(vhds.baothanhhoa.vn) - Qua rà soát thống kê trên địa bàn 9 huyện miền núi Thanh Hóa hiện có 45 cầu treo dân sinh, trong đó 40 cầu đang được sử dụng, phục vụ nhu cầu kết nối giao thông nông thôn. Tuy nhiên, 12 cầu treo đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vào mùa mưa lũ.
ZcWp4buD4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmfcawQnjhu6Phur/DqWXhuqpC4bqo4buzw73hu6fDqWXhu5fDqcag4buTw73hu4HGoWzDvcWp4buBw73FqeG7hsO94bun4buBxqHDtUfhu4HGoeG7kUPhu4FC4bqo4buj4buz4buBRkPhuqDDveG7p+G7gcahw7Thuqbhu4FlL+G7l8OpZS/huqpC4bqo4buzw73hu6fDqWUvxanhu4PDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbFqOG7o+G7ieG7m+G6v8OpPEPhu4nhu4Hhuqhq4buB4bqq4buzxKlC4buBQsWp4bqgw73hu6fhu4F3cuG7gULhuqhyw73hu4Hhu53hu7Hhu4nhu4Hhu5dqw73hu4Hhu4vhu4HFqUNHdcO94buBecawdMO94buBw71ExrDhu4F9xanhu4nDvcWp4buBxajhu7Xhu4nhu4HFqcawdcO94buBxqHhu7Xhu4FnaOG7gcah4buRQ+G7gULhuqjhu6Phu7Phu4Hhu5vDtcO94buB4bqqxrDDvcWp4bqr4buBQuG6qOG7s8O94bun4buB4bud4bu14buBZ+G7h+G7gcah4buRQ+G7geG7neG7icO94bun4buB4bud4bq64bq0xqHhu4Hhuqrhu4Dhu4Hhu5tFw73hu6fhuqvhu4HhuqbFqUXGoeG7geG7gkXhu4HDvcWpQ+G7gcah4buRQ+G7gXdzQuG7gcO94bqgxrDhu4Hhu6fGsOG7ieG7s+G7gULFqcOAw73hu6fhu4HDvcOAw73hu6fhu4FCxanDgMO9YuG7gX1DR+G7gcO9xanGsHLDveG6q+G7geG7g+G7heG7gcah4buRQ+G7gULhuqjhu6Phu7Phu4Hhu51t4buB4buX4bux4buBxanhurrhu4HFqUHDveG7p+G6q+G7gUZD4bqgw73hu6fhu4HGocO04bqm4buBw73hu6fFqcawcnnhu4FC4bqo4bu5w73hu6fhuqvhu4FCxrB0eeG7geG7mcO94buBw73hu6dDR+G7gcah4bqw4buBecO0QuG7geG7icO94buBQuG7s2rDveG7geG7gmrhu7Phu4F5xJDhu4nhu4F54bq64buJ4buBeOG6uGJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6psag4buJ4bqmQsaw4buzw73hur/DqWXGsHnhu6fhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur95xqHhu6Mt4buz4buXduG7o8ahQuG7geG7m+G7p3nhu6Phu5vGsOG7ieG7geG7gsaw4bub4buj4buz4buBeeG6pmfhu4HGsMag4bujw71C4buj4bqo4buBxrDhu6RDeHjhur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur/hu4TGsOG7m0LFqeG6reG7geG7g+G7h+G7h+G6teG6qeG7gcWp4bujxrDhu6fFqULhuq3hu4Fm4buF4buH4bqmRuG6qeG6v+G7geG6quG6qMah4bq34bq/L+G7ieG6puG6puG6qi/hu7Phuqbhu6PDvS954buj4bubxrDhu4kvQsWpQ3nhu5fhuqfhuqbhurfDveG7o+G7hOG6qi/hu4Xhu4VmaC/hu4Xhu4fhu4Xhu5tm4buHw6xnw63hu4dmQmhoZuG7i3hmLcah4buJw70txqHhu4nDvcWpLcO9xalDw73hu6ctxqHhu4lHLcahYnbhuqbhu6fhur/hu4Hhu5vhu4lC4buJLUJH4bqm4buj4bq34bq/4buCxrDhu5vhu6Phu7MveeG6pmfhur/hu4Hhu5vhu4lC4buJLeG7o8O9xqHhu7Phu5vhu6Phurfhur9Y4buIw705Z+G7m+G7p2fhu4XGrz57W2nGoHfhu6PDoeG7i+G6teG7heG7lsaw4bqo4bqm4buj4bulYeG6teG7heG7llda4buW4buF4buD4bukW1rhu5fDreG7iMOse8WpZlfhuqpGL8Wp4bq14buF4buW4buE4buI4bq14buF4buW4buF4bui4bqmaeG7m+G7s8avL8aheeG7iUbhu6JmeuG6psah4buWw6zhu4Phu4LFqeG7hzjGocO94buWR1t4V2lXw6Hhu6fhu4Xhu4Lhu4vFqOG7lsOtL+G7oljhu4ta4buae+G7i1nhu5bDveG6quG7luG7pOG7silCQ1oveGfhurXhu4Xhu5bhu4R7eeG7hOG6qOG7o+G6qsOtd3Y8xq9HaeG7pFjDreG7h+G6qnbhu6PFqeG7iGnhu6Vpw6HGr+G7s+G7gzho4buzOOG7hOG6tWbhu5rhurVm4bua4bq/4buB4bub4buJQuG7iS1CxrBCeOG7o+G6t+