(vhds.baothanhhoa.vn) - Hội Nông dân huyện Quảng Xương vừa ra mắt mô hình điểm “Tổ tự quản bảo vệ môi trường” tại thôn 3, xã Tiên Trang.
OuG6v3s8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhu6Lhu4Hhu6PDreG6rSk84bud4buj4burw63huq3DnSnhu6Phuq3hu6nhu6MtM8Ot4buBw6rhu4sjPGjhu5/hu53hu6Phu4Hhur3hu6s9KTs64bud4buj4bub4buJ4buLw6o74buaMzzDrGHhu6M8w6xuPOG6v+G7g+G7i+G6vzzhuqfhu4HhurnDrDzigJzhu6Lhu4084bujw7k8xqHhu5834buLPOG6tTfhu4k8xanDqTzDrG7hu4E84buj4bubdOG7keG7i8Oq4oCdPDov4bud4buj4bub4buJ4buLw6o7Oi/hur97Ozrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhur7huq0z4bqlKTs64bqtw6w74bq+w7Lhu4E84buKbuG7i8OqPOG6pcOj4buLPOG6v+G7n+G7q8Op4buLPMag4bufN+G7i8OqPOG7qHTDteG7i8OqPMWpw7ozPOG7mzM8w6xh4bujPMOsbjzhur/hu4Phu4vhur884bqn4buB4bq5w6w84oCc4bui4buNPOG7o8O5PMah4bufN+G7izzhurU34buJPMWpw6k8w6xu4buBPOG7o+G7m3Thu5Hhu4vDquKAnTzhu6M24buBPOG7o+G6v27hu4s8WyQ84bupODzhu6Lhu4Fk4buLPOG7ouG7mzPhu4vDqiU6L+G6rcOsOzov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fDgjPhu5fhu6Phu4Hhu4nhu4spOzrhu4HDrMOqPMOiw60z4bud4budw50p4buBw4Lhuq3hu4vhu6Phuq3hu5spPOG7neG7o+G7q8Ot4bqtw50pxrDhu4HhuqXhu6Phur8jPDE+PuG7l+G7qT084bq/4bqt4buBw6rhur/hu6MjPCJbfeG7l+G7qT0pPOG7neG7m8Oiw50pLy/DouG6peG7iyXhurUz4buJ4buj4bq/M+G7i+G6v+G6v+G7iTMlxanhu4sv4bql4bqt4budaeG7o+G7ieG7ly/hu4vhuq3GsOG7nS99fXtdL3syMOG6pV17Pl17e3vhu6N9ezIyMMOtPiVo4buXw6pA4bubw517eyIpPDPDreG7o8OdKeG7mjM8w6xh4bujPMOsbjzhur/hu4Phu4vhur884bqn4buB4bq5w6w84oCc4bui4buNPOG7o8O5PMah4bufN+G7izzhurU34buJPMWpw6k8w6xu4buBPOG7o+G7m3Thu5Hhu4vDquKAnSk8xrDhu4HhuqXhu6Phur/DnSkxPj4pPOG6v+G6reG7gcOq4bq/4bujw50pIlt9KTwvOzov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fDgjPhu5fhu6Phu4Hhu4nhu4spO+G7ouG7iTXhu4s8w6I34buL4bq/PMOt4bq7POG7mzM8w6xh4bujPMOsbjzhur/hu4Phu4vhur884bqn4buB4bq5w6w84oCc4bui4buNPOG7o8O5PMah4bufN+G7izzhurU34buJPMWpw6k8w6xu4buBPOG7o+G7m3Thu5Hhu4vDquKAnSU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvDjG484bq/4buD4buL4bq/PMOqw7PDrDzDosSpPHs+POG7o+G6vzXhu4vhur88xanhu4Fk4buLPOG6v+G7iTbhu6M84bqnw7Lhu4vDqjzhu6Phur/huq3hu4k84buLw6rhu5/hu6tk4buLPOG7o2HDojzhu6PDuTzhu4vDquG7n+G7q8Op4buLJDzhuqXDo+G7izzDouG6v3IkPMOibuG7i8OqPGnhur8z4buBPOG7o+G6v2/hu4vDqjzhu4vhur/Eg+G7ozzhur814buL4bq/POG6p8Oy4buLw6o84bqldMO04buBPOG7ncO5PMah4bufN+G7izzDreG7sTzhu6Phu5vDucOiPOG7o+G7gcSR4buXPMOicjM8