(vhds.baothanhhoa.vn) - Được coi là sản vật “tiến vua” thời phong kiến, giống vịt Trạc Nhật ở huyện Thạch Thành từng được nhiều sách cổ ghi nhận như một đặc sản quý của xứ Thanh. Nhưng nay, loài vịt đặc trưng này chỉ còn chưa đầy 20 con, lại đang bị lai tạp, nếu không có biện pháp bảo vệ và khôi phục kịp thời, chắc chắn sẽ đi đến tuyệt chủng trong tương lai gần.
eE7DgEHhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavb0/hu6zhu5JG4bu5QeG7sOG7rCrhu5JGw7rhu7nhu6xGJeG7rC3hurThu5JPTeG7lOG7qUHhu5JGTOG7rOG7q+G7uXk34bq84buUQeG7huG6rOG7lE5BTU9Q4buUTUE94buM4busQW/hu6rhuqbhu4ZB4bq5TuG6vOG7rEHhu6jhu64mQU5P4buK4buYQeG7rOG7quG7ssOa4buGQeG7lE3hu64qQeG7hlVB4bus4buuKsSo4busQeG7hk5Z4buUTXgvTsOAeXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucav4bqlRuG6tOG7guG7uXl4T3k54buy4buk4buGQeG7huG7lk9B4buS4bqkQeG7sOG6rOG7lEE94bq84busQeKAnOG7rE/hu4rhu5RBPeG7ruG6tOKAnUHhu6xOw5lPQcavTuG7luG7lE1B4buQT+G7iuG7lOG7sUFNT1Dhu5RNQT3hu4zhu6xBb+G7quG6puG7hkHhurlO4bq84busQeG7pkFO4buuKsSo4buUQW9O4bqm4buGTkFvTuG6pOG7lE5B4bus4bu24buUTUHhu4Thu7Lhu6Thu4ZB4buUTk/hu4jhu65B4buww4Lhu4ZOQeG7hlNBTU5PQeG7lE7hurzhu5RB4buUTuG7skHhu5hS4busQeG7hEThu4ZB4buw4bqs4buUQeG7qOG7riZB4buGWeG6tEEl4bu0QW9O4bq04buUTuG7rUHhurlO4buy4buUTUHhu5ThurQq4buxQeG7kuG7luG6pE9BPeG7jOG7rEHhu4RE4buGQeG7rOG7quG7suG7lE1B4buU4bqkKkHhu4ZO4buOQeG7huG7muG7lEHhu4ZO4buy4bq0QeG7hOG6uipB4bqgw4FB4buG4buW4buU4buxQeG7kuG6pk94L095QeG7hOG6tOG7lE14T3lB4buA4buMQeG7kuG6tE9B4bus4bqmxq/hu7FB4buU4buK4buuQeG7kE7hu6Dhu5RNQeG7hsagQeG7gE/EqOG7lEHGr07DgsavQeG7gOG6rOG7lkE9xKhBPeG6pEHhu5BO4bugT0HGr05Y4buGQeG7kOG7jMavQeG7rE7DmU/hu7FB4buGTkLhu4ZB4buGTkLhu5RB4buww41B4buET0Hhu4Thu4rhu5RB4bus4buuKsSo4busQeG7hk5Z4buUTUHhu6zhu6rhu5bhu5RNQeG7rOG7slXhu5RNQeG7kuG6tE9BTeG6uuG7lOG7rXgvT3l4L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l5eE/hu5hNQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5TzdG4buU4busRuG7qkHhu4Lhu6xO4buu4buY4buA4bu5QeG7sOG7rCrhu5JGw7rhu7kkT+G7guG7rE7hu6lB4bq2w4HDgcavJeG7q0FORk9NTuG7rOG7qUHEguG6ouG6osavJeG7q+G7uUHhu7Dhu6rhu4bDuuG7uS8v4buG4buC4buU4but4buA4bq04buW4busTuG6tOG7lE5O4buW4bq04butPeG7lC/hu4JG4buw4buQ4bus4buWxq8v4buURiThu7Av4bqg4bqg4bqi4bqiL8OAxILhuq7hu4LhuqDDgMOBw4PDgeG6osOD4bus4bqy4bqwxILDgeG7ksOBLeG7rOG7quG6tOG7hi3hu5RO4bq04busLeG6oOG7rcOUxq9N4bu5QeG6tOG7kuG7rMO64bu5N+G6vOG7lEHhu4bhuqzhu5ROQU1PUOG7lE1BPeG7jOG7rEFv4buq4bqm4buGQeG6uU7hurzhu6xB4buo4buuJkFOT+G7iuG7mEHhu6zhu6rhu7LDmuG7hkHhu5RN4buuKkHhu4ZVQeG7rOG7rirEqOG7rEHhu4ZOWeG7lE3hu7lBJE/hu4Lhu6xOw7rhu7nhurbDgcOB4bu5QU5GT01O4busw7rhu7nEguG6ouG6ouG7uUEveXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq834bq0xq/hu6xP4buW4buU4bu5QeG7sOG7rCrhu5JGw7rhu7nhu6xGJeG7rC3hurThu5JPTeG7lOG7qUHhu4ZG4buU4busRuG7quG7q+G7uXnDok9Q4buUTUE94buM4busQW/hu6rhuqbhu4ZB4bq5TuG6vOG7rEHhu4bGoEHhu4ZOw4nhu5RB4buUTULhu5Thu7FB4buY4bqk4buuQeG7kuG7oOG7lE1B4buEROG7hkHhu6zhu6rhu7Lhu5RN4buteC/Gr3l4xq9B4buw4busKuG7kkbDuuG7ueG7rEYl4busLeG6tOG7kk9N4buU4bupQeG7hkbhu5Thu6xG4buq4bur4bu5eXhP4buYTUHhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7uU83RuG7lOG7rEbhu6rhu7lB4buw4busKuG7kkbDuuG7uSRP4buC4busTuG7qUHhurbDgcOBxq8l4burQU5GT01O4bus4bupQcSC4bqi4bqixq8l4bur4bu5QeG7sOG7quG7hsO64bu5Ly/hu4bhu4Lhu5Thu63hu4DhurThu5bhu6xO4bq04buUTk7hu5bhurThu6094buUL+G7gkbhu7Dhu5Dhu6zhu5bGry/hu5RGJOG7sC/huqDhuqDhuqLhuqIvw4DEguG6ruG7guG6oMOAw4HDg8ODw4HDgeG7rMODxILhurDhurDhu5LEgi164bqi4bquw4PEgsSC4bqy4bqg4bqiw4HhurbEgsOD4bqgLeG7gkbhurbhurDhuqLhu63DlMavTeG7uUHhurThu5Lhu6zDuuG7uTfhurzhu5RB4buG4bqs4buUTkFNT1Dhu5RNQT3hu4zhu6xBb+G7quG6puG7hkHhurlO4bq84busQeG7qOG7riZBTk/hu4rhu5hB4bus4buq4buyw5rhu4ZB4buUTeG7ripB4buGVUHhu6zhu64qxKjhu6xB4buGTlnhu5RN4bu5QSRP4buC4busTsO64bu54bq2w4HDgeG7uUFORk9NTuG7rMO64bu5xILhuqLhuqLhu7lBL3l4L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavN+G6tMav4busT+G7luG7lOG7uXk3V+G7lE1BPcOaT0HGr05PQeG7huG6uuG7rkFu4bqkT+G7sUFO4buK4buUQeG7kuG6pOG7lE1Bw6JP4bqk4buUTeG7sUHhu4ZOw6hBbsOC4buUTkFl4buy4buk4buGQT3huqRBTuG6pOG7lE1B4buGTljhu4ZB4buw4bqs4buUQT3hurzhu6xB4buQTsOC4buG4buxQT3hu4zhu6xBb+G7quG6puG7hkHhurlO4bq84busQeG7hlnhurRBTuG7rirEqOG7lEFvTuG6puG7hk5Bb07huqThu5ROQeG7hOG7suG7pOG7hkHhu4Thu4hB4buG4bq8xq9B4buE4buK4buUQeG7lE7hu7JB4buYUuG7rEHhu6zhu6rhu5