(vhds.baothanhhoa.vn) - Hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2017, những năm qua Đảng bộ và Nhân dân xã Quảng Chính (Quảng Xương) tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực phấn đấu về đích NTM nâng cao trong năm 2023.
w6Dhu5PhurXhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu7bhu5nhu7fhu6Fq4bqx4bqhKOG6u+G6t8Od4bu54bq5ceG7keG6t+G7iuG7k+G7lXHhu5Phurdx4bur4bq34buh4bqw4buL4bq34bq0w7LhurfEqeG7leG7i+G7k+G6t3Hhu6Vx4buR4bq34bu34buT4bulceG6t3Dhu63hu5nhurdx4buFceG7keG6t+G7i2Ryw6Av4buT4bq14bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buSamThu4nhurHhuqHhu5JyZXHhurfhu7fhu5NlceG7k+G6t3DDgOG7i+G6t+G7t+G7mW/hu7nhurfhuqThu4Xhuqbhurfhu4nhurBx4buR4bq3ceG7pXHhu5Hhurfhu7fhu5Phu6Vx4bq3cOG7reG7meG6t2FR4bu2UMOh4bq3ceG6vXDhurfDouG6s+G6teG6qzfhurdx4buT4bqyceG7keG6t3Hhur1w4bq3w73hu7lk4bq3xKjhurlx4buR4bq3w6zGsOG6t+G6tGXhurdR4buT4buFceG6t+G7ieG7hXHhurfhuqThurvhurfDneG7ueG6uXHhu5Hhurfhu4rhu5Phu5Vx4buT4bq3YcOd4bu54bq5ceG7keG6tyjDg+G7sXHhu5HDoeG6t+G7t+G7mcOzeeG6t+G7t8OA4buL4bq34bu3aHnhurfhu7fhu7Phu7lx4buR4bq3cHXhu5nhurdx4buR4bu5xalx4bq34buh4bqw4buLN+G6t3Hhu6vhurfhu6HhurDhu4vhurd54buTZnHhurfEqWbhu7nhurfhurTDsuG6t8Sp4buV4buL4buT4bq3UeG7tlDhurdx4buFceG7keG6t+G7i2Ry4bq34bu34buzcnHhu5Hhurdx4bq9cOG6t8Oi4bqzw6LhuqU4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6ocOg4buZcOG7keG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqx4buZ4buKanHhu7dq4buz4bqx4bq34bu14bu34bqm4buhaiDhurHDguG7meG7ieG7t+G7kzXhurdi4bqz4bqzeeG6pDbhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3NeG6t+G6p+G6reG6tXnhuqQ24bqx4bq34bu14buz4buLIOG6sS8v4buL4buJcTjDrGRy4bu34buTZHHhu5Phu5NyZDjhurRxL+G7iWrhu7Xhu5/hu7dyeS9xasOC4bu1L8Oiw6Lhuq3hurUvw6LhurXhurPhu4nhuqfhurNi4bql4bqnw6LhurPhu7fDomJi4bqtYuG7oeG6szjhu6N54buRNOG7syDhuqfhuq3huq3hurHhurdk4buh4bu3IOG6sSjhurvhurfDneG7ueG6uXHhu5Hhurfhu4rhu5Phu5Vx4buT4bq3ceG7q+G6t+G7oeG6sOG7i+G6t+G6tMOy4bq3xKnhu5Xhu4vhu5Phurdx4bulceG7keG6t+G7t+G7k+G7pXHhurdw4but4buZ4bq3ceG7hXHhu5Hhurfhu4tkcuG6seG6t8OC4buZ4buJ4bu34buTIOG6sWLhurPhurPhurHhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3IOG6seG6p+G6reG6teG6seG6ty/huqHDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buKZHnhu7fhu5lyceG6seG6ocOMw4Phu63hu4vhurfhurRlcuG6t+G6pOG7heG6puG6t+G7ieG6sHHhu5HhurdR4bu2UOG6t3Hhu4Vx4buR4bq34buLZHI34bq34bqk4bq74bq3w53hu7nhurlx4buR4bq34buK4buT4buVceG7k+G6t+G7keG7gXnhurfhu5/hu5Phu6Vx4buR4bq34buV4bu34bq34buf4buTc+G6t+G7n+G7k+G6vXE34bq34bu34buT4bq24bq34bu34buTxJHhu4vhu5M44bq3LuG7reG7meG6t3nhu5PDg+G7sXHhu5Hhurfhu4vhu5Phu4Vw4bq34oCc4buJw7Xhurfhu6FlcOG6t+G7t+G7s8OD4but4buLN+G6t+G7n+G7k3Phurfhu6FlcOG6t+G7tWThu7nigJ034bq34bqk4bq74bq3xKnhurvhurfhu7fhu5nDs3Hhurfhu5NlceG7k+G6t+G7s2Xhurfhu7VyxJHhu7c34bq3xKnEkXHhu5Phurfhu5Hhu5nEkeG6t+G7ocOp4buZ4bq34bu34bquceG7keG6t+G7t+G7mW/hu7nhurfhu4vhu5Phu5XhurfEqeG7j+G6t+G6pOG7heG6puG6t+G7ieG6sHHhu5Hhurfhu6HGsOG6t+G7t+G7s+G7l3Hhu5M34bq3eeG7k8OD4buxceG7keG6t8SRceG6t+G7t+G7k+G6sOG7i+G6t+G7k+G7meG7jXHhurfhu4vhu5Ny4bq34bu34bquceG7keG6t+G7keG7mWThu5nhurfEqXLDqXE44bq3xKjFqXHhu5Hhurfhu7fhu5Phu6/hu5nhurfEqWnhuqbhurdww6lx4buT4bq34buL4bulceG7keG6t+G7t8SR4buL4bq34bu34bu54bqmb3Hhurfhu7fhu7Phu7nhuqbDsnHhurfEqeG7j+G6t3Hhu5HDg+G7r+G7meG6t+G7ieG7hXHhurfhu5Phu5nhu4/hu7nhurfhurRl4bq34buLw4Fx4buR4bq34bq0ZXLhurfhu4vhu7nGsOG7izfhurfhu4vEkeG7i+G6t+G7t+G7qeG6t+G7i+G7k8SC4buL4bq34buL4buT4buVceG7k+G6t+G7t+G7s8ahN+G6t+G6pOG6u+G6t+G7k8aw4buZ4bq34bu34buV4buL4buT4bq34buL4bqw4buL4bq34bq0aHHhurfEqcawceG7keG6t+G7k8aw4buZ4bq34bq04buZb3Hhurfhu7fhu7Phu5nhu49x4bq34buf4buTZOG7meG6t+G7t+G7k+G6sOG7i+G6t+G7k+G7meG7jXHhurfhu4vEkeG7i+G6t+G7t+G7mW/hu7nhurfhu4vhu5Phu5XhurfEqcODduG7i+G6t+G7keG7mWRyOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDoOG7mXDhu5Hhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6seG7meG7impx4bu3auG7s+G6seG6t+G7teG7t+G6puG7oWog4bqxw4Lhu5nhu4nhu7fhu5M14bq3YuG6s+G6s3nhuqQ24bq34buTauG7meG7keG7k+G7tzXhurfhuqfhuq3hurV54bqkNuG6seG6t+G7teG7s+G7iyDhurEvL+G7i+G7iXE4w6xkcuG7t+G7k2Rx4buT4buTcmQ44bq0cS/hu4lq4bu14buf4bu3cnkvcWrDguG7tS/DosOi4bqt4bq1L8Oi4bq14bqz4buJ4bqn4bqzYuG6peG6reG6s+G6qeG7t+G6reG6s+G6s+G6q2Phu6HhurM44bujeeG7kTThu7Mgw6LhurXDouG6seG6t2Thu6Hhu7cg4bqxKOG6u+G6t8Od4bu54bq5ceG7keG6t+G7iuG7k+G7lXHhu5Phurdx4bur4bq34buh4bqw4buL4bq34bq0w7LhurfEqeG7leG7i+G7k+G6t3Hhu6Vx4buR4bq34bu34buT4bulceG6t3Dhu63hu5nhurdx4buFceG7keG6t+G7i2Ry4bqx4bq3w4Lhu5nhu4nhu7fhu5Mg4bqxYuG6s+G6s+G6seG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7cg4bqx4bqn4bqt4bq14bqx4bq3L+G6ocOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu4pkeeG7t+G7mXJx4bqx4bqhKMSR4buL4bq3xKnGoXHhu5PhurfhurThu5nhu43hu4vhurfEqeG7qeG7meG6t3Dhu63hu5nhurfhu7Xhurlx4bq34bqk4bu5ZuG7tzfhurdx4buFceG7keG6t+G7i2Ry4bq34bu34buT4bu54bq3ceG7k2h54bq34buL4buTcuG6t3Hhu5HDg+G7r+G7meG6t+G7ieG7hXHhurfhu6FlcOG6t3HDsnHhurfhu7fhurlx4buR4bq3xKnhu4/hurd54buTxJHhu7fhurfhu7fhu7Phu5nhu49x4bq3ceG7k+G6snHhu5Hhurfhu7fhu5lv4bu54bq34buL4buT4buV4bq34buf4buTxJHhu4s34bq34bqk4bq74bq34bu3aHnhurfhu7fhu7Phu7lx4buR4bq3xKlp4bqm4bq3cMOpceG7k+G6t+G7t+G7ueG6pm9x4bq34bu34buz4bu54bqmw7JxN+G6t+G6tGhx4bq3xKnGsHHhu5HhurdR4buT4buFceG6t+G7ieG7hXHhurfhu4vhu5Phu7nhuqbhu49x4bq3xKnhu6nhu5nhurfhu4vhu7Hhurfhu4tm4bu54bq34buL4buF4bqm4bq34bu34buzxalx4buRN+G6t+G6tGjhu7fhurdx4bu54bul4buZN+G6t8SReeG6t+G7icOAceG7keG6t+G7i8SR4buL4bq34bu34buZw7Nx4bq3w6zGsOG6t+G7n+G7k3Jk4bq34buTdeG7i+G6t+G7n0Phurfhu7fhu5Phu7lo4bu34bq34bq0ZeG6t8Spw4Nk4bq34buLxJHhu4vhurfhu4vhu4XhuqY34bq34buLcnHhurfhu5Hhu5nhu6dx4buR4bq3cOG7reG7meG6t3Hhur1x4buR4bq34bu14bu5ZuG7t+G6t+G7i2Ry4bq34bq0ZXLhurfhu7Xhurlx4bq34bqk4bu5ZuG7tzjhurfhu5Lhu5nhu41xN+G6t+G6pOG6u+G6t+G7i3PhurfhurXhuqvhuqnhurfhu5Nk4bq3ceG7ueG7peG7meG6t+G7t+G7s8WpceG7keG6t+G7t+G7k+G6oOG6puG6t+G7teG6uXE34bq34bq04but4buZ4bq34buR4buZxJHhurfhu7fhu7PGoeG6t+G7t+G7k+G7ueG6t3Hhu5NoeeG6t+G7t+G7s29x4bq34bql4bqt4bq34bu3QuG6t8Spxalx4buRL3Hhur1wNuG6t+G6tcOi4bqz4bq34buTZOG6t+G7t+G7k+G7ueG7p+G7i+G6t+G7oWVy4bq34bq0ZeG6t+G6peG6reG6t+G7k2ThurfEqWVyODg44bq3xKjhu4XhuqbhurfEqcOy4bu54bq34buhZeG6t3Hhu5PhurJx4buR4bq34buJ4buZ4buNceG6t+G7t+G7leG7i+G7k+G6t+G7teG6uXHhurfhuqThu7lm4bu34bq3cGRx4buR4bq34buhw6nhu5nhurfhu5Hhu5nEkeG6t+G7t+G7s8ah4bq34buf4buZceG7k+G6t+G7t8Oz4bq34buLZHLhurfhu4vhu5Ny4bq3ceG7kcOD4buv4buZ4bq34buJ4buFcTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhw6Dhu5lw4buR4bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurHhu5nhu4pqceG7t2rhu7PhurHhurfhu7Xhu7fhuqbhu6FqIOG6scOC4buZ4buJ4bu34buTNeG6t2LhurPhurN54bqkNuG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7c14bq34bqp4bqzw6J54bqkNuG6seG6t+G7teG7s+G7iyDhurEvL+G7i+G7iXE4w6xkcuG7t+G7k2Rx4buT4buTcmQ44bq0cS/hu4lq4bu14buf4bu3cnkvcWrDguG7tS/DosOi4bqt4bq1L8Oi4bq14bqz4buJ4bqn4bqzYuG6rcOi4bqn4bql4bu3Y2Ni4bqr4bq14buh4bqzOOG7o3nhu5E04buzIOG6p+G6s+G6p+G6seG6t2Thu6Hhu7cg4bqxKOG6u+G6t8Od4bu54bq5ceG7keG6t+G7iuG7k+G7lXHhu5Phurdx