(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ ngày 1-6-2022, lực lượng Công an Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm ma tuý, tội phạm trộm cắp tài sản; triển khai Kế hoạch tuần tra vũ trang, tuần tra nghiệp vụ bảo đảm an ninh - trật tự.
4bq34bujYuG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBKuG7n8ODw7rDsuG6reG6s+G7ouG7n+G7lcSC4bqpw4DEguG7g+G6qcOD4bqm4bqpw7Phu7fDg+G6qW7DquG7p+G6qcOz4buf4buXw7nhuqnDgeG7o8aw4bul4bud4bqp4bul4bud4bqmw6rhuqPhuqnDg+G7ieG7peG6qW7hu63hu6Xhu53huqnDg+G6oOG7ieG7peG6qeG6v8OB4bqpw4N34buf4bqpw4Hhu6Phu4fDueG6qULhu5nhuqnDucOq4bqpw4Phuq7EkOG6o+G6qcOD4bqgd8O54bqpbmfDgeG6qcOD4buB4buf4bqp4bqi4buD4bul4bq3L+G7o2LhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOB4buiw7LDqm/huq3hurMq4bqm4bqp4bul4bud4buBxJDhuqliLcOpLWPhuqtjY+G6o+G6qcO64bqsbuG6qcO6w4Lhu7fhu6Xhu53huqlO4but4bul4bud4bqpw6rhu6Xhuqkq4bujw6rhu6Xhu6Phuqnhu6LFqcOq4bqpw7Phu4XhuqnDs3bhu6Xhu53huqnDuuG7p+G7h8OD4bqp4bqgw6rhuqnDgMSC4buL4bul4bqpw7nhu7nhuqnDs+G7t8OD4bqpbsOq4bun4bqpw7Phu5/hu5fDueG6qcOB4bujxrDhu6Xhu53huqnhu6Xhu53huqbDquG6o+G6qcOz4buJxILhuqnDg+G6oMOq4bul4buj4bqpw4PhuqDhu4nhu6Xhuqnhur/DgeG6qcODd+G7n+G6qcOB4buj4buHw7nhuqnDucOq4bqpw4PEgkXhuqPhuqnDg3fhu5/huqnDgeG7o+G7h8O54bqpw4PhuqB3w7nhuqluZ8OB4bqpw4Phu4Hhu5/huqnhuqLhu4Phu6XhuqHhuqnDg+G6oOG7n+G7l+G7peG6qXXhu6PDquG7n+G6qVXhu5Phuqnhu6Phu6fhu4du4buj4bqpw4PEgsSp4bul4bqpw4PhuqDDquG6qULhurThuqnDg+G6oMOq4bul4bud4bqj4bqpw4PEgsSp4bul4bqpw4PhuqDDquG6qeG7peG7neG7o+G7n+G7lcOB4bqpQuG6tuG6qW3hu4Phu6fhuqnDs+G7g8O54bqpw6rhu6Xhuqnhu6Xhu5/hu6Xhu6Phuqkt4bqpw4PhuqBqw4PhuqnDg+G6rMOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPhurfhu5/DueG7neG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6reG7n07DsuG7pcODw7LhuqDhuq3huqnhuqLDg8SQw7rDsjbhuq1D4bufb8OD4bujw6DhuqnhurvhuqvhuqvDgUThuqHhuqnhu6PDsuG7n+G7neG7o8ODw6Dhuqll4bq5YsOBROG6oeG6reG6qeG6ouG6oG424bqtLy9ub+G7pcOjbcOq4bunw4Phu6PDquG7peG7o+G7o+G7p8Oqw6NC4bulL2/DsuG6onXDg+G7p8OBL+G7pcOyQ+G6oi9jY2TEkS9iZeG6q2/huqtiY2Lhurvhuqvhur3Dg2XEkeG6veG6q+G6q8O64bqrw6N0w4Hhu53DoeG6oDZiw6lk4bqt4bqpw6rDusODNuG6reG7ouG7n+G7lcSC4bqpw4DEguG7g+G6qcOD4bqm4bqpw7Phu7fDg+G6qW7DquG7p+G6qcOz4buf4buXw7nhuqnDgeG7o8aw4bul4bud4bqp4bul4bud4bqmw6rhuqPhuqnDg+G7ieG7peG6qW7hu63hu6Xhu53huqnDg+G6oOG