(vhds.baothanhhoa.vn) - Về xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa những ngày này trước mắt chúng tôi là những ngôi nhà cao tầng, đường làng, ngõ xóm khang trang sạch đẹp. Mỗi con ngõ, mỗi ngôi nhà đều được gắn biển số, tên đường. Các tuyến đường trục chính thay đổi diện mạo bằng việc trồng hoa và cây xanh...
4bqrdeG6veG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurYow7rhuqThu7Hhu5XDqWLhu6zhu7Xhurl14bul4buvdeG6ueKAnOG7rnXDreG6ucOCw6zhu5F14bq5LeG6uTNEw4Phu6/hurnhu5nGoeG6tuKAneG6ueG6ruG6ueG6vuG7ieG6uSh1w7pw4bqm4bq5VMO6aHbhuqsvdeG6vWLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2VeG7lWjhu5PDqWIz4buh4bq54bq+4buJ4bq5KHXDunDhuqbhurlUw7podsOi4bq5deG6puG7gHDhu6/hurkodcO6cOG6puG6uVV3aOG6ueG7r3Xhurrhu6904bq54buvdMOt4buA4bq54buvw63hu4DhurnhuqThurRE4bqi4buR4bq54butauG6pOG6ueG7kXXhuqzhu6904bq54bqk4bu1w7rhurnhu7HDreG6ueG7r3Xhurrhu6904bq54buvdOG7tcO64bq54buvdcOt4bq54buRaHbhurnhuqTDsuG7r3TDouG6ueG7mUTDg+G7r3Thurnhu7HDreG7r3TDouG6ueG7r3Thu7Phurnhur534but4bq54burdWjhu6904bq54bqk4bq0aOG7r3ThurnDgsOs4buRdeG6ueG7mcah4bq24bql4bq54busw4DDuuG6ueG7kXbhu6/hurnhu6904buzw6Lhurnhu63DgMO64bq54buvdOG7tcO64bq54buvdcOt4bq54buZ4buh4bqm4bq54buZRMSC4buR4bq5dGrhu6/hurnDtMO6ceG7r+G6ucOC4bu3w6LhurnhuqThu6Phu6/hurnhu5lEw4Phu6904bql4bq54buQaeG7keG6ueG6pOG6puG7gOG7n+G7r+G6ueG7mUTDg+G7r3ThurnhuqThurThuqrhu5Hhurnhu5F1w7nhu6914bq54bqkdWjhu4Dhurnhu5nDgcO64bq54buTw7pw4buv4bq54butw6x24bq5w7Rr4buvdOG6ueG6vMO6cOG7keG6ueG6pOG6tOG7ueG7r3Thurl1dmjhurnhurzDreG6ueG7kW/hu4Dhurnhur5o4buvdeG6peG6peG6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYuG6q8O64butdOG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nDuuG7kOG7leG7r+G6pOG7leG6tOG6ueG7k+G6pHXhuqbhu63DtMOp4bq5w4LhuqThu4Dhu7Hhu5XhuqPDqcOKw7rhu5PhuqR14bqz4bq5ZuG6u+G7heG6tuG6vuG6teG6uXXhu5XDunR14bqk4bqz4bq54buD4bq74buH4bq24bq+4bq1w6nhurnDguG6tOG7keG6o8OpLy/hu5Hhu5Phu6/huqXDtGh24bqkdWjhu691dXZo4bql4bq84buvL+G7k+G7lcOC4bur4bqkduG6ti/hu6/hu5XDisOCL8Oqw6rhur/hu4cvw6rhurvhu4fhu5Phur3hur