(vhds.baothanhhoa.vn) - Ở dải đất vùng biên Mường Lát, nhắc đến nghĩa tình giữa hai dân tộc Việt - Lào, có lẽ ai cũng rõ, gần như trên tất thảy các bình diện. Từ hợp tác đảm bảo an ninh, quốc phòng, đến sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau về văn hóa, chính trị, kinh tế - xã hội. Trong đó có nghĩa tình sâu đậm của cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát dành cho bệnh nhân người Lào sang khám, điều trị, cũng như mối ân tình mà bà con các dân tộc Nhân dân Lào dành cho y, bác sĩ bệnh viện.
KGYgXeG6q2o4cXFAW+G7n1JncmpkWylM4buFZuG7izhdcmlsZl3hu611bOG7hV3huqln4bq7bDs7OygvZiApKOG7n13huqtqOHFxQFvhu59GZDhiWynhu5xdYsOgZ11j4bq1cl3hu611bOG7hV3huqln4bq7bF1L4bunxqFs4buFXUo5cjpdbGbDo+G6q11j4bq9bF1s4buFZuG7izhdcmlsZl3hu4Vn4buxOF1mOGddYuG6s2xdcuG7keG6q13hu6xn4bq/cl0tXUphbTpd4bqrbl1q4bq5XThnXeG6q+G7pWzhu4VdcOG7jTpd4buFw6JsXWxm4bunXXJw4bq7bF1y4bq1cl1yZsOgd13huqs54bqrXeG6qWlsZl1iZ+G6v2w7XVLGsF1m4bub4bufXXI54bqrXWPDoGtd4bqpw6BtXThsXWxnbGY6XeG7oXPDteG6q13hu59mb2zhu4U6XWPhur1sXXHhu6ldcuG7p+G7lWzhu4VdcnDhu5s6XeG7hWd04bufXWPhu6NdauG6rWxdbGY4c13hu63Dql3hu63huqNsXWZuODpd4bqrZmhsZl1ycMOtOl3EqWdsZl1y4bq9XS1dduG6oV1m4buRZztdUnBtbOG7hV1jbl3huqtuXWzhu4Vm4buLOF1yaWxmXXHhurNzXWPhuqVrXeG6q8O5OF3huqs5bF3huqnhu5Fddzpd4bqpOeG6q11x4buLXeG6qOG6v2xmXeG7rWfhur9sXUM4XcSpZm04XWZzd+G6v2xdS+G7p8ahbOG7hV1KOXJdYmFsZl3huqtmbV3huqnhur9sZl1sZuG6s2xdbOG7heG7p8ahZ11KYW1dcThs4buFXcSpZjlrOl1jZ8Oqc11ycMOtOl3huqvhu6Vs4buFXWxm4bunXWvDtWdd4bqzbF1yaWxmXWthXeG6qWFd4bqrbWxd4bqrOeG6q11i4bqzbF1y4buR4bqrXUxm4bqzbF1i4bqzbF1KYW1dYmFsZl3huqtmbV13Ol3huqk54bqrXXHhu4td4bqp4bq/bGZd4butZ+G6v2w7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqo44bufcmdtbFspKGdr4buFXeG6q2o4cXFAW2JyZnNr4bqpXWfhuqpkbHJkcFtdcXJ3amRAW+G7r2dicmYmXTUiIuG7n3Y/XWZkZ+G7hWZyJl0yMjPhu592P1tdcXDhuqtAWy8v4bqrYmw74bqpOG1yZjhsZmZtODvhu61sL2JkccSpcm3hu58vbGThu69xLzAxIjEvIDU1YjAwICIyMTFyMDMxNTNqIjvhu4nhu5/hu4UqcEA1NzdbXThqckBbTOG7hWbhu4s4XXJpbGZd4butdWzhu4Vd4bqpZ+G6u2w7OztbXeG7r2dicmZAWzUiIltdZmRn4buFZnJAWzIyM1tdLynhuqg54bqrXXHhu4tdSuG7p+G7lWzhu4VdUmbDrV1C4bq1bF1ycG1s4buFXeG6qXPhu5NnXeG6q2ZnOF1yOHdd4buFZzhdY2lsZl1s4buF4bunxqFnXUphbV12c+G6tXJd4butZ+G6v2xd4butw6pdbOG7p+G7l+G6qzsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spUTls4buFXWzhu4Vhd13huqtzw7VnXWzhuqNrOl1ycOG7p+G7l+G6q13huqvhu5Ns4buFXeG6qOG6v2xmXeG7rWfhur9sXUM4XcSpZm04XWZzd+G6v2xdS+G7p8ahbOG7hV1KOXI6XXLhu49nXXJpbGZd4bqrxqFd4bqpw6NyXeG7heG6r+G7n11s4buxXeG6qTnhuqtdceG7i11K4bun4buVbOG7hV1SZsOtXULhurVsXeG7reG7l2ddbMO6XeG6q+G7p8ahZ11mw7RsXWbhuqVzXXJn4buHbF3huqtm4bqzbF1r4buRcl3hu4VnOF1jaWxmXeG6qeG6v2xmXWxm4bqzbF1s4buF4bunxqFnXUphbV12c+G6tXJd4butZ+G6v2xd4butw6pdbOG7p+G7l+G6qztdUmbhu49s4buFXeG7oXM4XeG6qTnhuqtdceG7i11C4bq1bDpdcuG7j2ddY+G7p+G7m+G6q13huqln4bq9cjpdY25damFd4buFZzhdY2lsZl1MYWzhu4VdUmZtb2zhu4U6XeG6q8O6a11L4bunxqFs4buFXUbEg2zhu4VdLmZzd+G6v2xdUcO14bufXeG6qOG6s3M6XXLDrGxmXUbDuThd4bueZuG6o2w6XWzhu6fhu5fhuqtd4bqqRkLhuqpMQl1KYW0hXXJw4budXeG7rcOqXWxmYV1xOHNdZuG7lWxdICJdbOG7hWF3XWPhu6fhu5vhuqtd4bqrOeG6q113Ol3huqk54bqrXXHhu4td4bqo4bq/bGZd4butZ+G6v2xdQzhdxKlmbThdZnN34bq/bF1L4bunxqFs4buFXUo5cl1r4buTXWPDqV1yZmFsZl3huqvhu49s4buFOl3igJxrZV1ycG9sXeG6q21sXeG7rXPhu49s4buF4oCdO11MYWzhu4VdUmZtb2zhu4VdbG5nOl3hu4XDomxdMSJdbOG6o2td4bqrbl1r4bqvcl1ycOG6u2xdY8ahZzpdbGbhu6ds4buFXeG6q25dauG6uV1s4bqja11sOHddUmZtb2zhu4Vd4butc2ddZuG7lWxd4bqrw6A7XeG7hGc4XWNpbGZdUmZtb2zhu4VdY+G6oV3huqtuXXJm4bq7a11r4buRcl1yZmFsZl3hu61n4bq7bF1r4buXZzpdamFd4bqrbWxdcnA4ZztdUmZtb2zhu4VdceG6uV1j4bqvcl1y4bq7bF3huqttbF1qYV1SZmFtXUdsZjtdRndd4butw7Ns4buFOl1HbGZdcThzXWxhd11q4buXbF1q4bq7bF1x4bq5XeG6q25dY+G7j2dd4bqrZuG6s2xd4bqrxals4buFXWxm4bunXWZvbF1jOV3huqtz4buRZ11jw7ldY+G7gV3huqtmZ2xmXeG7n2bDuuG6q11sZuG7sWzhu4VdbOG7hcOzbF1jw7RnXeG7rXVs4buFXeG6qWfhurtsOl3EqWY4Z11yZuG6u2td4bqrOWddcOG6rXc6XXJww7Rs4buFXXJm4bq7a13huqvhurN3XWzhu4Xhu486XeG6q+G6s3ddccOjbDs7Oygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WynEqOG7gV3hu63Dql1yZsahZ13EqWbDo+G6q11xZ2xmXXLhu6s6XVJmbW9s4buFXeG6q2bhu6c4XWbhur1yXWbhuqFnXWZ1bOG7hTpdxKlmZ13huqs5Z13huqnDumzhu4VdY+G6vWxdbOG7hWF3XXFnbGZdbOG7nV1rYV1r4bqhZ13huqtm4bunOF3huqtuXWLhurVzXWZn4bq/c13huqtmc3fhu4FsXWLDoTpdYzhzXeG6qeG6tXJdcmbhu6fGoWzhu4U7XUrDomxdbGF3Ol1SZm1vbOG7hV1qbV1qw6NrLF1SZm1vbOG7hV3huqtuXWLhu6ld4bqrw6BrXeG6q2bhurFs4buFXWphbGY7XVddcuG6vV3hu51d4bqpw6BsXVJmbW9s4buFXeG6q+G7pWzhu4VdxKlm4buPbOG7hV3huqnDo3JdY+G7p+G7m+G6q13huqs5Z13huqnhur9sZjpdauG6oW1dcmbDondd4bqrdGzhu4VdcmZpXeG6qcOgbV1r4buTXXJw4bqzc11qYWtdauG7h13igJzhuqnDo3Jd4bqrbWxdazjigJ1dcnBtbOG7hV3huqnDumzhu4U6XWxm4bunbOG7hV1SZm1vbOG7hV3EqWbhu49s4buFXXJnbDtdUmZtb2zhu4VdbGbGoV3huqs5bF3huqnhu5Fdd11y4bq9XeG6q8O6a11qZ+G6u2xdZuG6v11y4buXZ13huqs54bqrXXc6XeG6qTnhuqtdceG7i13huqjhur9sZl3hu61n4bq/bF1DOF3EqWZtOF1mc3fhur9sXUvhu6fGoWzhu4VdSjlyXeG7hWd04bufXWPhu6M7XUzhu4U4d11xOHNdY246XXZkXeG6q+G6teG7n13huqvFqXNd4bqrw7k4XeG6qeG6v2xmXeG7rWfhur9sXXE4bOG7hV1y4bqlbF3huqnDoGw6XWPhu6c4XVJmbW9s4buFXWNnXeG6q+G6teG7n13huqvFqXNdcnBtbOG7hV1j4bq7azpd4bqrOeG6q13huqk54bqrXXHhu4td4bqrZuG6p2xdY205bF1qYV3huqs4XcSpZm5dcWdsZjpd4bqrw6JsXWvhu5Nd4buF4bq14bufO13igJxMxINrXXJw4bq7bF3huqlhbF1r4buTOl1SZm1vbOG7hV1rZ+G6u2xdazhsXWzhu4VmZF1yZ+G6vWzhu4Vd4bqrbWxdxKlmbuG6q11ybTpdcmfhur1s4buFXXDhu41dcGFs4buFOl1SZm1vbOG7hV3hu61zZ11qw6NrLF1MZsahXeG6q25ddzpd4bqpOeG6q11x4buLXeG6qOG6v2xmXeG7rWfhur9sXUM4XcSpZm04XWZzd+G6v2xdS+G7p8ahbOG7hV1KOXJda2Fd4buFZzhdY2lsZl1SZm1vbOG7hV1j4bun4bub4bqrXWNubF1sZ8Oqa13hu61zZ11ycMOzbF3hu61lbOKAnV0tXVJmbW9s4buFXeG6q2ZnOF1xw6k7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKVJmZG1d4bqpOeG6q11x4buLXULhurVsOl3hu4VnOF1jaWxmXVJmbW9s4buFXWphXWvhu5FyXXJwbWzhu4VdbGZnw6pzXXJw4bunxqFs4buFXWbhu5vhu586XeG6qeG6v2xmXWxm4bqzbF3hu51d4bqrOeG6q11mc3fhur9sXeG7hWc54bufXeG6qWfhurtsXXJmc+G7keG6q11s4bun4buX4bqrXeG6qcOhbF1KYW1dcThs4buFXXI4XcSpZjlrOl1jZ8Oqc11ycMOtO11DOF3hu59mw6JsXeG6qznhuqtd4bqp4bq/bGZdbGbhurNsXXE4bOG7hV1yOF1jw6pzXeG6q25dZm1hbF3huqvDoGxmXWbhur1yXXHFqeG6q13EqWZuXcSpZuG6o2w7XUxmZ8Oqc11ycOG7p8ahbOG7hV1m4bub4bufOl3huqs54bqrXXc6XeG6qTnhuqtdceG7i11ycG1s4buFXeG6qeG6v2xmXeG7rWfhur9sXeG7n2bDoGddxKnhurtzXeG7hcOzZzpd4buhc3fhurtsXeG7hW7hu59dcmfDqmxd4bqjbDpda3M4XeG6q2bhuqNsXWthbDpd4buhc8OibF05bV3DuWzhu4VdZuG7kTs7O13EqGZnXWPhu6fhu5vhuqtdY2fDqnNdcnDDrV3EqWbDsmdd4bqrOWdd4bqp4bq/bGY6XWvhu5lnXWLDreG7n11q4buHXWrDoXI6XeG7heG6r+G7n13