(vhds.baothanhhoa.vn) - 14 năm kể từ khi được cấp đất lên bờ, cuộc sống của bà con đồng bào công giáo từng sinh sống trên sông ở thôn Lam Đạt, xã Thiệu Vũ (Thiệu Hóa) đã có nhiều đổi thay rõ nét. Nhà cửa khang trang, đời sống của người dân ngày càng ổn định, sung túc hơn...
4buT4bqq4buh4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT2JC4buO4bq84bqi4bud4buZJOG7ikLhu6Phu47huqrhu6VS4bujTeG7o+G6vMWp4bq+4bqo4bujw4HhuqrFqULhu6Ni4bqqQsOCw5Xhu6Phu4Phu5Thu5Mv4bqq4buh4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU974bqi4bulw4Dhu53hu5nhu6Fy4buj4bq+4buxw4rhu6PhurrhuqThu6Phu47hu5rhu6PhurrhuqpC4buj4bqg4buWTMOB4bujw4HDvU/hu6PhuqDDveG7juG7o+G6vOG6tuG6vuG7o0FL4buN4bujw4HDlcOMw4Hhu6Phu4xJ4bq+4bqo4bujw4Hhu5jhu6Xhu6NBxanhu6PDgeG7gOG6vuG7o+G6oMON4bq+4bqo4bujQcWp4buA4bujw4FI4bq+4bqo4buj4bqoQuG7p+G7gOG7o+G7juG7muG6vuG6qOG7o+G7jELhur7huqrhu6Phu4xJ4bq+4bqo4buj4buOw5Lhurbhur7hu6Phu4xI4bq+4bqo4bujTeG7o+G7juG6qkjhur7hu6Mz4bulw4rhu6MkxrDhu47hu43hu6NR4bur4bujYuG6qkLDgsOV4buj4buD4buU4bujw7Ri4bqqQsOCw5Xhu6N74buG4bul4buR4buj4bqg4bur4bujw4Hhu4bhu6Phur7huqpC4bq0w5Xhu6PhuqDhu4pC4buj4buO4bqq4bulUuG7o8OSR+G7o+G6vsOD4buO4buP4bujNeG6qsWp4bujw4Hhu6Lhu6Xhu6Phurrhuqrhu6Xhur7huqjhu6Phu47DkuG7peG6vuG6qOG7jeG7o+G6oEtC4buj4buMSeG6vuG6qOG7o8OB4buY4bul4buj4bq+4bqo4buWS0Lhu6PDgHnhur7hu6Phur7huqjFqVLhu6PDgcWp4bq+4bqo4buj4buK4bq+4buj4bqgxJDhur7huqrhu43hu6Phu4zDleG6vuG6qOG7o+G7jsOUw4Hhu6PhuqrEqOG6vuG7j+G7j+G7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZ4buTQsOK4bqo4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budQiPhuqLhur7hu47huqLDkuG7neG7o+G7jOG7jlLhurzhuqJq4budUELDgOG7juG6qsOz4bujw7rhu5/hu59PUcOy4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jsOz4bujc3FwT1HDsuG7neG7o+G7jMOSw4Fq4budLy/DgcOA4bq+4buPQeG7peG7gOG7juG6quG7peG6vuG6quG6quG7gOG7peG7j+G7oOG6vi/DgOG6ouG7jOG6uuG7juG7gE8v4bq+4bqiUOG7jC9wcHFwL3Dhu59xw4B04buhdeG7n8O64bufc+G7jnVwcOG7oeG7oeG6vOG7n+G7j+G6uE/huqhvw5Jq4buh4buhdeG7neG7o+G7peG6vOG7jmrhu50k4buKQuG7o+G7juG6quG7pVLhu6NN4buj4bq8xanhur7huqjhu6PDgeG6qsWpQuG7o2LhuqpCw4LDleG7o+G7g+G7lOG7neG7o1BCw4Dhu47huqpq4budw7rhu5/hu5/hu53hu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOauG7nXNxcOG7neG7oy/hu5nhu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PI+G7pU/hu45C4buA4bq+4bud