3hu4fhu4fhu4fhur/hur/huqRmw6pmZmfhu7HhurvhuqXhu6nhurZ04bq34bq04bqj4buH4bq9ZsOp4bq5aOG7seG6pOG6o8Op4bus4bu14bq5deG7peG7r3XhurnigJzhu651w63hurnDgsOs4buRdeG6uS3hurkzRMOD4buv4bq54buZxqHhurbigJ3hurnhuq7hurnhur7hu4nhurkodcO6cOG6puG6uVTDumh2w6nhurnDisO64buT4bqkdeG6o8OpZuG6u+G7hcOp4bq5deG7lcO6dHXhuqThuqPDqeG7g+G6u+G7h8Op4bq5L2Lhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbhu5Bo4bq24bqkw7p24buvw6li4buudOG7tcO64bq54buvdcOt4bq54buRQmjhurl0w7po4bq54buZ4bul4buvdeG6ucO0w63hurnhu5jDgOG6uSh14bun4bq5VUThu6904bq54bqt4bqkdeG7teG7r+G6ueG7mOG7ueG7r3Thurnhu7DDieG7keG6qeG6ucOCaOG6puG6ueG7q3XDuuG6ueG6pHVo4but4bq5dMO6aOG6ueG6vm/hu4Dhurnhu5PDieG7r3ThurnigJzhu651w63hurnDgsOs4buRdeG6uS3hurkzRMOD4buv4bq54buZxqHhurbigJ3huqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLhu5B14bun4bq54busaMO64bq5KHXhu6fhurkodeG6puG7jeG7r8Oi4bq54buQdULhurnhuqThu6fhu5F14bq5VUHDuuG6uTt14bqq4bq54buv4bq64bq54bq+4buJ4bq54buRdXbhurnDtMO64buf4bqk4bqz4bq5KHXDieG7keG6uXXDunDhu6/hurnhu5B1ROG6oOG7r3ThurnhuqThurThu6Xhu6914bq54bus4bqq4buR4bq54bqkw7rhu6Phuqbhurks4bqm4bu34buR4bq5dMO6aOG6ueG6vm/hu4Dhurnhu5PDieG7r3Thurnhu64o4bus4bq54buRQmjhurnhu5nhu6do4bq54bq2dUThuqDhu690w6LhurlVQcO64bq54buZ4buJ4bq54buRd+G6ueG7r3XDuuG7oeG6puG6ueG6vMO6cOG7keG6ueG7scOt4but4bq54buR4bqq4bq54bqkdXHDouG6ueG6pHXDuuG7n+G6pOG6ueG6pHXDieG7kcOi4bq54buRdeG6puG7r3ThurnhuqRo4buA4bq54bq+b+G7gOG6ueG7k8OJ4buvdOG6ueG6vuG7ieG6ueG7rijhu6zhuqXhurko4bq0duG7r3Thurnhu5l3w6LhurlVQcO64bq54buZ4buJ4bq54bqk4bq0w7px4buv4bq54burdWjDuuG6ucOCb+G6puG6ueG6tEHhu6904bq54buR4bqmQeG7keG6ueG6vOG7jeG7r+G6ueG7mUHhu6904bq54bq+b+G7gOG6ueG7k8OJ4buvdOG6ueG7reG7teG6uXXhu6Xhu6914bq54oCc4buudcOt4bq5w4LDrOG7kXXhurnigJPhurkzRMOD4buv4bq54buZxqHhurbigJ3hurnhu5N24bq5KOG6tOG6puG7r3ThurlE4bqg4buvdOG6uVVBw7rhurnhu7BVO+G7ruG6uTPDunDhuqThurnhu65o4but4bq54bq2dWnhuqThurnhu5lB4buvdOG6ueG6pOG6tOG7o+G7r+G6ueG6tnXDrOG7reG6ueG6vMO64bq54bqkdsOt4buv4bq54bqy4bqm4bu34buR4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4buYceG6ueG6pHXDieG7keG6uXXDunDhu6/hurnhurzDreG6ueG6pOG6tMO6ceG7r+G6ueG7q3Vow7rhurnhuqThu7fhuqThurnhu63hu7Xhurl14bul4buvdcOi4bq54bqk4bq0duG7r3Thurnhu6914bq64buvdOG6ueG7r8Sp4but4bq54bqy4bqmaMOi4bq54buTROG6osO64bq5w4LDieG6ueG7kXXFqeG6ueG7mcOsduG6ueG7kUJo4bq54buRw7PhurbhurlC4buA4bq54buY4buL4buvdMOi4bq54buRdcO54buvdeG6ueG6suG6puG7gOG7oeG7r8Oi4bq54busKCgsw6Lhurnhu5Fp4buR4bq54buZdsOt4buv4bq54bqkdXHDouG6uVVBw7rhurnhu7BVO+G7ruG6ueG6vuG7ieG6ueG7meG7ieG6ueG6vm/hu4Dhurnhu5PDieG7r3Thurnhu6vhu5/hurl1dsOs4buRdcOi4bq54bqk4bq0w7px4buv4bq54burdWjDuuG6ueG7keG6quG6ueG6pHVx4bq54buRaeG7keG6ueG7r0HDuuG6ueG7k+G6puG7r3Thurnhu5nhu5/hu6/hurnhu5Fp4buR4bq54buRdcO64bq5dUHDusOi4bq54bq+4buV4but4bq54buZb+G7gOG6ueG7kUPhu6904bq54buxw63hurnhu61B4bqk4bq54buvdcO6cOG7reG6ueG6vOG6quG6ueG6suG6pmjhu6/hurnhuqThurR54buvdOG6ueG7kUJo4bq54bqkw4Hhurnhu5F1xJDhu5HhurlVQcO64bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6liVUHDuuG6uTt14bqq4bq54buv4bq64bq5NeG7ieG6uSh1w7pw4bqm4bq5dMO6aHbhurnhu5F34bq54bqkw4Hhu6904bq5w4Lhu7fhurnhu4Hhu4Nn4bq5dUHDuuG6ueG6vMO64buj4buv4bq54buZaOG7r3ThurnDgsO64buvdeG6uXV2w6zhuqThurnhuq7hurlm4bq54buRdcO64bq5dUHDusOi4bq54buR4bu14buvdOG6ueG6pGnhu5HhurnhuqThuqbhu4Dhu6Phu6/hurnhuqThurThuqbhu4Dhu6Hhu6/hurnhurzhu6Hhurnhurxow7rhurnhuqThurR4w6Lhurnhu4bhurnhu690dcawaMOi4bq54buvQcO64bq54buT4bqm4buvdOG6ueG7kUJo4bq54bq8w7pw4buR4bq54bq+b+G7gOG6ueG7k8OJ4buvdOG6ueG7reG7teG6uXXhu6Xhu6914bq54buZRMSC4buR4bq5VUHDuuG6ueG6pOG6tMO6ceG7r+G6ueG7q3Vow7rhurnhu5nhu5/hu6/hurnhuqRF4buvdOG6ueG7kXXDuuG6uXVBw7rhurnhurzDreG6uXVBw7rhurnhurzDuuG7o+G7r+G6peG6ueG7rnXDg+G6ueG7mXfDouG6ueG7r3Ro4buA4bq54bqkReG6ueG7r3Xhurrhu6904bq54buvdMOt4buA4bq54buZw7Lhuqbhurnhu63hu7Xhurl14bul4buvdeG6ueG7mUTEguG7keG6ueG6pOG6tMO6ceG7r+G6ueG7q3Vow7rDouG6ueG7kWnhu5Hhurl1QcO64bq54bq8w7rhu6Phu6/hurnhu5nhu4nhurnhuqTDueG7kXXhurnhu5HDieG7keG6ueG7mcSp4buvdOG6ueG7q+G7huG6ueG6pHVo4but4bq5dMO6aOG6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYuG6q8O64butdOG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nDuuG7kOG7leG7r+G6pOG