(vhds.baothanhhoa.vn) - Lưu lượng xe chở đất san lấp di chuyển với tần suất cao, một số phương tiện còn chưa đảm bảo việc che chắn dẫn đến hiện tượng vương vãi đất ra đường gây bụi bặm, ô nhiễm môi trường… Đó là những bất cập cần sớm được khắc phục trên địa bàn xã Tượng Sơn, Tượng Lĩnh cũng như tuyến Nghi Sơn - Sao Vàng (huyện Nông Cống).
4buoxIPDnVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buI4bqv4buJ4bqtM1fhu6rhu6jhu4vhu4nDrGLhuqvDo+G7quG7qCDhu6rhu6994bqrWDI64bqpWCA6Yljhuqnhurnhuq9Y4buJw6xv4buF4bqrw6NY4bqnxIPhuq9Yw7Rb4bqrWDDEg8Sp4buZw6DhuqtYMnvhu4lY4buLJeG6q1jhuq17aVjhu4k/4bqvWDAqMFjhu5M7WOG7iG9m4bqrw6NY4buK4buH4bqrw5lY4buIb2bhuqvDo1jhuqzDouG6q8SD4buoLyDhu6rhu6gv4buL4buJw6xi4bqrw6Phu6rhu6gvxIPDneG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXacSCMyUxV+G7quG6rG/EqVjhuq1vZuG6q8OjWOG7kzNYMMSDZ1gye+G7iVjhu4sl4bqrWOG6rXtpWDHhuq9YMMSDxKnhu5nDoOG6q1jDtOG7g+G6r1jhu4l94bqrWOG7i8Spe+G7iVgwJWLDmVjhuqnDquG7iVjhu4vhurtYacSDb+G7h+G6q8OjWOG7ieG6r8Oh4bqrWDBk4bqrWDDEg28lWDI64bqpWCA6YljDtOG6r8OhMFgwxIMzWDDEgy7huqtYMSLhuqtYMjnhuqtYxIPhuq/DoeG6q1jhu4lvZuG6q8OjWMO0b+G7h+G6q8OjWMO0O+G6r1gye+G7iVjDrCVYMm/hu4XhuqvDo1jDoz7hu5lYIGzhuq9YICjhuqnDmVjhurlY4bqrxIPhuq/huqHhuqlY4bqp4bq54bqvWOG7icOsb+G7heG6q8Oj4oCmWHdjWOG6rSZY4bqrxIPDteG6q8OjWCB74buJWDBbaVgwfeG6q1jhu4vhu4PhuqlYMm9mMFjhuqfEgy4wWGnEg2wwWOG7icOsOOG6q1gy4bqzJVggJuG6q1jhu5M7WOG7iG9m4bqrw6NY4buK4buH4bqrw5lY4buIb2bhuqvDo1jhuqzDouG6q8SDWDBu4bqrw6NY4bqrxINvWOG7icSp4buZOeG6q1jhuqrDo8SD4bqvWOG7iuG7h+G6q1gtWOG7iiViWMOUJuG6q8OjWMWoxIPEqeG7mcOh4bqrWOG6quG6ueG6q8OjWOG7r+G6u+G6q8Ojxq/hu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7qOG7i+G7icOsYuG6q8Oj4buq4buoIOG7quG7qOG6r+G6qcOjWDDhuq0l4buL4buL4bugVzHhu4nEg8Sp4bqpIFjhuq/hu68z4bqr4buJM8OsV1jhu4vhu4nhu5nhuq0z4bugV+G7keG6rzHhu4nEg1VYPVlZaeG7k8OaWMSDM+G6r8OjxIPhu4lVWOG7tuG7uFlp4buTw5pXWOG7i8OsMOG7oFcvLzAx4bqr4bukICVi4buJxIMl4bqrxIPEg2Il4bukw7ThuqsvMTPhu4vhuqfhu4liaS/huqsz4buR4buLL+G7suG7ssOdJC/hu7JZ4buyMeG7tMOd4bu24