(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhà máy sợi dệt An Phước tại xã Cẩm Tú (Cẩm Thủy) là Dự án gắn trồng trọt và chế biến, gắn nông nghiệp với công nghiệp với công suất 10.000 cọc sợi/năm, tương ứng với 1.700 tấn sợi gai/năm và 1.400 tấn bông gai/năm.
xKgk4buMw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYeG6oiXhuqMh4buuT0psw50pw5PhuqPDoDwpPcOTw7kk4bucw5Mo4buaZMOT4bqh4bueKcOTY8Ojw5nhuqPDk+G6oTclw5Phu7Dhu7bhuqPDk+G6vSnDk0Ek4bq1NeG7qsSoLyThu4xKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYeG7neG7rsag4buwT0rDuSThu5zDkyjhu5pkw5PhuqE3JcOT4buw4bu24bqjw5Phur0pw5NBJOG6tTXhu6rDk+G6o+G7oiXDk2Phu6DDk23FqCjDk+G6osSDw5Phu4ptxagow5PhuqIk4bq3ZOG7iMOTIeG7nMOTbuG6p8OT4buaKcOTPVEpw5PhuqPDoDApPcOT4bqjw6B94bqjw5Phuqvhu5zDk+G7qiThu7LDk+G7qCXhu7IpScOTPVEpw5MpIik9w5MpPSQl4bu2YcOT4bqrNSXDk+G7qiIpPcOTKT0kJeG7tmHDk+G6qzUlw5Phu6oiKT3Dk+G6ocOjw5nhuqPDk+G7jMOSw43DksOSw5LDk+G7qn3hu6rDk+G6oTclLylQKEnDk+G6o+G6tTQpPcOTw6IpPcOT4bqrNSXDk+G7jMON4buYw5LDksOT4bqjw5kpw5PhuqE3JcOTPcagJS8pUCjDk+G6q+G7nMOT4buMw43DlMOSw5LDk+G6o8OZKcOT4buoIik9w5M9xqAlLylQKMONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT0rEqCUoPcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+TyVt4buuKeG6o+G7rsOgT8OT4bqh4bqjZCHhu67hur5PYiXhu7DhuqMkR8OT4buUw5LDkmFjSMOTJOG7riU9JOG6o0fDk+G7kMOVw5VhY0hPw5PhuqHDoOG7quG6vk8vL+G7quG7sCnDjeG7qMagPOG6oyTGoCkkJDzGoMON4bqrKS/hu7Dhu67huqEu4bqjPGEvKeG7rmLhuqEv4buO4buO4buMw5Uv4buM4buQw5Lhu7DDleG7jOG7lsOVw5Xhu5Dhu5bhuqPhu47DleG7kOG7jsOUIcOSw40sYT1Gw6Dhur7hu5jhu47hu4xPw5PGoCHhuqPhur5PbMOdKcOT4bqjw6A8KT3Dk8O5JOG7nMOTKOG7mmTDk+G6oeG7ninDk2PDo8OZ4bqjw5PhuqE3JcOT4buw4bu24bqjw5Phur0pw5NBJOG6tTXhu6pPw5NiJeG7sOG6oyThur5P4buUw5LDkk/DkyThu64lPSThuqPhur5P4buQw5XDlU/Dky9KxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbcagYeG6oyU8KU9Kw7kk4bucw5Mo4buaZMOT4busJcOT4bqr4bucPMOTJDzhu6LhuqPDk+G7rDEpPcOT4bqj4buiPMOT4buqJDzDk8O5PeG7nCkkw5MpIik9w5MpPSQl4bu2YcOT4bqr4bucw5Phu6oiKT3Dkyk9JCXhu7Zhw5Phu6rhurfGoMOT4bqjOikkw5MoMeG6o8OT4bqh4bueKcOTYSTFqCjDkyg1JUnDkz0+YcOTYSThu6Qpw5MkJeG7tinDk+G6oyThuqfhu6rDkyQ+xqDDk+G7qiTDozMlw5MhJcOdKcOTLuG7suG6o8OT4