Bão số 9 là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay. Hiện bão đang đạt cấp gió 14. Dự báo từ trưa nay, gió của bão sẽ ảnh hưởng đến vùng ven biển nước ta và ảnh hưởng trực tiếp vào đất liền từ tối nay. Thời điểm gió mạnh nhất từ sáng sớm ngày mai (28/10), kéo dài đến chiều tối cùng ngày.

Tin liên quan

Đọc nhiều

YsO6w6rhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurIpw7nhuqbhu63hu5fhurlj4buQxKl34bq74bqk4bu54bq7aOG6u+G6pOG7o+G6u+G7iXbDuuG6u8O6xJDhurB2deG6u+G6psOC4bq44buT4bq74bqmw7nhu6HhurLhurvhu5Xhu6F24bq74buVw7Lhuqbhurvhu63DuXB24bq7dsSQw4Phu5PhurvhuqZp4bq7w4rDrHfhurvhuqbhu7nDueG6u3Zp4buGYi/DusOqY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLDmuG7l2nhu5nhurlj4buQxKl34bq74bqk4bu54bq7aOG6u+G7rcOs4bq74buT4bqiduG6u+G7kcSpd+G6u+G7r+G7i3bDuuG6u3bDusOy4bqm4bq74bqmw4nhurvhu5Xhu43huqzhurt2auG7r+G6u+G7leG7oXbhurt2aeG7huG6p+G6u8Oaw7lxduG6u+G7kcSpd+G6u+G7lWl2deG6u+G7leG7i+G6puG6u+G7k8Oy4bqy4bq7dcO5eOG6u8Oq4buH4bqn4bq74buY4bq44bq74buRw6134bq74bqmw4nhurvhuqbDgsSQaeG6u3Zp4buG4bql4bq7dcO5eOG6u+G7k0Np4bq74buRxKl34bq74bqk4buj4bq74buJdsO64bq7w7rEkOG6sHZ14bq74buV4buhduG6u8OK4bqqdnXhurvDiuG7l3bhurvhu5HDuXJ24bq7dsSQw4Phu5PhurvhuqZp4bq7w4rDrOG6u+G7iXbDuuG6u8O6xJDhurB2deG6u+G6psOC4bq44buT4bq74bqmw7nhu6HhurLhurvDisOsd+G6u+G7lcOy4bqm4bq74butw7lwduG6u+G6psOJ4bq74bqm4bu5w7nhurt2aeG7huG6p+G6uynDusSCw7nhurvhu5XDuXLhu6/hurt1w7l44bq74buv4buLdsO64bq7dsO6w7LhuqbhurvhuqbDieG6u+G6pMOtdnXhurvhuqTDg+G7r+G6u3Z1w6zhu4bhurvhu69pw7nhurvhuqnhur9nL8Oq4bq94bqr4bql4bq74buxxqF34bq74buZw6zDueG6u+G7leG7oXbhurvhu5PDusO5cOG6rOG6u+G6puG7ucO54bq74buT4bqqdnXhurt2dcOs4buG4bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurlj4buUeOG6u+G7rcOs4bq74bqmw7rhu7d2deG6u+G6psO5duG6u+G7lcSQ4bqu4buT4bq74bu3dnXhurvhu65pw7nhurs0anbhurvhu7DDusO54buf4buv4bq7LeG6u1XDucOt4buv4bq74buV4bu54buT4bq7KcOC4bqsdnXhurvhuqbDs+G7r+G6u+G7meG6uOG6u+G7kcOtd+G6u+G7scO64bul4bq74bqmxJDhuq52deG6uynDukPhu4bhurvDimp24bq7LuG6rOG7ueG7k+G6u3XDuWnhurvhu5XEkGnhurvDgmnhurvhuqbhu4vDueG6u+G7k+G6rMOB4buT4bq7w7rDveG6suG6u+G7k0Np4bq7NGp24bq74bqyw7p5dnXhurvhuqbDusSQxIJ2deG6u+G6psOC4bq44buT4bq74buQaXbhurvhu5LDusaw4bq74buV4buLd+G6uynDguG6rHZ14bq7xJDhuqJ2deG6u8OKcOG6uyzDunl2deG6u+G7k8O64bu5dnXhurvhuqbDusO54bufduG6u+G6pmnDueG6u8OKw4PDueG6u+G7k8Ot4buT4bq74buV4bqiduG6u8OKxanhurvhu63DueG7n3bhurvhurThuqxpduG6u3bDumzhu6/hurvhuqbDueG7oeG6suG6u+G6pkLhu5Phurvhu5HDrHbhurvhu5PDreG7k+G6u3XDueG7icO54bq74bqyw7rDreG6suG6u0V2deG6u+G6ssO6eOG6u8OKw4PDueG6u+G7kcSpd+G6u+G6pOG7ueG6u2jhuqXhurvhu5nDuXN24bq7w4Jp4bq74bqkw612deG6u+G6v2Yvw6rhur3huqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWNiw7nhu6914bq74bqkw4Lhu5PDo+G6uS8v4buT4buZduG6p+G7kWl34bqmw7ppdsO6w7p3aeG6p8OKdi/hu5nhu5fhuqThu7HhuqZ34bqyL3bhu5fhur7huqQv4bq/4bq94buH4buBL+G7h2fhu5nhur/DquG6v+G6vWjhur3hur3huqbhu4Hhur/hur1mw6rhu4fhu4Xhu63DquG6p+G7q+G6snXhurnhursvY2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Yy7huqxpdnXhurvhu5Phu4l2w7rhurvhu5PhuqzDgeG7k+G6u8O6w73hurLhurvhuqnhu4h2w7rhurXhurvhu5Ap4bqrYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljKcO64buXd+G6u+G7t3Z14bq74buuacO54bq7NGp24bq74buww7rDueG7n+G7r+G6uy3hurtVw7nDreG7r+G6u+G7leG7ueG7k+G6uynDguG6rHZ14bq74bqmw7Phu6/hurvhu5nhurjhurvhu5HDrXfhurvhu7HDuuG7peG6u+G6psSQ4bqudnXhurspw7pD4buG4bq7w4pqduG6uy7huqzhu7nhu5Phurt1w7lp4bql4bq74but4bqo4buT4bq74buFw7rhu4Hhur3hurvhuqTDrXZ14bq7dmnhu4bhuqXhurvhu5HEqXfhurvhuqThu7nhurto4bq74buTeOG6u+G7k8SQxIJ2deG6u+G7lcOB4bq74bqmanZ14bq74bqmw7rhu5/hu6/hurvDisOs4bq74buV4buhduG6u+G6psO6xILDueG6u+G7lcO5cuG7r+G6u3bDrOG7huG6u+G7leG7i+G6puG6u+G7k8Oy4bqy4bq7w6rhu4fhuqfhurvhu5TDs+G7huG6u+G7rcOs4bq74buT4bqiduG6u+G7kcSpd+G6u+G7k3jhurvhu5PEkMSCdnXhurvhu5XDgeG6u+G7r+G7i3bDuuG6u3bDusOy4bqm4bq74bqmw4nhurvhu5Xhu43huqzhurt2auG7r+G6u+G7leG7oXbhurvhuqbDusSCw7nhurvhu5XDuXLhu6/hurvDusO5cXbhurt2aeG7huG6p+G6u+G7mOG6uOG6u+G7kcOtd+G6peG6u+G7kcSpd+G6u+G7k3jhurvhu7HDuuG7ieG6u3ZqdnXhurvhu6/hu4t2w7rhurvhuqbDuuG7n+G7r+G6u8O6d23hu5Phurvhu5nhuqzhu4bhurvhuqbDguG7p+G6u8OKw4PDueG6u+G7k8Oy4bqy4bq74buVw4Hhurt2w6zhu4bhurvhu5Xhu6F24bq74buTw7rDuXDhuqzhurvhuqbhu7nDueG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y+G7kkR2deG6u+G6psO64buXd+G6u+G7t3Z14bq74buww7rDueG7n+G7r+G6peG6u+G7kcSpd+G6u+G6pOG7ueG6u2jhurt1w7Phu4bhurvDgmnhurt1w7l44bq7w4LDsuG6puG6u+G7r+G7i3bDuuG6u8OKw6zhurvhuqR4dnXhurvhu63Dg3bhurvhuqbDguG7n3bhurvhu5DDuXJ24bq74buU4bu3dnXhurvDisOs4bq74buxw7rhuqzhurvDiuG6uOG7k+G6u8OK4buXduG6u+G7kcSC4bqn4bq74bu2dnXhurvhu7DDusO54buf4buv4bq74buTw7p34bq7w7pp4buG4bql4bq74bqmw4LEkGnhurvDuuG7t+G7r+G6u3Zp4buG4bql4bq74bqmw4Lhu5924bq74buTw63hu5Phurvhu7HDuuG6rOG6u8OK4bq44buT4bq74buRw7lyduG6u8OK4buXduG6u+G7kcSC4bq74buVxKnhurvhu5N44bq7dcO5eOG6u+G7r+G7i3bDuuG6u+G7k0Np4bq74buT4bqiduG6u+G7kcSpd+G6peG6u+G7scO64bqs4bq7w4rhurjhu5PhurvDiuG7l3bhurvhu5HDuXJ24bq7dnV3w6zDueG6u+G7scO64bqiw7nhurvhuqbDieG6u+G7lMOs4bq7Vm92deG6u+G7leG7oXbhurssw7rhuqjhurs34bufduG6u+G7k3jhurt1w7l44bq74buv4buLdsO64bq74buTw7LhurLhurto4bq7LeG6u8Oq4bq94bql4bq7w6rDquG6u+G6pGnhuqzhurvhuqZqdnXhurvhu63hu5924bq74buTw7LhurLhurvDquG6v+G6peG6u8Oq4buB4bq7dcO54buP4bqm4bq74buTw7LhurLhurvDquG7g+G6peG6u+G6pHh2deG6u+G7k2l34bq74bqmw4nhurvhu4UtZ+G7r+G6p+G6u+G7sMO64bqs4bq7w4rhurjhu5PhurvDisWpdsO64bq74buQa+G7k+G6u+G7kcOB4bql4bq7LuG6rOG7iXZ14bq7KcOCxanhuqXhurspw7rDiWnhurspw7rDueG7n3bhurvDmuG6rOG7oeG6peG6u+G7seG7oeG6puG6u8O64bqu4bqy4bq7dcO5eOG6u+G7lOG7t3Z14bq74buQa+G7k+G6u3bhu5924bq7dcO5eOG6u+G7r+G7i3bDuuG6u+G7k8Oy4bqy4bq7Zy1o4bql4bq7dcO54buP4bqm4bq74buTw7LhurLhurvDqsOq4bql4bq74buRw7lyduG6u+G7lcOBdnXhurvhu63Dg3bhuqXhurvhuqR4dnXhurvhu5Npd+G6u+G6psOJ4bq74buHLeG7heG7r+G6p+G6uzThuqp2deG6u+G6psOJ4bq74buww7rDrXbDuuG6u8OaeWnhurvhu5Xhu6F24bq74buQ4bundsO64bq7KcO64bqs4buPduG6u3XDuXjhurvhu5PDsuG6suG6u2bhuqXhurt1w7nhu4/huqbhurvhu5PDsuG6suG6u8Oq4bq94bql4bq74bqkeHZ14bq74buTaXfhurvhuqbDieG6u+G7gS3hu4Phu6/huqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWPigJwpw4nhurvhuqbDgsSQaeG6u3Zp4buG4bql4bq74buRxKl34bq74buJdsO64