bhu5RNQeG7lE4j4buUTUHhu4RE4buGQeG7sOG6rOG7lEHhu4ZZ4bq0QSXhu7RBb07hurThu5ROQSXhu7LhurThu61B4bqlT8So4buU4buxQeKAnOG7hOG7jOG6tEHhu4ZO4buO4oCdQeG7sE/hu5ROQeG7sFDhu5RNQeG7hlnhurRBTU9Q4buUTUE94buM4busQeG7lOG6pCpB4buE4buy4buk4buGQcavTsOJ4buUQeG7gFNB4bumQeG6oEHhu6xO4bug4buUQeG7hlnhurRBJeG6qEFvTuG6pOG7lE5Bb07hu5zhu7FBTuG7rirEqOG7lEHhu5hP4buI4buUQeG7lFZPQW9O4bqm4buGTkFvTuG6pOG7lE7hu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l5eE/hu5hNQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5TzdG4buU4busRuG7quG7uUHhu7Dhu6wq4buSRsO64bu5JE/hu4Lhu6xO4bupQeG6tsOBw4HGryXhu6tBTkZPTU7hu6zhu6lBxILhuqLhuqLGryXhu6vhu7lB4buw4buq4buGw7rhu7kvL+G7huG7guG7lOG7reG7gOG6tOG7luG7rE7hurThu5ROTuG7luG6tOG7rT3hu5Qv4buCRuG7sOG7kOG7rOG7lsavL+G7lEYk4buwL+G6oOG6oOG6ouG6oi/DgMSC4bqu4buC4bqgw4DDgMOAxILhuqLhuqDhu6zhurDDgeG6rsOD4buSw4DDgS1P4buYTS3hurLhuq7huqDhuq7hu63DlMavTeG7uUHhurThu5Lhu6zDuuG7uTfhurzhu5RB4buG4bqs4buUTkFNT1Dhu5RNQT3hu4zhu6xBb+G7quG6puG7hkHhurlO4bq84busQeG7qOG7riZBTk/hu4rhu5hB4bus4buq4buyw5rhu4ZB4buUTeG7ripB4buGVUHhu6zhu64qxKjhu6xB4buGTlnhu5RN4bu5QSRP4buC4busTsO64bu54bq2w4HDgeG7uUFORk9NTuG7rMO64bu5xILhuqLhuqLhu7lBL3l4L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavN+G6tMav4busT+G7luG7lOG7uXls4buu4bq0QeG7kE7huqzhu5ZB4buww4Lhu6zhu7FB4bus4bqmT0El4bqoQW9O4bqk4buUTkFvTuG7nEFOT8So4buUQeG7hsagQeG7mFLhu6xB4buwUEFNT+G6tEHhu4TDkuG7lE5B4bumQeG7rE7hu6Dhu5RBOeG7uEE94bqkQeG7rE7hu6Dhu5RBb+G7quG6puG7hkHhu4bhu5rhu5RB4buU4buu4bugT0Hhu6zhu7hBxq9Ow4Lhu6xBTU9Q4buUTUE94buM4busQeG7lOG6pCrhu61Bb+G7ripB4buGTuG7suG6tEElw4Lhu4ZB4buE4buM4buUTkHhu4ZOw5Phu5ROQSXDguG7hkHhu6zhu7bhu5RNQeG7hsOCQeG7rE5K4buxQeG7lE7hu7Lhu5RNQeG7rFPhu5RNQeG7hOG6pOG7lEE94buM4busQW/hu6rhuqbhu4ZB4bq5TuG6vOG7rEFOT8So4buUQeG7huG7muG7lEHhu5BO4bug4buUTUHhu6jhu67DgkHhuqDDgUHhu4bhu5bhu5Thu61BOcagQeG7kuG6pEHhu4ZO4buy4bq0QeG7kErhu7FB4buGxqBB4buYUuG7rEHhu7BQQU1P4bq0QeG7hMOS4buUTkHhu5Thu67hu6BPQeG7hk7hu67hu5RNQT3Dmk9BPeG7jOG7rEHhu4Dhurrhu65BPeG6pEHhu4bDguG7hkFNT1Dhu5RNQT3hu4zhu6xB4buQTsOC4buGQeG7lMOM4buUQeG7gOG7jEHhu5LhurRPQeG7rOG6psav4buxQU5PxKjhu5RB4buGTuG7jkHhu5LhuqRB4bq1w4Dhu7FB4bq14bqgQeG7hlnhurRBPeG7jOG7rEFv4buq4bqm4buGQeG6uU7hurzhu6zhu61Bdm/hu6rhu5bhu5RNQeG6rOG7lE7hu6lBw6lS4busQeG7hsOCQeG7rE5KQT3hu4zhu6xBb+G7quG6puG7hkHhurlO4bq84busQeG7gOG7jEHhu5Thu67hu6BPQeG7kuG6vuG7lEE9w5pPQeG7hOG6pOG7lEE94buM4busQeG7gOG6uuG7rkHhu4Thu4zhurRBxq9O4buyVeG7lE1B4buY4bqk4buuQeG7rOG7qkLhu5RNd+G7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXl4T+G7mE1B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7lPN0bhu5Thu6xG4buq4bu5QeG7sOG7rCrhu5JGw7rhu7kkT+G7guG7rE7hu6lB4bq2w4HDgcavJeG7q0FORk9NTuG7rOG7qUHEguG6ouG6osavJeG7q+G7uUHhu7Dhu6rhu4bDuuG7uS8v4buG4buC4buU4but4buA4bq04buW4busTuG6tOG7lE5O4buW4bq04butPeG7lC/hu4JG4buw4buQ4bus4buWxq8v4buURiThu7Av4bqg4bqg4bqi4bqiL8OAxILhuq7hu4LhuqDDgMOBw4PhurLhuqDDgOG7rOG6oOG6oOG6tuG6suG7kuG6si3hu6zhu6rhurThu4Yt4buUTuG6tOG7rC3DgOG7rcOUxq9N4bu5QeG6tOG7kuG7rMO64bu5N+G6vOG7lEHhu4bhuqzhu5ROQU1PUOG7lE1BPeG7jOG7rEFv4buq4bqm4buGQeG6uU7hurzhu6xB4buo4buuJkFOT+G7iuG7mEHhu6zhu6rhu7LDmuG7hkHhu5RN4buuKkHhu4ZVQeG7rOG7rirEqOG7rEHhu4ZOWeG7lE3hu7lBJE/hu4Lhu6xOw7rhu7nhurbDgcOB4bu5QU5GT01O4busw7rhu7nEguG6ouG6ouG7uUEveXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq834bq0xq/hu6xP4buW4buU4bu5ecOpUuG7rEHhu6zhu6rhu5bhu5RNQeG7sFBB4buUTiPhu5RNQU1P4bq0QeG7hMOS4buUTkHhu4bhu5rhu5RB4buC4buuKkHhu6zhu6rDkkHhu5Thu67hu6BPQeG7lE5P4buI4buuQT3hu4zhu6xBb+G7quG6puG7hkHhurlO4bq84busQeG7lE7hurjhu6xB4buS4bqkQU5SQeG7oOG7lE1BNldPQeG7o+G7rsOJ4buUQeG6peG7muG6tEHhu6ZB4busTuG7oOG7lEE54bu44buxQSXhuqhBb07huqThu5ROQW9O4buc4buxQeG7rOG7ripB4buUTk/DjOG7lEHhu6xT4buUTUHhu4ThuqThu5RB4buGw53hu5RNQeG7hk7hu45B4buGxqBBxIJB4buG4buW4buU4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eXhP4buYTUHhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7uU83RuG7lOG7rEbhu6rhu7lB4buw4busKuG7kkbDuuG7uSRP4buC4busTuG7qUHhurbDgcOBxq8l4burQU5GT01O4bus4bupQcSC4bqi4bqixq8l4bur4bu5QeG7sOG7quG7hsO64bu5Ly/hu4bhu4Lhu5Thu63hu4DhurThu5bhu6xO4bq04buUTk7hu5bhurThu6094buUL+G7gkbhu7Dhu5Dhu6zhu5bGry/hu5RGJOG7sC/huqDhuqDhuqLhuqIvw4DEguG6ruG7guG6oMOAw4HDg+G6rsODw4Phu6zhuqLEgsOB4bq24buS4bqgLeG7rOG7quG6tOG7hi3hu5RO4bq04busLcOD4butw