(vhds.baothanhhoa.vn) - Thủy triều xuống, để lộ ra những bãi cát dài, hàng chục người lại ra các bờ biển ở phường Hải Bình (thị xã Nghi Sơn) xới cát tìm ngao.
4bqlcWVk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODO3LhurbFqcO0Y+G6pzFBcmThu43hu4XhurZk4bq2dMawZOG7jeG7q+G7qWTDteG7ieG7jWThurBo4bupZOG7p3FyZOG6tnHhuqbhurpk4bq24bqucuG7m+G6smThuq7hurThurbhuqUvcWXhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4NRw7Thu4Phu49j4bqnO3Hhuqbhurpk4bq24bqucuG7m+G6smThurjhurJ54bupcOG6sWTDteG7o2TFqeG7s2Thuq7hu4Nk4bupccSQ4bupcGTDsmlyZOG7jeG7heG6tmThu49mcuG6sWRxZuG7qXBk4buNceG6pOG7jWThu6lw4bqow4FyZMWpZ3Jk4bqu4buDZOG7jeG7heG7jWTDssOBZMOycuG7o+G7qWThuqBkw4Nx4bqow4Hhu6lwZFFocmTDknThu6lxZOG6teG6tnF1ZOG6uGlk4buocHFyZDrhu7nhu6nDomThurhBcmThu43hu4XhurZk4bq2dMawZOG7qXDhu4Phu6vhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umNk4bqw4bq24bq6xanDtGFj4bq2w7ThurjhurYt4buDxalycOG7qcSDZOG7jcO04bup4bq2w7Thuq7huq9j4bqn4bqlcuG7oeG6ruG7g8aww7Rk4bq2cuG6tsWpw7RhYzLhu6vhurI74bqyw7LDtGRFcuG7j8O04burZMODxanhu4PhurrDtOG6rmNk4bqw4bqu4buNYWNx4bq24bq2w4PhurDEgy8vw4nDicOJ4bq34bq64bur4bqy4bq24bqyw7LDtOG6t+G7jeG7q8awL8O0xrDDssO04buPL1/Eglrhu6VFZSzhu4zDg3Dhu6tjZMOJcuG7j+G6tnFhY+G7gcSRxJFjZHHDtHJwceG6tmFj4bq74bq74bq9Y2Thu6Hhuq7hu4PGsMO0w7Lhu6vhuq7hu4/DtOG6rmFjxJFjZOG7g8Wpxanhu6vDieG7oeG6ssWpxanhurDhu43huq7DtMO04bupYWNj4bqn4bqlL3Lhu6Hhuq7hu4PGsMO04bqn4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4bqlcsawcGThu43FqeG7g+G6sOG6sGFjcuG7jMO04bup4bq2w7Thuq5jZOG6sOG6tuG6usWpw7RhY8OJcuG7j+G6tnHEg2Thu4HEkcSRw4Phurjhuq9kccO0cnBx4bq2xINk4bq9xJHEkcOD4bq44bqvY2ThurDhuq7hu41hYy8v4buN4buP4bup4bq3w7Lhu4Phu6vhurZx4buD4bupcXHhu6vhu4PhurdF4bupL+G7j8O04bqw4bun4bq24burw4Mv4bupw7TDieG6sC/DqcOp4bq54bq9L8OpZeG6veG7j2VlZeG6ucOp4bq54buB4bq2w6rDqeG7gcSRw6rFqcSR4bq34bulw4Nww6Phuq5h4bq9w6rhu4djZOG7g8Wp4bq2YWMxQXJk4buN4buF4bq2ZOG6tnTGsGThu43hu6vhu6lkw7Xhu4nhu41k4bqwaOG7qWThu6dxcmThurZx4bqm4bq6ZOG6tuG6rnLhu5vhurJk4bqu4bq04bq2Y2TDiXLhu4/hurZxYWPhu4HEkcSRY2Rxw7RycHHhurZhY+G6vcSRxJFjZC/huqfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4Phu4zhu4PDg+G6tnLhu6vhu6lj4bqnO0Jk4bqw4buF4bupcGThurBBxrDhurFk4bupccSQ4bupcGThu6lw4bqow4FyZMODceG6pGThu6nEkGThuqBkw7Jy4buj4bupZFFocmTDknThu6lx4bqxZOG6tnF1ZOG6uGlk4buocHFyZDrhu7nhu6lkw7VpZOG6tmzhurZkw7Ju4bq2ZMaw4bqo4bqyZOG6sHLhu6lx4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4bqlcsawcGThu43FqeG7g+G6sOG6sGFjcuG7jMO04bup4bq2w7Thuq5jZOG6sOG6tuG6usWpw7RhY8OJcuG7j+G6tnHEg2Thu4HEkcSRw4Phurjhuq9kccO0cnBx4bq2xINk4bq9xJHEkcOD4bq44bqvY2ThurDhuq7hu41hYy8v4buN4buP4bup4bq3w7Lhu4Phu6vhurZx4buD4bupcXHhu6vhu4PhurdF4bupL+G7j8O04bqw4bun4bq24burw4Mv4bupw7TDieG6sC/DqcOp4bq54bq9L8OpZeG6veG7j2VlZeG6ucOqxJHhur/hurbDqWXhurnDqsOqxanEkeG6t+G7pcODcMOj4bquYeG7geG6u+G6v2Nk4buDxanhurZhYzFBcmThu43hu4XhurZk4bq2dMawZOG7jeG7q+G7qWTDteG7ieG7jWThurBo4bupZOG7p3FyZOG6tnHhuqbhurpk4bq24bqucuG7m+G6smThuq7hurThurZjZMOJcuG7j+G6tnFhY+G7gcSRxJFjZHHDtHJwceG6tmFj4bq9xJHEkWNkL+G6p+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg+G7jOG7g8OD4bq2cuG7q+G7qWPhuqc7ccO04burZOG7qXDhuqjDgXJk4buPa+G7qWThuqBkw7Vr4bq6ZOG7jXHhu6tkw7JyxqHhurbhurFkceG7r2ThurZx4bqow4Hhu6lwZOG6ruG7g2TDsmlyZMOycuG7o+G7qWThurZCZMWp4bq04buNZOG6u2RwcsOBZOG6sOG7heG7qXBkw7Xhu6Nk4bq4QXJk4buN4buF4bq2ZOG6tnTGsGThu6lw4buD4bur4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4bqlcsawcGThu43FqeG7g+G6sOG6sGFjcuG7jMO04bup4bq2w7Thuq5jZOG6sOG6tuG6usWpw7RhY8OJcuG7j+G6tnHEg2Thu4HEkcSRw4Phurjhuq9kccO0cnBx4bq2xINk4bq94bq54bq7w4Phurjhuq9jZOG6sOG6ruG7jWFjLy/hu43hu4/hu6nhurfDsuG7g+G7q+G6tnHhu4Phu6lxceG7q+G7g+G6t0Xhu6kv4buPw7ThurDhu6fhurbhu6vDgy/hu6nDtMOJ4bqwL8Opw6nhurnhur0vw6ll4bq94buPZWVl4bq9w6nhurnhu4fhurbDquG6v+G7geG6veG6ucWpxJHhurfhu6XDg3DDo+G6rmHDqeG7h2VjZOG7g8Wp4bq2YWMxQXJk4buN4buF4bq2ZOG6tnTGsGThu43hu6vhu6lkw7Xhu4nhu41k4bqwaOG7qWThu6dxcmThurZx4bqm4bq6ZOG6tuG6rnLhu5vhurJk4bqu4bq04bq2Y2TDiXLhu4/hurZxYWPhu4HEkcSRY2Rxw7RycHHhurZhY+G6veG6ueG6u2NkL+G6p+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg+G7jOG7g8OD4bq2