(vhds.baothanhhoa.vn) - Chỉ gần 1 tháng nữa là đến thời điểm thu hoạch cá chép phục vụ cho ngày 23 tháng chạp cúng ông Công, ông Táo về trời. Các hộ nuôi cá chép tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương đang tích cực chăm sóc, chuẩn bị phục vụ nhu cầu của thị trường.
V8OiI+G7uDbEkSxtbVXhu7ZqTuG6pW7EkTnhu7ZYV21ubOG6ucOp4bq1WOG7sy424bu4w6Jm4bu4w6lv4buH4bql4bu4Ni7hu7g2w6JhauG7uDjhur/hu7g2w7PDqeG6teG7uOG7h8Op4bq14bu44buz4buHw6nhurXhu6rhu7jhu4fDqeG6teG7uE4u4bq54bu44buJ4bu4bsOi4bqp4bu4bmwww6nhu7hOIMOp4bu4SsOi4bq5w6nhurXhu7hu4bqnNsOi4bu4NuG7mTbhu7g2w6JvM8Op4bu4NeG6qeG7uGrDouG7jTbhu7jGoeG7jeG7uG7DouG6qeG7uG5sw7TDrMOp4bq1Vy9tbmzhurnDqeG6tVhXL8OiI1hXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw4I5LDfhu7ZY4buzw6Lhuqvhu7jhurUxw6nhu7gj4bu4bsOiLsOp4bq14bu4w6nhu5cs4bu4xJEh4bu4OMOjw6nhu7huw6LDrOG6peG7uDjhuqXhurFl4bu4bsOib+G7uMOi4bq5KDbDouG7uDYu4bu4NsOiYWrhu7hqw6Lhu4024bu4xqHhu43hu7g2w6Lhurnhu7jDqeG6tSHhu6Phu7g9JOG7uG7Doi7DqeG6teG7uDbDoihq4bu4NsOzw6nhurXhu7jhu4fDqeG6teG7uOG7s+G7h8Op4bq14buq4bu44buHw6nhurXhu7hOLuG6ueG7uMahxIPhu7hubMOs4bql4buw4bu44buzLjbhu7jDombhu7jDqW/hu4fhuqXhu7g2LuG7uDbDomFq4bu4bijhuqXhu7huw6Lhuqnhu7hubDDDqeG7uE4gw6nhu7hKw6LhurnDqeG6teG7quG7uMOib+G7o+G6r8Op4bu4S28pw6nhurXhu7jhu5zDtGnDqeG6teG7uDgsw6nhurXhu7hu4bqnNsOi4bu4NuG7mTbhu7g2w6I+ZeG7uG3hurs24buq4bu4NsOibzPDqeG7uDXhuqnhu7hqw6Lhu4024bu4xqHhu43hu7jDqcOib+G7uDYxb+G7uDbhu48s4bu4bsOi4bqp4bu4bmzDtMOsw6nhurXhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tlhX4bqlZeG6teG7uDbEkSxtbVXhu7Y3bsOib2U14bu44bql4buzOcOpbjls4bu24bu4bW7hu6PEkTlV4bu24bub4bqlN27Dosav4bu4OkBAauG7neG7qOG7uMOiOeG6peG6tcOibsav4bu4JiQ9auG7neG7qOG7tuG7uG1sNlXhu7YvLzY3w6nhu7A1LOG6uW7DoizDqcOiw6Lhurks4buwxqHDqS83OW1kbuG6uWovw6k54bubbS89Iyo9LyMmOjc9IyYjKiMjbiQlIz06xJFA4buwY2rhurXFqGxVJiUl4bu24bu4LMSRblXhu7bhu7MuNuG7uMOiZuG7uMOpb+G7h+G6peG7uDYu4bu4NsOiYWrhu7g44bq/4bu4NsOzw6nhurXhu7jhu4fDqeG6teG7uOG7s+G7h8Op4bq14buq4bu44buHw6nhurXhu7hOLuG6ueG7uOG7ieG7uG7DouG6qeG7uG5sMMOp4bu4TiDDqeG7uErDouG6ucOp4bq14bu4buG6pzbDouG7uDbhu5k24bu4NsOibzPDqeG7uDXhuqnhu7hqw6Lhu4024bu4xqHhu43hu7huw6Lhuqnhu7hubMO0w6zDqeG6teG7tuG7uOG7m+G6pTduw6JV4bu2OkBA4bu24bu4w6I54bql4bq1w6JuVeG7tiYkPeG7tuG7uC9YVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrhu7Msam7huqXhurnDqeG7tljhu7MuNuG7uMOiZuG6peG7uMOpb+G7h+G6peG7uDYu4bu4NsOiYWrhu7jGoSHDqeG6teG7uDgsw6nhurXhu7hu4bqnNsOi4bu4NuG7mTbhu7g2w6I+ZeG7uG3hurs24buq4bu4NsOibzPDqeG7uDXhuqnhu7g2b8Op4bq14bu4NjBq4bu4NsOi4bq54bu4bsOi4bqp4bu4bmzDtMOsw6nhurXhu7jDoiHDqeG6teG7uDbDouG7jTbhu7huMMOp4bu4Ni7hu7jGoSHhurnhu7jDqeG6tSHhu6Phu7g9JOG7uG7Doi7DqeG6teG7uOG7s8OiKGrhu7huw63huqXhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tljDieG6tcOixIPhu7jDqW/hu4fhuqXhu7g2LuG7uDbDomFq4bu4NsOzw6nhurXhu7jhu4fDqeG6teG7uOG7s+G7h8Op4bq14bu44buJ4bu4bsOi4bqp4bu4bmwww6nhu7hOIMOp4bu4SsOi4bq5w6nhurXhu7g4POG7uDbhurvhu7jDoiHDqeG6teG7uDbDouG7jTbhu7jDqT5l4bu4w6ks4buj4buq4bu4xJHDszbhu7g4MW/hu7g2w6Lhu4/hu7jhu6PDo2/hu7g2w6Lhuqvhu7g24bq74bu44buJ4bu4xJEhw6nhurXhu7hOIMOp4bu44buzZ+G7uOG7ruG7nTzhu7hLbynDqeG6teG7uE4gw6nhu7g2w7VW4buq4bu4bm/hu6Phu7jDqcOi4bql4bqjw6nhu7htLG/hu7hkw6LhuqXhu7jDqcOiMsOp4bu4bsOiMOG7o+G7uMOp4bq1w6LEg+G7uGUsw6nhurXhu7jEkSjhuqXhu7huw6Jv4bu4w6nDojJq4bu4Nizhurnhu7g2w6Lhurnhu7g1IeG7uDbhurnDqeG7uMOp4buHw6nhurXhu7g3IMOp4bu4w6nhuqPDqeG7uDjDo8Op4bu4w6ks4buj4bu4w6nhurXDosSD4bu4w6kh4buj4bu4ODzhu7hqw6IubuG7uG5s4bql4bqxw6nhu7jEkeG6o8Op4bu4OMOjw6nhu7jDomnDqeG7uCNAQOG7uMOiZuG7uMahw63huqXhu7g34bql4bqvw6nhu7hu4bqnNsOi4bu4ZMOi4bq5KcOp4bq14bu4PUDhu7jDoizhu7gs4bq54bu4w6lv4buH4bql4buq4bu4bjJq4bu4bmxvw6nhurXhu7jhu4nhu7g2Ljbhu7jEkSHDqeG6teG7uE4gw6nhu7jhu7Nn4buq4bu4TiDDqeG7uE5sw7M24buq4bu4TiDDqeG7uMOCMm/hu6rhu7hOIMOp4bu4w4Lhurks4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYV+G6pWXhurXhu7g2xJEsbW1V4bu24bql4buzOcOpbjls4bu24bu4bW7hu6PEkTlV4bu24bub4bqlN27Dosav4bu4OkBAauG7neG7qOG7uMOiOeG6peG6tcOibsav4bu4JkBAauG7neG7qOG7tuG7uG1sNlXhu7YvLzY3w6nhu7A1LOG6uW7DoizDqcOiw6Lhurks4buwxqHDqS83OW1kbuG6uWovw6k54bubbS89Iyo9LyMmOjc9IyYjKiQkbjsmJCQ6xJFA4buwY2rhurXFqGxVPTtA4bu24bu4LMSRblXhu7bhu7MuNuG7uMOiZuG7uMOpb+G7h+G6peG7uDYu4bu4NsOiYWrhu7g44bq/4bu4NsOzw6nhurXhu7jhu4fDqeG6teG7uOG7s+G7h8Op4bq14buq4bu44buHw6nhurXhu7hOLuG6ueG7uOG7ieG7uG7DouG6qeG7uG5sMMOp4bu4TiDDqeG7uErDouG6ucOp4bq14bu4buG6pzbDouG7uDbhu5k24bu