(vhds.baothanhhoa.vn) - Đột quỵ xảy ra rất nhanh và đột ngột, là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ 2 trên thế giới nhưng đứng đầu về tỷ lệ tàn tật. Đối với người bị đột quỵ, thời gian là vàng, quyết định sự sống cũng như là khả năng phục hồi của bệnh nhân. Vì vậy, người nhà bệnh nhân cần phải nắm rõ dấu hiệu để nhận biết được đột quỵ.
ZOG7peG7gcOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4I+4bun4bqoduG7m+G6vcSR4bq54bumeMO6eeG6psO54bqmw6zDguG7peG7p+G7leG6rOG6u8OqLcOqKOG6quG7hMOq4bqobeG7lcOq4buY4buaw6rDmsOMPD7huqXDquG7luG7j+G6qsOq4buk4bunc+G6qsOqWOG7pcO0eMOq4buY4bunceG6qMOqPOG6rnfDqjZyw6rGoOG6oOG6qMOqKOG6qkhkL+G7peG7gcSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7pOG7m8Os4buX4bq9xJFk4bunxJHGoOG6oOG6qMOq4bqk4bqqSMOq4buCauG7hMOq4bqmw6zDquG6puG7j+G6qMOqeOG7pcOseOG7pcOq4buA4buJw6rGoeG6oOG6qMOqeMO54bqg4bqo4bqtw6p24buJw6p4w7nhuqrhu4RweMOqeOG7peG7jXjDquG6qMOKw6rhu4B5eMO5w6rGoeG6uHjDucOq4bul4buJeMO5w6rhuqjhu6XhurjDquG7h8Oq4bqo4bqmcHjDquG6qOG7pXHDqsO54bun4bqu4bunw6p44bulw4l4w7nDqsah4bq4eMO5w6rGocO14bqqw6rhu4Byw6rhuqhJw6p2c8Oq4bqo4buJeMOq4bqow7ThuqjhuqnDqsagw4Hhu6fDquG7gOG6ruG7p8OqeMO5w4nhurDhu6fDquG7meG7qcOqxqHhuqDhuqjDquG6pOG6qkjhuq3DquG6qOG7peG6sOG7p8Oqw7nhu6fDrHjDqnbhu4nDquG7gOG7iXjDueG6rcOq4bqk4bqq4buEceG6qMOqxqHhu6l44bulw6rhuqzhurzDquG6rMOBeMO5w6rhu5VFeMO5w6p44bulw4nDqnbhu4nDquG7r+G7pWrDqnhseMO5w6rDguG7pUThu5XDquG7pcOA4bunw6rhu5XEkMOsw6rhu5lzeOG7pcOqeOG7peG7jXjhuqnDqjbGsMOq4buAw7Thu4Thuq3DqnjDucOJ4bqw4bunw6p44bul4buJw6rhu5lzeOG7pcOqeOG7peG7jXjDquG7lcO1eMOqw4Lhu6Vq4bunw6p4bXfDquG6puG7ucOq4buX4buP4bqqw6rhu6Xhu6dz4bqqw6rGoXTDqnjhu6XDtHjDquG7meG7p3HhuqjDqsahw4nhurbhu5XDqsah4bqg4bqow6rhuqThuqpI4bqpZC/hu6fEkWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJFk4bunxJFk4bund8O5w6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3hu5fhuqjhu6Xhuqp34buZw6rhu5fhu6Xhu6fhu5fhu5vDquG7p+G7lOG7m3jhuqjhu5vhuqbhur3DquG6rOG6qOG7hHbhu5vhuq/hur3hu4bhu6fhu5fhuqjhu6XhuqXDqmnhur/hur/DguG7guG6p8Oq4bul4bub4bunw7nhu6XhuqjhuqXDqmbhur9nw4Lhu4Lhuqfhur3DquG6rOG6puG7leG6r+G6vS8v4buV4buXeOG6qeG7mcOseeG6qOG7pcOseOG7peG7pXnDrOG6qeG7gHgv4buX4bub4bqs4buv4bqoecOCL3jhu5vhu4bhuqwv4buH4buH4buF4buFL+G7geG7hWfhu5fhu4fhu4Hhur/hu4Nm4buH4buB4bqoaeG7heG7hWh2w60t4bqsw4LhuqnDgnjDueG6vcOqw6x24bqo4bqv4bq94bq54bumeMO6eeG6psO54bqmw6zDguG7peG7p+G7leG6rOG6u8OqLcOqKOG6quG7hMOq4bqobeG7lcOq4buY4buaw6rDmsOMPD7huqXDquG7luG7j+G6qsOq4buk4bunc+G6qsOqWOG7pcO0eMOq4buY4bunceG6qMOqPOG6rnfDqjZyw6rGoOG6oOG6qMOqKOG6qkjhur3DquG7huG7p+G7l+G6qOG7peG6r+G6vWnhur/hur/hur3DquG7peG7m+G7p8O54bul4bqo4bqv4bq9ZuG6v2fhur3Dqi/EkWQv4bunxJFkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRZOG7p8SRZOG7p3fDucOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq94bun4buU4bubeOG6qOG7m+G6puG6vcOq4bqs4bqo4buEduG7m+G6r+G6veG7huG7p+G7l+G6qOG7peG6pcOqaeG6v+G6v8OC4buC4bqnw6rhu6Xhu5vhu6fDueG7peG6qOG6pcOq4buH4bq/4bq/4bq/w4Lhu4Lhuqfhur3DquG6rOG6puG7leG6r+G6vS8v4buV4buXeOG6qeG7mcOseeG6qOG7pcOseOG7peG7pXnDrOG6qeG7gHgv4buX4bub4bqs4buv4bqoecOCL3jhu5vhu4bhuqwv4buH4buH4buF4buFL+G7geG7hWfhu5fhu4fhu4Fm4buB4bq/ZuG7g+G6qMOt4buHw63hu4d24bq/LeG6pOG6quG7hC3huqjDrOG7lS3hu5nhu5stw7rDrOG6rOG6qC3hu5fDrOG6quG6qcOCeMO54bq9w6rDrHbhuqjhuq/hur3hurnhu6Z4w7p54bqmw7nhuqbDrMOC4bul4bun4buV4bqs4bq7w6otw6oo4bqq4buEw6rhuqht4buVw6rhu5jhu5rDqsOaw4w8PuG6pcOq4buW4buP4bqqw6rhu6Thu6dz4bqqw6pY4bulw7R4w6rhu5jhu6dx4bqow6o84bqud8OqNnLDqsag4bqg4bqow6oo4bqqSOG6vcOq4buG4bun4buX4bqo4bul4bqv4bq9aeG6v+G6v+G6vcOq4bul4bub4bunw7nhu6Xhuqjhuq/hur3hu4fhur/hur/hur/hur3Dqi/EkWQv4bunxJFkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOCw4zhuqrhuqjhu6V54bqm4bq9xJEo4bqqw6x4w7nDqj7huqbhuqp4w7lkL8OCxJE=

Quang Trung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]