4bur4bq34buh4bqw4buL4bq34bq0w7LhurfEqeG7leG7i+G7k+G6t3Hhu6Vx4buR4bq34bu34buT4bulceG6t3Dhu63hu5nhurdx4buFceG7keG6t+G7i2Ry4bqx4bq3w4Lhu5nhu4nhu7fhu5Mg4bqxYuG6s+G6s+G6seG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7cg4bqx4bqp4bqzw6LhurHhurcv4bqhw6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxeeG7imR54bu34buZcnHhurHhuqFR4buT4bqyceG7keG6t3Hhur1w4bq3w73hu7lkN+G6t+G6pOG6u+G6t8Sp4bq74bq34buf4buT4bul4buZ4bq3eeG7k8OA4buL4bq34bq0ZeG6t3nhu5PEkeG7t+G6t+G7t+G7s+G7meG7j3Hhurfhu7fhu5NlceG7k+G6t+G7i+G7pXHhu5Hhurfhu5Hhu5nhu6dx4buR4bq3xKllcuG6t3nhu5Nk4buZ4bq34buLxJFx4buT4bq34bufa3nhurfhu7fhu7Phu7nhuqbDsnHhurfhu7fhu5Phu6dx4buROOG6t+G7tuG7k2py4bq3xKlzN+G6t+G6pOG6u+G6t8Sp4bq74bq34buL4buT4bu54bqm4buPceG6t8Sp4bup4buZ4bq3xKnDg3bhu4vhurfDouG6reG6t+G7k2ThurfEqWbhu7fhurfhu7fhu7PFqXHhu5Hhurfhu6FBZDfhurfhu5NyZOG6t3Bl4bu54bq34bufa3Dhurfhu5Phu5nhu43hu7nhurfDveG7ueG6ueG6t+G7tWRx4buR4bq34bu34buzxalx4buR4bq3xKllcjjhurfhu5Lhu5nhu41x4bq34bu3cmVx4bq34bqk4bq74bq34buLc+G6t+G7k+G7sXHhurfDouG6s+G6s+G6t+G7k8aw4bq34bu34buzxalx4buR4bq3xKllcuG6t+G6tOG7reG7meG6t+G7n+G7k3Lhurlx4buR4bq34bql4bqt4bq34buTZDjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhw6Dhu5lw4buR4bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurHhu5nhu4pqceG7t2rhu7PhurHhurfhu7Xhu7fhuqbhu6FqIOG6scOC4buZ4buJ4bu34buTNeG6t2LhurPhurN54bqkNuG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7c14bq34bqn4bqt4bq1eeG6pDbhurHhurfhu7Xhu7Phu4sg4bqxLy/hu4vhu4lxOMOsZHLhu7fhu5NkceG7k+G7k3JkOOG6tHEv4buJauG7teG7n+G7t3J5L3Fqw4Lhu7Uvw6LDouG6reG6tS/DouG6teG6s+G7ieG6p+G6s2LhuqXhuq3hurVi4bu34bqrw6LDouG6q+G6p+G7oeG6szjhu6N54buRNOG7syDhuq3DouG6s+G6seG6t2Thu6Hhu7cg4bqxKOG6u+G6t8Od4bu54bq5ceG7keG6t+G7iuG7k+G7lXHhu5Phurdx4bur4bq34buh4bqw4buL4bq34bq0w7LhurfEqeG7leG7i+G7k+G6t3Hhu6Vx4buR4bq34bu34buT4bulceG6t3Dhu63hu5nhurdx4buFceG7keG6t+G7i2Ry4bqx4bq3w4Lhu5nhu4nhu7fhu5Mg4bqxYuG6s+G6s+G6seG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7cg4bqx4bqn4bqt4bq14bqx4bq3L+G6ocOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu4pkeeG7t+G7mXJx4bqx4bqh4buS4buZ4buNceG6t8Sp4bq74bq34buLc+G6t+G7t+G7k+G7pXHhurdZ4buTQeG6t+G7oMOD4buxceG7keG6t+G6tGXhurfhu7fhu5Phu6Vx4bq34buK4buT4buVceG7k+G6t8SoZOG6t8Spw4N24buL4bq34buL4bulceG7keG6t3Hhu5NoceG6t+G7oWXhurfhu7fhu5Phu6Vx4bq3UeG7tlDhurfhu5/hu5nhu4/hu7nhurdww63hu7k4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6ocOg4buZcOG7keG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqx4buZ4buKanHhu7dq4buz4bqx4bq34bu14bu34bqm4buhaiDhurHDguG7meG7ieG7t+G7kzXhurdi4bqz4bqzeeG6pDbhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3NeG6t+G6p+G6reG6tXnhuqQ24bqx4bq34bu14buz4buLIOG6sS8v4buL4buJcTjDrGRy4bu34buTZHHhu5Phu5NyZDjhurRxL+G7iWrhu7Xhu5/hu7dyeS9xasOC4bu1L8Oiw6Lhuq3hurUvw6LhurXhurPhu4nhuqfhurNi4bql4bqt4bqlY+G7t+G6p+G6peG6teG6qcOi4buh4bqzOOG7o3nhu5E04buzIOG6teG6tWPhurHhurdk4buh4bu3IOG6sSjhurvhurfDneG7ueG6uXHhu5Hhurfhu4rhu5Phu5Vx4buT4bq3ceG7q+G6t+G7oeG6sOG7i+G6t+G6tMOy4bq3xKnhu5Xhu4vhu5Phurdx4bulceG7keG6t+G7t+G7k+G7pXHhurdw4but4buZ4bq3ceG7hXHhu5Hhurfhu4tkcuG6seG6t8OC4buZ4buJ4bu34buTIOG6sWLhurPhurPhurHhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3IOG6seG6p+G6reG6teG6seG6ty/huqHDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buKZHnhu7fhu5lyceG6seG6ocSo4buv4buZ4bq34bu14bunceG7keG6t3Hhu5HDg+G7r+G7meG6t+G7ieG7hXHhurfEqcODduG7i+G6t3Hhu4Vx4buR4bq34buLZHI44bq3UeG6vXDhurfDouG6s8Oiw6I34bq34bu34buT4bu54bq3ceG7k2h54bq3w6zhu5dx4buT4bq3w73hu7nhu4Vx4bq3xKln4bu54bq3ceG7kcOD4buv4buZ4bq34buL4bqgZOG6t+G6pOG6u+G6t8Spw6nhu7fhurfhuqli4bq34bu34buz4buZ4buN4bu54bq3xKnFqXHhu5EvceG6vXA34bq34bu3QuG6t+G7oeG7jeG6t+G7t+G7k+G7ueG6t+G7kXJw4bq34buzxJHhu4vhurfhu7fhu5Phurnhu5nhurfEqcOp4bu34bq3Y2IxN+G6t+G7t0Lhurfhu6Hhu43hurfhu5PGsOG6t+G7ieG7hXHhurfhu7Xhurbhurfhu4nDgHHhu5Hhurdxw4Phu63hu4vhurfhu5N2eeG6t+G6tOG7jeG6t+G7teG7mXHhu5PhurfEqcOp4bu34bq34bq14bqz4bqzMTg4OMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDoOG7mXDhu5Hhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6seG7meG7impx4bu3auG7s+G6seG6t+G7teG7t+G6puG7oWog4bqxw4Lhu5nhu4nhu7fhu5M14bq3YuG6s+G6s3nhuqQ24bq34buTauG7meG7keG7k+G7tzXhurfhuqfhuq3hurV54bqkNuG6seG6t+G7teG7s+G7iyDhurEvL+G7i+G7iXE4w6xkcuG7t+G7k2Rx4buT4buTcmQ44bq0cS/hu4lq4bu14buf4bu3cnkvcWrDguG7tS/DosOi4bqt4bq1L8Oi4bq14bqz4buJ4bqn4bqzYuG6peG6reG6p2Phu7djY2PDomLhu6HhurM44bujeeG7kTThu7MgYuG6s+G6q+G6seG6t2Thu6Hhu7cg4bqxKOG6u+G6t8Od4bu54bq5ceG7keG6t+G7iuG7k+G7lXHhu5Phurdx4bur4bq34buh4bqw4buL4bq34bq0w7LhurfEqeG7leG7i+G7k+G6t3Hhu6Vx4buR4bq34bu34buT4bulceG6t3Dhu63hu5nhurdx4buFceG7keG6t+G7i