w4Lhur/hu4E84bq/w7Lhu4E84buLbuG7i8OqPOG6pcOj4buLPOG7o+G6v27hu4s8WzzFqTU84bqldMO04buBPOG7ncO5POG7o+G6v+G6reG7iTzhuqVt4buBPMOicjM84bq+w7Lhu4E84buKbuG7i8OqPOG6pcOj4buLPOG7qTg84bui4buBZOG7izzhu6Lhu5sz4buLw6olOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk7w4xuPOG6v+G7g+G7i+G6vzzhuqd04buTw6I84buj4bq/NeG7i+G6vzzDreG6seG7lzzFqcO04buBPMOsccOiPOG6p+G7h8Oi4bq/POG7i+G6v8Ohw6w84buj4buf4burZOG7izzhu6Phu5vhu5/hu6tl4buLJDzFqeG6seG7izzhuqfDsuG7i8OqPOG6v8Oy4buBPMWp4buBZOG7izzFqTU84buK4bq/w6Phu4s84bqlw6Phu4s84buLw6Phu4vDqjzDojPhu4k84buxPOG7o+G6v3XDoiQ84buj4bubNMOi4bq/POG7i+G6v+G7gcOpw6w84buj4bub4buJ4buLw6o8w6Ju4buLw6o84bujNMOiPOG6tTfhu4k8xanDqTzDrG7hu4E84buj4bubdOG7keG7i8OqPOG7ozbhu4E8w6I0w6I84bqlauG7i8OqPOG7nW7hu4vDqiQ8aWThu4vhur88w6x0w7Xhu4vDqiQ8w6I0w6I84bupdTzhuqfDs+G7i8OqPTzhu6nDo+G7qzzhuqXDueG7i8OqPGnEkTzhur/hu4k2w6Lhur8kPOG6vzXhu4vDqjzhu6Phur804buLw6o84bubMzzGoeG7n8Oj4buLPOG7o+G6v+G7nzzDquG7icOsPOG7mzTDojzhu6Phur834buBPOG7o+G7m2Thu4s8w6I0w6I84buj4buf4burxJHhu4s8aWThu4vhur88w6x0w7Xhu4vDqjzhu4vDsuG7gTzhuqfDs+G7i8OqPHs8w63huq/hu4sv4buj4bq/NOG7i8OqPTzhu6Phur/hu588w6rhu4nDrDzFqWw8w6Lhur8z4buBJDzhurUz4buJPOG6teG7gzzhu6Phur/hu59vw6I84buj4bubw7o84budw6Phu5884buLw6rhu4k14buBPOG6p8Oz4buLw6o84bub4bufw7Lhu4vDqjzhu6Phur/huq3hu4k8w6xwMzzFqXEkPOG7o8O64buLw6o84bqn4buT4bujJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spOzrhu4HDrMOqPMOiw60z4bud4budw50p4buBw4Lhuq3hu4vhu6Phuq3hu5spPOG7neG7o+G7q8Ot4bqtw50pxrDhu4HhuqXhu6Phur8jPDE+PuG7l+G7qT084bq/4bqt4buBw6rhur/hu6MjPCJbfeG7l+G7qT0pPOG7neG7m8Oiw50pLy/DouG6peG7iyXhurUz4buJ4buj4bq/M+G7i+G6v+G6v+G7iTMlxanhu4sv4bql4bqt4budaeG7o+G7ieG7ly/hu4vhuq3GsOG7nS99fXtdL3syMOG6pV17Pl19PjHhu6MyMDEgMMOtPiVo4buXw6pA4bubw50xIiIpPDPDreG7o8OdKeG7mjM8w6xh4bujPMOsbjzhur/hu4Phu4vhur884bqn4buB4bq5w6w84oCc4bui4buNPOG7o8O5PMah4bufN+G7izzhurU34buJPMWpw6k8w6xu4buBPOG7o+G7m3Thu5Hhu4vDquKAnSk8xrDhu4HhuqXhu6Phur/DnSkxPj4pPOG6v+G6reG7gcOq4bq/4bujw50pIlt9KTwvOzov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fDgjPhu5fhu6Phu4Hhu4nhu4spO+G6vsOy4buBPMWp4buBZOG7izzhu4tu4buLw6o84bqlw6Phu4s84buj4bq/buG7izxbJDzhu6k4POG7ouG7gWThu4s84bui4bubM+G7i8OqPOG7mzM8xqHhu5/Do+G7izzhu6Phu43hu4vDqjzFqcOpPOG7neG7geG7i+G6vzzDrG7hu4E84buj4bubdOG7keG7i8OqPOG7ozbhu4E8w6I0w6I84buj4buf4burxJHhu4s8aWThu4vhur88w6x0w7Xhu4vDqjzhu4vDsuG7gTzhuqfDs+G7i8OqJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO+G7nDPhu588w63hurs84bubMzzDrGHhu6M8w6xuPOG6v+G7g+G7i+G6vyQ84buL4bq/4buBZeG7nzzhur/DsuG7gTzFqeG7gWThu4s84buLbuG7i8OqPOG6pcOj4buLPOG7o+G6v27hu4s8WyQ84bupODzhu6Lhu4Fk4buLPOG7ouG7mzPhu4vDqjzhuqc4POG6p8Oz4buLw6o8w63hu4k24bujPOG7mzM8xqHhu5/Do+G7izzhu6Phu43hu4vDqjzFqcOpPOG7neG7geG7i+G6vzzDrG7hu4E84buj4bubdOG7keG7i8OqPOG7ozbhu4E8w6I0w6I84buj4buf4burxJHhu4s8aWThu4vhur88w6x0w7Xhu4vDqjzhu4vDsuG7gTzhuqfDs+G7i8OqPOG6p+G6uTzhur824buLPMOi4bq/xJE8w6104buT4buLw6o84bubNMOiPOG7o+G6vzfhu4E8w6rDo+G7qzw0w6Lhur884bujYcOiPOG6pWrhu4vDqjzDouG6vzfhu6skPOG6tTfhu4k84bqnN8OsPOG7o+G6v27hu4vDqjzhu6Phur/hu4k04buLw6okPOG7i8Oj4buLw6o8w6Iz4buJPOG7iznhu4vDqjzDrcO5w6I84bujdMO04buBJDzhu6Phu4Fk4bufPOG7l+G6v3HDojzFqXE84budN+G7izzhu6nhu5/Eg+G7oyQ84bqlw6Phu4s84bud4buB4buL4bq/PMWpNTzhu5fhur9q4buLw6okPMOi4bq/b+G7i8OqPOG7o+G6v+G7gWThu4s84bujM+G7gTzhu6M24buBPOG6p+G7hTM84buX4bq/dMO14buLw6o8w6zDsuG7ozzDojTDouG6vzzhur/hu4HDqeG7nzzGoeG7nzclOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk74bui4bq/4bqt4buJPGnEkTzhur/hu4k2w6Lhur8kPOG7o+G7m+G7ieG7i8OqPMah4buf4buxPOG7gOG7gC19Pn19JDzhur7DsuG7gTzhu4pu4buLw6o84bqlw6Phu4s84bq/4buf4burw6nhu4s8xqDhu5834buLw6o84buodMO14buLw6o84budYzzhu6Phu5vhu4Hhurnhu4s8aeG6vzPhu4E8w6xuPOG6v+G7g+G7i+G6vzzigJzhu6Lhu4084bujw7k8xqHhu5834buLPOG6tTfhu4k8xanDqTzDrG7hu4E84buj4bubdOG7keG7i8Oq4oCdPOG6p8SR4buLPHsxMC97MTE8w4Lhur/hu4E84bq/w7Lhu4E84buLbuG7i8OqPOG6pcOj4buLPOG7o+G6v27hu4skPOG7qcSpw6w84bujNuG7gTx9IDzhu6k4JDzhu6Phur/hu4U84buj4bubxIPhu4skPOG7ozbhu4k8w6I34buL4bq/PMah4bufM+G7izzDrG7hu4E84buj4bubdOG7keG7i8OqPOG7nW/hu4vDqjzhu6kz4buL4bq/PC084budNsOi4bq/PC084bqn4bqr4buXJDzDqsSp4buXPOG7l+G6v+G6r+G7izzhur/hu4k14buLPOG7o+G6v+G7gcOp4buLPMWpNTzhu4vDo+G7i8OqPMOiM+G7iTzDouG6v8SD4bujPMOtdOG7k+G7i8OqPOG7o+G7gWThu588w6Lhur/hu4c8w6xu4buBPOG7o+G7m3Thu5Hhu4vDqjzhu6Phu5vhu4nhu4vDqjzhu6nDo+G7qzzhuqXDueG7i8OqPOG7i27hu4vDqjzhu6Phur9u4buLPMOsw7Thu4E84buLw6Phu4vDqjzDojPhu4kkPOG7i27hu4vDqjzhu6Phur9u4buLPMOsw7Thu4E8aeG7geG6ueG7nzzDrOG6s+G7nzzhu6M24buBPOG7o8O64buLw6o84bqn4buFMzzhu5fhur90w7Xhu4vDqiU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buXeOG7n+G7o+G6v+G7ieG7myk74bui4bq/4bufPOG7ouG6v3Lhu6s6L+G7lzs=

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]