hu4Xhu6NdcmbhuqNrXXJm4bqzbF1mOGdd4bqp4bq7bDpdamFd4bqpYV3huqttbF1s4buF4bunxqFnXUphbV1qw6FnXeG6q25dbGbhu7Fs4buFXeG6q2Y4Z11r4bqlcl1tbOG7hV1wxrBs4buFOl3huqvhurNsXXJmw61yXWrhu5tsXeG7hTnhuqtd4bqp4bq94bufOl1mOHdd4bqpOG1d4buFw6FtXWzhu6fhu5Vs4buFXWzhu4VtbF1rOGzhu4VdcThs4buFXeG6qWfhur1zXXc6XeG6qTnhuqtdceG7i13huqnhur9sZl3hu61n4bq/bDtd4bqoZ+G6vXNda2Fd4bqpOeG6q11x4buLXcSpZuG7j2zhu4VdbGbhuqVsXWphXeG6qzlnXeG6qcO6bOG7hV3huqvDuThd4bqpYV3huqttbF1KYW1dxKlm4buPbOG7hV3hu61zZyw7OzsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spUmfhur1s4buFXWptOF3hu59mb2zhu4VdxKlmOWtd4bqrw7k4XeG6qeG6v2xmXeG7rWfhur9sXeG7hcOzZ11y4bq7bF1MYWzhu4Vd4bqqb13hu61hXVJmYW1d4busxINsXeG7njhdUWfhur1yXS5ycHRdcsOhZ13huqvDumtdRmFtXVHEkWw6XWZzd+G6v2xdUcO14bufXeG6qOG6s3M6XXLDrGxmXUbDuThd4bueZuG6o2w6XWzhu6fhu5fhuqtd4bqqRkLhuqpMQl1KYW0hO11GOGdd4but4bubXeG6q2bDtGzhu4VdTGFs4buFXeG6qm9d4bqpw61dYzhzXWrhu6ds4buFOl1qw6FnXXJm4bq7a13huqs5Z13huqtm4bqzbF1x4bunbOG7hV3hu59mdTpdxKlm4buPbOG7hV1yZuG7gV1qZG1dbOG7p+G7lWzhu4U6XWpkbV1w4bqtd11s4bq7bF1j4bqhXWxmxqFd4bqp4buRXWPhu5FnXeG6qWfhurtsXeG7n2ZvbOG7hV1qZ+G6u2xdZuG6v11y4buXZ13huqs54bqrXeG6qTnhuqtdceG7i13huqjhur9sZl3hu61n4bq/bF1DOF3EqWZtOF1mc3fhur9sXUvhu6fGoWzhu4VdSjlyXeG6q2bhuqdsXWNtOWw7XVE4c13EqWZnXWPhu6fhu5vhuqtd4bqrOeG6q13huqk54bqrXXHhu4tdxKlmOWs6XXLhu6dd4but4bq1bDpd4but4bubXeG6q2bDtGzhu4VdTGFs4buFXeG6qm9dY+G7p+G7m+G6q13huqvhurXhu59dcmZzw7Xhuqtdc8O1bOG7hV1rZ+G7h2xd4bufZmg7XUxhbOG7hV3huqpvXeG7rXNnXWrDo2s6XeG6qeG7nWddcnBtbOG7hV1y4bqza11ycGg6XcSpZuG7j2zhu4Vd4bqpOG1d4buFZ8ahXeG7oXPhurtsXWxm4buxbOG7hV1yaWxmXWzhu4Vm4buLOF1rYV13Ol3huqk54bqrXXHhu4td4budXeG6qOG6v2xmXeG7rWfhur9sXUM4XcSpZm04XWZzd+G6v2xdS+G7p8ahbOG7hV1KOXJdY+G6oV1yxrBs4buFXeG6q+G7p3Ndazhs4buFOl3hu4VndOG7n11j4bujXWbhu5VsXWvhu6fhu5VnXWzhuqNrXeG7rcOqXXJw4bun4buX4bqrO11MYWzhu4Vd4bqqb13EqeG7gTpdUmZhbV3hu6zEg2xd4bueOF1RZ+G6vXJd4butw7VsXWphXeG6q21sXXHhurNzXXDhu6fhu5tzXeG6q8O5OF3huqvDumtdRmFtXVHEkWw7XVPDtWzhu4VdcOG7p+G7m3NdcTh3Ol1RZ+G6vXJdasOhZ13hu4XhurN3XXA4XeG6q2Zzd+G6v2w6XWPhuqXhu59d4bufZjldY8O0XWPDoeG6q11ycG1s4buFXWxmYTtdQ+G6peG7n13hu59mOV3huqtmOWw6XVFn4bq9cl1qw6FnXWM5bGZd4but4bubOl1jc+G7k2dd4bqrbWw7XVFn4bq9cl1zw7Vs4buFXXDhu6fhu5tzXXJmOHdd4bqrZm1d4bqjbF3huqvhu5VrOl1ww7RnXWvhu5FyXWrDomxdUWfhur1yXeG6qcOtXWzhu4Xhu5FdY+G7keG6q11w4bun4bubcztdUWfhur1yXWzhu49sXXA4XWs5czpdbMSDa11x4buNbOG7hV1xbWFnXeG7hWfhu7E4XWxmYTtd4bqqb13hu61hXeG6qznhuqtd4bqrbWxdZsO1cl1mbcOgbOG7hV1j4bunOF1RZ+G6vXJdY+G6vWxdd11y4bq9XeG7nV3huqvDums6XXDDtGddcThzXWNuXeG6q2Zzd+G7gWxdcThs4buFXeG6qOG6v2xmXeG7rWfhur9sXUM4XcSpZm04XWZzd+G6v2xdS+G7p8ahbOG7hV1KOXJd4bqrxalzXXHDtWzhu4VdxKnDreG7n11yZsahZzsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spTGFs4buFXeG6qm9dbGbhu5cmXeKAnEPhur1sXeG6qeG6v2xmXeG7rWfhur9sXeG6q8Wpc13huqtm4buxOF3huqtmbV3huqtmw7Rs4buFOl1sZuG7p2zhu4VdanThuqtdY+G6tXdd4bqqb13huqtmw6xd4bqrb2xdMCIiOyIiIl1jw7Rs4buFXcSpZmddY+G7k2ddcThs4buFXXJnw6psXeG7rGfhur9yO11CdWzhu4VdY+G7p+G7m+G6q11r4bq1d11s4buFYXddcmZpXWbhur1yXXJnw6psOl3EqWbhu49s4buFXeG6q29sXXJnw6psXWPhu4Fd4bqjbF1zw7Vs4buFXWxm4buxbOG7hV1s4buFYXddcmfhur3hu59dcmZkbTtd4bqq4bqzc13huqtmc3fhur9sXeG6q8O5OF3hu4VnOF1jaWxmXeG6qm9dY+G6vWxdcjhnXeG6qTnhuqtdceG7i