(vhds.baothanhhoa.vn) - Vừa qua, 2 cây muỗm trong đình Liên Châu (thôn Liên Châu, xã Hoằng Châu, Hoằng Hóa) – Di tích lịch sử văn hóa cách mạng cấp quốc gia được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản.
xJHhu6fhu4fhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqR7xanhuqp34budw6rhur/huqjhuqpGd+G7neG6scOq4bqq4bud4buE4bqqLeG7i3fFqeG7pXnhuqfhur/hu69C4bqo4bqqxanDuUbhuq3DqmXEkeG7lWXhu4Phur/hu5fhu49G4bq/eELEgnjhur/hurThur/hu5vhu6l54bun4bq/V8WpcXnhur/hu5bhu6fhu49C4bq/4bqq4bqs4bq04bq/4bqq4bunxKl54bun4bq/4buX4buPRuG6v8ahxanhur/huqhrecSRL+G7lWXEkS/hu6fhu4dlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu6bhu53hu4vGocOqZTfhurzhu4vhur/huqZC4buL4bqp4bq/4buD4bq/4buX4buPRuG6v3hCxIJ44bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4bub4bupeeG7p+G6v1fFqXF54bq/4buW4bun4buPQuG6v2Phuqrhu6fDgXnhur9XxalxeeG6v+G7luG7p+G7j0Lhuqnhur/hu4Rs4bq/4bumw71veeG7peG6v+G7luG7p+G7j0Lhuqnhur/hu6bDvW954bul4bq/4bum4buz4buLZOG6v+KAk+G6v8agxanhur/huqrGsOG7l+G7p+G6v3fhu6vhu5fhu6fhur/huqjhur7hur/hu4ZteeG6v+G7p+G7s+G7i+G6v+G7l+G7ieG7l+G7p+G6v3hqeeG7peG6v+G7l8O14bqk4bq/4bqmQsOA4buX4bq/4bulxanhu4vhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/hu6bhuqLFqeG6v+G7lGvDveG6v+G7hnThur974bunxalxeeG6v3nhu6fFqXF54bq/4buGxKnhur9Yw4HFqeG6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhur83xal04bqq4bq/WeG7i3jhur/hu5fDgXnhu6Xhur954bun4buReeG6v3fEqeG6v+G7l+G7j0bhur/GocWp4bq/4bqoa3nhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZcSRxal44bul4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOqxanhu5bhu5154bqq4bud4bqs4bq/xqHhuqrhu6dCeOG7lcOq4bq/4bqo4bqqRnfhu53hurHDquG7gsWpxqHhuqrhu6fhuqfhur/DreG7geG7geG6pOG7hOG6reG6v+G7p+G7ncWp4bul4bun4bqq4bqn4bq/Zmfhu4fhuqThu4Thuq3DquG6v+G6qOG6rOG7l+G6scOqLy/hu5fGoXnhuqvhu5Xhu4vDveG6quG7p+G7i3nhu6fhu6fDveG7i+G6q+G7hnkvxqHhu53huqh24bqqw73huqQveeG7neG7guG6qC/hu4Phu4NmZi/hu4Phu4fhu4HGoeG7g+G7h2dn4buB4buFZuG6qmZpaGfhu4V34buB4bqr4buv4bqk4bul4bql4bqs4bqxw63DquG6v+G7i3fhuqrhurHDquG7g+G6v+G7l+G7j0bhur94QsSCeOG6v+G6tOG6v+G7m+G7qXnhu6fhur9XxalxeeG6v+G7luG7p+G7j0Lhur/huqrhuqzhurThur/huqrhu6fEqXnhu6fhur/hu5fhu49G4bq/xqHFqeG6v+G6qGt5w6rhur/hu4LFqcah4bqq4bun4bqxw6rDreG7geG7gcOq4bq/4bun4budxanhu6Xhu6fhuqrhurHDqmZn4buHw6rhur8vZcSRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6pl4bum4buLxanhur/hu5fhu49