bqh4bueKcOTY8Ojw5nhuqNJw5Phu6ok4buyw5Phu6gl4buyKUnDk+G6oyXDncOjw5PhuqMk4bqxw5PhuqHhu54pw5NhJMWoKMOT4bqj4buiJcOT4buq4bua4buqw5Mkw6Nk4bu2KcOTKCXhu7Qpw5MpxIMlw5NhJCrGoMOT4bqiw5pkw5PhuqM6KSTDk+G6oiTGoCkkw5Phu50+xqDDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9KxKglKD3Dk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk8lbeG7rinhuqPhu67DoE/Dk+G6oeG6o2Qh4buu4bq+T2Il4buw4bqjJEfDk+G7lMOSw5JhY0jDkyThu64lPSThuqNHw5Phu5Dhu5Thu45hY0hPw5PhuqHDoOG7quG6vk8vL+G7quG7sCnDjeG7qMagPOG6oyTGoCkkJDzGoMON4bqrKS/hu7Dhu67huqEu4bqjPGEvKeG7rmLhuqEv4buO4buO4buMw5Uv4buM4buQw5Lhu7DDleG7jOG7lsOVw5Thu4zhu5DhuqPhu5Lhu47hu5jhu47DkiHDksONLGE9RsOg4bq+w5Thu5TDkk/Dk8agIeG6o+G6vk9sw50pw5PhuqPDoDwpPcOTw7kk4bucw5Mo4buaZMOT4bqh4bueKcOTY8Ojw5nhuqPDk+G6oTclw5Phu7Dhu7bhuqPDk+G6vSnDk0Ek4bq1NeG7qk/Dk2Il4buw4bqjJOG6vk/hu5TDksOST8OTJOG7riU9JOG6o+G6vk/hu5Dhu5Thu45Pw5MvSsSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYW3GoGHhuqMlPClPSm0iKT3Dkykkw5opw5PDuSThu5zDkyjhu5pkw5PhuqDhu54pw5Njw6PDmeG6o8OT4bqhNyXDk+G7sOG7tuG6o8OT4bq9KcOTQSThurU14buqw5Phu4ptxagow5PhuqIk4bq3ZOG7iMOT4buqJOG7ssOT4buoJeG7sinDk+G6q1vDkz3GoCXDkyk9w6Nkw50pw5MhJeG7tsOjw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSsSoJSg9w5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PJW3hu64p4bqj4buuw6BPw5PhuqHhuqNkIeG7ruG6vk9iJeG7sOG6oyRHw5Phu5TDksOSYWNIw5Mk4buuJT0k4bqjR8OT4buQw5XDlWFjSE/Dk+G6ocOg4buq4bq+Ty8v4buq4buwKcON4buoxqA84bqjJMagKSQkPMagw43huqspL+G7sOG7ruG6oS7huqM8YS8p4buuYuG6oS/hu47hu47hu4zDlS/hu4zhu5DDkuG7sMOV4buM4buWw5XDlMOU4buU4bqj4buWw5Xhu47hu5Dhu5Qhw5LDjSxhPUbDoOG6vsOU4buU4buUT8OTxqAh4bqj4bq+T2zDnSnDk+G6o8OgPCk9w5PDuSThu5zDkyjhu5pkw5PhuqHhu54pw5Njw6PDmeG6o8OT4bqhNyXDk+G7sOG7tuG6o8OT4bq9KcOTQSThurU14buqT8OTYiXhu7DhuqMk4bq+T+G7lMOSw5JPw5Mk4buuJT0k4bqj4bq+T+G7kMOVw5VPw5MvSsSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYW3GoGHhuqMlPClPSuG6qlvDk+G7qsOaZMOTPcagJcOTY8agKSTDk+G7rOG6tTfhu6rDk+G7qD7hu6rDk+G6o+G7muG7qiTDk+G6ocOZZMOTLiQiw5Mh4bucKMOTKT3Do2TDnSnDkyHDo2Thu7Ypw5Phu6ok4buyw5Phu6gl4buyKcOT4bqhNyXDk+G7sOG7tuG6o8ONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT0rEqCUoPcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+TyVt4buuKeG6o+G7rsOgT8OT4bqh4bqjZCHhu67hur5PYiXhu7DhuqMkR8OT4buUw5LDkmFjSMOTJOG7riU9JOG6o0fDk+G7kMOVw5VhY0hPw5PhuqHDoOG7quG6vk8vL+G7quG7sCnDjeG7qMagPOG6oyTGoCkkJDzGoMON4bqrKS/hu7Dhu67huqEu4bqjPGEvKeG7rmLhuqEv4buO4buO4buMw5Uv4buM4buQw5Lhu7DDleG7jOG7lsOV4buQw5Lhu5jhuqPhu5LDleG7kuG7jsOSIcOSw40sYT1Gw6Dhur7DlOG7lsOST8OTxqAh4bqj4bq+T2zDnSnDk+G6o8OgPCk9w5PDuSThu5zDkyjhu5pkw5PhuqHhu54pw5Njw6PDmeG6o8OT4bqhNyXDk+G7sOG7tuG6o8OT4bq9KcOTQSThurU14buqT8OTYiXhu7DhuqMk4bq+T+G7lMOSw5JPw5Mk4buuJT0k4bqj4bq+T+G7kMOVw5VPw5MvSsSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYW3GoGHhuqMlPClPSm7DmmTDk+G7qiTDo2Thu7Qpw5PhuqHhu54pw5Njw6PDmeG6o8OTJCXhu7Ypw5Phu6zhu6Ilw5Phu6rhurfGoMOTw7kk4bucw5Mo4buaZMOT4bqg4bueKcOTY8Ojw5nhuqPDk+G6oTclw5Phu7Dhu7bhuqPDk+G6vSnDk0Ek4bq1NeG7qsONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT0rEqCUoPcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+TyVt4buuKeG6o+G7rsOgT8OT4bqh4bqjZCHhu67hur5PYiXhu7DhuqMkR8OT4buUw5LDkmFjSMOTJOG7riU9JOG6o0fDk+G7kMOVw5VhY0hPw5PhuqHDoOG7quG6vk8vL+G7quG7sCnDjeG7qMagPOG6oyTGoCkkJDzGoMON4bqrKS/hu7Dhu67huqEu4bqjPGEvKeG7rmLhuqEv4buO4buO4buMw5Uv4buM4buQw5Lhu7DDleG7jOG7lsOV4buQw5Xhu4zhuqPDlcOUw5Thu5bDlSHDksONLGE9RsOg4bq+4buO4buQw5VPw5PGoCHhuqPhur5PbMOdKcOT4bqjw6A8KT3Dk8O5JOG7nMOTKOG7mmTDk+G6oeG7ninDk2PDo8OZ4bqjw5PhuqE3JcOT4buw4bu24bqjw5Phur0pw5NBJOG6tTXhu6pPw5NiJeG7sOG6oyThur5P4buUw5LDkk/DkyThu64lPSThuqPhur5P4buQw5XDlU/Dky9KxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbcagYeG6oyU8KU/Dk+G6oeG6o2Qh4buu4bq+TyjGoMOgPSUpR8OTw5JhY0jDk2HGoOG7sOG7sCUpPUfDk8OSYWNIw5MhJeG6oeG6oy3huqHhuqNkIeG7rkfDkyk8KeG7rkjDkzzDo+G6oyElKeG7rkfDk8OSYWNIw5MhJSnhu64tJOG7riU9JOG6o0fDkyk8w6AoxqAhSMOT4buoPGMt4bqhJXolKT1Hw5Phu6g8w6Dhu7Dhu67DoC3hu6g8Y0jDkyM8KeG6oy0jxqAoJSFkR8OTw4A84buoPOG6ozxJw5Phur3DoCXGoCFJw5PhuqHGoCnhuqEt4bqh4buuw6AlI0jDk+G7qDzDoOG7sOG7rsOgR8OTw5JhY0jDkyM8KeG6oy3huqEleuG7rkfDk+G7jOG7kmFjSMOT4bqr4buuw6DhuqMl4buqxqAhLcagISU9KUfDk+G7qMag4bqh4buuISUp4buuSMOT4buoxqDhu6ouPcOgPMOjKeG7sEfDk+G6o8OgxqAp4bqhYcagw6Dhu64p4bqjSE/Dk+G7sMag4bqjxqAt4bqhw6Dhu6rhur5PLy/hu6rhu7Apw43hu6jGoDzhuqMkxqApJCQ8xqDDjeG6qykv4buw4buu4bqhLuG6ozxhLynhu65i4bqhL+G7jsOS4buQw5Iv4buM4buQ4buY4buww5Xhu4zhu5Dhu5Dhu5Lhu47hu47huqPhu47hu5jDkuG7kOG7lCHDksONLGE9RsOg4bq+4buM4buY4buUT8OT4buwxqDhuqPGoC3huqHDo+G7qC0k4bqjKCHhur5PxKjhu7Al4bqrw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PSsOBw6Nkw5PhuqPDoCYpJMOTY+G6rcOTIcSRw5Phuqtbw5Phu6rDmmTDkz3GoCXDk2PGoCkkw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSsSoJSg9w5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PJW3hu64p4bqj4buuw6BPw5PhuqHhuqNkIeG7ruG6vk9iJeG7sOG6oyRHw5Phu5TDksOSYWNIw5Mk4buuJT0k4bqjR8OT4buQw5XDlWFjSE/Dk+G6ocOg4buq4bq+Ty8v4buq4buwKcON4buoxqA84bqjJMagKSQkPMagw43huqspL+G7sOG7ruG6oS7huqM8YS8p4buuYuG6oS/hu47hu47hu4zDlS/hu4zhu5DDkuG7sMOV4buM4buWw5Xhu5DDlMOU4bqj4buWw5LDleG7mCHhu4zDki3hu47DkuG7juG7jsOSw5Xhu47DleG7jOG7jMOS4buUw5Thu5gtJSg9LcOSw40sYT1Pw5PGoCHhuqPhur5PbMOdKcOT4bqjw6A8KT3Dk8O5JOG7nMOTKOG7mmTDk+G6oeG7ninDk2PDo8OZ4bqjw5PhuqE3JcOT4buw4bu24bqjw5Phur0pw5NBJOG6tTXhu6pPw5NiJeG7sOG6oyThur5P4buUw5LDkk/DkyThu64lPSThuqPhur5P4buQw5XDlU/Dky9KxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbcagYeG6oyU8KU9KbSIpPcOTKSTDminDk2Phuq3DkyHEkUnDk+G7qiThu7LDk+G7qCXhu7Ipw5Phuqtbw5M9xqAlw5NjxqApJMONw43DjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9KxKglKD3Dk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk8lbeG7rinhuqPhu67DoE/Dk+G6oeG6o2Qh4buu4bq+T2Il4buw4bqjJEfDk+G7lMOSw5JhY0jDkyThu64lPSThuqNHw5Phu5DDlcOVYWNIT8OT4bqhw6Dhu6rhur5PLy/hu6rhu7Apw43hu6jGoDzhuqMkxqApJCQ8xqDDjeG6qykv4buw4buu4bqhLuG6ozxhLynhu65i4bqhL+G7juG7juG7jMOVL+G7jOG7kMOS4buww5Xhu4zhu5bDleG7kuG7jOG7luG6o+G7luG7mOG7lMOVw5Uhw5LDjSxhPUbDoOG6vuG7mOG7kuG7kE/Dk8agIeG6o+G6vk9sw50pw5PhuqPDoDwpPcOTw7kk4bucw5Mo4buaZMOT4bqh4bueKcOTY8Ojw5nhuqPDk+G6oTclw5Phu7Dhu7bhuqPDk+G6vSnDk0Ek4bq1NeG7qk/Dk2Il4buw4bqjJOG6vk/hu5TDksOST8OTJOG7riU9JOG6o+G6vk/hu5DDlcOVT8OTL0rEqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FtxqBh4bqjJTwpT0rhuqDGoMOjw5MuJCXDk+G7qiThu7LDk+G7qCXhu7Ipw5PhuqMk4bucKSTDk2EkxagoScOT4bqhNyXDkz3GoCXDk+G7rOG6tTfhu6rDk+G7rOG6tcagw5Phuqvhu5w8w5Mk4bu2w5PhuqMkICk9w5Mo4buaZMOTw6HDo8agZMOT4bqhNyXDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9KxKglKD3Dk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk8lbeG7rinhuqPhu67DoE/Dk+G6oeG6o2Qh4buu4bq+T2Il4buw4bqjJEfDk+G7lMOSw5JhY0jDkyThu64lPSThuqNHw5Phu5DDlcOVYWNIT8OT4bqhw6Dhu6rhur5PLy/hu6rhu7Apw43hu6jGoDzhuqMkxqApJCQ8xqDDjeG6qykv4buw4buu4bqhLuG6ozxhLynhu65i4bqhL+G7juG7juG7jMOVL+G7jOG7kMOS4buww5Xhu4zhu5bDleG7ksOU4buW4bqj4buW4buM4buUw5XDlSHDksONLGE9RsOg4bq+4buW4buSw5JPw5PGoCHhuqPhur5PbMOdKcOT4bqjw6A8KT3Dk8O5JOG7nMOTKOG7mmTDk+G6oeG7ninDk2PDo8OZ4bqjw5PhuqE3JcOT4buw4bu24bqjw5Phur0pw5NBJOG6tTXhu6pPw5NiJeG7sOG6oyThur5P4buUw5LDkk/DkyThu64lPSThuqPhur5P4buQw5XDlU/Dky9KxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbcagYeG6oyU8KU9K4bqiw6Dhu54lw5PDocOjxqDDk+G7quG7muG7qsOTPSXGoMOT4busPOG7oinDk+G6oTTDk+G7qiThu7JJw5Phuqtbw5M9xqAlw5NjxqApJMOT4bqjw6BRKT3Dk+G6oyUpJMOT4bus4bu4w5PhuqHhu54pw5Njw6PDmeG6o8OT4bqjJOG7nCkkw5PhuqE3JcOTYSThurHhu6rDk+G6q+G6scOTKT3hu5wpJMOT4buqIik9w5MpPSQl4bu2YcOT4buw4bu24bqjw5MoxqBkw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSsSoJSg9w5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PJW3hu64p4bqj4buuw6BPw5PhuqHhuqNkIeG7ruG6vk9iJeG7sOG6oyRHw5Phu5TDksOSYWNIw5Mk4buuJT0k4bqjR8OT4buQw5XDlWFjSE/Dk+G6ocOg4buq4bq+Ty8v4buq4buwKcON4buoxqA84bqjJMagKSQkPMagw43huqspL+G7sOG7ruG6oS7huqM8YS8p4buuYuG6oS/hu47hu47hu4zDlS/hu4zhu5DDkuG7sMOV4buM4buWw5Xhu5jhu4zDleG6o+G7jsOU4buS4buW4buWIcOSw40sYT1Gw6Dhur7hu5Lhu5jDkk/Dk8agIeG6o+G6vk9sw50pw5PhuqPDoDwpPcOTw7kk4bucw5Mo4buaZMOT4bqh4bueKcOTY8Ojw5nhuqPDk+G6oTclw5Phu7Dhu7bhuqPDk+G6vSnDk0Ek4bq1NeG7qk/Dk2Il4buw4bqjJOG6vk/hu5TDksOST8OTJOG7riU9JOG6o+G6vk/hu5DDlcOVT8OTL0rEqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FtxqBh4bqjJTwpT0rhuqDhu54pw5NhJMWoKMOT4buq4bq3xqDDkykk4bucw5Mo4buaZMOT4bus4bq1N+G7qsOTY8Ojw5nhuqPDky4kxajDo8OT4busJcOT4buq4bua4buqw5Mp4bq1NeG7qsOTbSTDmsOjw5PDrMOjw5NhJOG6seG7qsOT4bqr4bqxw5Phu6okPMOT4buqIik9w5MpPSQl4bu2YcOT4buw4bu24bqjw5MoxqBkw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2Hhur3Do+G6oyQ8w6BPSsOBw6Mg4buqw5Phu53hurU0KT3EqC9hSg==

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]