bu4QOG7tuG7tOG7iUDhu7jhu7Thu7Thu7jhuq1Z4buk4bqlacOjVMOs4bug4buy4bu24buyV1gl4bqt4buJ4bugV+G7r33huqtYMjrhuqlYIDpiWOG6qeG6ueG6r1jhu4nDrG/hu4XhuqvDo1jhuqfEg+G6r1jDtFvhuqtYMMSDxKnhu5nDoOG6q1gye+G7iVjhu4sl4bqrWOG6rXtpWOG7iT/huq9YMCowWOG7kztY4buIb2bhuqvDo1jhu4rhu4fhuqvDmVjhu4hvZuG6q8OjWOG6rMOi4bqrxINXWOG7keG6rzHhu4nEg+G7oFc9WVlXWMSDM+G6r8OjxIPhu4nhu6BX4bu24bu4WVdYL+G7quG7qC8g4buq4buoL+G7i+G7icOsYuG6q8Oj4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu68laeG7ieG6r2LhuqtX4buq4buvKjBYacSDb+G7h+G6q8OjWOG7ieG6r8Oh4bqrWDHhuq9YMMSDxKnhu5nDoOG6q1jDrcSpJVjDrcSpJVjhuqfEg8SpWDE+4bqrWDBvWMO0b+G7h+G6q8OjWMO0O+G6r8OZWCBs4bqvWCAo4bqp4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu4jDrDjhuqtYMuG6syVYICbhuqtY4buTO1jhu4hvZuG6q8OjWOG7iuG7h+G6q1gyJeG6q8OjWDBjWOG6q8SD4bqvYcSpWOG6qWVY4bqnxIMl4bqvWOG7icSDKjBYMnvhu4lYMm9mMFgwe2lYacSDNGlYxINiP+G7iVgyw6rhuqvDo+G7pFjhu4jEg+G7heG6r1jDo+G6ryXhuqtYw63EqSXDmVgxYljhuqvEg8SpWDB9xKlY4buLJeG6q1jhuq17aVjhuq3hu4PhuqtYacSDbDBYw7RsWDDEg2JY4bqpw6rhu4lY4buL4bq7WDHhu41YKuG6q8OZWOG6p8SD4bqvOeG6q1jhuq1vxKlY4bqtb2bhuqvDo1hpxINv4buH4bqrw6NY4buJ4bqvw6HhuqtYw7Rb4bqrWDDEg8Sp4buZw6DhuqtYMG7huqvDo1jhuqvEg29Y4buJfeG6q1jhu4vEqXvhu4lYxINiP+G7iVgyw6rhuqvDo1jhuq3hu4PhuqtYw6M+4buZWMOsJVjhuqvEg8O14bqrw6NYIHvhu4lYMFtpWOG6q8SDe+G7iVgy4bqz4bqrxINYw7RhWOG6qeG6ueG6r1jhu4nDrG/hu4XhuqvDo8OZWMSDb1jEg2XhuqvDo1gyb+G7heG6q8OjWOG7kyrhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7qnbhuq9YMMSDxKnhu5nDoOG6q1jhu4nDrDjhuqtY4buJxKnhu5k54bqrWOG7ieG6teG6q8SDWOG6rcOqWOG7uMOd4buyIFjDrcSpJVgy4bqzJVggJuG6q1jhu5M7WOG7iG9m4bqrw6NY4bqsw6LhuqvEg8OZWOG7iG9m4bqrw6NY4buK4buH4bqrWOG6q8SD4bqvYcSpWMO04bqzWOG7icOs4bqxWOG6p8SD4bq54bqrw6NYMMSD4bq1WDHhuq/huqHhuqtYw6wlWOG7ieG6t+G6q8SDWOG7icOsP+G6q8OjWCBs4bqvWCAo4bqpWOG6qSZY4buJxKnhu5k54bqrWDJv4buF4bqrw6NYMG7huqvDo1gg4bqzWOG7k8Sp4bq74bqrw6NYMHtpWOG6q8OjxIPhuq844bqpWOG7icOsxJHhuqvDo1jDtOG7g+G6r1gwKjBYMuG6r8Og4bqpWOG7i2zhu4lY4bqtauG6q8OZWCBi4bqrw6NY4buJw6xjMFjhuqko4buJWDJv4buF4bqrw6PigKbhu