(vhds.baothanhhoa.vn) - An cư, lạc nghiệp - giấc mơ bao đời tưởng như chẳng thể nào thực hiện được nay đã và đang hiện diện trong niềm hân hoan, hạnh phúc của người dân trong những khu tái định cư được xây dựng nên từ “ý Đảng, lòng dân”.
LuG7g1194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu51Q4buFcOG7iWJ7IeG7rHHhurFqfeG7q+G6u31w4bufa2rhu4d9auG7g+G7qWrhu4d94buL4buDcX1wN+G7hX3huqtoauG7g33huq3DuS4v4buDXSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4buCYjbhuql7IeG7s2p94bqtw7kmfeG7iTnhuq19auG7h+G7g+G7heG6veG7nX0tfeG7h+G7heG6t+G6rX3EqeG7k33huqc2a33huqvhu5Xhu4V9cMO5xqFq4buHfWrhu4PDuX3huq3hu4PEg2rhu4d9cOG7g8OqfWo4a31w4buDxanhuq194buD4buF4bq9an3huqvDueG7l+G6rX1qNuG7r33huqvDoX3hu6s4feG6qzZq4buHfeG7g+G7heG6vWp94bqp4buF4bq9an1w4bufa2rhu4d9auG7heG6u8SpfeG7g+G6sWp94buDazZqJn3hu4M5auG7g33hu53hu4Ny4bqtfeG6rXU2fWrhu4fDueG7leG7hX3huqnhurFqfXDhu59rauG7h31q4buD4bupauG7h33hu4vhu4NxfXA34buFfeG6q2hq4buDfeG6rcO5feG6q8O54buX4bqtfeG7reG6seG7r33huqnFqWrhu4d9asOpan1w4bunfeKAnHZ94bqqYWrhu4cmfeG7iW1q4buHfeG6qeG6sWrigJ0/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6rDbhu51w4buFa2p7IS7hu4XEqeG7h33huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G6qXDhu4NxxKnhuqd94buF4bqsYmpwYuG7n3t94buhcOG7r+G7iWLhu7Z74bux4buF4bqpcOG7gyV9M1tb4bud4butKn3hu4Ni4buF4buH4buDcCV9MDIx4bud4butKnt94buh4buf4bqt4bu2ey8v4bqt4bqpaj/huqc2a3Dhu4M2auG7g+G7g2s2P+G7q2ov4bqpYuG7oeG7i3Br4budL2pi4bux4buhLyIgWyAvXTMz4bqpIiJdWyIxMXA0IDAwIOG7iVs/w6zhu53hu4ck4buf4bu2IDA1e3024buJcOG7tnvhu6xx4bqxan3hu6vhurt9cOG7n2tq4buHfWrhu4Phu6lq4buHfeG7i+G7g3F9cDfhu4V94bqraGrhu4N94bqtw7l7feG7seG7heG6qXDhu4Phu7Z7M1tbe33hu4Ni4buF4buH4buDcOG7tnswMjF7fS8h4buK4buDcX1wN+G7hX3huqtoauG7g33huq3DuX3huqxrfeG7gsO54buTauG7h3074buicTZqfeG7oOG7k2osPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyEu4buhcOG7n2tq4buHIeG7huG6s2p9In1w4buD4bq14budfeG7i3l94buD4buF4bq9an1w4buDxanhuq194buDbDZ94buL4buDN3B94burbmrhu4d94buJw6lqfeG6p+G7lT8/Py4v4buhcOG7n2tq4buHIS4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhuqrDoX3hu4fhurNqfSJ9cOG7g+G6teG7nX3hu4t5fXDhu5/DsuG7hX3hu6NxNn3hu4vDqn1w4bunfWrhu4c44buvfeG6pjZqfVDhu4PDueG7lWrhu4d94burdH1QaWrhu4N9deG7r31Q4buDNmrhu4N94buCbDZ94buL4buDbDZ94bus4buqfeG6pzZqfeG7gzhq4buDfeG6rOG7g2l9cOG7g2h94buh4buNfVs0LeG6rFAvUFEmfWrhu4c44buvfV1bLV1bLSJbWyB94bqrw6Lhu699xKk5auG7g33huq1xw7Xhuq194bur4bq1an3huqvDtWrhu4d9cGs4an3huqnhurFqfeG7g+G7kX1w4buf4buXJn3hu4fhu4Vy4budfeG6q+G7m33hu4PDtX1q4buH4buDw6hrfeG6reG7g8O5Nn3huq1sfWrhu4M4fcahJn3huqs2auG7h33GoX1q4buDOH1wOcSpfeG6p+G7lyZ94bqpw7VwfWo3cH3hu6s4fcO