(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 10-10, Hội LHPN huyện Như Thanh đã tổ chức trao tặng Hội LHPN xã Phượng Nghi 2.000 bầu cây chuỗi ngọc để xây dựng tuyến đường xanh, sạch, đẹp.
M27DoGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4busb+G7reG7k2Y5NDPhu4E0TnJvYeG7kk7Gr+G7lGFu4buvw4PEqeG7lWHhu5Ru4buzYeG7rG7hurXhu5VuYeG7reG7q+G6teG7l2Hhu61k4buVbWHhuqEgw6HDocOhYeG7geG6u+G7r2Hhu4fDqcODYeG7h27hu690b2Hhu5Vt4bud4buHYeG7h27hu5dhbnJvYeG7kk7Gr+G7lGHhuqLhuqlhxq9u4buz4bul4buVbWHhu5Rtbm8zL+G7gTQzL27DoDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsE5m4bq14buDOTThu7DDouG7lW1hw6DDoS3DoMOhImFOcm9h4buSTsav4buUYW7hu6/Dg8Sp4buVYeG7lG7hu7Nh4busbuG6teG7lW5h4buF4bqpYeG7rXNh4buHbuG7teG7h2Hhu63hu6vhurXhu5dh4butZOG7lW1hTnJvYeG7kk7Gr+G7lGHhuqLhuqlhxq9u4buz4bul4buVbWHhu5Rtbm9h4bqhIMOhw6HDoWHhu4Hhurvhu69h4buHw6nDg2Hhu4du4buvdG9h4buVbeG7neG7h2Hhu4VqYeG6osOpw4Nh4buD4bu54buVbWHhu63hu6/Dg+G7i+G7lWHhu4Xhu7PDueG7lW1h4bqi4bq14buVbiJh4bux4bqn4buHbiJh4buFaMawIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk0M2/hu5ltYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg54buD4butbuG7r+G7meG7gWFv4buGZuG7leG7rWbhu6s5YeG7seG7rcOD4buTZig54bqgb+G7g+G7rW5bYeG6t8Ohw6HGsOG6ol1hbmZvbW7hu61bYcOjxIPDoMaw4bqiXTlh4bux4bur4buHKDkvL+G7h+G7g+G7lSDhu4HhurXhu5fhu61u4bq14buVbm7hu5fhurUgw4Dhu5Uv4buDZuG7seG7keG7reG7l8awL+G7lWbhuqDhu7Ev4bqh4bqhw6PDoC/DoMOj4bqz4buDw6DDoOG6t8OgxIPDo+G6oeG7rcSDw6DDoeG6o8Oj4buTw6Egw7TGsG194burKOG6t+G6t8OjOWHhurXhu5Phu60oOU5yb2Hhu5JOxq/hu5RhbuG7r8ODxKnhu5Vh4buUbuG7s2Hhu6xu4bq14buVbmHhu63hu6vhurXhu5dh4butZOG7lW1h4bqhIMOhw6HDoWHhu4Hhurvhu69h4buHw6nDg2Hhu4du4buvdG9h4buVbeG7neG7h2Hhu4du4buXYW5yb2Hhu5JOxq/hu5Rh4bqi4bqpYcavbuG7s+G7peG7lW1h4buUbW5vOWHhuqBv4buD4butbig54bq3w6HDoTlhbmZvbW7hu60oOcOjxIPDoDlhLzQzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buG4bq1xrDhu61v4buX4buVOTThu5Lhuqnhu5VuYeG7heG6p+G7l2FOcm9h4buSTsav4buUYW7hu6/Dg8Sp4buVYeG7lG7hu7Nh4busbuG6teG7lW5h4buHd+G7lW1hw4DDum9h4buA4bq14buVYeG7hm7hurnGsGFu4bql4buVbmFOcm8iYW5yb2HDgG/DrOG7lWHGsG54YeG7lcOBYeG6ouG6qWHGr27hu7Phu6Xhu5VtYeG7lG1ub2Hhu4fhu69w4buHYeG7k+G7r3Dhu5VtYeG7reG7q3Hhu5VtYeG7h8Opw4Nh4buHbuG7r3RvYeG7lW3hu53hu4cgMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThu4RqYeG7kcOz4buHbmHhu4fhurvhu68iYeG7reG6p+G7l2Hhu4Vy4buVbWHhu5Phu7nhu4dh4buHbuG7l2Fucm9hw4Bvw6zhu5UiYcawbnhh4buVw4Fh4bqi4bqpYeG7rcOz4buHbmHhu4fhu7nhu4dh4buHbuG7r+G7lW1h4but4bq1w4Nh4bqiw6nDg2Hhu4Phu7nhu5VtYeG7leG7oeG7lW1h4butbuG7oeG7lWHhu5nDum8iYeG7lW7hurnhu61h4buT4bqlYeG7rW7hurXhu5lhbW/hurVh4bqiw6nDg2Hhu4Phu7nhu5VtYeG7h8Oi4buHYeG7meG7oWFuw7Lhu5VuYeG7rW7hu7nhu4dhbm/EqeG7lWHhu61vw6zhu69h4buHbsOzYcOA4buJYeG7meG7oW9h4but4bur4buzw7nhu5VtImFOcm9h4buSTsav4buUYW7hu6/Dg8Sp4buVYeG7lG7hu7Nh4busbuG6teG7lW5h4buF4bqpYeG7reG7q+G6teG7l2Hhu61k4buVbWHhu4Hhurvhu69h4buHw6nDg2Hhu4du4buvdG9h4buVbeG7neG7h2