G6v+G6v+G7geG7m+G7iULhu4kt4buJ4bqo4bun4bqq4bq34bq/aeG7h+G6reG7g+G6reG7g2nhu4vhuq3hu4Phuq3hu4Phuq3hu4Phuq3hu4Phu4fhu4fhurXhuq3hu4fhuq1m4buF4buH4bqtZuG7heG7h+G6v+G7gS/DqWUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmxqDhu4nhuqZCxrDhu7PDveG6v8OpZeG6qkLhuqjhu7PDveG7p8OpOMaw4bub4buj4buz4bqt4buBxqDhu5FD4buBw53hu4nhu4F9bMO94bun4bqr4buBRm3hu4Hhu5bhu4nDveG7gcagw4DDveG7p+G6q+G7geG7lsSp4buBfcWp4bq64bq2xqHhu4F3xanDgMO94bun4buB4budbHnhu4Hhu5ds4buz4buB4buJw73hu4FC4buzasO9YmUv4bqqQuG6qOG7s8O94bunw6llL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqWXGsHnhu6fhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/GsMag4bujw71C4buj4bqo4bq/4buB4bqqQkd44buj4bq34bq/4buExrDhu5tCxanhuq3hu4HDrOG7h+G7h+G6pkbhuqnhu4HFqeG7o8aw4bunxalC4bqt4buBZ2jhu4fhuqZG4bqp4bq/4buB4bqq4bqoxqHhurfhur8vL8ah4bubw71i4buX4buJ4buzQsWp4buJw73FqcWp4buz4buJYuG7gsO9L+G7m+G7o+G6qndC4buz4bqmL8O94buj4buE4bqqL+G7heG7hWZoL+G7heG7h+G7heG7m2bhu4fDrGjDrOG7g+G7i0Jow61mZml44buHYuG6psO94bun4bqn4bqo4bq3w6zhu4dm4bq/4buB4buJeELhurfhur/GoOG7k8O94buBxqFsw73FqeG7gcO9xanhu4bDveG7p+G7gcahw7VH4buBxqHhu5FD4buBQuG6qOG7o+G7s+G7gUZD4bqgw73hu6fhu4HGocO04bqm4bq/4buB4buExrDhu5tCxanhurfhur/DrOG7h+G7h+G6v+G7gcWp4bujxrDhu6fFqULhurfhur9naOG7h+G6v+G7gS/DqWUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmxqDhu4nhuqZCxrDhu7PDveG6v8OpxqDhu5FD4buBQuG6qOG7o+G7s+G7gcOd4buJ4buBfWzDveG7p+G7gWThu5bhu4nDveG7gcagw4DDveG7p+G6q+G7geG7lsSp4buBfcWp4bq64bq2xqHEkeG7gcah4bu14buBxqHFqcawdEPhu4Hhu5tqxrDhu4Fnw6x54bqr4buB4bqow4PDveG7p+G7geG7hXnhuqvhu4F5w7JC4buBxqHhu5FD4buB4bud4bq64bq0xqHhu4F4annhu4Hhu5fDs8O94bun4buBQuG6qOG7o+G7gXhD4bqiw73hu6fhuqvhu4HGocSpxqHhu4F54bqg4buBxqHhu5FD4bqr4buB4bubw7VH4buBxqHEqeG6puG7geG7nW3hu4HGoeG7teG7geG7m8O0Q+G7gcWpxrB1Q+G7gcWp4buz4bujw73hu4Hhu6fhu61i4buBWeG6rsaw4buBd8WpxrDhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buB4bubw7XDveG7gXjhurpD4buBQsWpw4DDveG7p+G7geG6rEPhu4nhuqvhu4HGocO1R+G7gcah4buRQ+G7geG7l+G7seG7geG6qEPDveG7p+G7gXhvxqHhu4F5a8O9xaliZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6llxrB54bun4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/xrDGoOG7o8O9QuG7o+G6qOG6v+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v+G7hMaw4bubQsWp4bqt4buBw6zhu4fhu4fhuqZG4bqp4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6reG7gWdo4buH4bqmRuG6qeG6v+G7geG6quG6qMah4bq34bq/Ly/GoeG7m8O9YuG7l+G7ieG7s0LFqeG7icO9xanFqeG7s+G7iWLhu4LDvS/hu5vhu6Phuqp3QuG7s+G6pi/DveG7o+G7hOG6qi/hu4Xhu4VmaC/hu4Xhu4fhu4Xhu5tm4buHw6xoaeG7g+G7hULDrMOsaMOtZ3jhu4di4bqmw73hu6fhuqfhuqjhurdp4buDaeG6v+G7geG7iXhC4bq34bq/xqDhu5PDveG7gcahbMO9xanhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4HGocO1R+G7gcah4buRQ+G7gULhuqjhu6Phu7Phu4FGQ+G6oMO94bun4buBxqHDtOG6puG6v+G7geG7hMaw4bubQsWp4bq34bq/w6zhu4fhu4fhur/hu4HFqeG7o8aw4bunxalC4bq34bq/Z2jhu4fhur/hu4Evw6llL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