7leG6tMOp4bq5w4LhuqThu4Dhu7Hhu5XhuqPDqcOKw7rhu5PhuqR14bqz4bq5ZuG6u+G7heG6tuG6vuG6teG6uXXhu5XDunR14bqk4bqz4bq54buD4bq74buH4bq24bq+4bq1w6nhurnDguG6tOG7keG6o8OpLy/hu5Hhu5Phu6/huqXDtGh24bqkdWjhu691dXZo4bql4bq84buvL+G7k+G7lcOC4bur4bqkduG6ti/hu6/hu5XDisOCL8Oqw6rhur/hu4cvw6rDquG6u+G7k+G6veG6u2fhu4Hhurvhur1n4bqk4buFZ+G7h+G7g+G7seG6vy3DuuG7rWh04buVLeG7h+G6u+G7gcOq4buH4buD4bq74bq94bql4bup4bq2dMOp4bq5aOG7seG6pOG6o8Op4bus4bu14bq5deG7peG7r3XhurnigJzhu651w63hurnDgsOs4buRdeG6uS3hurkzRMOD4buv4bq54buZxqHhurbigJ3hurnhuq7hurnhur7hu4nhurkodcO6cOG6puG6uVTDumh2w6nhurnDisO64buT4bqkdeG6o8OpZuG6u+G7hcOp4bq5deG7lcO6dHXhuqThuqPDqeG7g+G6u+G7h8Op4bq5L2Lhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWJVw7pw4buv4bq54bqkdsOt4buv4bq54bq+4buJ4bq54buRd+G6uWbhurl1QeG6uXTDumjhurnhu5nhu6Xhu6914bq54buZw6zhuqThurnhuqTDuuG7o+G6puG6ueG7kXXDueG6ueKAnOG7rnXDreG6ucOCw6zhu5F14bq5LeG6uTNEw4Phu6/hurnhu5nGoeG6tuKAneG6ueG6ruG6ueG7kWnhu5HhurnhuqR14bu14buv4bqz4bq54buY4bu54buvdOG6ueG7sMOJ4buRw6LhurlUw7poduG6uSHhuqDhu6/DouG6ueG7mOG7ueG7r3Thurkob+G7reG6peG6ueG7kGnhu5Hhurl0w7po4bq54buZ4bul4buvdeG6ueG7meG7ieG6ueG6suG6pmjhu6/hurnhuqRv4but4bq54buRdcWp4buvdeG6ueG6pOG6tGjhu6904bq54buvdcOtw6Lhurnhu5N54buv4bq54buTxqHhurbhurnhurxw4bq5w4LDuuG7r3XDouG6ueG7keG7i8O64bq54bqkw6x24bq54bq8RMOD4buv4bq5dUHDouG6ueG6pOG6tOG7ueG7r3ThurnhuqR14buj4but4bq54buvdcO64buh4bqm4bq54buxdsOsw7rhurnhu5Fv4buA4bq54but4bqiw7rhurnhu61o4buvdOG6ueG7scOsw7rhurl0w7pp4bq54bqk4bq04bun4bq54burw7rhu6914bq54bqk4buf4bq54buRaHbhurl14bqg4buv4bql4bql4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6liVUHDuuG6ueG7sFU74buu4bq54bq+4buJ4bq5KHVEw4Phu6904bq54bq+4bqm4buA4buj4buv4bq54bqkw4Hhurnhu5F1xJDhu5Hhurnhu5F1duG6ueG7kWnhu5Hhurnhu5F14bun4bq54buV4but4bq5dUHDuuG6ueG6vMO64buj4buv4bq54bqkw4Hhu6904bq54buTeeG7r+G6ueG6vHDhurnDgsO64buvdeG6ueG6ruG6ueG7kWnhu5HhurnhuqThuqbhu4Dhu5/hu6/hurnhu5lEw4Phu6904bq54bqk4bq04bqq4buR4bq54buRdcO54buvdcOi4bq54buZRMOD4buvdOG6ueG7scO64buj4buv4bq54bqkdeG7teG7r8Oi4bq54buvdOG7s+G6ueG6vnfhu63hurXhurl1ROG6ouG7r3Thurnhu5PDteG7r+G6ueG7kXXhu6fhurnhu5Xhu63hurnhuqThu43hurbhurnhu6vhu5/huqThurnhurRp4buR4bq54bqkdeG7i8O64bq54buZ4bqs4buvdOG6ueG7r+G6oMO64bq54bqy4bqm4buA4bq54buZ4bun4buvdcOi4bq54bq2dW/hu6/hurnhu7F2w6zDuuG6ueG6tGnhu5HhurnhuqR14buLw7rhurnhuqTDrMO64bq54buvdcOt4bq54bqk4bq0ROG6ouG7keG6ueG7q3XDuuG6ueG7mURo4bq54buZw7rhurnhur7hurjhurnhu7Hhu4bhurXhurnhuqTDgeG6ueG7kXXEkOG7keG6ueG6pOG6tOG7ueG7r3Thurnhu5lEw4Phu6904bq5dXZow6Lhurnhu5Fv4buA4bq54bq+aOG7r3XhurnhuqTDrHbhurnhu6t14bu14buvdOG6uXTDumjhu6/hurnhur5o4buvdS3hurnDgsOs4buRdS3hurnhu5nGoeG6tuG6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYjPhuqLDuuG6ueG7rOG7teG6uXXhu6Xhu6914bq54oCc4buudcOt4bq5w4LDrOG7kXXhurnigJPhurkzRMOD4buv4bq54buZxqHhurbigJ3DouG6ueG6vuG7ieG6uSh1w7pw4bqm4bq5VMO6aHbhurnhu5nhu4nhurnhuqR1w4nhu5Hhurl1w7pw4buv4bq54buRdcO54buvdeG6ucOCaeG7kXXhurl1w4DhurnhuqThurTEguG6ueG7rcOAw7rhurl0w7po4bq54buZ4bul4buvdeG6uXVBw7rhurnhurzDuuG7o+G7r+G6ueG7q3XDuuG6ueG7mcSp4buvdOG6ueG7q+G7huG6ueG6pHXDieG7keG6uXXDunDhu6/hurnDguG7t+G6ueG6pMO64buh4buv4bq54buH4bq54bqk4bq0w7pw4bqm4bq54buZ4bu54buvdOG6peG6ueG7mG/hu4Dhurnhu7HDreG6ueG7kWnhu5F14bq54buxw63hu63hurl1w7pw4bqm4bq54bqy4bqm4buL4bq54buvdWvhu63hurl0w7rhuqzhurbhurl1QcO64bq54bq8w7rhu6Phu6/hurnhu5F34bq54bqkdeG7o+G7reG6ueG7r3Thuqbhu7nhu6/hurnhu7HDieG7keG6ueG7keG7i8O64bq54bqkw6x2w6Lhurnhu69v4buvdOG6ueG7kcOz4bq24bq54buZ4buL4but4bq5w7Thu4t24bq54buRaeG7keG6ueG6pMO64buj4bqm4bq54buRdcO54bq54buRQmjhurnhu63hu7Xhurl14bul4buvdeG6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYuG6q8O64butdOG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nDuuG7kOG7leG7r+G6pOG7leG6tMOp4bq5w4LhuqThu4Dhu7Hhu5XhuqPDqcOKw7rhu5PhuqR14bqz4bq5ZuG6u+G7heG6tuG6vuG6teG6uXXhu5XDunR14bqk4bqz4bq54buD4bq74buH4bq24bq+4bq1w6nhurnDguG6tOG7keG6o8OpLy/hu5Hhu5Phu6/huqXDtGh24bqkdWjhu691dXZo4bql4bq84buvL+G7k+G7lcOC4bur4bqkduG6ti/hu6/hu5XDisOCL8Oqw6rhur/hu4cvw6rDquG6u+G7k+G6veG6u2fhu4Hhur3hur/hu4PhuqThu4Hhur/DquG7g+G7seG6veG6uy3DuuG7rWh04buVLeG7h+G6u+G7geG6v+G6u+G7geG