0an3huqtoauG7g33huqvhu49q4buHfeG6pzhrfeG7oeG7hWrhu4N94buh4buNauG7h31w4bufw6lqfeG7ocOyauG7h33huq3Dumrhu4d94buJOH1q4buH4bqzan3hurfhu699cOG7g+G7leG7hX3hu4fhu4U2an1Q4buDNmrhu4N94buCbDZ9auG7kX3hu4nFqeG6rSZ94bujceG7r+G6uXB9cOG6scSpfeKAnHDhu4Nia33huqtxw7Thu4XigJ0mfeKAnOG7g+G7heG6vWp9cOG7g8Wp4bqtfeG7g2w24oCdfeG7h+G7heG6t+G6rX3EqeG7k33igJzhu4nDqWp94bqn4buV4oCdfeG6reG7g2t94bqr4buPauG7h33huqc4a33hu6Hhu4Vq4buDfeG7oeG7jWrhu4d9cOG7n8Opan3hu6HDsmrhu4c/feG7huG6s2p9In1w4buD4bq14budfeG7i3l9LX3EqcO1cH3huq3hu4PDo2rhu4d94bqrw7nhu5Vq4buHfeG6qTjhu4V9auG7g8O5auG7h31q4buD4bq3cH3hu6NxN2p94bujcTZqfeG6q+G7hcOqxKkmfcSpdOG6rX1w4buFw6lxfeG6rXU2feG6qmFq4buHfeG6p8O1Jn3huq3hu4NmauG7g33hu6Nx4buv4bq7an3hu6s4fUrhu4PhurFqfeG6qeG6sWp9cGlq4buDfVDhu4M2auG7g33hu4JsNn1w4bufa2rhu4d9cOG7g8Wp4bqtfeG7g+G7heG6vWp94bqtN+G6rX3huq3hu4NmauG7g33hu6E34bqt4buDfTZqfeG7oeG7hWrhu4N94butw6F94buDw7Xhu4UmfeKAnOG7ieG6t+G7r33huqnhurFqfeG7iTjEqX3hu4fhu43huq3igJ0mfeG7o3Hhu6/hurlwfXDhurHEqX3igJzhu4vhu4PDsmrhu4d94bqrw6p9NuG7hX3huqdofeG6p2994buJOeG7hX3hu53hu4NmNn3hu6E2ceKAnX1w4bufa2rhu4d94oCc4bqtccO14bqtfeG6reG7g+G7heG6uWrigJ194bur4buZ4buFfcSpccOyan3hu6s4an3hu4vhu4NsfeG7i+G7g8OgaiZ9cOG7g8awfXDhu4M34bqt4buDfWrhu4PDuWrhu4d9cOG7g+G6t8SpfeG6q+G6pcSpfXDhu4Vq4buDfXDhu4PhurNqfWrhu4PhurFqfeG7q8Ogaj8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shSuG7g+G7qWrhu4d9auG7hzjhu6994bqtceG7jeG7hX1qw6DEqSZ94buL4buDcX1wN+G7hX3huqtoauG7g33huq3DuX07UOG6quG6rCx9cOG7g8Oyan3huqhx4bq9fVDhu4PDsmomfeG7rcOhfeG6qmhq4buDfVDhu4XhurlqfTtw4buDccO14bqtfeG7h+G7hTdrfeG7reG7pX3hu67DqWp94buK4buDN2rhu4MsfeG7n8O1an3hu5/DoX1w4buF4bq5auG7h31qbOG7hSZ9cOG7heG6uWrhu4d94bqtw7nhu5Xhu4U/feG6qjfEqX1w4bufxJF94bqta2p9cGZxfXBmcH1zNn3hu6vhurt94buhNnF94buL4buD4buFfXA2an3hu4Nu4bqtP33EqMO1cH3hu6s44buFfeG7g8O1feG7q+G6pWp94bqrNmrhu4d9cOG6tWp94bqpdGrhu4d9cOG7g+G7leG7hX3hu4fhu4U2aiZ94bqt4buNfeG7h+G6oWrhu4d94buDazhqfXDhurdwfeG7q+G7heG6veG6rX3hu63hurHhu68mfeG7ocawNn1q4buDOH1w4bufw7nhu5nhuq19cOG6uXB94bqxxKl94buJaOG6reG7gz8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shw5Jq4buHfUrhu4dx4buv4bq/an3hu4Lhu49q4buHfeG7nOG7g8O54buZ4bqtJn3huqzhu4M3auG7g31w4bufw7nhu5Nq4buHfeG7h+G7hTdrfeG7reG7pX3hu67DqWp94buK4buDN2rhu4MmfeG6reG7g+G7hTZ94buhxJElfUrhu4fDueG7leG7hX3huqnhurFqfeG7i+G7g3F9UOG6quG6rH1w4buDw7JqfeG6qHHhur19UOG7g8Oyan3huqvhurtxfeG7iTh94bqr4buPauG7h33huqc4a33huq3Dsmrhu4d94buH4buFN2smfeG6pzZrfeG6q+G7leG7hX3hu6Hhu4Vq4buDfeG7oeG7jWrhu4d9cOG7n8Opan3hu6HDsmrhu4c/fVDhu5/DueG7meG6rX3huqvhurHhu68mfeG6rXHDteG6rX3hu6Hhu41q4buHfeG6rXU2feG6q+G7j2rhu4d94bqnOGt94burw7J94bqtc