6psag4buJ4bqmQsaw4buzw73hur/DqcagxKnGoeG7gXdzQuG7gcO94bqgxrDhu4HGoeG7kUPhu4F4QcO94bun4buBeHDhu7NiZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6llxrB54bun4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/xrDGoOG7o8O9QuG7o+G6qOG6v+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v+G7hMaw4bubQsWp4bqt4buBw6zhu4fhu4fhuqZG4bqp4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6reG7gWdo4buH4bqmRuG6qeG6v+G7geG6quG6qMah4bq34bq/Ly/GoeG7m8O9YuG7l+G7ieG7s0LFqeG7icO9xanFqeG7s+G7iWLhu4LDvS/hu5vhu6Phuqp3QuG7s+G6pi/DveG7o+G7hOG6qi/hu4Xhu4VmaC/hu4Xhu4fhu4Xhu5tm4buHw6zhu4XDreG7g+G7h0JnZ+G7heG7hcOseOG7h2J24bqm4bun4bqn4bqo4bq3aeG7h8Ot4bq/4buB4buJeELhurfhur/GoOG7k8O94buBxqFsw73FqeG7gcO9xanhu4bDveG7p+G7gcahw7VH4buBxqHhu5FD4buBQuG6qOG7o+G7s+G7gUZD4bqgw73hu6fhu4HGocO04bqm4bq/4buB4buExrDhu5tCxanhurfhur/DrOG7h+G7h+G6v+G7gcWp4bujxrDhu6fFqULhurfhur9naOG7h+G6v+G7gS/DqWUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmxqDhu4nhuqZCxrDhu7PDveG6v8OpxqDhu5FD4buBQuG6qOG7o+G7s+G7geG7lnPDveG7gVjhu5N54buBZFjhu4nDveG7p+G7gcagxanEqcO9xanEkeG7geG7m8SQ4buBRkPhuqDDveG7p+G7gcahw7Thuqbhu4HDvcWp4bq6w73hu6fhu4HFqWrDveG7p+G7gcO94bunakfhu4Hhu4Lhu5XDveG7geG6psWpbMaw4buB4budbHnhu4Hhu5ds4buz4buBeOG6ukPhu4FCxanDgMO94bun4buBxqHFqeG7s+G7gcWpasO94bun4buBQuG6qG554buBw73hu6fhurrhurLGsOG7gcahxJDDveG7p+G7geG6psWp4bq64bqww73hu6fhu4FCxrB1w71iZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6llxrB54bun4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/xrDGoOG7o8O9QuG7o+G6qOG6v+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v+G7hMaw4bubQsWp4bqt4buBw6zhu4fhu4fhuqZG4bqp4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6reG7gWdo4buH4bqmRuG6qeG6v+G7geG6quG6qMah4bq34bq/Ly/GoeG7m8O9YuG7l+G7ieG7s0LFqeG7icO9xanFqeG7s+G7iWLhu4LDvS/hu5vhu6Phuqp3QuG7s+G6pi/DveG7o+G7hOG6qi/hu4Xhu4VmaC/hu4Xhu4fhu4Xhu5tm4buHw6zhu4Vo4buDZ0Jo4buH4buF4buDaXjhu4diduG6puG7p+G6p+G6qOG6t8Os4buDaeG6v+G7geG7iXhC4bq34bq/xqDhu5PDveG7gcahbMO9xanhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4HGocO1R+G7gcah4buRQ+G7gULhuqjhu6Phu7Phu4FGQ+G6oMO94bun4buBxqHDtOG6puG6v+G7geG7hMaw4bubQsWp4bq34bq/w6zhu4fhu4fhur/hu4HFqeG7o8aw4bunxalC4bq34bq/Z2jhu4fhur/hu4Evw6llL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6psag4buJ4bqmQsaw4buzw73hur/DqVdzQuG7gcahw7RD4buBecOyQuG7gcah4buRQ+G7geG7lnPDveG7gVjhu5N54buB4bud4bq64bq0xqHhu4HGocWpb+G6puG7geG7gsSp4buB4buXw7PDveG7p+G7geG7gsSpw73hu4Hhu6fhuq7hu4Hhu4Jq4buBQuG6qOG7o+G7gXhD4bqiw73hu6fhuqvhu4Hhu6fDtUfhu4F5w7RC4buB4buJw73hu4FC4buzasO94buBxqHFqeG7s+G7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4Hhu4Jq4buB4bqmxanhurrhurDDveG7p+G7gULGsHXDveG7geG6rEPhu4nhu4F4a8awYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buIQ0LFqeG7s+G6qOG6v8Op4buc4burw73FqeG7geG7psaw4buJw73hu6dlL+G6psOp

Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]