7g+G7h+G6peG7qeG6tnTDqeG6uWjhu7HhuqThuqPDqeG7rOG7teG6uXXhu6Xhu6914bq54oCc4buudcOt4bq5w4LDrOG7kXXhurkt4bq5M0TDg+G7r+G6ueG7mcah4bq24oCd4bq54bqu4bq54bq+4buJ4bq5KHXDunDhuqbhurlUw7podsOp4bq5w4rDuuG7k+G6pHXhuqPDqWbhurvhu4XDqeG6uXXhu5XDunR14bqk4bqjw6nhu4Phurvhu4fDqeG6uS9i4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq24buQaOG6tuG6pMO6duG7r8OpYsOUw63hurlVROG7r3ThurnhurZ1w7Phu6/hurnhu6t14bquw7rhurnhu6t1w7rhurnhu5lExILhu5Hhurnhu5F1eeG7r+G6ueG7mXHhurnhur5v4buA4bq54buTw4nhu6904bq54but4bu14bq5deG7peG7r3XhurnigJzhu651w63hurnDgsOs4buRdS3hurkzRMOD4buv4bq54buZxqHhurbigJ3huqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLDlMOt4bq54buYw4DhurkodeG7p+G6uVVE4buvdOG6ueG6ruG6ueG6pHXhu7Xhu6/hurnhu5jhu7nhu6904bq54buww4nhu5Hhurnhu5F1duG6ucO0w7rhu5/huqThurPhurnhu6zhu7Xhurl14bul4buvdeG6ueKAnOG7rnXDreG6ucOCw6zhu5F14bq5LeG6uTNEw4Phu6/hurnhu5nGoeG6tuKAneG6ueG7mUTEguG7keG6ueG6pOG6tMO6ceG7r+G6ueG7q3Vow7rhurnhur7huqbhu7fhu6904bq54bqkReG7r3Thurnhu5F1w7rhurl1QcO64bq54bq2deG6quG6ueG7r+G6usOi4bq54buZ4buJ4bq54bqkw6x24bq54buZQeG7r3Thurnhu7HDieG7keG6ueG7kXV24bq54buRdeG7p+G6ueG7leG7reG6ucOCauG6tuG6ueG6vuG7n+G6tuG6ueG7keG7teG7r3ThurnhurzDunDhu5HDouG6ueG6pMOsduG6ueG7k8OJ4buvdOG6ueG6pHV3w7rhurnhurLhuqbhu5Xhu6/hurnDguG7t+G7r3Thurl0eeG7r+G6uXTDreG7r3TDouG6ueG7r3TEqeG7r+G6ueG7r2rhurbDouG6ucOCw6zhu5F14bq5w4Lhu53huqXhurnhu5hv4buA4bq54buxw63hurnhu63hu7Xhurl14bul4buvdeG6ueG6pHXDuuG7n+G6pOG6ueG6pHXDieG7kcOi4bq54buG4bq54buvdHXGsGjDouG6ueG6pHVx4bq5dcO6cOG7r+G6ueG7mUTEguG7keG6ueG6pOG6tGnhu5F14bq54buvdcO6cOG7reG6ueG7kUJo4bq5dUHDuuG6ueG6vMO64buj4buv4bq54bq2deG6quG6ueG7r+G6uuG6ueG6vOG6osO64bq54but4bu1w7rhurnhuqThurREw4Phu690w6Lhurnhu5Hhu4vhu6914bq54bqy4bqmaOG7r8Oi4bq54bqkw6x24bq54buv4buf4bq24bq5w4Lhu7fhu6904bq54bq8xKnhu6/hurnhu63DuuG7r3XhuqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLDlOG7o+G7r+G6ueG7kcOs4buvdeG6ueG7mXfDouG6ueG6pHXhu7Xhu6904bq54bqy4bqmaOG6ueG7kWnhu5Hhurl1dsOs4bqk4bq54buZQeG7r3TDouG6ueG7kWnhu5Hhurl1QcO64bq54bq8w7rhu6Phu6/hurnhu5F34bq54buR4