(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhiều hộ dân xã biển Đa Lộc (huyện Hậu Lộc) đã hiến hàng trăm m2 đất ở để mở đường, xây dựng nông thôn mới (NTM). Không những thế, nhiều hộ dân đã sẵn sàng phá dỡ công trình phụ, chấp nhận chia đôi thửa đất ở để có “đường nông thôn mới”.
4bu2Yj8qw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OVY8O1w6rDoyXhu7hCY+G6teG7gSrhuqM2w7Uqw6p94bq/KuG6o8ahbOG7geG6qypuKnIiKsOhImMq4buB4bqrPuG7geG6qypww6Phu4Eqw6Fj4bqn4buBKuG6ozbDtSrDoGI4w7VYKuG7geG6q8ahbGMq4bqjaeG7geG6q+G7ti9iP+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7NCw6M+4bqhJeG7uOG7gGJjw6LDtCpi4buLKuG6oTXhu4EqciIqw6Fj4bqn4buBKuG6oj4qw4rhu4vDoCrhu7Jiw7Rz4bql4buBKkI4w7Qqw4rhu4vDoOG7tCrhuqMiKmJj4bq14buBKmJ94buB4bqrKsO14buNIOG6vyrhur86KuG6ozbDtSpuKuG6o+G6pyrhur9uKuG6o8ahbOG7geG6q1gqcjVzKuG6oeG7o+G7geG6qyrhu4Fp4buB4bqrKsO1Ymnhu4Eq4bq/a2Mq4buy4buAw5Xhur7hu7RZKuG6vGJp4buB4bqrKuG7gWLhu6Hhu4Hhuqsqw7Vi4bq1WCrhu4FiY8Oiw7QqYuG7iyrhuqE14buBKuG6oyIq4buPNOG7gSrhu4994buB4bqrKsOzYnsq4bqhbyrDoGnhu4Hhuqsqw7Xhu43EkeG7gWIqw7Ni4buZWCrDoGI2w7Mq4buBYjjhu4Eqw6BiYz4q4bqjaWMqw7Vi4bufPirhuqM2w7UqbirhuqPhuqcqw6Dhu4Mq4oCc4bqjxqFs4buB4bqrKuG7gWnhu4Hhuqsqw7ViaeG7gSrhur9rY+KAnVnhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4Hhu4fhuqFzJeG7uOG7tmPhur/huqsqw6DDqj7hu4/hu4/GryXhuqHDtWLDtOG6v8OhKmPDgMOj4buBw7XDo+G7jSUq4buPw7Vzw6rDo8avJXFj4bqhw7ViViopJibDs3JXKmLDo2Phuqtiw7VWKi47LMOzclclKuG7j+G7jcOgxq8lLy/DoOG6oeG7gVnDoT7hu4fDtWI+4buBYmLhu4c+WXDhu4Ev4bqhw6Phu4/hur3DteG7h8OzL+G7gcOjceG7jy86Oj8sLzomOuG6oTo/OzomOinDtSgsLCw7w6omWeG6u8Oz4bqr4buu4buNxq8pPCUqPsOqw7XGryVCY+G6teG7gSrhuqM2w7Uqw6p94bq/KuG6o8ahbOG7geG6qypuKnIiKsOhImMq4buB4bqrPuG7geG6qypww6Phu4Eqw6Fj4bqn4buBKuG6ozbDtSrDoGI4w7VYKuG7geG6q8ahbGMq4bqjaeG7geG6qyUqcWPhuqHDtWLGryUpJiYlKmLDo2Phuqtiw7XGryUuOywlKi/hu7jhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4A+w7PDtWPhu4fhu4El4bu44bqixqFs4buB4bqrKsO1Ymnhu4EqU+G6s+G7gSpC4buFPlgqciIq4bqiPirDiuG7i8OgWeG7ti/Ds+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgeG7h+G6oXMl4bu4w5Xhu43hu4fhu4Hhuqsqw7U14bq/KsO14buNZCrDoOG7lT4q4buB4bqrxqFsYyrhuqE14buBKsO1Ymnhu4EqU+G6s+G7gSpC4buFPipwYeG7gSrDoOG7heG7gSrhu4FiayrDoOG7h+G7gSrhuqPGoWzhu4Hhuqsqw6pj4bqz4buBKsO1Ymnhu4Eqw7Xhu43GoWvDoCrhur1jPirDoGLDqSrhu43hu4vhu4HhuqsqYmrhu4EqP+G6v1kq4bqixqFs4buB