(vhds.baothanhhoa.vn) - Là người thợ cơ khí bình thường nhưng với tình yêu lao động, niềm khát khao mang lại những sản phẩm an toàn cho người dùng, anh Ninh Đức Thanh (phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) đã sáng tạo ra nhiều sản phẩm hữu ích, trong đó có sáng chế được Cục sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.
w4rhu6xJR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buv4buuMOG7tlJG4bq+w6JA4busR+G7r+G7rE1A4busRyBOQOG7sEfhu6Dhu6zhu6TDii/hu6xJ4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZbb1JNUEbhur7hu5lPR0Dhu7A3POG7rkcw4busPkfhu6AoR+G7tOG7rFZH4bueV0Dhu6xHMOG7rDc8QOG7sEdA4busN0Dhu7BH4bqhKeG7rkcwV0Dhu6xHxIPDmTFH4bu2TSNHUSxA4buwRUdA4buu4bum4bu4R+G7tOG7rE4wR+G7tOG7rE0jR+G7uE1A4buwR+G7tsOT4buuR0Dhu6zDoEDhu7BHIMOSQEdb4bus4buc4bu4R01ARzAjT0BH4bug4busI0dA4buwNzzhu65HUDNA4buwRUdNQOG7rEfhu5fhu65A4busR2Y44bugR+G7r+G7rE1A4busR+G6ulvhu6w3PEDhu7BH4buHTUdmV0Dhu6xFR+G7r+G7qUfhu6/hu6xNQOG7rEdvPU3hurxHUeG7jEcgTkDhu7BHMMOTI0ciTUdA4bus4buu4bumMUcgw5JAR1vhu6zhu5zhu7hH4busw6AxR1bhu6Dhu6xFRzAiI0Dhu7BHUT1H4bugPUcgTkDhu7BH4bug4bus4bukR1E3PuG7oEfhu4M04bugRyB7R+G7rMOgMUcwIlZHMDHFqEfhu6Dhu5ZbR+G7h8OUQOG7sEdRLOG7oEddMcSD4bumQEfhu7Dhu67DkuG7rkdb4busTltH4busw6AxR1bhu6Dhu6zDicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vsOK4buu4bu44buwR+G7oOG7tk0gIOG6pkbhu67hu4NSQDBSIkZHIDDEg+G7tlLhuqZG4bqj4buuUDDhu6xER0tISFvDo8SQR+G7rFLhu67hu7Dhu6wwREfhu4jDjMONW8OjxJBGRyAi4bug4bqmRi8v4bugUEDDieG7nk0jMOG7rE1A4bus4busI03DieG6oUAvUFIg4bu0MCNbL0BS4bqjIC/DjcONSUsvSUxKUMSoSeG7iuG7iEvhu4jEqDDDjeG7iElL4buK4bu2SMOJ4buyW+G7sEMi4bqmS+G7iMSoRkdN4bu2MOG6pkbDokDhu6xH4buv4busTUDhu6xHIE5A4buwR+G7oOG7rOG7pEZH4bqj4buuUDDhu6zhuqZGS0hIRkfhu6xS4buu4buw4busMOG6pkbhu4jDjMONRkcv4bq+w4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7g01bMOG7riNARuG6vuG7l+G7rOG7mkBHMOG7rOG7lsSDRzDhu6xNQOG7sEfhuqHhu5pARzDhu6w3PEDhu7BHw6MxxIPDmUBH4bugPUdA4buwNyjhu65HUeG7rkfhu7TDqOG7uEfhu6xPQOG7sEfhu6wj4buQ4bugR+G6oeG7okBHUDNA4buwR+G6oeG7mkBH4bug4busMcSDxq9AR0Dhu7A3POG7rkVHUeG7ruG7pjFHQE/Eg0ci4buWMEdA4buwMcSDR+G7rOG7rsav4bu4R+G7nnvhu65HMOG7rE1A4buwR+G6oeG7mkBHMOG7rDc8QOG7sEfhu7Thu6w/QOG7sEfhu6A9R+G7tOG7rD1NR1vhu6xNQOG7rEdNQEcwI09ARUdA4bukMUfhu6A9RyBhR+G7oDpHIMOaR+G7sOG7lMSDR0Dhu7AxxINH4bus4buuxq/hu7hHUeG7pEBHMFZA4busR+G7uMOTQOG7sEdA4buwNzzhu65HUeG7rkfhu6AzQOG7sEVHTUDhu6xH4buv4busTUDhu6xHUeG7jEcgTkDhu7BH4bug4bus4bukRzDhu6xPQOG7rEfhu6A/QOG7sEfigJzhu4M04bu4R+G7tOG7rD1NR1vhu6xNQOG7rEdNQEcwI09AR1AzQOG7sEfhu6Dhu6wjRzDhu6xNQOG7sEfhu7hOxIPigJ3DicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4NNWzDhu64jQEbhur7DiuG7ruG7uOG7sEfhu6Dhu7ZNICDhuqZG4buu4buDUkAwUiJGRyAwxIPhu7ZS4bqmRuG6o+G7rlAw4busREdLSEhbw6PEkEfhu6xS4buu4buw4busMERH4buKSEhbw6PEkEZHICLhu6DhuqZGLy/hu6BQQMOJ4bueTSMw4busTUDhu6zhu6wjTcOJ4bqhQC9QUiDhu7QwI1svQFLhuqMgL8ONw41JSy9JTEpQxKhJ4buISEhISjBMSEjEqEzhu7ZIw4nhu7Jb4buwQyLhuqbDjMSow41GR03hu7Yw4bqmRsOiQOG7rEfhu6/hu6xNQOG7rEcgTkDhu7BH4bug4bus4bukRkfhuqPhu65QMOG7rOG6pkZLSEhGR+G7rFLhu67hu7Dhu6ww4bqmRuG7ikhIRkcv4bq+w4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7g01bMOG7riNARuG6vsOiQOG7rEfhu6/hu6xNQOG7rEdR4buMRzDhu6xh4bugR0Dhu7Dhu6zhu67FqOG7uEfhu6xPQOG7sEcwIuG7juG7uEfhu7bGoEBHMMOT4buuRzDhu6xNQOG7sEfhu7hOxINH4buw4buuTUdRV0Dhu6xHQOG7rMOU4bu4R+G7oOG7rDhA4buwR+G7uOG7rkDhu6xHUSxHTUBHMCNPQEfhu6A1TUfhu7Thu6w9TUdb4busTUDhu6zDiUfhu61OQOG7sEfhu6Dhu6zhu6RHUTc+4bugR+G7gzThu6BH4bute0fhu6zDoDFHMCJWRzAxxahH4bug4buWW0fhu4fDlEDhu7BHUSzhu6BHXTHEg+G7pkBH4buw4buuw5Lhu65HW+G7rE5bR+G7rMOgMUdW4bug4busR0Dhu47hu7hHw41Iw41Jw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buDTVsw4buuI0BG4bq+w4rhu67hu7jhu7BH4bug4bu2TSAg4bqmRuG7ruG7g1JAMFIiRkcgMMSD4bu2UuG6pkbhuqPhu65QMOG7rERHS0hIW8OjxJBH4busUuG7ruG7sOG7rDBER+G7iMOMw4xbw6PEkEZHICLhu6DhuqZGLy/hu6BQQMOJ4bueTSMw4busTUDhu6zhu6wjTcOJ4bqhQC9QUiDhu7QwI1svQFLhuqMgL8ONw41JSy9JTEpQxKhJ4buISEjDjMSoMMON4buKxKhK4buK4bu2SMOJ4buyW+G7sEMi4bqmTMSoS0ZHTeG7tjDhuqZGw6JA4busR+G7r+G7rE1A4busRyBOQOG7sEfhu6Dhu6zhu6RGR+G6o+G7rlAw4bus4bqmRktISEZH4busUuG7ruG7sOG7rDDhuqZG4buIw4zDjEZHL+G6vsOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4NNWzDhu64jQEbhur7hu4M04bu4R+G7tOG7rD1NR1vhu6xNQOG7rEdRNz7hu6BH4bug4buWMUcww5MjR+G7tOG7rE5HUShAR+G7sOG7rsOSQEVH4buwO+G7uEfhu7Thu6wxQOG7sEVH4bugTuG7oEfhu6AjQEfhu7bhu45ARUdRJEBH4bu04busPU1FR+G7oDThu7hHIiRA4buwRyIl4bugw4nDicOJR1E3PuG7oEfhu7DDlUBH4bugOkdRWEDhu6xHMCLDmUBH4