5TGr03hu7lB4bq04buS4busw7rhu7k34bq84buUQeG7huG6rOG7lE5BTU9Q4buUTUE94buM4busQW/hu6rhuqbhu4ZB4bq5TuG6vOG7rEHhu6jhu64mQU5P4buK4buYQeG7rOG7quG7ssOa4buGQeG7lE3hu64qQeG7hlVB4bus4buuKsSo4busQeG7hk5Z4buUTeG7uUEkT+G7guG7rE7DuuG7ueG6tsOBw4Hhu7lBTkZPTU7hu6zDuuG7ucSC4bqi4bqi4bu5QS95eC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzfhurTGr+G7rE/hu5bhu5Thu7l5OcOJKkHhu5LhuqRBTU9Q4buUTUE94buM4busQeG7hk7DieG7lEHhu5RNQuG7lOG7sUHhu4ZTQeG7lE7hu6Lhu7FB4busTuG7jOG7rEHhu6xOVeG7mEHhu5RN4buW4buUQT3huqRB4buGxqBBPeG7jEHhu5RN4buc4busQeG7hEThu4ZB4bus4buq4buy4buUTeG7rUFv4buq4buc4buUTUHhu5Lhu7Lhu6Thu5RNQeG7hlnhurRB4buS4buW4bqkT0E94buM4busQeG7lOG6pCpB4buQTsOCQeG7lE7hu6JB4buw4buWQT3Dmk9B4buGw4Lhu4ZB4buS4buW4bqkT0E94buM4busQU5PxKjhu5RB4buU4bq0KuG7sUHhu4bDgkHhu6xOSkHhu6zhu6pQ4buUTUHhu4bGoEHhu6xOSkHhu4Thuqbhu6xB4bqg4buxxIJB4buQTeG7sUHhu5RO4buy4buUTUHhu4bDgkHhu6xOSkHhu5jDgk9B4busTuG7ssOZ4buUTUHhu6zhu7ZBw4Dhu7HEgkHhu4Thu4rhu5RB4bqgQeG7kE3hu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l5eE/hu5hNQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5TzdG4buU4busRuG7quG7uUHhu7Dhu6wq4buSRsO64bu5JE/hu4Lhu6xO4bupQeG6tsOBw4HGryXhu6tBTkZPTU7hu6zhu6lBxILEguG6sMavJeG7q+G7uUHhu7Dhu6rhu4bDuuG7uS8v4buG4buC4buU4but4buA4bq04buW4busTuG6tOG7lE5O4buW4bq04butPeG7lC/hu4JG4buw4buQ4bus4buWxq8v4buURiThu7Av4bqg4bqg4bqi4bqiL8OAxILhuq7hu4LhuqDDgMOBw4PhurbhuqLhurbhu6zhurDhuqLhuq7huq7hu5LhurItPU/hu6wt4bus4buq4bq04buGLeG7lE7hurThu6wt4bqg4butw5TGr03hu7lB4bq04buS4busw7rhu7k34bq84buUQeG7huG6rOG7lE5BTU9Q4buUTUE94buM4busQW/hu6rhuqbhu4ZB4bq5TuG6vOG7rEHhu6jhu64mQU5P4buK4buYQeG7rOG7quG7ssOa4buGQeG7lE3hu64qQeG7hlVB4bus4buuKsSo4busQeG7hk5Z4buUTeG7uUEkT+G7guG7rE7DuuG7ueG6tsOBw4Hhu7lBTkZPTU7hu6zDuuG7ucSCxILhurDhu7lBL3l4L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavN+G6tMav4busT+G7luG7lOG7uXk3w4Lhu4ZB4buGWEHhu4bhurThu5ZB4buUT8OM4buUQeG7pkHhu6xO4bug4buUQTnhu7hBPeG6pEFv4buq4bqm4buGQeG7hOG7iOG7rkHhu5BOxJDhu5RNQeG7hOG7jOG7lE7hu7FBPeG7jOG7rEFv4buq4bqm4buGQeG6uU7hurzhu6xB4buS4bqkQU1PUOG7lE1B4buA4bqs4buUQeG7hOG7jOG6tEHhu6zhu7ZB4buUTeG6pOG7lEHhu4TDmU9B4buU4bq0KkHhu4ZZ4bq0QeG7hOG7jOG6tEHGr07hu7JV4buUTeG7rUHhurlOT+G7iOG7rkHhu6xO4bug4buUTUHhu6xP4buUQeG7rOG7tkHDszbhurk4QSXhuqhBb07huqThu5ROQW9O4bucQeG7hsOd4buUTUHhu4Thu4hB4buG4bq8xq/hu7FB4busw4zhu5RB4buS4buW4bqkT0E94buM4busQeG7lOG6pCpB4buE4buy4buk4buGQU3hu5xPQeG7rE5G4buWQeG7hOG7jOG6tEHhu4LhurThu5ROQeG7hlnhurRB4busU+G7lE1Bb+G7quG6puG7hkHhurlO4bq84busQeG7rOG7quG7ssOa4buGQeG7kE/hurThu7FB4buU4bq0KkFNUeG7mEHhu4bDguG7hkEl4bqoQW9O4bqk4buUTkEu4buU4buxQW9O4bqk4buUTkFvTuG7nEE94bqkQeG6uU3hu5zhu4ZBb+G7quG6puG7luG7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXl4T+G7mE1B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7lPN0bhu5Thu6xG4buq4bu5QeG7sOG7rCrhu5JGw7rhu7kkT+G7guG7rE7hu6lB4bq2w4HDgcavJeG7q0FORk9NTuG7rOG7qUHEguG6ouG6osavJeG7q+G7uUHhu7Dhu6rhu4bDuuG7uS8v4buG4buC4buU4but4buA4bq04buW4busTuG6tOG7lE5O4buW4bq04butPeG7lC/hu4JG4buw4buQ4bus4buWxq8v4buURiThu7Av4bqg4bqg4bqi4bqiL8OAxILhuq7hu4LhuqDDgMOBxILEgsODxILhu6zEgsSCw4Dhu5LhurYtT+G7mE0t4bqy4bqu4bqi4bqw4butw5TGr03hu7lB4bq04buS4busw7rhu7k34bq84buUQeG7huG6rOG7lE5BTU9Q4buUTUE94buM4busQW/hu6rhuqbhu4ZB4bq5TuG6vOG7rEHhu6jhu64mQU5P4buK4buYQeG7rOG7quG7ssOa4buGQeG7lE3hu64qQeG7hlVB4bus4buuKsSo4busQeG7hk5Z4buUTeG7uUEkT+G7guG7rE7DuuG7ueG6tsOBw4Hhu7lBTkZPTU7hu6zDuuG7ucSC4bqi4bqi4bu5QS95eC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzfhurTGr+G7rE/hu5bhu5Thu7l54bq5TiPhu5RNQeG7lE3hu7LDmU9B4buG4bua4buUQeG7lOG7ruG7oE9BTU9Q4buUTUE94buM4busQeG7qOG7riZB4buU4bqkKkHhu4ZO4buWQeG7gE/hu4rhu6zhu7FB4bus4buq4bu04buUTUE94buM4busQW/hu6rhuqbhu4ZB4bq5TuG6vOG7rEHhu6zhu5ZBTlXhu5RBTsSQ4buUQeG7rOG7quG7tOG7lE1BPeG7jOG7rEHhu4Dhurrhu65BPeG6pEHhu4bDguG7hkHhu5Lhu5bhuqZPQT3hu4zhu6xB4buE4buy4buk4buGQeG7lOG7ruG7oE9B4bus4bqmT0Hhu4Thu4zhurRBxq9O4buyVeG7lE3hu7FB4buUTk/hu4jhu65B4buGw4JB4busTkpB4buYw4JPQeG7lOG7ruG7oE9B4buSw4nhu65B4buU4bqq4buYQeG7hsagQeG7rE5KQeG7hElB4bus4buq4bu04buUTUHhu6zhu5ZB4buUTuG7skHhu6zhu6rhu7Thu5RNQeG7lE3hurThu5Thu61BOcOJKkHhu4bDneG7lE1B4buS4bqkQeG7kiZB4buC4buWQeG7kE5P4buK4buUQeG7mFLhu6xB4buwUEFNT+G6tEHhu4TDkuG7lE5BPeG6vuG7lEHhu4Lhu64qQeG7rOG7qsOSQeG7hEpB4buS4bq4KkHhu6zhu6rhu7Thu5RN4buxQeG7hk7hu7LhurRBJkHhu6xO4bu04buGQeG7lE5P4buI4buuQeG7hOG7iuG7lEE94bq44buUQeG7hOG7iEHhu5Thu67hu6BPQeG7hEpB4bus4buqw4Lhu5ROQeG7rOG7rirEqOG7rEHhu4ZOWeG7lE3hu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l5eE/hu5hNQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5TzdG4buU4busRuG7quG7uUHhu7Dhu6wq4buSRsO64bu5JE/hu4Lhu6xO4bupQeG6tsOBw4HGryXhu6tBTkZPTU7hu6zhu6lBxILhuqLhuqLGryXhu6vhu7lB4buw4buq4buGw7rhu7kvL+G7huG7guG7lOG7reG7gOG6tOG7luG7rE7hurThu5ROTuG7luG6tOG7rT3hu5Qv4buCRuG7sOG7kOG7rOG7lsavL+G7lEYk4buwL+G6oOG6oOG6ouG6oi/DgMSC4bqu4buC4bqgw4DDgcSC4bq2w4HhurDhu6zDgMOBw4DhurLhu5LDgC1P4buYTS3hurLhuq7Dg+G6oOG7rcOUxq9N4bu5QeG6tOG7kuG7rMO64bu5N+G6vOG7lEHhu4bhuqzhu5ROQU1PUOG7lE1BPeG7jOG7rEFv4buq4bqm4buGQeG6uU7hurzhu6xB4buo4buuJkFOT+G7iuG7mEHhu6zhu6rhu7LDmuG7hkHhu5RN4buuKkHhu4ZVQeG7rOG7rirEqOG7rEHhu4ZOWeG7lE3hu7lBJE/hu4Lhu6xOw7rhu7nhurbDgcOB4bu5QU5GT01O4busw7rhu7nEguG6ouG6ouG7uUEveXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq834bq0xq/hu6xP4buW4buU4bu5eTfhurzhu5RB4buG4bqs4buUTkHhu6zhu6rhu7Thu5RNQT3hu4zhu6xB4bus4buq4bqm4buGQeG6uU7hurzhu6xB4bus4buWQU5V4buUQU7EkOG7lEHhu6zhu6rhu7Thu5RNQT3hu4zhu6xB4buA4bq64buuQeG7hOG7suG7pOG7hkHhu5Thu67hu6BPQeG7rOG6pk9B4buE4buM4bq0QcavTuG7slXhu5RN4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eXhP4buYTUHhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7uU83RuG7lOG7rEbhu6rhu7lB4buw4busKuG7kkbDuuG7uSRP4buC4busTuG7qUHhurbDgcOBxq8l4burQU5GT01O4bus4bupQcSC4bqi4bqixq8l4bur4bu5QeG7sOG7quG7hsO64bu5Ly/hu4bhu4Lhu5Thu63hu4DhurThu5bhu6xO4bq04buUTk7hu5bhurThu6094buUL+G7gkbhu7Dhu5Dhu6zhu5bGry/hu5RGJOG7sC/huqDhuqDhuqLhuqIvw4DEguG6ruG7guG6oMOAw4HEguG6ssSC4bq24bus4bqww4DhuqDDgeG7kuG6oi1P4buYTS3hurLhuq7huqDhuqLhu63DlMavTeG7uUHhurThu5Lhu6zDuuG7uTfhurzhu5RB4buG4bqs4buUTkFNT1Dhu5RNQT3hu4zhu6xBb+G7quG6puG7hkHhurlO4bq84busQeG7qOG7riZBTk/hu4rhu5hB4bus4buq4buyw5rhu4ZB4buUTeG7ripB4buGVUHhu6zhu64qxKjhu6xB4buGTlnhu5RN4bu5QSRP4buC4busTsO64bu54bq2w4HDgeG7uUFORk9NTuG7rMO64bu5xILhuqLhuqLhu7lBL3l4L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavN+G6tMav4busT+G7luG7lOG7uXlv4buuKkHhu5jhu6BPQeG7rOG7quG7ssOZ4buUTUHhu4ZO4bqq4buUQeG7rE7huqxB4bus4bu4QeG7lE5Pw4zhu5RB4buQTuG7oOG7lE1B4buG4bua4buUQeG7lE5P4buI4buu4buxQeG7lE7hu7Lhu5RNQU7hu5bhuqThu5RB4bus4buW4bqk4buUQeG7hsagQeG7rE5KQeG7kE7hu64q4buK4buUQeG7kE7Dk+G7hk5Bxq9Ow4Lhu6xB4bus4buqT0rhu5RB4buGw4Lhu4ZB4buY4bugQU7DkuG7lE5B4buU4buu4bugT0E94buM4busQW/hu6rhuqbhu4ZB4bq5TuG6vOG7rEHhu6zhu6rhu5bhu5RNQT3hu7LDmeG7lOG7sUHhurThu5ZB4buUTuG6pEHhu6ZB4buUTk/hu4jhu65B4busTuG7oOG7lEHhu4ZZ4bq0QSXhuqhBb07huqThu5ROQW9O4bucQT3huqRBPVfhu5RNQeG7ksOJ4buUQeG7huG6vOG7lOG7rUFrTsagQTdOWUHhu6zhu4zhu4ZOQcOzNuG6uThBJeG6qEFvTuG6pOG7lE5Bb07hu5xB4bq5TeG7ripL4buUQeG7m+G6quG7lEE3VU9B4buGw53hu5RNQeG7gOG6pCpB4bus4buiQeG7qOG7ruG6tOG7lEHhu4RPSuG7mOG7sUHhu5Thu4rhu65B4buGxqBB4buE4buy4buk4buGQeG7guG7uEHDguG7lEHhu5BO4bugT0HGr05Y4buGQU1PUOG7lE1BPeG7jOG7rEHhu6jhu64mQeG7lOG6pCrhu7FB4buGxqBB4busTkpB4buCV+G7lE1B4buGw4Lhu5ROQeG7hFHhu5RNQU1Pw4LGr0Hhu6rhurThu5ROQeG7rE7hu6Dhu5RBOeG7uEE94bqkQeG7rE7hu6Dhu5RBb+G7quG6puG7hkHhu5LhuqThu5hB4buUVU9B4buGTuG6quG7lEHhu6xO4bqs4buxQeG7gOG7pk9B4buU4buu4bugT0E94buM4busQeG7hEThu4ZB4buw4bqs4buUQeG7hsagQeG7rE5KQeG7mOG6tOG7lE1B4buS4bqmT0FOT8So4buuQeG7qOG7ruG6rEHhu5BP4buUTkHhu6zhu4pB4buG4bq04buWQU5V4buUQeG7sOG7lkE9w5pPQeG7rOG7qlHhu5RNQeG7klbhurRB4buYUuG7rEE9WEFOT8So4buUQeG7lOG6tCrhu61B4bq5TiPhu5RNQeG7rE7DguG7lE1BTeG6uuG7lEHhu4TDiSrhu7FBw7M24bq5OEEl4bqoQW9O4bqk4buUTkFvTuG7nEHhu4ThuqhB4buGTuG7lkHhu4bDguG7lEHhu4BSQeG7hOG7iuG7lEHhu5ROT+G7iOG7rkFOUkHhu4bhu5rhu5RB4buU4buu4bugT0E94buM4busQW/hu6rhuqbhu4ZB4bq5TuG6vOG7rEHhu4RKQT3hurzhu5RB4buEUuG7lE1B4buQTuG7oOG7lE1BTU/hu4rhu6xB4busTuG7jOG7rOG7sUHhu6zhu64qw4zhu5RB4bus4buq4buuKuG7iOG7lEHhu4TDiSpB4buS4bqkQU1PUOG7lE1BPeG6vOG7rEHhu5Thu67hu6BPQeG7qOG7riZB4buE4bq04buUTUHhu4bGoEHhu5RN4buuKkHhu4ZVQeG7rOG7rirEqOG7rEHhu4ZOWeG7lE1B4buESkHhu5TDieG7lE1B4buG4bq04buWQSZB4busTuG7tOG7hkHhu4Dhuqzhu5ZBPcSoQeG7hlnhurRB4buUTeG7ssOZT0Hhu4LDieG7lOG7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq8u4buu4busTuG7luG7quG7uXl44buAeWXDjEE5UeG7lE1BLUFlw4xB4bql4bukT3gv4buAeXgvxq95

Lê Đồng - Lê Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]