4buZPkLhu6Xhu6PhuqBE4bq+4bqq4bujw4HhuqrEkOG7ozXhuqjDlVLhuqbhur7hu6Ni4bqqxJDhu6Ni4bqqw5Xhu6PhurzFqeG7o+G7oeG7o+G7jsOS4buA4bq+4bqo4bujcXPhu6PhuqrDjOG7o+G6oOG7lkzDgeG7ozXhuqrFqeG7o+G6vuG7lkrDgeG7o8OBw71P4buj4bqgw73hu47hu43hu6Phuqrhu4jhu6Phu47Dkkzhu6PhurzFqcOK4buj4bq+4bqqxanhu43hu6Phur7hu6VS4buj4bqg4bur4bujw4Hhu4bhu6PDgcOVw4zDgeG7o+G7jEnhur7huqjhu6Phu4rhur7hu6PhuqDEkOG6vuG6quG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZYsOS4buA4bq+4bqo4buj4bq+4bqoSELhu6Phur7huqrFqeG7o8OKSkLhu6Phurrhuqrhu6Xhur7huqjhu6Phu47DkuG7peG6vuG6qOG7jeG7o8OSw4zhur7huqjhu6PDkuG7q0Lhu6PhuqDhu5ZMw4Hhu6NReVLhu6PDgOG7nOG6vuG6qOG7o+G7jsOS4bq24bq+4bujw4rhu6nhur7huqrhu6PhuqDDveG7juG7o+G6oOG7lkzDgeG7o8OB4bqqQ+G6vuG6quG7o8OTw5VS4bq04bq+4bujUeG7q+G7o8OBw71P4buj4bq+4buxw4rhu6Nw4buf4bufw7rhu43hu6PDgeG6qsSQ4bujNeG6qMOVUuG6puG6vuG7o2LhuqrEkOG7o2LhuqrDleG7o0/huqrDveG6vuG7o+G6uuG6qk1C4buj4bq+4buGQsOz4buj4oCcYuG6quG7nMOB4buj4bqqQsOC4bq+4bujw4Hhuqrhu5jhu6Phu47DkuG7lsSo4bq+4bqo4buj4bqg4buW4bul4buj4bqgw43hur7huqjhu6NBxanhu4Dhu6Phu4xC4bq+4bqq4buj4buMSeG6vuG6qOG7o+G7jsOS4bq24bq+4buj4buMSOG6vuG6qOG7o+G6vOG6tuG6vuG7o0FL4buN4buj4buK4bq+4buj4bqgxJDhur7huqrhu6PDgcOVw4zDgeG7o+G7jEnhur7huqjhu43hu6PhuqhC4bul4buj4bqgROG6vuG6quG7o+G7jkhC4buj4bq8xanhu6Phu6Hhu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o3Fz4buj4bqqw4zhu6PhuqDhu5ZMw4Hhu6M14bqqxanhu6Phur7hu5ZKw4Hhu6PDgcO9T+G7o+G6oMO94buO4buN4buj4bqq4buI4buj4buOw5JM4buj4bq8xanDiuG7o+G6vuG6qsWp4buP4bujMuG6qkjhur7huqjhu6Phu47huqrhuqThu6Phu47hu6nhu6PhuqrhurLhu47hu6PhuqDhu5ZMw4Hhu6Phur5C4bq0w4rhu6Phu6DDlULhu43hu6PhuqrGsOG6vuG6quG7o0/huqrDlMOB4buj4bq8w5TDgeG7o0HDvVLhu6PhuqhCS+G7j+G7o+G7oXLhu6Phur7hu7HDiuG7o+G6oOG7lkzDgeG7o+G6vOG6tuG6vuG7o0FL4buN4bujw4HDlcOMw4Hhu6Phu4xJ4bq+4bqo4bujw4Hhu5jhu6Xhu6PhuqhC4bul4buj4bqgROG6vuG6quG7o8OB4buU4bq+4bqo4buj4bq+4bqq4buW4bujQcWp4bujw4Hhu4Dhur7hu6Phur7EqELhu6PhuqB5UuG7o+G6vuG6qMWpUuG7o8OBxanhur7huqjhu6Phu4rhur7hu6PhuqDEkOG6vuG6quG7jeG7o+G6uuG6qsO9w4rhu6Phurrhuqrhu6fhu6PhuqrEqOG6vuG7jeG7o+G6vuG6qkLhurTDleG7o+G6vuG6qOG7lktC4buj4bqg4bur4bujw4HhuqrDlVLhuqThur7hu6PhuqDhu4pC4buj4bq+4bqo4bqq4bq04buj4bq+4bqo4bqqQsOCT+G7o+G6vMWpw4rhu6Phu6BCw4LDgeG7o+G7jsawQuG7o8OBSOG6vuG6qOG7o+G7jlLhu43hu6Phur7huqrFqeG7o8OK4bunUuG7o03hu6PhuqDEkOG7peG7o0/huqrhu5bEqOG6vuG6