13hu55mdOG6qzpd4bueZm5d4buEZzlrXWPDteG6q13huqjhur9sZl3hu61n4bq/bF1DOF3EqWZtOF1mc3fhur9sXUvhu6fGoWzhu4VdSjlyO13huqg54bqrXXHhu4tdY+G6oV1rOGzhu4Vd4bqr4buVa13huqtmbV3hu4VnOF1jaWxmOl3EqeG6u3Nd4buFw7NnXXc6XeG6qTnhuqtdceG7izpd4bqp4bq/bGZdbGbhurNsXXJwbWzhu4Vd4butZ+G6v2xdw7ls4buFXWbhu5HigJ07XVLGsF1s4buFYXddY+G7p+G7m+G6q13huqs54bqrXeG6qTnhuqtdceG7i13hu51d4busZ+G6v3JdTDhrXeG6q8Wpc11xw7Vs4buFOl3EqWZzd+G6u2xdbGbDuTpdUmZhbV3hu6zEg2xd4bueOF1RZ+G6vXJdY+G6oV1jbcOhbF1yc3fhur9yXWPhu6fhu5vhuqtd4but4buXZ11w4bun4bubcztdUWfhur1yXeG6q2bhuqNrXeG6q2bDrF1qYWtdbOG7p+G7lWzhu4U6XWpha11w4bqtdzpdd+G6u3Ndcmbhu6fhu5Vs4buFXeG7reG7m13huqttbDtdTOG7heG7p8ahZ11qYWtd4but4bubXWxm4bunXeG6qm9dcmbhurV3XeG6tWtd4bqrOWdd4bqpw7ps4buFXWrDo2ssXUzhu4Vm4buLOF1yaWxmXWthXXc6XeG6qTnhuqtdceG7i13huqt1bOG7hV3huqs54bqrXeG6qeG6v2xmXWxm4bqzbF3hu51d4bqo4bq/bGZd4butZ+G6v2xdQzhdxKlmbThdZnN34bq/bF1L4bunxqFs4buFXUo5cl1s4bqja1124bunODpd4bqqb11x4bq5XeG7hWfhu7Fda+G6oWddcnBtbOG7hV1qb2zhu4U7XeG6quG7pWzhu4VdcsawXWPhu5tyXeG6tXc6XWvhu5lnXWrDomxdcThs4buFXeG7rGfhur9yXUw4a11yZuG6o2tdcmbhurNsOl1mOHddYuG7qV3huqs54bqrXWzhu4Vhd11q4buHXWrDoXI7Oztd4buFZzhdY2lsZl3huqpvXWrDoWddcmlrXeG7heG6r+G7n13huqk54bqrXXHhu4tdQuG6tWw6XeG6qTnhuqtdceG7i13hu55mdOG6q11mw7JnXXJm4bqja11xxanhuqtdxKlmw7JkOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WynhuqrhurNzXeG6q2Zzd+G6v2xdTGFs4buFXeG6qm9dbGbDo+G6q11y4buPZ11sZuG7l11j4bq9bF3huqk54bqrXXHhu4tdRmFdUmbDrV3hu55mdOG6q10tXeG6qTnhuqtdceG7i11jw61sZl1m4bun4buXbOG7hV1xw6BsOl3hu55mbl3hu4RnOWtdY8O14bqrXeG6qOG6v2xmXeG7rWfhur9sXUM4XcSpZm04XWZzd+G6v2xdS+G7p8ahbOG7hV1KOXI6XWzhu4Xhu6fGoWddcuG7j2ddcsawbOG7hV3huqtuXeG6q+G7lV1ic3fhurtsXeG7heG6r+G7n11yxrBdZuG7lWxda+G7p8ahZ11s4bqja13hu63Dql1ycOG7p+G7l+G6q11ycG1s4buFXWvhu5FyXWrDomxd4bqrZsOtXeG6q3Vs4buFXcSpaOG7n11r4buTXeG6q8Wpc11xw7Vs4buFXWvhu5FyXeG6qeG6v2xmXWxm4bqzbF1s4buF4bunxqFnXUphbV3huqtm4burOF1s4buFbWFnXWLDoV3huqttbDtdUnDhu6fhu5fhuqtda8Ojcl1y4buPZzpd4but4bqtbF1iOWzhu4VdbOG7heG7p8ahZ11rw6BsZl3EqWbDoGxmXXJwbWzhu4Vd4bqp4buRXXJwOGzhu4Vd4bufZsO64bqrXeG6qWptc3FkXXJww6Ns4buFOl3huqk54bqrXXHhu4td4bueZnThuqtdbOG7nV1sw7pd4bqr4bunxqFnXWPhu49sXWbhuqVzOl3hurVrXTnhu59da2FdxKlm4buPbOG7hV3hu6Fz4bq7bF1sZsOj4bqrXeG7rcOqXXJw4bunxqFs4buFXWbhu5vhu59d4oCca+G7k13huqnDumzhu4XigJ1d4bqrxalzXXHDtWzhu4Vd4bqp4bq/bGZdbGbhurNsXUphbV1m4buVbF1r4bunxqFnXWzhuqNrXeG7rcOqXXJw4bun4buX4bqrXWthXXLhu49nXXLGsGzhu4Vd4bufZsOybOG7hV3hu63hurVsO13huqg54bqrXXHhu4td4bueZnThuqtd4bqrZm1d4bqpZ+G6vXImXVE4c13EqWZnXcSpaOG7n11r4buTXWzhuqNrXeG6tXddcmZhbGZd4bqr4buPbOG7hTpd4buFZzhdY2lsZl3huqnhur9sZl1sZuG6s2xdcThs4buFXXLhuqVsXWxmYV3huqvDoGtd4buVbF3hu61hXXZnbF3EqeG6vXJdcmbhurNsOl3huqtmw61dZGtdxKnhur1yXWzhu4Vm4buLODpdY2ddasOhZ11yxrBdY25dcuG7l2dd4buFZ8ahO11MZsOj4bqrXWrDoWdd4bqrZnN34bq/bF124bunODpdY25damFdcnDhu6fGoWzhu4VdZuG7m+G7n13huqnhur9sZl1sZuG6s2xdTGFs4buFXUpn4buHczpdbOG7heG7p8ahZ11i4bqzbF1y4buR4bqrXUI4bV0uMDNdcnPhu5NnOl3huqnDoGxd4bueZ8OqbOG7hV3hu55m4bunxqFs4buFOl1mc3fhur9sXVHDteG7n13huqjhurNzOl1yw6xsZl1Gw7k4XeG7nmbhuqNsOl1s4bun4buX4bqrXeG6qkZC4bqqTEJdSmFtIV3huqtm4burOF1s4buFbWFnXWLDoV3huqttbDtdUmlsZl1ycMOhbOG7hV3huqnhur9sZl1sZuG6s2xdxKlmZ11sZuG6peG7n13hu61n4bq/bF1w4bq1cl1s4bqvbOG7hTpd4bqp4bq/bGZdbGbhurNsXeG6qcOtXeG7rWfhurtrXWptxJFyOl3huqnDrV1ycOG7p+G7l2zhu4Vd4butYV1yZmfhur1zXWs5c11s4bqvbOG7hTs7O11s4buFc3dd4bqr4buVXcOgbGZdZuG7p+G7nWzhu4VdY+G6vWxdcmhsZl1rw6Fs4buFOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WylSZsahZ11jZ+G7gWtd4bqp4bq/bGZdbGbhurNsXUpn4buHc11sZuG6peG7n13hu61n4bq/bF1qYV3EqWZtw6Bs4buFXXJmOWzhu4VdICBd4bqza11qw63huqtmOl1yZsahZ11yZ+G6vXJdcOG6tXJdasOhbGY6XWxm4bunbOG7hV3hu4VnOF1jaWxmXeG6qeG6v2xmXWxm4bqzbF1w4bq1cl3EqWZuXcSpZuG6o2w6XeG7oXPDomxdOW1da8OybOG7hV1rOGxmOl3huqvhu6VdcDnhuqtmO11ROHNdxKlmZ13hu63huqVsXWPhu5Fs4buFOl3EqeG6u3Nd4buFw7NnOl1s4buFOHdd4bqrZmfDqnNdZuG7j2tdY246XeG6qWFd4bqrbWxdbOG7heG7p8ahZ11jdWtdduG7j2c6XWzhu4Xhu6fGoWdd4bqrOWddOW06XeG6qzlnXeG6q2bhuqNsOl1rYWw7Oztd4buFZ3Thu59dY+G7o11KZ+G7h3M7XeG7rGE6XeG6qcSDbOG7hV1y4bq1cl3huqvDoF1x4bupXWzhu5ldauG7qeG6qzpd4bqrOF1r4buTXWJn4buHbF1wOF1qZ+G6u2xdcsO64bqrXXFzw7VyXTJd4buFZ8ahXWPDtGzhu4VdZsO0XWPhuqFdcmZhbGZd4bqr4buPbOG7hTtdUThzXSAzXWzhu4Vhd11jZ8Oqc11ycMOtOl3huqnhur9sZl1sZuG6s2xdY+G7p+G7m+G6q11wOF3hu61n4bq/bDtd4busYWddcmY5bOG7hV1xOHNdY246XXJwbWzhu4Vda+G7kXJdasOibF1xOGzhu4VdZnN34bq/bF1Rw7Xhu59d4bqo4bqzczpd4bqpOeG6q11x4buLXeG7heG6r+G7n11qw6FnXUxhbOG7hV1KZ+G7h3M6XeG6q3Vs4buFXWPDtGzhu4Vd4bqrZmhd4bqoaF1yZuG7p11Gc3fhur9sXcO5d13huqjhu49s4buFXeG7nmZocjpd4bqpOeG6q11x4buLXeG7nmZ04bqrXWPhu6fhu5vhuqtd4bqpZ+G7gXNdYuG7p+G7lWzhu4VdcnDhu6fhu5fhuqtdZuG7kWddbOG7hWbDrTtd4bqq4bqzc13huqtmc3fhur9sXeG6q8O5OF1y4buPZ13hu61hXeG6qTnhuqtdceG7i13hu55mdOG6q13huqnDrV1s4buFw6NyXeG7oXPhuqFs4buFXcSpZmddY2fhur9sXXJmbcOhZ13huqvDuThd4bqrZsOtXeG6q25dbOG7heG7p8ahZ13hu4XDs2ddY+G6vWxd4bqpOW1d4bqrbl3huqs4XeG6q+G6teG7n13huqvFqXNda+G7l2c7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKeG6qmZhbV3huqk54bqrXXHhu4td4bueZnThuqs6XXLhu49nXWNnXXA4XXHhurNsXeG6qeG6v2xmXeG7rWfhur9sXeG7heG6r+G7n11qOWdddmRd4bqodWddQnN3XVJ1bOG7hTpdOGxmXeG7rcawOF3huqtm4budXeG6qeG6v2xmXWxm4bqzbF3huqvhurXhu59d4bqrxalzXXLGsF124bqhXUvhu6fGoWzhu4Vd4bqqZjhsZl3hu63DqjpdYzhs4buFXXJwOGxmXXJmw7ld4bqjbF1yw6FrXWzDo2tdduG7j2dd4bqrZsO1bOG7hV1jbmc7XeG7rOG7l2ddOGxmXVJ1bOG7hTpdY+G6r+G6q11yZnVdbOG7hWbDql1s4buFZmfhur/hu59dbGZnw6pzXWbhu49rXcSpZuG7j2zhu4Vd4bqrZm1dOGxmXWvhu5FyXeG6qeG7sThd4bqjbF1ycMOzbF3hu61lbDtdUmbGoWdd4buFZzhsXeG6q+G7j2zhu4Vd4butZ+G6v+G6q11j4bq9bF3huqnhurVyXcSp4buBOl3huqtuXcSpZmddbGbhuqVsXWrhur9sZl1q4bq7bF1j4bunxqFs4buFXWp04bqrXWzhu6s4XWPhurtrOl1ww6Fs4buFXXE5bOG7hTpdcmbhuqVrXeG6q2ZoXWzhu4U4d11ycOG7p+G7l+G6q13huqnhu7E4XeG6q+G7lWtda+G7l2ddYsOzbF1wODs7O13hu4TDomxdIDNdbOG6o2td4bqrw6JrXeG7reG7j11q4bqjbOG7hV12ZF3huqvhurXhu59d4bqrxalzOl04bGZdUnVs4buFXWPhuqFd4bqrbl3huqvDoF1s4buFZmlsXeG6q2Zzd+G6vWxddmRd4oCc4but4bun4bubcl3huqln4bq7bOKAnV3hu6FzOF3huqnhurtsXcSpZzhd4bqpZ+G6u2xd4buFZ+G7l2ddbOG7p+G7l+G6q13huqnDoWxdY+G7gV1jbmxd4bqp4bq/bGZdbGbhurNsXeG6q+G6teG7n13huqvFqXM7XeG7rOG7l2ddOGxmOl1r4buZZ13huqtmc3fhur1sXXZkXWrhuqNsXeG6qTlsZl3hu6FzOF3huqnhurtsXcSpZzhd4bqpZ+G6u2xd4buFZ+G7l2ddanPhu49sXWs4bOG7hV1sZuG7sWzhu4Vd4bqrw6BrXXZ04bqrXWPhuq/huqtd4bqpZ+G6v3I7XUM4XeG7n2bDomxddmRd4bqr4bq14bufXeG6q8Wpc13huqnhur9sZl3hu61n4bq/bF1x4bq5XWNubF3huqnhur9sZl1sZuG6s2xdcsawXeG6q+G7qzhdxKlm4bqnc13hu4Q3XS5jw604XeG7n2bhuqVsXXbhuqFdTGZnXVHhu5VsIV1mbeG6r+G6q13huqrhu6s4XcSpZuG6p3NdUsSRbF1SxINsO11MZuG7p2zhu4Vd4but4buXZ11sZuG7sWzhu4VdcnDhu6fGoWzhu4VdZuG7m+G7n13hu59mw6BnXeG7oXM4XeG6qeG6u2xdxKlnOF1s4buFw7NsXWPDtGc6XXE4bOG7hV1j4bq1cl3huqnDoWxdY8Oqc11qYV1sZuG7sWzhu4VdcnDhu6fGoWzhu4VdZuG7m+G7n13huqvhurXhu59d4bqpOeG6q2Y6XWPhuq/huqtd4bqpZ+G6v3I7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKUvhu5dnXWPhurN3Ol3EqWZtw6Bs4buFXWbhu5VsXSBdcmY5bOG7hTpd4bqrbl1r4buRcl3huqs4XeG6qeG6v2xmXWxm4bqzbF3huqnDrV1mbcOhZ11y4burXWzhuq9s4buFOl1ycMOha113XXLhur1d4bqp4bq7bF3huqvDumtdd11y4bq9XWzhu6fhu5fhuqtd4bqpw6FsXWPhuqFdamfhurtsXWbhur9d4but4buXZ13huqjhur9sZl3hu61n4bq/bF1DOF3EqWZtOF1mc3fhur9sXUvhu6fGoWzhu4VdSjlyXXZnbF1m4buZXXJw4bubXeG6q+G6teG7n13huqvFqXM7XeG7t2xmXVJ1bOG7hV3huqt1bOG7hV1r4buRcl3huqk54bqrXXHhu4s6XWvhu5FyXXJm4buPbOG7hV1iw63huqtmXeG7rWfhurtsXXJn4bq9bOG7hV1KYW1dauG6u2xdY+G7p8ahbOG7hV1qYWtdbGZn4bq/a13hu63DujpdY+G7pzhd4bqp4bq/bGZdbGbhurNsXXE4bOG7hV3huqjhur9sZl3hu61n4bq/bF1DOF3EqWZtOF1mc3fhur9sXUvhu6fGoWzhu4VdSjlyXWNnw6pzXXJww607XVE4c13hu4XDomxdMiJdbOG7hWF3XWPhu6fhu5vhuqtd4bqrOeG6q113Ol3huqk54bqrXXHhu4td4bqp4bq/bGZd4butZ+G6v2xd4bqrZuG6o2tdcW7huqs6XWNnw6pzXXJww606XeG6qeG6v2xmXWxm4bqzbF12c+G6tXJd4butZ+G6v2xdcnBtbOG7hV1sZ8Oqa13hu61zZ11rxrBs4buFXcSpZuG7j2xddmfhur1yO13hu6zhu5dnXWxm4buxbOG7hV1s4buF4bunxqFnXWo5Z112ZF3huqvhurXhu59d4bqrxalzXWxm4bunXThsZl1SdWzhu4U6XeG6qcOgbF1yZuG6s2xdxKlm4buPbOG7hV1s4buFw6FnXeG7reG6tXJd4butw6Bda2Fd4bqrZsOsXXHhu5tda+G7pzhd4buFZ246XeG6qeG6oW1d4bqpdWzhu4VdZjh3XeG7rWlda+G7kXJdanhdYm1d4buFaV3EqWY54bqrXcSpZmfhur1sXXZkXcSpZuG7j2zhu4Vdcmbhu4FdYmdd4bqrZnN34buBbDpdY+G7pzhdY25sXeG6qeG6v2xmXWxm4bqzbF3huqvhurXhu59d4bqrxalzXcSpw63hu59dcmbGoWc6XcOgbGZdZuG7p+G7nWzhu4VdY+G6vWxdceG7qV04bF1s4buFc3ddcmhsZl1rw6Fs4buFOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WylDw7Rs4buFXWbDtF1jZ+G7gWtdICBd4buFZ8ahXXJw4bunODpdbGbhu6ds4buFXeG7n2ZvbOG7hV3EqWY5a13huqnhur9sZl3huqvDuThd4bqp4bq/bGZd4butZ+G6v2xd4but4bqtbF3huqtm4bqlcl3EqWhsXWzhu4Xhu6fGoWc7XeG6qDnhuqtdceG7i11C4bq1bF1sZuG6p2tdcmhsZjpd4bqrZsOsXXJwbWzhu4Vd4bqpc+G7k2ddcTls4buFXWbhu49rXWw4dzpd4bqrZsOtXWPhuqFdamFrXXJmw7ldcsO64bqrOl1yZuG6o2tdxKlmOWtd4bqrZm1dMyJd4bqp4bq/bGZdbGbhurNsXWzhu4Xhu6fGoWddSmFtO13huqo54bqrXeG6qeG6v2xmXWxm4bqzbF1jw6pzXWPhu6fhu5vhuqtdxKlmOWs6XeG6q+G6teG7n11yZnPDteG6q11rZ+G7h2xd4bufZmg7XeG7nF3huqs5Z13EqWbhu49s4buFXeG7hWc4bF3huqtm4bqlcl1mZeG7n13hurV3Ol3huqtuXWvhu5FyXWNnw6pzXWPhuq/huqtd4bqpZ+G6v3Jda2FdcuG7j2ddYuG7h11sZuG6pWxdcmbhurV3XWNuXWphXeG7rWfhur/huqtd4buFZzhtXXJn4bq94bufXeG6qcSDbOG7hV1yZ+G6vWzhu4Vd4bufZuG7k11yZuG7j2zhu4Vd4budXWPhurN3XcSpZjldxKlmZ+G6u2tdcsO1bDtd4bqqZsO5XXfhur1zXXHhu6tdYsO6bOG7hV3huqnEg2zhu4Vdcmfhur1s4buFXeG6qcOgbF1jw604XWxm4bunJl1L4buPbOG7hTpdUmY5ZzpdQjhtOl3EqGbhu5VdS3Q7Oztd4busYV1r4buRcl1yZsWpXXJn4bq9bOG7hV1j4bqv4bqrXeG6qWfhur9yOl1jbl1qYV1yZ+G6vWzhu4VdSmFtXS1dcmfhur1s4buFXWxuZ13huqvDuThdbOG7heG7p8ahZ11i4bqzbF1y4buR4bqrXThsZl1ka13huqnhurtsXcSpZzhd4bqpZ+G6u2xd4buFZ+G7l2c7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKeG6qmZnOF1xw6ld4butw6pda8O1Z13hu6FzOGxdZuG6v11s4buFZuG7izhdcmlsZl3hu4Vn4buxOF1mOGddYuG6s2xdcuG7keG6q13hu6xn4bq/cl0tXUphbV1s4buVZ13huqnhur9sZl3hu61n4bq/bF3hu611bOG7hV3huqln4bq7bDpd4bqpOeG6q11x4buLXUzhu4Vzd+G7h2xdRnN3XeG7rOG6o2w6XeG7hGc5a11jw7Xhuqtd4bqo4bq/bGZd4butZ+G6v2xdQzhdxKlmbThdZnN34bq/bF1L4bunxqFs4buFXUo5cl3EqWbhurFs4buFXWPDrWxmJl1Dbl1qYV1rw7VnXeG7oXM4bF1m4bq/XeG6q2ZoXXJpbGY6XeG6q2ZoXWzhu4Vm4buLODpdY21hbF3EqeG6vXJd4buFZ+G7sThdMF1i4bqzbF1y4buR4bqrXThsZl1kaztdTGbhu7Fs4buFXWzhuqNrXeG7oXM4Ol1j4bun4bub4bqrXXHhu6ld4buhczhsXXLhurNrXXLGsF1ScHNs4buFXeG7p+G7lWzhu4VdY+G6vWxdcsOsbGY6XWZzd+G6v2w6XXJwbWzhu4Vd4butZ+G6v+G6q11yw6FtXWNnw6pzXcSpZ+G6v2xd4butw6pdbOG7hXPDtGxdxKlnbGZd4bufZmhdZuG7mV1ycOG7m13EqWY5azpd4bqrZuG7sThd4bqp4bq/bGZda2fhu4dsXeG7n2ZoXeG6q2ZtXeG6qeG6v2xmXWxm4bqzbF1KYW07XeG7oHM4XWPhurN3XXJm4buBXWZn4bq/bF1yaGxmXWxm4bqzbF3hu63huqNsXeG6qzhtXeG6q8OgXeG6q8O5OF1Dw6Bs4buFOl1MZmFdbOG7p+G7l+G6q11yOF3hu63hu5dnXUxm4bqzbF1i4bqzbF3huqs54bqrXWLhurNsXXLhu5Hhuqtd4buFZznhu59d4bqpZ+G6u2xdbOG7p+G7l+G6q13huqnDoWxdSmFtO11Wc+G6tXJd4bufZjlyXXLGsF1rw7VnXeG7oXM4bF1m4bq/XXJmw6NrXXJpbGZdY246XeG7oXM4bF1jZ+G7gWtd4bqrw7k4XeG6qeG6v2xmXeG7rWfhur9sXWphXcSpZjlrXeG6qeG6v2xmXeG6q2ZtXeG6qeG6v2xmXWxm4bqzbF1KYW1d4bqr4bulbOG7hV3hu4Vnw7Vs4buFXWxm4bunXcSpZjlrXeG6q2ZtXeG6qeG6v2xmXWxm4bqzbF1s4buF4bunxqFnXeG7rGfhur9yO13huqpuXcSpZjnhuqs6XeG6q2bDrF1qYV3hu4Vn4buxOF3huqnhur9sZl1sZuG6s2xdxKlm4buPbOG7hV3huqtuXeG6qcOgbV1mZ+G7gWtdd11y4bq9XeG7rWFd4bqp4bq/bGZdbGbhurNsXeG6q25d4bqpw6BtXWZn4buBa113XXLhur07XeG6qOG6v2xmXWxm4bqzbF1ycOG6u2xdY8OtOF3huqlhbF1mc3fhur9sXUvhu6fGoWzhu4VdSjlyXXJmaV3hu4XDomxdbGbhu6ddICIiPV1j4bun4bub4bqrXeG6qcOgbV1mZ+G7gWtdd11y4bq9XeG6q2ZnXXJww6A7XeG6qm9sXeG6qeG6v2xmXWxm4bqzbF1s4buF4bunxqFnXUphbV1j4bun4bub4bqrXcSpZjlrOl3huqtm4buxOF3huqnhur9sZl1rZ+G7h2xd4bufZmg7XeKAnEvhu5lnXeG6qeG6v2xmXWxm4bqzbF1KYW1dxKlmZ11xOGzhu4Vdcjg6XeG6q2bDuV134bq9c13huqtmw6xd4bqrw6JsXeG7hWfhurV3XXJm4buPbOG7hV1mYWxmXeG7oXM4XeG6q+G7qzhdxKlm4bqnczpdY+G6vWxd4bqp4bq/bGZd4butZ+G6v2xdxKlmOWs6XWNnw6pzXXJww61dcmZpXWphXeG6qeG6v2xmXWxm4bqzbF3huqvDuThd4bqp4bq/bGZd4butZ+G6v2w6XWPhu6fhu5vhuqtd4buhczhsXXLhurNrXeG6q2ZzXWM5bV1yxrBdxKlm4bqzc13EqWY5azpd4bqrZuG7sThd4bqp4bq/bGZd4but4buXZ11sZuG7sWzhu4VdY2fDqnNdxKln4bq/bF3huqtm4bqja11xbuG6q11yw7VyXWxm4bq1cl3hu63Dql3huqvhu5VdceG7nV3hu63huqVyXeG6q2bhurVyOl1yZnPDteG6q11rZGzigJ1dLV3huqk54bqrXXHhu4td4bus4bqjbF1sZuG6tWxda8OhbGY7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKVJmZG1d4bqpOeG6q11x4buLXeG7rOG6o2w6XXLGsF1yZuG7qeG6q11y4bq9XXJzd+G6vWxdd11y4bq9XeG6q+G7lV1x4budXeG6q8O5OF3huqs54bqrXWZzd+G6v2xd4bqpw6FsXeG7hWc54bufXeG6qWfhurtsXeG6q29sXWxmZ8Oqc13EqWZuXcSpZuG6o2xd4bqrw6Bd4butw6pdbGbhurNsXWrhu6nhuqs6XeG7reG6pXJdauG7qeG6qzpdbGZnw6pzXeG6qzhdxKlmbjpd4bufZsWp4bqrXXLDoeG7nzpd4bqrOeG6q11j4buVbF3hu63DrV13XXLhur1d4bqrw7k4XTBdZnN34bq/bF3hu6xn4bq7bOG7hV1WOHc6XVHDteG7n13huqjhurNzXWPDqnNdamfhurtsXWbhur9d4bufZmg4XeG6qOG6v2xmXeG7rWfhur9sXUM4XcSpZm04XWZzd+G6v2xdS+G7p8ahbOG7hV1KOXJdZuG7mV1ycOG7mzpd4buFZ3Thu59dY+G7oztdUmZkbV1yZsO1bOG7hV3EqeG6uzpdcnBzbOG7hV3huqlpbGZda+G7mWddbOG6o2td4bqp4bq/bGZd4butZ+G6v2xdZuG7mV1ycOG7m13EqWY5azpdY2fDqnNdcnDDrV3huqtmbV1mYWzhu4VdbOG7hWZpbF1q4bun4bubcl3huqnhur9sZl1sZuG6s2xdbOG7heG7p8ahZ11KYW07XeG6qOG6u2xd4bqrw6FsZl1jbjpd4bqp4bq/bGZd4butZ+G6v2xd4bqr4bulbOG7