4NsOibzPDqeG7uDXhuqnhu7hqw6Lhu4024bu4xqHhu43hu7huw6Lhuqnhu7hubMO0w6zDqeG6teG7tuG7uOG7m+G6pTduw6JV4bu2OkBA4bu24bu4w6I54bql4bq1w6JuVeG7tiZAQOG7tuG7uC9YVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYw4Jm4bu44bqnbuG7uMOpw6IwbuG7uDbhurvhu7gj4bu4LOG6ueG7uMOpb+G7h+G6peG7quG7uMOiZuG7uMOpw6LhuqXEg2/hu7g24bq74bu4JOG7uDjDo8Op4bu4JeG7uCzhurnhu7jDqW/hu4fhuqXhu6rhu7hlaOG6peG7uMOpPmXhu7g2b8Op4bq14bu4NjBq4bu4NsOi4bq54bu4bsOi4bqp4bu4bmzDtMOsw6nhurXhu7hkw6Lhurkpw6nhurXhu7gkQOG7uG4ww6nhu7g2LuG7sOG7uMOJw6LhuqXEg2/hu7jDombhu7g24bq74bu4bsOib+G7uMOpw6IyauG7uDYs4bq54bu4w6nDosOs4bu4w6nhurXDosSD4bu4w6kh4buj4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYV+G6pWXhurXhu7g2xJEsbW1V4bu24bql4buzOcOpbjls4bu24bu4bW7hu6PEkTlV4bu24bub4bqlN27Dosav4bu4OkBAauG7neG7qOG7uMOiOeG6peG6tcOibsav4bu4Ojo6auG7neG7qOG7tuG7uG1sNlXhu7YvLzY3w6nhu7A1LOG6uW7DoizDqcOiw6Lhurks4buwxqHDqS83OW1kbuG6uWovw6k54bubbS89Iyo9LyMmOjc9IyYjKiUmbiQkOiU7xJFA4buwY2rhurXFqGxVPzoj4bu24bu4LMSRblXhu7bhu7MuNuG7uMOiZuG7uMOpb+G7h+G6peG7uDYu4bu4NsOiYWrhu7g44bq/4bu4NsOzw6nhurXhu7jhu4fDqeG6teG7uOG7s+G7h8Op4bq14buq4bu44buHw6nhurXhu7hOLuG6ueG7uOG7ieG7uG7DouG6qeG7uG5sMMOp4bu4TiDDqeG7uErDouG6ucOp4bq14bu4buG6pzbDouG7uDbhu5k24bu4NsOibzPDqeG7uDXhuqnhu7hqw6Lhu4024bu4xqHhu43hu7huw6Lhuqnhu7hubMO0w6zDqeG6teG7tuG7uOG7m+G6pTduw6JV4bu2OkBA4bu24bu4w6I54bql4bq1w6JuVeG7tjo6OuG7tuG7uC9YVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrhu7Msam7huqXhurnDqeG7tljhu7MuNuG7uMOiZuG7uG4yauG7uG5sb8Op4bq14bu4xqEh4bq54bu4ZMOiIG/hu7g2w6I+ZeG7uG3hurs24buq4bu4NSnhurnhu7jGoeG6r+G7uDYu4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYw4k+ZeG7uMOpLOG7o+G7quG7uG7DosOs4bql4bu4buG6pcOjbuG7uOG6p27hu7hlw7Qs4bu4bsOibzLDqeG7uMSR4buL4bql4bu4NsOi4bq54bu4xqHhuqXhuq824bu4NinhuqXhu7huKOG6ueG7uCzhurnhu7jDqW/hu4fhuqXhu7jDqeG6o8Op4bu4NXtu4bu4ODFv4bu4buG7k+G7uG7Doi7DqeG6teG7uD/hu7ggZeG7uMSR4bqpNsOi4bu4Ni424bu4w6Jm4bu4w6lv4buH4bql4bu4Ni7hu7g2w6JhauG7uDjhur/hu7g4POG7uDjhu4XDqeG6teG7uMSR4bq5KG7hu7huw6Ip4bu44bq14bql4buDw6nhurXhu7jDqW/hu4fhuqXhu7Dhu7jDicOiw6zhu7g2w6I+ZeG7uG3hurs24bu4OMOzw6nhurXhu7hrb+G7o+G7uG5s4bqtw6nDouG7uGRy4bu4bsOibzJu4bu4w6nhuqPDqeG7uMOi4bql4bqvw6