(vhds.baothanhhoa.vn) - Từng làm nhiều công việc khác nhau, nhưng nghề nuôi thỏ đến với ông Phạm Văn Tưởng ở thôn Đồng Tâm, xã Quảng Trường (Quảng Xương) như một cơ duyên. Từ đó, đến nay đã được 7 năm và nghề này mang lại cho gia đình ông có cuộc sống khá giả hơn.
w4rhu6xJR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buv4buuMOG7tlJGRyAwxIPhu7ZS4bqmRjBSw6MwLU3hu7bhu67hu7BAREfhu7IxIDDhu67hu6rEg8SQRuG6vuG7g05AR+G7nixHMOG7rD9AR+G7sDcoQOG7sEfhu7jhu6IxR0A94buuR1Hhu65HUT/hu65H4bqhKeG7rkfhu7ZP4bu4w4ov4busSeG6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW29STVBG4bq+4buvOUDhu7BH4bu2T+G7uEdA4bus4buu4bumMUfhu6A/QOG7sEfhuqHhu67FqOG7oEfhu7Thu6xO4bugR0Dhu6xNMUVHQOG7rDdA4buwR0Dhu7Dhu6zhu6ZHQDE/4buuRzDhu6wqR1Hhu6RAR+G6oSnhu65HP0Dhu7BH4bup4busw5Phu7hH4bqg4buOQEfhu683e0Dhu7BHe0cw4busP0BHZjtA4buwR+G7r+G7lOG7uEVHw6Phu4xH4burMcOSQOG7sEfhu68iNzxA4buwR+G6uuG7qzHDkkDhu7BHw4M3KEDhu7DhurxHQOG7rDdH4bu4LDBH4bugKEdQMcSDw5lAw4lH4buvOUdRPUVHUeG7pEBHQE3Eg0dR4buMR1E3PuG7oEdKR0Dhu47hu7hH4bqhT0dA4buw4bus4bumR0BPxINH4bu4TUDhu7BH4bu2w5Phu65H4bug4busI0fhu7Dhu65NR1FXQOG7rEc/QOG7sEfhu6A9R+G7oDEs4bugRyA6QOG7sEfhu7Thu6xOR+G7sOG7rsOSR+G7rChAw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buDTVsw4buuI0BG4bq+w4rhu67hu7jhu7BH4bug4bu2TSAg4bqmRuG7ruG7g1JAMFIiRkcgMMSD4bu2UuG6pkbhuqPhu65QMOG7rERHS0hIW8OjxJBH4busUuG7ruG7sOG7rDBER8SoSEhbw6PEkEZHICLhu6DhuqZGLy/hu6BQQMOJ4bueTSMw4busTUDhu6zhu6wjTcOJ4bqhQC9QUiDhu7QwI1svQFLhuqMgL8ONw41Jw4wvw41Iw4xQw4xJ4buKw4zDjUlKMMSoxKhMTOG7iOG7tkjDieG7slvhu7BDIuG6puG7iEZHTeG7tjDhuqZG4buDTkBH4bueLEcw4busP0BH4buwNyhA4buwR+G7uOG7ojFHQD3hu65HUeG7rkdRP+G7rkfhuqEp4buuR+G7tk/hu7hGR+G6o+G7rlAw4bus4bqmRktISEZH4busUuG7ruG7sOG7rDDhuqZGxKhISEZHL+G6vsOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4NNWzDhu64jQEbhur7hu68iN3tA4buwRzDhu6w/QEfhu6nhu6zDk+G7uEfhuqDhu45AR+G7rzd7QOG7sEfhu7ZPR+G7oE5AR+G7nixHMOG7rD9AR0Dhu45A4buwR1EsQOG7sEVHQOG7rOG7rsWoMEcwV0Dhu6xFRzAiTuG7oOG7rEdA4bus4buuxajhu7hFR+G7sDcoQOG7sEfhu7jhu6IxRUdAPeG7rkdR4buuR1E/4buuR+G6oSnhu65H4bu2T+G7uMOJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+4buHw5UwR1HGoDFHQDE/4buuRzDhu6wqRzA5R0Dhu47hu7hHw41ISeG7iEVHXTFNR+G7rCXhu6BHMOG7mltH4bu04buuQOG7rEdA4buw4bus4buuxajhu7hHe0fhu7gsMEcgOkfhu7g/R+G7rFdA4busRzAiI0Dhu7BH4busMcSDxahARUddMU1HIE7hu6Dhu6xH4bueTiNFR01A4busR0AxP+G7rkcw4busw6FHQOG7sOG7rOG7rsWo4bu4R8OMR+G7oCNARzDhu6wqw4lHcEDhu7BH4buvN3tA4buwR+G7oOG7rCNH4bue4buu4bukMERH4oCcZsagMUcw4buuw5lARUcwP+G7rkdAMT/hu65HVjBH4bqhT0cwIiNA4buwR10xTkcwIldA4busR+G6oTlNR0AxP+G7rkfhuqE5TUfhu6wl4bugR+G7rCrhu65H4bu04buuQOG7rEdA4buw4bus4buuxajhu7jDiUfhu68iw5Lhu65HXTFNR0Dhu6zhu67hu6YxR+G7tOG7rD1H4bu04bus4buOQEVH4bqh4buWMEfhuqHDkkfhu55NQEdRxqAxRUfhu7Thu6zhu65H4bugPUfhu7gsMEfhu6Dhu6wyMEdA4buwMTtAR+G6oTpAR+G6oU9H4bu04buuQOG7rEdA4buw4bus4buuxajhu7hFR0Dhu47hu7hHw41ISUxHMD/hu65HUeG7jEfhu7jDk0Dhu6xHUMOTQEfhu7h7RyIsQOG7sEddMcSDR+G7uD/DiUdu4buuTUdRV0Dhu6xHw6Phu5TEg0dQYUDhu7BHw4xHUOG7jMSDR+G7oOG7rDE7QOG7sEdAMT/hu65HMOG7rCpH4bugPUdQ4buuxahARzBW4bug4busR8OMSEjhu7jDjUfhuqEp4buuR10xxINH4bu4P0fhu7Thu6xTW0fhu7RWQEVH4bus4buuxahAR1HDk+G7rkVH4bu2w5VbR1Hhu5AwR+G7rMWoRzDhu6w6QOG7sEcw4busP0Dhu7BH4buw4buuPUVHW+G7rDNH4busPltH4bqhKeG7rkfhuqHhu5owR0AxP+G7rkbDicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vuG7r+G7rFIjRz9A4buwR+G7rzd7QOG7sEVHQDE/4buuRzDhu6wqR+G7oD1HIuG7ljBHQOG7rOG7ruG7pjFHNzFHUeG7rsav4bu4RUdR4buUxINH4bu2T0fhu7YjT+G7rkfhu7Thu6w/QOG7sEfhu7RTQEfhu6Dhu6wlQEcw4busOOG7oEfhu45ARUfhuqFPR+G7oD1HMOG7rMavRzDhu5pAR1A0QOG7sEdRNz7hu6BH4bugTuG7oEfhu7Yjw5Phu65HIk0xRUfhu6AqRUdQw5Phu65HIOG7mEBH4bugPcSQR+G7tOG7rMOSR0Dhu45A4buwRyDhu65A4busRzAiN3tA4buwR+G6oU9HW+G7rE4wRzAi4buuxq9AR0Dhu6xNQOG7rMOJR+G7rzHEg0dA4bus4buuw5lARUdAMT/hu65HMOG7rCpH4bugM0Dhu7BH4bugxqBAR1vhu6zDkuG7rkfhu7YxP0BH4bugI+G7rkcwIiVA4buwR+G6oeG7lkBHUeG7pkfhuqHFqEcg4buuQOG7rEfhu6Dhu6wxO0Dhu7BHMCLDk+G7rkVHMOG7rDc8QOG7sEfDozHEg8OZQEfhu7Dhu67DoEfhu7BXQEfhu7Thu6w/RyJOI0VHMOG7rD9A4buwRzDhu6wjTkDhu7BFR1HDkuG7uEfhu57DkiNH4bqhxahHIOG7rkDhu6xHQOG7pDFH4bu04busP0Dhu7BHMOG7rCpHUOG7qEfhu55YR0Dhu5bhu7hFR+G7sOG7rFXigKbDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7hu5fhu6w8R+G7oMagQEfhu6AzRUfhu6Dhu6xYMUfhu7Thu6w9RUfhu6Dhu6zhu47hu7hHID3hu6BHUTJA4buwR+G7tOG6tUcw4busMeG7mjBHQMOZQEdRT0BHMOG7rCpH4bugNU1H4buw4buuTUdRV0Dhu6xHP0Dhu7BHW+G7rE4wRzAi4buuxq9ARy5AR1FYQOG7rMOJR2/hu67FqEBHQE3Eg0VH4buw4buuTUdRV0Dhu6xHTUDhu6xHQDE/4buuR0lLSEcw4busKkfhu7hURUfDjEhILeG7iEhIR+G7oCNARzDhu6wqRzDhu6xYMEVHMOG7rCpH4bugI