qOG7jeG7o+G6quG7gHbDgeG7o0HDlUjhur7hu6NB4bun4bq+4oCm4oCd4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5liw5Lhu5ZKw4Hhu6PhuqB5UuG7jeG7o8OB4buU4bq+4bqo4buj4bq+4bqq4buW4bujQeG7peG7gOG7o+G6vuG6qOG7lktC4bujw4B54bq+4buj4bq8xanhur7huqjhu6PDgeG6qsWpQuG7o2LhuqpCw4LDleG7o+G7g+G7lOG7jeG7o8OBw5XDjMOB4buj4buMSeG6vuG6qOG7o8OB4buY4bul4buj4bqoQuG7peG7o+G6oEThur7huqrhu6PDgeG6qsSQ4bujYuG6qsOV4buj4bqo4but4bq+4bujw4Hhuqp24buO4buj4bugSkLhu6PDgeG7gOG6vuG7o+G7juG6qsOVUuG6tOG6vuG7o+G6vuG6qkbhu6PDiuG7lsOV4buj4buMQuG6vuG6quG7o+G6vsSoQuG7o+G7jEjhur7huqjhu6Phur7hu5ZKw4Hhu43hu6Phuqh2T+G7o8OSw73hu47hu6Phur7huqpC4bq0w5Xhu6Phurrhuqrhu4bhu6Phurrhuqrhu7Hhur7hu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o8OBw5XDjMOB4buj4buMSeG6vuG6qOG7o+G6qsWp4bq+4bqo4buj4bq+4bqoxalS4buN4buj4bqgdsOB4bujQULDguG7juG7o+G6vMWp4buj4bugxanhu4Dhu6PDiuG7kOG7peG7o8OK4buW4bul4bujQeG7q+G7gOG7j+G7o2Lhu5rhu6PhurrhuqpC4buj4bqg4buWTMOB4buj4bq84bq24bq+4bujQUvhu43hu6Phu6BM4bujw4HhuqrDjeG6vuG6qOG7o8OB4bqqxJDhu6PhurzDlUjhur7hu6PhuqDDjOG6vuG6qOG7o+G7oELhurbhur7hu6Phur7huqrhu6XDleG7o8OB4buQ4bq+4bqo4bujw4FJ4buj4bqo4but4bq+4bqo4buN4buj4bq8xanDiuG7o+G7oELDgsOB4bujw4Hhuqrhu7HDiuG7o8OB4bqqReG7jeG7o+G7jkPDgeG6quG7o+G6qOG7hk/hu6Phu6DFqeG7o+G7oOG7pVLhu6PDiuG7lkzhur7hu6Phu47huqrhurbDiuG7o+G7peG6vuG6quG7o+G6osOK4buj4bqg4bqk4bujUXlS4bujw4Dhu5zhur7huqjhu6PDisOM4buO4buj4bq+4bqoSELhu6Phur7huqrFqeG7o+G6ukLhurbhur7hu6PDgUnhu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7meKAnDXhuqjhuqrDqOG7gOG7o+G6oOG7hkLhu6Phuqjhu63hur7hu6PhurxC4bq04bq+4buj4bugSkLhu6Phu47huqrDveG7juG7o+G6quG7hMOB4buN4buj4bq8w5VI4bq+4buj4bq8xanhu6Phur7hu4hC4buj4bunw4rhu6Phu6nhur7huqrhu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o+G7jkhC4buP4bujI+G6qkPhur7huqrhu6Phu6BE4buj4bug4bu1UuG7jeG7o+G6oOG7lkzDgeG7o+G6vOG6tuG6vuG7o0FL4buN4bujw4HDlcOMw4Hhu6Phu4xJ4bq+4bqo4buj4buK4bq+4buj4bqgxJDhur7huqrhu6PhuqrEqOG6vuG7jeG7o+G7jkhC4buj4bq8w5VI4bq+4buj4bqgdsOB4bujQULDguG7juG7o8OTw5Xhu6Xhur7hu6Phu455w4rhu6PhuqDhurLhur7hu6Phu6BCw4LDgeG7o+G6quG7hMOB4buj4buO4bu1T+G7o8OB4buY4bul4bujw4Hhu4Dhur7hu6Phu6BKQuG7o8OK4buA4bq+4bqo4bujw4rDlUnhur7hu6Phu4zhu6XDleG7o+G6vsWpUuG7o8OB4bunw4Hhu6PDgeG7gOG6vuG7o8OB4buG4bujw4HDlcOMw4Hhu6Phu4xJ4bq+4bqo4buj4bq64bqq4bun4buj4bqqxKjhur7hu6NBSeG7o8OKxILigJ3hu43hu6PDgeG6qsSQ4bujYuG6qsOV4bujQcOMw4Hhu6NBxrDDgeG6quG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZ4buTQsOK4bqo4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budQiPhuqLhur7hu47huqLDkuG7neG7o+G7jOG7jlLhurzhuqJq4budUELDgOG7juG6qsOz4bujw7rhu5/hu59PUcOy4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jsOz4bujc3FwT1HDsuG7neG7o+G7jMOSw4Fq4budLy/DgcOA4bq+4buPQeG7peG7gOG7juG6quG7peG6vuG6quG6quG7gOG7peG7j+G7oOG6vi/DgOG6ouG7jOG6uuG7juG7gE8v4bq+4bqiUOG7jC9wcHFwL+G7oeG7n3PDgOG7oeG7oXNxdeG7oXDhu4514buhdHJ14bq84buf4buP4bq4T+G6qG/DkmrDuuG7n+G7n+G7neG7o+G7peG6vOG7jmrhu50k4buKQuG7o+G7juG6quG7pVLhu6NN4buj4bq8xanhur7huqjhu6PDgeG6qsWpQuG7o2LhuqpCw4LDleG7o+G7g+G7lOG7neG7o1BCw4Dhu47huqpq4budw7rhu5/hu5/hu53hu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOauG7nXNxcOG7neG7oy/hu5nhu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PI+G7pU/hu45C4buA4bq+4bud4buZPkLhu6Xhu6PhuqBE4bq+4bqq4bujw4HhuqrEkOG7ozXhuqjDlVLhuqbhur7hu6Ni4bqqxJDhu6MzQsOCw5Xhu6PhuqDhu6Xhur7huqjhu6Phurrhuqrhu7fhur7hu6Phu47DkuG7lsSo4bq+4bqo4buj4bqq4buAxanhur7hu6Phu47huqrFqeG6vuG6quG7o8OB4bux4bq+4buj4bq+4bqqxanhu6Phuqrhu6VC4buj4buO4buz4bq+4bqo4buj4bq64bqq4bul4bq+4bqo4buj4buOw5Lhu6Xhur7huqjhu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mSPhu6fDgeG6quG7o+G6vuG6qsWp4bujw4HhuqrEkOG7o2LhuqrDleG7o+G6uuG6qkjhur7huqjhu6NR4bul4buN4buj4bq+4bqq4bue4bq+4bqo4buj4bq+4bqo4buWS0Lhu6Phu47huqpM4buj4bqg4bul4bq+4bqo4buj4buOw73hu47hu6NB4bu14buO4buj4bqg4bqk4buj4bqq4buAxanhur7hu6Phu47huqpCw4Lhur7hu6PDgeG7seG6vuG7o+G6vuG6qsWp4buj4bqq4bulQuG7o+G7juG7s+G6vuG6qOG7o8OB4buY4bul4buj4bqoQuG7peG7o+G6oEThur7huqrhu6PDgeG6qsSQ4bujNeG6qMOVUuG6puG6vuG7o2LhuqrEkOG7ozNCw4LDleG7o8O04buMQuG6vuG6quG7o+G6vuG7scOK4buj4buhw7l0cuG7keG7j+G7oyTGoOG6vuG6qOG7o8OBxrDhur7huqrhu6Phur7huqhIQuG7o+G6vuG6qsWp4buj4bqg4bul4bq+4bqo4bujUXlS4bujw4Dhu5zhur7huqjhu43hu6PDgeG6qsSQ4bujM0LDgsOV4buj4bqqw43hu6PhuqpNQuG7o+G6vuG7hkLDs+G7o+KAnCPhu4bhu6Phur7hu6/DiuG7o8OKxKjhu6Phu45IQuG7o8OB4buU4bq+4bqo4buj4bq64bqqSOG6vuG6qOG7o+G6vuG6qOG6qsOJ4bujw4pE4bq+4bqq4bujw4Hhu4bhu6PhuqDhu5ZMw4Hhu6Phur7huqhIQuG7o+G6vuG6qsWp4buj4bq64bqq4bul4bq+4bqo4buj4buOw5Lhu6Xhur7huqjhu6Phur7huqrhu5bhu6Phur7huqjFqVLhu6PhuqpIw4rhu6Phur7hu6VS4buP4bujI8OVw4zDgeG7o+G7jEnhur7huqjhu6PhurrhuqpI4bq+4bqo