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7qOG6r+G6qcOjWDDhuq0l4buL4buL4bugV+G6r+G7rzPhuqvhu4kzw6xXWOG7i+G7ieG7meG6rTPhu6BX4buR4bqvMeG7icSDVVg9WVlp4buTw5pYxIMz4bqvw6PEg+G7iVVY4bu24bu4WWnhu5PDmldY4buLw6ww4bugVy8vMDHhuqvhu6QgJWLhu4nEgyXhuqvEg8SDYiXhu6TDtOG6qy8xM+G7i+G6p+G7iWJpL+G6qzPhu5Hhu4sv4buy4buyw50kL+G7slnhu7Ix4bu0w53hu7bhu7gjWcOd4buJ4bu4PeG7tkDhu7Thuq1Z4buk4bqlacOjVMOs4bug4bu4I+G7tFdYJeG6reG7ieG7oFfhu6994bqrWDI64bqpWCA6Yljhuqnhurnhuq9Y4buJw6xv4buF4bqrw6NY4bqnxIPhuq9Yw7Rb4bqrWDDEg8Sp4buZw6DhuqtYMnvhu4lY4buLJeG6q1jhuq17aVjhu4k/4bqvWDAqMFjhu5M7WOG7iG9m4bqrw6NY4buK4buH4bqrw5lY4buIb2bhuqvDo1jhuqzDouG6q8SDV1jhu5Hhuq8x4buJxIPhu6BXPVlZV1jEgzPhuq/Do8SD4buJ4bugV+G7tuG7uFlXWC/hu6rhu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7ryVp4buJ4bqvYuG6q1fhu6rhuqxvxKlY4bqtb2bhuqvDo1jhu5MzWDDEg2dYMnvhu4lY4buLJeG6q1jhuq17aVhpxINsMFjDtGxYMCowWDHhu41YKuG6q1jhuq3hu4PhuqtYw7QmWOG7iX3huqtY4buLxKl74buJWDAlYljDoz7hu5lYw6wlWOG7i8OzMFg0aVjDtGFY4bqp4bq54bqvWOG7icOsb+G7heG6q8OjWDDEg2JYMCowWDLhurMlWGnEg2/hu4fhuqvDo+G7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buIw6wlYlgy4bq/4bqvWMO04buD4bqvWDDEg2rhuqvDo1jhu4nhurnhuq/DmVjhuqnDquG7iVjhuqvDo2/hu4Xhuq9YMT7huqtY4buJxIPhurnhuqtYd8OzMFhJxINqWMOUPuG6q1jFqOG7kztY4buIb2bhuqvDo1jhu4rhu4fhuqvGr1gwY1jhuqvEgyZY4bqrIeG6qVjhu4nDrDjhuqtY4buJw6xsMFjhu4nhurXhuqvEg1jhuq3Dqljhuqsm4buZWDDEg2JYIOG6rznhu4lVWOG7iOG6t+G6q8SDWOG7icOsP+G6q8OjWOG7kzNYMMSDZ1gye+G7iVgwxIM/4buZWOG6reG6rzjhuqtY4buJbDBYw6M+4buZWMOsJVjhuqvEg8O14bqrw6NYxIPDoVjhuq1s4buZWMO0YVjhuqnhurnhuq9Y4buJw6xv4buF4bqrw6NYw7QmWOG7ieG6r2HhuqlYXeG6q1jhuqvEg8O14bqrw6NY4bqrw6PEqeG7mVgw4buHWOG6qXvhu4lYJeG6q1jhu4liJuG6q1jDo+G6ryViWOG7icSD4bq54bqrw6Phu6RY4bqoKDBYMWvDmVgy4buH4bqrWMO04bqzWDBu4bqrw6NY4buJxIPhu40wWMSD4bqvw6HhuqtYw7Thuq/DoTBY4buJb+G7g+G6r1gyb+G7heG6q8OjWOG7icSDb+G7heG6q8OjWOG7k8Sp4buZOOG6q1jhuqvEg2/huqvDo1gxYljhu4nEg+G7heG6r1jhu4nhuq854buJWOG6qy7huqvDo1jhuqtj4bqrw6PDmVjhuqc54buJWMSDZmlYw7Thu4Phuq9Y4bqtb8SpWOG6rW9m4bqrw6