0BHMDlH4buISEgtxKhISEfhu6AjQEVH4bugMUDhu7BH4bug4buWW0ciTUcw4busWEcwIjc8QOG7sEfhu7Thu6wjw5JA4buwR8SoLUpHMMOTRzDhu6wqRzDhu6w3KEDhu7BHW+G7rOG7nOG7uC8w4busTkDhu7DDicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vsOK4buu4bu44buwR+G7oOG7tk0gIOG6pkbhu67hu4NSQDBSIkZHIDDEg+G7tlLhuqZG4bqj4buuUDDhu6xER0tISFvDo8SQR+G7rFLhu67hu7Dhu6wwREfEqEhIW8OjxJBGRyAi4bug4bqmRi8v4bugUEDDieG7nk0jMOG7rE1A4bus4busI03DieG6oUAvUFIg4bu0MCNbL0BS4bqjIC/DjcONScOML8ONSMOMUMOMSeG7isOM4buKSMOMMOG7ikpMSUjhu7ZIw4nhu7Jb4buwQyLhuqZKSMSoRkdN4bu2MOG6pkbhu4NOQEfhu54sRzDhu6w/QEfhu7A3KEDhu7BH4bu44buiMUdAPeG7rkdR4buuR1E/4buuR+G6oSnhu65H4bu2T+G7uEZH4bqj4buuUDDhu6zhuqZGS0hIRkfhu6xS4buu4buw4busMOG6pkbEqEhIRkcv4bq+w4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7g01bMOG7riNARuG6vnBA4buwR+G7qeG7rMOT4bu4R+G6oOG7jkBH4buvN3tA4buwR+G7tk9HMOG7luG7uEfhu7A3KEDhu7BHIE5A4buwR1HGr0dA4bus4buu4bumMUdA4buwNzzhu65H4busJeG7oEcw4buaW0fhuqFPR0Aj4buuRzDhu6xSI8OJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+4buv4busUiNHMFZA4busRzAjTkBH4bugNU1HP0Dhu7BH4buvN3tA4buwRUfhuqEp4buuR+G7sOG7rk5H4bueTkBH4bus4buuxahAR0BNxINHMDlHS8OMw4lISEgtS+G7iMOJSEhIR1E7QOG7sC9J4bu04buwR1E64buuR+G6oSnhu65HMOG7rCpHUDcp4buuR8ONReG7iOG7tOG7sMSQRzDhu6wqR+G7sOG7rjpA4buwR+G7nk5AR1E3PuG7oEdJSEgtw41ISEdRP+G7ri8w4busTkDhu7BFR+G6oSnhu65H4buw4buuTkfhu55OQEdJw41Iw4lISEgtSeG7iEjDiUhISEdRO0Dhu7AvUT/hu65FR1Hhu4xH4bu4TUDhu7BH4bu2w5Phu65H4bug4busI0fhu7Dhu65NR1FXQOG7rEc/QOG7sEdA4buwMTtARzDhu6wxRy5AR1FYQOG7rEVHIE0xR+G7tOG7rOG7rkcwIjlH4bug4bus4buuR1vhu6xWR1HDkzBHMDlHw41ISEcwIuG7rsWoMUdRO0Dhu7AvQOG7juG7uEcwIntH4bu2w5lAw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7hu5Phu6w/QOG7sEfhu6Dhu6xZR1vhu6xOMEcwIuG7rsavQEfhu7Thu65A4busRzDhu6RH4bu4T0c/QOG7sEfhu6nhu6zDk+G7uEfhuqDhu45AR+G7rzd7QOG7sEfhu6AkQEfhu7ZPR+G7oE5AR+G7nixHMOG7rD9AR+G7sDcoQOG7sEfhu7jhu6IxRUfhu6A9R0Dhu6zhu67hu6YxR1E9QOG7sEfhu7A9W0fhuqFPI0db4busI0Dhu7BHMCJPI0cw4bus4buuR1ExTUfEg8OZMUdANynhu6BHe0dRWE1HW+G7rDcoQOG7sMOJR0nDjEdA4buO4bu4R+G6ujA5R0Dhu47hu7hHw41ISOG7iEctR8ONSElL4bq8Rz9A4buwR+G7sOG7rsOgR+G6oU3hu65HMCIkR+G7tk9H4buHVkcw4busN0fhu4Phu6zhu65H4bueLEcw4busP0BH4bup4busMuG7oEfhu5k+4buuR+G7oDZH4bq6IE0xR0BPxINHw4xHMOG7rD9AR2Y7QOG7sEfhu6/hu67hu6RARUfhu6nhu6wy4bugR+G