4bujw4Hhu4Lhur7hu6NP4bqq4bupQuG7o8OB4bqqxrBS4buj4bux4bq+4buj4bqqxanhur7huqjhu6Phur7huqjFqVLhu43hu6PhuqhC4bul4buj4bqgROG6vuG6quG7o+G7jkhC4bujw4Hhu5Thur7huqjhu6Phu4rhur7hu6PhuqDEkOG6vuG6quG7o+G6qsSo4bq+4buj4bq+4bqqQuG6tMOV4oCd4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5ky4bqk4buj4bug4bq04bujw5PDleG7q+G6vuG6qOG7o+G7juG6qktC4buj4bqoQuG7peG6vuG7o+G7jELhur7huqrhu6Phu4xJ4bq+4bqo4buj4buOw5Lhurbhur7hu6Phu4xI4bq+4bqo4buN4bujw4HhuqrEkOG7ozNCw4LDleG7o+G6qMaw4buO4buj4bq+4buWSsOB4bujw4rhu63hu47hu6PhurrhuqpC4buj4bq+4bqqSuG7o+G6vMawQuG7o8OB4bup4bq+4bqq4bujw4Hhu6nhu6PhuqhC4bul4buj4bqgROG6vuG6quG7o3Phu6Phu47huqrFqeG6vuG6quG7o+G7oELhurbhur7hu6PDgeG6quG6ouG6vuG7o8OB4bqqw5TDgeG7o+G7jsOS4bq24bq+4bujw4HhuqpC4bqyw4Hhu6Phu47huqrDlVLhurThur7hu6Phur7huqpG4buj4bqqxIJP4buP4buje+G7gMWp4bq+4bujw4Hhu6nhur7huqrhu6PhuqhC4bul4buj4bqgROG6vuG6quG7o+G6uuG6quG7huG7o+G6uuG6quG7seG6vuG7jeG7o8OB4buA4bq+4buj4bq+4bqqRuG7jeG7o8OB4bqqw43hur7huqjhu6NJw4rhu6PhuqDhu6XDleG7o+G6vELhurbhur7hu6Phu47hu5LDgeG7jeG7o0Hhu6nhur7hu6Phu47huqp54bq+4bujw4HhuqrEkOG7ozNCw4LDleG7o+G7jsOS4buWSsOB4buj4bqg4buG4bujw4Hhu5Thur7huqjhu6PDgeG7huG7o+G7juG6qktC4buj4bqoQuG7peG6vuG7o0HEkOG7o+G7juG7pULhu6Phur7GsOG6vuG7o+G6vuG6tuG6vuG7o+G7qeG6vuG6quG7o+G6quG7lk3hur7huqjhu6PDksO94buO4buj4bq+4bqqQuG6tMOV4buj4bqg4bqy4bq+4buj4buMxqDDgeG7o+G6uuG6qkbhuqLhu4/hu6Ni4bua4buj4bq64bqqQuG7o+G6oOG7lkzDgeG7o+G6vOG6tuG6vuG7o0FL4buN4bujw4HDlcOMw4Hhu6Phu4xJ4bq+4bqo4bujw4Hhu5jhu6Xhu6PhuqhC4bul4buj4bqgROG6vuG6quG7o8OB4bqqxJDhu6PhuqBO4buj4bqgQuG7o+G6vuG6qkLhurTDleG7o+G7oMO94buO4buj4bug4bup4buP4bujI+G7gOG6vuG7o+G6qOG7p0Lhu6PhuqBC4buj4bq8w71S4bujw4HhuqrDjeG6vuG6qOG7o8OB4buG4buj4bq+4bqqxanhu6PDgeG7ouG7peG7o+G7iuG6vuG7o+G6oMSQ4bq+4bqq4buN4bujw4Hhu4Dhur7hu6Phu47DkuG7pULhu6PhurzFqcOK4buj4buO4buc4bujw4Dhu4Dhu6PDgeG7lOG6vuG6qOG7o8OB4bqq4buxw4rhu6PDgeG6qkXhu6Phu45Dw4Hhuqrhu6Phuqjhu4ZP4bujw4Hhu5Dhur7huqjhu6PDisSC4buj4bqg4bqk4bujUXlS4bujw4Dhu5zhur7huqjhu6PDgeG7seG6vuG7o+G6vuG6qsWp4buj4bug4bue4bq+4bqo4bujw4Hhuqrhu6tC4oCm4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5nhu5NCw4rhuqjhu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51CI+G6ouG6vuG7juG6osOS4bujw4Dhu47huqrDlcOKQeG7neG7o+G7jOG7jlLhurzhuqJq4budUELDgOG7juG6qsOz4bujw7rhu5/hu59PUcOy4