuqPEguG6q+G6o+G7reG7jeG6qXjhuqN4duG7j27hu53huqPEguG6q+G6o+G7neG7jcOq4bud4bqjdsO64budw7LhuqN4YuG7j+G6o2nhu5Hhuq3huqPhu63hu41B4bun4budw7LigJ0zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7reG6rHl44buN4bujduG6oTgmM+G6rDcv4butOA==

V.A

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]