cuG7q+G7qWPhuqfDkmZkxajhu5dkO3F1ZOG7qHFm4bupZOG6tcODceG6qMOB4bupcGRRaHJkw5J04bupceG6sWQ7MWThu6hwcXJkOuG7ueG7qcOiZOG7jXHhu6tkw7JyxqHhurbhurFk4buncXJk4bq2ceG6puG6umThurbhuq5y4bub4bqyZMWp4buX4bup4bqxZOG7qXHEkOG7qXBk4buN4bur4bupZOG7qXDhu4Phu6tk4bq2QmTDsnLhu6Phu6lk4bq2ccO04burZOG7j+G7reG7qXBk4bup4bqoQeG7jWThurbhuq54cmThu49n4bq2ZMWp4buX4bupZMOyaXJk4buN4buF4bq24bq3ZMWo4bq04buNZOG6tnHhuqbhurpk4bq24bqucuG7m+G6smThuq7hurThurZkw7Vy4bqxZOG7qXHEkOG7qXBk4buN4bur4bupZOG7qXDhu4Phu6tk4bupZuG6umThu41xdMawZOG7j+G6qEFyZMWpQcODZOG7jeG7heG6tuG6t2QgdGThurZxxqFk4bup4buX4bupZMaw4bqyeeG7qWTFqWzhurpkw7XhuqjDgOG7jWThu6lw4buD4burZOG6tnF0ZMODcWhyZOG7jeG7g+G7qXFkxanhurThu41k4bq2ceG6puG6umThurbhuq5y4bub4bqyZOG6uOG6snnhu6lwZMO1cmTDtWbhu6tk4buN4buF4bq2ZMO14bujZMWpbOG6uuG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G6pXLGsHBk4buNxanhu4PhurDhurBhY3Lhu4zDtOG7qeG6tsO04bquY2ThurDhurbhurrFqcO0YWPDiXLhu4/hurZxxINk4buBxJHEkcOD4bq44bqvZHHDtHJwceG6tsSDZOG6veG6ueG6u8OD4bq44bqvY2ThurDhuq7hu41hYy8v4buN4buP4bup4bq3w7Lhu4Phu6vhurZx4buD4bupcXHhu6vhu4PhurdF4bupL+G7j8O04bqw4bun4bq24burw4Mv4bupw7TDieG6sC/DqcOp4bq54bq9L8OpZeG6veG7j2VlZeG6ueG6v+G6ucOp4bq24bq54bq9ZeG6u+G7gcWpxJHhurfhu6XDg3DDo+G6rmHDqsOp4bq/Y2Thu4PFqeG6tmFjMUFyZOG7jeG7heG6tmThurZ0xrBk4buN4bur4bupZMO14buJ4buNZOG6sGjhu6lk4buncXJk4bq2ceG6puG6umThurbhuq5y4bub4bqyZOG6ruG6tOG6tmNkw4ly4buP4bq2cWFj4buBxJHEkWNkccO0cnBx4bq2YWPhur3hurnhurtjZC/huqfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4Phu4zhu4PDg+G6tnLhu6vhu6lj4bqn4buO4bqk4bupcGThu43huqRkw7Xhu6Nkw7Xhu6Nk4bq4QXJk4buN4buF4bq2ZOG6tnTGsGThu6lw4buD4burZOG7jeG6rOG7qXBkccah4bq2ZOG6sOG6quG7jWTDteG7ueG7qWRwcmjhu6nhurFk4buNccO6ZOG7j8OC4bupcGTGsOG7s+G6tmRFbuG6tmThu43huqrhu6lwZOG7qXHhuqhk4buNcXLGoeG7jWThurZxdOG7g2ThurXGsOG6suG7t+G7qXDDouG6sWRx4bur4buJ4buNZOG7jWbhu6lxZOG7jWvhurrhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfhuqVyxrBwZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWNy4buMw7Thu6nhurbDtOG6rmNk4bqw4bq24bq6xanDtGFjw4ly4buP4bq2ccSDZOG7gcSRxJHDg+G6uOG6r2Rxw7RycHHhurbEg2Thur3hurnhurvDg+G6uOG6r2Nk4bqw4bqu4buNYWMvL+G7jeG7j+G7qeG6t8Oy4buD4bur4bq2ceG7g+G7qXFx4bur4buD4bq3ReG7qS/hu4/DtOG6sOG7p+G6tuG7q8ODL+G7qcO0w4nhurAvw6nDqeG6ueG6vS/DqWXhur3hu49lZWXhurnhu4Hhur3DqeG6tuG7h+G6ucOq4buH4bq/xanEkeG6t+G7pcODcMOj4bquYcOpw6llY2Thu4PFqeG6tmFjMUFyZOG7jeG7heG6tmThurZ0xrBk4buN4bur4bupZMO14buJ4buNZOG6sGjhu6lk4buncXJk4bq2ceG6puG6umThurbhuq5y4bub4bqyZOG6ruG6tOG6tmNkw4ly4buP4bq2cWFj4buBxJHEkWNkccO0cnBx4bq2YWPhur3hurnhurtjZC/huqfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4Phu4zhu4PDg+G6tnLhu6vhu6lj4bqn4buM4bqs4bupcGThu43hu7Fk4bupcOG6qMOBcmThurZxdGThu4/DguG7qXBk4bq24buD4bq6ZOG6tuG6rm3hu6nhurFkxrBy4buf4bupZOG6sOG7g+G7q2Thu43hu7Fk4bq2ceG7o2Thu41m4burZOG6sGvhurJkRWbhu6tk4buN4buF4bq24bqxZOG7jWjGsGThu6lxbuG7qWTDsuG7i+G7qXBk4bq44bq04buNZHBy4buF4buNZOG7p3FyZOG7jeG7sWThu6lw4buD4burZOG7qeG7i8awZMOy4buX4bupZOG7j+G6qEFy4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4bqlcsawcGThu43FqeG7g+G6sOG6sGFjcuG7jMO04bup4bq2w7Thuq5jZOG6sOG6tuG6usWpw7RhY8OJcuG7j+G6tnHEg2Thu4HEkcSRw4Phurjhuq9kccO0cnBx4bq2xINk4bq94bq54bq7w4Phurjhuq9jZOG6sOG6ruG7jWFjLy/hu43hu4/hu6nhurfDsuG7g+G7q+G6tnHhu4Phu6lxceG7q+G7g+G6t0Xhu6kv4buPw7ThurDhu6fhurbhu6vDgy/hu6nDtMOJ4bqwL8Opw6nhurnhur0vw6ll4bq94buPZWVl4bq54buH4bq94bq74bq2w6rhurvhur/hu4Hhur3FqcSR4bq34bulw4Nww6Phuq5hw6rhur/hu4djZOG7g8Wp4bq2YWMxQXJk4buN4buF4bq2ZOG6tnTGsGThu43hu6vhu6lkw7Xhu4nhu41k4bqwaOG7qWThu6dxcmThurZx4bqm4bq6ZOG6tuG6rnLhu5vhurJk4bqu4bq04bq2Y2TDiXLhu4/hurZxYWPhu4HEkcSRY2Rxw7RycHHhurZhY+G6veG6ueG6u2NkL+G6p+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg+G7jOG7g8OD4bq2cuG7q+G7qWPhuqfhu6hwccO0ZOKAnOG7jeG6pOG7jeKAnWTGsOG7s+G6tmThurZyxqHhu6lw4bqxZHHhu69k4buNbeG7qWTGsMOz4bupZOG6sOG6pOG7jWThurbhu4Phurpk4bqwa+G6smRFZuG7q2Thu43hu4XhurZk4bquw71yZOG7qXHhu7Hhu6lk4bq24buD4bq6ZOG7qXHhu4nhurZkw7J2ZOG7qXHEkOG7qXBk4buN4bur4bupZOG7qXDhu4Phu6tkRWbhu6tk4bq24bq0cmRx4bur4buJ4buNZOG6ruG7tWTDteG7o2ThurBq4bupZMOy4buX4bupZOG7jWfhu6lx4