(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị, trong giai đoạn 2022-2026, toàn quốc giao bổ sung 65.980 chỉ tiêu biên chế giáo viên. Riêng năm học 2022 - 2023, tạm giao bổ sung 27.850 biên chế giáo viên cho các địa phương, trong đó tỉnh Thanh Hóa được giao bổ sung 1.681 biên chế.
dkxB4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumbU3hu6rDlOG7guG7tXd24buo4buqxq/hu5jhu5JLd21M4bq24buSTOG7t+G6teG7lOG6tuG7t8OKUeG7t+G7qOG7sOG7kkvhu7dB4burw4Phuq5B4bu34bq+TMOS4bu34buqTUnhu7Dhu7fDik1J4buS4bu34bq+TMON4bu3S03hurLhu5jhu7dATUnhu5Lhu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7fhu5Lhuqzhu5Dhu7dMxqDhur7hu7fDgeG7ucOBw4Hhu7ct4bu3w4Hhu7nDgcOAdi/hu6jhu6rGr+G7mOG7kkt3di9MQXd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bum4bq14buC4bq24buA4bu1d21M4bu04bq+4bu3TE3hu4rhu5Lhu7dq4buwJMON4buq4bu34buGw5Phu5JM4bu34buo4bue4bu3xILDgS1qNy9txqHhu7fhu5JL4bq0JOG7t0Hhuq4txIItw4Hhu7nDgcOB4bu34bq+V+G6tuG7tzRQ4bu3NUxO4buSTOG7t+G7qsavw5Phu6nhu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7dLTeG6tk3hu7fhu4bhu5jDguG7kuG7t8OB4bu5w4HDgS3DgeG7ucOBw4Phu6nhu7fhu6rhu5jhurThu5Lhu7fFqOG7sOG7nuG6vuG7t0tN4bq24buY4bu3w4pR4bu34buo4buw4buSS+G7t8OD4bqi4bur4bqw4bqu4bu54bu34bq+TMOS4bu34buqTUnhu7Dhu7fDik1J4buS4bu34bq+TMON4bu3S03hurLhu5jhu7dATUnhu5Lhu6vhu7drTUnhu5JL4bu34buS4bqs4buQ4bu3TMag4bq+4bu3w4Hhu7nDgcOB4bu3LeG7t8OB4bu5w4HDgOG7qeG7t+G7qsOC4buQ4bu3S03hurbhu5jhu7fDilHhu7fhu6jhu7Dhu5JL4bu3w4HEguG7q+G6ruG6ouG7ueG7t8OKTUnhu5Lhu7fhur5Mw43hu7dLTeG6suG7mOG7t0BNSeG7kuG7t+G6vkzhu5jhu7fhur7hurLhur7hu7fhu4bDk+G6tuG7t+G7pkxZU+G7kkvhu6nhu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7fhu4bhu5Thu7fhu6rDkuG7kkzhu7dtTOG6tuG7kkzhu7fhurXhu5Thurbhu7fhu4ZZw5rhur7hu7dLTeG6tuG7mOG7t8OKUeG7t+G7qOG7sOG7kkvhu7dB4burw4Phuq5B4bu3w4pNSeG7kuG7t+G6vkzDjeG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXd2TeG7kEvhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7VNNeG7guG7kuG7quG7gsav4bu14bu34buo4buqJMOU4buCdOG7tSNN4buA4buqTMWp4bu34bqu4bu54bu54bumPcaw4bu3TOG7gk1LTOG7qsWp4bu34bqi4bu54bqg4bumPcaw4bu14bu34buoxq/hur504bu1Ly/hur7hu4Dhu5Lhu6vDiuG6tuG7mOG7qkzhurbhu5JMTOG7mOG6tuG7q0Dhu5Iv4buA4buC4buow5Xhu6rhu5jhu6Yv4buS4buCI+G7qC/DgcOBw4DDgC9Bw4PDg+G7gMOBQeG7ueG7ucOD4bqg4bqg4buq4bqgQcSC4bquw4DDlOG7ueG7q+G7juG7pkvhu6fGr3TDgOG6sMOB4bu14bu34bq2w5Thu6p04bu1bUzhurbhu5JM4bu34bq14buU4bq24bu3w4pR4bu34buo4buw4buSS+G7t0Hhu6vDg+G6rkHhu7fhur5Mw5Lhu7fhu6pNSeG7sOG7t8OKTUnhu5Lhu7fhur5Mw43hu7dLTeG6suG7mOG7t0BNSeG7kuG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G7kuG6rOG7kOG7t0zGoOG6vuG7t8OB4bu5w4HDgeG7ty3hu7fDgeG7ucOBw4Dhu7Xhu7cjTeG7gOG7qkx04bu14bqu4bu54bu54bu14bu3TOG7gk1LTOG7qnThu7XhuqLhu7nhuqDhu7Xhu7cvd3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXdtxq/hu5jhu5JL4bu34buo4bue4bu3QeG7q8OD4bquQeG7t8OKTUnhu5Lhu7fhur5Mw43hu7fhu4ZZw5rhur7hu7fDilHhu7fhu6jhu7Dhu5JL4bu34bq+TOG7mOG7t+G7qsOS4buSTOG7t21M4bq24buSTOG7t+G6teG7lOG6tuG7qeG7t+G6vkXhu6bhu7fhu5DDieG7kOG7t+G7kuG7mOG7kuG7t8OU4bq04bu34bquQeG6ruG7t8OKTUnhu5Lhu7fhur5Mw43hu6nhu7fhu6pN4buI4buw4bu3TMag4bq+4bu3w4PhurDhuqLhu7fDik1J4buS4bu34bq+TMON4bup4bu3beG6tTVs4bu3QcOAxILhu7fDik1J4buS4bu34bq+TMON4bu3QOG6tOG7t23hurXEqW3hu7fDlOG6tOG7t8OAQeG7t8OKTUnhu5Lhu7fhur5Mw43hu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3bcavSeG7kuG7t+G6vlPhu7fhu6jDmeG7t+G7qOG7nuG7t8OUWcOa4buSS+G7t8OKTUnhu5Lhu7fhur5Mw43hu7fhu4ZZw5rhur7hu7fDilHhu7fhu6jhu7Dhu5JL4bup4bu34buqTOG7tOG6vuG7t0xN4buK4buS4bu34buSTE3hu4rhu5Dhu7dAVuG7t240ZTbhu7fhu6rDkuG7kkzhu7dLTeG6tuG7mOG7qeG7t2zDmeG7t+G6s03hurLhu5jhu7fhu4BW4bq+4bu3QOG6tOG7tzfhurThu5jhu7fhu6rDguG7mOG7t+G7huG6puG7t+G7qk7hur5M4bu34bq+4bu04bq+4bu34bumTOG7nk3hu7dMw5rhu6bhu7dAVE3hu7dsw5nhu7dlUE3hu7dAVuG7qeG7t2zDmeG7t23hurRN4bu34bq+TE7hu5JM4bu34buqTOG6tuG7kOG7t+G7kFnhu7Dhu7fhur5M4buY4bu3NUxX4bu34buqw5Phur5M4bu3bjRlNuG7t+G7qsOS4buSTOG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t0BN4buK4bq+4bu34bumTMSQ4buS4bu3w4pR4bu34bq+TMOS4bu34buqTUnhu7Dhu7fDik1J4buS4bu34bq+TMON4bu3w4pR4bu34buo4buw4buSS+G7t+G6vkzhu5jhu7fhur7hurLhur7hu7fhu4bDk+G6tuG7t+G7pkxZU+G7kkvhu7fDlcOT4bum4bu34bumTFbhur7hu7dAVuG7t+G7kuG6rOG7kOG7t0zGoOG6vuG7t+G7kFRN4bu3w4Hhu7nDgcOB4bu3LeG7t8OB4bu5w4HDgOG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXdtTOG7guG7mOG7t+G7hsOCTeG7t+G7gE3hu4rhu5Lhu7fhu6ZM4buW4buSS+G7t21R4bu34bq+TMOd4bq+4bu34bq+4bqy4buS4bu3w4pQ4bup4bu3bMOZ4bu34bqzTeG6suG7mOG7t+G7gFbhur7hu7dA4bq04bu3N+G6tOG7mOG7t+G7qsOC4buY4bup4bu3QE3hu4rhur7hu7fhu6ZMxJDhu5Lhu7fDilHhu7fhur5Mw5Lhu7fhu6pNSeG7sOG7t8OKTUnhu5Lhu7fhur5Mw43hu7fDilHhu7fhu6jhu7Dhu5JL4bu34buGWcOa4bq+4bu34buqTOG7tOG6vuG7t0xN4buK4buS4bu34buqTOG7guG7mOG7t0xZVOG7kkvFqeG7t+G7huG7nk3hu7dAVE3hu7fhu5DDieG7kOG7t+G7kuG7mOG7kuG7qeG7t1nhu7Dhu7fhu6pNSeG7kuG7t+G7pkzEkOG7kuG7t8OKUeG7t+G6vkzhu5jhu7fhur7hurLhur7hu7dM4buwJOG7iuG7kuG7qeG7t+G7qkzDk+G7tz3huqbhu6nhu7fhu6pM4bq04buSTOG7t+G7pkzhu57hu7fhu4bhurbhu5JL4bu34bq