7ieG7peG6qeG6v8OB4bqpw4N34buf4bqpw4Hhu6Phu4fDueG6qULhu5nhuqnDucOq4bqpw4Phuq7EkOG6o+G6qcOD4bqgd8O54bqpbmfDgeG6qcOD4buB4buf4bqp4bqi4buD4bul4bqt4bqpQ+G7n2/Dg+G7ozbhuq3hurvhuqvhuqvhuq3huqnhu6PDsuG7n+G7neG7o8ODNuG6rWXhurli4bqt4bqpL+G6s+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FOw6rDgcOD4buf4bun4bul4bqt4bqzTuG7reG7peG7neG6qcOq4bul4bqpw4Phu6Phu4Hhu6Xhu6PhuqnDgeG7o+G7r+G6qSrhu6PDquG7peG7o+G6qeG7osWpw6rhuqnDg+G6oOG7n+G7lcOD4bqpRMWpw6rhuqnDs+G7n+G7l8O54bqpw7nEgsOq4bqpbeG6v+G7peG6qcO5w6rhuqnDg+G6rsSQ4bqpw4Hhu6PhuqRu4bqpw4Phu4fDgeG6qeG7ueG6qcOB4bujw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnDk+G7reG7peG7neG6qeG7osOCw73hu6Xhu53Do+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzw5Phu5fhuqnDg+G6oOG7n+G7l+G7peG6qXXhu6PDquG7n+G6qcOD4buj4bqsbuG6qeG7o+G7n+G7leG7peG6qXXhu5Phuqnhu6Phu6fhu4du4buj4bqj4bqpw7rhuqxu4bqpw7rDguG7t+G7peG7neG6qU7hu63hu6Xhu53huqnDquG7peG6qcODcuG7peG7o+G6qcOz4buF4bqpw4Nqw4HhuqnDg+G6oMSC4bul4bud4bqpw4N44bqpbuG7o+G6pG7huqnDg+G6oOG7n+G7l+G7peG6qXXhu6PDquG7n+G6o+G6qcOD4buj4bqsbuG6qeG7o+G7n+G7leG7peG6qeG7peG7neG7o+G7n+G7kcO54bqpw4Phuq5u4bqj4bqpbsWp4bqp4buj4buf4buVxILhuqnDgMSC4buD4bqp4bul4buj4buf4buZxILhuqlt4buf4buV4bul4bqpw4Hhu6Phur/DgeG6o+G6qeG7neG7n+G7g+G7n+G6qcOB4buj4bq/w4Hhuqlu4but4bul4bud4bqpw4Phur9u4bqp4bul4bud4buj4buf4buVw4HhuqlC4bq24bqj4bqpQuG6psOq4bqpw4Phu6Fu4buj4bqpbuG6rG7huqlu4buj4bqy4bqpw7N34bul4bud4bqpw4Phu6PDqsO54bqpw7nDgsSC4bqpbuG7icOB4bqpxILhurrhuqPhuqlu4buj4buh4bul4buj4bqpw4DEgsSQ4buZ4bul4bqpbuG6v27huqlu4buJw4HhuqnDg2bhu6Xhu53huqluw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnDuuG7heG7peG7o+G6qcOz4buH4bun4bqj4bqpbuG7o3LhuqnDs+G7h+G7p+G6o+G6qeG7o8SCxJDhuqnDs3fhu6Xhu53huqnhuqLhuqRu4bqpw7nhu4fhu6Xhu6PhuqnDg3jhu6Xhu53huqnhu6Phu7fDgeG6qW7hurLDquG6qW7hu4Phuqnhu6Phu5XhuqnDg+G7o+G7r+G7peG7neG6qW7hu6Phu6Hhu6Xhu6PhuqnDg+G6oHHhuqlC4buB4bqpw4Phu6fhu4Hhu6Xhuqlv4buL4bul4bqpw4Phu6Fu4buj4bqpbuG6rG7huqnDg+G7o8Oqw7nhuqnhu53hu5/DquG6qcOB4bujxrDhu6Xhu53huqnhu6Xhu53huqbDquG6o+G6qcOz4buJxILhuqnDg+G6oMOq4bul4buj4bqj4bqpw4Phu6/huqnhu53hu5/hur9u4bqpw4N34buf4bqpw4Hhu6Phu4fDueG6o+G6qULhu5/huqnDgeG7o+G7h8O54bqpw4Hhu6Phur/DgeG6qcO6xIJqw4PhuqHhuqlC4bqmw6rhuqnDs2vEkOG6qcO54buH4bul4buj4bqpbuG7reG7peG7neG6qcOD4bq/buG6qcODxILEkOG7keG7peG6qcOD4bqgxILEkOG7meG7peG6o+G6qW7hu4Phu6Xhu6Phuqlt4bq/4bun4bqpw4Hhu6PDgsO94bul4bud4bqpw4Phu6PhuqRu4bqj4bqpw4Phu6PhurLhuqnDs+G7p+G7h+G7peG6qeG7o+G7p+G7h8OD4bqpw7N34bul4bud4bqpbuG6ssOq4bqpbuG6v27huqnDuuG7p+G7h+G7n+G6qcODd+G7n+G6qcOB4buj4buHw7nhuqnDs+G7l+G6qeG7pOG7o+G7i+G7peG6qW/hu4vhu6Xhuqlt4buf4buTw4PhuqPhuqnDg+G7r+G6qeG7neG7n+G6v27huqPhuqnDgeG7o8aw4bul4bud4bqp4bul4bud4bqmw6rhuqPhuqnDs+G7icSC4bqpw4PhuqDDquG7peG7o8Oj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPhurfhu5/DueG7neG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6reG7n07DsuG7pcODw7LhuqDhuq3huqnhuqLDg8SQw7rDsjbhuq1D4bufb8OD4bujw6DhuqnhurvhuqvhuqvDgUThuqHhuqnhu6PDsuG7n+G7neG7o8ODw6DhuqllZGTDgUThuqHhuq3huqnhuqLhuqBuNuG6rS8vbm/hu6XDo23DquG7p8OD4bujw6rhu6Xhu6Phu6Phu6fDqsOjQuG7pS9vw7LhuqJ1w4Phu6fDgS/hu6XDskPhuqIvY2NkxJEvYmXhuqtv4bqrYmNiY2Vlw4PEkeG6ueG6q+G6ueG6vcO64bqrw6N0w4Hhu53DoeG6oDbDqWVj4bqt4bqpw6rDusODNuG6reG7ouG7n+G7lcSC4bqpw4DEguG7g+G6qcOD4bqm4bqpw7Phu7fDg+G6qW7DquG7p+G6qcOz4buf4buXw7nhuqnDgeG7o8aw4bul4bud4bqp4bul4bud4bqmw6rhuqPhuqnDg+G7ieG7peG6qW7hu63hu6Xhu53huqnDg+G6oOG7ieG7peG6qeG6v8OB4bqpw4N34buf4bqpw4Hhu6Phu4fDueG6qULhu5nhuqnDucOq4bqpw4Phuq7EkOG6o+G6qcOD4bqgd8O54bqpbmfDgeG6qcOD4buB4buf4bqp4bqi4buD4bul4bqt4bqpQ+G7n2/Dg+G7ozbhuq3hurvhuqvhuqvhuq3huqnhu6PDsuG7n+G7neG7o8ODNuG6rWVkZOG6reG6qS/hurPhurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTsOqw4HDg+G7n+G7p+G7peG6reG6s07hu63hu6Xhu53huqnDquG7peG6qcOD4bujceG6qUThu4Xhuqnhu6Thu53hu6Phu5/huqklw73hu6XhuqltZ8OD4bqp4bul4bujxanDueG6qcOz4buv4buf4bqpw4PDguG7t+G7peG7neG6qeG6ouG6qOG6qW/hurbhu6Xhu53huqnDg+G6oOG6v+G7n+G6qcOB4buj4buNw4Hhuqlu4buj4buJw4PhuqnDucOq4bqpw4Phuq7EkOG6qcOD4buH4buf4bqpw4DEguG6v+G7peG6qXXDquG6oMOq4bundcOyw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G7pOG7neG7p+G7geG7n+G6qeG6oMOq4bqj4bqpbuG6v27huqnDuuG6rG7huqnDusOC4bu34bul4bud4bqpTuG7reG7peG7neG6qcOq4bul4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnDg3Lhu6Xhu6PhuqnDs+G7heG6qcODasOB4bqpw4PhuqDEguG7peG7neG6qcOz4buJxILhuqnDg+G6oMOq4bul4buj4bqpw4PhuqDhu4nhu6Xhuqnhur/DgeG6qcODd+G7n+G6qcOB4buj4buHw7nhuqPhuqlv4bqs4bul4bud4bqpbuG6v27huqnDs8OC4bu14bul4bud4bqpb+G7i8SQ4bqj4bqpeOG6qeG7peG7o8Wpw7nhuqPhuqnDs+G7r+G7n+G6qcODw4Lhu7fhu6Xhu53huqnDuuG7n+G7keG7peG6qcOAxILDquG