Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện yêu cầu các Bộ ngành, địa phương liên quan triển khai ứng phó khẩn cấp với bão MOLAVE (bão số 9).

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqtc+G6uWXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquLnThurThu6nhu5PEkeG6qS5z4bqoZeG6tELDgOG7sXJlw5VzdeG7sXNl4bquc+G6qGXDtXPhu6Vl4buRaeG7rWXhurThurZ04buh4buxZcawc2Z0ZUPhu7FyZeG6rnPhu69lxrBzw7Lhu7Flw7Vu4bquZeG7j8Os4butZeG6suG7s2Xhu4Xhuq0vc+G6ueG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquU+G7k2bDtMSR4bqpLnPhuqhl4bq0QsOA4buxcmXDlXN14buxc2Xhuq5z4bqoZeG6uERmZcO14buvZcOVw73hu7FyZeG7kXThu5/hu7Flw4rhu5vDgmXDtW/DgmXDtWfDtWXhu47hu7dl4buxcmjhu7Fz4bqzZeG7kcO5ZmXhuq5zQsOB4buxcmXhu6l04bub4buxZeG6sMOCZuG7sWXhurThurZ04buh4buxZcawc2Z0ZUPhu7FyZeG6rnPhu69lxrBzw7Lhu7Flw7Vu4bquZeG6uMOAdGXhu4/DrOG7rWXhu6rhu6zhu6hGMeG7kmXhuqXhu4/DrOG7rWXhurLhu7Nl4buF4bqn4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqp4bqtdOG7q3Jl4bqy4bq2w7XDoMSRLy904bq44bq14buPZuG7reG6tHNm4buxc3Phu61m4bq14bq44buxL+G7seG7k+G6uuG6si/hurvDqcOq4bq9L8Oq4buDw7Thurnhurnhu4HDqeG7hcOpw6nhurThur3DquG6vcOpw6rhur3DqeG7qeG6ueG6tcWp4bqucsSRZS/huqnhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnhu5BC4bqg4buxcmXhu5F0ZcO14bqoZmXhu4/DrOG7rWXhurLhu7Nl4buF4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpw5XDveG7sXJl4buRdOG7n+G7sWXhu7Hhu5vDguG6sWXhu47DrOG7rWXhu6rhu6zhu6hGMeG7kmXhu5Fm4buxcmVz4butaeG6tGXhu5Hhu7fhu7FyZeG6tOG6tuG7m+G7sWXGsHPDgmXhurjEkMO1ZeG7q3Thu6Phu7FlLuG6tsOC4buxcmXDteG6qGZlP3N04bupdOG6ruG6rnThu7Hhurdl4bqyZ+G7sXJl4buxZsOKZeG6peG7sXJow4pl4bq74buBZeG6tHNn4buxcmXhurnDqeG6p2Xhu4/DrOG7rWXhurLGoWXhu5F0ZeG6uGjhu61l4buOdOG7oeG7sWXhu5DDveG7sXJl4bq4aGXhurThurbDg2XhurRzaOG7sXNlw7XDgeG7sWXhu4/DrOG7rWXhurLhu7Nl4buF4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpLnPhu5Phu61lw7TEkGXhu49n4butZcO14bqoZmUu4bq2w4Lhu7FyZeG6tG3hu6tlw5TEkGXhu49n4butZcavc3Vl4bq0QuG6ouG7sXJl4bq0c8OC4buCZeG6uOG7i+G7sWXhurDDguG7s8O1ZXJ0ZuG6s2Xhu5Ftw4pl4bupaGXDtcOB4buxZeG7j8Os4butZcO14buvZcO1QuG6oOG7sXJl4buR4bu3ZeG6tm7hurRl4buraeG7sXPhurNl4bquc2nhu6tl4bq4dGXDreG7sXNlc0LDg+G7sXJl4bq24bu34buxcuG