bqg4bq5dUHDuuG6uXTDuuG6rOG6tuG6ueG7meG6sOG6ueG7r3Vo4bqm4bq54bqk4bq0duG7r3Thurnhu5HhuqZB4buR4bq5w4Lhu7fhu690w6Lhurnhu5F1w7po4bq5w4Lhu5vhurnhu6914bq64buvdOG6ueG7q8O64buvdeG6ueG7r3R1w7pw4but4bq5dWjhu4DhurnhuqThurR24buvdOG6ueG6tnVp4bqk4bq54bqk4bq0w7px4buv4bq54burw7rhu6914bq54bqk4bufw6Lhurnhu6/huqbhu7XDuuG6ueG7k8Os4buA4bq54buRduG7r+G6ueG7kWnDusOi4bq54bq+b+G7gOG6ueG7k8OJ4buvdOG6uXTDumjhurnhu5nhu6Xhu6914bq5dcOs4buvdeG6ueG6tnXhuqzhu5HhuqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLhuqvDuuG7rXThurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Opw7rhu5Dhu5Xhu6/huqThu5XhurTDqeG6ucOC4bqk4buA4bux4buV4bqjw6nDisO64buT4bqkdeG6s+G6uWbhurvhu4Xhurbhur7hurXhurl14buVw7p0deG6pOG6s+G6ueG7g+G6u+G7h+G6tuG6vuG6tcOp4bq5w4LhurThu5HhuqPDqS8v4buR4buT4buv4bqlw7RoduG6pHVo4buvdXV2aOG6peG6vOG7ry/hu5Phu5XDguG7q+G6pHbhurYv4buv4buVw4rDgi/DqsOq4bq/4buHL8Oqw6rhurvhu5Phur3hurtn4buB4bq/4bq/w6rhuqTDquG7heG7h+G7g+G7seG7gy3DuuG7rWh04buVLeG7h+G6u+G7gcOqZ2fhu4fhur/huqXhu6nhurZ0w6nhurlo4bux4bqk4bqjw6nhu6zhu7Xhurl14bul4buvdeG6ueKAnOG7rnXDreG6ucOCw6zhu5F14bq5LeG6uTNEw4Phu6/hurnhu5nGoeG6tuKAneG6ueG6ruG6ueG6vuG7ieG6uSh1w7pw4bqm4bq5VMO6aHbDqeG6ucOKw7rhu5PhuqR14bqjw6lm4bq74buFw6nhurl14buVw7p0deG6pOG6o8Op4buD4bq74buHw6nhurkvYuG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tuG7kGjhurbhuqTDunbhu6/DqWLhu7Thu6904bq54buw4buj4bq54buY4bul4buvdeG6ueG7qnXhu4vhurnhuq3huqR14bu14buv4bq5VMO6aHbhurkh4bqg4buv4bqp4bq54buRdcSp4but4bq5w4J34buR4bq54buRb+G7gOG6ueG6vmjhu6914bq54bqk4bq0duG7r3ThurnDgm/hu6/hurnhu691w63huqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLhu650dsOtw7rhurl0w7po4bq54buZ4bul4buvdeG6ueG7kWnhu5Hhurl1QcO64bq54bq8w7rhu6Phu6/hurnhurZ14bqq4bq54buv4bq6w6Lhurnhu63hu7Xhurl14bul4buvdeG6ucOpM0TDg+G7r+G6ucOCw6zhu5F14bq5LeG6ueG7rnXDreG6ueG7mcah4bq2w6nhurnhuq7hurnhur7hu4nhurkodcO6cOG6puG6uVTDumh24bq54buReOG7r+G6ueG6pHXhuqbhurl14bqs4bqk4bq54buvdcO64buh4bqm4bq54buvdETDg8O64bq54buTb+G7r+G6ueG7meG7p2jhurnhurZ1ROG6oOG7r3Thurl1ROG6ruG7r3ThurnEkOG7r3ThurnhuqR1aOG