bq7w7rEkOG6sHZ14bq74bqmw4Lhurjhu5PhurvhuqbDueG7oeG6suG6u+G7leG7oXbhurvDiuG7l3bhurvhu5HDuXJ24bq7dsSQw4Phu5PhurvhuqZp4bqn4bq7KcOC4bufduG6u+G7lcOy4bqm4bq74butw7lwduG6peG6u+G7kcSpd+G6u+G7kWvhuqbhurvhu5Xhu43huqzhurt1w7Phu4bhurt1w7l44bq74buv4buLdsO64bq74bqmw4nhurvhuqbhu7nDueG6u3Zp4buG4bq7w4rDrOG6u+G6psO6xILDueG6u3XDuWl24bq7dcO5eOG6u+G7r+G7i3bDuuG6u3bDusOy4bqm4bq74bqmw4nhurvhuqTDrXZ14bq74bqkw4Phu6/hurt2dcOs4buG4bq74buvacO54bql4bq74buxxqF34bq74buZw6zDueG6u+G7leG7oXbhurvhu5PDusO5cOG6rOG6u+G6puG7ucO54bq74buT4bqqdnXhurt2dcOs4buG4oCd4bq7LeG6u+G7t3Z14bq74buww7rDueG7n+G7r+G6u3bDusOyduG6u+G7r+G7i3bDuuG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y+G7lOG7i8O54bq74buZw7lxduG6u+G7k0Np4bq7KcOAdnXhurvhu5NC4buT4bq7KcO6Q+G7huG6u+G6pOG7iXbhurvhuqbhu4vDueG6u+G7k+G6rMOB4buT4bq7w7rDveG6suG6u+G7k8O6d+G6u+G7kcO54buh4bqm4bql4bq74bqm4buldsO64bq74buV4buhduG6u2bDuuG6u+G6pMOtdnXhurt2aeG7huG6peG6u+G6psOCd3Z14bq7w4rhuqp2deG6u+G7iXbDuuG6u8O6xJDhurB2deG6u+G7k0Np4bq74buRxKl34bq74buTeXbhurvDqmZn4bq74bqyw7rEkOG6onZ14bq74bqmw7lxduG6p+G6uynDgnd2deG6u+G7lXjhuqXhurvhu5Dhu6d2w7rhurvhu5TFqXbDuuG6u+G7k3l24bq7w6pm4buH4bq74bqmw6zhuqzhurvDisODw7nhurvhu4fhu4PhurvhuqbDrOG6rOG6u+G7lWl2deG6u+G6psOCd3Z14bq7w4rhuqp2deG6u3Z14bqs4buG4bq7w7rDuXLhu6/huqXhurvhu5DDrOG6uyHFqWnhurst4bq7NER2deG6uynDrOG6rOG6u+G7k3jhurvhur/hurvhuqbDrOG6rOG6peG6u+G7sMO6w612w7rhurvDmnlp4bq7w6rhurvhuqbDrOG6rOG6peG6p+G6p+G6p+G6uynDgHZ14bq74buTQuG7k+G6uynDukPhu4bhurvhuqThu4l24bq74buVaXZ14bq74buTw7rGsOG6u+G7leG7i3fhurvhu5PDreG7k+G6u+G7lcWpaeG6u+G6ssO6xJDhuqJ2deG6u+G7rcO54bufduG6u+G7reG7i+G7k+G6u8OKw4PDueG6u+G7k8Ot4buT4bq74bqmw7rhuqzhu4ZwduG6u+G6psOCxJDhurB2deG6peG6u+G7k8O6Q+G6u+G6psOs4bqs4bq74bqmw7rhu7d2deG6u+G7kcOtd+G6u8OKcOG6u+G7mcO5c3bhurvhu5HDueG7oXbhurvhu5PhuqJ24bq74buRxKl34bq74buVcuG6u+G7k8Ot4buT4bq74bqmw6zhuqzhurvhu5nDueG6u+G7k8O64bqs4buGcnbhurvDgmnhurvhu7HDuuG7s8O54bq7w4rhuqp2deG6u3Z14bqs4buG4bq7w7rDuXLhu6/huqfhurvhu5RBdnXhurvhuqbDusSCw7nhuqXhurvhurLDusOt4bqm4bq74bqmw7rhu7d2deG6u+G6psO5duG6u+G6tOG6rGnhurvhu5PDreG7k+G6u+G6psOC4buL4buv4bq74buRxILhurt2w7ps4buv4bq74bqmw7rhu7d2deG6u+G7kcOtd+G6u+G7k8O6d+G6u+G7k8Ot4buT4bq74bqmw6zhuqzhurvhu5PDreG6u+G6psOC4bqo4bq74bqmw4LDrXbDuuG6u2l24bq74bqmd8OsduG6peG6u+G6psOCw612w7rhurvhu4Bp4bq74buxw7rhu7PDueG6u8OK4bqqdnXhurvhu4l2w7rhurvDusSQ4bqwdnXhurvhu5NDaeG6u+G7kcSpd+G6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y+G7lHLhurvhu5PDuuG6rMO1duG6u+G7kcWp4bq7RXZ14bq74bqyw7p44bq7w4rDg8O54bq74buRxKl34bq74bqk4bu54bq7aOG6peG6u+G7leG7i8O54bq74buZw7lxduG6u+G7k0Np4bq7W+G7huG6u+G7kWl24bq7IHZ14bq74bqyw7p44bq74bqk4bq44bq74buT4bu54bq74bqmw7rDueG7n3bhurvhuqZpw7nhurvDisOs4bq7KeG7p+G7r+G6u+G7scO54buh4buv4bq74buTReG6rOG6u3bhu4t24bq74buTw7p34bq74buRw7nhu6HhuqbhuqXhurtow7rhurvhuqTDrXZ14bq7dmnhu4bhuqXhurvhu5DDgeG6uy7huqzhu7nhu5PhurvhurLDunl2deG6u+G7lcSp4bq74buTeOG6u+G7lXfDrHbhurvhu5Phu7d2deG6u+G6psOt4buT4bq74buVw7nhurvDisOsd+G6u+G7lMOs4bq7Vm92deG6u8OKw6zhurvhu7DDusOtdsO64bq7w5p5aeG6peG6u+G6ssO64bu5w7nhurvDuuG6ruG6suG6u+G7k+G6qnZ14bq74buTw63hu5Phurvhu63hurjhu5Phurvhu63EkOG6rnZ14bq74buTw7rGsOG6u+G7leG7i3fhurtFdnXhurvhurLDunjhurvDisODw7nhurvhu5HEqXfhurvhuqThu7nhurto4bqn4bq74buUQXZ14bq74bqmw7rEgsO54bql4bq74buQw4Hhurvhu5XEqeG6u+G7k3jhurvhu5Phu7d2deG6u+G7lcO5cXbhurvhu7HDusO1duG6peG6u+G7k8O6xrDhurvhu5Xhu4t34bq74bq04bqsw7N24bq74buxw7rhuqzhurvhu4fhuqXhurvhurThuqzDs3bhurvhu7HDuuG6rOG6u+G7g+G6peG6p+G6p+G6p+G6u+G6psOCw7lyduG6u+G7scO6acO54bq74buTw7LhurLhurvhu5HDreG7k8O64bq7RXZ14bq74bqyw7p44bq7w4rDg8O54bq74buRxKl34bqn4bq74buUw7nhurvhu5Phuqp2deG6u8OKw4PDueG6u+G7lXjhuqXhurvhurLDuuG7ucO54bq7w7rhuq7hurLhurvDisODw7nhurvhu5PDreG7k+G6u+G7lcWpaeG6u+G6ssO6xJDhuqJ2deG6u8OCw6zhurvhuqR3w63huqbhurvhu5PDreG7k+G6u+G6psOCw712deG6u+G7lcO5cuG7r+G6u8O6QeG6peG6u+G7leG7n+G6peG6u+G7scOo4bq74buT4bu5dnXhuqXhurvhu5PDreG7k+G6u+G7scO64bqs4bq7w4rhurjhu5Phurvhu4Dhu4nhu4bhurvDgmnhurvhu61E4bq74bq04bqsxqHhuqbhuqXhurvhuqThu4vhuqbhurvhu63hurDhurvhu5XDsuG6puG6p+G6uyzDuuG7ucO54bq7w7rhuq7hurLhurvDisODw7nhurvhu5PDreG7k+G6u+G7lcWpaeG6u+G6ssO6xJDhuqJ2deG6u+G7k8O6xrDhurvhu5Xhu4t34bql4bq7w4LDrOG6u+G6pHfDreG6puG6peG6u+G7scO5cuG7r+G6u+G7leG7oeG7r+G6u+G7seG7n+G6rOG6u3XDvcO54bq74bqmw6zhuqzhurvhuqbDuuG6rOG7hnB24bq7w4rDrHfhurt24bqiw7nhurvhuqbDguG6qOG6u+G6psOCw612w7rhuqXhurvhu7HDueG7n3bhurvhurThuqzhu4bhu6Hhuqbhurvhu7HDuuG7t3Z14bq74buVcuG6u3Z1xJDEgsO54bq74buZw7N24bq74bqmw4Lhu5924bq74butQXZ14bq74buRw6jhuqXhurvhu5PDunnDueG6u+G7k2l2w7rDouG6u+G6pOG6ouG6u+G6psOtduG6u3Z1xJDEgsO54bq74buZw7N24bq7w4Jp4bq74buxw7rhu7PDueG6u8OK4bqqdnXhurt2deG6rOG7huG6u8O6w7ly4buv4bql4bq74bqk4buL4bqm4bq74but4bqw4bq74buVw7LhuqbhuqXhurvhu61E4bq74bq04bqsxqHhuqbhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWMp4buLw7nhurvhu5PhuqzDgeG7k+G6u8O6w73hurLhuqXhurvhu5Xhu4vDueG6u+G7mcO5cXbhurtb4buG4bq74buRaXbhursgdnXhurvhurLDunjhurvhuqThurjhurvhu5Phu7nhurvhuqbDusO54bufduG6u+G6pmnDueG6u8OKw6zhursp4bun4buv4bq74buxw7nhu6Hhu6/hurvhu5NF4bqs4bq7duG7i3bhurvhu5Vw4bq7dnXDusWp4bq7duG6osO54bq7duG7l3fhurvhu5Xhu4/huqzhurvDs+G6rOG6u+G6psO64bqs4buGcHbhuqXhurvhu5Phu4124bq74bqmw4Dhurvhu5PDukXhu5Phurvhu5Vy4bq74bqmw4LDrXbDuuG6u8OKaeG6u+G7leG7j+G6ssOi4bq7w4rDuXHhu5Phurvhu5nDueG6u+G7mcSCw7nhurvhu5nDs3bhurvhu5Phu4124bq74bqmw4Dhurvhu5PDukXhu5Phurvhu5PEkOG6onZ14bq74bq04bqs4buG4buh4bqm4bql4bq74buZReG6puG6u+G7scO6d8Ot4bqm4bql4bq74buV4buJ4buv4bq74buR4buJd+G6u2l24bq74bqmd8OsduG6p+G6uzTDg8O54bq7w6pmZ+G6u+G6ssO6xJDhuqJ2deG6u+G6psO5cXbhurvhu5N5duG6u+G6sOG6u+G6psOC4bufduG6u+G7kcO5cnbhurvDusO5cXbhurt2aeG7huG6peG6u+G7k+G7jXbhurvhu5N44bq74buRw7lxduG6u+G6ssO6w63hurLhurvhu63DrOG7r+G6u+G6pGl34bq74buVxJBp4bq7w4rDrHfhurvhu5HEguG6u+G6psOCxJDDg+G7k+G6u+G7k8O6w7lw4bqs4bq7w7rhu7fhu6/hurt2aeG7huG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y+G7ksO6xrDhurvhu5Xhu4t34bq74bqm4buLw7nhurvhu5PhuqzDgeG7k+G6u8O6w73hurLhuqXhurvhu7d2deG6u1Z14bqs4buGc3bhurs0anbhurspw7nhu6F24bq7LeG6uyzDunjhurvhu5LDusOtdsO64bq7w4pqduG6u+G6ssO6eXZ14bq74buQaXbhurvhu5LDusaw4bq74buV4buLd+G6uynDguG6rHZ14bq7xJDhuqJ2deG6u8OKcOG6uyzDunl2deG6u+G7k8O64bu5dnXhurvhuqbDusO54bufduG6u+G6pmnDueG6peG6uyzDunjhurspw4B2deG6u+G7k0Lhu5PhurvhuqbDgsSQ4bqwdnXhurspw4B2deG6u+G7k0Lhu5Phurssw7p5dnXhurvhu5PDuuG7uXZ14bq74bqmw7rDueG7n3bhurvhuqZpw7nhurvhu5PDunfhurvhu5HDueG7oeG6puG6peG6uzRqduG6u+G6ssO6eXZ14bq74bqmw7rEkMSCdnXhurvhuqbDguG6uOG7k+G6u+G7lcSp4bq74bux4buh4bqm4bq7duG7ucO54bq74bqmw4Lhurjhu5Phurvhuqbhuqzhu4bhu6F24bq7w4rDg8O54bq7ZuG6u+G6psawdsO64bq74buZ4bq44bq74buxw7nhu6F24bq74buTw7rFqeG6rOG6u+G7iXbDuuG6u8O6xJDhurB2deG6u+G7k0Np4bq74buRxKl34bq74buVcuG6u+G7k3jhurt2w7rhurx2deG6u+G7k8O6xrDhurvhu5Xhu4t34bq74buxxanhurLhurvhuqbDusSCw7nhuqXhurvDisO5ceG7k+G6u+G7seG7oeG6puG6u3bhu7nDueG6u+G6psOC4bq44buT4bq74bqm4bqs4buG4buhduG6u+G6pOG7o+G6u+G7lcSQ4bqu4buT4bq74buZ4bqs4buG4bq74bqmw4Lhu6fhurvhu5PDunfhurvhu5Xhu6F24bq7w7rhu6Hhuqbhurvhu5PhuqJ24bq74buRxKl34bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurlj4buUcuG6u0V2deG6u+G6ssO6eOG6u8OKw4PDueG6u+G7kcSpd+G6u+G6pOG7ueG6u2jhuqXhurvhu7d2deG6u1Z14bqs4buGc3bhurs0anbhurspw7nhu6F24bq74buVcOG6u3Z1w7rFqeG6u+G7leG7ucO54bq7w4rDg8O54bq74bqm4bqs4buG4buhduG6u+G6psOC4bufduG6u+G7kcO5cnbhuqXhurvhu5Phu4124bq74bqmanZ14bq74buTxJDEgnZ14bq74buxw7ly4buv4bq74buV4buh4buv4bq7w7rEkMODdnXhurvhu5nDtHbhurvhuqbDrOG6rOG6u+G6psO64bqs4buGcHbhurvhu5VpdnXhurvDunfhu4vhuqbhurvhu5XDgXZ14bq74bqmw4Lhu5924bq74buRw7lyduG6u+G6psOC4bqo4bq74bqmw4LDrXbDuuG6u2l24bq74bqmd8OsduG6peG6u+G6psOA4bq74buTw7pF4buT4bq74buRa3bhurvhurLDusOtd+G6u8O6w7lx4bqs4bq74buVcuG6u+G7kcOtd+G6u+G7kcSpd+G6p+G6u+G7lG3hu5Phurvhu5HDuXHhuqbhuqXhurvhu63EkOG6rOG6u+G7guG6u8O6xJDDg3Z14bq74buZw7R24bq74bqka+G6suG6u+G7gOG7oeG6suG6u+G6psOs4bqs4bq74bqmw7rhuqzhu4ZwduG6peG6u+G7scO64bu3dnXhurvhu5Vy4bq74buTeOG6u3Z1xJDEgsO54bq74bqmw4Lhu5924bq74bqmw6zhuqzhurvhu7HDusO54bq74buRxKl34bq74buVw4Dhurvhu5HDgeG6p+G6uynDgOG6u+G7k8O6ReG7k+G6u3XDuWnhurvhu5Phu7nhurvhu5PDumx2deG6u+G7k8O64bu5dnXhurvhu61BdnXhurvhu5HDqOG6peG6u+G6pOG6ouG6u+G6psOtduG6u3Z1xJDEgsO54bq74buZw7N24