(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Trung thu năm 2022, từ ngày 29 đến 31-8 Đoàn Thanh niên xã Quảng Văn (Quảng Xương) đã tổ chức chương trình “Rửa xe gây quỹ ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”.
4bq54bupZuG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqoXeG7q0TDveG7oeG7h+G6u+G6uUNEQuG7t+G7tcaw4bq7feG7gmrhu4NI4buh4buDxrDhu5FJ4buD4bqqxJDEqOG7g+G6uuG7tcaw4buD4bup4bqu4buDREJy4buD4buh4buz4buD4bud4bu54buD4bup4bu3bOG7teG7g+G7nW7hu7Xhu6nhu4N54bup4bu54buDeeG7qcOz4bu14buD4bu14bup4buR4bu14buD4buj4buv4bqo4buDXXVE4buDXULEkOG7tcaw4buDROG7qcSQ4bq5L0NEQuG7t+G7tcaw4bq74bq5L+G7qWbhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7qOG7oWrhu6Phu4fhurvhu7Thu6nhu5Hhu7Xhu4Phu6Phu6/huqjhu4Phu53hu6nEkOG7l+G7teG7g+G7m+G7r+G7g+G7n+G7ueG7teG7g111ROG7g11CxJDhu7XGsOG7g0Thu6nEkOG7g+G7tcOz4buz4buDZ+G7hWdnY+G7g0Thu4Dhu4Phu7XGsGxJ4buDZ8Sp4buD4bufdeG7teG7g2hmLeG7ieG7g+G7nuG7t2zhu7Xhu4Nd4bupauG7teG7qeG7g+G7teG7q3Thu7Xhu4NIb+G7g3vEkG7hu7XGsOG7g2HDs+G7teG7g2V7xJBu4bu1xrDhu4PDoMOK4bqy4bu1xrDDqeG7g+G7n2/hu4NE4bqw4buD4bud4bup4bq+4bud4buD4bud4bupw4rhurLhu7XGsOG7g0RC4but4bu14bup4buD4oCcfeG7gmrhu4NI4buh4buDxrDhu5FJ4buD4bqqxJDEqOG7g+G6uuG7tcaw4buD4bup4bqu4buDREJy4buD4buh4buz4buD4bud4bu54buD4bup4bu3bOG7teG7g+G7nW7hu7Xhu6nhu4N54bup4bu54buDeeG7qcOz4bu14oCdZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhurnhu6vhu7PGsOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bujROG7qcSQ4buz4bub4buD4bur4buc4buh4bu1ROG7oULhu4fhu4NDREnDveG7oeG6teG7h0fhu6vhu6NE4bup4bqr4buD4buJ4buF4buF4bqoSGLhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThuqvhu4PDrWjEqeG6qEhi4buH4buDQ0Lhu53hurXhu4cvL+G7neG7o+G7tWThu5tq4bu3ROG7qWrhu7Xhu6nhu6nhu7dqZEbhu7Uv4buj4buhQ3lE4bu34bqoL+G7teG7oUdDL2dnaMOtL2bDrOG7ieG7o2jhu4XEqWlmw63EqUTDrGjhu4vDrOG7icO94buFZHjhuqjGsOG6qULhurVpZ+G7i+G7h+G7g2rDvUThurXhu4d94buCauG7g0jhu6Hhu4PGsOG7kUnhu4PhuqrEkMSo4buD4bq64bu1xrDhu4Phu6nhuq7hu4NEQnLhu4Phu6Hhu7Phu4Phu53hu7nhu4Phu6nhu7ds4bu14buD4budbuG7teG7qeG7g3nhu6nhu7nhu4N54bupw7Phu7Xhu4Phu7Xhu6nhu5Hhu7Xhu4Phu6Phu6/huqjhu4NddUThu4NdQsSQ4bu1xrDhu4NE4bupxJDhu4fhu4NH4bur4bujROG7qeG6teG7h+G7ieG7heG7heG7h+G7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6teG7h8OtaMSp4buH4buDL+G6u+G6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7nGrhuqhE4bur4bu34bu14buH4bq74buc4bupw4rhurLhu7XGsOG7g0RC4but4bu14bup4buDw71s4buD4bup4bu3bUThu4Phu5/huq7hu7XGsOG7g0jEkOG7tcaw4buDeeG7seG7neG7qWPhu4NDa+G7tcaw4buDRG3hu7fhu4Phu53hurpq4buD4buf4bu3bOG7teG7g0bhu6t04bu1Y+G7g0Thu6lq4bu14bup4buD4bu14burdOG7teG7g0hv4buDe8SQbuG7tcaw4buDYcOz4bu1ZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhu57hu5FJ4buDw71s4buD4buz4bqi4buD4bup4but4bu14bup4buDROG7qeG7peG7g+G7qeG7q8O54bu14buDQ+G7huG7g+G7neG7qeG6uuG7g+G7n+G6ruG7tcawY+G7g0Nr4bu1xrDhu4NEbeG7t+G7g+G7neG6umrhu4Phu5/hu7ds4bu14buDRuG7q3Thu7Vj4buDROG7qWrhu7Xhu6nhu4Phu7Xhu6t04bu14buDSG/hu4N7xJBu4bu1xrDhu4Nhw7Phu7Vk4buD4bu0xrBqSeG7g3nhu6nhu6vhu4NEQuG7q+G7peG7teG7g3nhu6lq4burY+G7g+G7neG7qcOK4bqy4bu1xrDhu4NEQuG7reG7teG7qeG7g+G7teG7qeG7leG7teG7g+G7n8OK4bqk4bud4buDQ+G7huG7g0Thu6lq4buz4buDxrDhu6tq4buDROG7seG7neG7qeG7g+G7neG7huG7neG7g+G7neG6umrhu4Phu5/huqLhu7XGsOG7g+G7n27hu7fhu4Phu5/hu7ds4bu14buDRuG7q3Thu7Vj4buDROG7qWrhu7Xhu6nhu4Phu7Xhu6t04bu14buDREJ04bu14buD4buf4buvauG7g+G7m2zhu7Xhu4NIb+G7g0Zs4buDQ+G7huG7g+G6uuG7tcaw4buD4bup4bqu4buDROG7gOG7g+G7neG6ruG7tcaw4buD4bufxILhu7XGsGThu4Phu5zhu6l24buDRELhu7fhu7XGsOG7g0ZB4bu1xrDhu4No4buD4bu1xrBsSWPhu4Phu51r4bud4buD4buf4bu3bOG7teG7g0bhu6t04bu14buD4bufb+G7g0Lhu4Jq4buD4bup4bqy4bu14buDZuG7heG7heG7g+G7neG7qeG7q3Xhu53hu4NI4buhY+G7g0Thu7ds4bu14buD4bub4bqu4buDeeG7q+G7teG7qeG7g+G6qOG7qeG7seG7g0Thu6nEkOG7g+G7n8OK4bqk4bud4buDQ3Phu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g+G7nuG7t2zhu7Xhu4Nd4bupauG7teG7qeG7g+G7teG7q3Thu7Xhu4NIb+G7g3vEkG7hu7XGsOG7g2HDs+G7teG7g+G7o8OJ4bu1xrDhu4Phu5/hu6Xhu4NE4buP4bu1xrDhu4PhuqrEkGxj4buDROG6sOG7g+G7neG7qeG6vuG7neG7g+G7neG7qcOK4bqy4bu1xrDhu4NEQuG7reG7teG7qeG7g0bEkOG7q+G7g111ROG7g11CxJDhu7XGsOG7g0Thu6nEkOG7g+G7neG7qeG7t+G7g0RCcuG7g+G7oeG7s+G7g+G7s8SC4buD4bud4bqi4burY+G7g3nhu6nEkEl1ROG7g0Thu5VEY+G7g0RCcuG7g+G7neG7ueG7g+G7qeG7t2zhu7Xhu4Phu51u4bu14bup4buDeeG7qeG7ueG7g3nhu6nDs+G7teG7g0RCdOG7teG7g+G7n+G7r2rhu4Phu5ts4bu1ZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhurnhu6vhu7PGsOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bur4buc4buh4bu1ROG7oULhu4fhu4NDREnDveG7oeG6teG7h0fhu6vhu6NE4bup4bqr4buD4buJ4buF4buF4bqoSGLhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThuqvhu4PDrOG7heG7heG6qEhi4buH4buDQ0Lhu53hurXhu4cvL+G7neG7o+G7tWThu5tq4bu3ROG7qWrhu7Xhu6nhu6nhu7dqZEbhu7Uv4buj4buhQ3lE4bu34bqoL+G7teG7oUdDL2dnaMOtL2bDrOG7ieG7o2jhu4XEqWlnaOG7hURpaMOsaGnDveG7hWR44bqoxrDhuqlC4bq1ZmZo4buH4buDasO9ROG6teG7h33hu4Jq4buDSOG7oeG7g8aw4buRSeG7g+G6qsSQxKjhu4Phurrhu7XGsOG7g+G7qeG6ruG7g0RCcuG7g+G7oeG7s+G7g+G7neG7ueG7g+G7qeG7t2zhu7Xhu4Phu51u4bu14bup4buDeeG7qeG7ueG7g3nhu6nDs+G7teG7g+G7teG7qeG7keG7teG7g+G7o+G7r+G6qOG7g111ROG7g11CxJDhu7XGsOG7g0Thu6nEkOG7h+G7g0fhu6vhu6NE4bup4bq14buH4buJ4buF4buF4buH4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bq14buHw6zhu4Xhu4Xhu4fhu4Mv4bq74bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