(vhds.baothanhhoa.vn) - Vài năm trở lại đây HTX thủ công mỹ nghệ Trung Kiên (xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa) không ngừng đổi mới, cải tiến sản phẩm, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương.
KuG6uykh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k8ag4bq9xqFnw6IuJknhurnhurtjIWgwxakhxqHhu53hur0h4bun4bub4bqhxqEhZuG6u8SD4bubIcahM8OtIcO54bq9ZOG6tyFnMmgh4bq34bq7w60haeG6u+G6vWPhu5shZzDDrSHhurVuaeG6uSov4bq7KSYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurrDojDhurMuJsOZMuG6vSFpNmghxqHhu5XDtCFnM+G6vSHhurXDoMWpIeG6usag4bumIcah4bq74buhIeG6t2tp4bq5IWjhu60haeG6ueG6u2QhxqDhu5Xhu5tp4bq5IUbhur3huqtpISThu6c1IeG6usOtOGnhurkhxqDhu5Xhu5tp4bq5QCHhurvhu5vFqWRpIeG6usOtOGnhurkh4bq6w6wwJSFm4bq7a2nhurkhaeG6uXNp4bq5IeG6tW/hur0haOG7jeG6vUAh4bq3NOG6vSHGoeG6vWJpIeG7lzRpIeG7k+G6u8SDaEAh4bq5w6zhu5Mh4buT4bq74bqjaSHGoTPDrSHDueG6vWThurchZzJoQCHGoTZp4bq5Icah4bq74bubIWnhurvDo+G7kyHhurfhurvDrSFnMMOtIeG6tW5p4bq5IeG6teG7gTAh4buT4bq7ccOyaeG6uSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLiYq4bq9aOG6uSHhurdnMOG7l+G7l1cu4bq94bq2w6JpxqHDouG7lS4h4buXxqHFqWfDolcu4bul4bq94bqzxqHhurvhu7YhIigp4buT4bun4bu4IeG6u8Oi4bq94bq54bq7xqHhu7YhfSld4buT4bun4bu4LiHhu5fhu5XhurdXLi8v4bq34bqzaSPhurEww63GoeG6uzBp4bq74bq7w60wI8O5aS/hurPDouG7l2bGocOt4buTL2nDouG7peG7ly88PCl7LzwoKOG6sz48PHs+PnvGoV17IiJbZygj4buF4buT4bq54bu04buVVzwpIi4hMGfGoVcuSeG6ueG6u2MhaDDFqSHGoeG7neG6vSHhu6fhu5vhuqHGoSFm4bq7xIPhu5shxqEzw60hw7nhur1k4bq3IWcyaCHhurfhurvDrSFp4bq74bq9Y+G7myFnMMOtIeG6tW5p4bq5LiHhu6Xhur3hurPGoeG6u1cuIigpLiHhurvDouG6veG6ueG6u8ahVy59KV0uIS8mKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bq2MOG7k8ah4bq9w61pLibDmWMhxqHhurtraSHGoOG7leG7m2nhurkh4bq6w6Phu5tAIeG7pzUh4bq6w604aeG6uSHGoOG7leG7m2nhurkhJOG6usOtOGnhurkh4bq6w6wwJSHhurvEqeG6vSHGoeG6uzZoIeG6t8OyIeG7l8O0IeG7lzRpIeG7p+G7m+G6ocahIcah4bq74buhIeG6t2tp4bq5IWjhu60haeG6ueG6u2Qh4bq34buhMCHhurnhur0wIeG6teG6v2nhursh4bqxMiHhu5LhurszaCHGoOG6u+G7gSFJ4bq5w6BpQCHhurjhur0xaCHhurVs4bq3IeG6usag4bumIcah4bq74buhIeG6t2tp4bq5IWjhu60haeG6ueG6u2QhxqDhu5Xhu5tp4bq5IUbhur3huqtpIWbhurtraeG6uSEw4bq9IWcyIWbhurtraeG6uSHhurHhur1ixqFAIeG6scO04bq9IeG6sTIhZzIhaeG6uXHhu4/hur0hxqHhur3huqtpIeG7k+G6u8OtaeG6uSHGoeG7lcOtaeG6uSHDueG6vWThurch4buT4bq7McahIcah4buV4bq9xJFpIWnhurnhurtjIcah4bq74bqr4bubIeG7lcOiaSFp4bq54bq7ZCHGoeG6u+G7m8OjxqFAIWjDrOG6tyHhurtu4buTQCFoMMWpIcah4bud4bq9IeG7p+G7m+G6ocahIWbhurvEg+G7myHhurfhu6EwIeG6teG7gTAh4buT4bq7ccOyaeG6uSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLiYq4bq9aOG6uSHhurdnMOG7l+G7l1cu4bq94bq2w6JpxqHDouG7lS4h4buXxqHFqWfDolcu4bul4bq94bqzxqHhurvhu7YhIigp4buT4bun4bu4IeG6u8Oi4bq94bq54bq7xqHhu7YhfSlb4buT4bun4bu4LiHhu5fhu5XhurdXLi8v4bq34bqzaSPhurEww63GoeG6uzBp4bq74bq7w60wI8O5aS/hurPDouG7l2bGocOt4buTL2nDouG7peG7ly88PCl7LzwoKOG6sz48PHs+e33GoSI8XSlbZygj4buF4buT4bq54bu04buVVz59ey4hMGfGoVcuSeG6ueG6u2MhaDDFqSHGoeG7neG6vSHhu6fhu5vhuqHGoSFm4bq7xIPhu5shxqEzw60hw7nhur1k4bq3IWcyaCHhurfhurvDrSFp4bq74bq9Y+G7myFnMMOtIeG6tW5p4bq5LiHhu6Xhur3hurPGoeG6u1cuIigpLiHhurvDouG6veG6ueG6u8ahVy59KVsuIS8mKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bq2MOG7k8ah4bq9w61pLibGoOG7lcOtaeG6uSHGoeG6u+G7j+G6vSHhurnhur0waSHhurvhu4nhurch4bq7xKnhur0hZuG6vWnhurshaeG6ueG6u+G6vWRoIcO0IWnhurvhur1j4bubIWnDsuG6vUAh4bun4bqlxqEhxqHhurvhuqHFqSFp4bq54bubbWkhZzDDrSHhurVuaeG6uUAh4bq1OeG6tyHhurHhur1kxqEhZzIhZzDDrSHhurVuaeG6uSFpw7ohw7Qh4bq14buBMCHhu5Phurtxw7Jp4bq5Icah4bq74buP4bq9IeG6teG6vcSRaCFpa2nhurkhaeG6uzJpIWbhurtraeG6uSHhurfDrCHDueG6vWThurchZzJoQCHhurEyIUnhurnDoGkh4buZ4bubxalixqEh4bq14buBaeG6uyFow7QhZ+G7jeG7kyHhurMzxakhaeG6ueG6u2MhxqHhurvhuqvhu5sh4buVw6JpQCFoMMWpIcah4bud4bq9QCFow6DFqSHGoeG7lcOiIeG6tTBpIeG6t+G6u8OtIeG7k+G6u+G7nyFpw7oh4bq14buBMCHhu5Phurtxw7Jp4bq5Iyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJirhur1o4bq5IeG6t2cw4buX4buXVy7hur3hurbDomnGocOi4buVLiHhu5fGocWpZ8OiVy7hu6Xhur3hurPGoeG6u+G7tiEiKCnhu5Phu6fhu7gh4bq7w6Lhur3hurnhurvGoeG7tiF9KVvhu5Phu6fhu7guIeG7l+G7leG6t1cuLy/hurfhurNpI+G6sTDDrcah4bq7MGnhurvhurvDrTAjw7lpL+G6s8Oi4buXZsahw63hu5MvacOi4bul4buXLzw8KXsvPCgo4bqzPjw8ez59IsahKSIpICJnKCPhu4Xhu5Phurnhu7Thu5VXPl1bLiEwZ8ahVy5J4bq54bq7YyFoMMWpIcah4bud4bq9IeG7p+G7m+G6ocahIWbhurvEg+G7myHGoTPDrSHDueG6vWThurchZzJoIeG6t+G6u8OtIWnhurvhur1j4bubIWcww60h4bq1bmnhurkuIeG7peG6veG6s8ah4bq7Vy4iKCkuIeG6u8Oi4bq94bq54bq7xqFXLn0pWy4hLyYqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurYw4buTxqHhur3DrWkuJkk2aCE8KDwpQCHhurrGoOG7piHGoeG6u+G7oSHhurdraeG6uSFo4butIWnhurnhurtkIcag4buV4bubaeG6uSFG4bq94bqraSHhu5UwIeG6teG7j+G6vUAh4bqxMGkh4bq14bqj4bubIeG7meG7m8WpIWhrIWnhurvEqSFn4bqtQCHhurfhurvhu4chw7ky4bq9IWcww60h4bq1bmnhurlAIeG7lzDhu5sh4bq1w6wh4bq1ccO14bq3IWjDtCHhu5VuaeG6uUAh4bq1YmkhaTDFqSHhurU1Icah4bq74bubIeG6u+G7ncahIeG6tXHDteG6tyFp4bq74bq9Y+G7myFnMMOtIeG6tW5p4bq5IWnDukAh4bq34bq74buhIcWpYuG7myFoMMWpIcah4bud4bq9QCFow6DFqSHGoeG7lcOiIeG6tTBpIeG7p+G7m+G6ocahIWbhurvEg+G7m0Ah4bq3w7Ih4bqxNGkhxqEzw60hw7nhur1k4bq3IWcyaEAhxqE2aeG6uSHGoeG6u+G7myFp4bq7w6Phu5Mh4bq34bq7w60haeG6u+G6vWPhu5shZzDDrSHhurVuaeG6uUAhw7nhu43hur0haHLhurchZ3HDsmnhurkhb2kh4bq14buBaeG6uyMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLiYq4bq9aOG6uSHhurdnMOG7l+G7l1cu4bq94bq2w6JpxqHDouG7lSHhurPGoeG6u+G7m2jhurEuIeG7l8ahxalnw6JXLuG7peG6veG6s8ah4bq74bu2ISIoKeG7k+G7p+G7uCHhurvDouG6veG6ueG6u8ah4bu2IX0pW+G7k+G7p+G7uC4h4buX4buV4bq3Vy4vL+G6t+G6s2kj4bqxMMOtxqHhurswaeG6u+G6u8OtMCPDuWkv4bqzw6Lhu5dmxqHDreG7ky9pw6Lhu6Xhu5cvPDwpey88KCjhurM+PDx7ezx9xqF9fT4pIGcoI+G7heG7k+G6ueG7tOG7lVciKF0uITBnxqFXLknhurnhurtjIWgwxakhxqHhu53hur0h4bun4bub4bqhxqEhZuG6u8SD4bubIcahM8OtIcO54bq9ZOG6tyFnMmgh4bq34bq7w60haeG6u+G6vWPhu5shZzDDrSHhurVuaeG6uS4h4bul4bq94bqzxqHhurtXLiIoKS4h4bq7w6Lhur3hurnhurvGoVcufSlbLiEvJiov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6tjDhu5PGoeG6vcOtaS4m4bqw4bqraSHhurczaeG6uyHhurXDrCHhurrGoOG7piHhurfhu4tpIWfhur3huqtpIWZixqEhw7nhu43hur0h4bq2a2nhurkhxqHFqSHhurbhu5Ih4bq2MOG7lzDhurFnMGnhurcwIcOZ4bq9ZMahIUkwaCHDtCHhuroyIUlu4bq9IeG6tcSRIcah4bq/aCHhurvhur3EkeG7myHhu5nhu5vFqSHGoeG7leG6v2nhursh4buXNGkh4bun4bub4bqhxqFAIcah4bq74buBIcah4buVceG7j2nhurkhxqHhur3huqvhu5shxqHhurvhu58h4buXNGkh4buT4bq7xINoQCHhurVtaeG6uSHGoeG6u+G7j+G6vSHhurtx4buNaeG6uSHhurPhuq9pIeG6t+G6u8OtIeG6tzHhurch4bq34bq74buBIcOiaCHhu5Phurvhu58hacO6Icah4buVw61p4bq5IeG7pzUh4bq74buJ4bq3IWnhurnhurtjIcah4bq7MmnhurshxqHhurszw60jIeG6sDIhSeG6ucOgaSHhurU1IWjDtCFn4buN4buTIeG6tTLDrSHGoTPDrUAh4bq14bqj4bubIcahcSFoMcWpIWjDrOG6t0AhaeG6uzIh4bunccO0aeG6uUAh4bq1bWnhurkhxqHhurvhu4/hur0h4bq74buJ4bq3IeG6u8Sp4bq9IWbhur1p4bq7IWnhurnhurvhur1kaCHDtCFp4bq74bq9Y+G7myFpw7Lhur0h4bq7ceG7jWnhurkh4bqz4bqvaSHhurfhurvDrSFp4bq74bq9Y+G7myHhurVs4bq9IcahccO1aeG6uSHhu5Phurvhu58hacO6QCFp4bq74bqhxqEhZzIhaeG6u8O6aeG6uSFp4bq5ceG7j+G6vSFn4buNaSHGoeG7m2/hur0jKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mKuG6vWjhurkh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG6veG6tsOiacahw6Lhu5UuIeG7l8ahxalnw6JXLuG7peG6veG6s8ah4bq74bu2ISIoKeG7k+G7p+G7uCHhurvDouG6veG6ueG6u8ah4bu2IX0pW+G7k+G7p+G7uC4h4buX4buV4bq3Vy4vL+G6t+G6s2kj4bqxMMOtxqHhurswaeG6u+G6u8OtMCPDuWkv4bqzw6Lhu5dmxqHDreG7ky9pw6Lhu6Xhu5cvPDwpey88KCjhurM+PDx7e3s+xqF7XXs+XWcoI+G7heG7k+G6ueG7tOG7lVcpXVsuITBnxqFXLknhurnhurtjIWgwxakhxqHhu53hur0h4bun4bub4bqhxqEhZuG6u8SD4bubIcahM8OtIcO54bq9ZOG6tyFnMmgh4bq34bq7w60haeG6u+G6vWPhu5shZzDDrSHhurVuaeG6uS4h4bul4bq94bqzxqHhurtXLiIoKS4h4bq7w6Lhur3hurnhurvGoVcufSlbLiEvJiov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6tjDhu5PGoeG6vcOtaS4mxqDhu5Xhu5tp4bq5IeG6seG6v2nhursh4bq6xqDhu6Yh4buXNGkh4bun4bub4bqhxqEhxqHhu5XhuqtpISkjKCgoIcah4bud4bq9IeG7pzHhurfhursvaeG6uTLFqUAhKSgoKCHhu5c0aSHhu5PhurvEg2ghxqHhurvhu6Eh4bq3a2nhurkhaOG7rSFp4bq54bq7ZCFm4bq7MeG6t0AhxqHhu5VzIeG6t+G6u+G6vSHhu5PhurvDqkAhZ8O14bq9IWnhurvhu5vDo2kh4bq54bq9MCHhurXhur9p4bq7Icah4bq74bubIeG6tXHDteG6tyHGoXMhPn0hLSF7KCHGoeG7leG6vWThu5sh4bq1bWnhurkvxqHhursxaeG6uSMhSeG6ucOtMuG6vSHhu5UwIeG6usag4bumIeG6t+G7i2khaMO0Icah4bq74bqraCHhurfDsiHhu5fDtCHhurMzxakhaeG6ueG6u2MhaMOgxakhxqHhu5XDoiHhurUwaSHGoTPhur0h4bunNSHhurrDrThp4bq5IeG6ujJAIeG6usOtOGnhurkhRuG6uzFp4bq7ISThurrDrThp4bq5IeG6usOsMCUhxqHhurvhu5sh4bq74budxqEhxqHhu5XhuqtpIeG6s3Hhu43hur0hfSghZzDDrSHhurVuaeG6uUAh4bq34bq74buhIcWpYuG7myFnMiHhurfhurvhu4Ehw6JoIeG7k+G6u+G7nyFpw7ohxqHhurswaCHhurnhur0wQCHGoeG6u+G7myFp4bq7w6Phu5Mh4bqx4bq/aeG6uyHhu5nhu5vDoGkhPiHGoeG7leG6vWThu5sh4bq1bWnhurkvaeG6uXHhu4/hur0vxqHhursxaeG6uSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLiYq4bq9aOG6uSHhurdnMOG7l+G7l1cu4bq94bq2w6JpxqHDouG7lS4h4buXxqHFqWfDolcu4bul4bq94bqzxqHhurvhu7YhIigp4buT4bun4bu4IeG6u8Oi4bq94bq54bq7xqHhu7YhfSlb4buT4bun4bu4LiHhu5fhu5XhurdXLi8v