(vhds.baothanhhoa.vn) - Hội LHPN huyện Thiệu Hóa vừa tổ chức sinh hoạt chính trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các đồng chí trong Ban Chấp hành mở rộng Hội LHPN huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 và các chi hội trưởng phụ nữ xã, thị trấn.
ZsO9auG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6NuG7s+G7gOG6ouG7peG7i2dmdGfDneG6qOG7s+G7iSXDnTIm4buJNsO94buz4buv4buG4buJw53hurDhu4/hu4nhur7hu7PEgsO94buJw73huq7hu5Hhu4Dhu4l1w73hu7XEgsO94buJ4buAw4rhu7nhu4nDveG6snXhu4nhu4Bx4bq64buJSsO04buJ4bqiw7TDg+G7ieG7gMO94bul4bqu4buJ4buASeG7ieG7gEnDicSCeeG6v+G7icO54buR4bqu4buJw7nDjXXhur/hu4nhurrDveG6rsSCeeG7iXXDtXXDveG7icOd4bqs4buJVcO94bu14buJKuG7s8SCw71mL3RnZi/DvWpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6w53hu6Xhu4/DuuG7i2fDneG6qOG7s+G7iSXDnTIm4buJw73hu4ZN4buvxILhu4k2w73hu7Phu6/hu4bhu4nDneG6sOG7j+G7iUrDjOG7j+G7ieG7gOG6quG7iXXDvcONdeG7ieG6vuG7s8SCw73hu4nDveG6ruG7keG7gOG7iXXDveG7tcSCw73hu4nhu4DDiuG7ueG7icO94bqydeG7ieG7gHHhurrhu4lKw7Thu4nhuqLDtMOD4buJ4buAw73hu6Xhuq7hu4nhu4BJ4buJ4buAScOJxIJ54bq/4buJw7nhu5Hhuq7hu4nDucONdeG6v+G7ieG6usO94bquxIJ54buJdcO1dcO94buJw53huqzhu4lVw73hu7Xhu4kq4buzxILDveG7iXXDveG6ruG7iXXDtXXhu4nDueG6rMSCeeG7iXXDveG7teG7ieG7gMOK4bquxIJ54buJVOG7j8SC4buJVcO94buh4bq64buJw73DtMSCw73hu4nDg8OJ4buJw4rhuqjEgnnhu4nDneG6qOG7s+G7iSXDnTIm4buJw73hu4ZN4buvxILhur/hu4nEgsO94buz4buvw4Phu4nhuqBP4buJa8Spa2ota8Spa2/hu4lKw7Thu4l1w7V14buJdcO94buz4buJw73huqjhu7Phu4nhu4DDiknDicSCeeG7ieG6usO9RuG7icSCxKjhu4lM4buZ4bq/4buJ4buAw73hu7nhu4nhu4DDiuG7ocSC4buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2dm4buzw4N54buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhu7NV4bulxILhu4Dhu6XDiuG7i+G7ieG6vuG7gE3huqLhu6Vk4buLS+G7s8O64buAw73hur3hu4nDssSpxKnhurpMw6rhu4nDveG7peG7s3nDveG7gOG6veG7iW3DsmvhurpMw6rhu4vhu4nhur7DinVk4buLLy91w7rEguG7gXThu4/huq7hu4DDveG7j8SCw73DveG6ruG7j+G7gUrEgi/DuuG7peG6vuG6oOG7gOG6ruG6ui/EguG7pUvhur4va2tsbi9qbeG7jcO6bMSp4buNbm5sa+G7gG/hu41tbcOy4bqixKnhu4HDgOG6unnhurvDimTDs2zhu4vhu4nhu4/huqLhu4Bk4buLw53huqjhu7Phu4klw50yJuG7iTbDveG7s+G7r+G7huG7icOd4bqw4buP4buJ4bq+4buzxILDveG7icO94bqu4buR4buA4buJdcO94bu1xILDveG7ieG7gMOK4bu54buJw73hurJ14buJ4buAceG6uuG7iUrDtOG7ieG6osO0w4Phu4nhu4DDveG7peG6ruG7ieG7gEnhu4nhu4BJw4nEgnnhur/hu4nDueG7keG6ruG7icO5w4114bq/4buJ4bq6w73huq7Egnnhu4l1w7V1w73hu4nDneG6rOG7iVXDveG7teG7iSrhu7PEgsO94buL4buJS+G7s8O64buAw71k4buLw7LEqcSp4buL4buJw73hu6Xhu7N5w73hu4Bk4buLbcOya+G7i+G7iS9nZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2c14buP4buG4buJxIJ5w73hu7Phu4nhu4DDvcONdeG7iXXDvcO04bqu4buJdcSQ4bq/4buJw73DteG7gOG7iTPhu4bhuqZ14buJdeG7j+G6v+G7iXnhu7Phu4/huq7hu4l04