6s2XhurJDw7VlcnThu69l4buraeG7sXNl4buxc27hurRl4bq44bqm4buxcmVyb+G7sWXhurRt4burZeG7j8Os4butZcawc3Rlw4Nl4bq04bq24bub4buxZeG7j3Thu6Hhu7Flw7Xhu69l4bq0c+G7oWXhu5Fp4bq0ZeG6tMOAdGXDtW7huq5l4bq54bq74bqzZeG6ueG6veG6s2VydMOz4bq0ZcO1buG6rmXhurnhur/hurNl4bqy4buv4buxcmXhu4904buh4buxZcO1ZuG7rWXhurREZeG7gy1l4bq5w6nhu6vhurdl4bqyZsOCZcawc3Rl4bq4aOG7rWXhu4504buh4buxZeG7kMO94buxcuG6s2Xhu4/DrOG7rWXhurLGoWXDtHRlw7Vzw4LDiuG7oeG7sWXhu7FzZuG7sXNl4bq44bujZeG6rnN1ZmXhurjhuqbhu7FyZeG7j3Thu6Hhu7Fl4bq4aGXhu5Fu4bq0ZeG7qXThu6Phu7Fl4buxQsOAw7Vl4bq0ZuG6t2XhurREZeG7keG7m+G7q2Xhu6tmdGXhuqXhu7FyaMOKZeG6u+G7h2XhurRzZ+G7sXJl4bq5w6nhuqfhurNl4buPw6zhu61l4bqyxqFlw63hu7FzZXNCw4Phu7FyZeG6tOG6tsSQw7Vl4bq0dOG7neG6rmXhu5Hhu53hu7Fl4bq44buT4buxZeG7j3Thu6Hhu7Fl4bq4aGXhu5Fu4bq0ZeG7qXThu6Phu7Flw7Vnw7Vl4bq04bul4buxc2XGsHPDgmXhurjEkMO1ZS7hurbDguG7sXJl4bq4aGXhu7Bm4burZS7hurbDguG7sXJl4buO4bu34bqzZXPhu61o4buxZeG7qULDgmXhu4/DrOG7rWVybcOKZeG7q0JmZeG7qcOA4buxZeG6tOG6tuG7m+G7sWXDtHThu5/hu7Fl4bq24bu34buxcmXhuqXGsHN0ZeG7keG7uWXhu4/hu7dl4bq4aOG7rWXhu5Fu4bq0ZeG7qXThu6Phu7Fl4burQ8O1ZeG7keG7t2XhurRo4buxZeG6rnNnZcO14bqoZmXDtcOB4buxZeG7j8Os4butZeG7sWjDimXDteG7r2XhurRz4buhZeG6tELDgeG7sXJl4buRQsOB4buxcmVz4butasO1ZeG7q2nhu7FzZXPDgeG7sWXhu4/DrOG7rWXhurLhu7Nl4bq54bq7ZeG7seG7i+G7q2XhurvDqeG6ueG7h2Xhu5HDrGXhu5Hhu7ll4buP4bu3ZeG6uGjhu61lw7Vnw7Vl4bq04bul4buxc2XhurREZeG7jsO64buxc2Xhu5DDueG7sXNl4buR4bud4buxZeG7sHThu7FzZS5zw4LDs+G7seG6s2VybcOKZeG6tHN04buf4bq0ZXNpdGXhu7Fq4buxcmXhu7Hhu6PhuqfhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnhu5Dhu6Flw7Vz4bqoZeG7keG7t+G7sXJlQ+G7sXJl4bquc+G7r2XhurjDgHRl4buPw6zhu63hurNlc2nhu7Flw7Vz4budZeG6tHN04buf4bq0ZXNpdOG6s2Uuc+G6qGXhurRCw4Dhu7FyZcOVc3Xhu7FzZeG6rnPhuqhlw4rhu5vDgmXDtW/DgmXhu45m4buxZcOVc+G7pWXhu5Fp4butZeG6tOG6tsOC4buxcmVCw4Hhu7FyZeG6uOG7o2Xhuq5zduG7sXJlw7Vz4buz4buxcmXhurRzdOG7m+G7sWXhurRmdOG6s2U+w4pl4buPZuG7sWU6w4Lhu7PDtWVydGZlQ+G7sXJl4bquc+G7r2XhurLEkGXDteG7s+G6s2XhurRzdOG7m+G7sWXhurRmdGXhurhoZeG6tMO64burZcawdOG7neG7q2XDtUPDgmXhu7Fp4bux4bqzZcO1Z8O1ZeG7juG7t+G6s2Xhu7FyaOG7sXPhurNl4buRw7lmZeG6rnNCw4Hhu7FyZeG6tHPhu5Phu61lw7VzQ8O1ZeG7seG7i+G7sXJl4bq4aGXhu7FzdOG7n+G7q2Xhurjhuqxl4buRQuG6osO1ZXJ0ZuG7rWXDtXPhuqhl4buR4bu34buxcmXhurThu7llw7VzQ8O1ZeG6tHPhu5Phu61lw7R5dGXDtXNq4bq0ZcO1c8ahZcO0dHDhu7Fl4buPdOG7neG7sWXDteG6qGZl4buPw6zhu63hurNlxrDDueG6rmXhurRz4bqgdGXDtXPhu6Vl4buRaeG7reG6s2XhurThurZ04buh4buxZcawc2Z0ZcO1w73hu7FyZeG6tGfDtWVD4buxcmXhuq5z4buvZeG6tHPhu5Phu61l4bquc0LDgeG7sXJlw7VzbeG7q2XigJzhu4/hu7Phu7Fl4bq0aXRlw7VzQeKAneG6s2XhurTDs+G6rmXhurThurbDguG7sXJl4bur4bu34bq0ZeG6suG7s2Xhu7FzdOG7n+G7q2Xhurjhuqxl4bqyZsOC4bqx4bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqp4bq54bq1ZS7Ds+G6rmXhurThurbDguG7sXJl4buPw63hu61l4buRw63hu6tlZuG7sWXhurThu61o4buxZcO1c+G7rWXhu7FyQuG6oHThurNl4bquc0LDgeG7sXJl4bq0dOG7n+G7sWVz4butaeG6tGXhu5Hhu7fhu7FyZeG6tOG6tuG7m+G7sWXhu4904buh4bux4bqzZeG7kcOt4but4bqzZeG7sXNu4bq0ZeG7qWhl4buPw63hu61l4buRw63hu6tlZuG7sWXhurThu61o4buxZcO1c+G7rWXhu7FyQuG6oHThurNl4bq0aMOCZeG6tHPDgsOK4buj4bux4bqzZeG6rnNCw4Hhu7FyZeG6tHThu5/hu7Flc+G7rWnhurRl4buR4bu34buxcmXhurThurbhu5vhu7Fl4buPdOG7oeG7sWXhurhoZeG6tGl0ZeG7scOBdGXhurThurZn4buxc2XhurThurbhuqThurdlZuG7sWXhurThu61o4buxZeG7keG7s3Rl4bq4w4B0ZcO1Z8O1ZXPhu61p4bq0ZeG7keG7t+G7sXJl4bq0c+G7i+G7q2XDtHbhurNlxrBzZnRl4bq0c2fDtWXDtG/DgmXGsHN14bqzZXPhu61p4bq0ZeG7keG7t+G7sXJl4buxw4LDvXRl4bq04bq24bu14buxcmXhurRzw4Lhu4LhurNlc8OtdGXhurLDreG7sWXhurhoZcO1Z8O1ZXPhu61p4bq0ZeG7keG7t+G7sXJlxrBzZ8O1ZeG6tOG6tuG7m+G7sWXhu4904buh4bux4bq3ZeG6tmhl4bqy4butZ+G6tGXhuq5zQsOB4buxcmVn4bux4bqzZcO1c+G6qGXhu5Hhu7fhu7FyZeG6ssOBZeG6tGfhu7Fl4buxckLhuqB04bqzZeG6rnNCw4Hhu7FyZeG6tHThu5/hu7Fl4bq0aXRlw7Vnw7VlxrBzw4Jl4bq4xJDDtWXhu7Fyw4LDimVzdOG7oeG7q2XhurThurbhu5vhu7Fl4buPdOG7oeG7seG6s2Xhu5HDreG7rWXhurho4butZeG7kW7hurRl4bupdOG7o+G7seG6tWUu4bqmw4pl4bq0c+G7k+G7rWXDtHRw4buxZeG7j3Thu53hu7Flw7XhuqhmZeG7j8Os4butZeG6uGhl4bq0w7rhu7FzZXPDuuG7sXNlw7Xhuqxl4bq0c+G7oeG6s2XDtWfDtWXhu5HDuWZl4bquc0LDgeG7sXJl4bqww4LDiuG7neG6tGXhu5HDueG7sXNl4bq4dOG7n8O1ZcO1buG7q2Xhu4904buh4bux4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqp4bq74bq1ZTtoZeG6suG7rWfhurThurNlw7Vz4bqoZeG7keG7t+G7sXJl4bq04bq2dOG7oeG7sWXGsHNmdGXDtcO94buxcmXhurRnw7Vl4buPw63hu61l4buRw63hu6tlZuG7sWXhurThu61o4buxZeG6tOG6tuG7m+G7sWXhu5Fu4bq0ZeG7qXThu6Phu7HhurHhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqk7aGXhurLhu61n4bq04bqzZeG6tOG6tnThu6Hhu7FlxrBzZnRlw7XDveG7sXJl4bq0Z8O1ZeG7kcOt4burZeG7j8Ot4butZWbhu7Fl4bq04butaOG7sWXhurR14buxc2Xhu6tp4buxcmXhurhoZeG6tGh0ZeG6ssOt4buxZcO14bqoZmXhu7FzbeG7sWXDtG3hu7HhurFl4bqybOG7sWXhurJo4buxcmXhurLDgWXhurRn4buxZeG7sXJC4bqgdGXDtG3hu7Fl4bq2ZmXGsHN4dGXDtWfDtWXGsHPDgmXhurjEkMO1ZeG7sXLDgsOKZXN04buh4bur4bqzZcawc8O94buxcmXhu4/DreG7rWXhu5HDreG7q2Vm4buxZeG6tOG7rWjhu7Fl4bq04bq2QsOAw7VlxrBzdGXhu4/DrOG7rWXDreG7sXNlc0LDg+G7sXJl4bq04bq2xJDDtWXhurR04bud4bqu4bq3ZeG6tOG6tnThu6Hhu7FlxrBzZnRlw7XDveG7sXJl4bq0Z8O1ZeG7j8Ot4butZeG6uOG7n2Xhu7FzaGXDtUVm4bqzZcO1w73hu7FyZeG6tOG6tsO64buxc+G6s2Xhu5Hhu5tl4buRdOG7o8OC4bqzZXPhu7Vl4buRw7Phuq7hurNl4buPw63hu61l4bq44bufZcO1w4Fl4bqyw4Nlw7Vnw7Vl4bqyw63hu7Fl4bq8w4Ju4bq04bqzZcawdOG7sXNlw7Thu61m4buxc+G6s2XDtMO5w7VzZeG6uOG6rGXhurhoZeG6ssOt4buxZeG6vMOCbuG6tGXhu7HDveG7sXJl4buxcnN04buf4bqu4bq3ZcO1c+G6qGXhu5Hhu7fhu7FyZcO0xJBl4bq04bq2w4ll4bupQsOB4buxcmXhurRzxJDDteG6s2XhurRzxJDDtWXhuq5zw7Lhu6vhurNlc2jhu7FyZXPhu69mZeG6tHN04bud4bq0ZcOK4budw4Jl4bq0aXRlw7Vnw7VlxrBzw4Jl4bq4xJDDtWXDteG7r2Xhu7Fyw4LDimXDtcOBZeG7j8O5ZcO1c3RmZcO14buJ4bq0Zcaw4buZ4butZcO0aHRlw7Thu61l4burQmZl4bup4bqq4bq3ZcO1c+G6qGXhu5Hhu7fhu7FyZeG7j+G7s2XhurThurZ1ZeG7qcSQw7Vl4bupQuG6ouG7sXLhurNl4bquc0LDgeG7sXJl4bq0dOG7n+G7seG6s2XhurThurZm4buxcmXhurRzdOG7neG6tGXhu4/DueG6s2XhurjDs+G6tGXhurRCZeG6tGl0ZeG7sXPDieG7sXJl4buxw4F0ZeG6vMOC4buxcmXDiuG7ncOCZeG7keG7oWXhurJs4buxZeG6smjhu7FyZeG6vEVl4bup4bq+ZcO1Z8O1ZeG6tMO64buxc2Vzw4Lhu7Phu7FyZcawc8Oy4buxZcO1buG6rmXhurhoZUPhu7FyZcO1Q8OC4bqzZcawc+G7icO1ZeG6rnPhuqzDtWXGsMO54bquZeG6tHPhuqB0ZcO1Z8O1ZeG6ssSQZcO14buz4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqp4bq94bq1ZeG7jmbhu7Flw5Vz4bulZeG7kWnhu61lLuG6tsOC4buxcmVCw4Hhu7FyZeG6uOG7o2Xhuq5zduG7sXLhurNlw7Vz4buz4buxcmXhurRzdOG7m+G7sWXhurRmdGXhurThu7llw7VzQ8O1ZeG6tHPhu5Phu61lw7R5dGXDtXNq4bq0ZcO1c8ahZcO0dHDhu7Fl4buPdOG7neG7sWXDteG6qGZl4buPw6zhu63hurdl4bq0c0LhuqDhu7FyZeG6vMOCw4rhu5vhu7Flw7XDs+G6rmXhu7Fzw7PhurRl4bq44bqm4buxcmXhu7Fyw4LDimVzdOG7oeG7q+G6s2XGsMO54bquZeG6tHPhuqB0ZcO1c+G7pWXhu5Fp4but4bqzZeG7kcO94buxZeG7keG7s8O1ZcO1Z8O1ZeG