(vhds.baothanhhoa.vn) - Dù còn gặp nhiều khó khăn, song phát huy truyền thống văn hóa lịch sử, cán bộ, Đảng viên và Nhân dân làng Thổ Khối, xã Yên Dương (Hà Trung) đã nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
NG/huqHDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu67Ds+G7r+G7mWdhNSrhurnEgsOh4buFQeG7l27DoeG7l3Dhu5duw6Hhu69vcOG7l8Oh4buVw7nDs8OhxanDoeG7rm90w6Hhu5JvccOzNC9v4bqhNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6lPZ8Oi4buFYTXhu4R4w6Hhu4Phu53hu5fDoW7EkeG7qcOh4buXb8OzxKl2w6Hhu5Nv4bubw6Hhu5NvYuG7lyDDoeG7rcah4buXbsOh4bupb+G6peG7r8Ohb3bEgsOh4buv4buxdsSCxKnhu5fDoeG7r29x4buXbsOh4bqgYuG7l8Ohb+G7m8Oiw6Hhu5nhu4/hu4Nvw6Hhu63DgSDDoeG7g+G6peG7l8Oh4buHcyDDoUbhuqnhu5duw6HhuqDDs+G7i+G7l8Oh4bqg4bqnw6Hhu5Zv4bq54buXw6Hhu4Xhurnhu5fDoeG7meG6p+G7l27DoeG7rm90w6Hhu5JvccOzIMOhw4PhuqvDoSbhu4vhu5fDoeG7hOG7tcO64buXbsOhMk/huqfDoeG7ruG7sXbhu5duM8OhZuG6q8Oh4buXdcOh4buZQeG7g8Ohb8ah4bqn4buXw6Hhu69vw7Nq4buXw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7r8Oz4buLdsOh4buDb8Oyw6HDg+G6ucSCw6Hhu4VB4buXbsOh4buXcOG7l27DoeG7r29w4buXw6Hhu5XDucOzw6Ey4buW4buu4buUMyDDocOD4bq5xILDoeG7hUHhu5duw6Hhu6t24buLw6Fv4bu1w7rhu5duw6Hhu5du4bqnxILDoeG7g+G6p+G7l27DoW7Ds+G6p3bDoWZp4bupMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4LDouG7qeG7r8OzxqHhu5dhNTTDs+G7lW7DoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu4Xhu69vduG7leG7h8Ohw7Phu4Jn4buX4buvZ+G7sWHDoeG7reG7r8SC4buZZylh4bqiw7Phu4Xhu69vXcOh4bqzw6DDoOG7qcODIsOhb2fDs25v4buvXcOh4bqv4bqv4bqx4bupw4MiYcOh4but4bux4buDKWEvL+G7g+G7heG7lzDhu4fDosah4buvb8Oi4buXb2/GocOiMOG6oOG7ly/hu4Vn4but4buT4buvxqHhu6kv4buXZ+G6ouG7rS/huqPhuqHDo+G6ry/huqHhurfhurfhu4Xhuq/huqHEg8Oj4bqh4bqvxIPhu6/hurXhurPDo+G6ocOg4buZw6Aw4buR4bupblvhu7Ep4bqh4bqx4bq3YcOhw6Lhu5nhu68pYSrhurnEgsOh4buFQeG7l27DoeG7l3Dhu5duw6Hhu69vcOG7l8Oh4buVw7nDs8OhxanDoeG7rm90w6Hhu5JvccOzYcOh4bqiw7Phu4Xhu69vKWHhurPDoMOgYcOhb2fDs25v4buvKWHhuq/huq/hurFhw6EvNeG7km92cOG7l8Oh4bqgw7Phu4vhu5fDoeG7lm/huqfDoeG6oGLhu5fDoW/hu5vDosOh4buvb3Dhu5fDoeG7rm90w6Hhu5JvccOzw6Fmw6Lhu5duw6Fm4bu14bun4buDw6FvxqHhuqfhu5fDoeG7r2/Ds2rhu5cwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNSTDucOzw6Fm4buPw6LDoeG7r2/hu4nDoW/Ds2vhu5XDocSC4buJdiDDoeG7g+G7m8Oh4buXd8Ozw6Hhu61w4buXbsOh4buDb2fDoeG7g29j4buXIMOhw4Phu7XDosOh4buTw7PDosOh4buZ4bqn4buXbsOh4buub3TDoeG7km9xw7Mgw6FvdsSCauG7l8Oh4buuceG7l27DoU7Ds8Oi4buXbsOh4buvb3Zz4buDw6Hhu6lvw73DoeG7rm/DouG7l2/DoU/GocOiw6Ey4buXw6LEgsOh4buZ4bqnw6Hhu69vcOG7l8Oh4buub3TDoeG7km9xw7Mgw6HDg+G6q8OhJuG7i+G7l8Oh4buE4bu1w7rhu5duIMOhb3bEgmrhu5fDoU/huqfDoeG7ruG7sXbhu5duM8OhZuG6q8OhZuG7teG7p+G7g8OhT+G7teG7l27DoUbhuq3GocOh4bqg4bu1w7rhu5duw6Hhu67hu7Hhur3hu5fDoeG7qnZx4buDw6Hhu6524bq74buXw6Hhu4Nv4buj4buXw6Hhu5nhuqfhu5XDoeG7l8O6w7PDoeG7heG7ueG7l27DoeG7g2/hurnhu5fDoeG7g2/GocOh4bqgdsOiw6Hhu67hu7Hhur3hu5fDoeG7lm/hurnhu5fDoeG7rnDhu5duIMOh4buub+G6pcOzw6Hhu69v4bu14bun4buXbsOhb8ah4bqn4buXbsOh4buu4bux4bq94buXw6Hhu65v4bql4buXb8Oh4buucOG7l27DoeG7g3jhu5duw6FvxqHhuqfhu5duw6Fuw7PDosOh4bqg4bqnw6Hhu4fDs+G7l2/DoeG7mcOy4buXbyDDoWbhuqnhu5XDoeG7h+G6qcahw6HDouG7l8Oh4buvxqHhuqfhu5fDoeG7mUHhu4PDoeG7meG7teG7p+G7l24gw6Hhu4Nv4bulw6Hhu4PDusOhb3PDs8Oh4bupb+G6qeG7l8Oh4buDcOG7l27DoWbhu4/hu4NvMMOh4buWw7rDs8OhZuG6ucSCw6Hhu6/hu7HFqcOh4buvb+G6p+G7l2/DoeG7r3Thu5duw6Fv4bqn4buXb8Oh4buFw7Phu5dvw6Hhu4PDvcOiw6Hhu4N2c+G7g8Oh4buTb+G6peG7l27DoeG7g2/Ds+G7ieG7l8Oh4buDb3Hhu5duw6Hhu6t24bq54buXw6Hhu5ZudsSC4buL4buXw6Etw6Hhu5Rw4buXbsOh4buZ4bq94buXw6Hhu69v4bu3w6HhuqMww6Hhu6zDonbDoW/DuuG7l8Oh4bqhw6Hhu69v4bql4buXbsOh4buDw73hu5duw6Hhu4Nxw6Hhu5lB4buDw6Hhu5nhu7Xhu6fhu5duIMOh4buvb+G6peG7l27DoeG6r8Oh4buXYuG7lcOh4bqh4bqj4bqz4bqvIMOh4buu4bux4bq94buXw6Hhu6p2ceG7g8Oh4buuduG6u+G7l8OhZuG6q8Oh4burdsSC4buJ4buvw6Fm4buP4buXb8Oh4buvw7Phu4nhu5fDoeG7q3bhurnhu5fDoeG7scOiw6Hhu4Zj4buDw6Hhu6lvccOzw6Fv4bun4bupw6Hhu4N44buXbsOh4buD4bql4buDw6Fm4bqtxqHDoeG7q3bhurnhu5fDoeG7k2/huqXhu4PDoWbhuqXhu5dvw6Hhu6/DouG7l8Oh4burduG6ueG7l8Ohw4Phurnhu5XDoeG7meG7teG7p+G7g8OhxanDoU/huqfhu5XDoeG7rsOBIMOh4buCb+G7tcO64buXbsOh4buE4bu1w7rhu5duIMOh4buG4bqt4buDb8OhRmThu5duw6HhuqDhuqfDoeG7q3Zo4buvw6Hhu63huq3hu4Nvw6Hhu6t24bq54buXw6Hhu5ZudsSC4buL4buXw6Etw6Hhu5Rw4buXbsOh4buxw6LDoeG7k2/hu5/Ds8Oh4buH4bulw6Hhu4Phu6HDsyDDoeG7mcOq4bupw6Hhu5fhu4vhu5fDoeG7g2/Ds+G7ieG7l8Oh4buDcOG7l27DoW/Ds2vhu5fDoW/huqXhu4Nvw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoeG7meG7j+G7g2/DoeG7rcOBw6Hhu4NvceG7l27DoW7Ds8SR4buDw6Hhu5duxqHhuq3Ds8Ohw4Phurnhu5XDoeG7g8O9w6LDoeG7heG6ueG7l8Oh4buvc+G7g8Oh4buvw6Iww6Hhu5Zu4bqnxILDoeG6o8Ogw6Hhu69v4bql4buXbsOh4bqzw6Hhu5di4buVw6Hhu4LDouG7l2/DoeG7ruG6riDDoeG7l8Oz4buL4buXw6Fvw7NqdsOhT+G7teG7l27DoeG7mMah4buXbsOh4buXYuG7lcOh4buvb+G7t8Oh4bqzw6Ey4bqhw6PDoMOgMyDDoU/hu7Xhu5duw6FG4bqtxqHDoeG6oOG7tcO64buXbsOh4buu4bux4bq94buXw6Hhu6p2ceG7g8Oh4buuduG6u+G7l8Oh4buHauG7l2/DoeG7l8SR4buXbsOh4burdsOiw6Fm4bulw7Mww6FGa8Oh4buv4bu1xanhu5duw6Hhu5dvw7nDoeG7g3Dhu5duw6HDuuG7lyDDoeG7lm/hurnhu5fDoeG7heG6ueG7l8Oh4buZ4bqn4buXbsOh4buub3TDoeG7km9xw7PDoWbhuqvDoeG7mcOq4bupw6FmxKnhu5fDoeG7r2/hu6XDoeG7l27huqfDszDDoeG7ruG7seG6qcOzw6Hhu6t2w6LDoeG7l2Lhu5XDoeG7r2/huqXhu5duw6Hhu5nhu4/hu4Nvw6Hhu63DgSDDoeG7l25ww7PDoWbEqeG7l8Ohb8OzauG7l8Oh4buXw6LEgsOhZuG6q8OhZuG7teG7p+G7g8Oh4buv4buxeOG7l27DoeG7r3Ygw6Hhu69w4buXw6Hhu6/huq3GocOh4buTb+G6pcOh4buv4buxw6Lhu5duw6Hhu5dub8Oz4buL4buVIMOh4buHxKnDoeG7r2/hu4kwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNeG7qG/huqXhu6/DoW92xILDoeG7r+G7sXbEgsSp4buXw6Hhu69vceG7l27DoeG6oGLhu5fDoW/hu5vDosOh4buZ4buP4buDb8Oh4butw4Egw6Hhu4PhuqXhu5fDoeG7h3Mgw6FG4bqp4buXbsOh4bqgw7Phu4vhu5fDoeG6oOG6p8Oh4buWb+G6ueG7l8Oh4buF4bq54buXw6Hhu69vcOG7l8Oh4buub3TDoeG7km9xw7PDoWbDouG7l27DoeG7scOiw6Hhu63hu7fhu4PDoeG7r2/Ds8OhZnbDoiDDocOD4bq5xILDoeG7hUHhu5duw6Hhu5nhuqfhu5duw6Hhu6t24buLw6Hhu5du4bqnxILDoeG