4bq34bqzaSPhurEww63GoeG6uzBp4bq74bq7w60wI8O5aS/hurPDouG7l2bGocOt4buTL2nDouG7peG7ly88PCl7LzwoKOG6sz48PHt7fV3GoSl9IntbZygj4buF4buT4bq54bu04buVVyBbLiEwZ8ahVy5J4bq54bq7YyFoMMWpIcah4bud4bq9IeG7p+G7m+G6ocahIWbhurvEg+G7myHGoTPDrSHDueG6vWThurchZzJoIeG6t+G6u8OtIWnhurvhur1j4bubIWcww60h4bq1bmnhurkuIeG7peG6veG6s8ah4bq7Vy4iKCkuIeG6u8Oi4bq94bq54bq7xqFXLn0pWy4hLyYqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurYw4buTxqHhur3DrWkuJuG7ljRpIeG7k+G6u8SDaCFnMmgh4buVMCFnMiHhursyaeG6uSHhu6fhur3huqtpQCFm4bq7MMWpQCHhurXhu4MwIeG6u8OtMCHhurE4aeG6uSHhurfDrOG6vSMhSeG6ueG6u2MhaDDFqSHGoeG7neG6vSHhurdraeG6uSFp4bq54bq74bq9ZOG7kyHhurfDrCFp4bq74bq9Y+G7myHhurXDsmkh4bq1OcahIeG6uzJp4bq5QCHhurfhurvhu6Ehxali4bubIeG7p+G7m+G6ocahIeG6teG6vSHhurcx4bq3Icah4buHaeG6uyFp4bq5w60y4bq9IyHDmeG7jeG6vSHhurvhur1k4bubIeG7meG7mzQhaDIhaeG6ueG6u2MhaDDFqSHGoeG7neG6vSFoMGnhurkhZzPhur1AIeG6u+G6vWRpIcahM+G6vSHhurrGoOG7piHhurUwaeG6uSHGoeG6vWLhu5MhxqHhu5/hurchaMO0IeG7lW5p4bq5IWnhurnhurtjIWkyxakh4bq34bq7w60hZzDDrSHhurVuaeG6uSHhurXhu4EwIeG7k+G6u3HDsmnhurkhw7kyIWnhurvDumnhurkhZzDDrSHhurVuaeG6uSHhurfDrCFp4bq74bubIeG6t+G6o+G7myMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLiYq4bq9aOG6uSHhurdnMOG7l+G7l1cu4bq94bq2w6JpxqHDouG7lS4h4buXxqHFqWfDolcu4bul4bq94bqzxqHhurvhu7YhIigp4buT4bun4bu4IeG6u8Oi4bq94bq54bq7xqHhu7YhfSl94buT4bun4bu4LiHhu5fhu5XhurdXLi8v4bq34bqzaSPhurEww63GoeG6uzBp4bq74bq7w60wI8O5aS/hurPDouG7l2bGocOt4buTL2nDouG7peG7ly88PCl7LzwoKOG6sz48PHsiez7GoX1dIHsiZygj4buF4buT4bq54bu04buVV1s8fS4hMGfGoVcuSeG6ueG6u2MhaDDFqSHGoeG7neG6vSHhu6fhu5vhuqHGoSFm4bq7xIPhu5shxqEzw60hw7nhur1k4bq3IWcyaCHhurfhurvDrSFp4bq74bq9Y+G7myFnMMOtIeG6tW5p4bq5LiHhu6Xhur3hurPGoeG6u1cuIigpLiHhurvDouG6veG6ueG6u8ahVy59KX0uIS8mKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bq2MOG7k8ah4bq9w61pLibGoeG6u8Oiw60h4bqxMiFJ4bq5w6BpQCFp4bq54bq7YyHGoeG6u+G7oSHhurdraeG6uSFo4butIWnhurnhurtkIWjDoMWpIcah4buVw6Ih4bq1MGlAIWgwxakhxqHhu53hur0h4bun4bub4bqhxqEhZuG6u8SD4bubIWbhurtraeG6uSHhurfhuqNpIeG7meG7m8WpIWhrIWnhursyIeG7p3HDtGnhurkhZ+G7jWkjIeG6sMO04bq9IWfhuqkh4buT4bq74bqjaSFn4buNaSHhu5d1IeG6s+G7n2nhurkhZzDDrSHhurVuaeG6uSFpa2nhurkhaeG6uzJpQCHhurfhurvhu4ch4bq34bqjaSHhurfhurvhu4Hhu5shZuG6u8OsQCFm4bq94bqraSHGoeG7leG6vyHDuTIhZzJoIcah4bq74bqraCHhurnhur3hu48hZzIh4buX4bqpIcahNmnhurkhxqHhurvhu5shaeG6u8Oj4buTIyFJ4bq5ceG7j+G6vSFnMMOtIeG6tW5p4bq5IeG6t8OsIcah4bq7xJEhaDBp4bq5IcO5w6PGoSFn4bq9ZOG7myHDuWMhZzJoIcahM+G6vSHhurnhur0wIeG6teG6v2nhursjIUbhurvhur0h4buXNGkh4buT4bq7xINoIeG6u8OtMmkhxqHhursyaeG6u0Ah4bq6xqDhu6Yh4buX4bqpIcahw6Phu5Mh4bq7w7Xhu5MhZzPhur0h4bq1xJEh4bq54bq9MMOtIeG6t+G6u8OtIeG6tWzhur0hxqEx4bq3Iyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJirhur1o4bq5IeG6t2cw4buX4buXVy7hur3hurbDomnGocOi4buVLiHhu5fGocWpZ8OiVy7hu6Xhur3hurPGoeG6u+G7tiEiKCnhu5Phu6fhu7gh4bq7w6Lhur3hurnhurvGoeG7tiF9KVvhu5Phu6fhu7guIeG7l+G7leG6t1cuLy/hurfhurNpI+G6sTDDrcah4bq7MGnhurvhurvDrTAjw7lpL+G6s8Oi4buXZsahw63hu5MvacOi4bul4buXLzw8KXsvPCgo4bqzPjw8e1s+KcahPCJ9IClnKCPhu4Xhu5Phurnhu7Thu5VXPihdLiEwZ8ahVy5J4bq54bq7YyFoMMWpIcah4bud4bq9IeG7p+G7m+G6ocahIWbhurvEg+G7myHGoTPDrSHDueG6vWThurchZzJoIeG6t+G6u8OtIWnhurvhur1j4bubIWcww60h4bq1bmnhurkuIeG7peG6veG6s8ah4bq7Vy4iKCkuIeG6u8Oi4bq94bq54bq7xqFXLn0pWy4hLyYqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurYw4buTxqHhur3DrWkuJktp4bq5IeG6tMOzIeG6uuG7o2nhurkh4buWw7JpQCHhu5LhurvDrCHhurbhurvhu6EhxqHhu4Hhurfhursh4bua4bqwSeG6siHhu6c1IeG6usOtOGnhurkhxqDhu5Xhu5tp4bq5ISThurrDrThp4bq5IeG6usOsMCUh4bq34bq7w60h4bqx4bq9YsahQCHGoXMhZuG6u+G6vSHhurrGoOG7piHhurXhur0hw7kyw60h4bq7w60zxqEh4bq1bmnhurkh4bq3w7Ih4bqxNGkh4bq54bq9NOG6vSHhu5nhu5vFqWLGoSHDueG6vWThurchZzJoIeG6t+G6u8OtIWnhurvhur1j4bubIWcww60h4bq1bmnhurlAIcah4bubxakhaeG6u+G6veG6q2khw7nhu43hur0hMeG7kyFndOG6tyHhurczaeG6uyHGoeG7lTBp4bq7Icah4buV4bqraSHGoeG6u+G7gSHGoeG7lXHhu49p4bq5QCHhurrGoOG7piHhurUwaeG6uSFpw7MhZ3Thurch4bq1xJEhxqHhur1i4buTIcah4buf4bq3IeG7k+G6uzHGoSHGoeG7leG6vcSRaSHhurVxw7XhurchaeG6u+G6vWPhu5sh4buXNGkh4buT4bq7xINoIWjhu43hur1AIWjhuq/hu5shaDUh4bq14bqn4buTQCHhurUx4buTIXJp4bq5IWnhurkyxakh4bq3Mmnhurkh4bq3MMOtIeG6u8OyaSHGoeG6u+G7gSHhurvhur1i4bubIeG6t+G7oTAhZuG6uzHhurfhursh4bq7MmnhurkjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4buv4bubxqHhurvDreG7lS4mxqDhu5Thu5pJ4bq4IUfhuqoqL+G7kyY=

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]