NYacSDb+G7h+G6q8OjWOG7ieG6r8Oh4bqrWMOtxKklWOG6rT/huq9Y4bqt4buD4bqrWMWoMGNY4buJxIPhu4Xhuq9YMuG6r8Og4bqpWOG6rTjhuqtY4buJ4buD4bqvWMOjfeG6q1jhu7JZWGnEg2/hu4fhuqvDo1jhu4nhuq/DoeG6q1jhuqvhurvhuq9YMsSp4bq54bqvWOG6q8SDJcSpWMOsJVjDtCZiWMO0W+G6q1gwxIPEqeG7mcOg4bqrWDJ74buJxq9Y4bqrOOG6q1jEg+G6oVjhu4lv4buD4bqvWDJvZjBY4buJxIPhu4Xhuq9Yw6Phuq8l4bqrWOG6q8OjLuG6q1jhu4nhurfhuqvEg1jhu4nDrD/huqvDo1ggbOG6r1ggKOG6qVjhuq0/4bqvWOG6qWtY4bqp4bqz4buJ4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rigJzhu68qMFgwxINtWDFiJeG6q8SDWOG6q8OjxIPhuq/DoWlYMGNY4bqpZVjhuqfEgyXhuq9Y4buJxIMqMFgwbuG6q8OjWOG6q8SDb1gwKjBYMuG7h+G6q1jDtOG6s1jDtFvhuqtY4buJOuG6r1gwfeG6q1jhu4ks4bqrw6NYMG/hu4XhuqvDo1jEg+G7h+G6q1jhu5VY4buJxIPDszBY4buJw6xi4bqrw6NYw7Thuq/DoTBYMjrhuqlYIDpiWOG6qeG6ueG6r1jhu4nDrG/hu4XhuqvDo8OZWOG7icOyWDDEgzNYMMSDLuG6q1ggP+G7iVjhu4nDrDjhuqtYMCowWGnEg2/hu4fhuqvDo1jhu4nhuq/DoeG6q1jDtFvhuqtYMMSDxKnhu5nDoOG6q8OZWOG7iW/hu4Phuq9Y4bqrb+G7gzDDmVgwLuG7iVgw4buPWOG6reG7jTBY4bqtb2bhuqvDo1jhu4nEg8SpWDHEkeG6q1jhuqnhurnhuq9Y4buJw6xv4buF4bqrw6NY4buJxINv4buF4bqrw6NY4buTxKnhu5k44bqrWDBu4bqrw6NY4bqrxINvWDI64bqpWCA6Yljhuqlb4buJWDLDqsOZWMOj4bqvOuG6qVjhu4l94bqrWOG7i8Spe+G7iVgwKjBYacSDb+G7h+G6q8OjWOG7ieG6r8Oh4bqrWDHhuq9YMMSDxKnhu5nDoOG6q+KAncOZWOG6q8Ojb+G7heG6r1gxPuG6q1jhuqsm4buZWCAm4buZWOG7iWVY4buVWOG6p+G6rznhuqvhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7qOG6r+G6qcOjWDDhuq0l4buL4buL4bugV+G6r+G7rzPhuqvhu4kzw6xXWOG7i+G7ieG7meG6rTPhu6BX4buR4bqvMeG7icSDVVg9WVlp4buTw5pYxIMz4bqvw6PEg+G7iVVY4bu44bu04bu0aeG7k8OaV1jhu4vDrDDhu6BXLy8wMeG6q+G7pCAlYuG7icSDJeG6q8SDxINiJeG7pMO04bqrLzEz4buL4bqn4buJYmkv4bqrM+G7keG7iy/hu7Lhu7LDnSQvw50kIzHhu7TDneG7uOG7suG7uOG7tuG7uOG7ieG7tj3hu7YkQOG6rVnhu6ThuqVpw6NUw6zhu6A94bu44bu4V1gl4bqt4buJ4bugV+G7r33huqtYMjrhuqlYIDpiWOG6qeG6ueG6r1jhu4nDrG/hu4XhuqvDo1jhuqfEg+G6r1jDtFvhuqtYMMSDxKnhu5nDoOG6q1gye+G7iVjhu4sl4bqrWOG6rXtpWOG7iT/huq9YMCowWOG7kztY4buIb2bhuqvDo1jhu4rhu4fhuqvDmVjhu4hvZuG6q8OjWOG6rMOi4bqrxINXWOG7keG6rzHhu4nEg+G7oFc9WVlXWMSDM+