(vhds.baothanhhoa.vn) - Các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 200 ha cây dong riềng, năng suất bình quân đạt 75 tấn/ha, tập trung ở các huyện: Như Thanh, Ngọc Lặc, Như Xuân, Cẩm Thủy... Hiện nay, phần lớn cây dong riềng được phát triển theo chuỗi liên kết từ trồng đến chế biến sản phẩm, mang lại giá trị kinh tế cao.
deG7hOG7seG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7omZGUcSoQ8aww7rhu4Hhu4Thu7dR4bupUeG7oEbhur5L4bup4buwVEvhu4Lhu6lL4buCUlbhurhL4bupxKhGw4pS4bup4bqo4bq2VuG7qeG6qkxL4buC4bup4bugRuG6vEvhu4Lhu6nhu4LhuqJL4bup4buw4buURuG7qeG6qOG7hOG6uuG7qeG6rEbhurpL4bup4bua4bupSkbhurxL4bupS1NGdS/hu4Thu7HDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I5Q+G7teG6qsaw4bupUFFWxKhD4buVxrBRQ+G7rlEt4bu1xKhG4buCS+G7n+G7qeG7ilJQUUbhu4ZW4buhxrDDuj7hu7fhuqjhu6nhu4RSVsOKS+G7qUpG4bq8S+G7qUtTRuG7qVHDjUvhu4Thu6lm4buE4bu1S+G7hOG7qTlN4bu14bup4buERsOKS+G7qeG6qE3hu6nhu4jhu4RMw4FL4buC4bup4but4bur4bur4bup4buE4bu14bup4bqo4bq2VuG7qeG6qkxL4buC4bup4bugRuG6vEvhu4Jw4bupS+G6oEvhu4Lhu6lQUuG6slHhu6nhuqxIS+G7hOG7qeG7nlLhurZL4bupQkFR4bupeXfhu6lR4bqySy/hu4Thu7Vw4bupUcOC4bui4bupUeG7oFJL4buC4bup4bua4bup4bqo4bu34bqo4bup4buEUlbDikvhu5/hu6nhurPhu4Thu6Thu6lm4buE4bu1S+G7hHDhu6nhurPhu4JP4bqo4bup4bqxxILhuqhw4bup4bqz4buE4buk4bupw7NS4bq2S3Dhu6k+4bqkSuG7qWbhu4TDmlZxcXHhu6k5RsOKS+G7qUvhu7VWcOG7qeG7ouG7hOG6tEvhu6nEqOG7lEvhu6nhuqjhurZW4bup4bqqTEvhu4Lhu6nhu6BG4bq8S+G7guG7qULhu6TGoOG6qOG7qeG7ouG7hOG7t1Hhu6lR4bugRuG6vkvhu6lR4buEQ0zhu6nhuqjhu4RS4buSRuG7qcSoRuG6uEvhu6nhu4jhurpR4bupUcWo4bupUeG7oMOVS+G7guG7qULhurpL4bup4bqo4buE4bq64bup4bqsRuG6ukvhu6lQw4FL4bup4bui4buE4bqkSnDhu6lK4bu1S+G7guG7qcSoQUbhu6nhu4JG4bu34bupUeG7oEnhu6nhu4hGS+G7hOG7qVHhurrhu6nhuqjhu7VMcXUv4buiw7p14bui4bupUFFWxKhD4buVxrBRQ+G7rlEt4bu1xKhG4buCS+G7n+G7qeG7ilJQUUbhu4ZW4buhxrDDunVGSuG7guG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsEY+Q0tRQ+G7oOG7qeG6qlHhu4RSSuG6rMaw4bupUFFWxKhD4buVxrDhu6xG4bqqUeG7hOG7n+G7qXnDveG7q+G7ouG7ruG7oeG7qeG7hENG4buC4buEUeG7n+G7qXfhu7F44bui4buu4buhxrDhu6lQ4bug4bqo4buVxrAvL+G6qOG6qktx4bqs4bu1TFHhu4Thu7VL4buE4buETOG7tXHhu7BLL+G6qkNQ4buIUUzhu6IvS0Phu6xQL+G7reG7reG7r+G7ry/hu63hu6t34bqq4bux4buxdnfhu7Phu6/DvVHhu7N24bur4buz4buzxKjhu6tx4buK4bui4buC4buj4bug4buVduG7sXbGsOG7qeG7tcSoUeG7lcaw4buB4buE4bu3UeG7qVHhu6BG4bq+S+G7qeG7sFRL4buC4bupS+G7glJW4bq4S+G7qcSoRsOKUuG7qeG6qOG6tlbhu6nhuqpMS+G7guG7qeG7oEbhurxL4buC4bup4buC4bqiS+G7qeG7sOG7lEbhu6nhuqjhu4Thurrhu6nhuqxG4bq6S+G7qeG7muG7qUpG4bq8S+G7qUtTRsaw4bup4busRuG6qlHhu4Thu5XGsHnDveG7q8aw4bup4buEQ0bhu4Lhu4RR4buVxrB34buxeMaw4bupL8O6dS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I+4bu14buiUUZMS8aw4bupUFFWxKhD4buVxrBRQ+G7rlEt4bu1xKhG4buCS+G7n+G7qeG6qENLUUPhu6Dhu6HGsMO6blRL4buC4bupS+G7glJW4bq4S+G7qcSoRsOKUuG7qeG6qOG6tlbhu6nhuqpMS+G7guG7qeG7oEbhurxL4buC4bup4bua4bup4buuw4Dhu6nhurPhu4JP4bqo4bup4bqxRuG6uEvhu6lz4bqz4buCT+G6qOG7qeG6scSC4bqodHF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaw4bupUFFWxKhD4buVxrBRQ+G7rlEt4bu1xKhG4buCS+G7n+G7qeG7ilJQUUbhu4ZW4buhxrDDumbFqOG7qeG6qMOa4bup4bqqTEvhu4Lhu6nhu6BG4bq8S+G7gnDhu6lL4buERuG6vFLhu6nhu4TGoOG7ouG7qVHhu7fhuqjhu6nhu67DgHDhu6nhu4TDlOG7qeG7gkbhu7Xhu6lCSEvhu4Thu6lCw4Dhu6nhu67hurZW4bup4bqqxq9L4buC4bupUeG7hOG7uUvhu4Thu6nhuqjhu4xL4buC4bupUMOBS+G7qeG7ouG7hOG6pErhu6lKRuG6ukvhu6nhuqpMS+G7guG7qeG7sOG7lEbhu6lL4buERuG6vFLhu6lR4buE4buk4buYS+G7guG7qeG7hEbDilLhu6nhu4jhu4Thu7fhuqjhu6lL4buE4bu1UnDhu6lL4buE4buk4buf4bupSkbhurpL4bup4bqqTEvhu4Lhu6k54buk4buYS+G7guG7qeG6s+G7gk/huqhw4bup4buuw4Dhu6nhurPhu4JP4bqo4bup4bqxRuG6uEvhu6lz4bqz4buCT+G6qOG7qeG6scSC4bqodOG7oeG7qUpG4bq6S+G7qeG6qkxL4buC4bupw7LhurhL4bup4bqxQeG6qHDhu6nhu67DgOG7qcOy4bq4S+G7qeG6sUHhuqjhu6lz4bqz4buE4buk4bupZuG7hOG7tUvhu4R04buh4bupSkbhurpL4bup4bqqTEvhu4Lhu6l9w5VG4bup4bu0THDhu6nhu67DgOG7qT7huqRK4bupPEhL4buE4bup4buw4bu54bupSkbhurpL4bup4bqqTEvhu4Lhu6lm4buEUsOCS+G7qWbhurZKcOG7qeG7rsOA4bupPuG6pErhu6nhurFG4bq4S+G7qXM+4bqkSuG7qWbhu4TDmlZ0ceG7qT7hu7fhuqjhu6lQw4FL4bup4bui4buE4bqkSuG7qUpG4bq8S+G7qeG6qkxL4buC4bupQsOA4bupQkFR4bupUMOBS+G7qeG7ouG7hOG6pErhu6nhurU+4bq14buB4bup4buv4bupUOG7tUzhu6nhuqjhurLhu6Lhu6lRw41L4buEcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDhu6lQUVbEqEPhu5XGsFFD4buuUS3hu7XEqEbhu4JL4buf4bup4buKUlBRRuG7hlbhu6HGsMO6dUZK4buC4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcawRj5DS1FD4bugxrDhu6lQUVbEqEPhu5XGsOG7rEbhuqpR4buE4buf4bupecO94bur4bui4buu4buh4bup4buEQ0bhu4Lhu4RR4buf4bupduG7s3bhu6Lhu67hu6HGsOG7qVDhu6Dhuqjhu5XGsC8v4bqo4bqqS3Hhuqzhu7VMUeG7hOG7tUvhu4Thu4RM4bu1ceG7sEsv4bqqQ1Dhu4hRTOG7oi9LQ+G7rFAv4but4but4buv4buvL+G7reG7q3fhuqrhu7Hhu7F34bur4bux4buveFF24bur4bur4buxd8So4burceG7iuG7ouG7guG7o+G7oOG7lXl24buxxrDhu6nhu7XEqFHhu5XGsOG7geG7hOG7t1Hhu6lR4bugRuG6vkvhu6nhu7BUS+G7guG7qUvhu4JSVuG6uEvhu6nEqEbDilLhu6nhuqjhurZW4bup4bqqTEvhu4Lhu6nhu6BG4bq8S+G7guG7qeG7guG6okvhu6nhu7Dhu5RG4bup4bqo4buE4bq64bup4bqsRuG6ukvhu6nhu5rhu6lKRuG6vEvhu6lLU0bGsOG7qeG7rEbhuqpR4buE4buVxrB5w73hu6vGsOG7qeG7hENG4buC4buEUeG7lcawduG7s3bGsOG7qS/DunUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPuG7teG7olFGTEvGsOG7qVBRVsSoQ+G7lcawUUPhu65RLeG7tcSoRuG7gkvhu5/hu6nhuqhDS1FD4bug4buhxrDDuj7hu4Thurrhu6nhuqxG4bq6S+G7qUpG4bq6S+G7qeG6qkxL4buC4bupUUFG4bupOcag4bui4bupUeG7t+G6qOG7qeG7rsOA4bupUMOBS+G7qeG7rlLhurJR4bupSkbhurpL4bup4bqqTEvhu4Lhu6l9w5VG4bup4bu0THDhu6nhu67DgOG7qT7huqRK4bupPEhL4buE4bupcz7huqRK4bupZuG7hMOaVnRxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsOG7qVBRVsSoQ+G7lcawUUPhu65RLeG7tcSoRuG7gkvhu5/hu6nhu4pSUFFG4buGVuG7ocaww7rhurPhu4TDg0rhu6nhu5BL4bupQklL4buE4bup4buw4bu54bup4bui4buE4bu3UeG7qVHhu6BG4bq+S+G7qUvhu4Lhu4Thurzhu6lQw4FL4bup4buuUuG6slHhu6nhu7Dhu7nhu6nhuqjhu4Thurrhu6nhuqxG4bq6S+G7qUpG4bq6S+G7qeG6qkxL4buCcOG7qeG6qOG7t+G6qOG7qUJJ4bu14bup4bui4buE4buk4buYS+G7guG7qULDgOG7qVHhu4TGr+G6qOG7qeG7hEbDikvhu6lL4buERuG6vFLhu6nhuqjhu5jhu6nhuqjhu4Thurpw4bup4bqo4buER0vhu4Thu6lQ4bu34bqo4buE4bupS+G7hMODSuG7qeG7iOG7hFJW4bq6S+G7qeG7iOG7hEfhuqjhu4Thu6lL4buC4buk4buWRuG7qeG6quG6tkvhu6lRR+G6qOG7hOG7qVFVcOG7qVHDguG7ouG7qVHhu6BSS+G7guG7qULhurJR4bupQuG7tUZw4bup4buESEvhu4Thu6lR4buE4bu5S+G7hOG7qeG7sFRL4buC4bupUMOBS+G7qeG7rlLhurJR4bupS+G7glJW4bq4S+G7qcSoRsOKUuG7qeG7guG6okvhu6nhu7Dhu5RG4bup4bqo4buE4bq64bup4bqsRuG6uktw4bupUUbhurhS4bupUeG7hFXhu6lQw4FL4bup4bui4buE4bqkSnHhu6l9w5VL4buC4bupUeG7hOG7lkZw4bupQuG6pFbhu6lKQUvhu4Thu6lR4buEUuG7qeG7hFNR4bup4bqqTOG7tUvhu4Thu6lL4buC4buERsOK4buicOG7qeG7hMag4bui4bupUeG7t+G6qOG7qeG7rsOA4bupQuG6tFLhu6lR4buk4bup4bqo4buE4bq64bup4bqsRuG6ukvhu6nhu6ZL4buC4bup4bqqVUvhu4Lhu6nhuqjhu4xL4buC4bupS+G7guG7hMOK4bup4bqo4bu1THDhu6lL4bq2S+G7guG7qeG6qOG7tUzhu6nhu4JG4bu34bupUeG7oEnhu6nhuqjDmuG7teG7qVDDgUvhu6nhu6Lhu4ThuqRK4bupSkbhurpL4bup4bqqTEvhu4Jw4bup4bqsw4FM4bupQsOBSuG7qeG7sMOK4bupUEZL4buEcOG7qUrhu4xG4bupUeG7oOG7pOG7lkvhu4JxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6Lhu7RSUeG7hEzhu6DGsOG7qVBRVsSoQ+G7lcawUUPhu65RLeG7tcSoRuG7gkvhu5/hu6nhu6BG4buC4buEUeG7ocaww7rhuq/hu4ThuqLhuqjhu6k+4buMS+G7gnUv4buiw7o=

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]