hV1yZuG7p8ahbOG7hV12c3fhurtsXXLhu5Nd4bqrZsWp4bqrXWxm4buxbOG7hV3huqtmc3fhur1sXXZkXXddcuG6vV1q4bunc11j4buRbOG7hV1rZ+G7h2xd4bufZmhdcThs4buFXWbhu5ldcnDhu5td4bqrOeG6q13huqnDoGw6XeG6q8O6a13huqnDoGxd4buFZznhu59d4bqpZ+G6u2xdMF1mc3fhur9sXeG7rGfhurts4buFXVY4dzpdUcO14bufXeG6qOG6s3M7XUvhu5dnXWPhurN3Ol3huqvDumtd4bqpw6BsXUvhu6fGoWzhu4VdRsSDbOG7hTpdZnN34bq/bF1Rw7Xhu59d4bqo4bqzc11j4bqhXeG6q25dcmbhu6ddbOG7hcOyXWPDql1s4buFZsOtXeG6qOG6v2xmXeG7rWfhur9sXUM4XcSpZm04XWZzd+G6v2xdS+G7p8ahbOG7hV1KOXJdZuG7mV1ycOG7m13EqWY5azpd4bqrZuG7sThd4bqp4bq/bGZd4bqrZm1d4bqr4buPbOG7hV1i4bqzbDtdUThzXcSpZmddcmfhur3hu59dbGbhuqVsXWrGoWddY8OqXWzhu4Vmw606XeG7n2ZoOF3huqnhur9sZl3hu61n4bq/bF1j4bqhXWZtYWxdcuG6tXJdcmbDuV1yw7rhuqs6XeG6qcO1XXJwaF0wXXZkXeG6q2bhu51dcmZzw7Xhuqs6XeG7n2bhu6fhu5Vs4buFXXJn4bq/bDpdcuG7k13huqtmxanhuqtdIF1s4buFYXddxKlmOWs6XeG6q+G6teG7n11yZnPDteG6q11rZ+G7h2xd4bufZmhd4bqrZm1dZuG7lWxdNCIiXWzhu4Xhu6fGoWdd4bqrw7prXUvhu6fGoWzhu4VdRsSDbOG7hTtd4oCcUThzXeG6qXPhu5NnXcSpZjlrXeG6qeG6v2xmOl3huqvhurXhu59dcmZzw7Xhuqtda2fhu4dsXeG7n2ZoXXLDoWdd4bqrw7prXUvhu6fGoWzhu4VdRsSDbOG7hTpdcmZpXeG7j2zhu4Vd4bqoc2xdS2ddUXPhu5NsXUxmOF3hu55m4bqjbDpd4bueZm5d4bqoaF1yZuG7p13huqvDumtd4bqpw6BsXUvhu6fGoWzhu4VdRsSDbOG7hV1j4bqhXeG6q25dcmbhu6dd4bqrw6BrXeG7lWxd4bqrOeG6q113Ol3huqk54bqrXXHhu4td4bqo4bq/bGZd4butZ+G6v2xdQzhdxKlmbThdZnN34bq/bF1L4bunxqFs4buFXUo5cjtdUnDhurNsXeG7oXN4XWvGoWdd4bufZmg4XeG6qzlsXeG6qeG7kV13Ol3huqk54bqrXXHhu4td4bqp4bq/bGZd4butZ+G6v2xd4bqpw7VdcnBoXXE4bOG7hV3hu4VnOG1dauG7p3Nd4but4bqjbF1mbjg6XeG7reG6o2xdbOG7hWbhur9da+G7kXJdYsOt4bufXeG7hcOibF1sZuG6tXJd4but4buXZ13huqlhXeG6q21sXeG6q8O6a13huqnDoGzigJ1dLV3huqk54bqrXXHhu4td4bus4bqjbF3huqtmZzhdccOpXXJm4bq7azsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spTG5nXeG7rcOqXeG7rThnXXJwb13huqvDuThd4bqo4bq/bGZd4butZ+G6v2xdQzhdxKlmbThdZnN34bq/bF1L4bunxqFs4buFXUo5cl1ycG1s4buFXWZtw6FyXWPhu5Fs4buFXcSpZjlrOl1jZ8Oqc11ycMOtXeG6q2ZtXeG6qeG6v2xmXWxm4bqzbF1KYW06XeG7j2zhu4VdUnBn4bq/c11LZ2xmXVZn4bq9cjpd4bueZm5d4bqoaF1yZuG7p11SZuG7p8ahbOG7hV1ycOG7qeG6q11Gc3fhur9sXcO5d11L4bunxqFs4buFXUo5cl1jOWxmXeG7hWc5Jl3igJxL4bqv4bqrXWJ1XWphXeG6qeG6v2xmXeG7rWfhur9sXeG6q29sXWxmZ8Oqc13EqWZuXcSpZuG6o2w6XeG6q+G7lV1x4budXeG7reG6pXJd4bqrZuG6tXJd4bqrb2xdcmZn4bq9c11yZsO1bDpd4bqrZuG7pzhd4bqpw7VdcnBoXWPhu6fhu5vhuqtdxKlmc13EqWY5azpdY2fDqnNdcnDDrV1wZ+G6u2zhu4Vd4bqrZm1d4bqp4bq/bGZdbGbhurNsXWzhu4Xhu6fGoWddSmFtOl1sZuG7p2zhu4Vd4but4buXZ11x4bupXWzhu5ldauG7qeG6q11ycG1s4buFXeG6qznhuqtdZm3DoXJdY+G7kWzhu4VdZuG7mV1ycOG7m113XXLhur06XXJm4bqja13EqWY5azpdY2fDqnNdcnDDrV3huqtmbV3huqnhur9sZl1sZuG6s2xd4bqrOeG6q11i4bqzbF1y4buR4bqrXWY4Z11mc3fhur9sXeG7hWc54bufXeG6qWfhurtsXWPhuqE6XWM4bOG7hV3hu4Vu4bufXeG7n2bDomxdduG6s3ddYuG7qWzhu4U6XXLhu49dcmbDo2tdcmbhurtrXWvDtWdd4buhczhsXWbhur9dY21hbF3EqeG6vXJdcnBzd8OqbF1yZsO1bOG7hV3hu4Vn4buxOF1mOGddYuG6s2xdcuG7keG6q104bGZdZGs6XWPDoGtd4bqpw6BtXThsXWxnbGY6XeG7oXPDteG6q13hu59mb2zhu4VdZnN34bq/bF3huqln4bq7bF3hu4Vn4buXZ+KAnTsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1tdcXJ3amRAW3JkdnItOGpn4buFbCZdcGfhu4Vmcj9bKShxcnBtbOG7hSnhuqhhZ13hu61hXcOgbGYmXUNpbGZd4buEZzhs4buFKC9xcnBtbOG7hSkoL+G7nyk=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]