2Ry4bqx4bq3w4Lhu5nhu4nhu7fhu5Mg4bqxYuG6s+G6s+G6seG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7cg4bqx4bqn4bqt4bq14bqx4bq3L+G6ocOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu4pkeeG7t+G7mXJx4bqx4bqhxKjDg+G7r3Hhu5Hhurfhu6FlceG7kTfhurdx4buRw7nhurfhuqRzcOG6t+G7t+G7k8OD4buvceG7keG6t+G6pOG7ueG6pm9x4bq3xKnDg3bhu4vhurfhu4vhu5Phu5tx4buT4bq34bu34buzZHHhu5E34bq3ceG7hXHhu5Hhurfhu4tmeTfhurfhu7fhu7PFqXHhu5Hhurfhu5NyZDfhurfhu4vhu4XhuqbhurfhuqRkceG7kzfhurfhu7fhuq5x4buR4bq34buTxrDhurfhu4vhuqJx4buR4bq34buL4buT4bqg4bq3xKnGsHHhu5Hhurfhu4vhu5Phu5tx4buT4bq34bu34buzZHHhu5Hhurdx4buTZeG6t3c34bq34buL4bq54buZ4bq34bu3w6ly4bq34bu14buFceG6t+G6tMOD4buvcTfhurfhu7fDqXLhurfhu4vhurlx4buT4bq3w73hu7lkceG6t3Dhu6Xhu5nhurfhu7fhu7PDg+G7r3Hhu5HhurfhuqRkceG7kzfhurfhu7XDqeG7i+G7kzfhurfEqWx5OMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDoOG7mXDhu5Hhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6seG7meG7impx4bu3auG7s+G6seG6t+G7teG7t+G6puG7oWog4bqxw4Lhu5nhu4nhu7fhu5M14bq3YuG6s+G6s3nhuqQ24bq34buTauG7meG7keG7k+G7tzXhurfhuqnhurPhurN54bqkNuG6seG6t+G7teG7s+G7iyDhurEvL+G7i+G7iXE4w6xkcuG7t+G7k2Rx4buT4buTcmQ44bq0cS/hu4lq4bu14buf4bu3cnkvcWrDguG7tS/DosOi4bqt4bq1L8Oi4bq14bqz4buJ4bqn4bqzYuG6peG6qeG6s2Lhu7fDouG6s+G6qeG6qWLhu6HhurM44bujeeG7kTThu7Mg4bqn4bqzw6LhurHhurdk4buh4bu3IOG6sSjhurvhurfDneG7ueG6uXHhu5Hhurfhu4rhu5Phu5Vx4buT4bq3ceG7q+G6t+G7oeG6sOG7i+G6t+G6tMOy4bq3xKnhu5Xhu4vhu5Phurdx4bulceG7keG6t+G7t+G7k+G7pXHhurdw4but4buZ4bq3ceG7hXHhu5Hhurfhu4tkcuG6seG6t8OC4buZ4buJ4bu34buTIOG6sWLhurPhurPhurHhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3IOG6seG6qeG6s+G6s+G6seG6ty/huqHDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buKZHnhu7fhu5lyceG6seG6oeG7tuG7k+G6sOG7i+G6t+G7k+G7meG7jXHhurfhu4vhu5PDg+G7sXHhu5Hhurfhu7fhu7Phu5dx4buT4bq34oCcUOG7q+G7meG6t+G6pOG6u+G6t3DGsOG7t+G6t+G7teG6uXHhurd54buTaXDigJ034bq34bqk4bq74bq3xKlkceG7keG6t+G6pOG7heG6puG6t+G7ieG6sHHhu5Hhurfhu7Xhurlx4bq3eeG7k2lw4bq34bu34bulcOG6t3HDuXHhurfhu7fDg+G7seG7meG6t+G7i+G6oGThurfhu5J2eeG6t+G7t8SR4buL4bq34bqk4bq74bq3ceG7ueG7peG7meG6t+G7t+G7s8WpceG7keG6t+G7t+G7k+G6oOG6puG6t+G7teG6uXHhurfhuqThurvhurfDneG7ueG6uXHhu5Hhurfhu4rhu5Phu5Vx4buT4bq34bu34buTZXHhu5Phurfhu7Xhurlx4bq3eeG7k2lw4bq3UuG7ilJZOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDoOG7mXDhu5Hhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6seG7meG7impx4bu3auG7s+G6seG6t+G7teG7t+G6puG7oWog4bqxw4Lhu5nhu4nhu7fhu5M14bq3YuG6s+G6s3nhuqQ24bq34buTauG7meG7keG7k+G7tzXhurfhuqfhuq3hurV54bqkNuG6seG6t+G7teG7s+G7iyDhurEvL+G7i+G7iXE4w6xkcuG7t+G7k2Rx4buT4buTcmQ44bq0cS/hu4lq4bu14buf4bu3cnkvcWrDguG7tS/DosOi4bqt4bq1L8Oi4bqz4bqt4buJ4bqz4bq14bq14bqnYuG6rcOi4bu34bql4bq14bqnY+G6peG7oeG6szjhu6N54buRNOG7syDhuqVj4bqr4bqx4bq3ZOG7oeG7tyDhurEo4bq74bq3w53hu7nhurlx4buR4bq34buK4buT4buVceG7k+G6t3Hhu6vhurfhu6HhurDhu4vhurfhurTDsuG6t8Sp4buV4buL4buT4bq3ceG7pXHhu5Hhurfhu7fhu5Phu6Vx4bq3cOG7reG7meG6t3Hhu4Vx4buR4bq34buLZHLhurHhurfDguG7meG7ieG7t+G7kyDhurFi4bqz4bqz4bqx4bq34buTauG7meG7keG7k+G7tyDhurHhuqfhuq3hurXhurHhurcv4bqhw6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxeeG7imR54bu34buZcnHhurHhuqHhu6Rx4buR4bq34buKZHLhurcu4bq9ceG6t+G7tuG7uWZxN+G6t1nhu5Nz4bq34buK4buT4bqg4bq34bu3xqHhu4vhu5Phurfhu7jDjFHhu4jhurfhuqThurvhurfDneG7ueG6uXHhu5Hhurfhu4rhu5Phu5Vx4buTN+G6t+G7i+G7k3LhurfDrOG7mcOz4bu3NeG6t+KAnOG7tuG7s3Jx4buR4bq34bu34buT4buv4buZ4bq34buR4buZZHHhurfhu7fhu63hu5k34bq34bqk4bq74bq34bu34buZw7N54bq34bu3w4Dhu4vhurfhu7doeeG6t+G7t+G7s+G7uXHhu5Hhurdx4buR4bu5xalx4bq34buh4bqw4buL4bq34buTcmVx4bq34bu34buTZXHhu5Phurfhu4vEkeG7i+G6t+G7t+G7mW/hu7nhurfhu4vhu5Phu5Xhurfhu4t0ceG6t+G7ocOp4buZOOG6t+G7nuG7k+G7ueG6psOzceG6t+G7n+G7k+G7leG7i+G7k+G6t+G7i8SR4buL4bq34buTxrDhurfhu4nhu4VxN+G6t+G7i+G7seG6t+G7tXfhurfhu7Xhurlx4bq34bqk4bu5ZuG7t+G6t8SReeG6t+G7icOAceG7keG6t+G7t+G7mcOzceG6t8OsxrDhurfhu5/hu5NyZOG6t+G7k3Xhu4vhurfhu59D4bq34bu34buT4bu5aOG7tzfhurfhu7fhu5PhurDhu4vhurfhu5Phu5nhu41x4bq34buL4buT4bu54bqm4buPceG6t8Sp4bup4buZ4bq34buL4bux4bq34buLZuG7ueG6t+G7i+G7heG6puG6t+G7t+G7s8WpceG7kTfhurfhu7fDqXLhurfEqeG7mcOy4bu54bq34buf4buZ4buNceG6t+G7i+G7k3Lhurfhu4vEkeG7i+G6t+G7k8aw4bq34buJ4buFceG6t8Spw4N24buL4bq34bq0ZOG6puG6t+G6tOG7p3HhurfEqeG7j+G6t3nhu5PEkeG7t+G6t+G7t+G7s+G7meG7j3Hhurfhu7Xhurlx4bq34bqk4bu5ZuG7tzfhurfhu5/hu5lx4buT4bq34buJcmRx4buTN+G6t+G7i+G7k+G6vXHhurdx4bu54bul4buZN+G6t+G6pOG7uWbhu7fhurfhu5/hu5Np4bu54bq34buhZHLhurfEqcawceG7kTg4OOKAnTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5ROG7ueG7t+G7k3Lhu7PhurHhuqEu4buFceG6t0Rx4buTw6AveeG6oQ==

Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]