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jsOz4bujc3FwT1HDsuG7neG7o+G7jMOSw4Fq4budLy/DgcOA4bq+4buPQeG7peG7gOG7juG6quG7peG6vuG6quG6quG7gOG7peG7j+G7oOG6vi/DgOG6ouG7jOG6uuG7juG7gE8v4bq+4bqiUOG7jC9wcHFwL3Dhu59xw4B04buhdeG7oeG7oXNy4buOcXHDueG7n3Thurzhu5/hu4/hurhP4bqob8OSanNycuG7neG7o+G7peG6vOG7jmrhu50k4buKQuG7o+G7juG6quG7pVLhu6NN4buj4bq8xanhur7huqjhu6PDgeG6qsWpQuG7o2LhuqpCw4LDleG7o+G7g+G7lOG7neG7o1BCw4Dhu47huqpq4budw7rhu5/hu5/hu53hu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOauG7nXNxcOG7neG7oy/hu5nhu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PI+G7pU/hu45C4buA4bq+4bud4buZNeG6quG7nuG6vuG6qOG7o+G6vuG6qEhC4buj4bq+4bqqxanhu6PDikpC4bujw4rhu4TDgeG7o+G6vOG6tuG6vuG7o8OB4bqq4buA4buj4buO4bqqw71S4buj4bqg4buKQuG7o+G7juG6quG7pVLhu6PDgeG7mOG7peG7o8OBw5XDjMOB4buj4buMSeG6vuG6qOG7o+G6vuG6qOG7lktC4bujw4B54bq+4buj4bq8xanhur7huqjhu6PDgeG6qsWpQuG7o2LhuqpCw4LDleG7o+G7g+G7lOG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZMuG6qkjhur7huqjhu6PDgeG6qkXhu6PDgeG7huG7o+G6qELhu6Xhu6PhuqBE4bq+4bqq4bujw4HhuqrEkOG7o2LhuqrDleG7jeG7o8OB4bqqxJDhu6MzQsOCw5Xhu43hu6Phur7huqpC4bq0w5Xhu6PhuqhC4bul4buj4bqgROG6vuG6quG7o+G6uuG6quG7p8OB4bujTeG7o+G7juG6qkjhur7hu6Mz4bulw4rhu6MkxrDhu47hu43hu6Ni4bqqQsOCw5Xhu6Phu4Phu5Thu6PDgeG7lOG6vuG6qOG7o+G6oOG7q+G7o+G6vuG6quG7peG6vuG6quG7o8OB4bqq4buG4bq+4bqo4bujQeG7reG7juG7o+G6vuG6qsSQT+G7o+G7oEpC4bujw4HDlcOMw4Hhu6Phu4xJ4bq+4bqo4bujw4pKQuG7j+G7ozXhuqpC4bq0w5Xhu6PhuqrDjOG7o+G7juG6quG7gOG7p+G7juG7o+G6vuG6qOG6qsOo4buA4buN4buj4bqg4bul4bq+4bqo4bujw4Dhu7Phur7hu6Phu6Dhu5bEqOG6vuG7o+G6vOG6tuG6vuG7o+G7juG6qsWp4bq+4bqq4buj4bqqw4zhu6Phurrhuqrhu6fhu6PhuqhC4bup4bujTeG7o+G6oMSQ4bul4bujT+G6quG7lsSo4bq+4bqo4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5k+4buz4bq+4bujcOG7n+G7o+G6vuG7scOK4bujw5PDleG7peG7jeG7o+G7juG6quG7nMOB4buj4bqqQsOC4bq+4bujI+G6qkXhu6Phu47huqrEkOG7o+G7jEnhu6Phu5/DuuG7o8OB4buY4bul4bujYkXhur7huqrhu6Phu5hS4bujYuG6quG7peG6vuG6quG7o3vhu4bhu6Xhu6PigJzhu4PhurThu6PhuqDhu7dS4bujw4rGsOG6vuG6quG7o8OBw5XDjMOB4buj4bug4bu14bq+4buj4bqgw4zhur7huqjhu6Phu47hu4DFqeG6vuG7o8OAeeG6vuG7o+G6quG7iOG7o+G7jsOSTOG7jeG7o+G6qELDlE/hu6PhuqBO4buj4bqqw4zhu6Phur7huqjhuqrDqOG7gOG7o8OB4bqq4buW4bul4bujw4Hhu4bhu6Phur7huqrFqeG7o03hu43hu6PhuqDhu6Xhur7huqjhu6NN4buj4bq+4bqqxanhu6Phu47GsMOK4bujQUzhu43hu6PDgMOM4buO