G4bq/eELEgnjhur95xKlG4bq/4buX4buz4bq/4bqqcXnhur924bunw73hu4vhur/hu6fhu7fhu5fhur93xKnhur9Y4buLeeG7pcWpw7nhu53huqzhu4vhur/DmcO94bud4bqqxanGoeG7i+G6v1fDvULhuqzhuqnhur/hu6fhu7fhur/hu5rEqcO94bq/d+G6onnhur/hu6fhuqLhuqrhuqnhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/GoeG7j3nhur/hu6XFqeG7i3nhur/hu6Xhu7fFqeG6v3fEqeG6v+G7l+G7j0bhur/huqZC4bujw73huqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZcSRxal44bul4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOqxanhu5bhu5154bqq4bud4bqsw6rhur/huqjhuqpGd+G7neG6scOq4buCxanGoeG6quG7p+G6p+G6v8Ot4buB4buB4bqk4buE4bqt4bq/4bun4budxanhu6Xhu6fhuqrhuqfhur9mZ+G7h+G6pOG7hOG6rcOq4bq/4bqo4bqs4buX4bqxw6ovL+G7l8aheeG6q+G7leG7i8O94bqq4bun4buLeeG7p+G7p8O94buL4bqr4buGeS/GoeG7neG6qHbhuqrDveG6pC954bud4buC4bqoL+G7g+G7g2ZmL+G7g+G7h+G7gcah4buD4buHZ2fhu4fhu4fhu4Hhuqrhu4dmZuG7geG7g3fhu4Hhuqvhu6/huqThu6XhuqXhuqzhurHDreG7h+G7h8Oq4bq/4buLd+G6quG6scOq4buD4bq/4buX4buPRuG6v3hCxIJ44bq/4bq04bq/4bub4bupeeG7p+G6v1fFqXF54bq/4buW4bun4buPQuG6v+G6quG6rOG6tOG6v+G6quG7p8SpeeG7p+G6v+G7l+G7j0bhur/GocWp4bq/4bqoa3nDquG6v+G7gsWpxqHhuqrhu6fhurHDqsOt4buB4buBw6rhur/hu6fhu53FqeG7peG7p+G6quG6scOqZmfhu4fDquG6vy9lxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmXhu5bhu49G4bq/4buX4buz4bq/4bun4bupeeG7p+G6v8ah4buJeeG7peG6v+G7lXPhur/huqrhu6dy4bqp4bq/4bqq4bun4buPeeG6v+G6quG6rOG7tXnhur/hu5tzQuG6qeG6v3fhu4nhur/hu5vhuq554bq/eeG7pUJGcXnhuqnhur944bu34buX4bq/4bqow73hur934bud4bqp4bq/4bqq4bunQsOBeeG6v8ahxKnFqeG6v+G7hnPhur/huqThu6fGsOG7i+G6v+G7pcOA4buX4bqp4bq/eMOz4bqq4bq/d+G7ieG6v3nhu6fhu4154bq/4buV4buzeeG7peG6q+G6v+G7psO94buL4bq/4bqq4bqsbnnhu6Xhur954bun4bu54bq/eOG7t+G7l+G6v+G6quG7p8SpeeG7p+G6v+G7l+G7p0R44bq/duG7o+G6pOG6v+G6tOG6v3nhu6Xhu7d54bq/4buXxKl54bun4bqp4bq/d+G7ieG6v+G7m8Spxanhur954bun4buNeeG6qeG6v+G7p+G7qXnhu6fhur/hu5XDtELhur/GocSQ4buX4bqp4bq/eeG7p+G7t3nhuqvhur/hu5bhu4l54bun4bq/4bunw73hu4vhur/hu6fhu6l54bun4bq/eMOJxanhur944buJ4buX4bq/4bun4buf4bqk4bqp4bq/xqHEqcWp4bq/4bulw7XhuqThur/hu4Xhur93w7R54bq/d+G7ieG6v+G7m8Spxanhuqvhur8pQmvhur/hu6dq4buX4bun4bq/4bun4bupeeG7p+G6v+G6quG7p+G7kXnhur/hu5Xhu6Phur/hu6fhuq554bq/4bqmQmvhur/hu4TDvcSpxanhuqnhur924bunxanhur/hu5fhu6fGsHnhur94xKlC4bq/4buGxKl54bul4bqp4bq/4bqq4bun4bur4bqq4bq/eOG7t3nhu6Xhur954bq44bqw4buX4bqp4bq/4buX4buz4bq/eETFqeG6v+G6quG7p+G6rnjhur/hu5vDs+G7l+G6v+G6quG6rOG6uHnhu6XhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZcSRxal44bul4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOqxanhu5bhu5154bqq4bud4bqsw6rhur/huqjhuqpGd+G7neG6scOq4buCxanGoeG6quG7p+G6p+G6v2Zn4buH4bqk4buE4bqt4bq/4bun4budxanhu6Xhu6fhuqrhuqfhur/DreG7geG7geG6pOG7hOG6rcOq4bq/4bqo4bqs4buX4bqxw6ovL+G7l8aheeG6q+G7leG7i8O94bqq4bun4buLeeG7p+G7p8O94buL4bqr4buGeS/GoeG7neG6qHbhuqrDveG6pC954bud4buC4bqoL+G7g+G7g2ZmL+G7g+G7h+G7gcah4buD4buHZ2fhu4fhu4Vn4bqqw61n4buFaeG7hXfhu4Hhuqvhu6/huqThu6XhuqXhuqzhurFow63DquG6v+G7i3fhuqrhurHDquG7g+G6v+G7l+G7j0bhur94QsSCeOG6v+G6tOG6v+G7m+G7qXnhu6fhur9XxalxeeG6v+G7luG7p+G7j0Lhur/huqrhuqzhurThur/huqrhu6fEqXnhu6fhur/hu5fhu49G4bq/xqHFqeG6v+G6qGt5w6rhur/hu4LFqcah4bqq4bun4bqxw6pmZ+G7h8Oq4bq/4bun4budxanhu6Xhu6fhuqrhurHDqsOt4buB4buBw6rhur8vZcSRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6pl4bum4buLxanhur/hu5fhu49G4bq/eELEgnjhuqnhur/hu4fhur/hu5fhu49G4bq/4buX4buz4bq/4buX4bunQuG6v+G7hsWp4bq/4buF4buD4buB4buXeOG6qeG6v+G7l+G7p8Wpc0Lhur/hu5fhu4vDveG6v+G7g2d44bqp4bq/4bub4bq44bq2eeG7peG6v3bGsHnhu6fhur/hu4fhu4Hhu4Hhuqln4buXeOG6reG6v+G7h+G6v+G7l+G7j0bhur/hu5fhu7Phur/hu5fhu6dC4bq/4buGxanhur/hu4Xhu4Xhu4Hhu5d44bqp4bq/4buX4bunxalzQuG6v+G7l+G7i8O94bq/4buDw6144bqp4bq/4bub4bq44bq2eeG7peG6v3bGsHnhu6fhur/hu4fhu4fhu4Hhu5d44bqr4bq/4buWa+G6v+G7p+G7i8Wp4bq/4buX4buPRuG6v+G7m3NC4bq/4buX4buz4bq/4bqqQsODxanhur/hu5vhurbFqeG6v+G6quG6rHF54bq/4buD4buB4buB4bq/4bqqQsODxanhuqvhur/hu6bFqXR54bq/4buD4bq/4buX4buPRuG6v3hCxIJ44bq/4bqk4bun4buJ4bqq4bq/4bqq4bqsxal1eeG6v+G6qsOA4bqq4bqp4bq/duG7p8OBeeG7peG6v+G7l+G7s+G6v8ahw7VC4bq/4bunxal0QuG6v+G7l0Xhu4vhur/huqjhu49C4bq/4buVdHnhu6fhuqnhur93QsOBeeG6v+G6rOG7i+G6v+G7p8O94buL4bqp4bq/4bqmQmvhur/hu5tzQuG6v+G6quG7p+G7ncO94bq/eEThu4vEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZcSRxal44bul4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOqxanhu5bhu5154bqq4bud4bqsw6rhur/huqjhuqpGd+G7neG6scOq4buCxanGoeG6quG7p+G6p+G6v2Zn4buH4bqk4buE4bqt4bq/4bun4budxanhu6Xhu6fhuqrhuqfhur/DreG7geG7geG6pOG7hOG6rcOq4bq/4bqo4bqs4buX4bqxw6ovL+G7l8aheeG6q+G7leG7i8O94bqq4bun4buLeeG7p+G7p8O94buL4bqr4buGeS/GoeG7neG6qHbhuqrDveG6pC954bud4buC4bqoL+G7g+G7g2ZmL+G7g+G7h+G7gcah4buD4buHZ2fhu4NnZ+G6quG7g+G7hWfhu4Npd+G7geG6q+G7r+G6pOG7peG6peG6rOG6scOsZ+G7gcOq4bq/4buLd+G6quG6scOq4buD4bq/4buX4buPRuG6v3hCxIJ44bq/4bq04bq/4bub4bupeeG7p+G6v1fFqXF54bq/4buW4bun4buPQuG6v+G6quG6rOG6tOG6v+G6quG7p8SpeeG7p+G6v+G7l+G7j0bhur/GocWp4bq/4bqoa3nDquG6v+G7gsWpxqHhuqrhu6fhurHDqmZn4buHw6rhur/hu6fhu53FqeG7peG7p+G6quG6scOqw63hu4Hhu4HDquG6vy9lxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmXEkcWpeOG7peG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDqsWp4buW4budeeG6quG7neG6rMOq4bq/4bqo4bqqRnfhu53hurHDquG7gsWpxqHhuqrhu6fhuqfhur9mZ+G7h+G6pOG7hOG6reG6v+G7p+G7ncWp4bul4bun4bqq4bqn4bq/w63hu4Hhu4HhuqThu4Thuq3DquG6v+G6qOG6rOG7l+G6scOqLy/hu5fGoXnhuqvhu5Xhu4vDveG6quG7p+G7i3nhu6fhu6fDveG7i+G6q+G7hnkvxqHhu53huqh24bqqw73huqQveeG7neG7guG6qC/hu4Phu4NmZi/hu4Phu4fhu4HGoeG7g+G7h2dn4buF4buD4buH4bqqaMOtZmhod+G7geG6q+G7r+G6pOG7peG6peG6rOG6sWnDrGfDquG6v+G7i3fhuqrhurHDquG7g+G6v+G7l+G7j0bhur94QsSCeOG6v+G6tOG6v+G7m+G7qXnhu6fhur9XxalxeeG6v+G7luG7p+G7j0Lhur/huqrhuqzhurThur/huqrhu6fEqXnhu6fhur/hu5fhu49G4bq/xqHFqeG6v+G6qGt5w6rhur/hu4LFqcah4bqq4bun4bqxw6pmZ+G7h8Oq4bq/4bun4budxanhu6Xhu6fhuqrhurHDqsOt4buB4buBw6rhur8vZcSRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6pl4bua4bupeeG7p+G6v1fFqXF54bq/4buW4bun4buPQuG6v3fEqeG6v3nhuq7FqeG6v+G6quG7p+G6tuG6v3vhu6fEqXnhu6fhur/hu6fDvcSpeeG7peG6v3vFqXJ54bq/4bqo4but4bq/4buaxKnDveG6v3vhu6fEqXnhu6fhuqnhur/hu5vhu49G4bq/4buXw4l54bul4bq/d8Sp4bq/4buX4bqu4bq/4bqo4bq04bq/4bunw71q4bqq4bq/4bub4bqieeG7peG6v+G7l+G7ieG7l+G7p+G6v3hqeeG7peG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v3bhu6fhu4l54bul4bq/4buX4bunxalyeeG6v+G7l+G7p8OAeeG7peG6v1nhu6fhu5Hhuqrhur95bXjhur/hu4fDrGZn4bqr4bq/PuG7i0Lhur/hu5fhu6fFqXJ54bq/4bqq4bqs4buLeeG7p+G6qeG6v+G7m+G7qXnhu6fhur9XxalxeeG6v+G7luG7p+G7j0Lhur/huqrhuqzhurThur/huqrhu6fEqXnhu6fhur/igJzhu5vhu6vhu4vhur/hu5fhu6fhu7Hhur/hu5vhu7nigJ3hur/hu4bEqeG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G7l8OBeeG7peG6v3nhu6fhu5F54bq/d8Sp4bq/xqDFqeG6v+G6qsaw4buX4bun4bq/d+G7q+G7l+G7p+G6v+G6qOG6vuG6v+G7hm154bq/4bunw73hu4nhur/hu5fhu4nhu5fhu6fhur94annhu6Xhur/hu5fDteG6pOG6vylCw4Dhu5fhur/hu6XFqeG7i+G6q+G6v1nhu6XDvcSpxanhur/hu4Phur/hu5fhu49G4bq/eELEgnjhuqnhur/hu5rhu6l54bun4bq/V8WpcXnhur/hu5bhu6fhu49C4bq/4buX4bu1eeG6v3jhuqLhuqrhur/huqjDgOG6v+G7l8OD4bq/4bqq4bunxJDhur924bun4buJ4buX4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buKQuG6quG7p8O94bqsw6plN+G6q+G7isSRL+G6pGU=

V.A

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]