2rhu4d94buL4buDbH3hu4vhu4PDoGomfXDhu4Phu4XhurlxfeG7i+G7g2x9cOG7n8OgxKl94bqn4bq7P33hu4JufeG7oeG7jWrhu4d94bqt4buDdX3hu6/hurlxfeG6qcWpNn3hu6s4a33huqltauG7h33hu6HDsmrhu4c/feG6rGF94buH4buFNn3huqtnauG7g33huq3hu6V9xKnDoeG7hX3hu6Nxw6JqfeG7o3E2auG7g31w4bufa2rhu4d94buL4buDw7Jq4buHfeG7h+G7hTZqfeG6reG7g+G7heG6ueG6rX1w4buDceG7r+G6u2omfeG6p8OofeG6reG7g+G6tXB94bqt4buDw7Xhu4UmfeG6reG7g21q4buHfeG6reG7gzhq4buDP33huqzhu4PEg2rhu4d9NuG7hX1w4bufa2rhu4d94buh4buNfeG7g2594bqpN8SpfcSp4buTfeG7n+G6o2rhu4cmfcSpw7VwfWrhu4c44buvfWo4a33huqtsJn3hu4fhu4U2feG6q2dq4buDfeG7oWV94bqtbH1q4buT4buFfeG6reG7g+G7jWp94bqraGrhu4N94bqtw7kmfeG6rWx9xKnDtXB9auG7h8Oy4buFfWrhu4M4feG7q+G7qWrhu4d94bqt4buDw6Hhu4UmfeG7i+G7gzZq4buHfXDhu582auG7h33huqvDqn3hu6txan3hu6tjan3hu4M5auG7g33hu53hu4Ny4bqtJn3hu4lrfeG6reG7g2t9cMO54buTauG7h33hu4k24buFfeG6rWtqfXDhu5/EkT8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3sh4buqOH3huq3Dumrhu4d94bqt4buDxINq4buHfTbhu4V9cOG7hWp94bqrw7nhu5fhuq194buf4bqjauG7hyZ94buhNnF94bqr4bqjauG7h33huqvhuq9q4buHfWrhu4Phu6lq4buHfeG7i+G7g2x94buL4buDw6BqJn3hu6vhurdwfeG7q2EmfXDhu6d94bqs4buDaX1w4buDaH3hu6Hhu419WzQt4bqsUC9QUX3huq11Nn3huqY2an1Q4buDw7nhu5Vq4buHfeG7q3R9UGlq4buDfXXhu699UOG7gzZq4buDfeG7gmw2feG7qzh94buH4bqzan3huqvhurHhu699auG7g+G6t3B94buJOH1Q4buDw7Jq4buHfeG6pzdrfeG7oeG7jX1dIjUtUOG6pi/hu6rhu5xQUX3huq11Nn3hu6rDoGp94bud4buDbWrhu4d9UGlq4buDfXXhu699cOG7g8OyauG7h33huqc3a33hu4vhurlwfeG7iXHhurVqfeG6rXU2feG6q+G7j2rhu4d94bqt4buDZn3huqrhu5F9UOG7n25q4buHfeG7gsO5auG7hyZ9VeG7r33hu6vhu4XDqWp9UOG7n3Fq4buHfcO54buTauG7h33huqphauG7hyZ94bqmZn1w4buDw7l9UGlq4buDfXXhu68mfeG6rOG7g3V9cGjhuq3hu4N94buC4bqqSuG6qH1waWrhu4N9cDnhu4V94buDw7Xhu4V9auG7h+G7g2h9cOG7n+G7hcOqan3hu4vhu4M24buFfeG6rcOyauG7h31wN+G6rX3hu4Phu5F9cOG7n+G7l33hu63hurHhu6994bqpxalq4buHfWrhu4M4fcahfeG6reG7g2t94bqr4buPauG7h33huqc4a31q4buH4buDw6hrfeG7oeG7hWrhu4N94buh4buNauG7h31w4bufw6lqfeG7ocOyauG7h31wOeG7hX3huq034bqtfeG6q2g2feG7neG7g8O54buTauG7h31w4bufw6lqfeG6q2g2feG6pzhqfXBpauG7g31q4buDw7l94oCc4bqtN2rhu4N94bqtxrA24oCdfcSpxqF94bufNn3huq3hu5N94buDw7Xhu4V94oCc4bqrw7Thu4V94bqr4buV4buF4oCdP33Dkmrhu4d9SuG7h3Hhu6/hur9qfeG7guG7j2rhu4d94buc4buDw7nhu5nhuq194bqt4buDa33huqfhu4XhurlwJX3igJxK4buD4bupauG7h31q4buHOOG7r33huqvhurNxfXDhu4Xhurnhu519auG7g+G6tWp94bqt4buDdX1w4bufw7nhu5Nq4buHJn3huq1zauG7h33huq034bqtfeG6reG6t+G7nSZ94bqtN+G6rX1q4buHOGrhu4MmfeG6q2s4an1w4buDw6p94bqt4buDZmrhu4N9cOG7n2h9LX3hu63DoX3hu4PDteG7hX1wceG7r8Opan1w4bufceG7r+G6u2omfeG7q+G6tWp94bqrw7Vq4buHfWrhu4fDueG7leG7hX3huqnhurFqfeG6rcO6auG7h33hu4fDo+G7nX1q4buD4buF4bq7cX3huq034buFfeG7i+G7g2w/fUrhu4XhurvEqX3hu6tx4buFfeG7rWJqfeG7ieG6pWp94bqxcX3hu4lrJn1w4bufw6BqfXDhu5/GoSZ94buL4buDw7Jq4buHfWZwfeG7g8O1feG6p8Ogan3hu4vhu4Nrw6BqJn3hu6Hhu5d94bqnb31w4buDceG7r+G6u2omfeG6p2994buhw7Jq4buHfWrDueG7meG6rX3hu4nDqWp94bqn4buVfeG7oWV94buL4buDw7Jq4buHfeG6rWx9cOG7heG6u2p94buJOMSpfWrhu4M4Jn3hu4vhu4PDsmrhu4d94bqn4buF4bq5cH3hu53hu4Nh4buFfeG7iTjEqX3hu4dnfeG6q8OqfcO0an3huqtoauG7g33huq1xw7Xhuq194buh4buNauG7h+KAnT8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shUHHhu699auG7g+G7hcOpaiZ94bqrw7nhu5fhuq194buhxal94bujcTZqfXDhurHEqSZ94bqrw7Vq4buHfeG7q+G7hcOpaiZ94buLaOG7nX1w4buD4buV4buFfXDhu4M3a33hu4fhu5t94buL4buDbH3hu4vhu4PDoGomfeG6reG7g3Fq4buHfXA24buvfeG7h+G7hXLhu5194buh4bul4bqtJn3hu4Phu5F9cOG7n+G7l33huq11Nn3huq034bqtfeG6reG6t+G7nSZ94bqtN+G6rX1q4buHOGrhu4MmfVXhu6994bqnNmp9xKhQUOG7on1waWrhu4MmfeG6rTfhuq194bqrazhqfXDhu4PDqn3huq3hu4NmauG7g31w4bufaH0tfeG7rcOhfeG7g8O14buFJn3huqw24buf4buFcDbhu6F94buH4buFN2t94bud4buD4bq1an1Q4buDNmrhu4N94buCbDYmfeG7h+G7hTdrfeG7reG7pX3hu67DqWp94buK4buDN2rhu4MmfWrhu4Phu6lq4buHfWrhu4fDsuG7hX1q4buDOH3huqvhurNxfXDhu4XDqWp94bqrw6F94bqrw7nhu5fhuq194buL4buDxqHhu4V94bqtw7Jq4buHfeG7reG6seG7r33huqnFqWrhu4d9cDnhu4V94buL4buDcX1Q4bqq4bqsfXDhu4PDsmp94bqoceG6vX1Q4buDw7JqJn3hu63DoX3huqpoauG7g31Q4buF4bq5an1qOOG7rz994buG4buFNuG7hX3huqtrOWp9IltdMy0iWyJbJn3hu4Nx4buv4bq9an3hu67DqWp94bqqaGrhu4N94bqrw6F94bqt4bq34budfeG6q+G6t3B9xqF94bqt4buDa31dMzV94buDw7V94bqr4buPauG7h33huqc4a31q4buH4buDw6hrfeG7oeG7hWrhu4N94buh4buNauG7h31w4bufw6lqfeG7ocOyauG7h307XVtbQH3hu4k4feG7g8O1feG7h+G7hTdrfeG6qeG6sWp94buH4buFN2t94but4bulfeG7rsOpan3hu4rhu4M3auG7gywmfeG6pzZrfeG7h+G7j8SpfeG6rTfhuq194butw6F94bqqaGrhu4N94buCYeG7hX07IDN94buDw7UsJn3huqpoauG7g31Q4buF4bq5an07MzF94buDw7UsJn3huqpoauG7g33huqzDsmrhu4d9OzIxfeG7g8O1LD99UGZq4buDfeG6q+G6uWp9cOG7gzdq4buHfTAtIlsiIiZ94bqtbH1dIjR94buDw7V94bqrw6F94buJOMSpfWrhu4M4Jn3hu6vhu5nhu4V9cMO0auG7h33hu4vhu4Vq4buDfeG7neG7g2Z94but4bqx4buvfeG6qcWpauG7h33hu4fhurNqfSAgfXB5feG6q+G7j2rhu4cqfeG6rW1qfTFdfeG7g8O1feG6q8O54buX4bqtfeG6reG6t+G7nX3huqvhurdwfWrhu4PDuWrhu4d94bqt4buDw7k2feG7reG6seG7r33huqnFqWrhu4d9auG7gzh9xqE/feG7oDZxfVDhu4PDsmrhu4d94bqnN2t94buh4buNfV0iNS1Q4bqmL+G7quG7nFBRfeG6q8O54buX4bqtfeG6pzZqfeG7gzhq4buDJn3hu6vhu5nhu4V94buhxal94bqt4buDcWrhu4d94buh4bul4bqtJn3huqvhu49q4buHfeG7iW1q4buHJn3hu6s4a33huq1xw7Xhuq194bujceG7r+G6uXB94buJ4buF4bq9cH3huq11Nn3huq1hfeG7g+G6vX1w4buD4buNauG7h33huq3hu4NmauG7g31w4bufaCZ9MV194buDw7V94bqrw6F94buL4buDxqHhu4V94bqtw7Jq4buHfeG7qzh94buDazhqfXDhu4M4auG7g33hu6vhu4Xhur3huq194but4bqx4buvfWrhu4M4Py4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhu4bhu4Xhu5V94bqr4bqx4buvJn3huq1xw7Xhuq194buh4buNauG7h33huq11Nn1q4buHw7nhu5Xhu4V94bqp4bqxan3hu4vhu4NxfVDhuqrhuqx9cOG7g8Oyan3huqhx4bq9fVDhu4PDsmomfeG7rcOhfeG6qmhq4buDfVDhu4XhurlqfeG6q8OhfeG7q+G7k+G7hX3huqfhu5lwfeG6q+G7hX3hu53hu4PhurNqfWo4a33hu4vhu4NsfeG7i+G7g8OgaiZ9auG7g27huq19auG7g+G6o2o/feG6quG7heG6u3F94burceG7hX3EqeG7p2rhu4d94buJ4buZan1q4buD4bq3cH3hu4k4feG6rWtqfXDhu5/EkX3huq11Nn3huqvhu49q4buHfeG6pzhrfeG7oeG7hWrhu4N94buh4buNauG7h31w4bufw6lqfeG7ocOyauG7h31w4bufw7nhu5nhuq194bqr4bqx4buvfeG6q8OhfeG6q8O54buX4bqtfeG6q+G6uWp9cOG7n8O54buVauG7h33huqvhu4V94buDbuG6rSZ9cOG7g2JrfeG6q3HDtOG7hX3huq1ran3huq3hu4Phu6nigKZ9UOG7p33igJzhuqvhu4XDqsSpfXDFqTbigJ194bq34buvJn1q4buD4bupauG7h33huq3DuX3huqnhurFqfeG7i+G7g3F9UOG6quG6rH3huq1sfXDhu4PDqcSpfeG6q8O1auG7h33hu4nFqeG6rSZ94oCc4bur4buNan3hu4nhu4Xhurlq4buH4oCdJn3hu63hurHhu699cMO54buTauG7h33hu4k24buFfXDhu41wfeG6q2Thu5194buD4buTauKApi4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyFK4buHw7nhu5fhuq19xKnhu4XhurtqfWpran1q4buHOGrigKYuL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3sh4buK4buDcX1Q4bqq4bqsfeG6p2FqfUxqJn3hu63DoX1QNsSpfeG6rOG7g3Fq4buHfTvEqMO54buVauG7h33hu4g3cCx9auG7g+G7qWrhu4d9auG7hzjhu6994bqrw7Jq4buHfeG7n2NwfWrhu4PDuX3huqs2auG7h31w4buDxrB9cOG7gzfhuq3hu4N94buh4bul4bqtfeG6reG7g2hxfeG6q8WpauG7hyZ94buh4bul4bqtfeG6p+G6u2p94bqtdTZ9xKnhurfhu6994buraH3hu4vhu4M34bqt4buDfXDhu6d9cOG7gzhq4buDfeG7neG7g+G7jX3hu6vDueG7l3B94buD4buTan3hu4M24buFfXDhu5/DoMSpfeG6reG6seG7r33hu6Hhu4194bur4buZ4buFfeG6q8O54buVauG7h33huqvDqGt94bqp4buN4bqtJn3hu4fhurfhu5194bqtcTZ9cDbhu699N2t94buJ4buFw6lqfXDhu4Xhurnhu5194bqrw6p94bqr4bq5an1q4buT4buFfeG6q+G6seG7rz994buzauG7g33hu4jhurFxfeG7qsOgan1K4buHbuG6rSZ94bqmNmp94buicWFqfeG7iXZ94bqpxal9N2p94bqr4bqzcX1ww7l94but4bqx4buvfeG6qcWpauG7h33hu4Nx4buv4bq9an3EqMO54buVauG7h33hu4g3cCZ94bqt4buDa33huqfhu4XhurlwJX3igJzhu4rhu4NxfVDhuqrhuqx94bqnYWp9TGp94bqrw7nhu5fhuq19cOG7n+G7hcOqan3hu4vhu4M24buFfeG7reG6seG7r33huqnFqWrhu4d94burOGt94bqtceG7jeG7hX1w4buDN2rhu4d9XVstIlsiXX3hu6vhu5nhu4V9cMO0auG7h33huqnhu4Xhur1qfXBm4bqt4buDfeG7i+G7g2thauG7h33hu4Phu5NqfSB94buDNiZ94buH4buFYeG7hX3hu6Nx4buv4bq5cH3hu6vhurdqfeG6q+G6u33igJw2an3huq3DueKAnX3huq3hu4NrfTAifeG7g8O1feG6qeG6sWp94buh4buNauG7h33GoX3hu4vhu4NxfeG7q8Wp4bqtfWrhu4dx4buvfeG6reG7k33hu5/hurdwfeG6rTZrfeG7oTlwfeG7icahfeG6q+G6t3B94bqtdTZ94bqnYWo/feG6quG6seG7r33hu4k4fcSpw7VwfXDhu59rauG7h31q4buD4bupauG7h33hu4vhu4NxfVDhuqrhuqx94bqrw7nhu5fhuq194but4bqx4buvfeG6qcWpauG7h33hu6vhu5nhu4V94buDZ2rhu4N9cOG7g+G7peG6rX3huqvhurNxfXDDuX3hu4vhu4PDomp94bqt4bq34budfXDhu4Nia33hu4rhurlwfeG7iXHhurVqfeG7oeG7jX0xNVst4buK4buIL1BRfWrhu4c44buvfTQtNS0iWyJdfeG6rXU2feG6pjZqfVDhu4PDueG7lWrhu4d94burdH1QaWrhu4N9deG7rz99SuG7h8O54buV4buFfeG6qeG6sWp94bqnYWp9TGp9amzhu4V94bqt4buDcWrhu4d94bqtbWp9auG7g+G7heG6u3F9auG7keG7hX3hu6vhurdwfeG7q2EmfXDhu4Phu4XhurlxfXDhu4Phu41qP33huqrDueG7l+G6rX3huqphauG7h33hu6s4fUrhu4M4fWrDueG7meG6rX3hu6NxNmp9cOG6scSpJn1wOWt94bqr4buF4bq7cX3hu4vhu4Xhur1qfWrhu4PDuX1w4buD4bq5fWo44buvfeG7iTh94bqr4buF4bq7cX3huqs3auG7h33hu6NxdiZ94bqrN2rhu4d9cOG7n+G6sWp9cOG7n25q4buHfeG7ieG6ocSp4oCdPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHEqMOj4bqtfeG6qXN9cOG7n8O54buZ4bqtfeG6q2wmfeG7huG7hThq4buHfeG7s33huqzhu4Phu41q4buHJn1w4bufw7nGoWrhu4d94bqnYWp9TGp94bqrw6F9amzhu4V94bqt4buDa33huq3hu4NyauG7h31ww7Lhu4V9auG7h+G7g2J94bur4bq7feG6rXHDteG6rX3hu6Hhu41q4buHfXDhu4Phurfhu519cOG7g2/EqX3hu4lrfeG6sXEmfeG7oeG7l33hu4PDoeG7hX3huq11Nn3huqc4feG6rWtqfeG6p2FqfUxqfcSp4buR4buFfeG7ieG6s2p9xKnDuTZ94buJ4buZaiZ94buH4buFbH3huqfDoWt9auG7g8O5auG7h31q4bq5cX3huq3hu4NpfWrhu4fhu4NifeG7i8OqfXDhu4PDsuG7hX1w4buDZ33huq3hu4PEg2rhu4d9cOG7g8OqfWo4a31w4buD4bq3xKl9cOG7g2Y2feG7g+G6uXB94bqrw7nhu5fhuq0/fUrhu4PhurdwfeG7iTh9auG7keG7hX03xKl9YWrhu4MmfeG7oeG7l33hu4PDoeG7hX3EqeG7keG7hX3hu4vhu4Phu4V9cOG7heG6uWrhu4d94buLxJFq4buHfeG6pzdrfeG6q8O1auG7h33hu4k2auG7g33hu4lhauG7g33hu6s2auG7h33hu4nDqWp94buH4buF4bupNn3huqvDqcSpfeG7i+G7g3Hhu682P33hu4rhu4M3cH3hu4vhu4M2a33hu4nhu5lqfWrhu4PhurdwfeG6rXU2fWrhu4fDueG7leG7hX3huqnhurFqfWrhu5Phu4V94bqr4bqx4buvfeG7iTh94bqnZ2rhu4N94buvw6lqfXDhu59rauG7h31q4buHw7Lhu4V9auG7gzh94buL4buFw6lqfeG6reG7jSZ9cOG7nzdq4buDfeG7rTZ9auG7g+G7qWrhu4d9auG7k+G7hX1q4buHceG7r33huq3hu5N94bqtNmt94buJw7p94buNauG7hyZ94buJw7p94bujcWNwfeG7oTlwfeG7icahPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHEqOG7k33DueG7meG6rX3huq11Nn3huqc4feG6rWtqfeG6p2FqfUxqfeG6rcO6auG7h33huq3hu4NmauG7g33hu4k4fWrhu5Hhu4V94buJbWrhu4d94bqrNnF94bqrN3F94bqtdTZ94buDOGrhu4d9auG7h+G7g2dqfeG6pzh94bqta2p94burc2rhu4d9auG7h3Hhu6994bqt4buTJn1q4buHceG7r33huq3hu5N94bqtNmt94butYeG7r33hu582feG7icO6feG7jWrhu4cmfeG7icO6feG7o3FjcCZ94buhOXB94buJxqF94bqr4bq3cH3hu4vhu4NxfeG7q8Wp4bqtfcSp4buF4bq7an1qcuG7hX1waWrhu4N9UOG7gzZq4buDfeG7gmw2P31Q4bufw6BqfXDhu5/GoX1w4bufw7nhu5nhuq194bqtccO14bqtfeG7oeG7jWrhu4d94bqn4bq34budfeG6p8OpauG7gyZ9auG7h3Hhu6994buD4buFw6rEqX3huq11Nn3huqc4feG6rWtqJn1qw6lxfeG6rTZrfXDhu4Vq4buDfXDhu4PhurNqfWrhu4PhurFqfeG7q8Ogan3hu6HhurFxfeG7oeG6oeG6rX3igJzhu4vhu4PDsmrhu4d94bqrw6p9NuG7hX3huqdofeG6p2994buJOeG7hX3hu53hu4NmNn3hu6E2ceKAnSZ9auG7g+G7qWrhu4d9asOgxKl94bujcTYmfeG6rXNq4buHfeG7q+G7meG7hX3hu6