7peG6qcOz4buT4bul4bqpw4N34buf4bqpw4Hhu6Phu4fDueG6qcOD4bqgd8O54bqpbmfDgeG6qcOD4buB4buf4bqp4bqi4buD4bul4bqj4bqpw7nEgsOq4bqpbeG6v+G7peG6o+G6qUJq4bul4bqpbuG7o8SCxJDhu5fhu6XhuqPhuqnDg+G7geG7peG7neG6qcOD4bqg4bqq4bqj4bqp4bqi4bqo4bqpb+G6tuG7peG7neG6qcOD4bqg4bq/4buf4bqpw4Hhu6Phu43DgeG6qW7hu6Phu4nDg+G6qcO5w6rhuqnDg8SCReG6oeG6qW7hur9u4bqpw7Phu5/hu5fDueG6o+G6qcOD4bq24bqpw7Phu5/hu5fDueG6qcOB4buj4bqkbuG6qcOD4buHw4HhuqlC4buZ4bqpw7nDquG6qcOD4bquxJDhuqnDs+G7l+G6qUThur9u4bqpw7pqw4Hhuqlu4bq/buG6qW7hu6PEgsSQ4buR4bul4bqp4bq/4bul4bqp4bul4bujaMO54bqpw7Phu4nEguG6qcOD4bqgw6rhu6Xhu6PhuqnDg+G6oOG7n+G7lcOD4bqpw4Hhu6Phur/Do+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzJcOqxILhuqlk4bqpw4Phu6Phur/hu6Xhu53huqnhuqDDquG6qcOAxILhu4vhu6XhuqPhuqnDuuG6rG7huqnDusOC4bu34bul4bud4bqpTuG7reG7peG7neG6qcOq4bul4bqpw4Phu6fhu4Hhu6XhuqnDg3Lhu6Xhu6PhuqnDs+G7heG6qcOB4buj4bq/w4Phuqnhu6Phu5/hu5Xhu6XhuqPhuqltZ8OD4bqp4bud4buf4bqq4bqpYmRj4bqpQuG6tuG6o+G6qWPhurvhurvhuqnDs+G7r+G7n+G6qcODw4Lhu7fhu6Xhu53huqnDgeG7o+G7h8O54bqpw4N34buf4bqpQuG7meG6qcO5w6rhuqnDg+G6rsSQw6Phuqkq4bqg4buf4buVw4PhuqlE4bun4bq/4bqpYuG6ueG6qcOz4buf4buXw7nhuqnDgeG7o+G6pG7huqnDg+G7h8OB4bqpQuG7meG6qcO5w6rhuqnDg+G6rsSQ4bqj4bqpxJFj4bqpw7Phu5/hu5fDueG6qULhu4HhuqlixJFj4bqpw7Phu6/hu5/huqnDg8OC4bu34bul4bud4bqpw7nEgsOq4bqpbeG6v+G7peG6qcOD4bqg4bq/4buf4bqpw4Hhu6Phu43DgeG6qW7hu6Phu4nDg+G6qcO5w6rhuqnDg+G6rsSQw6Phuqkq4bujxILhuqnhu53hu5/huqrhuqnhu6PDveG7peG6qWPhuqNldeG7neG6qeG7o8Oy4bqg4bun4buf4bul4bqj4bqpw4PhuqDhu5Hhu6Xhuqll4bqjZXXhu53huqnDucOq4bqpw4Phuq7EkOG6qcODeOG7peG7neG6qeG7o+G7t8OB4bqj4bqpYuG6qXXhu6NrxILhuqnhuqLhuq7hu6Xhu53Do+G6qcOaasOB4bqp4bujduG6qeG6osO94bqpw7Phu5nhuqnhu6Xhu53hu6Nx4bqp4bq/w4Hhuqlv4bq24bul4bud4bqpbeG7n+G7leG7peG6qcOB4buj4bq/w4HhuqnDs8OCw6rhuqlC4buB4bun4bqpbsO94bqp4bqi4bu54bqpbsOq4buf4bqp4bul4bud4buj4buf4buV4bul4bqpbWfDg+G6qW3Egndu4bqpxJHDqcSR4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnhu6Xhu53hu6Phu5/hu5Xhu6XhuqHhuqnDqeG6ueG6veG6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpQuG7geG7p+G6qW/hu5/hu5Xhu6Xhuqluw6rhu5/huqnhu6Xhu53hu6Phu5/hu5Xhu6XhuqnDg+G7h+G7n+G6qeG7neG7n8Oq4bqpw7Nw4bul4buj4bqpbnfhu6Xhu53huqnDs3bhu6Xhu53Do8Ojw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G6t+G7n8O54bud4