(vhds.baothanhhoa.vn) - Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã phối hợp tổ chức các hoạt động tri ân, thăm hỏi, động viên gia đình, chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân các cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại các trạm, chốt biên giới có hoàn cảnh khó khăn.
w53huq0lPTnhurkow7PDs+G7pCNtw5LhuqnDsuG6ucOgIz3Ds8OycOG6ucOg4bukI8Oyw6Dhu6HDsi0o4bq54bqp4bqn4bq94buwPWXhu43Ds8Oy4bqp4bqlcOG7rCPhu7LDncOzw7Jvw6rhur3huqfhu7Lhu7kpOT05M2094bqsaeG6qT1t4bqtw7Q94bq94budPcOyb+G6qT0y4bq9PeG6p+G6qSg9w6Fi4bq94bqtPTnhuq3huqvhur3huq09w7MpOeG6reG7rj054bqt4bqp4bqx4bq9PcOzdT3hurk84bq7PeG6veG6reG6qeG6s+G6uz3hu6PDtD054bqtZ+G6veG6pz1hYznhuq094bu5w4rhu6LhuqhBLSUhw50vw7PDsm/DquG6veG6p+G7ssOdL+G6rSXhu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23huqzDoChhI+G7ssOJdD3hur3huqnhurPhurs9LD894bq9W+G6uz3hurzhuqc8cD3DkuG6reG7meG7i+G6veG6pz044bqp4bq94bqtPS094bq44bqp4bqzw7I9w7PEkeG7rj05KTk9OTNtPeG6rGnhuqk94bq44bqsTeG6vD3Dsm/DquG6veG6pz3DsmThur3huq09w6F9PW3huq1n4bqpPeG6rWptPcOyw609OeG6reG7lTk9OSk5PeG6rcOqPsOyPcOhaeG6veG6pz3Dsm/huqk9MuG6veG7rj3DsuG6rVvhurs94bqt4buD4bqp4buuPcOhaeG6veG6pz3hu6Phuqnhuq/hur094bqn4bqpKD3DoWLhur3huq3hu649OeG6reG6q+G6veG6rT3Dsyk54bqt4buuPeG6veG6p+G7mcSp4bqpPTnhur89OWbhur3huqc94buj4buJ4bqpPTkpOeG6rT3hurs+4bq94bqn4buuPcOy4bqtMuG6vT3hur3huq0y4bq9PTkpOT05KeG6vT04aeG7rj054bqt4bqp4bqx4bq9PcOzdT3DoSjhur3huqc9w7Lhuq3GoTk94bqt4bqp4bqz4bq9PeG6veG6reG6qeG6s+G6uz3hu6PDtD3hur3hu4vhuqk9w7Lhu41w4bqx4bq9PcOhNOG7jT054bqtZ+G6veG6pz1hYznhuq094bu5w4rhu6LhuqhBLSUhPcOyPuG6qT05KTk9w7JvPuG6u+G7rj054bqtZ8OyPTjhuqnhuq/hur094bqn4bqp4buJ4bqpPTnhur894bqtw6o84bq9PTl74bq94bqtPcOp4bqt4bq/PcOp4bqtW+G6vVbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7LDneG6qeG6u+G6pz054bq5KMOzw7Phu6Qj4bqp4bu5w6Dhur3DssOgbyM9w7PDsnDhurnDoOG7pCPhu5/huqlhw7Lhuq3hu7A9LiQkbeG7oeG7rD3huq3DoOG6qeG6p+G6rcOy4buwPTomJm3hu6Hhu6wjPcOzbznhu6QjLy85YeG6vVY4KMOqw7Lhuq0o4bq94bqt4bqtw6ooVuG7o+G6vS9hw6DDs8Opw7LDqm0v4bq9w6Dhu5/Dsy8qJSYkLyU/IWEqJSoqJiosw7I6LiEkO+G6uSRWZW3huqfhu6pv4bukITo6Iz0o4bq5w7Lhu6Qj4bu5KTk9OTNtPeG6rGnhuqk9beG6rcO0PeG6veG7nT3Dsm/huqk9MuG6vT3huqfhuqkoPcOhYuG6veG6rT054bqt4bqr4bq94bqtPcOzKTnhuq3hu649OeG6reG6qeG6seG6vT3Ds3U94bq5POG6uz3hur3huq3huqnhurPhurs94bujw7Q9OeG6rWfhur3huqc9YWM54bqtPeG7ucOK4bui4bqoQS0lISM94buf4bqpYcOy4bqt4bukIy4kJCM94bqtw6Dhuqnhuqfhuq3DsuG7pCM6JiYjPS/hu7LDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu5KG3DsuG6qcOq4bq9I+G7ssOBaOG6veG6pz054bqt4bqrPeG6vOG6p2Y9w5Lhuq1jPeG6rGjhur3huqc94bqse8Oq4buuPcOSZOG6veG6rT3hu5FwPeG7o+G6qeG6r+G6veG7rj3hu7nhuq3hu5E9w7JjOeG6rT3huqxp4bqpPeG6uOG6rE3hurw9w7Jk4bq94bqtPcOhfT3DoeG6seG6vT3DsuG6rVvhurs94bujPD3DsiDhur3huqc9buG7jTw9beG6rcO04bq94bqnPWHhu5ls4bq94bqnPcOz4buNZ8OyPcOhxKnhuqk94bq64bqjPeG7ouG6qeG6s8OyPeG6vCjhurs9KOG6veG6rT3huq3DteG6veG6pz3hurjhuq89w5Lhuq1jPeG7ojXhur3hu6494buhfT3DgWbhur3huqc94bq84bqp4bq94bqtPVjDgWbhur3huqc9w5Phu4vhur1ZPeG6vVvhurs94bq9KHA9w6F9PS47PcOy4buNw63huqlWw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buyw53huqnhurvhuqc9OeG6uSjDs8Oz4bukI2HDsuG6reG7jeG6uzg94bqp4bu5w6Dhur3DssOgbyM9w7PDsnDhurnDoOG7pCPhu5/huqlhw7Lhuq3hu7A9LiQkbeG7oeG7rD3huq3DoOG6qeG6p+G6rcOy4buwPTouP23hu6Hhu6wjPcOzbznhu6QjLy85YeG6vVY4KMOqw7Lhuq0o4bq94bqt4bqtw6ooVuG7o+G6vS9hw6DDs8Opw7LDqm0v4bq9w6Dhu5/Dsy8qJSYkLyU/IWEqJSYkJCQqw7I7Lj8lOuG6uSRWZW3huqfhu6pv4bukPywuIz0o4bq5w7Lhu6Qj4bu5KTk9OTNtPeG6rGnhuqk9beG6rcO0PeG6veG7nT3Dsm/huqk9MuG6vT3huqfhuqkoPcOhYuG6veG6rT054bqt4bqr4bq94bqtPcOzKTnhuq3hu649OeG6reG6qeG6seG6vT3Ds3U94bq5POG6uz3hur3huq3huqnhurPhurs94bujw7Q9OeG6rWfhur3huqc9YWM54bqtPeG7ucOK4bui4bqoQS0lISM94buf4bqpYcOy4bqt4bukIy4kJCM94bqtw6Dhuqnhuqfhuq3DsuG7pCM6Lj8jPS/hu7LDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu5KG3DsuG6qcOq4bq9I+G7ssOB4buBKOG6vT05ZuG6veG6pz3Dsik5PeG6rGnhuqk94bq44bqsTeG6vD3DsmThur3huq09w6HhurHhur09w7JvKMOqPeG6rcOsPcOyb2o9w6nhuqnhur3huq09beG6reG6qz3hu6EycD3hur3huq08PTnhu5EoPeG6rGnhuqk94bq44bqsTeG6vD3DsmThur3huq09TuG7jXvhur3huqc94bq8KOG6uz3Dsm9jPeG6p+G6qSk9JSQkPcOyb+G6qeG6s+G7jT3DoWjhur3huqc9OeG6rcOqPSo9w6Fo4bq94bqnPTnhuq3huqs9w7Lhu5fhur3huqc9OeG6vz3DsuG6rcSp4bqpPeG6p+G6qSjhur09w7Lhuq0o4bq7PTnhuq3huqnhurHhur09w7I+4bqpPTnhuq3huqnhurHhur09w7Jv4buZxKnhur3huqc9w7Jk4bq94bqtPU7hu4174bq94bqnPeG6vCjhurtWw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buyw53huqnhurvhuqc9OeG6uSjDs8Oz4bukI+G6qeG7ucOg4bq9w7LDoG8jPcOzw7Jw4bq5w6Dhu6Qj4buf4bqpYcOy4bqt4buwPS4kJG3hu6Hhu6w94bqtw6Dhuqnhuqfhuq3DsuG7sD06Pztt4buh4busIz3Ds2854bukIy8vOWHhur1WOCjDqsOy4bqtKOG6veG6reG6rcOqKFbhu6Phur0vYcOgw7PDqcOyw6ptL+G6vcOg4bufw7MvKiUmJC8lPyFhKiUqPyQ/IcOyOyE6LjvhurkkVmVt4bqn4buqb+G7pD8uIz0o4bq5w7Lhu6Qj4bu5KTk9OTNtPeG6rGnhuqk9beG6rcO0PeG6veG7nT3Dsm/huqk9MuG6vT3huqfhuqkoPcOhYuG6veG6rT054bqt4bqr4bq94bqtPcOzKTnhuq3hu649OeG6reG6qeG6seG6vT3Ds3U94bq5POG6uz3hur3huq3huqnhurPhurs94bujw7Q9OeG6rWfhur3huqc9YWM54bqtPeG7ucOK4bui4bqoQS0lISM94buf4bqpYcOy4bqt4bukIy4kJCM94bqtw6Dhuqnhuqfhuq3DsuG7pCM6PzsjPS/hu7LDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu5KG3DsuG6qcOq4bq9I+G7suG6uH3hur3huq09w6E+w6o94bqsaeG6qT3hurjhuqxN4bq8PcOyZOG6veG6rT3hu6M8PeG6rGnhuqk9TeG6rcO0PeG6veG7nT3hu7dpPeG7ueG6rWQ94bqt4buNcD3hu7dpPcOhaeG6qT3hu7fhuqnhuq/hur09beG6reG7geG6veG6pz3DsmThur3huq09w7Lhuq1b4bq74buuPcOhaeG6veG6pz3hu6Phuqnhuq/hur09w7Lhuq0y4bq9PeG6veG6rTLhur09w4E+4bqpPeG7j3A9TeG6rT7hurs94bqs4bud4buNPcOSb+G7jeG6veG6pz1rPeG7oX09w5Lhu5lq4bq94bqnPeG6uMSR4bq94bqtPVjhurxm4bq94bqnPeG7uWfhur3huqdZVj3DgWjhur3huqc9OeG6reG6qz1N4bqtPuG6uz3huqzhu53hu409w5Jv4buN4bq94bqnPcOhKOG6veG6pz05ZuG6veG6pz3Dsik5PcOyPuG6qT3DgWjhur094bu34bqp4bqv4bq9PW3huq3hu4Hhur3huqc9w5Jv4buN4bq94bqnPeG6uHE9WOG6uuG7mcSp4bq94bqnPeG6uCnDsllWPeG7ueG7k+G6veG6pz3Dsm/DquG6veG6pz3DsuG6rSnhur3huqc9LD3Dsm/huqk9MuG6veG7rj3huqxp4bqpPeG6uOG6rE3hurw9w7Jk4bq94bqtPcOhfT3Dsm/GoTk9w7LhuqnhurFtPcOh4bqx4bq9PcOy4bqtW+G6u+G7rj3DsiDhur3huqc9buG7jTzhu649w6Fp4bq94bqnPeG7o+G6qeG6r+G6vT0uPeG6rWk94bqn4bqpKD3DoWLhur3huq094bq5PD3DsuG6rTLhur094bq94bqtMuG6vT05KTk9OeG6reG6qeG6seG6vT3Ds8SRPcOhKOG6veG6pz3DsuG6rcahOT3huq3huqnhurPhur094bq94bqt4bqp4bqz4bq7PeG7o8O0PW3huq3hu4Hhur3huqfhu649OeG6rWfhur3huqc9YWM