7g+G6p+G7l27DoeG7k2/DouG7l27DoeG7r+G7scOi4buXbiDDoW7Ds+G6p3bDoWZp4bupMMOhTsOz4bulw6Fm4bq5xIIgw6Hhu4PGoeG7l8OhZuG7teG7peG7l27DoeG7meG6p+G7l27DoWbhuqvDoWbhu7Xhu6fhu4PDoeG7lcWpw6Hhu7Fz4buXbiDDoeG7h+G7i8Oh4buvcOG7l27DoeG7k8Oz4buL4buXw6Hhu4Nxw6Hhu4Xhu4Hhu5fDoeG6oOG6p8ahw6Fm4buJ4buXw6Hhu6/hu7nhu5duw6Hhu5dv4bqnw6Hhu4Xhurnhu5cgw6Hhu69vw6LEgsOh4buvb+G7icOh4buDb8ahw6Hhu4PGoeG7l8OhZuG7teG7peG7l27DoeG7meG6vcSCw6Hhu5lzw7PDoeG7r+G7seG7tcO54buDw6Hhu5PDs8OiMMOhRuG7i8Oh4butcOG7l27DoeG7rnHhu5duw6FOw7PDouG7l27DoWbGoeG6reG7l8Oh4burdsOiw6Hhu69vcOG7l8Oh4buub3TDoeG7km9xw7PDoeG7meG6p8Oh4buXdcOzw6HhuqXhu5XDoeG6qeG7l2/DoeG6oOG6p8ahw6Hhu5V4w6LDoeG7meG7s8Oh4buXbuG6p8SCw6Hhu6/hu7Hhu7XDueG7gyDDoeG7l8OixILDoWbhuqvDoWbhu7Xhu6fhu4PDocOD4bq5xILDoeG7hUHhu5duw6Hhu5PDs+G7i+G7l8Oh4buDcTDDoeG7lm7hu7Xhu6XDs8Oh4buF4bq54buXw6HEguG7i+G7l8Oh4buv4bq54buVw6Fm4bq9dsOh4buv4bu1w6Hhu6lv4bql4buvw6Hhu6/hu7HDs2vhu5fDoeG7k8Oz4buXb8Oh4buv4buJIMOh4buVxanDoeG7lcOi4buXbsOh4buF4buP4buDb8Oh4bqgecOh4buvb+G7tcO64buXbsOh4buV4bqtw7Mww6Hhu6zDonbDoW/DuuG7l8Oh4bqhw6DDoeG7l2Lhu5XDocOD4bq5xILDoeG7hUHhu5duw6Hhu5bhu67hu5Qgw6Fm4buJ4buXw6Hhu5fDosSCw6Hhu69vcOG7l8OhZuG6q8Oh4buDw7rDoeG7h+G6qeG7l8Ohb8ah4bqn4buXw6Hhu69v4bqn4buXb8Oh4buD4bql4buDw6Hhu6/Ds+G7i3bDoeG7g2/DsiDDoWbhu6XDs8Oh4butceG7l27DoeG7lm/hurnhu5fDoeG7heG6ueG7l8OhZuG7teG7p+G7g8Oh4buD4bqpw7PDoeG7r2/Ds2rhu5fDoeG7seG7ocOh4buXaOG7rzA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE14buub3Dhu5fDoeG7rm90w6Hhu5JvccOzw6Fvw7Nq4buXw6Hhu4Phu5vDoeG6t+G6tcOhb3Mgw6HhuqPhurXhurXDoeG7l2/hurnhu5fDoeG7k2/hur92MMOhRmvDoW/GoeG6p+G7l8Oh4buvb+G6p+G7l2/DoeG6ocSDw6Hhu6/Ds+G7i3bDoeG7g2/DssOhw4PhurnEgsOh4buFQeG7l27DoeG7luG7ruG7lCDDoeG7gm/Ds8Oh4buHc8Oh4buvb3Dhu5fDoWbhuqvDoeG7h8Oi4buXw6Fv4bqn4buXb8Oh4bqjw6Hhu5dub+G7j8Oh4burdsSC4buJ4buvw6Hhu4NvdsSC4buL4buXw6FmxKkgw6Hhu69v4bqn4buXb8Oh4buZw6rhu6nDoeG7h8Oi4buXw6Hhu6lv4bql4buvw6Hhu6/hu7HDs2vhu5fDoeG7r29w4buXw