bq74bqw4bq74buVw7Phu4bhurvDisOsd+G6u+G7scO64bqs4bq7w4rhurjhu5Phurvhu5XDsuG6puG6u+G7rcO5cHbhuqXhurvhu5PDusaw4bq74buTw7p34bq7dnXEkMSCw7nhurvhu5nDs3bhurvhurThuqxp4buG4bq74bqmw4LhurDhurvhu63hu4vDueG6u+G7scO6w7nhurvhu5N44bq74butcXbDuuG6u+G7k0Np4bq74buTw7rhu6V2w7rhurvhurThuqzhu4ZwduG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y+G7kOG7n3bhurvhu5Phu4t2w7rhurvhu5V44bql4bq74buT4buNduG6u+G7keG7ueG6u+G6psOC4bul4bq74bqyw7rEkOG6onZ14bq74bqmw7lxduG6u0V2deG6u+G6psOC4bq44buT4bq74bqm4buLw7nhurvhu7HDuuG6rOG6u8OK4bq44buT4bq74buRxKl34bq74buVw4Dhurvhu5HDgeG6peG6u+G6psO64bq44buT4bq7w7rDuXF24bq7dnXDusO54buf4buv4bq7w4rDuXHhu5Phurvhu5PDsuG7r+G6u+G7kcO5cnbhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWPhu65t4bqm4bq74buxw7rDreG7k+G6peG6u+G7k+G7jXbhurvhuqbDgOG6u+G7k8O6ReG7k+G6u+G7k8O6bHZ14bq74buTw7rhu7l2deG6u3bDusOs4bq74buT4bq6acOi4bq74bqmw4Dhurvhu5PDukXhu5Phurvhu5PDum3huqbhurvhuqbGsGnhurvhu5PDrHbDuuG6u+G7k8Oz4buG4bq74bqw4bq74buxw7rhuqzhurvDiuG6uOG7k+G6u+G7leG7t+G6u+G6psO6xanDouG6u+G6psOA4bq74buTw7pF4buT4bq74buTw7p34bq7w7rDveG7k+G6u+G6pMO5dsO64bq7dnXDusaw4bq7w7rDveG7k+G6p+G6u+G7lEF2deG6u+G6psO6xILDueG6peG6u+G7k8O64bqsw7V24bq74buRxanhurvhu63EkOG6onZ14bq74bqmw7rhurjhu5PhuqXhurvhuqbDuuG6uOG7k+G6u+G6ssO6w7Xhu6/hurvhuqbDuuG7l3fhurvhurLDusSQ4bqidnXhurvhu5PDusOz4buv4bq74oCc4buH4bq74bqm4buLw7nhurvhu5PDuuG6oOKAneG6peG6u+G6pG924bq74bqkw6x2deG6u+G7reG6uOG7k+G6u+G7rcSQ4bqudnXhurvhu5Vy4bq7RXZ14bq74buTReG6rOG6u+G7scWp4bqy4bq74bqmw7rEgsO54bq74buTw63hu5PhurvhuqThurjhurvhu5Phu7nhuqXhurvhu5Phurrhurt2dcSQxILDueG6u+G7k2l2w7rhurt1w63hu5Phurvhuqbhu4vDueG6u+G7k8Ot4buT4bq7w4rhuqp2deG6u+G6psOCRHZ14bq74bqmw7rDsuG6suG6peG6u8OK4buXduG6u+G6pOG7t3Z14bql4bq7dnXhu43hu6/hurvhuqbDgsOsduG6peG6u3bEkMOD4buT4bq74buTw7rhu4nhu4bhurvhu4DDueG7oeG6puG6peG6p+G6p+G6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurJJ4bqs4bqmw7p3w4LhurljKcO64buXd+G6u+G7mWl2deG7k3d2deG6pGl24bqnw4p2Yi/hurJj

Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]