54bqtPeG7ucOK4bui4bqoQS0lIT3Dsj7huqk9OSk5PcOybz7hurvhu649OeG6rWfDsj044bqp4bqv4bq9PeG6p+G6qeG7ieG6qT3hu6M8PcOy4bqtMuG6vT3hur3huq0y4bq9PeG6p+G6qSg9w6Fi4bq94bqtPTnhuq3huqvhur3huq09w7MpOeG6rT3hurk8PTkp4bq9PThpPTnhu4s9buG7jSjhur094bqsaeG6qT3hurjhuqxN4bq8PcOyZOG6veG6rVbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7LDneG6qeG6u+G6pz054bq5KMOzw7Phu6Qj4bqp4bu5w6Dhur3DssOgbyM9w7PDsnDhurnDoOG7pCPhu5/huqlhw7Lhuq3hu7A9LiQkbeG7oeG7rD3huq3DoOG6qeG6p+G6rcOy4buwPT86O23hu6Hhu6wjPcOzbznhu6QjLy85YeG6vVY4KMOqw7Lhuq0o4bq94bqt4bqtw6ooVuG7o+G6vS9hw6DDs8Opw7LDqm0v4bq9w6Dhu5/Dsy8qJSYkLyU/IWEqJSo6JSY/w7I/LCEhIeG6uSRWZW3huqfhu6pv4bukLjskIz0o4bq5w7Lhu6Qj4bu5KTk9OTNtPeG6rGnhuqk9beG6rcO0PeG6veG7nT3Dsm/huqk9MuG6vT3huqfhuqkoPcOhYuG6veG6rT054bqt4bqr4bq94bqtPcOzKTnhuq3hu649OeG6reG6qeG6seG6vT3Ds3U94bq5POG6uz3hur3huq3huqnhurPhurs94bujw7Q9OeG6rWfhur3huqc9YWM54bqtPeG7ucOK4bui4bqoQS0lISM94buf4bqpYcOy4bqt4bukIy4kJCM94bqtw6Dhuqnhuqfhuq3DsuG7pCM/OjsjPS/hu7LDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu5KG3DsuG6qcOq4bq9I+G7suG6uH3hur3huq09w6E+w6o94bqsaeG6qT3hurjhuqxN4bq8PcOyZOG6veG6rT3hu6M8PeG6uX3hur3huq09w6E+w6o94bqsaeG6qT3hurjhuqxN4bq8PcOSTT3DkuG6rSjhur3huq094bqs4bq/KD3DsiDhur3huqc9buG7jTw9OeG6rcOqPcOy4bqtMuG6vT3hur3huq0y4bq9PTnhuq3huqnhurHhur09w7PEkT3hurjhuq894bu3KT3Dk8SRPWs9beG6reG7mcSp4bq94bqnPcOBZuG6veG6pz3hu6LhurPhu649w5JNPcOS4bqtKOG6veG6rT3huqzhur8oVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7ssOd4bqp4bq74bqnPTnhurkow7PDs+G7pCPhuqnhu7nDoOG6vcOyw6BvIz3Ds8OycOG6ucOg4bukI+G7n+G6qWHDsuG6reG7sD0uJCRt4buh4busPeG6rcOg4bqp4bqn4bqtw7Lhu7A9OyYmbeG7oeG7rCM9w7NvOeG7pCMvLzlh4bq9Vjgow6rDsuG6rSjhur3huq3huq3DqihW4buj4bq9L2HDoMOzw6nDssOqbS/hur3DoOG7n8OzLyolJiQvJT8hYSolJiQlKi7DsjohKjoq4bq5JFZlbeG6p+G7qm/hu6QqISQjPSjhurnDsuG7pCPhu7kpOT05M2094bqsaeG6qT1t4bqtw7Q94bq94budPcOyb+G6qT0y4bq9PeG6p+G6qSg9w6Fi4bq94bqtPTnhuq3huqvhur3huq09w7MpOeG6reG7rj054bqt4bqp4bqx4bq9PcOzdT3hurk84bq7PeG6veG6reG6qeG6s+G6uz3hu6PDtD054bqtZ+G6veG6pz1hYznhuq094bu5w4rhu6LhuqhBLSUhIz3hu5/huqlhw7Lhuq3hu6QjLiQkIz3huq3DoOG6qeG6p+G6rcOy4bukIzsmJiM9L+G7ssOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7kobcOy4bqpw6rhur0j4buy4bq4feG6veG6rT3DoT7Dqj3huqxp4bqpPeG6uOG6rE3hurw9w7Jk4bq94bqtPcOy4bqtW+G6u+G7rj3DoWnhur3huqc94buj4bqp4bqv4bq9PeG6p+G6qSg9w6Fi4bq94bqtPcOy4bqtMuG6vT3hur3huq0y4bq9PTnhuq3huqnhurHhur09w7PEkT3hu7fDteG6qT3hu6Jb4bq9PeG6puG6qSltPcOyPuG6qT3DsuG6rWM9w7JvM+G6vT3huqw14buNPeG6uGk5PVjhuqw14buNPeG6uGk5WT3hu6M8PeG6p+G7m+G6qT3hurnEqeG6qT3hurvDquG6veG6pz3hurvhu41n4bq9PcOy4bqtMuG6vT3hur3huq0y4bq9PeG6p+G6qSg9w6Fi4bq94bqtPTkp4bq9PThp4buuPTnhuq3huqnhurHhur09w7N1PeG6ueG7jWbhur094bq5PD3huq014buNPW3huq3hu5nhu4vhur3huqc94buj4bud4bq94bqnPTnhuq1dOeG7rj3DsuG6qeG6sW09w7LDtDk9w6Fp4bq94bqnPeG7o+G6qeG6r+G6vT3hur3huqfhu5nEqeG6qT3DsuG6rTLhur09cOG6r+G6vT3DsjLhurs9OWbhur3huqc9w7IpOeG7rj3huq3Dqjzhur09w7Lhuq084bq94bqtPcOyZ8OyPeG6veG6reG6qeG6s+G6uz3DoeG7mWo5PeG6p+G6qSjDqlbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7LDneG6qeG6u+G6pz054bq5KMOzw7Phu6Qj4bqp4bu5w6Dhur3DssOgbyM9w7PDsnDhurnDoOG7pCPhu5/huqlhw7Lhuq3hu7A9LiQkbeG7oeG7rD3huq3DoOG6qeG6p+G6rcOy4buwPTskJG3hu6Hhu6wjPcOzbznhu6QjLy85YeG6vVY4KMOqw7Lhuq0o4bq94bqt4bqtw6ooVuG7o+G6vS9hw6DDs8Opw7LDqm0v4bq9w6Dhu5/Dsy8qJSYkLyU/IWEqJSo6Oz8uw7ImKiYhIeG6uSRWZW3huqfhu6pv4bukLiElIz0o4bq5w7Lhu6Qj4bu5KTk9OTNtPeG6rGnhuqk9beG6rcO0PeG6veG7nT3Dsm/huqk9MuG6vT3huqfhuqkoPcOhYuG6veG6rT054bqt4bqr4bq94bqtPcOzKTnhuq3hu649OeG6reG6qeG6seG6vT3Ds3U94bq5POG6uz3hur3huq3huqnhurPhurs94bujw7Q9OeG6rWfhur3huqc9YWM54bqtPeG7ucOK4bui4bqoQS0lISM94buf4bqpYcOy4bqt4bukIy4kJCM94bqtw6Dhuqnhuqfhuq3DsuG7pCM7JCQjPS/hu7LDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu5KG3DsuG6qcOq4bq9I+G7suG6rGnhuqk94bq44bqsTeG6vD1t4bqt4buZxKnhur3huqc94bu3XTk9w5Phu4vhur09w7Lhuq1b4bq74buuPcOyIOG6veG6pz1u4buNPD04PD1N4bqtPuG6uz3DkuG6rWM94bqse+G6qT3hurk8PeG7o2o94bq54bqp4bqzw7I9w7PEkVbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7LDneG6qeG6u+G6pz054bq5KMOzw7Phu6Qj4bqp4bu5w6Dhur3DssOgbyM9w7PDsnDhurnDoOG7pCPhu5/huqlhw7Lhuq3hu7A9LiQkbeG7oeG7rD3huq3DoOG6qeG6p+G6rcOy4