+4buW4buS4bu3S03hurLhu5jhu7dATUnhu5Lhu7fhu5DDieG7kOG7t+G7kuG7mOG7kuG7t+G7huG6puG7t0zDmuG7puG7t+G7huG7oOG7kkvhu7fDlOG6tuG7mOG7t+G7hlDhu5JL4bu34buqTOG7guG7mOG7t2VLTMOT4bu34buGw5Phu5JM4bu34bu5w4Mvw4Hhu7lB4bquL2U3LTXEqeG7qeG7t0xN4buK4buS4bu34buS4bq2JOG7t+G7huG6tuG7kkvhu7fhu6rDguG7kOG7t+G7qkxVTeG7t0zDmuG7puG7t+G7huG7oOG7kkvhu7fDlOG6tuG7mOG7t+G7hlDhu5JL4bu3TOG7mELhur7hu7dMw5rhu6bhu7fhu4bhu6Dhu5JL4bu3w5Thurbhu5jhu7fhu4ZQ4buSS+G7t+G7qkzhu4Lhu5jhu7dlS0zDk+G7t8Wo4buwJMON4buq4bu3QeG7ucOBL2VqNcSp4bu34bq+V+G6tuG7tzVMTuG7kkzhu7fhu6ZMV8aw4bu34buG4bueTeG7t0BUTeG7t8OVTOG7nk3hu7fhu6ZMUeG7t+G7qkzhu6Lhu5JL4bup4bu3WeG7sOG7t+G7qk1J4buS4bu34bq+TOG7mOG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G7hlPhu5Lhu7dAw5Phu7fDlUzhu5Thu7fDlUzhuqzhu5Lhu6nhu7fhu6pMTcON4buw4bu34buSTE3DjOG7sOG7t0tN4bqy4buY4bu3QE1J4buS4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d2XDjeG7sOG7t+G6vuG7luG7kuG7t+G6vkzDkuG7t+G7qk1J4buw4bup4bu34buqTOG7tOG6vuG7t0xN4buK4buS4bu3QE3hu4rhur7hu7fhu6ZMxJDhu5Lhu7fDilHhu7fhu6pM4buC4buY4bu34buqP+G7t8OU4buK4bu34bq+TOG7sOG7kkvhu6nhu7fDiuG6pOG7mOG7t+G7huG6pOG7kOG7t+G6vuG7ouG7kkvhu7fDiuG6quG7kkvhu6nhu7fDlUzhurLhur5M4bu3xajhu7Dhurbhu5Lhu6vhu7drTUnhu5JL4bu3w5VM4bueTeG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G7hlPhu5Lhu7dAw5Phu7fhu6rGr+G7tOG6vuG7t+G7qkzhu7BQ4bq+4bu3bMOZ4bu34bqzTeG6suG7mOG7t+G7gFbhur7hu7dA4bq04bu3N+G6tOG7mOG7t+G7qsOC4buY4bu34buoSOG7t+G7pkzEkOG7kuG7t8OKUeG7t0zDjeG7quG7t+G6vkzDkuG7t+G7qk1J4buw4bu3w4pNSeG7kuG7t+G6vkzDjeG7t+G7hlnDmuG6vuG7t0tN4bq24buY4bu3w4pR4bu34buo4buw4buSS+G7qeG7t0vhu6Dhu5Dhu7fDgEHhu7fhur5Mw5Lhu7fhu6pNSeG7sOG7t8OKTUnhu5Lhu7fhur5Mw43hu7fhur5M4buY4bu3beG6tcSpbeG7t0DhurThu7dBw4Phu7fDik1J4buS4bu34bq+TMON4bu34bq+TOG7mOG7t+G6vkXhu6bhu7dt4bq1NWzhu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7fhu6rGr1lV4buSS+G7t8OB4bu34bq+ReG7puG7t0zGoOG6vuG7t23hurU1bOG7pW3hurXEqW3hu7fhur5M4buY4bu34bq+4bqy4bq+4bu34buGU+G7kuG7t0DDk+G7t+G6vuG7lOG7t+G7qj/hu7fDlOG7iuG7t0tN4bqy4buY4bu3QE1J4buSL8OUVOG7puG7t+G6vuG7luG7kuG7t+G7qkxF4bum4bu34buo4buY4bu3QFRN4bu34buQQuG7quG7t8OK4bqq4buSS+G7t+G6vkzhu7Dhu5JL4bu34bq+V+G6tuG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G7qsavWVXhu5JL4bu34buqxq9J4buS4bu34buGw5Phurbhu7fDiuG6tOG7kuG7t+G7qsOS4buSTOG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXdtxq9ZVOG6vuG7t+G7kOG6qOG7quG7qeG7t2zDmeG7t+G6szbhu6U3beG7qeG7t+G6vuG6suG6vuG7t0zhu7Ak4buK4buS4bup4bu34buqTMOT4bu3PeG6puG7qeG7