G6r8OjxIPhu4nhu6BX4bu44bu04bu0V1gv4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu68laeG7ieG6r2LhuqtX4buq4buIxKnhu5k54bqrWDJv4buF4bqrw6NY4bqqw6PEg+G6r1jhu4rhu4fhuqtYLVjhu4olYljDlCbhuqvDo1gyYj/huqtYw63EqSVYMCowWOG7kztY4buIb2bhuqvDo1jhu4rhu4fhuqvDmVjhu4hvZuG6q8OjWOG6rMOi4bqrxINYIGzhuq9YICjhuqlY4bqpa1jhuqnhurPhu4nhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7iMOsYuG6q8OjWOG6p8SD4bqvWDJjw5lY4buJxIMzYljDo8SD4bqvWOG6q8SDW+G6q1gwbSVYacSDY+G6q8OjWMO04bqvOOG6q1gwxINiWOG7icSDe+G7mcOZWOG6p8SD4bq54bqrw6NYMMSD4bq1WOG7iT/huq9Y4bqpw6rhu4lY4buL4bq7WMO04bqzWOG7icOs4bqxWDLhuq9Yw63EqSVY4bqnxIPEqVgxPuG6q1gwb1jhu5M64buZWMOsJVjhu4nhurfhuqvEg1jhu4nDrD/huqvDo1ggbOG6r1ggKOG6qVjhuqkmWOG6q8OjJeG7mVgwOlgwKjBY4buJxKnhu5k54bqrWOG6q+G6u+G6r1jDtOG7g+G6r1gyb+G7heG6q8OjWOG6qsOjxIPhuq9Y4buK4buH4bqrWC1Y4buKJWJYw5Qm4bqrw6NY4buJ4bq34bqrxINY4buJw6w/4bqrw6NYIGzhuq9YICjhuqlYMG7huqvDo1gx4bqv4bqh4bqrWMOsJVjhuqfEgypY4bqrw6PEg+G6rzjhuqlY4buJw6zEkeG6q8Oj4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu6PhuqvEg1jhuqw4WMOULOG6q1jhu4jDmVjhuqnDquG7iVjhuq0q4bqvWOG7kzNY4buJxINv4buF4bqrw6NY4buTxKnhu5k44bqrWDHhuq9YMMSDxKnhu5nDoOG6q1jDrcSpJVjhu4nEqeG7mTnhuqtY4bqrJuG7mVgwxINiWCDhuq854buJVVjhu68qMFhpxINv4buH4bqrw6NY4buJ4bqvw6HhuqtYMMSDM1gwxIMu4bqrWCA/4buJWOG6p8SD4bq54bqrw6NY4bqn4bqx4bqrw5lY4bqnOeG7iVjEg2ZpWMO04buD4bqvWMO04bqvw6EwWOG7kzNY4buJw6xi4bqrw6NYw63EqSpY4buJw6zhurfhuqvEg1gx4bqvWDDEg8Sp4buZw6DhuqtY4buJw7JY4buJw6xi4bqrw6NY4bqpZVjDrCVYMm/hu4XhuqvDo1jhuq3hu4PhuqtY4bqtb2bhuqvDo1gga+G6q1gye+G7iVggKuG6qVjDtCZiWCAq4bqrxINY4buTM8OZWMOjfeG6qVjhu5MzWMOs4buH4bqvWMO0O+G6r1jhuqfEg+G6rznhuqtYMMSDYljhu4nhurfhuqvEg1jhu4nDrD/huqvDo1jhuqnhurnhuq9Y4buJw6xv4buF4bqrw6NYIOG6s1jhurlY4bqrxIPhuq/huqHhuqnDmVggbOG6r1ggKOG6qVjDtCZY4bqnxINjWOG6p+G6r8Og4bqpWOG7i2Iq4buJ4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rigJzhu4o3WMOse+G7iVjhuqvDo8Sp4buZWMSD4bqvw6DhuqlYw7QmWOG6q8OjxKnhu5lYMOG7h1jDtCVYMMSDP+G6qVjDo+G6ryViWOG7icSD4bq54bqrw6NY4bqtxKnhurnhuqtY4buJxINv4buF4bqrw6NY4buJw6zhu40wWOG6p8SD4bqvWDAqMFhpxINv4buH4bqrw6NY4buJ4bqvw6HhuqtYIOG6s1jDo+G6rzrhuqnDmVjhuqfEg8Spe+G7iVjhu4l94bqpWOG6q8SD4bq34bqrWDFiWCBs4bqvWCAo4bqp4oCdw5lYJeG6q8SDWOG7iFjhuq1iWOG6rS7huqvDo1jhuqtj4bqv4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu4jDrG/hu4MwWOG7icSD4buNMFjhu4nDrD/huqvDo1jhu4nDrDjhuqvDmVjhurnhuqvDo1jhu4jEgyrhuq9Y4buSxKk+4bqrWOG7r2/hu4XhuqvDo8OZWEnEg2NY4buvxINtWOG7ieG6szDEg1jEqOG7reG6qnZY4buTO1jhu4hvZuG6q8OjWOG7iuG7h+G6q1jhu4nEg8OyJVjhuqvEg1vhuqtY4bqrxIPDteG6q8OjWOG7i8OzMFg0aVjhuqvEg3vhu4lYMuG6s+G6q8SDWMO0YVjhuqnhurnhuq9Y4buJw6xv4buF4bqrw6NYMuG6u+G6r1jDtOG7g+G6r1jhu5M7WOG6p8SD4bqvWOG7icOsOOG6q1gy4bqzJVggJuG6q1gwY1jhuqvEg+G6r2HEqVjhuqllWOG6p8SDJeG6r1jhu4nEgyowWDJ74buJ4bukWHcoMFgg4bqvw6Hhu4nDmVjhu4nEg+G7heG6r1jDo+G6ryXhuqtYw6N94bqrWDI+4buZWOG6rW/EqVjhuq1vZuG6q8OjWGnEg2/hu4fhuqvDo1jhu4nhuq/DoeG6q1jDtFvhuqtYMMSDxKnhu5nDoOG6q1gye+G7iVjhu4sl4bqrWOG6rXtpWDDEg2JYMCowWDHhu41YKuG6q1jhuq3hu4PhuqtY4bqnxIPhuq854bqrWDDEg2JYw7Thuq/DoTBY4bqn4bqvw6DhuqlY4buLYirhu4lY4bqp4bq54bqvWOG7icOsb+G7heG6q8OjWOG7iT/huq9YMuG6syVYacSDb+G7h+G6q8OjWDBu4bqrw6NYw6MoaVjhuqvEg+G6r2HEqVjhuqfEg2NY4bqnxIMs4bqr4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu6jhuq/huqnDo1gw4bqtJeG7i+G7i+G7oFfhuq/hu68z4bqr4buJM8OsV1jhu4vhu4nhu5nhuq0z4bugV+G7keG6rzHhu4nEg1VYPVlZaeG7k8OaWMSDM+G6r8OjxIPhu4lVWOG7uOG7tOG7tGnhu5PDmldY4buLw6ww4bugVy8vMDHhuqvhu6QgJWLhu4nEgyXhuqvEg8SDYiXhu6TDtOG6qy8xM+G7i+G6p+G7iWJpL+G6qzPhu5Hhu4sv4buy4buyw50kL8OdJCMx4bu0w53hu7jhu7Ij4bu44buy4buJ4bu44buy4buyw50j4bqtWeG7pOG6pWnDo1TDrOG7oMOd4bu0WVdYJeG6reG7ieG7oFfhu6994bqrWDI64bqpWCA6Yljhuqnhurnhuq9Y4buJw6xv4buF4bqrw6NY4bqnxIPhuq9Yw7Rb4bqrWDDEg8Sp4buZw6DhuqtYMnvhu4lY4buLJeG6q1jhuq17aVjhu4k/4bqvWDAqMFjhu5M7WOG7iG9m4bqrw6NY4buK4buH4bqrw5lY4buIb2bhuqvDo1jhuqzDouG6q8SDV1jhu5Hhuq8x4buJxIPhu6BXPVlZV1jEgzPhuq/Do8SD4buJ4bugV+G7uOG7tOG7tFdYL+G7quG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buvJWnhu4nhuq9i4bqrV+G7quG7iOG6t+G6q8SDWOG7icOsP+G6q8OjWCBs4bqvWCAo4bqpw5lYw6Phuq864bqpWOG6p8SDxKl74buJWOG7iX3huqlY4bqrxIPhurfhuqtY4buJP+G6r1gwKjBYMuG6r8Og4bqpWMOsN1jhu4nDslgyb+G7heG6q8OjWOG6qsOjxIPhuq9Y4buK4buH4bqrWC1Y4buKJWJYw5Qm4bqrw6NYw7QmYlgwKjBYMCowWOG6qWVY4bqnxIMl4bqvWOG7icSDKjBYMnvhu4nhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7iMSD4buF4bqvWMOj4bqvJeG6q1jDrcSpJVgwxIPhurHhuqvEg1jDrcSp4buZYeG6q1jhu5M7WOG7iG9m4bqrw6NY4buK4buH4bqrWDI7WOG7icSDb+G7heG6q8OjWOG7k8Sp4buZOOG6q1hpxIPhurvhuq9YxINmaVjhuq0m4bqpWMO04bqvw6EwWMO04buD4bqvWDAqMFgy4buH4bqrWMO04bqzw5lYMWIl4bqrxINY4bqrw6PEg+G6r8OhaVgwY1jhuqllWOG6p8SDJeG6r1jhu4nEgyowWDBu4bqrw6NY4bqrxINvWDAqMFgwxINtWGnEg2/hu4fhuqvDo1jhu4nhuq/DoeG6q1gwxIPEqeG7mTjhuqtYMMSDZ1gye+G7ieG7pFjhu5g4xKlYMH3EqVgwKjBYMMSDbVjhuqllWGnEgzrhuq9Y4bqn4buVWDAl4bqpWOG6pznhu4lYMjrhuqlYIDpiWOG6qeG6ueG6r1jhu4nDrG/hu4XhuqvDo8OaWOG7ieG6rznhuqtYxIMm4bqrxINY4buJb+G7g+G6r1jhuqtv4buDMFgyw6BYw6Phuq864bqpWCBs4bqvWCAo4bqpWDrhuqvEg1jEg29n4bqrw6NYMjnhuqtYMT7huqtY4buL4bqv4bqrxIPhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7iMOsYuG6q8OjWOG6p8SD4bqvWDJjw5lY4bq54bqrw6NYScSDP+G6qVh3LOG6q8OjWOG7iMSDKuG6r8OZWOG7r8SDbVjhu4nhurMwxINYxKjhu63huqp2WOG7kztY4buIb2bhuqvDo1jhuqzDouG6q8SDWOG7icSD4bq3WDDEg2JYw6wh4bqrw6NVWOG7ryowWOG6qWVY4bqnxIMl4bqvWOG7icSDKjBYMnvhu4lY4bqrIeG6qVjhu4nDrDjhuqtYMuG6syVYICbhuqtY4buTO1jhu4hvZuG6q8OjWOG7iuG7h+G6q1jhuqvEg2/huqvDo1gwxKnhuqvDo1gyb+G7heG6q8OjWDHhuq9YMMSDxKnhu5nDoOG6q1jhu4nEg+G6t1hpxIN94bqrWOG6q8SD4bqvYcSpWOG6rT/huq9YMMSDP+G7mVjDrcSpJVgy4bqzJVggJuG6q1jhu5M7WOG7iG9m4bqrw6NY4bqsw6LhuqvEg+G7pFh3O1jhuqvEg+G6r2HEqVjhuq194bqrWOG6q8Ojb+G7heG6r1gxPuG6q1jhuqfhuq854bqrWOG6q8OjxIPhurPDmVgwbuG6q8OjWOG6q8SDb1gwxIPhurHhuqvEg1jDrcSp4buZYeG6q1gy4bqzJVhpxINv4buH4bqrw6NYICpiWDAqYljDtCZYacSDOuG6q1gq4bqrxIPDmVjhuqvEg2/huqvDo1gwxINvJVgyb2YwWOG6p8SDLjBYacSDbDBY4buJw6zhuq/DoeG7iVgyw6Dhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7o8Sp4buJxINiw6xX4buq4buK4buH4bqrWHfhurfhuqvEg+G7qC9p4buq

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]