7juG7t+G6s2Xhu7FyaOG7sXPhurNl4buRw7lmZeG6rnNCw4Hhu7FyZeG6tOG6tnThu6Hhu7FlxrBzZnRlw7Vnw7Vl4buPdOG7n+G7sWXhuq5zZ+G6rmXDteG6rGXhurRz4buhZUPhu7FyZeG6rnPhu69l4bq4w4B0ZeG7j8Os4but4bqzZeG7qeG6quG6t2Xhu49n4butZcO1Z+G7rWUuc+G6qGXhurRCw4Dhu7FyZcOVc3Xhu7FzZeG6rnPhuqhlw7Vz4bulZeG7kWnhu61l4bq8RWXhu6nhur5l4buxc8OJ4buxcmXhurhu4buxZeG7keG7o2XhurhC4bqi4bq0ZeG6tHPDsuG7q2XhurDDgsOK4buj4bux4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpw6rhurVlPsOKZeG7j2bhu7FlOsOC4buzw7VlcnRmZUPhu7FyZeG6rnPhu69l4bqyxJBlw7Xhu7PhurNl4bq0c3Thu5vhu7Fl4bq0ZnRl4bq4aGUuw7rhu6tlxrB04bud4burZcO1Q8OCZeG7sWnhu7HhurNl4buO4bu3ZTrDguG7s8O1ZeG6rnN24buxcuG6s2Xhu47hu7dlw5XDveG7sXJlZuG7sWXDtXPhu6Vl4buRaeG7rWXDtWfDtWXhu5HDgeG7sWXhurjDuWXhu5Hhu6/hu7FyZeG6tOG6tuG7m+G7sWXhu5HDuWZl4buPaOG7sWXDteG7r2Xhu7Fyw4LDimXDtcOBZcOt4buxc2VzQsOD4buxcmXDteG6qGZl4buPw6zhu63hurNl4bup4bqqZeG6tmhl4bqy4butZ+G6tGXhuq5zQsOB4buxcmVn4bux4bqzZcO1c+G6qGXhu5Hhu7fhu7FyZeG7j+G7s2XhurThurZ1ZeG7qcSQw7Vl4bupQuG6ouG7sXLhurNl4bquc0LDgeG7sXJl4bq0dOG7n+G7seG6s2XhurThurZm4buxcmXhurRzdOG7neG6tGXhu4/DuWXhurRpdGXDtWfDtWXGsHPDgmXhurjEkMO1ZeG6tOG6tnfhu7FyZeG7kXThu6Hhu6tl4buR4buhZeG6smzhu7Fl4bqyaOG7sXJlc0Fl4bq04bq24bqiZeG7kcO5ZmXhuq5zQsOB4buxcmXhurLDgWXhurRn4buxZeG7sXNt4buxZcO0beG7seG6s2XDtUPDgmVz4bu34bqzZcO1Q8OCZeG7sWnhu7FlxrBzdGXDteG7r2XDiuG7m8OCZcO1b8OC4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqp4bq/4bq1ZeG7kGh0ZS7hurbDgsOK4buj4buxZXPDuuG7sXNlMXThu5/hurRl4buwZuG7q+G6s2Xhu5BodGUudOG7neG7sXJl4bux4buvdGUxdOG7n+G6tGXhu7Bm4burZeG6uGhlw7Vnw7Vlw7XDgWXhurDDgmbhu7Fl4bq0c8O94buxcmXhurRu4bux4bqzZeG7j2fhu61lw7VzdWXhurThu4vhu7FyZcO1QuG6oOG7sXJlw7XDveG7sXJl4bq0Z8O1ZeG6tHPDveG7sXJl4bq0dOG7seG6s2XhurThurbDgsOK4buj4buxZeG6tHPDveG7sXJl4buR4buhZeG7sXJC4bqgdGXDtG3hu7Fl4buPdOG7neG6tOG6s2XDtXPhuqhl4buR4bu34buxcmXhuq5zduG7sXLhurNlw7Vz4buz4buxcuG6s2VydMOt4burZeG6tHN04buhw4Jl4bq0c3Thu5/hurRlc2l0ZcO04butZeG7j8Os4but4bqzZeG7qeG6quG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6rkbDguG6tHPhu63hurbEkeG6qS5z4buT4butZeG7j2bhu63DtXN04buxc+G6rnPDguG6teG6uOG7seG6rS/huq7huqk=

Theo baochinhphu.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]