buPxILhu4nEguG7l8OD4buJdOG7l+G7gOG7ieG7gOG7t8SCw73hu4nDveG7t8SCw73hu4nhu4BJ4buJ4buAScOJxIJ54bq/4buJw7pJ4buJ4bqi4buGccSC4buJTOG7meG7icO94bqo4buz4buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4nhu4Dhuqrhu4l1w73DjXXhu4nDveG6qOG7s+G7iUrDtOG7icO54bu5xILDveG7icO9SUTEgnnhu4l14bqkxIJ54buJ4buAw7V14buJxILhu5fDg+G7iXThu5fhu4Dhu4nhu4Dhu7fEgsO94buJw73hu7fEgsO94buJ4buASeG7ieG7gEnDicSCeeG6v+G7ieG7gOG7hk3hu6vEguG7ieG7gMOK4buGTeG7rcSC4buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4nhu4DDvcSQ4buz4buJeeG7s+G7j8SC4buJ4buAROG7s+G6v+G7iXXDtXXhu4nDueG7keG7s+G7iXThu7N24buG4buJw7nhu5nhu4nDuUlFdeG7iUzhu6XDg+G7iXThuqjhu4nhurrDveG7s8OD4buJ4buAw7Thu7Phu4nhuqLhu7Phu6/hu4bhu4nigJzDneG6ruG7j+G7iSXhu4jhu4/igJ3hu4nDusO04buz4buJbOG7ieG7gHHhurrhu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZybhuqjhu7Phu4nDuuG7hsSCeeG7iXThuqjhu4nhurrDveG7s8OD4buJxILhurDhu7Phu4lK4but4buJw73huq7hu5Hhu4Dhu4nDueG6qMSCeeG7iXXDtXXDveG7icOD4buRxIJ54buJ4bqg4buz4burxILhu4nhu4DDiuG7hsSCeeG7iXVH4buP4buJxILDvcSoxIJ54buJxIJ5ScSQ4buz4buJ4bq6w71G4buJxILEqOG7ieG6t+G7s+G7r+G7gOG7iSbhu4/Dg+G7ieG6vOG7huG7j+G7iXXDtXXhu4l54buz4buP4buz4buJw7nhuq7hu5HEguG7icO54buh4buG4buJ4buAw4rhu4/EgsO94buJw7V14buJ4bqi4buz4buv4buA4buJdcO94bqmxIJ54buJ4buAw73hu4p14buJw7rhu5/EguG7iTLDvcO14bq64buJSsO04buJw7nhu7Hhu4nhurzhu4bhuqZ14buJKuG7jOG7iUzhu5/Dg+G7ieG6oklFdeG6v+G7icSCw71J4buJdcO94bu54bq94buJJnnhu4ZNd8SC4buJNsO94bu54buJKuG7s8SCw73hu4kkw73hu4/hu7Phur/hu4nDneG6rsO0xIJ54buJJnnhu5/EguG6v+G7iSZ54buGTXfEguG7iTbDveG7ueG7icOZ4bu5xILDveG6v+G7ieG6t8OC4buJNsO94bu54buJNcO14buG4bq/4buJJnnhu4ZNd8SC4buJNsO94bu54buJVOG7t8SCw73igKbhu4kmw73EqMSCeeG7ieG7gMO9SUR14buJ4bq6w73hu7PDg+G7iXXDveG7n8SC4buJ4buAw73hu4p14buJSsO04buJeXDEguG7iXlI4buz4buJw7nhu5nhu4nhu4DDteG7s+G7icO94buz4buvxILhu4nhur7hu7PEgsO94buJw7nhuqjEgnnhur/hu4nhur7hu5/hu4bhu4nhur7hu5d14buJ4bq84buGw7Xhu4nhu4DDiuG7t8SCw73hu4nDveG6ruG7keG7gOG7icO54bqoxIJ54buJdcO1dcO94buJw4Phu5HEgnnhu4l54buzw7TEgsO94buJw7nhuqh14buJ4bqiceG6uuG6v+G7ieG7gOG7iuG7icO64bqu4buJeeG7s+G7j8SC4buJ4bqgw73huqrhu4nEgsO9ScSCeeG7icO9w7Thuq7hu4nDveG7hMSCeeG7iXVH4buP4buJw7rhu5/EguG7ieG7gOG6qHXhu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZ1nhu7PEqOG7j+G7iXXDveG6psSC4buJ4bqi4buP4bqu4buJ4buA4buE4buJ4buA4buVw4Phu4nhu4Dhuqbhu7Phur/hu4nDveG7t8SCw73hu4nhu5PEgsO94buJVMO1deG7icOd4bqs4buJ4bqi4buG4bqkxILhu4nhuqLDtOG7icO1xILDveG7ieG6vsO1xIJ54buJ4bq+4bqu4buz4buJw7lJxJDEgnnhu4l1w73huq7hu4l1w7V14buJxILEqOG7iXXDveG7s+G7scSC4buJ4bq+w4Hhu4l1w7V1w73hu4nDg+G7kcSCeeG7ieG7gOG7s+G7seG6uuG7ieG7gEZ14buJ4bqg4buz4burxILhu4nDueG7ucSCw73hu4l14bquxILhu4nDuUnEkMSCeeG7icO54buh4buG4buJ4buAw4rhu4/EgsO94buJw7pJROG7s+G7ieG6vuG7iuG7ieG6vuG6ruG7s+G7icO5ScSQxIJ54bq/4buJw7pzxILhu4nhuqLhuqbhu7Phu4l1R+G7j+G7icOZ4buTxIJ54buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2dm4buzw4N54buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vDuuG7gMO94buGw4N04buJ4buzVeG7pcSC4buA4bulw4rhu4vhu4nhur7hu4BN4bqi4bulZOG7i0vhu7PDuuG7gMO94bq94buJ4buNasSp4bq6TMOq4buJw73hu6Xhu7N5w73hu4Dhur3hu4ltbWrhurpMw6rhu4vhu4nhur7DinVk4buLLy91w7rEguG7gXThu4/huq7hu4DDveG7j8SCw73DveG6ruG7j+G7gUrEgi/DuuG7peG6vuG6oOG7gOG6ruG6ui/EguG7pUvhur4va2tsbi9qbeG7jcO6bMSp4buNbsOyxKnDs+G7gGzhu43EqW1u4bqixKnhu4HDgOG6unnhurvDimRvbeG7jeG7i+G7ieG7j+G6ouG7gGThu4vDneG6qOG7s+G7iSXDnTIm4buJNsO94buz4buv4buG4buJw53hurDhu4/hu4nhur7hu7PEgsO94buJw73huq7hu5Hhu4Dhu4l1w73hu7XEgsO94buJ4buAw4rhu7nhu4nDveG6snXhu4nhu4Bx4bq64buJSsO04buJ4bqiw7TDg+G7ieG7gMO94bul4bqu4buJ4buASeG7ieG7gEnDicSCeeG6v+G7icO54buR4bqu4buJw7nDjXXhur/hu4nhurrDveG6rsSCeeG7iXXDtXXDveG7icOd4bqs4buJVcO94bu14buJKuG7s8SCw73hu4vhu4lL4buzw7rhu4DDvWThu4vhu41qxKnhu4vhu4nDveG7peG7s3nDveG7gGThu4ttbWrhu4vhu4kvZ2Yv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tnw53huq7hu5Hhu4Dhu4nDueG6qMSCeeG7ieG6vuG7s8SCw73hu4nDveG6ruG7keG7gOG7iXXDveG7tcSCw73hu4nhu4DDiuG7ueG7icO94bqydeG7ieG7gHHhurrhu4lKw7Thu4nhuqLDtMOD4buJ4buAw73hu6Xhuq7hu4nhu4BJ4buJ4buAScOJxIJ54bq/4buJw7nhu5Hhuq7hu4nDucONdeG6v+G7ieG6usO94bquxIJ54buJdcO1dcO94buJw53huqzhu4lVw73hu7Xhu4kq4buzxILDveG7iXnhurDhurrhu4nhurrDvXDEguG7iXnhu7PDteG6ruG7icO6RnXhu4nhu4DDiuG7hk3hu63EguG7ieG7gMO94bqmxIJ54buJTeG7q+G7huG7icSCSUR14bq/4buJxILhu7Phu63Dg+G7ieG7gOG7iuG7icO9w7Thuq7hu4nDuuG7n8SC4buJ4buA4bqodeG7iXXDveG6ruG7icO54bqo4buz4buJxIJ5SOG7iXXDtcSC4buJdOG6qOG7icO94bqo4buz4buJdcO1deG7iXXhu6HhurrDquG7icO54bqsxIJ54buJ4buAw73EkOG7s+G7ieKAnOG7gMOK4buGTeG7rcSC4buJ4bqi4buI4buP4oCd4buJw7l24buJw73huqjhu7Phu4lK4buz4burxILhur/hu4nhurrDvUbhu4nEgsSo4buJSsO04buJJsO94bufxILhu4nDuuG7n8SC4buJ4buA4buz4bux4bq64buJ4buARnXhu4nhurrDveG7ocSC4buJw7nhu6Hhu4bhu4nhu4DDveG7inXhu4nDveG7s+G7r8SC4buJ4buA4bqm4buA4buJdcO1deG7ieG6usO94bquxIJ54buJ4buAw4rDtOG6ruG7ieG7gMO94buz4buJw7nhu4bhu4/hur/hu4nEgsO94buz4buvw4Phu4lKRuG7iXXDveG7tcSCw73hu4nhu4DDiuG7ueG7iXVH4buP4buJw53huqjhu7Phur/hu4l1R+G7j+G7icO54bu54buP4buJ4bq6w71JQ8SCeeG6v+G7icO54bubdeG7iXThu7Phu6/hu4Dhu4nhuqLDtOG7icSCQuG7ieG6ouG7inXhu4nDveG6snXhu4nhu4Bx4bq64buJSsO04buJ4bqiw7TDg+G7ieG7gMO94bul4bqu4buJ4buASeG7ieG7gEnDicSCeeG6v+G7icO54buR4bqu4buJw7nDjXXhur/hu4nhurrDveG6rsSCeeG7iXXDtXXDveG7icOd4bqs4buJVcO94bu14buJKuG7s8SCw73hu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurrhu47hu4bhu4DDveG6rsOK4buLZyXhu6vhu4nDncO0Zi/hurpn

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]