4bqrKuG7gWJnKuG6qzVzKsO14buNbirhu4HhuqtbYyrDteG7jeG7h+G7geG6qyrDs2J7w7Uqw7Xhu41j4bqn4buBKuG6vWPhu4FiKsO14bq1KsOg4buX4buB4bqrKuG7gWLGoSrhu49j4buBYipi4buHW8O1WeG7ti/Ds+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgeG7h+G6oXMl4bu44bq8YmMqciIqw7Vi4bujw6AqYmPhuqXhu4Eqw6Bi4buVKsO14buNxqFq4buB4bqrKnI1cyrhuqHhu6Phu4Hhuqsq4buAw5Xhur5YKuG6ozLDoCrDoWPhuqXDtSrDqn0qw7XDtHPhurPhu4Eqw7Xhu43DtHPDouG7gSpwY+G6pcOgKmJj4bq14buBKuG6ozbDtSrhur9uKuG6o8ahbOG7geG6q1gqw6Biw6kq4buPPsO0KuG6v+G7i8O1KsO1YmxjKuG6q2M+4buBKuG7geG6qzDhu4Eqw6Dhu4fhu4Eq4bqjxqFs4buB4bqrKuG7gWJnKuG6oyIq4bqjxqFtw6Aqw7ViPnMqw7Vi4bq1KsOhMeG7geG6qyrhuqPGoWzhu4Hhuqsqw6pr4buBKuG7jeG7i+G7geG6qyouWC4q4bq/WCrDoeG6syrDtWnhu4HhuqsqYuG7gz5Z4bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7jhu7Zj4bq/4bqrKsOgw6o+4buP4buPxq8lY8OAw6Phu4HDtcOj4buNJSrhu4/DtXPDqsOjxq8lcWPhuqHDtWJWKikmJsOzclcqYsOjY+G6q2LDtVYqLjs7w7NyVyUq4buP4buNw6DGryUvL8Og4bqh4buBWcOhPuG7h8O1Yj7hu4FiYuG7hz5ZcOG7gS/huqHDo+G7j+G6vcO14buHw7Mv4buBw6Nx4buPLzo6PywvOiY64bqhOj87Ojo/LMO1PD8oOizDqiZZ4bq7w7Phuqvhu67hu43GryEpOiUqPsOqw7XGryVCY+G6teG7gSrhuqM2w7Uqw6p94bq/KuG6o8ahbOG7geG6qypuKnIiKsOhImMq4buB4bqrPuG7geG6qypww6Phu4Eqw6Fj4bqn4buBKuG6ozbDtSrDoGI4w7VYKuG7geG6q8ahbGMq4bqjaeG7geG6qyUqcWPhuqHDtWLGryUpJiYlKmLDo2Phuqtiw7XGryUuOzslKi/hu7jhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4A+w7PDtWPhu4fhu4El4bu4w4F9KsOV4buNN+G7gSrDlWJlKkLDtOG6pSotKuG6v+G7i8O1KsO14buN4buH4buB4bqrKuG7gWLhu6Hhu4HhuqsqYuG7iypiY+G6teG7gSpifeG7geG6qyrDteG7jSDhur8q4bq/OirhuqM2w7Uq4bqj4bqnKsOqfeG6vyrhuqPGoWzhu4Hhuqsq4bqrYz7hu4cqw7ViaeG7geG6qyrhu4Fp4buB4bqrKsO1Ymnhu4FZ4bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7hJ4buB4bqrKsOV4buNN+G7gSpQIOG7gSrDgDhzWCrDleG7jcahbuG7geG6qyrDtWJp4buBKlPhurPhu4EqQuG7hT4qw6Bi4buHKsOhY+G6tcO1KsO1Ymnhu4Eqw6Dhu4MqPzwqYuG7iyrDtWI+4bq/KuG6q2M+KmJj4bq14buBKuG6ozbDtVgq4bq/birhuqPGoWzhu4HhuqsqcGtjKsO14buJ4buB4bqrKuG6oWPhuqXhu4Eqw7Vkw6BiKsOq4bqz4buBKuG6o+G6teG7gSpiauG7gSo7WSYmJirhur86KuG6ozbDtVnhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4Hhu4fhuqFzJeG7uOKAnOG6vjLDoCrhuqHhu5Mqw6p9KnIiKsOhY+G6p+G7gVgq4bqjNsO1KsOgYjjDtVgq4buB4bqrxqFsYyrhuqNp4buB4bqrWCrhu4FixqHhu4Hhuqsq4bq9YmMqw7Xhu41j4bqn4buBKuG6vWI+YyrDoGLGoWrhu4Hhuqsqw7Xhu43EkeG7gWJYKsOhfSrDoOG7h+G7gSrhu402w7UqYiDhu4HhuqsqYntjKsO1Yj7hur8q4bqrYz5ZKuG7gGJjw6LDtCpi4buLKuG6oTXhu4Eq4buB4bqr4buHfWMqcGPhuqXDoCpiY+G6teG7gSrhuqM2w7Uqw6Dhu4Xhu4Eq4bqj4buD4buB4bqrKuG6q+G7g8OzKsOgXSrhu4Hhuqt9cyrDoGnhu4Hhuqsqw6o+4buHKuG6o+G7i+G7geG6q1kq4buAYmPDosO0KsOg4buH4buBKuG6o8ahbOG7geG6qyrDteG7jeG7h+G7geG6qyrDtWJp4buBKsO14buNxqFrw6Aq4bq9Yz4qw6Biw6kq4buN4buL4buB4bqrKj8qLSo6KuG6vyrhuqtjbCrhuqM1cyrhu43hu4vhu4HhuqsqYmrhu4EqLiotKigq4bq/4oCdWCpp4buB4bqrKsOAOHMq4buB4buDY1nhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4Hhu4fhuqFzJeG7uMOKfSrhur/hu4vDtSrDteG7jeG7h+G7geG6qyrhu4Fi4buh4buB4bqrKmLhu4sqw7Vj4bqz4buBKsOzYuG7h+G7geG6qyrDteG7jeG7h+G7geG6qypwY+G6pcOgKmJj4bq14buBKuG6ozbDtSrhur9uKuG6o8ahbOG7geG6qypuKsO1Ymnhu4EqU+G6s+G7gSpC4buFPlgqw6F9KsOV4buNN+G7gSrDlWJlKkLDtOG6pSrDoGLhu4cqw6Fj4bq1w7VWKuG6vGJjKsOge+G7gSrDoeG7iypyIlgqw7ViaeG7gSpwOOG7gSrhuqPhu4vhu4Hhuqsq4buAYjXhu4Eq4bqhNeG7gSpiY+G6teG7gSrhuqM2w7VYKuG6q2M+KuG6o8SR4buBYirhuqMiKsO1xJHhu4FiKuG7geG6q8O0c+G6peG7gSpiY+G6teG7gSo7LiYq4bq/OirhuqM2w7Uq4bqj4bqnKsOqfeG6vyrhuqPGoWzhu4Hhuqsq4bqrYz7hu4cqw7ViaeG7geG6q1kqUGPhuqXDoCpiY+G6teG7gSrhuqM2w7Uq4bq/birhuqPGoWzhu4Hhuqsq4bq9YmPhurXhu4Eqw6Bi4buHKuG6q2M+KuG6o8SR4buBYirDoWUqw6BiYz4qw7V7w6BiKsO1YuG7nz4q4bqjNsO1KsO1Yn3hu4FiKjoqw7NiN+G7gVkq4buO4buH4buB4bqrWCrhuqNjw6LDtCrhuqPhu4Mq4bq9Ymnhu4Hhuqsqw7LDtD7hu4Eqw7Xhu41m4buB4bqrKsOhMeG7geG6qypwY+G6pcOgKsOhfSrDoOG7h+G7gSrDteG7jeG7h+G7geG6qyrDtWJp4buBKsOg4buDKsOg4buH4buBKuG6o8ahbOG7geG6qyrhur9rYyrhuqPhuqcq4bqjY1nhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4Hhu4fhuqFzJeG7uOG7tmPhur/huqsqw6DDqj7hu4/hu4/GryVjw4DDo+G7gcO1w6Phu40lKuG7j8O1c8Oqw6PGryVxY+G6ocO1YlYqKSYmw7NyVypiw6Nj4bqrYsO1ViouOyzDs3JXJSrhu4/hu43DoMavJS8vw6DhuqHhu4FZw6E+4buHw7ViPuG7gWJi4buHPllw4buBL+G6ocOj4buP4bq9w7Xhu4fDsy/hu4HDo3Hhu48vOjo/LC86JjrhuqE6Pzs6Ljopw7UpKCkoOsOqJlnhurvDs+G6q+G7ruG7jcavITolKj7DqsO1xq8lQmPhurXhu4Eq4bqjNsO1KsOqfeG6vyrhuqPGoWzhu4HhuqsqbipyIirDoSJjKuG7geG6qz7hu4HhuqsqcMOj4buBKsOhY+G6p+G7gSrhuqM2w7Uqw6BiOMO1WCrhu4HhuqvGoWxjKuG6o2nhu4HhuqslKnFj4bqhw7Vixq8lKSYmJSpiw6Nj4bqrYsO1xq8lLjssJSov4bu44bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OAPsOzw7Vj4buH4buBJeG7uFIiKuG7gMOV4bq+KuG6oj4qw4rhu4vDoCrhuqM+4buB4bqrKsO14bud4buB4bqrKuG7geG6q31zKsO1Yj5zKuG6oT4q4bqj4buJYyrDtWJlw7VZ4bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7jDlcahauG7geG6qyrDteG7o1gqw7Xhu43GoWzhu4HhuqsqYm3DsyrhuqtjPirhuqPEkeG7gWIqw6F9KuG7gOG6q8O0c+G6reG7gSrDlWJlKlDhuqUq4buyw7ViaeG7gSrhuqJp4buB4bqr4bu0KuG6oyIqw7Xhu6Mq4buB4bqrw7Rz4bql4buBKsO1Ynvhu4cq4bqhbyrDoGnhu4Hhuqsqw7Xhu43EkeG7gWIqw7Ni4buZWCpyNXMqw6pbYyrDoOG7ieG7geG6q1gqw6rhu5NjKsO1xqFs4buB4bqrKuG7jX3hu4cqcH3hu4cqw7Xhu43hu4fhu4Hhuqsqw7NiN+G7gSrhuqM2w7Uqw6Dhu5U+KuG6q2M+KuG6o8SR4buBYipiauG7gSo/KuG6vyrhuqPhuqcq4bq/birhuqPGoWzhu4HhuqtZKuG7gGJsKnA4c1gq4bqrY2wq4bqjNXMqw6Dhu4fhu4Eq4bqjxqFs4buB4bqrKsO14buNxqFrw6Aqw6Dhu58+KuG7gWJ9KsOhfSpQ4bqlKuG7jeG7i+G7geG6qyrhu40iYyrDtWtjKmJq4buBKiwq4bq/WeG7ti/Ds+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgeG7h+G6oXMl4bu4w4F9KlDhuqUqw6Bi4buHKsOhY+G6tcO1WCrDteG7jcaha8OgKsO1xJHhu4FiKsO1Yjfhu4Eqw6F9KsOg4buH4buBKsO14buN4buH4buB4bqrKsO1Ymnhu4Eqw6Dhu5Phu4HhuqsqYmPhurXhu4Eq4bqjNsO1KuG6v24q4buN4buL4buB4bqrKuG6o8ahbOG7geG6q1gq4bqrYz4q4bqjxJHhu4FiKsOg4buX4buB4bqrKuG7jzThu4Eqw6rhu4Xhu4Hhuqsq4bqr4buDw7Mq4bq/4buLw7Uqw7NiN+G7gSrhu4FiZyrhuqtj4buRw7Mq4bqjxqFs4buB4bqrKsO1Ymnhu4Eq4bqjxqFtw6Aq4buN4buL4buB4bqrWCrDtWLhu4d74buB4bqrWCrDtWLDtDjhu4Eqw7Vj4bql4buBKsOgYuG7hyrhuqtjPuG7hyrDtWLGoWrhu4HhuqtZ4bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7hJ4buB4bqrKlDhu5cqUCDhu4Eq4bqiw6nhu4FiWCrDgGLhu5Uqw7Vlw6BiKsOUw4Hhu4DhuqAqciIq4bqiPirDiuG7i8OgKsOgYuG7hyrDoWPhurXDtVYqUMahbcO1KsOq4bqz4buBKuG6vWLhu4Mq4bq9YiDhu4Eqw6Dhu5U+KuG6v+G7i8O1KnIiKsOhImMq4buB4bqrPuG7geG6qypww6Phu4Eqw6Fj4bqn4buBWCpyIirhuqI+KsOK4buLw6Aq4bqjIirDoHvhu4Eq4bqjZMOgYipyIirhu4DDleG6virhu4Eg4bq/KjomOiZYKsO14bud4buB4bqrKsOhxqFrw6AqcMahauG7gSrDquG6s+G7gSpyNXMq4bqh4buj4buB4bqrKuG7gMOV4bq+KuG7gTXhu4Hhuqsqw6A+4buHWSrDleG7jeG7h+G7geG6qyrDtWJ94buBYirDssO0XSpyNXMq4bqh4buj4buB4bqrKuG7gMOV4bq+WCpwY+G6pcOgKmJj4bq14buBKuG6ozbDtSrhur9uKuG6o8ahbOG7geG6qyrhuqPGoW3DoCpyw6Phur8qw6p9KuG6v+G7i8O1KsO14buN4buH4buB4bqrKuG7gWLhu6Hhu4Hhuqsqw7Ni4buH4buB4bqrKsO14buNfeG7hyrDs2J7w7Uqw7Xhu41j4bqn4buBKuG6v1vhu4FiKuG6v+G6tyrhu4FiNsO1KsOg4buVPirhuqNlPirDs2LGoWrhu4HhuqtZKuG6ouG6teG7gSrhu4E+cypyIirhuqMiKsOg4buDKjs/KSpi4buLKuG6oTXhu4Eqw7ViPuG6vyrhuqtjPipiY+G6teG7gSrhuqM2w7UqcGtjKsO14buJ4buB4bqrKuG6oWPhuqXhu4Eqw7Vkw6BiKsOq4bqz4buBKsO1a2MqPyxZJj8pKuG6vzpZ4bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs+G7p8O0w7Vi4buH4buNJeG7uOG7jmrhu4Eq4bqixJHhu4Fi4bu2L8Oz4bu4

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]