buwPT8/P23hu6Hhu6wjPcOzbznhu6QjLy85YeG6vVY4KMOqw7Lhuq0o4bq94bqt4bqtw6ooVuG7o+G6vS9hw6DDs8Opw7LDqm0v4bq9w6Dhu5/Dsy8qJSYkLyU/IWEqJSo6ISQuw7IlISokO+G6uSRWZW3huqfhu6pv4bukLCUhIz0o4bq5w7Lhu6Qj4bu5KTk9OTNtPeG6rGnhuqk9beG6rcO0PeG6veG7nT3Dsm/huqk9MuG6vT3huqfhuqkoPcOhYuG6veG6rT054bqt4bqr4bq94bqtPcOzKTnhuq3hu649OeG6reG6qeG6seG6vT3Ds3U94bq5POG6uz3hur3huq3huqnhurPhurs94bujw7Q9OeG6rWfhur3huqc9YWM54bqtPeG7ucOK4bui4bqoQS0lISM94buf4bqpYcOy4bqt4bukIy4kJCM94bqtw6Dhuqnhuqfhuq3DsuG7pCM/Pz8jPS/hu7LDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu5KG3DsuG6qcOq4bq9I+G7ssOSPuG6qT05KTk94bq94buL4bqpPcOh4bqx4bq9PcOy4bqtW+G6u+G7rj3DoT7huqk9YeG6qeG6s+G6vT3hurl94bq94bqtPcOhPsOqPcOyw609OeG6reG7lTk94bqsaeG6qT05KTk9OTNtPcOhfT0y4bq9PTk04bq9PeG6reG7g+G6qT3DsuG6rVvhurvhu649OeG6reG7jzk9w7Phu5U5PcOp4bqt4buDw6Dhu649ODxwPcOy4buDPeG6ueG7geG6veG6pz044bqp4bqxw7I94buL4bq9PcOzMuG7jT3Ds105PcOhZ+G6qT3hu6Phu4nhuqk9w7PGoT3huq3huqk9w7Phuqnhur3huq3hu649OWfhur3huqc94bqt4bqp4bqx4bq9PTnhu5EoPTkpOT3hurrhuqM94bui4bq8w7rhuqzhu6494bqn4bqpKD3DoWLhur3huq09OeG6reG6q+G6veG6rT3Dsyk54bqt4buuPeG6veG6p+G7mcSp4bqpPTnhur89OWbhur3huqc94buj4buJ4bqpPTkpOeG6rT3hurs+4bq94bqn4oCmPcOBMnA94bq5PD3huq3Dqj7Dsj3DoWnhur3huqc9w7Lhuq3huqnhurHDsj3DsuG6rcahOeG7rj1xPeG6veG6p+G6rcSRKOG7rj3DqeG6rTDhur3huqc9w7JvKTnhuq094bq94bqt4bqp4bqz4bq74buuPcOyYuG6veG6rT05e+G6uz054buRKD05KeG6vT04aeG7rj3huq1p4bqpPeG7o+G6qeG6r+G6veG7rj1t4bqtw7Q94bq94budPTkpOT05M209w7Jvw6rhur3huqc94buj4bqp4bqzOT3Dsm/huqk9MuG6veG7rj3huqfhur9tPW3huq004bq9PeG6p+G6qSnDqj1hw7Q54buuPW3huq0pw7I94bqt4buNcD3Dsm/hu41w4bq34bq9PcOy4bqtZ+G6veG6pz05KTnhuq094bq7PuG6veG6p+G7rj3Dsm/hu41w4bq34bq9PcOy4bqtZ+G6veG6pz3DoT7Dqj3hurlxPeKAnOG7jGfhur3huqc94bq94buZ4buJOT3hur3huq3hu4k94bq94bqn4buNaOG6veKAnT054buRKD1hMuG6vT3Dsmk5PeG7ouG6qeG6s8OyPeG6vCjhurtWw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbcO64buNw7Lhuq3Dqm8jPcOzw7Jw4bq5w6Dhu6Qjw7LDoOG7ocOyLSjhurnhuqnhuqfhur3hu7A9b+G6qeG6p+G6rcOy4busI+G7suG6uOG6rz3huqw8w50vbeG7sg==

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]