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqt4bufTsOy4bulw4PDsuG6oOG6reG6qeG6osODxJDDusOyNuG6rUPhu59vw4Phu6PDoOG6qeG6u+G6q+G6q8OBROG6oeG6qeG7o8Oy4buf4bud4bujw4PDoOG6qcSRZeG6vcOBROG6oeG6reG6qeG6ouG6oG424bqtLy9ub+G7pcOjbcOq4bunw4Phu6PDquG7peG7o+G7o+G7p8Oqw6NC4bulL2/DsuG6onXDg+G7p8OBL+G7pcOyQ+G6oi9jY2TEkS9iZeG6q2/huqtiY2LEkeG6q2PDg2Lhurll4bq54bqrw7rhuqvDo3TDgeG7ncOh4bqgNmRi4bqr4bqt4bqpw6rDusODNuG6reG7ouG7n+G7lcSC4bqpw4DEguG7g+G6qcOD4bqm4bqpw7Phu7fDg+G6qW7DquG7p+G6qcOz4buf4buXw7nhuqnDgeG7o8aw4bul4bud4bqp4bul4bud4bqmw6rhuqPhuqnDg+G7ieG7peG6qW7hu63hu6Xhu53huqnDg+G6oOG7ieG7peG6qeG6v8OB4bqpw4N34buf4bqpw4Hhu6Phu4fDueG6qULhu5nhuqnDucOq4bqpw4Phuq7EkOG6o+G6qcOD4bqgd8O54bqpbmfDgeG6qcOD4buB4buf4bqp4bqi4buD4bul4bqt4bqpQ+G7n2/Dg+G7ozbhuq3hurvhuqvhuqvhuq3huqnhu6PDsuG7n+G7neG7o8ODNuG6rcSRZeG6veG6reG6qS/hurPhurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTsOqw4HDg+G7n+G7p+G7peG6reG6s07hu63hu6Xhu53huqnDquG7peG6qeG7o8SCxJDhu5Xhu6Xhuqnhu6Lhu4Hhuqkq4bqgxILhu6Xhu53huqnDuuG7n+G7keG7peG6qcOD4buf4buTw4HhuqltZ8OD4bqpbuG6v27huqlC4bq24bqpw4Hhu6Phu4fDueG6qcODd+G7n+G6qULhu5nhuqnDucOq4bqpw4Phuq7EkMOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPDk+G7r+G7n+G6qULhu7Phu5/huqnDg3fhu5/huqnDgeG7o+G7h8O54bqpw4PhuqB3w7nhuqluZ8OB4bqpw4Phu4Hhu5/huqnhuqLhu4Phu6XhuqPhuqnDg+G6puG6qeG7peG7neG7gcSQ4bqpYi3DqS1j4bqrY2PhuqnDs+G7k+G7peG6qeG7pcOqxJDhuqPhuqnDg+G7p+G7geG7peG6qcODcuG7peG7o+G6qUThu4PEkOG6qeG6oMOq4bqpYmThuqvhuqlC4bq24bqpw4PhuqB3w7nhuqluZ8OB4bqpw4Phu4Hhu5/huqnhuqLhu4Phu6Xhuqnhuq/hu53hu5/hu4PDueG6qcSRZeG6qULhurbhuqPhuqltaOG7peG7neG6qWPDqTjhuqnhuqLhu6fhuqlC4buz4buf4bqpw4Phu6Phu7Xhu5/huqnhu53hu5/DquG7peG6qcO64buf4buZ4bul4bqpdeG7meG6qcOD4bqgw4Lhu7Nu4bqpdeG7o+G7n+G6qcOD4buj4bqsbuG6qeG7o+G7n+G7leG7peG6qcOz4bu3w4Phuqluw6rhu6fhuqnDs+G7n+G7l8O54bqxw6Phuqkq4bqg4bun4bul4bud4bqpw7PFqeG6o+G6qW7hur9u4bqpw7rhuqxu4bqpw7rDguG7t+G7peG7neG6qU7hu63hu6Xhu53huqnDquG7peG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpw4Ny4bul4buj4bqpw7Phu4XhuqnDs+G7n+G7mcSC4bqpw4PhuqDDquG6qcO64buBw7nhuqnhuqDhu7Hhuqli4bqr4bq74bqpQuG6tuG6o+G6qWJkYuG6qcOz4buv4buf4bqpw4PDguG7t+G7peG7neG6o+G6qcOz4buHw4PhuqnDg+G6uuG6qcO64buV4bqp4bq7ZDjDo8Ojw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s33hu5nhuqnDg+G7o+G6rG7huqnhu6Phu5/hu5Xhu6XhuqlV4buT4bqp4buj4bun4buHbuG7o+G6qcODxILEqeG7peG6qcOD4bqgw6rhuqlC4bq04bqpw4PhuqDDquG7peG7neG6o+G6qXXhu5PDg+G6qeG7o+G7t8OB4bqpw4PEgsSp4bul4bqpw4PhuqDDquG6qeG7peG7neG7o+G7n+G7lcOB4bqpQuG6tuG6o+G6qW7hu6Ny4bqpw4Phu6Hhu6Xhu6PhuqnDg+G6puG6qcOzxKnEguG6qcOD4buj4bq/4bul4bud4bqp4bq5LWPhuqtjY+G6qcOz4buT4bul4bqp4bulw6rEkOG6o+G6qW7hur9u4bqpw7PDveG7peG6qUJx4bqpTuG7reG7peG7neG6qcOq4bul4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnDg3Lhu6Xhu6PhuqnDs+G7heG6qcOD4buj4buB4bul4buj4bqpw7pqw4HhuqnDqcSR4bqpw4N44bqpw4PEgsSp4bul4bqpw4PhuqDDquG6qULhurThuqnDg+G6oMOq4bul4bud4bqpQuG7s+G7n+G6qcSRZOG6ueG6qcO6w4Lhu7fDg+G6qW7hur/hu6Xhuqltd+G6o+G6qW7hu6Phu5/hu5Phu6XhuqnhuqJz4bqpw4Phu6PDqsO54bqp4bud4bufw6rDo+G6qT3EgsOq4bqpbuG7reG7peG7neG6qcOD4bq/buG6qcODxILEqeG7peG6qcOD4bqgw6rhuqnDs+G7heG6qcOB4buj4bq/w4Phuqnhu6Phu5/hu5Xhu6XhuqPhuqlE4bqo4bqpw7pF4bqpYsOj4bqr4bq9YuG6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnhu6Phu7fDgeG6qULhu5/huqnDgeG7o+G7h8O5w6Phuqkq4bqg4bun4bul4bud4bqpw7PFqeG6qW7FqeG6qWLDo+G6q8Op4bq54bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6qeG7o+G7t8OB4bqpQuG7n+G6qcOB4buj4buHw7nhuqlC4buZ4bqpw4PhuqBqw4PhuqnDg+G6rOG6qcOKKuG7nCrhuqHhuqnhurnhuqlC4bq24bqpw4PhuqB3w7nhuqluZ8OB4bqpw4Phu4Hhu5/huqnhuqLhu4Phu6XhuqPhuqli4bqpQuG6tuG6qW7hu6/huqlF4bqp4bud4buLxJDhuqnDg+G7o8OCw73hu6Xhu53huqnDg+G7oW7hu6PhuqPhuqliY+G6qULhurbhuqnDg+G7geG7peG7neG6qcOD4bqg4bqq4bqj4bqpw7nEgsOq4bqpbeG6v+G7peG6o+G6qeG6ouG6qOG6qW/hurbhu6Xhu53huqnDg+G6oOG6v+G7n+G6qcOB4buj4buNw4Hhuqlu4buj4buJw4PhuqnDucOq4bqpw4Phuq7EkOG6o+G6qWPhuqlC4bq24bqpQmrhu6Xhuqlu4bujxILEkOG7l+G7peG6qcO64buLw7nhuqnhuqLhu4Phu6XhuqnDg+G6oOG6v+G7n+G6qcOB4buj4buNw4HhuqPhuqli4bqpQuG6tuG6qcOz4bq/4bul4buj4bqpbeG7h27huqPhuqli4bqpQuG6tuG6qXXhu6PDquG7n+G6qcOD4buj4bq/buG6qW7hur/Dg+G6qcOD4bqg4bq/4buf4bqpw4Hhu6Phu43DgcOjw6PDo+G6qT3EgsOq4bqpbuG7reG7peG7neG6qcOD4bq/buG6qcODxILEqeG7peG6qcOD4bqgw6rhuqlC4buB4bun4bqpbcOq4bul4bqpw7Phu5HDueG6qcOz4buF4bqpdXHDgeG6qcOD4buj4bu14buf4bqpw4Hhu6Phu6/hu5/huqnhu6Phu7fDgeG6qULhu7Phu5/huqlu4bq/buG6qcO64bqsbuG6qcO6w4Lhu7fhu6Xhu53huql14buj4bq/buG6qeG7neG7n+G7g+G7n+G6qcOAxILEkOG7k8OD4bqp4bul4buj4buf4buZxILhuqlC4bq24bqpQuG7n+G7lW7huqlC4buZ4bqpw6rhu6Xhuqnhu6Xhu5/hu6Xhu6PhuqPhuqnDg+G6oGrDg+G6qcOD4bqs4bqj4bqpw4Phu6PDqsO54