6HhuqDhuqfDoeG7qW/hurnhu5fDoeG7g3Dhu5duw6Hhu5dvw7Nq4buVw6HhuqB5w6Hhu4N5w6Hhu69va8Oh4buDb8ahw6Hhu6/hu7nhu5duw6Hhu69v4bqn4buXb8Oh4bqgw7Phu4vhu5fDoeG7h+G6peG7lcOh4but4bql4buvw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7r8Oz4buLdsOh4buDb8Oyw6HhuqDDquG7l8OhZnPhu5duw6Hhu5du4bu14bulw7PDoeG7heG6ueG7l8Oh4buvb8Oi4buVw6Fuw7PDosOh4buvb0Hhu4PDoW/Ds2rhu5cgw6Fm4bqp4buVw6Hhu4fhuqnGocOh4buvw7Phu4nhu5fDoWZzw6FmxKnDoeG7scOiMMOh4buWb+G6p8Oh4bqgYuG7l8Ohb+G7m8Oiw6Fm4bu14bun4buDw6HDg+G6ucSCw6Hhu4VB4buXbsOh4buTb8Oi4buXbsOh4buv4buxw6Lhu5duIMOh4bqgw7nDs8Oh4buTw7Phu5dvw6Hhu6lvw7LDoeG6oSDhuqPDoeG7r+G6ssOhZnLhu5duw6Hhu6/hu7nDoeG7l252cuG7l8Ohb3XDoeG7r+G7seG7p8Oh4buDw73DosOh4buWb+G6p8Oh4buX4bu1w7nhu4Mgw6Hhu5Zv4bq54buXw6Hhu4Xhurnhu5fDoeG6oOG6p8Oh4buDxqHhu5fDoWfhu5XDocODw6LDoeG7q3bhu4vDoWbhu5vhu5duw6Fu4bub4bupMMOh4buWbuG7teG7pcOzw6Hhu4Xhurnhu5fDoeG7r8Oy4buDb8Oh4buDQeG7g8Oh4buvb8Oi4buVw6Fuw7PDosOhb8Oz4buJ4buXw6Fm4bq74buvw6Hhu5XFqcOh4buxc+G7l27DoWbhu7Xhu6Xhu5duw6Fuw7PDosahw6Hhu69vcOG7l27DoeG7l3Dhu5duw6Hhu69vcOG7lyDDoWbhur/EgsOh4buV4bqt4buXb8Oh4but4bqp4buXw6HDg3bhurvhu68gw6Hhu4NvdsSCa+G7l8Oh4buv4bu5w6Hhu63huqnhu5fDocODduG6u+G7r8Oh4buZd8Oiw6Fmw7rhu5fDoeG7r2924bq94buXw6Hhu5di4buXbsOh4butduG6u+G7r8Oh4buvb+G6u+G7qcOh4butw6Lhu5duw6Hhu6/hu7Fy4buXbsOh4buZd8Oiw6Hhu4Phu5vDoeG7g2/hurvhu6/DoeG7meG7teG7p+G7l24gw6Hhu5di4buXbsOh4butduG6u+G7r8Oh4buDw6LGoTDDoUZy4buXbsOh4buvb+G7pcOzw6Hhu4NvdsSCa+G7l8Oh4buF4buP4buDb8Oh4buDw7rDoeG7g+G6u3bDoeG7g+G6ucSCw6Hhu6/hu7Fy4buXbiDDoeG6oMOq4buvw6Hhu5d2cMOzw6Hhu6lveMOhb+G7p+G7qcOh4bqgw7nDs8Oh4buZ4bunw7PDoeG7r2/hu4nDoWbhu4/DosOh4bupb+G7tcO64buXbiDDoeG7qW/huqXhu6/DoeG7r+G7scOza+G7l8OhZsOiw6Hhu4Xhuq3hu5duw6Hhu5du4bqn4buXb8Oh4buXbm/EqSLDoWbhur/EgsOh4buV4bqt4buXb8Ohw4N24bq74buvw6Hhu5Nv4bq/dsOh4buZw6LGocOhZnPhu5duw6Hhu6/huq3GocOh4bqgw7Nq4buDw6Hhu5nhuqfhu5Ugw6Hhu5fhurnhu5duw6Hhu4PDosahw6Fm4bulw7PDoeG7rXHhu5duw6Hhu5Zv4bq54buXw6Hhu4Xhurnhu5cww6Hhu4TGocOhZuG7m8Oh4buXb8OzxKl2w6Fvc8OhZuG6q8Oh4buZ4bqn4buVw6Fm4bu14bun4buDw6Hhu5dv4bqnw6Hhu4PDosahw6Hhu6/hur3hu5duIMOh4buv4buxxanDoeG7r2/huqfhu5dvw6Fvc8Oh4buTb+G6pcOhbsOz4bqpIMOh4buvb3Dhu5fDoeG7g2/DtcOh4buD4bud4buXw6HhuqHDoW9zw6Hhu5dub8OoxqEww6FPasOh4buvb3Hhu5duw6Fm4bu14bul4buXbsOh4buv4buxeeG7g8Oh4buDb8Oy4buXbyDDoW7Ds8OixqHDoeG7r29w4buXbsOh4buXc8Ozw6FmcuG7l27DoWbhu7Xhu6fhu4PDoeG7h+G7i8Oh4buvcOG7l27DoW/hu5vDosOh4bqhw6DDoD4gw6Hhu6/hurLDoeG7mWrDoeG7l27hu7Xhu6XDs8Oh4buF4bq54buXw6Hhu69vw6Lhu5XDoW7Ds8Oiw6Hhu4fhuqnGocOhb8Oza+G7lcOhxILDoeG7r+G7icOhZuG6reG7r8Oh4buDw6LGocOh4butxqHDoeG6oMO5w7PDoeG7g2/DtcOh4buvw7Phu4t2w6FmxKnDoeG7scOiMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTVQ4buXbsOh4buuceG7l27DoSRi4buXw6Hhu6p24bq54buXIMOh4buu4bux4bu1xanhu5duw6Hhu69vcOG7l8Oh4buub3TDoeG7km9xw7Mgw6Hhu4NvxqHDoeG7h8Oz4buJ4buvXcOh4buu4bux4bu1w7nhu4PDoWbhurnEgsOh4buub3TDoeG7km9xw7PDoeG7meG6p8Oh4buvb3Dhu5fDoeG7seG6u+G7r8Oh4buTb+G7m8Oh4buTb2Lhu5cww6Hhu4Jvw73DoeG7r+G7seG7tcO64buXbsOhw4PhurnEgsOh4buFQeG7l27DoeG7luG7ruG7lMOh4buDw73DosOhRuG6qeG7l24gw6Hhu5Zv4bqnw6Hhu5fhu7XDueG7g8Oh4bux4bq74buvw6Fv4bun4bupw6Hhu5nhu53hu5duw6Hhu4Xhurnhu5fDoeG7l+G7i+G7l8Oh4buWb+G6ueG7l8Oh4buF4bq54buXw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoeG7r29w4buXw6Hhu5l2cOG7l8Oh4buXdcOh4buZQeG7g8Oh4buvb8Oi4buVw6Fuw7PDojDDoeG7rm/huqfhu5dvw6Hhu6t24bqpw6Fm4bqt4buvw6Fm4bu14bun4buDw6Hhu5nhuqfDoWZz4buXbsOh4buZQeG7g8Oh4buDb8ahw6Hhu65vdMOh4buSb3HDs8Oh4buvw7Phu4nhu6nDoeG7r3nhu4PDoeG7qW/hurvhu5fDoWbhurt2w6HDg+G6ucSCw6Hhu4VB4buXbsOh4buvb+G6p+G7l2/DoeG7g3Dhu5duw6Hhu69vcOG7l8Oh4buW4buu4buUw6Hhu5PDs2t2w6Hhu5Xhu4F2MDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYcOh4but4buvxILhu5lnKWHhu69nw4Phu68tw6Lhu5nDs27hu5ddw6Hhu7HDs25v4buvImE1NOG7reG7r+G7scah4buXbjVG4bu34buDw6Ek4buzNC/hu63hu6/hu7HGoeG7l241NC/hu6k1


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]