HFqX3hu6NxNmp9cOG6scSpJn1wOWt94bqr4buF4bq7cX3hu4vhu4Xhur1qfXDhu6d94bud4buDZjZ9UOG7n3Fq4buHfcO54buTauG7hyZ94bqqYWrhu4cmfeG6reG7g2Zq4buDfeG7o3Hhu6/hurtqfeG7qzh9SuG7g+G6sWp94bqp4bqxan1waWrhu4N9UOG7gzZq4buDfeG7gmw2feG6q8OhfeG6rWx9auG7g+G7heG6u3F94bur4buF4bq94bqtfeG7iTjEqX1w4buD4buF4bq5cH1w4buDxanhuq0mfeG7g+G7heG6vXF94bujcWEmfeG7h2zhu5194bud4buD4bqzan3igJw2an3huq3DueKAnX3huq3hu4NrfeG6pzh94bqta2p9auG7k+G7hX3huqvhurHhu68/feG7huG7hTbhu4V94bqrazlqfSJbIl0tIlsiMSZ9cOG7n8Opan3huqtoNn3huqc4an3huq034bqtfeG7g3Hhu6/hur1qfcSp4buF4bq7an1qcuG7hX3huqvDoX3hu6s4feG6qzZq4buHfXDhu4PFqeG6rX3hu4Phu4Xhur1qfeG7i+G6uX3hu4NrOeG6reG7g33hu6HhuqHhu5194but4bq54budfcO0an3huqtoauG7g33huq3hu4NrfSI/NCI0feG7g8O1feG6qeG6sWp9cDnhu4V9MTB94butw6EmfXDhu59rauG7h33huqtsfeG6rWx9XT9dXTR94buDw7V9UOG6quG6rH3hu61ian3hu4fhu4Nj4budJn00ICJ94buDw7V9UOG6quG6rH3hu4nhu4XhurtqfeG7i+G6uyZ9NDM0feG7g8O1fVDhuqrhuqx9cOG6teG7nX1w4bufcWrhu4c/fUrDoMSpfSJbIl0mfXDhu4Nia31w4buFauG7g31w4buD4bqzan3hu4rhurlwfeG7iXHhurVqfeG7oeG7jX0xNVst4buK4buIL1BRfWrhu4c44buvfTQtNS0iWyJdfeG6rXU2feG6pjZqfVDhu4PDueG7lWrhu4d94burdH1QaWrhu4N9deG7ryZ94bqs4buDdX1waOG6reG7g31R4bqmSuG6qH1waWrhu4N94bqrw6F94bqnNmp94buDOGrhu4N9cGdq4buDfeG7g3Hhu41q4buHfeG7i+G7g8Oian3huq3hurfhu5194bur4bq7fXDhu4Phu4XDqWp9cDbhu4V94burOH3hu4Phu5F9cOG7n+G7l33hu4vhu4Vq4buDfeG7neG7g2Z9cOG7g8Wp4bqtfeG7g+G7heG6vWp94bqr4bqzcX1ww7l9IH3hu4vhu4NxfVDhuqrhuqx9cOG6teG7nX1w4bufcWrhu4d94buh4bqh4budfeG7reG6ueG7nSZ9w7RqfeG6q2hq4buDfeG6reG7g2t9XV0ifeG7g8O1Jn3hu4fhu4/EqSV94buL4buDcX1Q4bqq4bqsfeG6p2FqfUxqJn3hu63DoX1QNsSpfeG6rOG7g3Fq4buHfTvEqMO54buVauG7h33hu4g3cCwqfeG7i+G7g3F9UOG6quG6rH3huqxrfeG7gsO54buTauG7hyZ94bqnYWp9SuG7hzjEqSZ94butw6F9UDbEqX1Q4buDNmrhu4N9O+G7onE2an3hu6Dhu5NqLCp94buL4buDcX1Q4bqq4bqsfeG6p2FqfeG7iMahJn3hu63DoX1KNsSpfeG6qsO1auG7h3074buicTZqfeG7gmw2LD99SsOgxKl9IlsiIiZ94buC4bqqSuG6qH1waWrhu4N94bqrw6F94bqnNmp94buDOGrhu4N9auG7h+G7g2h94bujceG7r+G6uXB94bujceG7r+G6uXB94bqraGrhu4N94bqt4buDdX1w4bufw7nhu5Nq4buHfeG6q+G6s3F9cMO5fV1dfeG6qcWpfTdqfXDhu5/DqWp94bqraDZ94bqnOGp94bqtN+G6rX3hu4Nx4buv4bq9an3EqMO54buVauG7h33hu4g3cCZ94buicTZqfeG7oOG7k2omfVDhu4PDueG7lWrhu4d94busceG6sWomfeG6pjd9UOG7g8O54buZ4bqtfeG7oeG6oeG7nX3hu63hurnhu519w7RqfeG6q2hq4buDfeG6reG7g2t9IDQ1feG7g8O1feG6qeG6sWp94bur4buZ4buFfXDDtGrhu4d9xKnhu6Xhuq194bqr4bqzcX1ww7l94bqt4buTfeG7ocahfeG7gzl9cOG6s2rhu4d94buJOH01Mz81MVt9cOG7n+G7heG6vXF94bqr4buPauG7h33hu6s4feG7q+G6tWp94bqrw7Vq4buHfV00IH3hu4PDtX3huqnhurFqfXDhu4PFqeG6rX3hu4Phu4Xhur1qfVDhuqrhuqx94butYmp94buH4buDY+G7nT8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3sh4