HDgOG6pWFu4buvw4Nh4buFcuG7lW1h4buA4bq14buVYeG7hm7hurnGsGFu4bql4buVbmFOcm9h4buSTsav4buUYW7hu6/Dg8Sp4buVImHhu4fDouG7lWHhu4FyImFucm9hw4Bvw6zhu5UiYcawbnhh4buVw4Fh4bqi4bqpYcavbuG7s+G7peG7lW1h4buUbW5vYeG7h3fhu5VtYeG7rW7hurXhu5lhbW/hurVh4but4burceG7lW1h4but4bqnb2Hhu5Vu4bqlYcOA4bqr4buVYW7GoeG6tWHDgOG6pWHhu63hu6/Dg+G7i+G7lWHhu4Xhu7PDueG7lW1h4butbuG7oeG7lWHhu4DhuqlvYU7hu7Phu5VtYcOAw7pvYeG7rXPhu5VtYeG7h25v4buJ4buvYeG7g+G6pW9hbeG6u+G7lWHDoOG7keG7mSAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NDNv4buZbWHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOW/hu4Zm4buV4butZuG7qzlh4bux4butw4Phu5NmKDnhuqBv4buD4butblth4bq3w6HDocaw4bqiXWFuZm9tbuG7rVthw6PEg8OhxrDhuqJdOWHhu7Hhu6vhu4coOS8v4buH4buD4buVIOG7geG6teG7l+G7rW7hurXhu5VubuG7l+G6tSDDgOG7lS/hu4Nm4bux4buR4but4buXxrAv4buVZuG6oOG7sS/huqHhuqHDo8OgL8Ogw6PhurPhu4PDoMOg4bq3w6DEg8Oh4bqz4butxIPhuqHhuqPDoeG6o+G7k8OhIMO0xrBtfeG7qyjhurfhuqM5YeG6teG7k+G7rSg5TnJvYeG7kk7Gr+G7lGFu4buvw4PEqeG7lWHhu5Ru4buzYeG7rG7hurXhu5VuYeG7reG7q+G6teG7l2Hhu61k4buVbWHhuqEgw6HDocOhYeG7geG6u+G7r2Hhu4fDqcODYeG7h27hu690b2Hhu5Vt4bud4buHYeG7h27hu5dhbnJvYeG7kk7Gr+G7lGHhuqLhuqlhxq9u4buz4bul4buVbWHhu5Rtbm85YeG6oG/hu4Phu61uKDnhurfDocOhOWFuZm9tbuG7rSg5w6PEg8OhOWEvNDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4bhurXGsOG7rW/hu5fhu5U5NOG7gOG6teG7lWHhu4Zu4bq5xrBhbuG6peG7lW5hTnJvYeG7kk7Gr+G7lGFu4buvw4PEqeG7lWHhu4d34buVbWHhu4Xhu6Hhu5VtYeG7heG6reG7l2Fucm9hw4Bvw6zhu5Vh4but4burceG7lW1h4buHw6nDg2Hhu4du4buvdG9h4buVbeG7neG7hyAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG7hMOpw4Nh4buHw73hu5VtYeG7k+G6pWFu4buX4bqn4butYeG7hXLhu5VtYeG7rW5v4buL4butYeG7rW7hu7nhu4dh4buHeeG6tWFOcm9h4buSTsav4buUYW7hu6/Dg8Sp4buVYeG7h27hu6/hu5VtYeG7reG6tcODYeG7h3fhu5VtYeG7h+G6ucawYXnDgyJh4buHbsOz4buVbmHhu6nhu6/Dg+G7ieG7lWHhu4Xhu43hurVhxrBu4buzdeG7lW0iYeG7rXNh4buHbuG7teG7h2Fucm9hw4DhuqVh4buF4buh4buVbWHhu4Xhuq3hu5dh4buHw6Lhu5Vh4buBciJhbnJvYcOAb8Os4buVImHGsG54YeG7lcOBYeG7reG7q8Os4buVYeG7heG7jeG6tWHhu4HhuqXhu5Vh4butw7Phu4duYeG7h+G7ueG7h2Hhu61u4bq14buZYW1v4bq1YeG6osOpw4Nh4buD4bu54buVbWHhu4fDouG7h2Hhu63hu6/Dg+G7i+G7lWHhu4Xhu7PDueG7lW1h4bqi4bq14buVbiJh4bux4bqn4buHbiJh4buFaMawYW3GocawYcawbuG6u+G7lWHhu5PhurXhu5Vh4but4buj4bq1YcOA4bqlYeG7lcOp4buVbWHhu4fhurXhu5dh4buHbuG6ueG7rWHhu5Phu7Phu6Xhu5VtYeG7h8Oi4buHYeG7rW/DrOG7r2Hhu4duw7Nh4but4bur4buX4buVbWHhuqLDqcODYeG7g+G7ueG7lW1h4buV4buh4buVbWHhu61u4buh4buVYeG7mcO6b11h4buFceG7lW1h4butbsO5byJhbcahxrBhxrBu4bq74buVYeG7h3fhu5VtYeG7h27Ds+G7lW5h4bup4buvw4Phu4nhu5UiYeG7heG7jeG6tWHGsG7hu7N14buVbWHhuqLhuqlhxq9u4buz4bul4buVbWHhu5Rtbm9hxrBu4bq54buVYeG7heG6ueG7r2HDgOG7iWHhu4XDs+G7h25h4bqi4bqpYeG7leG7oeG7lW1h4butbuG7oeG7lWHhu5nDum9h4buH4buvcG9h4buV4bqr4buZYeG6ocOh4bqh4bqhIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhurThu6/hu61u4buX4burOTThu5LDrGFO4bqlMy/GsDQ=

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]