7mSzhu6BFR+G7qeG7rDLhu6BH4buZPuG7rkcgTltHQOG7rOG7mltHMOG7rE9A4busRzDhu6w/QEdmO0Dhu7BH4buv4buU4bu44bq8RUfhu6A2QOG7sEfhu7ZPR0Dhu7DGoEBH4buWxINHQOG7juG7uEcw4busP0BHUTc+4bugR+G7oD9A4buwR0Dhu6zhu5pAR+G7tk9HMOG7rD9AR+G6oeG7jkBH4busPU3DiUfhu4Phu6zhu65H4bueLEcw4busP0BHQOG7juG7uEdATyNH4bugNkDhu7BHUTc+4bugR+G7oD9A4buwR0Dhu6zhu5pAR+G7tk9H4bug4bus4buuR+G7nixHMCIjQOG7sEcgw5Phu6Dhu6xFR+G6ocOgQOG7sEfhu7jDk0Dhu6zDicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vuG7rU0xR+G7tOG7rOG7rkcgTltHQOG7rOG7mltHMOG7rE9A4busRzDhu6w/QEdmO0Dhu7BH4buv4buU4bu4RUc/QOG7sEfhu6nhu6zDk+G7uEfhuqDhu45AR+G7rzd7QOG7sEfhu7YxP0BH4buwNyhA4buwR+G7uOG7ojFFRzBW4bug4busR+G7oGHhu6BHMOG7rE3hu7hH4buw4buuTUfhu6BO4bugR1vhu6wjQOG7sEcwIk8jRUfhu6wjw5MwR1EsQOG7sEfhu6A1TUdRWE1HW+G7rDcoQOG7sEVH4buwPVtHIDjhu6BHUcavRzDhu6w/QEdRNz7hu6BH4bugP0Dhu7BHQOG7rOG7mkBHMOG7rD9AR0A/QOG7sEcw4busP0BH4bu4KeG7rkfhu7Thu67GrzFH4bu44buiMcOJR+G6oCnhu65HQOG7rMOgQOG7sEdRPUDhu7BH4buwPVtH4bugNU1H4buew5JARzDhu6zhu5RARUfhu7gp4buuR1Hhu5TEg0c/QOG7sEfhu6A2QOG7sEdRNz7hu6BH4buX4bus4buUQEdQ4buUQEcwVkBHQOG7rOG7rsWo4bu4R+G7nsagMUfhu7ZP4bu4RzAiN3tA4buwRzDhu6w/QEdmO0Dhu7BH4buv4buU4bu4w4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7hu6nhu6w9R+G7g+G7rDVHMFjhu6Dhu6xHduG7h+G7l+G7hUfDo+G7jEfhu6sxw5JA4buwR+G7ryI3PEDhu7BH4buZw5lHw6JA4busR2Y44bugR+G7oOG7rCNH4bue4buu4bukMERH4buvIjd7QOG7sEcw4busP0BH4bup4busw5Phu7hH4bqg4buOQEfhu683e0Dhu7BH4bu2T0fhu6BOQEfhu54sRzDhu6w/QEdA4buOQOG7sEdRLEDhu7BFR0Dhu6zhu67FqDBHMFdA4busRUcwIk7hu6Dhu6xHQOG7rOG7rsWo4bu4RUfhu7A3KEDhu7BH4bu44buiMUVHQD3hu65HUeG7rkdRP+G7rkfhuqEp4buuR+G7tk/hu7hH4bqhT0cw4busYeG7oEfhu6zhu67FqEBHMDowR0Dhu6zhu67FqOG7uEfhuqE0R+G7oOG7lltHMCLDmUBH4buw4buuTSPDiUdmO0Dhu7BH4bug4busVkfhu683e0Dhu7BH4bugNkDhu7BH4bu2T0fhu7gsMEdRw5JA4buwR+G6oeG7rsOZQEfhu7A3KEDhu7BH4bu44buiMUVHMOG7mkBHMOG7lOG7uEdb4busNOG7oEfhuqE0R0Dhu6zhu5RAR1Dhu5RAR+G6oU9H4bu2T0cw4buW4bu4R+G7sDcoQOG7sEcgTkDhu7BHQD9A4buwR1Dhu5RARyDDkkBHw6Mx4buWMEfhu7Dhu64q4buuR+G7oDVNR8Oj4buMR1E3PuG7oEdA4bus4buu4bumMUdA4buwNzzhu65H4busJeG7oEcw4buaW0fhuqFPR0Aj4buuRzDhu6xSI8OJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW8OiMTDhu6wjIkbhur7hu6/hu6wxR+G7r+G7rDXEg8OKL1vhur4=

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]