buK4buD4buFfWrhu4Phu6lq4buHfeG6rTdq4buDfeG7g2s2feG6qzhrJn3hu4NrNn3EqeG6tWp94bqn4bunauG7h33hu4vhu4NrYn3hu6HhuqHhuq19cOG7g+G6ocSpfeG7iTh9cGZqfeG7g+G7heG6vXF94butceG6sWp94bur4bq7fXDhu5/DqWp94buL4buD4bqh4budfcSp4buF4bq7an1qa2p94bqtNms/fVA54buFfeG6rTfhuq194buL4buDcX1Q4bqq4bqsfXDhu4PDsmp94bqm4buNJn3hu63DoX3hu4jDumrhu4d94bqsNmsmfeG6pjd9UOG7g8O54buZ4bqtKn3hu4vhu4NxfVDhuqrhuqx94bqsa33hu4LDueG7k2rhu4cmfeG6p2FqfUrhu4c4xKkmfeG7rcOhfVA2xKl9UOG7gzZq4buDJn3hu4Nx4buv4bq9an3hu6JxNmp94bug4buTaip94buL4buDcX1Q4bqq4bqsfeG6p2FqfUxqJn3hu63DoX1QNsSpfeG6rOG7g3Fq4buHJn3EqMO54buVauG7h33hu4g3cCY/Pz99xKlzNn3hu61x4bqxan3huqnDueG7lWrhu4d9auG7g8O5feG6q8OhfeG6q+G6uWp94buh4buZxKl94buD4buTan1w4bufa2rhu4d9auG7heG6u8SpfeG7q3Hhu4UmfeG7gzlq4buDfeG7neG7g3Lhuq194bqtdTZ94bqnOH3huq1raj99UOG7n8O54buZ4bqtfeG7g+G7hcOpan1q4buHw7Lhu4V9auG7gzh94buhOGp94bur4bupauG7h33huq3hu4PDoeG7hSZ94buL4buFw6lqfeG6reG7jSZ94buH4buFNn3huqtnauG7g302auG7g33hu4htfeG7qsOgan1K4buHceG7r8Opan074buL4buDcX1Q4bqq4bqsfeG6rGt94buCw7nhu5Nq4buHJn3hu6JxNmp94bug4buTaix94bqrw6F9cOG7n2JrfXDhu4PDqcSpfcSpw7VwfeG7qzjhu4V94buH4buFbX3hu53hu4NrauG7h33hu4k2an1ww7J94bqr4buFw6rEqX3huq3hu4NrfeG6rWFq4buDfeG7o3E2an1w4buDw6nEqX3huqtk4budJn3huq3hu4Nxw6JqfeG6p2h94bqrbGp94butceG6sWp94buhNmrhu4c/feG6quG7pTZ94bqta2p9IH1wccO04buFfeKAk33hu4htfeG6rMOixKl94buI4buvfXB1xKl9cGnEqX1qY+G7nX3EqWdq4buDfeG7qzhrfeG7iW1q4buHfcSpZH3hu4vhu4Phu4V9cOG7g+G6t+G7r33hu4vhu4M34bqt4buDfeG7g2/hu4V9cOG7g8OgxKk/fUrhu4Phu6lq4buHfeG7h+G7heG6t+G6rX1q4buHdX3huq11Nn1ixKl94bqrw6F9cOG7g8Oy4buFfeG7i+G7g8OyauG7h33huq1tan3huqdofeG6reG6oXB9auG7hzZq4buHfXDhu59rauG7h33hu4NrYWrhu4d94buh4buXfeG6p8ah4buFfWrhu4Phu6lq4buHfeG6q8OpxKl94bqt4buDOeG7r33EqcO5Nn3huqfDoWs/fcagfeG7i+G7g3F9UOG6quG6rH3huqxrfeG7gsO54buTauG7h3074butw6F9UDbEqX1Q4buDNmrhu4MmfeG7onE2an3hu6Dhu5NqLCZ94bqnOH3huq1ran3huqdha33huqc2an1q4buDNnF94buJOMSpfcOgaiZ94bqtYeG7hX1wOWt94burw7nhu5VqfeG7g8O1Jn3huq3hu4PDoMSpfeG6reG7g3JwfWrhu4Phu6lq4buHfeG6reG6seG7r33DoGp94bujcWEmfeG6p2xq4buHfcSpN3B94bqpa33hu4Nx4buv4bq9an3hu6JxNmp94bug4buTan3hu4Phu5F9cOG7n+G7l31q4buD4bqjxKl94buJOMSpfeG6q2Thu5194bqtYWrhu4N94bujcTZqJn3EqcOy4buFfXDhu5/DueG7lWrhu4d94butNmrhu4N9LX3hu6E54bqt4buDfS194bqrZOG7nSZ94buDw7nhu5lq4buHfXDhu5nhu4V94but4bqx4buvfeG6qcWpauG7h33hu4vhu4NxfeG6qeG6sWp94bqtw7l94buL4buFw6pxfcSp4bqlcT8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3t94buhcOG7r+G7iWLhu7Z7cGLhu61wLTbhu4nhu4Xhu4dqJX3hu5/hu4Xhu4fhu4NwKnshLuG7oXDhu59rauG7hyHhu4JrOGrhu4d94buI4buFauG7gy4v4buhcOG7n2tq4buHIS4v4budIQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]