u0rhu7Xhu6nhu4Phu57hurbhu4PDoMSQ4buR4bu14buDe8SQw41j4buD4bua4bux4buDROG7qcOK4buD4bue4bu3bOG7teG7g0hv4buDe8SQbuG7tcaw4buDYcOz4bu14buD4bud4bup4burauG7g0Ny4bqr4buD4buc4bupw4rhurLhu7XGsOG7g0RC4but4bu14bup4buD4bufw4rhuqThu53hu4NE4bqw4buD4bud4bup4bq+4bud4buD4bu14bup4buN4buz4buD4bujbOG7teG7qeG7g0Phu4bhu4PhuqrEkGrhu7Xhu4NE4buR4buz4buD4buf4buP4bud4buD4bub4burw7lE4buDROG6tOG7q+G7g0RCcuG7g+G7oeG7s2Phu4Phu6nDgeG7neG7g0Phu6vhu7Xhu6nhu4Phu53hu7nhu4Phu6nhu7ds4bu14buD4budbuG7teG7qeG7g3nhu6nhu7nhu4N54bupw7Phu7Vk4buD4buexILhu7XGsOG7g0Thu6nDguG7q2Phu4Phu5/hu5FJ4buDw71s4buD4buj4buv4bqo4buD4buf4bul4buD4buf4bu3bOG7teG7g0bhu6t04bu1Y+G7g0Thu6lq4bu14bup4buD4bu14burdOG7teG7g+G7neG6umrhu4NIb+G7g0Thu6nhu6Xhu4Phu6nhu6vDueG7teG7g0Thu6vhu7Xhu6nhu4NE4bup4buZ4bu14buDSMSQ4bu1xrDhu4N54bux4bud4bupY+G7g0Nr4bu1xrDhu4NEbeG7t+G7g0RC4bu34bu1xrDhu4Phu51r4bud4buD4bup4bu3bUThu4Phu5/huq7hu7XGsOG7g+G7neG6ruG7tcaw4buD4bufxILhu7XGsGLhu4Phu5/hurDhu6vhu4Phu7PhurThu6vhu4Phu53huqLhu7XGsOG7g0Rr4bud4buDRmzhu4Phu6nhu7dtROG7g+G7n+G6ruG7tcaw4buD4bue4bu3bOG7teG7g13hu6lq4bu14bup4buD4bu14burdOG7teG7g0RCdOG7teG7g+G7n+G7r2rhu4Phu5ts4bu14buDSG9k4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7nsOK4bqk4bud4buD4bub4burdURj4buD4buoxJBJw7nhu7Xhu4Phu5/hu7ds4bu14buDe8SQbuG7tcaw4buDw6DDiuG6suG7tcaw4buD4bufb+G7g+G7neG7qXbhu4Phu59t4bu34buD4buf4bu3bOG7teG7g0Thu6lq4bu14bup4buD4bu14burdOG7teG7g+G7nWvhu53hu4NIb2Phu4NE4bup4buv4buDRELhu5Phu7Vj4buD4bud4bqy4buD4bqqxJBq4bu1Y+G7g+G7n+G6suG7teG7g0bhu69j4buDRELDisOC4bu1xrDhu4Phu6nDgeG7neG7g0ThurDhu4Phu53hu6nhur7hu53hu4Phu51r4bud4buD4bup4bu3bUThu4Phu5/huq7hu7XGsOG7g0Thu6nDs+G7s2Phu4NE4buP4bu1xrDhu4PhuqrEkGzhu4Phu53hu6nhu7fhu4NEQnLhu4Phu6Hhu7Nj4buD4bupw4Hhu53hu4ND4bur4bu14bup4buD4bud4bu54buD4bup4bu3bOG7teG7g+G7nW7hu7Xhu6nhu4N54bup4bu54buDeeG7qcOz4bu1ZOG7g+G7nsSC4bu1xrDhu4NE4bupw4Lhu6tj4buDROG7seG7neG7qeG7g+G7neG7huG7neG7g3l0xJDhu4PGsMOB4bur4buD4buda+G7neG7g0ThurDhu4Phu53hu6nhur7hu51j4buD4buda+G7g+G7teG7qeG7keG7tWPhu4Phu7Xhu6ls4buD4bupbuG7t+G7g0Thu5Hhu7Phu4Phurrhu7XGsOG7g+G7qeG6ruG7g0ThurDhu4Phu53hu6nhur7hu53hu4Phu53hu6nDiuG6suG7tcaw4buDRELhu63hu7Xhu6nhu4NGxJDhu6vhu4NddUThu4NdQsSQ4bu1xrDhu4NE4bupxJDhu4Phu59u4buz4buD4bubbuG7t+G7g2rhu7Xhu4NE4bu3bOG7tWPhu4PDvWzhu7Xhu6nhu4Phu7Nt4bu14bupY+G7g0Thu6nhu6t1ROG7g0Thu6nhu4bhu51j4buDROG7q3VE4buDeeG7q8O54buz4buDRmzhu4PDjeG7g+G7tcaw4bupd2pk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqoSsSQROG7qeG7t0Lhu4fhurvhurlDRELhu7fhu7XGsOG6u+G7sm3hu7Xhu6nhu4Phu5zDisOC4bu1xrDhurkvQ0RC4bu34bu1xrDhurvhurkv4bqo4bq7

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]