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4bqlcsawcGThu43FqeG7g+G6sOG6sGFjcuG7jMO04bup4bq2w7Thuq5k4buP4bq2ceG6ssaww7JjZOG6sOG6tuG6usWpw7RhY8OJcuG7j+G6tnHEg2Thu4HEkcSRw4Phurjhuq9kccO0cnBx4bq2xINk4bq94bq54bq7w4Phurjhuq9jZOG6sOG6ruG7jWFjLy/hu43hu4/hu6nhurfDsuG7g+G7q+G6tnHhu4Phu6lxceG7q+G7g+G6t0Xhu6kv4buPw7ThurDhu6fhurbhu6vDgy/hu6nDtMOJ4bqwL8Opw6nhurnhur0vw6ll4bq94buPZWVl4bq7xJFlw6rhurbDqeG7h+G7geG6veG6vcWpxJHhurfhu6XDg3DDo+G6rmHhu4HDquG7gWNk4buDxanhurZhYzFBcmThu43hu4XhurZk4bq2dMawZOG7jeG7q+G7qWTDteG7ieG7jWThurBo4bupZOG7p3FyZOG6tnHhuqbhurpk4bq24bqucuG7m+G6smThuq7hurThurZjZMOJcuG7j+G6tnFhY+G7gcSRxJFjZHHDtHJwceG6tmFj4bq94bq54bq7Y2Qv4bqn4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8OD4buM4buDw4PhurZy4bur4bupY+G6p+G7jOG6qmThurZxxqHhurFkceG7r2Thu41t4bupZMaww7Phu6lk4bq4QXJk4buN4buF4bq2ZOG6tkJkxanhurThu41kcULhu6lwZMO1eOG7qXBkw7XGoeG7qWThu6dxcmThurbhuq7DgXJkw7Xhuqrhu6lwZMOy4bux4bupcGTGsEFyZOG7jXF14bqyZOG7qXBxw7pk4bq24buD4bq64bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4bqlcsawcGThu43FqeG7g+G6sOG6sGFjcuG7jMO04bup4bq2w7Thuq5jZOG6sOG6tuG6usWpw7RhY8OJcuG7j+G6tnHEg2Thu4HEkcSRw4Phurjhuq9kccO0cnBx4bq2xINk4bq74bq74buHw4Phurjhuq9jZOG6sOG6ruG7jWFjLy/hu43hu4/hu6nhurfDsuG7g+G7q+G6tnHhu4Phu6lxceG7q+G7g+G6t0Xhu6kv4buPw7ThurDhu6fhurbhu6vDgy/hu6nDtMOJ4bqwL8Opw6nhurnhur0vw6ll4bq94buPZWVl4bq9w6nDqeG7geG6tuG6v+G7h2Xhur/hur3FqcSR4bq34bulw4Nww6Phuq5h4bq54bq94bq7Y2Thu4PFqeG6tmFjMUFyZOG7jeG7heG6tmThurZ0xrBk4buN4bur4bupZMO14buJ4buNZOG6sGjhu6lk4buncXJk4bq2ceG6puG6umThurbhuq5y4bub4bqyZOG6ruG6tOG6tmNkw4ly4buP4bq2cWFj4buBxJHEkWNkccO0cnBx4bq2YWPhurvhurvhu4djZC/huqfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4Phu4zhu4PDg+G6tnLhu6vhu6lj4bqnO3HDtOG7q2Thu6lw4bqow4FyZOG7j2vhu6lkw7V14buDZMODceG6qOG7ueG7qXDhurFkw4NxbeG7qWTFqUHhu6lk4bupcOG6qMOBcmThu41m4burZOG7qXDhu4Phu6tk4bqgZMO1a+G6umThu41x4bqmZOG6usah4bqyZMOyw6zhurZkReG7m2TDreG7qeG6sWThu41xw7pkxrDhu7PhurZk4bqweWRz4bq2ZMaw4buD4bupcGThuq7hu4Nk4buNccOAZHHhu6vhu4nhu41kw7Lhu4Xhu6lk4bq2Z3Jk4buNceG7t2Thu41x4burZOG7j+G6smThu6dx4buF4buNceG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G6pXLGsHBk4buNxanhu4PhurDhurBhY3Lhu4zDtOG7qeG6tsO04bquY2ThurDhurbhurrFqcO0YWPDiXLhu4/hurZxxINk4buBxJHEkcOD4bq44bqvZHHDtHJwceG6tsSDZOG6veG6ueG6u8OD4bq44bqvY2ThurDhuq7hu41hYy8v4buN4buP4bup4bq3w7Lhu4Phu6vhurZx4buD4bupcXHhu6vhu4PhurdF4bupL+G7j8O04bqw4bun4bq24burw4Mv4bupw7TDieG6sC/DqcOp4bq54bq9L8OpZeG6veG7j2VlZeG6u+G6u+G6u8Oq4bq24buHw6rhurvDqeG6v8WpxJHhurfhu6XDg3DDo+G6rmHhu4fDqmNk4buDxanhurZhYzFBcmThu43hu4XhurZk4bq2dMawZOG7jeG7q+G7qWTDteG7ieG7jWThurBo4bupZOG7p3FyZOG6tnHhuqbhurpk4bq24bqucuG7m+G6smThuq7hurThurZjZMOJcuG7j+G6tnFhY+G7gcSRxJFjZHHDtHJwceG6tmFj4bq94bq54bq7Y2Qv4bqn4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8OD4buM4buDw4PhurZy4bur4bupY+G6p+G7qMah4bqyZMaw4buD4bq6ZMaww6zhu6nhurFk4bq2cXRkxrDhu7PhurZk4bupcOG6qMOBcmThu43hu7Fk4bq2ceG7o2TDssOs4bq2ZMO14bqow4Dhu41k4bq7LeG6vWThu6dwZOG7qXDhu4Phu6tkxrDhu7dyZMOy4bqy4bu1cmThurDhu4Xhu6lw4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4bqlcsawcGThu43FqeG7g+G6sOG6sGFjcuG7jMO04bup4bq2w7Thuq5jZOG6sOG6tuG6usWpw7RhY8OJcuG7j+G6tnHEg2Thu4HEkcSRw4Phurjhuq9kccO0cnBx4bq2xINk4bq94bq54bq7w4Phurjhuq9jZOG6sOG6ruG7jWFjLy/hu43hu4/hu6nhurfDsuG7g+G7q+G6tnHhu4Phu6lxceG7q+G7g+G6t0Xhu6kv4buPw7ThurDhu6fhurbhu6vDgy/hu6nDtMOJ4bqwL8Opw6nhurnhur0vw6ll4bq94buPZWVl4bq9w6ll4bq/4bq2w6nhur/hur3hur/DqcWpxJHhurfhu6XDg3DDo+G6rmFl4bq/ZWNk4buDxanhurZhYzFBcmThu43hu4XhurZk4bq2dMawZOG7jeG7q+G7qWTDteG7ieG7jWThurBo4bupZOG7p3FyZOG6tnHhuqbhurpk4bq24bqucuG7m+G6smThuq7hurThurZjZMOJcuG7j+G6tnFhY+G7gcSRxJFjZHHDtHJwceG6tmFj4bq94bq54bq7Y2Qv4bqn4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8OD4buM4buDw4PhurZy4bur4bupY+G6p1Fy4bud4bupZOG6tmdyZHBy4buFZMOy4buF4bupZOG7qXDhu4Phu6tkw7LDrOG6tmThurbhuq7hu5fhu6lkw7JpcmThu43hu4XhurZk4buP4buD4burZMO14buz4bupcGThurZCZGXhur3hurfEkcSRxJFkLWTDqeG6veG6t8SRxJHEkWTDtcO94bupcC/hu6dwZOG6tsOC4bq6ZEVm4burZOG7p3Phu41xZOG7jeG6ouG6sWThurB5ZOG6tnLhu5vhu6lk4bq2ceG6smTDteG6qMOA4buNZOG7jeG6rOG7qXBk4buNccO6ZMO14bqmZMO14bur4bupcGRwZ+G7q2RFZmThurBy4bupcWRx4burZ+G6tmThurbhuq7hu6vhu6lwZOG7qXBm4bq64bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4bqlcsawcGThu43FqeG7g+G6sOG6sGFjcuG7jMO04bup4bq2w7Thuq5jZOG6sOG6tuG6usWpw7RhY8OJcuG7j+G6tnHEg2Thu4HEkcSRw4Phurjhuq9kccO0cnBx4bq2xINk4bq94bq54bq7w4Phurjhuq9jZOG6sOG6ruG7jWFjLy/hu43hu4/hu6nhurfDsuG7g+G7q+G6tnHhu4Phu6lxceG7q+G7g+G6t0Xhu6kv4buPw7ThurDhu6fhurbhu6vDgy/hu6nDtMOJ4bqwL8Opw6nhurnhur0vw6ll4bq94buPZWVl4bq7w6nDqeG7h+G6tuG6ueG6vWXhurvhurvFqcSR4bq34bulw4Nww6Phuq5h4buH4bq74bq9Y2Thu4PFqeG6tmFjMUFyZOG7jeG7heG6tmThurZ0xrBk4buN4bur4bupZMO14buJ4buNZOG6sGjhu6lk4buncXJk4bq2ceG6puG6umThurbhuq5y4bub4bqyZOG6ruG6tOG6tmNkw4ly4buP4bq2cWFj4buBxJHEkWNkccO0cnBx4bq2YWPhur3hurnhurtjZC/huqfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4Phu4zhu4PDg+G6tnLhu6vhu6lj4bqn4oCc4buocOG7g+G7q2ThuqBkw7Vr4bq6ZOG6tnHhuqjDgeG7qXBk4bq24bqu4bq0ZOG6rmzhurZk4buNZ+G7qeG6sWRwbeG7qWTGsOG7ieG6tmThu43hu4XhurZk4bup4buX4bupZMOyw6zhurZk4buN4bqs4bupcGThu6dxeOG7qXBk4bq2eeG7qWThu6lxcuG7m+G6smThu4144bupcGThurDhuqrhu43hurdk4buocXLhu5vhurJk4buncXJk4buP4bqyZOG7p3Hhu4Xhu41xZHHhu69k4buPw4Lhu6lwZOG6tuG7g+G6umThu6dxeOG7qXBk4buN4bqs4bupcGThu6dyxqHGsGTDteG6qMOA4buNZEVmcmThu6dw4bqxZMawdOG7qXFk4buNccO6ZMOyw6zhurZkReG7m2TDreG7qWThurZxeHJk4bup4buX4bupZOG6tnHhu6vhu6lwZOG6tnFo4bqxZEVC4buDZOG7jXHhu7ly4bqxZEVC4buDZOG7jWbhu6tkw7LDrOG6tmRFZnJk4buNa+G7qWTDteG6pmTDreG7qWThuq7DvXJkReG7m2TDtXJkxalmxrDigJ3hurFkw7JmZCpxZ8awZDtxdWTFqOG7g+G7qWThurXhur3hur9k4bq24bqy4bu1csOiZOG7qeG7sXLhuqXhurDhurbhuq7hu6vhu6lw4bqn4bq34bqlL+G6sOG6tuG6ruG7q+G7qXDhuqfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfhuqXhurDhurbhuq7hu6vhu6lw4bqn4bqlcsawcGThu43FqeG7g+G6sOG6sGFjcuG7jMO04bup4bq2w7Thuq5jZOG6sOG6tuG6usWpw7RhY8OJcuG7j+G6tnHEg2Thu4HEkcSRw4Phurjhuq9kccO0cnBx4bq2xINk4bq94bq54bq7w4Phurjhuq9jZOG6sOG6ruG7jWFjLy/hu43hu4/hu6nhurfDsuG7g+G7q+G6tnHhu4Phu6lxceG7q+G7g+G6t0Xhu6kv4buPw7ThurDhu6fhurbhu6vDgy/hu6nDtMOJ4bqwL8Opw6nhurnhur0vw6ll4bq94buPZWVl4bq7w6nhur3hurnhurZlw6nhu4fhu4HEkcWpxJHhurfhu6XDg3DDo+G6rmHDqcSRw6ljZOG7g8Wp4bq2YWMxQXJk4buN4buF4bq2ZOG6tnTGsGThu43hu6vhu6lkw7Xhu4nhu41k4bqwaOG7qWThu6dxcmThurZx4bqm4bq6ZOG6tuG6rnLhu5vhurJk4bqu4bq04bq2Y2TDiXLhu4/hurZxYWPhu4HEkcSRY2Rxw7RycHHhurZhY+G6veG6ueG6u2NkL+G6p+G6pS/hurDhurbhuq7hu6vhu6lw4bqn4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8OD4buM4buDw4PhurZy4bur4bupY+G6pzvhuq7hu6vhu6lwZOG6tnLGoeG7qXBk4buN4bqow4FyZOG7qeG7sXJk4bqueMawZOG6rmhk4buN4bqm4buDZOG7qXHEkOG7qXBkw7JmZMaw4buTZMO14buD4bupcGTigJzhurhBcmThurbhurLhu6lw4oCdZMOyaXJk4buN4buF4bq24bqxZOG7qXFy4bub4bqyZMO0xrBk4bupcXZk4buN4bqs4bupcGThu6dxeOG7qXBk4bun4buRxrBk4buNZ+G7qXHhurFkcXRkceG6pOG7jWThu41m4burZMOyw6zhurZk4bupcOG7g+G7q+G6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G6pXLGsHBk4buNxanhu4PhurDhurBhY3Lhu4zDtOG7qeG6tsO04bquY2ThurDhurbhurrFqcO0YWPDiXLhu4/hurZxxINk4buBxJHEkcOD4bq44bqvZHHDtHJwceG6tsSDZOG6veG6ueG6u8OD4bq44bqvY2ThurDhuq7hu41hYy8v4buN4buP4bup4bq3w7Lhu4Phu6vhurZx4buD4bupcXHhu6vhu4PhurdF4bupL+G7j8O04bqw4bun4bq24burw4Mv4bupw7TDieG6sC/DqcOp4bq54bq9L8OpZeG6veG7j2VlZeG6u8OpxJHhu4Hhurbhur/hurvhur/EkcOpxanEkeG6t+G7pcODcMOj4bquYcOp4bq74bq5Y2Thu4PFqeG6tmFjMUFyZOG7jeG7heG6tmThurZ0xrBk4buN4bur4bupZMO14buJ4buNZOG6sGjhu6lk4buncXJk4bq2ceG6puG6umThurbhuq5y4bub4bqyZOG6ruG6tOG6tmNkw4ly4buP4bq2cWFj4buBxJHEkWNkccO0cnBx4bq2YWPhur3hurnhurtjZC/huqfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4Phu4zhu4PDg+G6tnLhu6vhu6lj4bqn4buocXLhu5vhurJk4bupcOG6qMOBcmThurjDtMawZEVy4bud4buNZOG7jWbhu6tk4bupcOG7g+G7q2RFQuG7g2TFqWZk4bq2bsODZOG6tnHhu6Nk4buP4bqk4buNZMOy4bqy4bu1cmThurDhu4Xhu6lw4bqxZEVC4buDZOG6tnHhuqhkcHJp4bup4bqxZEVC4buDZOG7p3LGocawZOG6tnHhu5fGsGTigJzDsuG7heG6tmThu43hu4Phu6lx4oCdZOG7qXDhu6/hurZk4buNceG7q2TDssSQ4buDZOG7jeG7ucawZHBy4buDZMO1dOG7qXHhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4Phu4LhurLhurZx4bur4bquY+G6p1Hhu6tm4bupcGTDlXjhu6lw4bqlL8OD4bqn

Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]