4buj4bq+4bun4buO4buj4bugxanhu6Phu4rhur7hu6PhuqDEkOG6vuG6quG7o+G6oMON4bq+4bqo4bujQcWp4buA4buj4buMQuG6vuG6quG7o+G7jEnhur7huqjhu6Phu47DkuG6tuG6vuG7o+G7jEjhur7huqjigJ3hu43hu6PDgcO9T+G7o+G7mFLhu43hu6PDgeG6qkPhur7huqrhu6PDk8OVUuG6tOG6vuG7jeG7ozRiYuG6reG7o+G7oMWp4bujw4Hhu6fDgeG7o+G6oOG7gMWp4bq+4buj4buO4bqq4bqk4buj4buO4bua4buj4bqqw5VSw4Lhur7hu6PhuqDhurLhur7hu6PDgcSo4buj4buMTeG7o+G7jsOS4bq24bq+4buj4bqgxJDhu6Xhu6NBxanhur7hu6PhuqrDlVLDguG6vuG7o2LhuqpCw4LDleG7o3vhu4bhu6Xhu6PhurzDlUjhur7hu6PDk8OV4bul4bq+4buj4buOecOK4buN4bujw4Hhuqrhu7HDiuG7o+G6vOG7gOG7jeG7o+G6qELDlE/hu6PhuqBO4buN4buj4bqoQuG7qULhu6PDk8OVUuG6suG7juG7o+G7oELDgsOB4buj4bq8xanDiuG7jeG7o8OBw71P4buj4bqgw73hu47hu43hu6Phuqrhu4jhu6Phu47Dkkzhu6PhurzFqcOK4buj4bq+4bqqxanhu6PDgeG6quG7gOG7o+G6qsWp4bq+4bqo4buj4buOw5Lhu7HDiuG7o+G6qsOM4buj4bq+4bqo4bqqw6jhu4Dhu43hu6PhuqrDjOG7o8OB4buG4buj4bqq4buAxanhur7hu6PDgeG7qeG6vuG6quG7o+G6uuG6quG7huG7o+G6uuG6quG7seG6vuG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZYsOS4bq24bq+4bujw4HEqOG7o+G7jE3hu6PDgeG6qkXhu6PhuqDGsOG7gOG7o8OB4buY4bul4buj4buOReG6vuG6quG7jeG7o+G6vuG7scOK4bujcOG7n+G7n8O64buN4bujY0A1PeG7o+G6qsOVUsOC4bq+4bujYuG6qkLDgsOV4buje+G7huG7peG7o+G6oOG7q+G7o8OTw5VS4buj4bqq4buAxrDDgeG6quG7o+G7oMWp4bujw4HDvU/hu6PhuqDDveG7juG7o03hu6PhurrhuqpI4bq+4bqo4buj4buO4bqqw5Xhu6Phu45C4bq04bq+4buj4buM4bui4bujw4Dhu5Lhur7huqjhu6PhuqDDveG7juG7o8OB4bqq4buA4bujcXPhu6PhuqrDjOG7o8OAeeG6vuG7o8OBSOG6vuG6qOG7o+G6qELhu6fhu4Dhu6Phu4xC4bq+4bqq4buj4buMSeG6vuG6qOG7o+G7jsOS4bq24bq+4buj4buMSOG6vuG6qOG7j+G7oyThurLhur7hu6Phur7hu6VS4buN4bujw4Hhu6fDgeG7o+G6qELhu6Xhu6PhuqBE4bq+4bqq4buj4bqg4bur4bujw4Hhu4bhu6PDgcOVw4zDgeG7o+G7jEnhur7huqjhu6Phu4rhur7hu6PhuqDEkOG6vuG6quG7jeG7o+G7jEnhur7huqjhu6Phu45J4buO4buj4bqgS0Lhu6PhuqDEgk/hu6PhuqDGsOG7gOG7jeG7o+G6oOG7gMWp4bq+4buj4bq64bqy4buO4buj4bq84buWxKjhur7huqjhu6PhuqhC4bun4buA4buN4bujUXlS4bujw4Dhu5zhur7huqjhu6PDk8OV4bq24buj4bqq4buWxKjhur7huqjhu6Phur7huqjFqVLhu6PDgcWp4bq+4bqo4buj4bqg4buKQuG7o8OKSkLhu4/hu6NAxanhu6PDgeG7gOG6vuG7o+G7jkPDgeG6quG7o8OB4bucw4Hhu6PhuqDhu4bhur7huqjhu6Phuqjhu4ZP4buj4buMxqDDgeG7o+G6vuG6qOG7lktC4buN4buj4buMxqDDgeG7o8OB4buY4bul4buj4bqg4bqk4buj4bq8xanDiuG7o+G6oOG7lkvhur7huqjhu6PhuqhC4bul4buA4buj4buO4bqqSOG6vuG6qOG7jeG7o1F5UuG7o8OA4buc4bq+4bqo4buj4bqqw4Lhu6Phu47huqpJ4bq+4bqo4bujw5Lhu6vhur7huqrhu6Phu47huqrhu4Dhu6fhu47hu6Phur7hu5ZKw4Hhu43hu6Phu6DDguG7o+G7jELhur7huqrhu6PDikhC4buj4buOw5Lhu5ZL4bq+4bqo4buN4buj4bqg4buWS+G6vuG6qOG7o+G6vMWp4bq+4bqo4buj4bq+4bqoR+G7o1Hhu4bDiuG7j+G7oyPhuqrDveG7juG7o+G6vOG7lkzhur7huqjhu6PDgUjhur7huqjhu6Phu47hu6fDgeG7o+G6qELhu6fhu4Dhu6PDgOG7ksOB4buN4bujUuG7o+G7juG6suG7jeG7o8OB4bqq4buxw4rhu6Phu4zhu4bDgeG7o+G7jMagw4Hhu6PhurrhuqpG4bqi4bujw4Hhuqrhu4Dhu6Phur7huqjhu5ZLQuG7o8OAeeG6vuG7o8OB4buU4bq+4bqo4buj4bqg4buWTMOB4buj4bq+eeG6vuG6qOG7o8OB4bul4buA4buP4bujJHbDgeG7o0FCw4Lhu47hu43hu6PhurrhuqpI4bq+4bqo4bujw4Hhu4Lhur7hu6Phu45E4bq+4bqq4buj4buOw5LGsOG6vuG6qOG7o+G7jsOS4bqu4buj4bqiw4rhu6Phu47huqrDveG7juG7o+G6quG7hMOB4buN4buj4buh4buf4bufbOG7o+G7jsOS4bqu4buj4bqiw4rhu6PhuqDhu5ZMw4Hhu6PhuqDhurLhur7hu6PhurxKT+G7o+G6oMOU4bq+4bqo4buj4bqgw4zhu6Phu47DleG7ikLhu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mWLhu5rhu6PDgcOVw4zDgeG7o+G7jEnhur7huqjhu6Phurzhu6XDiuG7o+G6vOG7lOG7o+G7jsOS4bq24bq+4buj4buMSOG6vuG6qOG7jeG7o+G6vuG6quG7nuG6vuG6qOG7o+G6oOG7ikLhu6Phu47huqrhu6VS4bujw4Hhu4bhu6PhuqDhu5ZMw4Hhu6PhuqpIw4rhu6Phur7hu6VS4buj4bq8xanhu6Phur5C4bq0w4rhu6Phu6DDlULhu43hu6NP4bqqw73hur7hu6PhurrhuqpNQuG7o8OB4buY4bul4buj4buOw73hu47hu6PDgeG7qeG7o0HFqeG7o8OB4buA4bq+4buj4bqgw43hur7huqjhu6NBxanhu4Dhu6PDgUjhur7huqjhu6PhuqhC4bun4buA4bujTeG7o+G7juG6qkjhur7hu6Mz4bulw4rhu6MkxrDhu47hu4/hu6N7QsOCw5Xhu6PDk8OV4bup4buj4buO4bua4bujw4HhuqpD4bq+4bqq4buj4buM4bunw4Hhuqrhu6Phuqrhu4jhu6Phu47Dkkzhu6Phur7huqjhu5ZLQuG7o8OAeeG6vuG7o+G6vOG6tuG6vuG7o0FL4buj4buMQuG6vuG6quG7o+G7jEnhur7huqjhu6PhuqDhu6vhu6Phuqjhu4ZP4bujT+G6quG7s+G6vuG7o+G6uuG6qkjhur7huqjhu6Phur7huqpG4buj4bqg4buW4bul4bujUeG7q+G7o2LhuqpCw4LDleG7o+G7g+G7lOG7o+G6oMaw4buO4bujw4HhuqrDleG7t+G6vuG7o+G6vkjhur7huqjhu6Phu47huqpI4bq+4bujw4pKQuG7o+G7oMWp4buA4buj4bq+4buxw4rhu6Nw4buf4buhw7rhu6Phu6DFqeG7o+G6vMWp4buj4bqgQuG6tMOV4buj4bq6QsOC4bq+4bujw5PDleG7peG6vuG7o+G7jsOS4buE4bq+4bqo4buj4bqg4bqk4bujUeG7q+G7o0/huqrDveG6vuG7o+G6oMO9w5Xhu6PhuqDGsOG7juG7o+G6vkjhur7huqjhu6Phu47huqpI4bq+4bujw4pKQuG7o+G6vnnhur7huqjhu6PDgeG7peG7gOG7o+G7oMWp4buA4buj4bq+4buxw4rhu6Nw4bufcHHhu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51P4bukw5Xhu47huqrhu4DDkuG7neG7mWLhuqrDleG7o2Lhuqrhu5hS4buTL0/hu5k=

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]