7reG6uXTDumjhuqXhurlUw7po4bq54buZ4bul4buvdeG6ueG7teG7r3Thurnhu7Dhu6Phurnhu5jhu6Xhu6914bq54buqdeG7i+G6ueG6ruG6ueG6pHXhu7Xhu6/hurlUw7poduG6uSHhuqDhu6/hurnhu5F34bq54bqkw4Hhu6904bq54buTw7pw4buv4bq54bqkw7nhu5F14bq54buH4bq74bq74bq54but4bqrw4LhuqbhurZiw6rhuqsvw4LhuqbhurZiw6LhurnDgmjhuqbhurnhu6t1w7rhurnhu5lExILhu5HhurnhuqThuqbhu4Dhu6Phu6/hurnhuqThurThuqbhu4Dhu6Hhu6/DouG6uXTDumjhurnhu5nhu6Xhu6914bq54buZ4buJ4bq54buR4buLw7rhurnhuqTDrHbhurnhu6t14bqm4bu14buv4bq54bq8w7rhu6Phu6/hurnhu691w63hurnhuq7hurnhurzDreG6ueG6vETDg+G7r+G6ueG7kW/hu4DDouG6ueG6pOG6tOG7ueG7r3Thurnhu691w7rhu6Hhuqbhurnhu5Fv4buA4bq5w7R34buvdOG6ueG7rWnhuqTDouG6ueG7kW/hu4DhurnEqeG7r+G6ueG6suG6puG7i8Oi4bq54bq8RWjhurnhuqTDrHbhurnhuqR14buj4but4bq54bqkdeG6puG6ueG7r3Xhu43hurbhurnhurxFaOG6ueG7scOt4but4bq54buZxqHhurbhurnhu63hu7XDuuG6ueG6pOG6tETDg+G7r3ThurnDguG7t+G7r3ThuqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLhu7Thu6904bq54buRdcO6aOG6ucOC4bubw6LhurnhuqR1w4nhu5Hhurl1w7pw4buv4bq54but4bu14bq5deG7peG7r3XhurnigJzhu651w63hurnDgsOs4buRdS3hurnhurxEw4Phu6/hurnhu5nGoeG6tuKAncOi4bq5dMO6aOG6ueG7meG7peG7r3Xhurnhu5nhu4nhurnhu5F34bq54buZRMSC4buR4bq54butQeG6pOG6ueG7q3XhuqbhurnhurxEw4Phu6/hurnhur5o4buvdcOi4bq54butQeG6pOG6ueG7q3Xhu7Xhu6904bq5dMO6aOG7r+G6ueG7mcah4bq2w6Lhurnhu6t14bu14buvdOG6ueG7q3XDueG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54buxw63hu691w6Lhurnhu6124buvdOG6ueG6tGvhu6904bq54bqk4bq0duG7r3ThurnhuqR1w4PDuuG6uXTDumjhu6/hurnhuqThuqLDuuG6ueG6vuG7ieG6uSh1w7pw4bqm4bq5VMO6aHbhurnDguG7neG6ueG7kXfhurnhuqR14buj4but4bq54buvdcO64buh4bqm4bq5dUHhurnhu5lExILhu5Hhurnhu5Hhu7Xhu6904bq54buvdeG7jeG7r+G6ueKAnOG7rnXDreG6ucOCw6zhu5F14bq5LeG6ueG6vETDg+G7r+G6ueG7mcah4bq24oCd4bq54buZceG6ueG7keG6qOG7r3Thurnhu7HDreG7reG6ueG7mcah4bq24bq54bqkdeG7o+G7reG6ueG7k8O6cOG7r+G6ueG7rcOsduG6ueG7kUJo4bq54buZ4bunaOG6ueG6tnVE4bqg4buvdOG6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tkjhuqbhuqR1duG6tMOpYsOU4buLduG6uSh1aOG7r3Xhuqsv4bq2Yg==

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]