t+G7qkzhurThu5JM4bu34bumTOG7nuG7tz3EkCThu7fhu4Dhu7Thu5JL4bu3w5XDjeG7t0zhu5jDguG6vkzhu7fhu6rhu7Ak4buI4buS4bu34buAVuG7kkvhu7dMw43hu6rhu7fhu6jhu57hu7fhur5Mw5Lhu7fhu6pNSeG7sOG7t8OKTUnhu5Lhu7fhur5Mw43hu7fhu4bhuqbhu7fhu4ZZw5rhur7hu7fhu6rDkuG7kkzhu7dLTeG6tuG7mOG7t+G7kuG6rOG7kOG7t8OB4bu5w4HDgeG7qeG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G7huG7lOG7t8OUWeG7sOG7tyXhu7dZ4buw4bu34buqTUnhu5Lhu7fhu6rhu7Ak4buI4buS4bu34buAVuG7kkvhu7dLTeG6suG7mOG7t0BNSeG7kuG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G7kOG7ouG7kuG7t+G7l+G6rOG7kuG7t0zhu5Thurbhu6nhu7dtTeG7kuG7t0zGoOG6vuG7qeG7t2VL4buYw4JN4bu34buSS+G7uOG7t+G7reG6vkXhu6bhu7fhu6pN4buI4buw4bu3TMag4bq+4buv4bup4bu3S03hurLhu5jhu7dATUnhu5Lhu7ci4buQ4bu34buSTMOC4bq+4bup4bu3xJE64bu34buqTOG7sOG6uOG7quG7t+G7rW3hurXEqW3hu6/hu7fhu4bhu4jhu7fDlcOT4bum4bu34buqTFVN4bu34buG4bqy4bum4bu3w53hu5JL4bu3JEnhu7Dhu7fhur7DieG7sOG7t+G6vkxZU+G7kkvhu7fhu6rGr0/hu5JM4bu3S03hurLhu5jhu7fhu4BW4bq+4bu34bumTFHhu7fhu6pM4bui4buSS+G7t8OB4bu5QeG6ruG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXc3WcOa4bq+4bu3w4pNw43hu6rhu6nhu7fhu5LDjeG7sOG7t+G7qkzhu4Lhu5jhu7fFqOG7sCThu7fhu4bDk+G7kkzhu7fhur5X4bq24bu3NFDhu7fhurM24bulN23hu6nhu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7fhu5Lhuqzhu5Dhu7dMxqDhur7hu7fDgeG7ucOBw4Hhu7ct4bu3w4Hhu7nDgcOA4bup4bu34buq4buY4bq04buS4bu34buqw5Lhu5JM4bu3bUzhurbhu5JM4bu34bq14buU4bq24bu34buqTE3DjeG7sOG7t0Hhu7nhu6vDgcSCw4Phu7dLTeG6suG7mOG7t0BNSeG7kuG7t+G7reG7kMOJ4buQ4bu34buS4buY4buS4bu34buqTE3DjeG7sOG7t+G6oOG7q+G6okHhu7nhu6nhu7fhu6pN4buI4buw4bu3TMag4bq+4bu34buqTE3DjeG7sOG7t+G6oOG7q+G7uUFB4bup4bu3beG6tTVs4bu34buqTE3DjeG7sOG7t0Hhu6vDgMSCxILhu6nhu7dt4bq1xKlt4bu34buqTE3DjeG7sOG7t8OAxILhuq7hu7dLTeG6suG7mOG7t0BNSeG7kuG7r+G7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXdlw43hu7Dhu7fhu6pM4buC4buY4bu3xajhu7Ak4bu34buGw5Phu5JM4bu34bq+V+G6tuG7t+G7qsOS4buSTOG7qeG7t+G7quG7mOG6tOG7kuG7t+G7qsOS4buSTOG7t+G7qkxNw43hu7Dhu7fDg+G7q+G6oOG6ruG6oOG7t0tN4bqy4buY4bu3QE1J4buS4bu34but4buQw4nhu5Dhu7fhu5Lhu5jhu5Lhu7fhu6pMTcON4buw4bu3w4Hhu6vhu7nDgMOD4bup4bu34buqTeG7iOG7sOG7t0zGoOG6vuG7t+G7qkxNw43hu7Dhu7fDgOG7q8OB4bqgQeG7qeG7t23hurU1bOG7t+G7qkxNw43hu7Dhu7fhurDEguG6oOG7qeG7t23hurXEqW3hu7fhu6pMTcON4buw4bu3w4HDgMOA4bu3S03hurLhu5jhu7dATUnhu5Lhu6/hu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumO+G7sOG7qkzhu5jGr+G7tXfEqUzhu5jhu5JL4bu3bOG6qOG6vnYv4bumdw==

Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]