bu04busMUDhu7BHMOG7rE1A4buwR+G7uE7Eg0VH4bugNOG7uEfhu7Thu6w9TUdb4busTUDhu6xH4bugPUcwTuG7oEdQNEDhu7BH4buw4buuw6BH4bug4busI0fhu54xO0Dhu7BHQOG7lEDhu7BH4bugOkdRWEDhu6xHMCLDmUBH4bu04busMUDhu7BHMOG7rE1A4buwRUfhu7Thu6w/QOG7sEfhu55YRyIo4buuRzBhR1AjRzAiI0Dhu7BHMCI3PEDhu7BH4busPltH4bugTltHMCJSI0cw4busTUDhu7BH4bu4TsSDR+G7nlhHUTgwR1EsMEdA4buwLDDDicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4NNWzDhu64jQEbhur7DiuG7ruG7uOG7sEfhu6Dhu7ZNICDhuqZG4buu4buDUkAwUiJGRyAwxIPhu7ZS4bqmRuG6o+G7rlAw4busREdLSEhbw6PEkEfhu6xS4buu4buw4busMERHxKhISFvDo8SQRkcgIuG7oOG6pkYvL+G7oFBAw4nhu55NIzDhu6xNQOG7rOG7rCNNw4nhuqFAL1BSIOG7tDAjWy9AUuG6oyAvw43DjUlLL8ONSUhQ4buISeG7iuG7iOG7iEhKMExJw4zEqMOM4bu2SMOJ4buyW+G7sEMi4bqm4buIS0lGR03hu7Yw4bqmRsOiQOG7rEfhu6/hu6xNQOG7rEcgTkDhu7BH4bug4bus4bukRkfhuqPhu65QMOG7rOG6pkZLSEhGR+G7rFLhu67hu7Dhu6ww4bqmRsSoSEhGRy/hur7Dii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buDTVsw4buuI0BG4bq+4buD4buWMUcww5MjR+G7nsOZQEcwIiNA4buwR+G7gzThu7hH4bu04busI01HW+G7rE1A4busR01ARzAjT0BHUDNA4buwR+G7oOG7rCNHMOG7rE1A4buwR+G7uE7Eg8OJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7g01bMOG7riNARuG6vsOK4buu4bu44buwR+G7oOG7tk0gIOG6pkbhu67hu4NSQDBSIkZHIDDEg+G7tlLhuqZG4bqj4buuUDDhu6xER0tISFvDo8SQR+G7rFLhu67hu7Dhu6wwREfEqEhIW8OjxJBGRyAi4bug4bqmRi8v4bugUEDDieG7nk0jMOG7rE1A4bus4busI03DieG6oUAvUFIg4bu0MCNbL0BS4bqjIC/DjcONSUsvw41JSFDhu4hJ4buK4buI4buI4buK4buIMMONS0xJSeG7tkjDieG7slvhu7BDIuG6pkzEqOG7iEZHTeG7tjDhuqZGw6JA4busR+G7r+G7rE1A4busRyBOQOG7sEfhu6Dhu6zhu6RGR+G6o+G7rlAw4bus4bqmRktISEZH4busUuG7ruG7sOG7rDDhuqZGxKhISEZHL+G6vsOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4NNWzDhu64jQEbhur7hu5fhu7AjT+G7rkciTUVHTUDhu6xH4buv4busTUDhu6xH4bugJEBH4bugPUdA4busw6BA4buwRyBOQOG7sEfhu6Dhu6zhu6RHMOG7rsOZMUfhu57hu67GrzFHQOG7rDdH4bugxqAxRzDhu6xNQOG7sEcwYUdRLEDhu7BFR+G7nk9ARzAiJEBH4bueTkBH4bu0VkDhu6xH4bu2KUBHXTFNxINHMGFHUSxA4buwR1AzQOG7sEcwIiNA4buwR+G7oE7hu6BHW+G7rCRA4buwR+G7jkBHXTHEg0fhu7g/R+G7tilAR+G7oDVNR+G7tOG7rE7hu6Dhu6xHIMOTQEVHQOG7rE9H4busT0Dhu7DDicOJw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZbw6IxMOG7rCMiRuG6vuG7qeG7rE1AR+G6oOG7lEDDii9b4bq+

Phan Vân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]