bqp4bud4bufw6rhuqnhu53hu5/huq7DgeG6qcOzQeG6qeG7o+G7geG7peG7neG6qW7hu6PhurZu4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnhu51pw4Hhuqnhu6Xhu4fhu6XDo8Ojw6PhuqHhuqnDg+G6oOG6rG7huqnDg+G7n+G7k8OB4bqpw4PEgsSQ4buR4bul4bqpw4PhuqDEgsSQ4buZ4bul4bqj4bqp4bul4bujZ27huqnhu6Xhu6Phu7nhuqnhu53EqeG7peG6qWPDo2XhuqvhuqvhuqnDg+G6oMOC4bu14bul4bud4bqp4buj4bu3w4Hhuqnhu6Xhu4vhu6Xhu53huqluw6rhu6fhuqlF4bqpw4Phu6PhuqRu4bqpbuG7o+G7icOB4bqp4buj4buB4bul4buj4bqpw4Hhu6Phur/DgeG6qcO6xIJqw4Phuqlu4bq04bul4bud4bqp4bul4bujw4LhuqlF4bqpw4Phu6PhuqRu4bqpbuG7g+G7peG7o+G6qeG7neG7n+G6v27huqlC4buz4buf4bqpbuG6v27huqnDuuG7p+G7h+G7n+G6qcODd+G7n+G6qcOB4buj4buHw7nhuqPhuqlu4bq/buG6qeG7o+G7geG7peG7o+G6qULhu5/huqlC4buf4bqpw4Hhu6Phu4fDueG6qcOB4buj4bq/w4HhuqnDusSCasOD4bqpdeG7o+G6v27Do8Ojw6PDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqz4bq34bufw7nhu53huqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3hu59Ow7Lhu6XDg8Oy4bqg4bqt4bqp4bqiw4PEkMO6w7I24bqtQ+G7n2/Dg+G7o8Og4bqp4bq74bqr4bqrw4FE4bqh4bqp4bujw7Lhu5/hu53hu6PDg8Og4bqpZWRkw4FE4bqh4bqt4bqp4bqi4bqgbjbhuq0vL25v4bulw6Ntw6rhu6fDg+G7o8Oq4bul4buj4buj4bunw6rDo0Lhu6Uvb8Oy4bqidcOD4bunw4Ev4bulw7JD4bqiL2NjZMSRL2Jl4bqrb+G6q2JjYsOpZGLDg8Op4bq54bq5YmLDuuG6q8OjdMOB4budw6HhuqA2ZWXhuq3huqnDqsO6w4M24bqt4bui4buf4buVxILhuqnDgMSC4buD4bqpw4PhuqbhuqnDs+G7t8OD4bqpbsOq4bun4bqpw7Phu5/hu5fDueG6qcOB4bujxrDhu6Xhu53huqnhu6Xhu53huqbDquG6o+G6qcOD4buJ4bul4bqpbuG7reG7peG7neG6qcOD4bqg4buJ4bul4bqp4bq/w4HhuqnDg3fhu5/huqnDgeG7o+G7h8O54bqpQuG7meG6qcO5w6rhuqnDg+G6rsSQ4bqj4bqpw4PhuqB3w7nhuqluZ8OB4bqpw4Phu4Hhu5/huqnhuqLhu4Phu6Xhuq3huqlD4bufb8OD4bujNuG6reG6u+G6q+G6q+G6reG6qeG7o8Oy4buf4bud4bujw4M24bqtZWRk4bqt4bqpL+G6s+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FOw6rDgcOD4buf4bun4bul4bqt4bqzw5rhuqxu4bqpw7rDguG7t+G7peG7neG6qU7hu63hu6Xhu53huqnDquG7peG6qW1nw4Phuqnhu53hu5/huqrhuqnDs+G7r+G7n+G6qcODw4Lhu7fhu6Xhu53huqnDg+G6oHfDueG6qW5nw4HhuqnDg+G7geG7n+G6qeG6ouG7g+G7pcOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurMj4buj4bq/w4Phuqnhu6PEgsSQ4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqpdeG7k8OD4bqpw4DEguG7g+G6qcOz4buHw4PhuqnDs8OC4bu3buG6o+G6qcOD4buj4bu14buf4bqp4bud4bufw6rhu6XhuqnDg+G7s+G7n+G6o+G6qcO64bqsbuG6qcO6w4Lhu7fhu6Xhu53huqlO4but4bul4bud4bqpw6rhu6XhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qcODcuG7peG7o+G6qcOD4buf4buTw4HhuqnDg+G6tm7huqnDs2vEkOG6qcO54buH4bul4buj4bqpbuG7reG7peG7neG6qcOD4bq/buG6qcODxILEkOG7keG7peG6qcOD4bqgxILEkOG7meG7peG6qULhu5nhuqnDgeG7o8OCw73hu6Xhu53huqnDg+G7o+G6pG7huqPhuqnDg+G7o+G6suG6qcOz4bun4buH4bul4bqp4buj4bun4buHw4PhuqnDs3fhu6Xhu53huqlu4bqyw6rhuqlu4bq/buG6qcO64bun4buH4buf4bqpw4N34buf4bqpw4Hhu6Phu4fDueG6qeG7pcWp4buf4bqpbuG7o8SC4bul4bud4bqj4bqpw4N34buf4bqpw4Hhu6Phu4fDueG6qcO5w6rhuqnDg+G6rsSQ4bqpQuG7geG6qcODd+G7n+G6qcOB4buj4buHw7nhuqnDg+G6oHfDueG6qW5nw4Hhuqnhu6XFqeG7n+G6qeG6oOG7n+G7keG7peG7ncOj4bqpw5N24bul4bud4bqpw4Phu6Phu7Xhu5/huqPhuqlu4buj4bqy4bqpw7N34bul4bud4bqp4bulZ8O54bqpbuG7o2du4bqpw4Nw4bul4buj4bqp4bujcOG7peG7o+G6o+G6qcOB4buj4bq/w4Phuqnhu6Phu5/hu5Xhu6XhuqPhuqnhu6Xhu51m4bul4bqpbuG7o2nhu6Xhuql1ccOB4bqpw4Phu6Phu7Xhu5/huqlu4bq/buG6qULhurbhuqlC4buf4buVbuG6qUThu4PEkOG6qeG6oMOq4bqp4bul4budw6rEkOG6qcOD4bqm4bqpbsO94bqp4bqi4bu5w6Phuqkq4bujw4Lhu7Xhu6Xhu53huqlExILEkOG7keG7peG6qcODZuG7peG7neG6qW7DguG7teG7peG7neG6qcODxILEqeG7peG6qcOD4bqgw6rhuqPhuql14buf4buXw7nhuqnDg+G6oMOq4bqj4bqpdeG7n+G7l8O54bqp4bqi4bun4bq/w4PhuqnDg+G6oOG7keG7peG6qW7hur9u4bqpw4PEgsSQ4buT4bul4bqj4bqpw7Nxw6rhuqlt4buB4bul4bqpw4PhuqDhu6nhu6Xhu53huqnDs+G7n+G7l8O54bqj4bqpw4Hhu6Phur/Dg+G6qeG7o+G7n+G7leG7peG6qULhu4HhuqlE4bqo4bqpw7pF4bqp4bul4bud4buj4buf4buRw7nhuqlu4bq/buG6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnhu6Phu7fDgeG6qULhu5/huqnDgeG7o+G7h8O54bqpw4Phu6PDsuG7p+G6qcOAxILEkOG6qcOzceG7peG7o+G6qW7hurLDquG6qcOB4buj4bq/w4HhuqnDusSCasODw6PhuqkqasOB4bqpw4PhuqDEguG7peG7neG6qcOAxILhu4Phu6XhuqnDukXhuqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qeG7peG7neG7o+G7n+G7leG7peG6o+G6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqp4bqi4bqo4bqpb+G6tuG7peG7neG6qcOD4bqg4bq/4buf4bqpw4Hhu6Phu43DgeG6qcO5w6rhuqnDg+G6rsSQ4bqj4bqpw7pqw4Hhuqnhu6N24bqp4bqiw73huqnDs8OCw6rhuqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qeG7peG7neG7o+G7n+G7leG7peG6qULhu4Hhu6fhuqluw73huqnhuqLhu7nhuqluw6rhu5/huqnhu6Xhu53hu6Phu5/hu5Xhu6XhuqltZ8OD4bqpbcSCd27Do8Ojw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBw4rEgsOD4buj4bun4bqg4bqt4bqzPcSC4buvbuG6qeG7osOCw73hu6Xhu53hurcvw4HhurM=

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]