nhu7jDqSzhu6Phu7huMG7hu7g2KeG7uDYuNuG7uCzhurnhu7jDqW/hu4fhuqXhu7g2LuG7uG3huqXDqcOi4bu4bmzDtOG7icOp4bq14buq4bu4asOiLm7hu7hubOG6peG6scOp4bu4buG7g27hu7Dhu7hOw6I54bq54bu4ZOG6pcOpw6Lhu7jDqeG6tcOi4bql4bqvZeG7uDbhu48s4bu4Ni424bu4w6Jm4bu4w6lv4buH4bql4bu4Ni7hu7jEkSBv4bu4w6k+ZeG7uDbDouG6ueG7uDXhuqXDo27Gr+G7uOG7sy7hu7g2w6JhauG7uG7hu5Phu7hkw6LhuqXhu7huw6Ip4bu44bq14bql4buDw6nhurXhu7g4w6PDqeG7uGTDouG6peG7uG7Dom/hu7jDouG6uSg2w6Lhu7hqw6Ip4bql4bu4ZTBu4bu4ZMOi4bq5KcOp4bq14bu4KuG7uG7Doi7DqeG6teG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WFfhuqVl4bq14bu4NsSRLG1tVeG7tuG6peG7sznDqW45bOG7tuG7uG1u4bujxJE5VeG7tuG7m+G6pTduw6LGr+G7uDpAQGrhu53hu6jhu7jDojnhuqXhurXDom7Gr+G7uCo6Jmrhu53hu6jhu7bhu7htbDZV4bu2Ly82N8Op4buwNSzhurluw6Isw6nDosOi4bq5LOG7sMahw6kvNzltZG7hurlqL8OpOeG7m20vPSMqPS8jJjo3PSMmIyZAQG4mQDo7JsSRQOG7sGNq4bq1xahsVSM6P+G7tuG7uCzEkW5V4bu24buzLjbhu7jDombhu7jDqW/hu4fhuqXhu7g2LuG7uDbDomFq4bu4OOG6v+G7uDbDs8Op4bq14bu44buHw6nhurXhu7jhu7Phu4fDqeG6teG7quG7uOG7h8Op4bq14bu4Ti7hurnhu7jhu4nhu7huw6Lhuqnhu7hubDDDqeG7uE4gw6nhu7hKw6LhurnDqeG6teG7uG7huqc2w6Lhu7g24buZNuG7uDbDom8zw6nhu7g14bqp4bu4asOi4buNNuG7uMah4buN4bu4bsOi4bqp4bu4bmzDtMOsw6nhurXhu7bhu7jhu5vhuqU3bsOiVeG7tjpAQOG7tuG7uMOiOeG6peG6tcOiblXhu7YqOibhu7bhu7gvWFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WE5s4bq5w6nhurXhu7hrby7hu7hubOG6rcOpw6Lhu7g2w6I+ZeG7uG3hurs24bu4OOG6veG6peG7uMOi4bq/4bql4bu4w6nhurXDtMOs4bql4bu4w6lv4buH4bql4bu4Ni7hu7hqw6Ip4bql4bu4NuG6u+G7uGThuqXDqcOi4bu4w6nhurXDouG6peG6r2Xhu7hs4bql4bqjw6nhurXhu7g44bqx4bu4w6I8ZeG7uDYu4bu4xJHDrcOp4buq4bu4OCll4bu4NSnhurnhu7hk4bqnNsOi4bu4bsOiw7TDrTbhu7g44buFw6nhurXhu7g4xINv4buq4bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7hrby7hu7hu4bq54bu4w6nDon1l4bu4OC5q4bu44buRw6nhurXhu7jDqcOib+G7uDYxb+G7uG7DouG6qeG7uG5sw7TDrMOp4bq14buw4bu4xqDhuq3hu7huw6LDo+G7quG7uGTDoiBv4bu4a28sw6nhu7hubMOqw6nhurXhu7jDqcOiMG7hu7g44bqx4bu4Ni7hu7hkw6Lhu4fDqeG6teG7uMSRw63DqeG7uDjhurvhu7jEkSHhu7gs4bq54bu4w6lv4buH4bql4bu4asOiKeG6peG7uMOpw6Lhur/hu6rhu7jDqcO0w6024bu4bSg2w6Lhu6rhu7hkw6Lhu4fDqeG6teG7uGtvLuG7uG0gb+G7quG7uG7Doinhu7g2LuG7uDch4buj4buq4bu4NsOi4bq54bu4PsOp4bu44bqnbuG7sOG7uE5sb8Op4bq14bu4NeG6rcOpw6Lhu7hlaOG6peG7uGVhbuG7uMahb+G7h8Op4bq14bu4ZVtu4bu4w6nDtMOtNuG7uG7Doinhu7hu4buT4bu4KkBA4bu4OMOjw6nhu7g/QEDhu7g24bq5w6nhu6jhu7huw6Lhu5E24bu4PsOp4bu4NsOi4buP4bu44bujw6Nv4bu4xJEh4bu4NWZu4bu44bq1KOG6ueG7quG7uMOp4bq14buH4buq4bu4ZMOi4bq5LOG6peG7quG7uG17w6nhu7Dhu7Dhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tlhX4bqlZeG6teG7uDbEkSxtbVXhu7bhuqXhu7M5w6luOWzhu7bhu7htbuG7o8SROVXhu7bhu5vhuqU3bsOixq/hu7g6QEBq4bud4buo4bu4w6I54bql4bq1w6Juxq/hu7g6KiZq4bud4buo4bu24bu4bWw2VeG7ti8vNjfDqeG7sDUs4bq5bsOiLMOpw6LDouG6uSzhu7DGocOpLzc5bWRu4bq5ai/DqTnhu5ttLz0jKj0vIyY6Nz0jJiMmJSpuOiY9PSbEkUDhu7BjauG6tcWobFUkJiXhu7bhu7gsxJFuVeG7tuG7sy424bu4w6Jm4bu4w6lv4buH4bql4bu4Ni7hu7g2w6JhauG7uDjhur/hu7g2w7PDqeG6teG7uOG7h8Op4bq14bu44buz4buHw6nhurXhu6rhu7jhu4fDqeG6teG7uE4u4bq54bu44buJ4bu4bsOi4bqp4bu4bmwww6nhu7hOIMOp4bu4SsOi4bq5w6nhurXhu7hu4bqnNsOi4bu4NuG7mTbhu7g2w6JvM8Op4bu4NeG6qeG7uGrDouG7jTbhu7jGoeG7jeG7uG7DouG6qeG7uG5sw7TDrMOp4bq14bu24bu44bub4bqlN27DolXhu7Y6QEDhu7bhu7jDojnhuqXhurXDom5V4bu2Oiom4bu24bu4L1hXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tljhurThuqUu4bu4Ni7hu7g1LsOp4bu4beG6q+G7uMOiIcOp4bq14bu4w6k+ZeG7uG4o4bql4bu4LOG6ueG7uDcs4bq54bu4OGbDqeG6teG7uG7hu5Phu7gjQEDhu7BAQEDhu7g4w6PDqeG7uCM9QOG7sEBAQOG7uDjhu4XDqeG6tS9k4bq14buw4bu4TSxv4bu4ZMOi4bql4bu4bmzhu5Phu7g2w6LhuqXhu7hqw6Lhuqfhu7g2Ljbhu7jDombhu7jDqW/hu4fhuqXhu7jDqcOi4bq/4bu4xJHDoOG7uG4xZeG7uCThu7g4w6PDqeG7uCrhu7gs4bq54bu4beG6oeG7uDbhurvhu7huw6Jv4bu4w6nDojJq4bu4buG7k+G7uCNAQOG7uDjDo8Op4bu4Iz1A4bu4bmzhuqXhuq9v4bu4OOG7hcOp4bq14buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYTmzhurnDqeG6teG7uMOpw6Lhu5fDqeG6teG7uMOpPmXhu7jhurUxw6nhu7g4IOG7o+G7uDYu4bu4NsOiYWrhu7huw6Lhuqnhu7hubDDDqeG7uE4gw6nhu7hKw6LhurnDqeG6teG7uGTDouG7h8Op4bq14bu4w6nDouG7l8Op4bq14bu4OMO04buLNuG7uG7huqXhuqNv4bu4bsOi4buN4bu4Z8Op4bu4OOG6qcOpw6Lhu7huKOG6peG7uDYuNuG7uMOib+G7o+G6r8Op4bu4bmzhurnDqeG6teG7uG7huqvDqcOi4bu4ZSHhu7g24bq9w6nhu7g2b8Op4bq14bu44buRw6nhurXhu7g2w6Lhurnhu7jDqcOi4bqlxINv4bu4buG6q8Opw6Lhu7jDqeG6teG6uSHhuqXhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tlhX4bqlZeG6teG7uDbEkSxtbVXhu7bhuqXhu7M5w6luOWzhu7bhu7htbuG7o8SROVXhu7bhu5vhuqU3bsOixq/hu7g6QEBq4bud4buo4bu4w6I54bql4bq1w6Juxq/hu7gqQDpq4bud4buo4bu24bu4bWw2VeG7ti8vNjfDqeG7sDUs4bq5bsOiLMOpw6LDouG6uSzhu7DGocOpLzc5bWRu4bq5ai/DqTnhu5ttLz0jKj0vIyY6Nz0jJiM6JD9uJEAlJiTEkUDhu7BjauG6tcWobFUmKj/hu7bhu7gsxJFuVeG7tuG7sy424bu4w6Jm4bu4w6lv4buH4bql4bu4Ni7hu7g2w6JhauG7uDjhur/hu7g2w7PDqeG6teG7uOG7h8Op4bq14bu44buz4buHw6nhurXhu6rhu7jhu4fDqeG6teG7uE4u4bq54bu44buJ4bu4bsOi4bqp4bu4bmwww6nhu7hOIMOp4bu4SsOi4bq5w6nhurXhu7hu4bqnNsOi4bu4NuG7mTbhu7g2w6JvM8Op4bu4NeG6qeG7uGrDouG7jTbhu7jGoeG7jeG7uG7DouG6qeG7uG5sw7TDrMOp4bq14bu24bu44bub4bqlN27DolXhu7Y6QEDhu7bhu7jDojnhuqXhurXDom5V4bu2KkA64bu24bu4L1hXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tljDieG6tcOixIPhu7jDqW/hu4fhuqXhu7g2LuG7uDbDomFq4bu44buJ4bu4bsOi4bqp4bu4bmwww6nhu7hOIMOp4bu4SsOi4bq5w6nhurXhu7hkw6Lhu4fDqeG6teG7uDbDouG6q+G7uDg5ZeG7uMSRKOG6peG7uMOp4bq1b+G7hcOp4bu4bsOib+G7uMOpw6IyauG7uGfDqeG7uDjhuqnDqcOi4bu4NsOi4bq54bu4w6nhurXDtMOs4bql4bu4NyDDqeG7uMOpaeG6peG7uDgg4buj4buq4bu4ZSHhu7g24bq9w6nhu7jhurXhurtq4bu4asOiMcOp4bu44bq14bqtw6nhu7jhurXhuqXhu5fhu7hlZm7hu7jDqWFu4bu4xqE+w6nhu7jDouG6uyzhu6rhu7hqw6LhurnDqeG6teG7uG7hu4024bu4bmxv4bujxIPDqeG7uG7DouG7g8Op4bq14bu4ZWjhuqXhu7hkw6LhuqXhu7huw6Nu4bu4OMOjw6nhu6rhu7jhu51vIMOp4bu4xqHEg+G7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WMagw63huqXhu7g44bqpw6nDouG7uMOiw7TDrcOp4bq14bu4asOiLm7hu7hubOG6peG6scOp4bu4NuG7jyzhu7g44bqpLOG7uGrDosO0acOp4bq14bu4NsOyw6nhurXhu7ht4buZ4bu4w6lo4bu4xJHhu5k24bu4NuG7jyzhu7g1IeG7uDbhurnDqeG7uMOp4buHw6nhurXhu7g3IMOp4buq4bu4w6nhurXDosSD4bu4w6lv4buH4bql4bu4Ni7hu7g2w6JhauG7uOG7ieG7uG7DouG6qeG7uG5sMMOp4bu4TiDDqeG7uErDouG6ucOp4bq14bu4OCzDqeG6teG7uDcxw6nhu7hkw6Jdw6nhurXhu7g44bqpw6nDouG7uG7DosO0acOp4bq14bu4w6LhuqXhuq9v4bu4NuG7jyzhu7hlZm7hu7jEkSHDqeG6teG7uMOp4bq1w6LEg+G7uG5sb+G7o8SDw6nhu7huw6Lhu4PDqeG6teG7uMOpb+G7h+G6peG7uDYu4bu4NsOiYWrhu7g2w7PDqeG6teG7uOG7h8Op4bq14bu44buz4buHw6nhurXhu7gt4bu44buHw6nhurXhu7hOLuG6ueG7uMOpZ+G6peG7uG7huqXDo8Op4bq14bu4w6nDojBu4bu44bud4buR4bu4TsOiLMOpw6Lhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2anNvbsOi4bq5bOG7tlhFKMOpw6Lhu7jhu7PDtMOsw6nhurVXL2pY

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]